Obecní zpravodaj za rok 2008

Komentáře

Transkript

Obecní zpravodaj za rok 2008
celoroční vydání za rok 2008
*************************************************************
Toto je úvodní list kroniky naší obce z r. 1948 – autor tehdejší kronikář
Vincenc Nesvadba, řídící učitel.
Vážení spoluobčané.
Je tu nový rok 2009, na jehož začátku bilancujeme rok 2008, jaký ten rok pro nás
vlastně byl. Dovolte mně zamyslet se nad věcmi a událostmi, které zasáhly do dění naší
obce v roce 2008.
Úvodem několik statistických údajů:
Obec Hřivínův Újezd má nyní 543 obyvatel.
V roce 2008 se výjimečně narodilo 8 dětí (průměrně se ročně narodí 4 děti).
Přihlásilo se k trvalému pobytu v obci 5 osob.
Odhlásilo se z pobytu v obci 15 osob.
Vzpomínky nám zůstanou na 6 občanů, kteří nás navždy opustili.
Začátkem roku 2008 zastupitelstvo obce Hřivínův Újezd schválilo rozpočet ve výši
7.997.000,- Kč. Jen pro představu: příjmy obce pro tento rok jsou předpokládány na
5.565.000,- Kč. Rozdíl 2.432.000,- Kč bude kryt jedním milionem z dotací a zbytek ze
zůstatků financí z rozpočtů z předcházejících let.
Na co jsme se tento rok nejvíce zaměřili: Je to zajištění nových stavebních míst
v obci. Jak sami můžete situaci sledovat, v obci dochází k pozvolnému ubývání
obyvatel. Od roku 2000, kdy obec měla 567 obyvatel je to na současných 543 tj. úbytek
24 obyvatel. Ročně více lidí ubývá, než se rodí dětí. Pokud převedu tento úbytek do
ekonomiky - na jednoho obyvatele dostáváme v přepočtu 7.800,- Kč od finančního
úřadu, obec ročně tímto přichází o 187.000,- Kč. Režijní náklady pro nás zůstávají
stejné (osvětlení, úklidy, údržba, atd.). Naopak výrazným zdražováním energií,
stavebních prací a dalších vstupů se tyto rozdíly zvětšují. Na základě jednání
s odborníky a předpokládaným demografickým vývojem, tj. realizovanou zástavbou
jedenácti rodinných domků, které by se měly postavit během dvou let, můžeme tento
stav pouze zastavit, ale ne posílit. Promiňte, pokud se u tohoto problému významně
pozastavuji, ale úbytek obyvatel poneseme v konečném dopadu – tj. poplatcích všichni. Proto Vás vyzývám, pokud víte o možných stavebních místech, nebo o
rodinných domcích, které by šly využít, obraťte se prosím na mě a nebo na kteréhokoliv
člena zastupitelstva naší obce. Je zde řada stavebních proluk, které, bohužel, řada
z Vás schovává pro svá vnoučata a v dohledné době se na nich jen tak stavit nebude.
Apeluji na tyto občany o přehodnocení názoru na skutečnou potřebu těchto stavebních
míst.
Teď již k tomu, co se v tomto roce 2008 podařilo udělat. V měsíci lednu jsme vybrali
zpracovatele nového územního plánu. Tento nový územní plán bude hotov v září 2009
spolu se všemi změnami, ke kterým se mohli vyjádřit občané na obecním úřadě.
Bohužel, za celou obec se tohoto setkání zúčastnilo pouze osm obyvatel, a to se přitom
jedná o zástavbový plán obce na dvacet let dopředu. Pokud někdo z občanů bude
požadovat změnu mimo zástavbový plán, tak si bude muset připravit finanční částku
přibližně 60 tisíc Kč a počítat s tím, že vyřízení takové změny potrvá nejméně dva roky.
V únoru jsme nahlásili škodní událost: poškození střechy na Základní a mateřské
škole. Oprava stála 110 tisíc Kč. Z této částky pojišťovna uhradila 105 tisíc Kč. Oprava
byla provedena v jarních měsících.
Průběžně v tyto zimní měsíce jsou vyřizovány žádosti občanů o kácení svých stromů,
neboť jak zajisté víte, nelze svévolně a bez povolení obecního úřadu kácet stromy.
Pokud tak učiníte, vystavujete se pokutám z úřadu životního prostředí. Toto bylo
kontrolováno ze strany úřadu životního prostředí v měsíci listopadu.
V březnu bylo zadáno zpracování projektu na inženýrské sítě, název projektu ZTV
k RD VO - (základní technická vybavenost k rod. domům - lokalita Velký Ořechov).
V měsíci dubnu jsme opět přijali pracovníky z úřadu práce, kteří prováděli svoji
pracovní činnost v lokalitě obce i obecního lesa. V témže měsíci byly zahájeny stavební
práce na chodníku CH2 – spojnice hlavního mostu a mostu na Velký Ořechov - za 390
tisíc Kč. Rovněž proběhla oprava – pískování a nástřik autobusových zastávek za 44
tisíc Kč.
V měsíci květnu byla podána žádost o dotace z fondu EU na dostavbu sportovního
areálu. Bohužel, neúspěšně. Požadovali jsme dotaci 10 miliónů Kč, ale z důvodu
totálního selhání firmy - zpracovatele naší žádosti, jsme dotaci nedostali. Žádost
zpracovávala firma RRA-VM, která se na mimořádném zasedání zastupitelstva
omluvila za bezprecedentní selhání firmy. Bohužel, i tohoto zastupitelstva se zúčastnilo
jen 14 lidí, včetně členů zastupitelstva. Vybrali jsme tedy druhou firmu, která nám bude
tuto žádost o dotaci přepracovávat. Výzva se očekává v podzimních měsících roku
2009. Na pokrytí celé akce bez dotace nemá obec finanční prostředky.
Dále bylo provedeno přeinstalování kabelové televize, programů ČT1 a Prima na
digitální přenos, za 80 tisíc Kč.
V měsíci červnu proběhl Den obce, který byl v řadách veřejnosti velmi kladně
hodnocen.V měsíci červnu taky proběhla oprava nástěnky naproti obchodu potravin a
na přání občanů tato nástěnka byla nasvícena. Celkově oprava stála 46 tisíc Kč. O
prázdninách byly zahájeny stavební práce v mateřské škole. Jednalo se o rekonstrukci
sociálního zařízení, jelikož hrozilo uzavření mateřské školy. Oprava stála půl milionu
korun. Na této akci pracovníci obce ušetřili 60 tisíc Kč svými pracemi.
V září byly zahájeny stavební práce na chodníku CH3 a kanalizaci k Doubravám.
Tyto dvě akce byly ukončeny v měsíci listopadu a náklady činily na kanalizaci 1,1
milionu Kč a na chodník 750 tisíc Kč.
V říjnu se nám podařilo zajistit pro místní SDH zásahové vozidlo za 600 tisíc Kč, které
se později za účasti veřejnosti slavnostně předalo hasičům a při hodové mši svaté i
požehnalo.
