Hornolužická horská cesta - TURISTIKA

Transkript

Hornolužická horská cesta - TURISTIKA
HORNOLUŽICKÁ HORSKÁ CESTA
Oybin, OT Hain
Krompach
Dolní Svìtlá
Myslivny/ Jägerdörfel
Waltersdorf, Wache
Nonnenfelsen
Jonsdorf
Hain
Lausche
Výchozím bodem je Kammbaude/Høebenová bouda
v èásti obce Oybin, která se jmenuje Hain. Tato høebenová
bouda, nacházející se skuteènì na høebenu
Žitavských/Lužických hor, je výchozím bodem pro mnoho výletù.
Turistický hranièní pøechod do blízkého Krompachu je vzdálen
jen 20 m od boudy.
Hain s 550 m n.m. je nejvyšším obcí v Horní Lužici.
Na høebeni u bývalé strážnice ve Waltersdorfu
dorazíme ke státní hranici. Strážnice, která stávala na èeské
stranì, dnes již neexistuje. Naše cesta pokraèuje pøed hranicí
doleva po èervené turistické znaèce. Èeká nás strmý výstup z
výšky 572 m n.m. na Myslivny ve výšce 650 m n.m. Touto
cestou se pøiblížíme k nejvyšší hoøe Žitavských i Lužických hor,
k Luži.
Pøes Valy/ Schanzendorf dojdeme za cca 20 minut do
Krompachu, kde nás k odpoèinku zve restaurace “U Zámku”.
Zajímavé jsou urèitì 3 staré tisy, které se v obci nachází. Stáøí
jednoho z nich je odhadováno na 500 let. Obvod kmene je 4,25,
jeho výška asi 10 m.
Pøes Krompach vede také stará Leipaer Straße/ Lipská cesta,
obchodní cesta, která mìla velký význam pøedevším ve
støedovìku. Hrady Oybin a Milštejn nabízely tenkrát
obchodníkùm za celní poplatek volný prùchod.
Asi po 500 m za chatou Luž v Myslivnách se od
høebenovky odkloníme doprava, vystoupáme posledních 150 m
serpentinami až na vrchol. Až narazíme na znìlecové útvary, tak
nacházíme se na vrcholové plošinì. Až do ledna 1946 stávala
na vrcholu Luže turistická chata, která ale za nevyjasnìných
okolností vyhoøela. Poté, co si vychutnáme pøekrásný výhled,
vydáme se na trochu obtížnìjší sestup po zelené turistické
znaèce na nìmeckém území. Projdeme kolem vodního zdroje
bývalé turistické chaty, který se nazývá Lauscheborn/ Studna
1
2
Po malé silnici dojdeme na místo, odkud nás cesta
lesem vede na úpatí hory Plešivec do Dolní Svìtlé. Projdeme
kolem “Staré hospody” 5
a dostaneme se brzy k restauraci,
stojící na pravé stranì a upomínající na boxera Maxe
Schmelinga.
Za malou kaplí na
konci obce, hluboko pod
Rabensteine/ Havraní 1
skály, nás cesta zavede
vlevo k rašeliništi Na
Brazilce, které se nazývá 4
podle stejnojmenné
restaurace, která kdysi
stávala na kraji lesa.
5
INFORMACE:
Naturparkhaus &
Tourist-Information Großschönau
Hauptstraße 28
02779 Großschönau/ OT Waltersdorf
Tel.: 0049(0)35 841 / 2146
Tourist-Information
im Haus des Gastes
Hauptstraße 15
02797 Oybin
Tel.: 0049(0)358 44 / 733 11
STRAVOVÁNÍ:
Gaststätte “Kammbaude”,
Oybin/ OT Hain
3
Luže a dostaneme se na již pøíjemnìjší cestu. Je to
Oberlausitzer Bergweg/ Hornolužická horská cesta,
znaèená modøe, vedoucí z Neukirchu v Hornolužické
pahorkatinì až do Žitavy v pøírodním parku “Žitavské hory”.
Po této cestì putujeme pøes Hohlsteinweg/Cesta
dutých kamenù k Nonnenfelsen/ Jeptišky a pøes
Zigeunerstuben/ Cikánské svìtnièky dolù do
2
Jonsdorfu. Kdo by si chtìl cestu prodloužit, mùže
pokraèovat na nauèné stezce “Mühlsteinbrüche/ Lomy 3
mlýnských klamenù” a dozvìdìt se spoustu informací o kdysi
tradièním øemeslu, tìžbì mlýnských kamenù. Weberstube/
Tkalcovská svìtnice, Schmetterlingshaus/ Motýlí dùm,
Bauerngarten/ Zemìdìlská zahrada nebo zimní stadion nabízí
další zajímavou zábavu. Na posledních 4 km nás cesta povede
mezi Jonsbergem a Johannissteinem nahoru na Hain.
PARKOVIŠTÌ:
Start a cíl je parkovištì
v èásti obce Oybin, Hain
restaurace “U Zámku”, Krompach
restaurace “Penzion Svìtlá”,
Informace
Dolní Svìtlá
Hotel “Rübezahlbaude”,
Waltersdorf
Hotel “Gondelfahrt”,
Kurort Jonsdorf
4
o vlakovém a
autobusovém spojení
Vám rádi poskytneme
v našich infocentrech.
MAPY:
“Zittauer Gebirge” (Nr. 39)
Wander- und Radwanderkarte mit
Wintersportangaben, M 1:25 000,
SACHSEN KARTOGRAFIE, Dresden
LITERATURA:
Wander- & Naturführer Zittauer Gebirge
Berg- u. Naturverlag Rölke,
Dresden 2006
HORNOLUŽICKÁ HORSKÁ CESTA
Lausche
800 m
Myslivny/
Jägerdörfel
700
Waltersdorf, Jonsdorf,
Nonnenfelsen
Wache
Hain
600
Krompach
500
Dolní Svìtlá
Hain
Waltersdorf,
Wache
400
0
5
10
15
NATURPARK
ZITTAUER GEBIRGE
P
2
3
4
1
5
Trat’ový úsek asi 17,0 km
km
popis úseku
0
1,7
4,5
6,5
7,5
9,0
9,5
12,5
17,0
Oybin/ OT Hain
Krompach
Dolní Svìtlá/ Niederlichtenwalde
Waltersdorf, Wache
Myslivny/ Jägerdörfel
Lausche
Lauscheborn
Nonnenfelsen
Oybin/ OT Hain
oznaèení
17,0 km

Podobné dokumenty

Cykloturistika v Trojzemí

Cykloturistika v Trojzemí Hrádek n. N. (jezero) - Bilý Kostel (podél Nisy ) Chrastava - Machnín - Liberec a zpět do Žitavy

Více