zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBci
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Čistý
Jihovýchod
Tov mi 22
I06V lk P
ft 75tl7 36
ěho
ů
Na základě zákona č. 250/2 00 Sb.,
Dobrovolný svazek obci Čistý jiho
ro 20 2
Q rozpočtových
pravidlech územních rozpačtú
.chod navrh :mvěretného účtu svazku za rok 2012_
zveřejňuje
1) PIn ni pfi)mů vfd ju za blendáfni ro 2012
Hospodařeni OOS Čistý jihovjcbod se fidilo rozpočtem pro rok. 012 scbváleným členskou scbůzi dne
20.32012 usnesením Č. 51141201.. e Velkých P vlo ickh. Rozpočtovými opatřeními Č, 1·
byly
proveden změny ro2počtu na kon nou VÝŠI t S12 300,00 Kč na straně přijmu.. 2 062 300,00 na
stroné výdajt\ Kt a SSO 000 č ve financováni.
p
b'
nlb li ěru yla ruli
~.i 1.770.000.00
Č.
b
poskytn
van'U pdjelai od
le nosti Han y
• e
i 5S0.000,00 č
~. jlci proje
.J<oa1p S'tirnft Vclk Pavlovice'"
...zav ni $tJ) raee odpadů", SliJ penftn cti pf :tfedIW k
31. 12..2012 ěinll na ZAldadnim bě!n.ěm úetu Č a.s, Břeclav 111.862.63 Kč a na Zástavnim učtu
• Bleda\! 1.390_180.92 Kč
c
NmaAovéplij
zahrnuji
ŮfO
yn
I dnih běžné
účtu.
Pfijat~tra rery
ělcnské pfíspěv od obci.. přijaté p isp6vky od zain eresovanycl1 obci na dof'manco'láni
O l.et pa
SO U.etapa
m t
Kap'
'vtd
vbou proj
Velké Pavlo i«" ve výši
• omp
biologickjcb odpadů" ve ~i
150 000,00 Kč.
T orba a pouti í fond·
2)
OSO
. rý jiho.~cbod
hospodM5kém roce 2012
Hodnoc:em hospodá
OSO Čistý jibo\lýchod nepre
4)
pomlk.
mzdove náklad>.
UčetnictVi. ~olení, n.ak'Up
j
Jedná. e () výdaje
~an s in t nf vý
S77 800 00 č a projektu .ZaveOOú ep~
3)
áJu. utebnfch
reko tu
dn f
dy net.\' '1 ani nepoutival.
é činnosti
děl v roce 2012
Hospod fa ••i maj tkem D O Č'
dnou bospodlihkou
činnost.
jihovýchod
Pro zaji!t!nl p~ctú
inventarizace majetJal O
čist$' jibovýcltod b I členskou schůzí OSO tist'
jihovýchod dne 6. 12.2012 •
mim f~ 9/1 OJ_
'enplán in eraur, který byl
aven v soul do
~em
Č. $63/1
I Sb •• ti vyhl. Č. 27012010 b. a v souladu s vnitfn Směrnici o inventllrizaci majetku
zivazb'i~. 11.
ln e:ntarizace byla prov
dni 31.12.2.012,
. <lIť P bytk)'. man a aní škod .
vi:Rt):;lItJhakJ/.JUOI
JYilQha 1 úfemi ~
Y,'Aa:::bkua:fr,
11./22011.Plr701tu ÚSc. 'a:Ay ohcI111.11.10n.
A: 31.11..1012.
11
tav k 31.1UOIl k 3l.1l.lO11
oso
0l1.081
2
042000
Pf~cd e 'dovanych pohledáve za člensk obce k 31.l2.2012 celkem činí 1. 2.079,13 Č, a to
pohledavky za běžnou ěinnost r. 2009 ve vyli 7.536.- c. pohledávk -přispěve
O I. et pa ve
vjii 816 164.2,8a pohledávky - pfu~vek S O H. etapa ve vý~i 638.379.40 Kt.