Závěrem roku ještě došlo k ořezu lip a oplocení sběrného dvora s kontejnery na
odpad, a to z důvodu, že řada zdejších občanů neměla ponětí, co je železný odpad a co
je odpad směsný či nebezpečný. Zastupitelstvo obce rozhodlo tyto kontejnery oplotit.
Zde bude vždy v určité provozní hodiny za účasti člena zastupitelstva obce probíhat
třídění odpadů. V případě zjištění neoprávněného ukládání odpadů občany na jiné
místo, než je k tomu určené, hrozí těmto občanům pokuta ve správním řízení až do výše
10.000,- Kč. Věřím, že většina občanů tuto nutnou změnu pochopí.
Co nás čeká příští rok? Je to velký otazník nad finančními prostředky, se kterými
může obec v roce 2009 počítat. Vše bude dáno tím, jak se naše česká ekonomika
vypořádá s dopady finanční celosvětové krize. V případě obdržení dotací je to
především dobudování chodníku, veřejného osvětlení a rozhlasu k Doubravám za 1,5
milionu korun. Dále bychom chtěli vybudovat dětské hřiště mezi mateřskou školou a
obecním úřadem za 520 tisíc Kč a zahájit práce na inženýrských sítích směrem
k Velkému Ořechovu.
Závěrem mně dovolte poděkovat občanům a složkám za dobrou spolupráci v roce
2008 a zvláště kolektivu dívek ze SDH v Hřivínově Újezdě za příkladnou práci a celkový
přístup, kdy se ve svém volném čase starají o své nástupce - naše nejmenší občany děti.
Na úplný závěr Vám ze srdce přeji hodně zdraví, vzájemné lidské tolerance, lásky,
dobrých přátel, osobních úspěchů a spokojenosti ve Vašem životě.
Poděkování Zlínskému kraji.
Obec Hřivínův Újezd děkuje touto cestou Zlínskému kraji za přidělení dotací v roce
2008 na níže uvedené akce:
- z programu obnovy venkova byla přidělena dotace ve výši 575.000,- Kč
na rekonstrukci chodníků CH 2 a CH 3 (spojnice mostů a chodník
k Doubravám)
- z programu obnovy venkova jsme obdrželi dotaci ve výši 40.000,- Kč na
zpracování žádosti: Rekonstrukce a dostavba budovy TJ Hřivínův Újezd
- dále jsme obdrželi dotaci od Zlínského kraje na pořízení auta pro místní
SDH v Hřivínově Újezdě ve výši 350.000,- Kč.
Bez těchto finančních podpor, které jsme obdrželi od Zlínského kraje, by obec sama
nebyla schopna tyto akce realizovat.
Josef Pospíšil
starosta obce
Kulturní a školský výbor
Kulturní a školský výbor ve složení ing. Zdeněk Kučera
(předseda), p. Jitka Jahodová a ing. Robert Suchánek (členové) při
své činnosti v roce 2008 postupoval podle stanoveného plánu na tento rok.
První kulturní akcí v roce ( březen) byla soutěžní přehlídka v koštu slivovice. Oproti 1.
ročníku, pořádaném v roce 2007, bylo do soutěže přihlášeno téměř dvakrát více vzorků.
13. dubna a 21. prosince proběhlo vítání občánků.
Kulturní program zajistily naše děti navštěvující základní školy v Hřivínově Újezdě a
Luhačovicích. Do života bylo přivítáno 7 dětí a také 5 děti z Kaňovic.
Druhou květnovou neděli byla pro maminky k oslavě jejich svátku uspořádána
besídka, na které přednesly básně a písně děti základní školy, na závěr byly maminky
obdarovány kytičkami.
V neděli 22.června se poprvé u nás konal Den obce. Nejprve všechny přivítali
starosta a místostarosta obce, kteří také informovali občany o činnosti obce v uplynulém
období a záměrech na období další.
Po kulturním pásmu dětí našich škol vystoupila jako host skupina historického šermu
„Los Pupkos“ z Uherského Brodu, která nádherné slunečné odpoledne obohatila
několika vstupy.
Po jejich vystoupení děti absolvovaly řadu dovednostních a vědomostních disciplín, ty
nejlepší výkony byly odměněny cenami.
V závěru odpoledne byla vylosována tombola a poté už proběhla diskotéka.
Na začátku nového školního roku 2008-2009 proběhla v prostorách základní školy
vědomostní soutěž „Bystrá hlavička“, ve které měly možnost porovnat své znalosti děti
ve dvou kategoriích.
V sobotu 6. prosince byl slavnostně za hojné účasti spoluobčanů rozsvícen vánoční
strom. Obecní vánoční strom byl rozsvícen po proslovu starosty a kulturním programu
dětí pod vedením p. učitelky Jahodové a za kytarového doprovodu p. Mirky
Štěpaníkové. Po tomto programu zahráli koledy naši hudebníci – trumpetisté a každý si
mohl s nimi tyto známé vánoční písně zazpívat.
Slavnostní podvečer byl zpříjemněn podáváním grogu a vánočního cukroví.
Druhou adventní neděli uspořádalo zastupitelstvo obce dnes již tradiční setkání
seniorů. Toto setkání zahájili ing. Suchánek a p. Pospíšil. Poté se naši senioři mohli
občerstvit a zaposlouchat do tónů krásných a známých melodií v podání našeho
tradičního hosta, harmonikáře Tondy Šobáně z Vlčnova. Letošní setkání se vyznačovalo
největší účastí seniorů v dosavadní historii.
Na svátek sv. Štěpána byl připraven 7. ročník vánočního šachového turnaje.
Vzhledem k nízké účasti však byl turnaj dospělých, stejně jako soutěž dětí loni, zrušen.
Otázkou je budoucnost těchto turnajů, neboť účasti rok od roku slábnou.
V závěru roku členové komise připravovali na měsíc leden 2009 1. ročník turnaje ve
stolním tenisu O putovní pohár obcí Kaňovice a Hřivínův Újezd, který proběhl
v kategoriích dětí, žen a dospělých v sále pohostinství v Kaňovicích.
V průběhu celého roku zastupitelé navštěvovali naše nejstarší občany – jubilanty,
kterým byla věnována gratulace a několik hezkých písní prostřednictvím obecního
rozhlasu.
Členové KŠV
Kaplový výbor
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do
domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu.
Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt
2,10-11)
Při slavnosti Zjevení Páně, lidově zvané „svátek Tří králů“, si církev
připomíná tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především je to zjevení
novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními pohany (tedy ne-židy),
kteří se Kristu klaněli. Tito mudrcové reprezentují všechny křesťany z nežidovského
prostředí, kteří kdy Krista přijmou – tedy i nás. Dále je to zjevení Ježíšova vztahu
k Bohu-Otci při křtu v Jordáně (ačkoli tuto událost si připomínáme v den svátku Křtu
Páně) a první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v galilejské Káně.
Kde se tu však vzali naši „Tři králové“? Přesně řečeno, nejednalo se o krále; tato
myšlenka pochází z raně středověké tradice. Byli to „mudrcové“, tedy snad mágové či
astrologové, nejspíše chaldejského či perského původu. O jejich jménech nevíme nic –
Kašpar, Melichar a Baltazar jsou sice jména orientálního původu, ale známe je pouze
z legend. I počet těchto mudrců není přesně znám; číslo tři se odvozuje od počtu darů –
tedy zlata, kadidla a myrhy. Tyto dary mají samozřejmě svou symboliku:
Zlato – královský kov, tehdy nejcennější zboží, vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi
všech králů. Zlato jako trvanlivý kov také symbolizuje stálost a neporušitelnost.
