7782 Hlídač plamene LFS1

Transkript

7782 Hlídač plamene LFS1
7
Hlídač plamene
782
LFS1...
Hlídač plamene s povolením pro trvalý provoz pro kontrolu olejových plamenů a
plynových plamenů při použití s ionizačním snímačem plamene a snímačem
plamene s fotobuňkou RAR9.
Hlídač plamene pro přerušovaný provoz s UV snímači plamene QRA2 / QRA4 /
QRA10.
LFS1 a tento datový list je určený pro prvovýrobce (OEM), kteří ve svých zařízení
používají systémy LFS1.
Použití a vlastnosti
Použití
Hlídače LFS1 přebírají kontrolu hoření oleje a plynu ve spojení s řídící automatikou
LEC1 nebo s programovatelným automatem.
Typické rozsahy použití průmyslových hořáků leží v oblasti až po nejvyšší
bezpečnostní stupeň SIL3, stejně jako v oblasti hořáků pro lodě.
Hlídání plamene probíhá
u LFS1.1 pomocí snímače plamene s fotobuňkou RAR9 s povolením k
nepřetržitému provozu;
u LFS1.2 pomocí ionizačního snímače plamene s povolením pro nepřetržitý provoz
nebo s UV snímači plamene QRA2 / QRA4 / QRA10 v přerušovaném provozu.
Neplatí pro typy QRA2M a QRA10M.
Hlídače plamene jsou společně s řídící automatikou LEC1 nebo s volně
programovatelným automatem používány následovně:
dvojité hlídání hořáků / hlídání hlavního plamene nebo také zapalovacího a
hlavního plamene dvěma hlídači plamene se stejnými nebo rozdílnými snímači.
Sledování více plamenů / v zařízeních s více hořáky, jejichž plamen musí být
kontrolován jednotlivě jedním nebo více snímači plamene, avšak jejich uvedení do
provozu a hlídání probíhá centrálně a současně pouze s jedním řídicím přístrojem.
Hlídače plamene jsou používány dále jako automatiky s indikací provozního
stavu v zařízení, jejichž uvedení do provozu je řízeno ručně.
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Použití a vlastnosti
Vlastnosti
-
Indikace plamene pomocí vícebarevné LED kontrolky
Indikace plamene pomocí výstupního signálu 0...10 V
Nastavitelné pomocí komunikačního rozhraní BCI
Bezpotenciálové signální kontakty s ochranou izolací
Indikace podpětí
Doplňující dokumentace
ASN
Název
Číslo
dokumentace
Druh dokumentace
LEC1
Řídící automatika
CC1N7761
Datový list
AGK11.7
Prvky pro připojení automatiky
CC1N7201
Datový list
AZL21 / AZL23
Zobrazovací a obslužné jednotky
CC1N7542
Datový list
LFS1
Hlídač plamene
CC1A7782
Dokumentace uživatele
ACS410
Počítačový software pro hořákové
automatiky a hlídače plamene
řízené mikroprocesorem
CC1J7352
Návod k instalaci a návod
k obsluze
OCI410
Rozhraní BCI mezi hlídačem
plamene a počítačem
CC1N7616
Datový list
QRA4
UV snímač plamene
CC1N7711
Datový list
QRA2
QRA10
UV snímač plamene
CC1N7712
Datový list
RAR9
Snímač plamene s fotobuňkou
CC1N7713
Datový list
2/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Bezpečnostní pokyny
Je nutné dbát následujících upozornění a předcházet tak zraněním osob,
poškození věcí a životního prostředí!
Nepřípustné je: otevírání přístroje a/nebo zásahy nebo změny v něm!













