lely astronaut - AGRO

Transkript

lely astronaut - AGRO
Lely astronaut
Robotický systém dojení
Přirozený způsob dojení...
www.lely.com
innovators in agriculture
2
lely astronaut
Lely Astronaut A4 robotický systém dojení
Jsou to čtyři důvody proč zvolit Lely:
1)Kráva je nejdůležitější.
2)Zajišťuje nejvyšší kvalitu mléka.
3)Vše co potřebujete k získání úplné kontroly.
Ale to nejdůležitější ze všeho:
4)Je to Lely; zcela přrozený způsob dojení…
Tak jako u všech našich řešení pro dojicí techniku jsme i při vývoji nového dojicího
robota Lely Astronaut A4 vycházeli z jasně definovaného výchozího bodu: od dojnice.
Robot zaručuje nejvyšší možnou kvalitu mléka; současně máte díky jeho jedinečným
manažerským nástrojům úplnou kontrolu nad Vaším stádem. Můžete se stoprocentně
spolehnout na robota. A také na nás. 24 hodin denně.
Live Life Lely!
3
Nasazujeme sami sebe pro to, aby robotické
dojení bylo i na Vaší farmě úspěšné
Možná jako podnikatel stojíte před svým nejdůležitějším životním rozhodnutím. Jak
můžete svůj podnik zvětšit s co možná nejmenším podílem práce? Dobře však víte, že
bez automatizace to není možné. Přechod na automatické dojení je velkým krokem.
Nejprve je potřebná značná investice. Kromě toho si sami pravděpodobně kladete
otázku, jak se Vaše krávy přizpůsobí tomuto systému a jak efektivně budete moci
kontrolovat Vaše stádo. My jsme přesvědčeni, že automatizace je nejlepší cestou, při
které s pro Vás dostupnou pracovní silou docílíte optimální výsledky při maximální
ohleduplnosti na Vaše krávy.
4
lely astronaut
Kráva je středem pozornosti
Záměrně se bráníme automatizovat jen samotný proces dojení; místo toho
jsme kolem dojnice (náš výchozí bod) postavili systém, který zajišťuje, že se
krávy v nekomplikovaném systému rády nechají samy podojit. Náš opravdu
jedinečný koncept robotického ramene jakož i I-Flow koncept pro rychlý
vstup a výstup z boxu jsou jasné důkazy této strategie.
Vše co potřebujete k získání úplné kontroly
Nabízíme Vám jedinečný výběr zařízení pro kontrolu a řízení jak kvality mléka
tak i jednotlivých krav ve stádě. Management, jehož základním principem
je výjímka, je novou výzvou. K ulehčení tohoto jsme vyvinuli speciální
manažerský software, který Vám umožní využít Váš drahocenný čas pro
krávy, které skutečně potřebují Vaši pozornost, a zároveň budete mít úplnou
kontrolu nad Vaším stádem.
Je zajištěna nejvyšší kvalita mléka
Unikátní funkce Lely umožňují nejspolehlivější rozpoznání mastitidy, která
je dnes dostupná na trhu. Unikátní integrovaná každodenní indikace
úrovně tuku a proteinu u každé krávy, může být využita prostřednictvím
dynamického modulu dojení a krmení u robota Lely Astronaut k optimalizaci
renability prvovýroby mléka.
Společně rozšíříme horizonty
Jako vynálezci dojicího robota jsme celosvětově dosud nainstalovali více
než 10.000 automatických systémů dojení. Přesto vždy hledáme dále
možná zlepšení. Tedy nejen zlepšení samotného robotického dojení, ale i
možnosti automatizace dalších procesů v chovu dojnic. Stále hledáme cesty k
významnému zlepšení efektivity práce.
Angažovaně v managementu robotů
Celá síť specializovaných prodejců, certifikovaných servisních techniků
a specialistů na management je Vám k dispozici jako podpora. Rádi
jsme připraveni se s Vámi podělit o naše po dlouhá léta shromažďované
zkušenosti, chceme tím vytvořit solidní rámec pro úspěšný management
robotů také v budoucnosti.
Je to Lely
Rok od roku zlepšujeme naší organizaci a naší paletu produktů s jediným
cílem: zajistit lepší budoucnost chovatelů dojnic na celém světě.
Live Life Lely!
Alexander van der Lely
CEO Lely Group
5
Nejvyšší kvalita mléka je zaručena – společně se
o mléko postaráme
Ať se jedná o senzory, nebo o naši inovativní unikátní šetrnou metodu zacházení s mlékem,
nebo o způsob jakým čistíme vemeno, stále hledáme nejlepší způsob, jak produkovat
mléko o nejvyšší kvalitě. Náš vyjímečný systém pro kontrolu kvality mléka (MQC) Vám
umožní dodávat jen prvotřídní mléko.
6
lely astronaut
Jedinečná sada zařízení pro
měření kvality mléka
Kartáčky čistí nejlépe
Lely MQC (Milk Quality Control) je umístěn uvnitř
špínu a výkaly. Jsou jediným systémem čištění, který
ramena robota přímo vedle vemena. Během dojení
čistí celou část struků a vemena, která může přiléhat