Kadidlo – vonná pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a
obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je ve Starém i Novém zákoně
symbolem modliteb stoupajících k Bohu.
Myrha – vonná mast s konzervačními účinky, používaná mj.při balzamování mrtvých těl,
předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.
Při mši 5. nebo 6. ledna je proto žehnána (nesprávně „svěcena“) voda, kadidlo a
křída, event. i zlaté předměty. Voda se pak používá při obřadu kropení lidu, který
nahrazuje úkon kajícnosti a připomíná každému jeho křest. Okuřování kadidlem
zdůrazňuje posvátnost – okuřuje se především eucharistie, evangeliář (Boží slovo) a
oltář. Požehnanou křídou podle tradice označují věřící dveře svých domů a bytů
písmeny K + M + B + letopočet. Tato písmena jsou zkratkou latinské modlitby Christus
mansionem benedicat – Kristus ať požehná (tomuto) příbytku. Žehnání zlatých
předmětů – zlato jeden z darů – vyprošuje těm, kdo tyto předměty budou nosit či užívat,
Boží ochranu a pomoc. Všechny požehnané předměty a látky mají povzbudit živou víru,
láskyplný vztah k Bohu, nikoli jej nahrazovat. (Zdroj: www.katolik.cz)
V lednu 2008 se uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka, která proběhla i v naší
obci. Celkem se při ní v Hřivínově Újezdě vybralo 13.754,- Kč
Cílem této sbírky je povzbudit veřejnost k sociálnímu cítění, k pomoci bližnímu v nouzi u
nás i v zahraničí. Umožnit občanům ČR podílet se na charitativní práci a získávat
finanční prostředky pro činnost Charity České republiky.
1. 2. 2008 se ve Velkém Ořechově konal tradiční Farní ples, kde k tanci i poslechu
vyhrávala Staroměstská kapela. Celkový výtěžek z Farního plesu 35.000,- Kč byl
věnován na opravu střechy farního kostela ve Velkém Ořechově. Všem, kteří přispěli,
srdečně děkujeme.
za KV Jindřich Jurák
Mateřská škola
Naše mateřská škola (dále jen MŠ) se nachází v obci Hřivínův Újezd a
poskytuje služby rodinám z obcí Hřivínův Újezd, Doubravy a Kaňovice.
MŠ je jednotřídní zařízení, tedy s jedním smíšeným oddělením (děti ve
věku 2 ½ - 6 let). V roce 2008 bylo zapsáno 28 dětí, z Hř. Újezdu 17 dětí, z Doubrav 8
dětí a 3 děti z Kaňovic. Stále je provozována služba rodičům formou dovážení dětí
z obce Doubravy učitelkami MŠ. Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 15.15 hod.
Jak to v naší školce chodí:
„Ráno si hrajeme. Když se všichni sejdeme, tak se pěkně přivítáme, povíme si, co je
nového a co budeme dělat. Procvičíme jazýček, aby se v puse dobře hýbal, a celé tělo,
aby nás nic nebolelo. Potom hrajeme hry, malujeme, stříháme, modelujeme, počítáme,
zpíváme, cvičíme a tancujeme. Chodíme na procházky a přitom nám vytráví. Pak po
dobrém obědě hupky do postýlek. Poslechneme si pohádku – jde to jako po drátku.
Nejstarší z nás po chvilce odběhnou pracovat do třídy jako velcí školáci. My ostatní
zavřeme očka, však se malý každý dočká. Po svačině už jsou tu maminky i tatínkové,
babičky a dědečkové. Ahoj školko, zamávám ti, ráno se ti všichni vrátí. Budou si tu hrát,
ty se budeš usmívat!“ (viz. Školní vzdělávací plán MŠ Hř.Újezd).
Vzdělávací činnost v r. 2008 byla založena na metodách přímých zážitků a potřeby
objevovat. Při tvorbě výukového programu se ve školce vycházelo z toho, vytvořit dětem
školu plnou pohody, jak i vypovídal název programu. Snažili jsme se podporovat u dětí
zvídavost, tvořivost a samostatnost, aby děti uměly vnímat pestrost a různorodost života
a aby byly schopny reagovat na změny, které život přináší. Zvlášť důležité bylo připravit
děti předškolního věku na úspěšný vstup do základní školy s patřičnými komunikačními
schopnostmi. Aplikovali jsme program „Metoda dobrého startu“ a také alternativně
využívali poledního odpočinku malých dětí k individuální práci s předškoláky. Pozitivně
se na dětech zapsalo absolvování dramatického kroužku Maňásek. Jeho součástí byla
logopedická prevence a celkový rozvoj jazykových a osobnostních schopností. V roce
2008 jsme zahájili spolupráci s Jazykovou školou ve Zlíně a anglický jazyk je již
součástí přípravy těch nejstarších.
Kromě systematické přímé výchovně vzdělávací práce se děti účastnily divadelních a
jiných kulturních a sportovních akcí, jako např. Hledání pokladu, Den her a soutěží (k
MDD), kreslení na chodníku, návštěvy hasičské zbrojnice, karnevalu s průvodem po
vesnici, besídky ke Dni matek, Dne obce, slavnostního rozloučení s předškoláky,
vycházky ke krmelci, Mikuláše s nadílkou, slavnostního posezení u vánočního stromku
s programem pro rodiče a prac. dílnou (děti si s pomocí rodičů zhotovily ozdoby na
stromeček). Proběhlo vánoční fotografování, učitelky MŠ zhotovily tablo dětí, které bylo
vystaveno ve výloze obchodu a další jiné aktivity, zejména pro radost těch našich
malých svěřenců. MŠ také uskutečnila 2x za rok vystoupení pro ZŠ Hř. Újezd.
Naše MŠ spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně
pedagogickým centrem ve Zlíně. Přínosná je spolupráce se Soukromou střední
pedagogickou školou ve Zlíně a Střední pedagogickou školou v Kroměříži, jejichž
studentky každoročně nabírají zkušenosti a odborné znalosti z přímé výchovně
vzdělávací práce na dlouhodobých řízených praxích v naší školce.
Jako už každoročně, tak i v r. 2008 byla naše mateřinka prezentována na novinových
stránkách. Tentokrát v rámci ekologické výchovy dětí vyšel článek s názvem „Jak učit
děti recyklovat? Už od mateřinky!“. Novináři se měli možnost přesvědčit, jak k této
otázce v MŠ přistupujeme a s jakými výsledky. Stali jsme se příkladem pro ostatní MŠ.
Poznávání přírody, vztah k přírodě, její aktivní ochrana je podkladem celého úspěchu.
Děti ví, jak se chovat v přírodě, jak jednat za určité situace (neničit jedovaté houby, sběr
léčivých rostlin, vztah k hmyzu, zvěři…), ale i bezpečnost, zásady osobní hygieny a
péče o zdraví své i jiných (nepít vodu z neznámých zdrojů, ale také neumývat auto
v potoce). Často mohou dávat příklad starším, nebo i dospělým. Kdyby se podařilo, aby
děti na tyto záležitosti v životě nezapomněly, byl by to velký úspěch a jejich dobrý krok
do budoucna.