Záv!!kyfú
31'.331)
oupis nezaplacen' ch přijatých faktur
1202
12027
•
7.12.2012
23.1.2013
Mzdove náklady - opp - prosinec12012 ·6000,00
e
3
VěfJtel Česká spQfitdna s. Bf~Jav. v roce 2010 čerpán bezbotavostnl6v!r vl:vý!i 14.181.116,76 Kč
na oot'in:m!;:ovánSSO L _pa.. splátka jisUny v roce 2011 ~inila I 770.000,00 Kd. celkem sptaceno
k 3 r, t UO 11 - 21.840.000.00 Kč, zOswková vý§e splátky úvéru k 31. 12.2012 čini 2347.116,76 Kč
Jd 6vfa • d'!ky
V roce 20tl uaVfen
mlol.lva o finančnI pomoci mezi HMlá!)' .s, Oakoposkytovatd)
jlhovýchod (jako pfgemce").
vý~ ťimmenieh ~
pottebných k malimti a dofinaneóvánl proj~ u je násl«1ujici:
Projekt .••Kom~
Velké Pavlovi~" ve Vi 4,5 mil. Kč
Projekt ~'Íedenl separaec biotogickýt!ft odpadll" VI výSi O mil. Kč.
2011
Dro~DO
"rkem
%011
1 000 000.00 Kč
641400,00 l{f
.DC:l$kYlIUItO
11DSO Čistý
550000.00 Kt
727S00.00U
J SSO 000.00 l(!
t 375200,OOKě
J 74 100.00 Ke
~tů
Z poskytnuté MstL'Y J.550.000.00 Rt (v ~
2Ol1 + 20l2). zbývá k proftnancováni celkem
174.800~OOKč. Vroee 2013 bude ~a
zbývajiei čOstka ptijčky ve ~i 3.450.000.00 Kč na
zaplacenf vtastnlho dfln investilnfeb Mkhtdú na prqjekty.
dze.v
úut
&\stka
oools
Pl1sIibna spoJ~
943 lOO
943200
Kompodma
VeJIcě'Pa tovfee
Zavedcni~
biot08idtýdl
2 139102.00 Kl
263 U 0.00 O
odpd
974
)(}1
974 )02
t.~
Smloparmetstvi
SSO JI. etap;)
S) Vy~ltovántfimanbkb
OSO
Pfisfib 111 spmu6notl~f projektu na DkJad!
ROZhodnuti t. 1108S034 o po$ yttlw podpory v
mnd
czv»
Sml. opmtncntvi
SSO
pmjd.1u na ~Iadi
Rozbodnu ě. 11084664 o posL")uuti podpoe:y v
rámc~ QPŽP~F~
SFŽP • ve výti 5% z
CZVV
Cmy jihovýdlod
PZP l prcmm:Dn\ .F%P - ve vý§1 S lit:
19238 *)4$$1 Kč
sso t.dapa - majetek užiVllllyobcemi. "e:ý bude
dlc.DOOatku ě. 1 ke Sml~o
pm'tnerst'Vi k
U.201 ~edenobcfm
32 722 446.65 Kč
••majtrtck ulívaný obcemi. který bude
SSOl
dle Oodtt ku ~ Z b SmlouvOo parenCf'5lVi k
1.1.2017phveden OOdm
prostmlkt ke státuimu rozpo&:u
neobdržel v roc:e20 J 2 žádnou podporo u stámlho rozpočtu.
6) Vyúětov iliBaninich pro tfedk ke st' toím food m
4
oso Čistý jiho . hod n bdr!e1 v rec 20 J 2
1) V . ětovhi li amn
o
z rozpočtu
kraje:.
b pros1~řed
O Č ( jiho .chod neobdrtet v roce 2012
8) Vyúltnvinf fiwtněch
oso Čistý jihovýehod
dnou podporu
pros.tfedJW k
dnou podporu ze smlJůch fond .
rukturi
fond
E rop
ni
neobdržel v roce 20 J 2 žádnou podporu ze Sf' EÚ.
) Vy6Etov'Di finan
lc:h prostfed
k rozpočtu mj
OSO Čistý jiho •chod neobdrtel v ree 20 J 2
dnou pod~
uozpočtu
fed·
ro'~:tu
fiDA1Ie:al~]bp
~.
D
o
oso Čistý jiho •chod nepos 'yd v TOU 2012 dně fina~nj prostředky jiným organimcim
11)Hospodahni pfls
o
O OČist· jiho .chod Ml
12)Zpráva o'
nizad
egíen nemá přtspěvkov organizace
p
os~DdajřeA' DO·
Přezkoumáni bylo provedeno
201200 Sb., opt
oum.ani h
Jihomoravs ého kra' e.