je prováděna stálá kontrola mléka dle čtvrtí. Máte
ke strukovým návlečkám; čistí tedy i spodní část
k dispozici důležité informace o mastitidě, tuku,
vemena až po celé struky. Kartáčky se také starají
bílkovině a také laktóze pro kontrolu kvality mléka
o rychlou a účinnou dotekovou stimulaci, která je
a zdraví dojnic; můžete rychle reagovat a zaručeně
pro krávu důležitá k uvolnění hormonu oxytocinu.
docílit optimální kvality mléka.
Lepší stimulace zlepšuje čas nasazení, rychlost dojení,
Kartáčky skutečně odstraňují také pevně nalepenou
stupeň vydojení a tím i výkon robota.
1
2
Optimální čištění kartáčky
Jediný systém na trhu, který je mezi jednotlivým čištěním vemen dezinfikován
bezchlorovým čistícím prostředkem, což zamezuje křížové kontaminaci.
Šetrný způsob transportu mléka
Stlačený vzduch čerpá mléko do tanku, bez poškození rotujícími součástmi.
Lely MQC měří u každé čtvrti následující základní parametry:
• Barvu mléka.
• Konduktivitu.
• Dobu dojení.
• Čas rozdojení.
• Rychlost dojení.
• Teplotu.
7
Vše co potřebujete pro úplnou kontrolu –
rychlá reakce a krávy jsou zdravé
Manažerský program Lely T4C dodává informace prostřednictvím přehledně
uspořádaných ukazatelů na přístrojové desce. Toto umožňuje rychlý přehled o
výkonnosti stáda, robotickém systému a dojnicích s nějakým problémem.
8
lely astronaut
Všechna upozornění jsou přehledně uspořádány
na jediné transparentní přístrojové desce, takže
se můžete soustředit na dojnice, které Vás nejvíce
potřebují. To je ten pravý management, jehož
principem je vyjímka.
9
Včasná detekce pro optimální
výsledky
Dosažení optimální dávky
Přechod z konvenčního na robotické dojení změní
prostřednictvím vysoké efektivity krmiv snížit celkové
Vaši každodenní rutinu. K udržení zdraví dojnic
náklady na krmiva. S modulem (DLM) dynamického
je potřeba intenzivní dozor. Robot Vám dodává
krmení automaticky mění systém každé dojnici dávky
významně více informací, než jste dosud používali.
koncentrovaného krmiva na základě optimálního
Každá událost, ode dne narození až po den, kdy
poměru nákladů a přínosů/užitku. Můžte využít
dojnice opustí farmu, je v programu Lely T4C
tento jedinečný nástroj ke svému prospěchu a
zdokumentována. Na jedné straně pomáhá T4C
maximalizovat svůj zisk; zde již nejde o to, aby krávy
zajistit každé jednotlivé dojnici vše co potřebuje
produkovaly co nejvíce mléka, ale aby individuálně
ke svému optimálnímu zdraví, produkci a pohodě.
dosahovaly co nejlepšího ekonomického výsledku.
Manažerský program T4C Vám nabízí možnost,
Na straně druhé dodává systém podnikově
specifické informace pro řízení stáda. Prevence
Jeden pracovník, dva miliony
je lepší než léčení, ale včasné rozpoznání je
Zvýšení produktivity práce je žádoucí k zajištění
druhým nejlepším řešením!
finančně zdravého hospodření mléčných farem
v budoucnosti. Dosažení více mléka na jednoho
10
lely astronaut
pracovníka a to pro zvířata přátelským způsobem
Výsledkem jsou zdravější krávy, což vede k nižším
chovu; to je naše úloha. Na konvenčních farmách,
nákladům vlivem maximální produktivity a nižších
kde se dojí dvakrát denně, je možné s naším dojicím
veterinárních nákladů.
robotem snadno dosáhnout 10-15% nárůstu
produkce. Kromě toho stále hledáme nová řešení,
Dynamický přístup ke stádu
které umožní provést automatizaci dalších procesů.
Individuální rozdíly v efektivitě krmiv a citlivosti
na intervaly dojení jsou základem pro dynamický
Vytěžte maximum ze svého mléka
přístup ke stádu a dosažení maximálního zisku.
Lely je první firmou, která nabízí integrovaný
S uloženými historickými daty propočítává systém
systém ukazatelů tuku a proteinu. Při každém
dopředu, jak bude zvíře reagovat z hlediska
dojení je prováděna analýza obsahu tuku, proteinu
celkového nádoje mléka na určité množství
a laktózy, následě je možné kontrolovat výkon
koncentrovaného krmiva, nebo na určitý interval
celého stáda. Lely zlepšila svůj systém pro analýzu
dojení. Výzkum prokázal, že denní celkový nádoj
počtu somatických buněk MQC-C. Tento vyjímečný
mléka od robota vlivem dynamického dojení roste a
integrovaný systém druhé generace určuje počet
že kapacita robota je efektivněji využita.
buněk v každé čtvrti.
Ukazatele zdraví, které registruje Lely T4C:
•
•
•
•
•
Barva mléka (dle čtvrti).
Tuk/protein – indikace v mléce.