Na závěr bych ráda za MŠ poděkovala těmto rodičům a ostatní veřejnosti: manželům
Štěpaníkovým, Kučerovým, Mališkovým, Suchánkovým, Hruškovým, paní M.
Petrulákové, fě PENTO za pomoc, kterou nám větší či menší měrou poskytli. Všem
velké díky.
za MŠ Janíková Hana
Kontakt na MŠ:
Hřivínův Újezd č. 68, 763 07
pošta Velký Ořechov
tel. 577996044
Základní škola
Základní škola v Hřivínově Újezdě má v probíhajícím školním roce
2008/09 v 1. až 4. ročníku celkem 22 žáků. Z tohoto počtu dochází do školy
15 dětí z Hřivínova Újezdu a 7 dětí z Kaňovic – 10 chlapců a 12 děvčat.
Třídním učitelem v I. třídě, kde se spolu učí 5 prvňáčků se 4 čtvrťáky, je
ředitel školy Mgr. V. Zásměta. Ve II. třídě, v níž společně pracuje 8 druháků a
5 třeťáků, je třídní učitelkou Mgr. D. Škubalová.
Další dlouholetou členkou pedagogického sboru je J. Jahodová, vychovatelka školní
družiny, která také vyučuje i v tomto školním roce v jednotlivých ročnících především
výchovné předměty a působí i jako katecheta při vyučování náboženství v 1. a 2.
ročníku. Ve 3. a 4. ročníku vede výuku náboženství otec Stanislav
Matyáš.
V současnosti se účastní výuky nepovinného předmětu náboženství 17 žáků školy.
Školní družinu navštěvuje letos 19 dětí. V 1. a 2. ročníku probíhá výuka podle
školního vzdělávacího programu „Škola pro děti – Škola pro život“. Ve 3. a 4. ročníku se
vyučuje podle programu „Základní škola“.
Ve škole každoročně fungují i zájmové kroužky – počítačové, kroužky etiky, jógy a
aerobiku. Letošní novinkou je zájmová výuka anglického jazyka, do které se zapojili
prakticky všichni žáci, od předškoláků v mateřské škole až po žáky 1. a 2. ročníku
Základní školy. Vyučování probíhá ve dvou skupinách jedenkrát týdně. Angličtinu děti
učí odborně způsobilá vyučující jazykové školy ve Zlíně pí. uč. M. Fojtová.
Tradičně škola taktéž pro děti zajišťuje řadu jednorázových akcí. Na jejich realizaci
se podílejí lektoři společenských, ekologických a výchovných organizací Zlínského
kraje. Děti absolvují i divadelní, hudební a zábavná vystoupení, na která zajíždějí
v průběhu roku do Zlína a Luhačovic, případně různí umělci přijíždějí k nám.
V rozšiřování vědomostí a dovedností žáků nad rámec běžné výuky škole velmi
pomáhají místní občané a členové zastupitelstva obce. Jsou to např. p. Šimšalík –
tradice našeho regionu a jeho přírodní bohatství, p. V. Šůstek – včelaření, p. F.
Hubáček – myslivost, rybaření, pí. DiS. K. Cambalová – zdravověda, pí. M. Petruláková
– požární ochrana, sl. K. Kolaříková – tělovýchova a jiní.
Dopravní výchovu – teoretické znalosti i praktický nácvik chování dětí v dopravě
(cyklisté, chodci) realizujeme v Centru dopravní výchovy v Malenovicích.
Bezpečnostní výchovu ve spolupráci s policisty z oddělení Policie ČR v Luhačovicích.
Žáci školy se zapojují příležitostně i do rozličných soutěží – např. vědomostní soutěž
„Bystrá hlavička“ pod patronací kulturní a školské komise OÚ, celostátní matematická
soutěž „Cvrček“ a „Klokánek“, okrsková recitační soutěž a další.
Škola si velmi cení pomoci všech, kteří se na akcích pro děti podílejí. Informace o
dění ve škole jsou průběžně zveřejňovány s fotodokumentací na webových stránkách
obce Hřivínův Újezd. Žáci školy již tradičně vystupují se svými kulturními pásmy při
společenských událostech v obci. Program s nimi nacvičuje pí. vychovatelka
J. Jahodová a také pí. M. Štěpáníková.
Zastupitelstvo obce Hřivínův Újezd
v čele s p. starostou J. Pospíšilem se
velmi snaží o zlepšení stavu a
vybavenosti školní budovy. V letošním
roce byly investovány značné finanční
prostředky
do
modernizace
hygienického zařízení mateřské školy a
dalších stavebních úprav budovy školy.
Finanční a materiální podporu škole poskytují i firmy PENTO Hřivínův Újezd,
CONTIMADE Kaňovice a BARUM CONTINENTAL. Také díky tomuto
sponzoringu může škola uskutečnit řadu akcí pro děti či nakoupit potřebné učební
pomůcky.
V nejbližším období čeká jak základní, tak mateřskou školu generační obměna
pedagogického sboru. V příštím roce také stoupne počet žáků základní školy. Věříme,
že všechny tyto změny přispějí k další úspěšné činnosti školy v Hřivínově Újezdě.
Mgr. V. Zásměta, ředitel školy
Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2008 pro nás začal vlastně již v prosinci 2007, kdy
jsme se dohodli s obcí na záměru koupit nové zásahové
vozidlo. V té době byla naše jednotka bez zásahového dopravního prostředku a tudíž
neakceschopná. Prostředky na koupi zásahového automobilu se měly získat z obecního
rozpočtu, ale hlavně z rozpočtu Zlínského kraje.
V polovině dubna jsme dostali vyjádření Zlínského kraje, který nám schválil žádost a
dotaci na zásahový automobil. Tato zpráva byla podnětem ke hledání firmy, která splní
naše požadavky a v rámci schváleného rozpočtu dodá odpovídající zásahový vůz.
Jediná firma, která byla ochotna vše splnit, byla firma Knězek s.r.o. Ta také 30. září vůz
předala a tímto se naše jednotka požární ochrany stala akceschopnou.
Zásahy v roce 2008
V minulém roce nebyl v okolí žádný velký požár, nebo jiná mimořádná událost a
z tohoto důvodu se naše zásahová činnost omezila jen v dislokaci obce, kde jsme
vyjížděli ke dvěma událostem.
1. 22. února ve 20:00 vznikl požár kontejneru na směsný odpad. Tento požár jsme
uhasili jedním proudem C z hydrantu
2. 15. srpna v 18:02 při bouřce spadl strom a strhl telefonní vedení. Ve spolupráci
s HZS Luhačovice jsme odklidili spadlý strom a provizorně nasadili telefonní
vedení.
Požární sport a výchova mladých hasičů
V současné době máme družstva ve všech kategoriích: mladší žáci, starší žáci,
dorostenci, dorostenky, muži i ženy. Všechny tyto
družstva bojovali na postupových a pohárových
soutěžích v požárním sportu. Mladí hasiči se také
jako jediní z našeho okrsku zúčastnili celoroční hry
Plamen.