L
obci Dob
oJ Ý svazek Č tý
1011
Debyly
u,
istý Jihovýthod
sout du e zákonem
p . ovnlk od oru kontroly
ského úřadu
Zv&:
třenl dobrovoln o
Pfi tJh:dwumá
jftmvtd.todDCO
~jiho .chod za ro 2012
tiUUgv
.d.utltky
p
da rizitc.a., která tu do achl %'Je1:f «in·e chyb ta
• al clap d
podře'
utIm bud CDU:
-
fd
tatkll. která
Při ptezkoumáni b
tem za rok 20 L2 nebyla 7J&éntl žMná závatni rW~
mohJa mU
tjvni dopad lm hospodafení ŮZC1Jlnfhocelku v bud ue 't
kltri b"
OUInánI bospodilfeni:
) podil pohl
u ům11niho celku .....•.•..
655 %
b) poctil
na rozpočtu 6zenmiho cel >U ••••••.••••.••••••••••••••••••..•••••.••.•••.•.•.
l 8. 1·0
e) podilzastavenébo majc: 'U na celkovém majetku Ů2emniho e lku•.........•...................
0
'H
•••••••••••••••••••••••••••••••••
00 vypočtu ukazatel
podil .závazki1 ea rozpoetu b I mim . né mpoelt n roení podU spi' te úvm. ve
vý!i 1.770.000.·Kč neuhraze' fiIktura ve . i112, OO~-l(, projcktov doJwmen l na ~bu
kompostdmy.
00 ~tu
ukamtel podf1pohledá dt na rozpo tu b f zahrnuta č$tka 1.46••.07 .13 čedená na
účtu 3 8-Pohledávky za misttúmj vládními í titucemi j o neuhrazené investični příspěvky
jednotlivými elenskými obcemi. Zivm-y pohledávk
l porovnány ke konsolidovaným příjmům
za ro 2012. které~inny 1.514 97.7 K~.
Na podrozvah.o m úČtu 43 - Dlouhodobé podminme pobledti:vky eviduje účetní jednotka
pohledavku za StlYtnim endem li otnJho prostfedJ na • d Rozhodnut Č. 11085n34~SFŽPa
s
R.ozhodnuti t. II 084664- Ftp ze ne 20.1 .2011, Jet r' mi byla pro r
výst Nbu IcJmpostámy e lkoyé '@1- 02. 12.- Kč.
2013 pfidelena d tace na
cdýtn ob em v~etn
úCtu pfíJobami je možné se e:známit e Vel 'ých P IOVIc{cb po
předebozl domluv~ ůčetni. ~
Bc. Vlastou Henánovou - e-maíl:
.fi1;·t ..·c
C'
nebo telefon 728757162 nebo s mana1erkou vazku Ing. Janou Krut;ikovou e-mall
jana.krutakqvatq}hantaly.g
nebo telefon 774 99 465.
PH UUl"'(Wů1Ú:dv' ČItlho » 'IU se vvcltá;elo t: násldujiddt
I ~.ktz: FIN 1-1 Ap/' "'nI rtr-J1OČru
2. Ro:w/lhak 31.12.20/2
J Jlýk.a::rJsblamw;.'*Jl.1
.ZOI
./ ffll ha •
cdy •
.\lJ 1 _01_
s PřtlolUlIt· ni=' '11 kJ/.1 m:
IS ZpniWl Q výsltdka ptr'Jwnrúni lrospoJuhm :li rok 1011.
výko...-u.'
Zpracovala: Bc. Vlas HerzAuo
ávrh zavčrečného účtu za rok 20 l2 byl vyvěšen
V
z.ik oné lhill~ 15 dnu na ůredn des-ce a
elektronic~ 'Úřednídesce obe<:nIchúřadíl
hůzi OSO Č- Ý jih
chváleno na čte
kA'ff~'
oI'h-tú
04'
Ý h d ne:
'/"1~~/;I
~.",cy
,.../
~~'
~~'--'~.
A~. 3:;.
V)1.!J
cJ.~. 3
2/)/L?
oaECNrOAAo~EČf
PSČ 691
os
/
~IÍ
ť
6