Laktóza – indikace v mléce.
Konduktivita mléka (dle čtvrti).
Teplota mléka.
• Kategorie počtu somatických buněk v mléce
(dle čtvrti).
• Přežvykování v minutách u krávy.
• Aktivita krávy.
• Hmotnost krávy.
•
•
•
•
•
Produkce mléka krávy.
Příjem krmiv krávy.
Nespotřebované množství krmiva krávy.
Doba dojení/čas rozdojení.
(Max.) rychlost dojení.
11
S hrdostí Vám představujeme... Lely Astronaut A4
Lepší kvalita mléka, vyšší produkce mléka spolu s nižšími náklady vedou k vyšším ziskům.
Lely Astronaut A4 umožňuje řídit tyto tři aspekty k dosažení optimálních výsledků.
12
lely astronaut
Co možná nejméně překážek
Robotické dojení se v mnoha hlediscích odlišuje od konvenčního
dojení. Jeden z hlavních rozdílů spočívá v tom, že krávy mohou být
dojeny způsobem, který více odpovídá jejich přirozenému chování.
K maximalizaci užitku z tohoto hledáme možnosti pro vytvoření prostředí,
ve kterém může být kráva dojena za optimálních podmínek a s co možná
nejméně překážkami.
Rovně je přirozenější
Nejrevolučnějším na boxu Lely Astronaut A4 je koncept nazývaný I-Flow,
což znamená, že vstup do boxu, průchod a výstup z něj leží v přímé linii.
Praxe i výzkum ukazují, že krávy nejsou ve skutečnosti schopny chodit do
zatáčky. Umožníme-li krávě chodit rovně do boxu i z něj, odstraníme tím i
pro ni zbytečné překážky. Pro krávy přátelská konstrukce umožňuje stálý
kontakt se svým stádem, což zamezuje vzniku zbytečného stresu. Touto
jedinečnou inovací jsme dále zvýšili kapacitu Astronauta, tím je stále
nepřekonatelný a umožňuje Vám maximalizovat Vaše výsledky.
Výkyvný krmný žlab
Krmný žlab se po ukončení dojení vykývne s brankou za robota a dojnice
Rameno Lely Astronaut
Osvědčený koncept; unikátní rameno zůstává
pod dojnicí a kontroluje celý proces dojení.
je „vyzvána“ k opuštění boxu, protože se před ní nevyskytuje žádná
překážka a ani nedostane již žádné krmivo. Rychlejší výstup umožňuje i
rychlejší vstup pro další krávu. Tato přednost je zdánlivě minimální, ale
zisk pěti vteřin na jedno dojení může snadno poskytnout dalších 15 minut
času denně, nebo další krávu navíc.
Rychlejší dojení a méně pohybů
Pro optimální dojení jsou v ideálním případě požadována rozmanitá
nastavení na jednotlivé čtvrti vemena. Pulzační systém Lely 4Effect
může nastavit pulzační hodnoty pro každou čtvrť. To zaručuje skutečně
individuální péči o krávu a tím „na míru střižené dojení“. Robustní
rameno Lely se od svého prvního naszení v roce 1992 všestranně osvědčilo.
Rameno robota eliminuje zbytečné pohyby, je mnohem jemnější ke krávě,
zamezuje spadnutí strukových násadců na zem a stará se o nejrychlejší
nasazení.
Lepší nástroje pro optimální manažerská
rozhodnutí
Výkyvný krmný žlab
Stimuluje krávu opustit box; rychlejší výstup
umožňuje rychlejší vstup.
S našimi již téměř 20-ti letými zkušenostmi jsme byli schopni vyvinout
speciální manažerský systém pro robotické farmy; nový manažerský
program Lely T4C. T4C sbírá a zaznamenává všechny data dodávané od
robota Astronaut a od jeho mnoha sofistikovaných senzorů. Pomáhají při
všech důležitých manažerských rozhodnutích svým chytrým softwarem,
který analyzuje a prezentuje jasné a užitečné informace. Cíl je jasný:
chovatelům musí umožnit snadněji a rychleji přijímat nejlepší rozhodnutí.
Obrazovka E-link u Managera
Management na místě umožňuje plný přístup k
T4C, k řízení stáda prostřednictvím robota.
13
SMARTER,
FASTER,
STRONGER!
Tři silné pojmy, které přesně vyjadřují, proč stroje Lely převyšují svoje konkurenty.
Častým výsledkem inovativního myšlení našich konstruktérů jsou překvapivě
úspěšná řešení, která dělají stroje ještě efektivnější. Dlouhodobá výdrž a snadná
obsluha hrají při tomto úsilí klíčovou roli. Z těchto důvodů můžeme my od Lely
oprávněně říci: „My jsme inovátoři v zemědělství“. Cílem našeho neúnavného
snažení je zlepšovat sociální a finanční blaho zemědělců.
Centrální jednotka je významnou souástí nového modulárního systému dojicího robota Lely Astronaut A4. Obsahuje centrální
systém pro vakuum a čištění pro až dva dojicí roboty s boxem. Centrální jednota je uzavřeným systémem a může být spojena se
2 dojicími boxy které mohou být od ní vzdáleny až 30 m. Dojicí boxy jsou v levém i pravém provedení a jsou na výběr ve dvou
modelech, oba s různými možnostmi výbavy.
14
14
Chytřejší