Žáci a dorost se po celý rok 1x týdně scházejí.
Netrénují jen požární útok a štafetu, ale učí se i
vázat uzly, topografické značky, základy první
pomoci, prostředky požární ochrany aj. Všechny
tyto znalosti pak uplatňují na soutěžích jako Štípský beránek, Kvínapův pohár, Okresní
kolo hry Plamen a získávají odznaky odbornosti strojník, kronikář, preventista, instruktor
a velitel.
Ženy se probojovaly na kraj, kde již potřetí v řadě získaly třetí místo. Ve Zlínské lize
skončily 2. se ziskem 113 bodů.
Muži se dostali pouze na okresní kolo, ze kterého již na kraj nepostoupili. Ve Zlínské
lize skončili 13. se ziskem 52 bodů.
Chtěl bych vyzdvihnout výkon žen. Na krajském kole vinou spadlé hadice při štafetě
4x100m přišly o takřka jistý postup na Mistrovství České republiky v požárním sportu.
Ve Zlínské lize jim uteklo první místo o šest bodů, které ztratily až v závěru na soutěži
v Hostišové. Také se jim podařilo vyhrát 1. místo na soutěži O putovní pohár starosty
SH ČMS, která se od roku 2009 ruší, takže byly poslední, kdo ho na této soutěži vyhrál.
Celková bilance hovoří za vše: z celkového počtu 35 soutěží byly 13x první, 4x druhé a
5x třetí.
Jiné činnosti v roce 2008
- Pořadatelé na rallye Valašská zima a Barum rallye
- Organizace okrskové soutěže a ukončení Zlín.ligy
- Organizace soutěže pro mladé hasiče a děti z obce
- Fašankový průvod
- Preventivní kontroly komínů
- Sběr železného šrotu
- Stavění a kácení máje
- Odklízení sněhu v obci
- Odklízení a pálení větví po ořezání lip
- Obci jsme pomáhali organizovat: Den obce, rozsvěcování vánočního stromu a
obecní bruslení
V započatých pracích a tradicích hodláme pokračovat i v roce 2009.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu, zastupitelstvu a sponzorům za
podporu, všem hasičům za práci, kterou pro sbor dělají a hlavně občanům, kteří i
přesto, že nejsou členy, tak nám pomáhají a oceňují naše úspěchy.
za SDH Jan Chytil, starosta
TJ HUK-Kaňovice
V minulé sezóně 2007/2008 byla hlavním cílem záchrana, neboť
došlo k reorganizaci soutěží OFS Zlín. Týmu TJ Hřiv. Újezd – Kaňovice
se to nakonec s úspěchem pod vedením trenérů R. Bártka a O.
Štěpaníka podařilo, když obsadil 10. místo ze 14 zúčastněných týmů.
Cílem pro nadcházející sezónu 2008/2009 byl atak předních
umístění tabulky. Pod vedením trenéra R. Šůstka mužstvo vstoupilo do sezóny dvěma
atraktivními duely s mužstvy Pozlovic a Biskupic. Nicméně tým Hřiv. Újezd - Kaňovice
získal z těchto duelů jen 2 body za dvě remízy, když zejména mrzela ztráta bodů
z domácího utkání s Pozlovicemi. Tím klub odstartoval sezónu, ve které se stal
podzimním králem remíz, když skoro polovina jeho zápasů skončila nerozhodným
stavem. Ve tříbodovém systému se pak díky těmhle častým výsledkům urodila sedmá
příčka s odstupem osmi bodů na nejlepší týmy soutěže. Hráči místního týmu pak mohou
litovat zejména bodových ztrát v již zmíněném utkání s Pozlovicemi, v Jestřabí a ve
Vlachovicích. Mužstvu se však podařila i velká vítězství, zejména na horké půdě
v Mirošově a ve strhujícím zápase s Drnovicemi.
Nebýt výše zmíněných ztrát, mohlo být umístění TJ Hřiv. Újezd – Kaňovice ještě
lichotivější.
Výsledky týmu TJ Hřiv. Újezd – Kaňovice:
HUK-Pozlovice
HUK-Smolina
Štítná n. Vl. B-HUK
HUK-Kostelec
Vlachovice B-HUK
1:1
4:0
1:1
0:2
2:1
HUK-Pozlovice
Mirošov-HUK
HUK-Šanov
Jestřabí-HUK
HUK-Slopné
1:1
0:1
0:1
1:1
Biskupice-HUK
HUK-Rokytnice
HUK-Drnovice
HUK-V. Pole
1:1
0:0
3:2
3:3
Tabulka po podzimní části:
Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
Pořadí Tým
-----------------------------------------------------------------------------------------1.
Kostelec
13
8
2
3
30:15 26
2.
Šanov
13
8
2
3
34:20 26
3.
Rokytnice
13
6
4
3
15:17 22
4.
Mirošov
13
6
4
3
37:16 21
5.
Vysoké Pole 13
6
3
4
34:24 21
6.
Štítná n.Vl. B 13
5
4
4
15:19 19
7.
TJ HUK
13
4
6
3
18:14 18
8.
Slopné
13
4
4
5
24:23 16
9.
Drnovice
13
5
1
7
21:33 16
10.
Smolina
13
4
3
6
28:37 15
11.
Biskupice
13
3
5
5
21:25 14
12.
Vlachovice B 13
4
1
8
20:33 13
13.
Jestřabí
13
3
4
6
19:32 13
14.
Pozlovice
13
2
3
8
22:30 9
Plán pro rok 2009 je pak další zlepšení herního projevu a tím i posunu v tabulce
směrem nahoru. Dále se počítá s vybudováním kryté tribuny ve svahu nad hřištěm pro
50 sedících diváků.
Chtěl bych jako každý rok poděkovat našim sponzorům (obcím Hřivínův Újezd a
Kaňovice, PENTO, s.r.o., MANN FILTER, LIQUI-MOLY , Rumpold, Červenka plus,
Jaroslav Mikel, Wipax, Autobazar ESO, ROKO, Potraviny K+M Starobovi, CHEDOS,
P+L spol. s r.o., Pohostinství na hřišti p.Dítko ), kteří nás podporují a věřím, že budou
podporovat i v příštím roce.
Dále náš velký dík patří lidem, kteří podali pomocnou ruku TJ po celý rok 2008:
1) Zastupitelům obou obcí i všem, kteří se podíleli, nebo ještě podílejí na zpracování
dokumentace pro dostavbu sportovního centra na hřišti,
2) Samozřejmě těm, kteří se starají jak o údržbu hřiště, tak o celkový chod klubu vč.
hostování našich žáků a dorostenců v jiných klubech (Lukáš Štěpaník , Martin a
Zdeněk Moudříkovi).
3) Poděkování patří také paní Bohdaně Večeřové za vzorné vedení učetnictví TJ.
Zároveň bych touto cestou rád popřál všem spoluobčanům mnoho úspěchů v roce
2009.
za TJ HUK Mikulec Karel
předseda TJ
Myslivecké sdružení Hřivínův Újezd - Kaňovice
Činnost MS byla v roce 2008 velmi různorodá. V polovině měsíce
března a také v dubnu proběhla, stejně jako v minulých letech,
výsadba stromků v Zádveřicích. Na konci března jsme sadili stromky i
pro lesní družstvo Provodov. Celkem jsme vysadili 5.000 stromků.