Veškeré činnosti (montáž, instalace, servisní atd) musí být prováděny pouze
kvalifikovaným pracovníkem.
Před veškerými pracemi v místě připojení odpojte zařízení od zdroje napětí na
všech pólech. Toto zajistěte proti nechtěnému opětovnému zapnutí a zajistěte
odpojení zdroje napětí. Při neodpojeném zařízení může vzniknout nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Vhodnými opatřeními se postarejte o ochranu proti dotyku s elektrickými částmi pod
napětím. Při nedodržení vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Odblokovací tlačítko / ovládací knoflík LFS1 nebo nasazené prodloužení
odblokovacího tlačítka AGK20 ovládejte pouze ručně (ovládací síla 10 N), bez
pomoci jakýchkoli nástrojů nebo předmětů s ostrými hranami. Při nedodržení vzniká
nebezpečí poškození bezpečnostních funkcí nebo nebezpečí zásahem elektrického
proudu.
V případě pádu nelze již automatiku nainstalovat a uvést do provozu, protože
bezpečnostní funkce automatiky mohou být porušeny, ač není poškození zjevně
patrné. Při nedodržení vzniká nebezpečí poškození bezpečnostních funkcí nebo
nebezpečí zásahem elektrického proudu.
Po každé činnosti (montáž, instalace, servis, atd.) překontrolujte řádné zapojení
automatiky. Při nedodržení vzniká nebezpečí poškození bezpečnostních funkcí
nebo nebezpečí zásahem elektrického proudu.
Ionizační snímání plamene je nebezpečné na dotyk. Ionizační snímač plamene
napájený ze sítě je nutné chránit proti náhodnému dotyku živých částí. Při
nedodržení vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Zapálený UV snímač je také zdrojem UV-záření!
Pokud hlídání plamene probíhá prostřednictvím snímačů plamene, musejí být oba
snímače umístěny bezprostředně tak, aby mezi nimi nebylo přímé vizuální spojení.
Při nedodržení vzniká nebezpečí poškození bezpečnostních funkcí.
Připojení typů QRA2M a QRA10M není přípustné
Datové vedení pro AZL2 nebo jiné příslušenství jako např. OCI410 (nasazené na
rozhraní BCI) smí být nasazeno a vyjmuto pouze tehdy, jestliže je přístroj bez
napětí (vypnutí všech pólů), protože rozhraní BCI nemá k dispozici žádnou
bezpečnou izolaci od síťového napětí. Při nedodržení vzniká nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Přerušovaný provoz: Z bezpečnostních důvodů, vlastní test okruhu hlídání plamene
atd., musí být u aplikací LFS1.2 a UV snímačů plamene QRA2 / QRA4 / QRA10
zajištěno vypnutí regulace alespoň jednou za 24 hodin. Při nedodržení vzniká
nebezpečí porušení bezpečnostních funkcí.
Pro dosažení ochranné izolace v oblasti přípojných svorek 9, 10, 11 a 12 k ostatním
svorkám 1...7 je možné namontovat dodaný izolační prvek, viz kapitola Pokyny pro
instalaci. V oblasti svorek je třeba zvláště dbát na správné a předpisové zpracování
a montáž zapojení. Při nedodržení vzniká nebezpečí poškození bezpečnostních
funkcí nebo nebezpečí zásahem elektrického proudu.
Výstup napětí svorky 7 v hodnotě 0-10 V není chráněn izolací proti síťovému napětí.
Na to je třeba dávat pozor při výběru měřícího přístroje (minimálně CAT III). Při
nedodržení vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Normy a certifikáty
Použité směrnice:
 Směrnice o nízkonapěťových zařízeních
 Směrnice o plynových přístrojích
 Směrnice pro tlaková zařízení
Pouze ve spojení se
snímači plamene

2014/35/EU
2009/142/ES
97/23/ES a
2014/68/EU (2016-07-16)
2014/30/EU
Elektromagnetická kompatibilita EMC
(odolnost proti rušení *)
*) Po instalaci hlídače plamene do provozního zařízení je nutné ověřit dodržování požadavků na
elektromagnetickou kompatibilitu EMC
Shoda s předpisy použitých směrnic je zajištěna dodržením následujících
norem/předpisů:
 Hořákové automatiky pro hořáky a spotřebiče plynných
DIN EN 298
nebo kapalných paliv
 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče
DIN EN 13611
plynných paliv - Všeobecné požadavky
 Automatická elektrická regulační a řídicí zařízení pro
DIN EN 60730-2-5
domácnost a podobné účely
Aktuálně platná vydání odpovídajících norem jsou k dispozici v prohlášení o
shodě!