1 K mléku šetrné čerpadlo
a nabízí tím bezkonkurenční dosah nezávisle
Lely vyvinula unikátní čerpadlo mléka s
na velikosti dojnice. To zaručuje rychlé
jednoduchou vyměnitenou silikonovou
nasazení strukových násadců jak u nízkých tak
membránou, která transportuje mléko do tanku
i vysokých vemen, vemen s velkým nebo malým
bez rotujících částí, které mohou mléko poškodit.
odstupem mezi struky, nebo struků vychýlených
Tento jemný a hygienický transport mléka zaručuje
od vertikální osy.
nejvyšší možnou kvalitu mléka.

3 Lely kartáčky

23D kamera pro rychlé nasazení strukových
násadců
kartáčků – společně s precizními pohyby ramena –
Velikost a pohyby krávy jsou kontrolovány
zaručuje až o 40% efektivnější čištění a stimulaci ve
prostřednictvím revoluční 3D kamery. Systém se
srovnání s konvenčními situacemi.
stará o to, aby se rameno pohybovalo s dojnicí,
15
Výzkum prokázal, že jedinečná protiběžná dvojice
Rychlejší

4 Pulzátor Lely 4Effect
Pulzátor Lely 4Effect je první revoluční průlom

6Jedinečný systém detekce struků (TDS) pro
rychlou detekci a nasazení
v technologii dojení za posledních 30 let.
Rychlost a následně kapacita robota jsou
Prostřednictvím informací od Lely MQC je
rozhodující faktory. Náš TDS pracuje s technologií
pulzace dynamicky nastavována pro každou čtvrť.
skenování ve třech paprscích, což zajišťuje rychlou
To zaručuje skutečně individuální péči o krávu a
a přesnou detekci struků. Protože uvnitř ramena
tím i „na míru střižené dojení“.
je integrována většina komponentů, dělá rameno
jen několik krátkých pohybů k nasazení strukových

5 I-Flow koncept: rychlý vstup rychlý výstup
násadců. Toto eliminuje zbytečné pohyby a zaručuje
Díky I-Flow konceptu boxu, jde kráva vždy rovně,
šetrné zacházení pro dojnici a nejrychlejší možné
tedy dovnitř i ven. To zkracuje proces navykání
nasazení.
krávy a zvyšuje výkon robota.
16
lely astronaut
Silnější

7 Rameno Lely Astronaut

9 Odolná konstrukce
Je prověřeným unikátním konceptem; rameno
Lely používá výlučně jen prvotřídní materiály.
zůstává pod dojnicí a kontroluje celý proces dojení.
To vede k nižším servisním nákladům a dlouhé
Robustnost a pneumatické ovládání ramena
životnosti, což opět vede k nízkým provozním
zaručuje, že i když na něm krávy stojí, nezpůsobí
nákladům a vysoké hodnotě při opětovném prodeji.
žádné poškození.
Pro některé klíčové komponenty dojicího robota je
poskytována pětiletá záruka.