Na základě velmi dobré spolupráce byly zorganizovány brigády pro OÚ v Kaňovicích.
Zde jsme se 6. 7. 2008 podíleli na zhotovení zábradlí altánu umístěného v zahradě
bývalé MŠ. Po dohodě s lesním správcem jsme 4. 5. 2008 pro OÚ v Hřivínově Újezdě
provedli ořez stromů v obecním lese, a to v katastru obce.
V rámci měsíce června, který je označován jako měsíc myslivosti a ochrany přírody,
proběhla v ZŠ Hřivínově Újezdě přednáška našeho člena p. Hubáčka, která se setkala
s velkým ohlasem žáků této školy.
V letních měsících jsme se věnovali práci v honitbě, a to hlavně výstavbě nových
krmných zařízení pro zvěř (zásypy, krmelce a slaniska) a také zařízení pro pozorování a
lov zvěře.
V období žní jsme zajišťovali dostatečné množství krmiva pro zvěř v zimním období.
Část se nám podařilo zajistit stejně jako v minulých letech od soukromých zemědělců
působících v našem regionu.
25. října jsme pořádali zvěřinové hody spojené s taneční zábavou, na které k tanci a
poslechu hrála Provodovská šestka. Tato akce se setkala s velmi kladnými ohlasy.
Účast také předčila všechna naše očekávání a to i přesto, že značnou část hostů tvořili
„přespolní“.
Hony na drobnou zvěř jsme letos nepořádali, a to z důvodu velmi nízkých stavů této
zvěře. Podmínky pro život zvěře v naší honitbě se rok od roku zhoršují, i když tomuto
problému věnujeme hodně času a také finančních prostředků.
Co nás trápilo a trápí i nadále, je velký pohyb lidí se psy v honitbě, jízdy na
motocyklech, čtyřkolkách a koních, přestože to zákon nedovoluje.
Na závěr bych rád poděkoval za dobrou spolupráci všem členům našeho MS,
honebnímu společenstvu a v neposlední řadě také OÚ v Kaňovicích a Hřivínově Újezdě
a všem našim příznivcům.
za MS HUK Ladislav Mikel
Český svaz zahrádkářů
Nenávratně je již pryč rok 2008, jeho události patří do archívu a
do vzpomínek lidí. Většinou u každého domku je kousek
předzahrádky. Každá zahrada či humno je ohraničený kousek
pěkné přírody, který může lahodit kolemjdoucím. Dnes se dá
prakticky vše koupit, ale každá hospodyňka má ráda svou úrodu jak zeleniny a květin,
tak i ovoce na zahradě k vaření, pečení, nehledě již na zpracování na zimní období.
V jarním období měl ČSZ stručnou přednášku o lesích – Zákon o lesním
hospodářství, který zakazuje některé činnosti v lesích, např. parkování a vjezd do lesa
dovoluje jen vlastník lesa - při kontrole může Policie ČR udělit pokutu až 2.500 Kč.
Nesmí se rozdělat otevřený oheň 50m od kraje lesa, podobně platí zákaz výstavby chat
či chatek 50m od kraje lesa. Také za vyhrabování humusu a jehličnatky (u smrků) je
stanovená pokuta až do výše 15.000 Kč.
Podobně byl probrán ve stručnosti Zákon o ochraně přírody a krajiny. Ten nedovoluje
žádné změny bez povolení – např. kácení stromů. Zákaz znečišťování vod (např. mytím
aut apod.).
V horkém letním období se k nám rozšířila vzácná a dravá kudlanka nábožná (Mantis
religiosa) (viz foto). Je velmi užitečná tím, že loví škodlivé slimáky, ale i housenky a
mandelinku bramborovou. Během léta bylo u nás dokonce možné spatřit samotářskou
včelu drvodělku fialovou (Xylocopa violacea), která je největší včelou v Evropě (typické
znaky: 2,5cm-3,5cm velká, pomalu létající, černá, lesklá s nafialovělými křídly), nebo
jednoho z největších brouků v Evropě, chráněného roháče obecného (Lucanus servus).
Jedná se o zástupce hmyzu typické pro jižnější oblasti, kteří na klimatické změny
reagují nejrychleji.
Ve dnech 19. – 21. září 2008 byla
s pomocí spoluobčanů uspořádána
výstava ovoce a květin. Na poměrně malé
ploše spol. místnosti OÚ bylo vystaveno
více než 360 vzorků. Nejvíce bylo jablek –
109 nejrůznějších sort. Nejvzácnější bylo
jablko zimní sladké z více než stoletého
stromu. Podle slov p. A. Kratochvíla se
kolem tohoto stromu chodilo s úctou a
obdivem. Je pro ně rodinným klenotem.
Podobně i my bychom měli mít lásku ke
stromům, které nám poskytují užitek.
Okrasných květin a keřů „se sešlo“ 123
druhů a 25 jehličnanů. Vzácností byl
Tisovec dvouřadý, žáci místní ZŠ
obdivovali Tsugu kanadskou s malinkými šištičkami a Cryptomerii japonskou s kulatými
šiškami.
Pozornost patřila i 46 druhům léčivek, jako je např. Rakytník řešetlákový, Eleuterokok
ostnitý či Klanopraška čínská. Nověji léčivý Jakon příbuzný topinamburům, léčivá dýně
Hokkaido. Léčivkami též přispěl ing. Robert Suchánek. Vzácností byly oskeruše,
mišpule, kdoule, jeřáb, kaštanovník i borůvka kanadská. Zajímavá je i stromkovitě
rostoucí Rajčenka, příbuzná rajským jablíčkům, či nízká sukulentní Stapelie, rostoucí
v suchých savanách jižní Afriky.
Po skončení výstavy bylo ovoce darováno do kuchyně místní ZŠ a MŠ. O dobrou
úroveň výstavy se postaraly pí. Eliška Miklová s pí. Marií Staňkovou, o zajímavé
pozvánky Sylva Staňková. K prezentaci ovoce bohatě přispěla rodina Žmolíkova,
Bernátkova (z Vrchů), Šůstkova č. 183, p. M. Čagánek, p. J. Gajdůšek. S kolekcí jiřinek
a ovoce přispěla rodina Pilčíkova a mnozí jiní. Všem patří upřímný dík. Bylo na co se
dívat.
Všichni máme rádi kolem svých domů upravený trávník, ale neuvědomujeme si, že
při sečení trávníku naše sekačka ohrožuje např. ježka (loví slimáky), ještěrky, slepýše,
dokonce i včely, čmeláky, brouky např. střevlíky, nebo slunéčka sedmitečná aj. Proto je
lepší je před sečením vyplašit. Měli bychom tyto naše „pomocníky v přírodě“ chránit;
rok od roku ubývá čím dál víc živočišných, ale i rostlinných druhů.
