postup pro stížnosti

Transkript

postup pro stížnosti
POSTUP PRO STÍŽNOSTI
Stížnost může podat každý klient, potenciální klient nebo jeho zástupce na základě jeho plné moci (dále
jen „stěžovatel“).
Za stížnost se považuje podání stěžovatele, ve kterém stěžovatel vyjadřuje svůj nesouhlas se
správností a kvalitou služeb poskytovaných společností NOVIS Poisťovňa a.s. nebo jejích poboček
(dále jen „pojišťovna“. Stížností není podání, které má charakter dotazu, vyjádření, názoru, žádosti,
podnětu nebo návrhu.
Stížnost může stěžovatel podat několika způsoby a to:
a) písemně prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby na adresu sídla:
NOVIS Poisťovňa, a.s., odštěpný závod, Národní 973/41, 110 00 Praha 1 nebo
Poisťovňa a.s., Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
b) písemně prostřednictvím osobního doručení přímo v sídle pojišťovny,
c) prostřednictvím spolupracovníka pojišťovny nebo smluvního partnera pojišťovny,
d) prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: [email protected].
NOVIS
Stížnost musí v případě fyzické osoby obsahovat jméno a příjmení stěžovatele, trvalý pobyt stěžovatele
a v případě, že se na adrese trvalého pobytu nezdržuje, tak adresu, na níž přebírá poštovní zásilky nebo
emailovou adresu, pokud se vyjádří v stížnosti, že chce výsledek prověření doručit elektronicky.
V případě právnické osoby musí stížnost obsahovat obchodní jméno společnosti, adresu jejího sídla a
údaje na kontaktní osobu nebo emailovou adresu, pokud se vyjádří v stížnosti, že chce výsledek
prověření doručit elektronicky.
Ve své stížnosti stěžovatel specifikuje předmět stížnosti, popíše důvody stížnosti a předloží doklady o
které opírá svou stížnost. Anonymní stížnosti nebudou pojišťovnou prošetřované.
Pokud stěžovatel nedoloží podklady, o které opírá svou stížnost, vyzve ho pojišťovna písemně na jejich
doložení s tím, že stěžovatele upozorní, že v případě, pokud doklady nedoloží do 10 kalendářních dnů
a stížnost bez nich nebude možné prověřit, má pojišťovna právo vyřídit stížnost jako neodůvodněnou
pro nedoložení podkladů.
Pojišťovna má právo stížnost vyřídit jako neopodstatněnou i v případě, pokud:
- neobsahuje víše uvedené náležitosti,
- je z ní patrné, že ve věci, která je předmětem stížnosti, koná soud, prokuratura nebo jiný orgán
činný v trestním řízení,
- zjistí, že stížnost se týká jiné osoby, než která ji podala a není přiloženo zplnomocnění,
- od události, které se předmět stížnosti týká, uplynulo v den jejího doručení více než pět let,
- jde o další opakovanou stížnost,
- jde o stížnost proti vyřízení stížnosti,
- stěžovatel neposkytl pojišťovně součinnost ve lhůtě stanovené pojišťovnou, která nesmí být
kratší než 10 kalendářních dnů.
Stížnosti jsou vyřizovány v pořadí podle jejich přijetí do sídla pojišťovny.
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní ode dne obdržení stížnosti do sídla pojišťovny.
V případě, že ze závažných důvodů nelze vyřídit stížnost ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může
pojišťovna prodloužit lhůtu na vyřízení stížnosti nejvíce na 60 kalendářních dnů ode dne doručení
stížnosti do sídla pojišťovny, přičemž musí stěžovateli sdělit důvody prodloužení lhůty na 60
kalendářních dnů, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti.
Odpovědná osoba pojišťovny, které byla stížnost přidělena na vybavení ve smyslu interních postupů je
povinna stěžovatele informovat:
POSTUP PRO STÍŽNOSTI
-
o přijetí stížnosti, a to ihned po vyhodnocení, že se jedná o stížnost podle interních postupů
pojišťovny,
o odpovědné osobě, která bude jeho stížnost vyřizovat, a to v průměrné lhůtě, ne delší než lhůta
pro vyřízení stížnosti,
o předpokládané lhůtě na vybavení stížnosti.
Stěžovatel je nejpozději do 30 (resp. 60 podle výše uvedeného) kalendářních dnů od obdržení stížnosti
pojišťovnou informován o výsledku prověření stížnosti, a to písemnou formou v podobě doporučeného
dopisu na jím uvedenou adresu v zaslané stížnosti. V případě, že stěžovatel tento dopis s výsledkem
prověření stížnosti nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy byl dopis vrácen na adresu sídla
pojišťovny. V případě, že si stěžovatel vyžádal ve stížnosti elektronickou komunikaci, pojišťovna sdělí
výsledek prověření stížnosti stěžovateli elektronicky a oznámení se považuje za doručené odesláním
emailu, pokud se email do 24 hodin od odeslání nevrátí jako nedoručený. Pokud se email vrátí jako
nedoručený, pojišťovna zašle výsledek prověření stížnosti stěžovateli písemně a postupuje podle první
a druhé věty tohoto odstavce.
Pokud směřuje stížnost vůči konkrétnímu zaměstnanci pojišťovny, takový zaměstnanec není oprávněn
takovou stížnost vyřizovat.
V případě nespokojenosti s vybavením Vaší stížnosti máte právo obrátit se na Českou národní banku,
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 podáním podnětu, dotazu nebo upozornění
(http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html) nebo finančního arbitra.

Podobné dokumenty

OBSAH 1. Úvod

OBSAH 1. Úvod 0 až po maximální dosažitelné. Napětí a proud jsou nastavitelné prubně a můžete si doladit výstupy pomocí mutimetru. Stabilita a křivka jsou extrémně dobré pro požadavky moderního vytváření plošnýc...

Více

druhá míza - Indigo Film

druhá míza - Indigo Film www.indigofilm.cz DISTRIBUČNÍ LIST 02/2015

Více

červenec - Kino Řevnice

červenec - Kino Řevnice životní dráhu ve stálých kolejích. Jednoho dne jeho manažer (Christopher Plummer) odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dannymu napsal John Lennon. Píše v něm: ,,Zůstaň věrný sám sobě. Zůsta...

Více

Instalace a konfigurace: Plošný snímač

Instalace a konfigurace: Plošný snímač externí jednotku od programu odpojit (zakázat) nebo ji do programu opět připojit (povolit) podle aktuální potřeby. Samozřejmě pokud program nejčastěji spouštíme s externí jednotkou a pouze velmi zř...

Více

Informace poskytnuté pojistitelem před uzavřením pojistné smlouvy

Informace poskytnuté pojistitelem před uzavřením pojistné smlouvy adresu pojistitele. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha...

Více

Možnosti lokalizace osob – srovnáno podle přesnosti, náročnosti na

Možnosti lokalizace osob – srovnáno podle přesnosti, náročnosti na (-) Vhodné pro jednu osobu v prostoru (případně občasnou návštěvu). (-) Pokud se bude osoba kývat, tak detekujeme pohyb, ale nerozpoznáme typ a rozsah pohybu. (-) Detekuje pohyb pouze v prostoru vi...

Více