8 Velmi málo pohybů
Konstrukce Lely Astronauta je velmi jednoduchá.
Počet pohyblivých součástí je omezen a nutné pohyby
jsou velmi krátké a jemné, to snižuje opotřebení a
tím i provozní náklady robota.
17
Ušité na míru pro Vás
Každá farma je jiná, a každý farmář má jiné potřeby; proto dodáváme našeho Lely
Astronauta A4 připraveného pro Vaši farmu. Dnes jsou k dispozici dva modely Astronauta
A4, každý s různými doplňkovými funkcemi pro Vaše speciální požadavky.
Model Manager
Model Operator
Model Manager je vyroben z ušlechtilé oceli a
Model Operator má pozinkovaný box a ovládání
má vylepšenou funkci ovládání E-link. Ovládání
prostřednictvím E-linku, který je tvořen 10" kvalitní
Managera E-linkem s 12"-barevnou dotykovou
dotykovou obrazovkou s tlačítkovými funkcemi ke
obrazovkou se stará o bezproblémový chod
správnému ovládání robota.
programu T4C. Umožňuje efektivní management
přímo na místě. Má stejné obslužné rozhraní a
funkčnost jako T4C na Vašem počítači a může být
velmi užitečný pro rychlé zadávání dat v blízkosti
dojnice; tím se zamezuje vzniku chyb nebo
opomenut.
Astronaut A4
Manager
Operator
Galvanizovaný box
X
S
Velmi stabilní, silnostěnný – 3,10 mm – žárově zinkovaný box.
Box z nerezavějící oceli
S
O
Silnostěnný – 3,10 mm – box z nerezavějící oceli.
Gravitor podlahová
O
O
Měřit znamená vědět; velmi přesná, stabilní podlahová váha,
váha
která Vám poskytuje více informací o zdraví Vašich krav.
Jeden druh krmiva
S
S
Druhý druh krmiva
S
O
Další dávkovač krmiva.
Třetí druh krmiva
O
X
Další dávkovač krmiva.
Čtvrtý druh krmiva
O
X
Další dávkovač krmiva.
Senzor přítomnosti
S
O
Kontroluje, zda je koncentrát ve žlabu.
O
O
K individuálnímu dávkování minerálií a doplňků.
Titania
O
X
Dávkovač tekutých krmiv dávkuje přímo do krmného žlabu.
MQC-C
S
O
Určuje úroveň počtu somatických buněk v mléce u každé
Nový dávkovač koncentrátu, který dávkuje v Astronautu A4
Vašim dojnicím krmivo nejvyšší kvality.
krmiva ve žlabu
Zařízení na dávkování
minerálií
dojnice.
Pura steam čištění
O
O
Čištění dojicí jednotky horkou párou – 150 °C – po každém
dojení.
Rezervní systém čištění
S
O
S rezervním systémem čištění má Astronaut A4 jednodenní
rezervu, než dojdou chemikálie. Budete včas informováni o
nutnosti provést výměnu kanistrů.
S = Standartní výbava Astronauta A4 / O = Výbava na přání pro Astronaut A4 / X = Není dostupné pro Astronaut A4
Dodáváme řadu Lely Qwes přívěskových systémů, které se vyznačují vysokou přesností při non-stop dozorování
reprodukčního a zdravotního stavu dojnic. RFID/ISO přívěsky je možné kombinovat jen s modelem Operator;
infračervené přívěsky jen s modelem Manager.
Lely si dala za úkol, dlouhodobě nabízet ještě lepší a udržitelné výkony. K tomu patří optimální servis pro Váš
podnik, týká se to také speciálně vyvinutých produktů pro čištění a zdraví vemena, krmných doplňků a dále
originálních optřebitelných dílů pro dojicího robota Lely Astronaut. Určité produkty nemusí být v některých
státech dostupné, případně se mohou odlišovat od zde vyobrazených.
18
lely astronaut
Příslušenství pro Lely Astronaut A4
Robotický systém dojení Lely Astronaut byl zkonstruován při zvláštním zohlednění pro
Vaše zdraví a zdraví Vašich zvířat. S cílem optimalizovat situaci chovatele a také jeho
dojnic, jsme zkompletovali dojicího robota o řadu užitečného příslušenství.
Lely Pura steam systém čištění
Lely Pura steam systém čištění zabíjí 99%
všech bakterií ve strukových návlečkách bez
použití chemikálií, a nabízí tak maximální
jistotu ve vztahu ke zdraví vemena,
bezpečnosti potravin a životnímu prostředí.
Lely Titania dávkovač tekutých krmiv
Dávkovač přivádí tekuté doplňky do žlabu
nástřikem na koncentrované krmivo. Tato
jednotka byla vyvinuta k zamezení vzniku ketózy,
dávkou propylenglykolu spolu s koncentrátem.
Lely MQC-C systém pro kontrolu kvality
mléka
K určení počtu somatických buněk dle čtvrtí při
každém dojení, jsou analyzovány vzorky z každé
čtvrti. Na konci každého dojení jsou k dispozici
informace ve Vašem manžerském systému.
Kompaktní chladič
Uvnitř tanku je potrubní spirála z jednoho kusu
bez svařovaných spojů. Díky této speciální
konstrukci není nebezpečí kontaminace mléka
znečištěnou chladící vodou.
Rezervní tank na mléko
Tímto plně automatickým
systémem, dojení může pokračovat
i během čištění hlavního tanku,
optimalizuje využití kapacity
robota.
Lely M4Use jednotka pro separaci
mléka
Dojicí robot Lely Astronaut nabízí
několik možností k separaci mléka.
Manažerský program umožňuje nastavit
pevné periody pro separaci mléka.
Mléko, které neodpovídá nastaveným
parametrům kvality je možné vylít do
kanálu nebo shromažďovat v M4Use. Je