Pokyny k DIN EN 60335-2-102
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - část 2-102:
Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující
elektrické spoje.
Elektrické spoje LFS1 a AGK11.7 odpovídají požadavkům normy 60335-2-102.
Shoda s EAC (Euroasijská značka shody)
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Povolení pro lodě (v přípravě):
s LEC1…
LFS1.11Ax
LFS1.21Ax
●
●
Det Norske Veritas:
Germanischer Lloyd:
●
●
●
●
●
●
---
●
●
●
---
●
klasifikace A A A A
klasifikace A
Klasifikace SIL3 podle normy EN 13611:2014:
Vhodné pro použití v bezpečnostně-technických, průmyslových aplikacích až po
bezpečnostní stupeň SIL3 (úroveň integrity bezpečnosti 3).
4/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Normy a certifikáty (pokračování)
Platí následující parametry:
ASN
LFS1.11A1
LFS1.11A2
LFS1.21A1
LFS1.21A2
LFS1.21A1
LFS1.21A2
LFS1.21A1
LFS1.21A2
Snímač plamene
RAR9
Ionizační snímač plamene
Úroveň
integrity
PFH
Druh provozu
bezpečnosti
[1/h]
až po
Nepřetržitý
SIL3
3,1E-08
provoz
Nepřetržitý
SIL3
3,1E-08
provoz
MTTFd
[y]
SFF
3700
≥99%
3700
≥99%
QRA2, QRA4, QRA10
Přerušovaný
SIL2
2,4E-07
490
≥99%
Ionizační snímač plamene + QRA2,
QRA4, QRA10
Přerušovaný
SIL2
2,4E-07
490
≥99%
Životnost
Projektovaná životnost* hlídače plamene je dimenzována na 250 000 cyklů hořáku, což
při normálním topném provozu a běžném zatížení spínače představuje dobu využívání
cca 10 let (od data výroby uvedeného na typovém štítku). Pro průmyslové použití se
sníženým zatížením spínání s maximálně 0,1 A má hlídač plamene zvýšenou
projektovanou živnost* až 1 000 000 startů cyklu hořáku.
Podkladem k tomu jsou dlouhodobé zkoušky stanovené normami EN 13611/EN 298.
Soupis podmínek byl zveřejněn evropským svazem výrobců regulačních přístrojů
(European Control Manufacturers Association, Afecor) (www.afecor.org).
* Projektovaná životnost platí pro použití hlídače plamene podle zadání datového listu.
V takovém případě doporučujeme bezpečnostní kontrolu nebo výměnu přístroje.
Předpokládaná životnost není záruční doba, která je popsána v dodacích
podmínkách.
Pokyny pro projektování
Týká se schématu zapojení 7782a06, příklad připojení dvou ručně řízených hořáků:
Dbejte na to, aby zpoždění odpadu relé d nebylo větší než 50 ms.
5/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Pokyny pro montáž



Vždy dbejte platných národních bezpečnostních předpisů.
Hlídače plamene mohou být instalovány přímo na hořák, ve skříňových
rozvaděčích nebo na ovládací panely, a to v libovolné montážní poloze.
Pro montáž je k dispozici typ svorkovnice AGK11.7, navrženy pro zaústění vodičů
zpředu, ze strany nebo zdola.
4 zemnící svorky dovolují připojení zemnících vodičů přístrojů hořákového zařízení,
např. zapalovacího transformátoru. Hlídače plamene jsou sami o sobě izolačně
chráněné, viz kapitola Instalační pokyny.
Přepážka musí být nasazená rovně / naplocho k soklu, viz červeně šrafovaná plocha.

Přepážka smí být připojena pouze na svorku 8.

6/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Pokyny pro instalaci



VN-kabely k zapalovací elektrodě ukládejte co nejdál od automatiky a ostatních
přívodních kabelů.
Při zapojení je nutné dbát na dostatečný prostor pro připojovací zdířku BCI.
Fázový a nulový vodič (střední vodič) se nesmí při instalaci zaměnit.

Upozornění!
Při použití v sítích s neuzemněným nulovým vodičem!
Základem schémat a výkresů zapojení LFS1 jsou v tomto datovém listě sítě s
uzemněným nulovým vodičem. V případě sítí s neuzemněným vodičem musí být u
ionizačního hlídání plamene svorka 2 LFS1 spojena se zemnícím vodičem pomocí
RC-člena ARC 4 668 9066 0. Přitom je nutné dbát na to, aby byla dodržena platná
místní ustanovení (např. ohledně ochrany před zásahem elektrickým proudem),
protože při síťovém napětí AC 120 V (50/60 Hz) popř. AC 230 V (50/60 Hz) protéká
špičkový výbojový proud 2,7 mA.