Místní organizace ČSZ je malá skupina členů. Jako každá společenská organizace,
ani ta naše není uzavřená jen pro sebe, ale má zájem o nové členy. Rádi mezi námi
uvítáme každého, kdo má rád přírodu, zahradničení a pěstování jakýchkoliv rostlin, a
rád se podělí o své zkušenosti a znalosti s jinými.
za ČSZ Alois Šimšalík
Český svaz včelařů
Z čeho vzniká med?
Med vzniká činností včel medonosných (Apis mellifera), konkrétně
dělnic, které v přírodě vyhledávají sladké šťávy produkované rostlinami
či stejnokřídlým hmyzem. Včely jsou na těchto sladkých šťávách závislé, jsou pro ně
jedním z hlavních zdrojů živin. Dokonce si z nich vytvářejí zásoby potravy – medu – na
období zimy, kdy jsou tyto zásoby jediným zdrojem pro pokrytí energetických výdajů
včelstva.
Sladké šťávy rostlin nazýváme nektar. Rostliny tyto látky vylučují s cílem přilákat
opylující hmyz (opylovatele), především včely, které při kontaktu způsobí jejich opylení.
Dnes již víme, že u některých léčivek přecházejí jejich léčivé substance zčásti i do
nektaru a v procesu vzniku medu se tyto látky stávají jeho součástí. Medy vznikající
z nektaru jsou medy květové (nektarové) a bývají obvykle světlé barvy a až na výjimky
rychle krystalizují.
Sladké šťávy produkované stejnokřídlým hmyzem se označují názvem medovice.
Tento hmyz nazýváme souborným názvem producenti medovice, kteří se živí šťávami,
jež proudí v lýku rostlin (míza). Medovice je dalším zdrojem sladkých šťáv, které včely
sbírají na povrchu rostlin, nejčastěji stromů a keřů, listnatých i jehličnatých. Z medovice
vzniká většinou tmavý med, tzv. medovicový, laiky označovaný za lesní, i když víme, že
ne vždy vzniká v lese. Pokud včely současně s medovicí sbírají také nektar, vznikají
chuťově velmi zajímavé medy smíšené.
Přestože proces tvorby medu je velmi složitý, může včelstvo díky vysokému počtu
dělnic nasbírat denně při běžné snůšce 1 – 2 kg nektaru či medovice, při vysoké snůšce
až 10 kg, a poměrně rychle jej zpracovat na med.
(Autor: Ing. A. Přidal, PhD.)
Lidé, kteří se věnují chovu včel medonosných, se nazývají včelaři. Vzájemně, podle
starého zvyku, se oslovují „přítel“. Také v naší obci je skupina včelařů, kteří se rádi
zabývají životem velmi užitečného hmyzu, pro přírodu i člověka, jakým je včela.
Jsou organizováni v občanském sdružení. Jeho nejnižší stupeň je Základní
organizace, kterých je v okrese Zlín celkem 21. Zastřešuje nás Ministerstvo zemědělství
ČR – samostatné oddělení i s náměstkem pro myslivost, rybářství a včelařství. Náš
místní spolek v roce 2008 evidoval 27 včelařů, sdružených celkem ze tří okolních obcí –
Kaňovice, Doubravy a Hřivínův Újezd. Při podzimním sčítání v těchto třech obcích bylo
zazimováno celkem 167 včelstev.
Počet včelařů i včelstev je již několik let přibližně pořád stejný. Podle přiznaných
údajů v roce 2008 naši včelaři vytočili přes 3000 kg medu a asi 30 kg včelího vosku.
Pracovité včeličky nám mimo medu dávají taky květový pyl, mateří kašičku a
propolis. Množství všech těchto produktů závisí na klimatických podmínkách v daném
roce. Většina našich včelařů svůj med rozdává a rozprodává našim spoluobčanům
přímým prodejem, kterému se říká – prodej ze dvora.
„Sejkory s medem“
300g vařených brambor, 2 lžíce hrubé mouky, 2 vejce, moučkový cukr, 100 ml mléka, sůl,
strouhaný perník, med.
Nastrouháme brambory do mísy a přidáme k nim mouku, žloutky, moučkový cukr a mléko. Vše
dochutíme solí. Umícháme hladké těsto, do kterého nakonec vmícháme sníh ze 2 bílků.
Z těsta pečeme na pánvi omelety po obou stranách dozlatova. Hotové omelety pokapeme
medem, ochutíme strouhaným perníkem a posypeme vanilkovým cukrem. Také můžeme
přeložené omelety plnit nastrouhanými dušenými jablky s cukrem a skořicí (jako do závinu).
Dobrou chuť přeje za včelaře a
za ČSV Aleš Kratochvíl, jednatel
Klub seniorů
Přátelská setkání seniorů se stále opakují ve 14tidenních
intervalech. Pozvánka na setkání je vždy vyvěšena ve výloze místního
obchodu. Setkáváme se ve společenské místnosti obecního úřadu.
Někdy je nás víc, někdy méně, záleží na zdravotním stavu a možnostech. Naše setkání
jsou velmi přátelská, a takové kafíčko vypité ve společnosti přátel hned lépe chutná.
Jsme dobrá parta, ve které se můžeme na sebe spolehnout, jedná-li se o radu či o
pomoc. Máme si stále co říct a moc se na setkání těšíme. Jednou za týden si jdeme
zacvičit, a to nás udržuje ve formě. Máme také mnoho zálib, např. vaření, pečení,
pletení, děláme dobroty ze studené kuchyně atd. Pletení si pochválíme a jídlo sníme,
prostě paráda. Potom si vyměníme recepty a už jen doma zkoušíme, jestli se to podaří.
Rádi mezi sebou přivítáme i nové zájemce o tato setkání.
za KS Jiřina Michaletzová
Místní knihovna
Půjčovní doba v naší knihovně je každou sobotu 15.00 – 17.00
hod. V roce 2008 měla knihovna 42 registrovaných čtenářů a 12
dětských čtenářů do 15 let, kteří si během roku vypůjčili celkem 920 ks knih a časopisů.
V současné době je k dispozici 11 titulů časopisů. V loňském roce bylo z prostředků
obecního úřadu zakoupeno 32 ks nových knih. Během roku proběhl dvakrát výměnný
fond v počtu 210 ks knih. V prosinci proběhly dvě besedy pro děti: na téma „Josef Lada“
pro děti z družiny místní školy a druhá „Odpoledne s koledou“, kdy dětští čtenáři i se
svými sourozenci malovali a vystřihovali zimní motivy, které vyzdobily obecní informační
skříně. Veřejný internet (v prostorách obecního úřadu) je otevřen během provozu
knihovny a rovněž i v pracovní dny.
za MK Marie Staňková
PENTO, s.r.o.
Pento v roce osm
Dlouho před začátkem právě uplynulého roku mohl každý ze
čtenářů číst nebo slyšet o klíčových letopočtech českých dějin
končících číslicí 8. Mnozí z nich si kladli řečnickou otázku, zda-li
jde o náhodu nebo tajemství numerologie, jejímž zakladatelem byl
známý matematik a filosof Pythagoras, čerpající z poznání babylonských mágů a
egyptské číselné magie. Číslo osm je v hermetické nauce označováno číslem
šťastným. Pohled do historie tuto teorii potvrzuje, ale i vyvrací.