možné nastavit individuální separaci.
Dvojitý filtr – flexibilní výměna
filtrů
Dvojitý filtr automaticky přepíná z
jednoho filtru na druhý po každém
hlavním čištění. Jeden fltr může
pracovat pro více robotů, což šetří
spotřebu filtrů.
Lely Shuttle – zařízení pro odběr
vzorků
Lely Shuttle zařízení pro odběr vzorků
je oficiálně schváleno sdružením ICAR
pro provádění dokumentace. Shuttle
automaticky odebírá jeden vzorek z
každého dojení, např. během kontroly
užitkovosti.
Termostatický směšovací
ventil
Tento systém lze použít, pokud
je k dispozici alternativní zdroj
teplé vody. Napříkad: využitím
předehřáté vody z chladicího
systému tanku na mléko.
Systém identifikace zvířat
Lely dodává řadu ISO/RF a
infračervených identifikačních
přívěsků, pro identifikaci a měření
aktivity dojnice. Unikátní na trhu je
Lely QWES‑HR, který měří aktivitu
přežvykování, a chovateli poskytuje
řadu doplňujících informací o zdraví
dojnic.
19
Perfektně způsobilý – také pro velké farmy
Rostoucí mzdové náklady a přednosti individuálního managementu dojnic jsou již dva
zásadní důvody, proč velké chovy dojnic stále jasněji poznávají, že robotický systém
dojení Lely Astronaut zajišťuje nejlepší návratnost investice. Máme dlouholeté praktické
zkušenosti a vynikající výsledky jak ve velkých tak i v menších chovech dojnic.
20
lely astronaut
Zacházejte s ní dobře
Naprostý rozdíl s robotizací dojírny
Je všeobecně známo, že nahánět dojnice a nechat
Pokud je stádo příliš velké, nezná nikdo
je čekat na dojení, nevede k optimálním výsledkům.
jednotlivé krávy, proto pak jde již jen o stádo.
Proto jdou tendence směrem ke snížení velikosti
Díky robotickému systému Lely Astronaut je
stád na kontrolovatelnou úroveň. Systém dojicího
možné kontrolovat mnoho faktorů u jednotlivých
robota Lely Astronaut Vám umožní jít ještě o krok
dojnic; faktorů, jejichž kontrola u konvenčně
dále; Vaše dojnice může vyhledat robota ve svém
dojených stád není možná. Úspěšné robotické
vlastním tempu, přitom je povzbuzována potřebou
dojení je novou formou managementu chovu
koncentrovaného krmiva. To vede k častějšímu
dojnic, přitom rozhodování zde je přeneseno
dojení a menšímu stresu pro dojnice. Krávy budou
z chovatele na samotné krávy. Vše se točí kolem
minimálně o jednu laktaci déle žít.
včasných varovných signálů. Program T4C
kombinuje data a ukazuje – navíc ke každodenním
Nejspolehlivější spolupracovník,
kterého si dokážete představit
upozorněním – informace pro dlouhodobější
Pro majitele velkého podniku je nejkrásnějším
individuálně pečovat... a výsledkem toho je jejich
snem personál, který je vysoce motivovaný, dobře
zlepšené zdraví, kratší mezidobí a nižší náklady
organizovaný, a má zájem s dojnicemi dobře
na krmiva, abychom jmenovali jen některé z nich.
analýzu. Díky tomu můžete o svoje krávy opět
pracovat. Investice do robotického systému dojení
Lely Astronaut Vám zajistí nejspolehlivějšího
Chytřejší automatizace
spolupracovníka, jakého si nyní dokážete představit.
Automatizací procesu dojení ve velkých chovech
Tento robotický spolupracovník je zde, aby po
umožní systém plně využít genetickou kapacitu
mnoho let pro Vás 24 hodin denně a sedm dní v
každé jednotlivé krávy k maximalizaci zisku.
týdnu dojil. Je flexibilní a je vyučen připravit správně
Dnamické procesy jakým je dojení, nebo krmení
krávu na dojení, nasadit strukové násadce, pokud
koncentrátem jsou řízeny manažerským softwarem
je to nutné nasazovat je i opakovaně, po dojení je
a optimalizují zisk z každé krávy využitím jejích
sejmout a struky poté dezinfikovat.
individuálních možností, takže pak platí že 1 + 1 = 3.
Kdo má zálibu v zatáčení?
Koncept I-Flow pro rychlý vstup a výstup umožnuje
Robotické dojení je finančně více
atraktivní
dojnicím vstupovat rovně do robota. Kromě toho je
Rentabilita investicve je vždy hlavním faktorem pro
box velmi prostorný a nabízí dojnici úplnou svobodu.
manažerské rozhodnutí. Náklady navíc způsobené
Kráva je povzbuzována k dobrovolné návštěvě boxu,
odpisy a údržbou jsou snadno vyrovnány nižšími
a cesta ven vede také přímo rovně. Jednoduše se
mzdovými náklady a zlepšeným zdravím dojnic.
nevyskytuje žádný jiný systém dojení, u kterého leží
na systém rychleji, než jejich manažer“, tuto větu
Jsme zde, abychom Vás
podporovali
slyšíme často od našich zákazníků. Podniky s naším
Řízení farmy s více než deseti dojicími roboty
robotickým systémem platí stále více za podniky s
pochopitelně vyžaduje jiné manažerské nasazení.
nejklidnějším stádem.
Máme k dispozici angažovaný „tým pro velké
překážka k dojení tak nízko. „Krávy si často zvyknou
podniky“, který Vás rád podpoří.
Zjednodušená logistika