A jaký vývoj pro společnost podnikající v oblasti automobilové výroby, prodeji zboží a
služeb skutečně byl? Do osmého měsíce 2008 platila první varianta. Společnost
pokračovala v úspěších minulých let. Pento se vedle své obvyklé činnosti účastnilo
setkání příznivců trucků ve Zlíně a na Březůvkách, sponzorskými dary podporovalo
regionální kulturu, sport a školství, investovalo do nákupu válcové zkušebny brzd pro
nákladní automobily, realizovalo rozšíření parkovacích míst pro zákazníky svého
zlínského Bosch Car servisu a společně s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvkovou organizací, připravilo v rámci rekonstrukce silnice III/4972 v k.ú. Hřivínův
Újezd úpravy vjezdu do sídla společnosti.
Podzim ale přinesl osmičkovou změnu - výjimku potvrzující pravidlo. Ze zámoří se
rychle šířily informace o prohlubující se
finanční
a
následně
hypoteční,
hospodářské krizi, která postupně zasáhla
celý svět. Po olympijském výpadku
českých atletických desetibojařů se ze
všech sdělovacích prostředků dovídáme o
přicházejících hubených letech i v
ekonomice. Hospodářské výsledky závěru
roku tomu nasvědčují. Jak dlouhá
nakonec budou? To v tuto chvíli asi může
spolehlivě posoudit málokdo. Nezbývá
tedy nic jiného, než se s novou situací
vyrovnat a v přicházejících těžších
obdobích zúročit znalosti, zkušenosti,
investice a úspěchy let úspěšných. Jinak
to ani nepůjde. Konečně ani mnohatunový
betonový blok zakopaný našimi „předky“
před Bosch Car
servisem, bránící
úpravám
parkovacích
ploch
(viz.
fotografie), nebyl snadným oříškem.
Nakonec jsme společným úsilím vše
zvládli a zákazníci výsledek naší práce už
jen chválí.
za Pento Ing. Lubomír Jurák
Odpadové hospodářství
„Nebuďme líní, třiďme odpad – má to smysl!“
Neúnosná situace s disciplínou některých občanů nejen z naší obce, a s tím spojená
náročnost následného třídění a likvidace odpadů, nás ke konci roku 2008 donutila
k realizaci oplocení bývalého odstavného místa pro kontejnery na tříděný odpad a jeho
změnu na organizovaný sběrný dvůr, který podléhá určitému řádu. Sběrný dvůr bude
otevřen vždy v určité provozní hodiny za účasti člena zastupitelstva obce. V případě
zjištění neoprávněného ukládání odpadů občany na jiné místo, než které je k tomu
určené, hrozí těmto občanům pokuta ve správním řízení až do výše 10.000,- Kč. Tato
změna by měla zamezit možnosti ukládání odpadu cizím lidem a tím následnému
nucenému zvyšování poplatků za svoz tohoto odpadu, na jehož likvidaci se všichni
občané osobně podílí svými penězi ve formě poplatků. Věříme, že většina občanů tuto
nutnou změnu pochopí. O provozu a možnostech tohoto sběrného dvora budou občané
včas informováni.
Co je to vlastně takový sběrný dvůr a co praví platná legislativa?
Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se
nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do
kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.
Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů - vše zjistíte
přímo na vratech do dvora, nebo se můžete zeptat na vašem obecním či městském
úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.
Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a
zeleniny, slupky apod. Nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné
potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata.
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky.
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
Nebezpečné odpady: jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je
to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné
látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky,
zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy,
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Ing. Robert Suchánek
místostarosta
Odpadové hospodářství v roce 2008
Směsný odpad – popelové nádoby:
100,83 t
Objemný odpad – kontejnery za OÚ:
36,1 t
Sklo bílé:
1,416 t
Sklo barevné:
4,992 t
Papír:
3,774 t
Plast:
5,307 t
Nápojový karton:
0,34 t
Železo:
9,26 t
Náklady - za svoz odpadu:
- za nebezpečný odpad:
309.174,- Kč
14.994,- Kč
Celkové náklady za rok 2008:
324.168,- Kč
****
Místní poplatky v roce 2009:
Svoz domovního odpadu: 450,- Kč / občana
Poplatek ze psa: 100,- Kč, za dalšího: 150,- Kč.
Ostatní platby v roce 2009:
Kabelová televize: 860,- Kč / domácnost
Nájem popelnice: 120,- Kč / ks.
****************************************************************************************************
Společenská kronika obce v roce 2008:
Narození dětí:
č. 135
č. 148
č. 164
č. 148
č. 69
č. 69
č. 202
č. 148
Tereza Štěpaníková
Lukáš Dítko
Barbora Večeřová
Adéla Cambalová
Radek Zámečník
Zuzana Zámečníková
Jakub Zábojník
Marek Rydzewski
Sňatek uzavřeli:
Martin Řezníček
a
Jana Pučalíková č. 172
Miroslav Zábojník č. 165
Tomáš Pučalík č. 172
Václav Šesták
a
a
Silvie Pančochová
Markéta Juráková
a Jana Vítková č. 167
Významného jubilea se dožili:
70. let:
Miklová Drahomíra
Gavendová Jiřina
Šarmanová Anežka
Šarman Antonín
Záhora František
Mikel Miroslav
Pilčík František
Pilčíková Renata
č. 133
č. 28
č. 137
č. 137
č. 103
č. 24
č. 179
č. 179
80. let:
Šůstková Jiřina
č. 26
81. let:
Juráková Marie
Chmela Vojtěch
č. 71
č. 21
82. let:
Šůstek Josef
č. 26
83. let:
Chmelová Anna
č. 45
86. let:
Zábojníková Božena
Firstová Anděla
Pastyříková Marie
č. 124
č. 40
č. 49
88. let:
Juračka František
č. 75
89. let:
Kuráňová Ludmila
Pospíšilová Ludmila
č. 78
č. 5
91. let:
Peňázová Anežka
č. 105
Úmrtí osob:
Gregor Vojtěch
Štěpaník Milan
Mášková Marie
Valerián Miroslav
Mikel Bohumil
Peňázová Anežka
č. 134
č. 38
č. 41
č. 45
č. 142
č. 105
V roce 2008 se do naší obce přistěhovalo 5 občanů a odstěhovalo se 15 občanů.
K 31.12. 2008 měl Hřivínův Újezd 543 obyvatel. Oproti loňskému roku je to o 8 občanů
méně.
****************************************************************************************************
Vážení spoluobčané,
doufáme, že zpravodaj, Vám občanům, přiblížil dění v naší obci a poskytl řadu
důležitých informací o životě a činnostech, které se udály v uplynulém roce 2008.
Informace v průběhu roku můžete sledovat na kabelové televizi – Info-kanál
nebo na webových stránkách obce na adrese:
www.hrivinuvujezd.cz
Přejeme Vám v roce 2009 mnoho úspěchů, radosti, zdraví a osobní spokojenosti.
Děkujeme tímto všem, kteří přispěli ať už svým článkem, radou, nápadem, či se
jakoukoliv formou podíleli na přípravě a tvorbě vydání tohoto zpravodaje.
******************************************************************************

Podobné dokumenty