Ve velkých stádech je vždy těžké rozpoznat nějakou
dojnici, která potřebuje zvláštní pozornost. Lely
radí, vytvořit jednu skupinu dojnic ke každému
robotu. Pokud musí být dojnice ošetřena, je možné
ji relativně snadno najít v menší skupině, nebo po
každém dojení ji automaticky oddělit od stáda.
Výsledkem je optimální využití pracovních sil a
Vašich budov.
21
Společně můžeme něco změnit
Náš firemní slogan „Live Life Lely“ vyjadřje naše niterné hodnoty: angažovaní lidé, inovace,
nezávislost a respekt. Respekt znamená, že jsme si stanovili za cíl, abychom vliv, který naše
produkty mají na životní prostředí, udrželi co možná nejníže, a tím akceptujeme i svoji
odpovědnost za udržitelný rozvoj zemědělství. Proto je produkce udržitelných produktů,
které zanechávají minimální stopu, jednou z významných součástí našeho moderního
života.
22
lely astronaut
Udržitelný zemědělský sektor
Zemědělské podnikání a životní prostředí jsou úzce propojeny, protože
se vzájemně ovlivňují. Chovatelé dojnic stojí v přední linii, pokud se
jedná o změnu klimatu, a proto Lely dělá vše pro podporu zemědělců při
hledání udržitelných řešení problémů, se kterými se denně musí zabývat,
jako např, ochrana vody, metan, energie a management odpadů.
Minimalizovat spotřebu energie a vody
Všechny naše produkty se vyznačují svojí nízkou spotřebou energie.
Nezávislé výzkumy prokázaly, že Lely Astronaut je robotem s nejnižší
spotřebou energie a vody na trhu. Tato přednost Vám významně ušetří
za celý rok mnoho nákladů!
Vývojem k dlouhé životnosti
Použitý dojicí robot Lely Astronaut je vždy
certifikován v systému Lely Taurus, prochází
úplnou kontrolou, dle potřeby je provedeno
dovybavení, pečlivě otestován a je na něj
poskytnuta 1 rok záruka.
Navíc, všechny naše produkty vynikají bezkonkurenční životností.
Například ještě dnes najdete prstový shrnovač – první vynález Lely
z padesátých let minulého století – na mnoha farmách na celém světě!
Dlouhá životnost robotického systému dojení Lely Astronaut a možnost
jeho dalšího „přezbrojení“ znamená také minimum odpadu a provozní
udržitelnost investice. Použité dojicí roboty Astronaut si udržují svoji
hodnotu mnohem déle než ostatní systémy dojení.
Kromě toho je opláštění našeho nového Astronauta z recyklovatelné
umělé hmoty.
Skutečně přátelský ke zvířatům
Pro nás znamená udržitelnost také bezpodmínečný respekt ke zvířatům.
Dojnice je centrálním bodem pro každý produkt dojicí techniky. Protože
spotřebitelé stále více dávají pozor na to, jak jsou produkty vyráběny,
je stále více zřejmé, že potřebujeme udržitelné produkty. Toto je dalším
důvodem, proč Lely velmi silně obhajuje koncept svobodného pohybu
dojnic.
Roční náklady na elektřinu a vodu na 1 dojnici (2,5 dojení za 24 hodin)
€ 70,00
€ 66,15
€ 64,97
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 51,24
€ 42,77
Nezávislý výzkum provedený v Dansk
Landbrugsrådgivning jasně ukázal, že Lely
realizuje více dojení na krávu, s nejnižší
spotřebou el.energie a vody na dojnici,
výsledkem jsou významně nižší roční náklady a
zároveň vyšší produktivnost systému.
Zdroj: Dansk Landbrugsrådgivning, 2009.
€ 33,26
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 0,00
DeLaval
Lely
VMS
Astronaut A3
(2 testovány) (2 testovány)
Fullwood
SAC
GEA
Merlin
RDS Futureline
TITAN
(1 testován) (1 testován) (1 testován)
23
Je to Lely
Protože sami pocházíme ze zemědělské rodiny, víme, jaké to je vstávat časně ráno, věnovat
hodiny a hodiny práci ve stáji ráno i večer pro optimální zajištění péče o stádo dojnic. Jak
vnímat změny a následně muset zvětšovat podnik s ohledem na zajištění udržitelného
rozvoje. Žijeme pro chov dojnic. A rozumíme tomu, jak pracujete a proč.
24
lely astronaut
Pracujeme pro Váš pokrok
Stavebnicová kostka Meccano jako kořen
Unikátní koncept pro distribuci
a servis
mezinárodní společnosti, která je dnes aktivní ve
Je důležité, že dodavatelé a zákazníci jsou blízko
více než 60 státech na celém světě a zaměstnává více
sebe, takže je možné se podělit o odborné znalosti
než 1.300 spolupracovníků? To zní jako sen malého
a zkušenosti. Přesto chceme udržet organizaci
chlapce. A přece se díky jedinečné vizi dvou bratrů
u Lely co nej štíhlejší, chceme se nadále věnovat
Cornelise a Arije van der Lely tento sen opravdu
a koncentrovat na výzkum a vývoj nových
uskutečnil. Stroje, které jako děti díky hře Meccano
konceptů pro chovatele dojnic. Proto jsme zavedli
stavěli, se pod jejich nadšeným vedením opravdu
koncept Lely Center. Tento koncept zahrnuje 200
staly skutečností. Podporováni jejich vizí a již ve
samostatných podniků rozmístěných v Evropě,
druhé generaci se více než tisíc spolupracovníků
Severní Americe a Oceánii; jejich počet stále roste.
neúnavně snaží již od roku 1948 usnadnit život
Každé Lely Centrum leží v blízkosti chovatelů dojnic
desetitisícům chovatelů skotu a poskytovatelům
v příslušném regionu. Toto je edinečný koncept
služeb a docílit vyššího profitu.
pro vyčlenění funkce distrubuce a servisu, přičemž
si stále ponecháváme kontrolu nad celkovou
Sdílíme Vaši vášeň
kvalitou produktů, servisu a značky. Abychom
Je to Vaše uznání, které nás motivuje, jít o
zůstali v kontaktu s koncovými uživateli, zcela
další krok dál. Stále je před námi hodně práce.
vědomě jsme se rozhodli některá Lely Centra sami
Každý den se snažíme vymýšlet nová řešení pro
provozovat. Lely Centrum je Vaším kontaktním
Vaše problémy v chovech dojnic. Starostlivě
místem – je efektivním, kompaktním zařízením
nasloucháme, co Vás zaměstnává; proto vyvíjíme
s nutnými znalostmi místních podmínek a dále
koncepty, které pomáhají chovatelům dojnic.
velkými odbornými znalostmi Lely produktů.
To jednoduše není jen naše práce. Víceméně
s Vámi sdílíme Vaši vášeň pro chov dojnic.
To nejlepší z obou světů
A my jsme se upsali cíli, Vám s tímto pomáhat,
Budeme pokračovat v nikdy nekončícím hledání
a vytvářet jistotu budoucnosti pro Vaši farmu.
řešení pro Váš pokrok, přitom ponecháme našim
angažovaným Lely centrům na starost servis pro Vás.
Tím Vám i nadále nabízíme to nejlepší z obou světů.
25
Některé pohádky o dojení...
1) Robotické dojení se vyvíjí směrem k automatizaci dojírny
Úspěšné robotické dojení neznamená zjednodušeně automatizaci dojírny. Více se jedná o novou
formu mangementu farmy s dojnicemi, přičemž rozhodnutí se přesouvají z chovatele na krávy.
Díky robotickému systému dojení Lely Astronaut se vyskytuje mnoho faktorů, které umožňují
kontrolu jednotlivých dojnic i ve velkých stádech; faktorů, které ve velkých stádech s konvenčním
dojením nelze zkontrolovat. Rostoucí mzdové náklady a přednosti individuálního managementu
dojnic jsou jen dva důvody, proč velké chovy dojnic stále více poznávají, že robotický systém
dojení Lely Astronaut představuje návratnou investici. Máme dlouholeté praktické zkušenosti a
vynikající výsledky, jak ve velkých, tak i menších stádech.
2) Jednoboxový systém se nehodí pro velké podniky
Ve vztahu ke stále rostoucím mzdovým nákladům a přednosti zlepšeného zdraví dojnic na
základě řady dat a menšího stresu ve stádě, příbývá velkých podniků a jejich poznání, že systém
dojicího robota Lely Astronaut představuje nejlepší návratnost investice. Máme dlouholeté
praktické zkušenosti a výsledky výzkumů z velkých chovů dojnic. Řízení podniku s více než
osmi roboty vyžaduje přirozeně jiné manažerské nasazení; Pro podporu těchto podniků je k
dispozici náš interní „tým pro velké podniky“.
3) Robot je určen jen pro několik šťastlivců
Přednosti našeho modulárního systému jsou jasné. Čím více robotů plánujete, tím výhodnější
je celková cena. Dali jsme si za úkol vyvinout koncept pro ambiciózní chovatele dojnic. Tento
koncept je určen pro chovatele dojnic, kteří produkují 300.000 litrů mléka ročně stejně tak i
pro podnik s roční produkcí nad 10 milionů litrů mléka.
LHQ.B06410.CZ.A
Lely really cares for the environment.
Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner,
Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Qwes, SAE,
Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Viseo, Voyager, Walkway a Welger jsou registrované ochranné známky Lely
Group. Práva na exklusivní používání patří společnostem Lely Group. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v
této publikaci jsou poskytovány pouze pro informační účely a neznamenají nabídku ke koupi. Některé produkty nemusí
být dostupné v jednotlivých zemích a dodávané produkty se mohou odlišovat od těch na ilustracích. Není dovoleno
žádné části této publikace reprodukovat a / nebo tiskem kopírováním, mikrofi lmem nebo jakýmkoli jiným způsobem
bez předchozího písemného souhlasu od Lely Holding S.à r.l. zveřejňovat. Všechny informace v této publikaci byly
pečlivě sestaveny. Nelze však od Lely požadovat odpovědnost za možné škody, způsobené případnými chybami nebo
opomenutími v této publikaci.
Live Life Lely
www.lely.com

Podobné dokumenty

LELY VECTOR

LELY VECTOR v rámci přípravny krmiva. Oddělení jednotlivých druhů krmiv lze dosáhnout velmi snadno a rovněž je snadné změnit některý druh krmiva i změnit jeho umístění. To nabízí velkou volnost a snadné přizpů...

Více

Lely_Splendimo-CZ

Lely_Splendimo-CZ bohatého krmiva, je z velké části závislá na přízni počasí. Produkce krmiva a náklady na provoz žacího stroje jsou tak často určeny

Více