Upozornění!
Ochranná izolace!
Mezi oblastí svorek 1...7 a 9...12 jsou hlídače plamene LFS1 a svorkovnice AGK11.7
včetně bariéry chráněny izolací. To znamená, že jsou provedeny se zesílenou
izolací, viz kapitola Technická data.
Aby ochranná izolace fungoval až po připojení přístroje, je nutné vždy namontovat
přepážku obsaženou v dodávce AGK11.7 (na následujícím obrázku označená
šipkou). Alternativně lze použít i jiná opatření. Bezpečná izolace může být zajištěna
jen tehdy, pokud jsou všechny připojené součásti také vybaveny bezpečnou izolací a
zapojení součástí je provedeno v souladu s předpisy. Zvláště dbejte na odpovídající
varovná upozornění.
PŘEPÁŽKA
7782z04cs/0716
7/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Elektrická instalace snímače plamene
Velmi důležitý je přenos signálu, pokud možno bez poruch a beze ztrát:
 Vodiče pro snímač plamene neukládejte společně s ostatními kabely
– kapacita vedení ovlivňuje sílu signálu plamene;
– použijte vždy oddělený kabel.
 Ionizační snímač plamene není chráněn před nedovoleným dotykem živých části.
 Zapalovací elektrody a ionizační snímač plamene umístěte tak, aby zapalovací
jiskra nemohla přeskočit na ionizační snímač plamene (nebezpečí elektrického
přetížení).
 Dbejte na max. povolenou délku kabelu, viz Technické údaje.
 Snímač plamene montujte a seřizujte tak, aby detekoval vždy pouze hlídaný
plamen.
 Připojení typů QRA2M a QRA10M není přípustné
 UV snímač dostatečně chraňte před následujícími zdroji UV světla: halogenové
svítilny, svářecí přístroje, speciální svítilny, zapalovací jiskry a před účinky
rentgenových a gama paprsků.
 Přepólování nebo zkrat na přípojných svorkách RAR9 má za následek nefunkčnost
indikace plamene.
 Obecně je zakázáno uzemňovat svorku 5 přístroje LFS1! Při výměně LFE10 za
LFS1.2 je obzvláště nutné pohlídat, aby bylo odstraněno zemnící vedení na svorce
10 ve svorkovnici LFE10. Zemnící vedení QRA10 zůstává nezměněné, a to z
důvodu zajištění stupně ochrany 1
 Při zkratu mezi ionizační elektrodou a kostrou hořáku dojde ke ztrátě signálu
plamene
Pokyny pro recyklaci
Hlídač plamene obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako
domovní odpad.
Je třeba bezpodmínečně dbát na místní předpisy a legislativu.
8/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Provedení
Vlastnosti LFS1
Hlídače plamene LFS1 řízené mikroprocesorem jsou provedeny jako zásuvné přístroje
a skládají se z napájecí části, zesilovače signálu plamene, relé plamene s
bezpotenciálovými kontakty.
Navíc obslužné tlačítko s integrovanou LED kontrolkou, která je umístěna pod
průhledovým okénkem. LED kontrolka slouží k vícebarevnému zobrazení poruchových
hlášení a provozních hlášení, např. síly signálu plamene.
Sílu signálu plamene je možné také měřit na svorce 7 pomocí běžného voltmetru
(minimálně CAT III) jako DC signál 0...10 V.
Komunikace prostřednictvím rozhraní BCI:
Za účelem změny parametrů nebo numerického zobrazení signálu plamene má přístroj
LFS1 na své spodní straně v oblasti soklu komunikační rozhraní (rozhraní BCI). Při
připojení zobrazovací jednotky a obslužné jednotky AZL2 mohou být provedeny změny
parametrů jako např. doby přítomnosti signálu plamene. Dále je možné také trvale
zobrazit sílu signálu plamene v nepřetržitém provozu.
Použití s řídícím automatikou LEC1:
Zapojení LFS1 má společně s řídící automatikou LEC1 funkci tzv. „samokontroly“, tedy
při každém spuštění hořáku dojde ke kontrole funkčnosti. Automatický test na
přítomnost cizího světla zvyšováním prahové citlivosti zesilovače signálu plamene
během provozních přestávek a dob provětrávání řídící automatiky LEC1. Automatický
test snímače plamene zvyšováním provozního napětí UV snímače během provozních
přestávek a dob provětrávání řídící automatiky LEC1.
Při použití s jinými řídícími přístroji, např. s programovatelným automatem, je možné
přes vstup řízení na svorce 6 aktivovat kontrolu externího světla. Při ionizační kontrole
toto není vyžadováno.
Podpětí




Přepětí
Hlášení vypnutí plamene: Z provozního stavu při snížení síťového napětí pod cca
AC 80 V (při UN = AC 120 V)
Hlášení zapnutí plamene: Nový náběh při vzestupu síťového napětí nad cca AC 85
V (při UN = AC 120 V)
Hlášení vypnutí plamene: Z provozní polohy při snížení síťového napětí pod cca
AC 165 V (při UN = AC 230 V)
Hlášení zapnutí plamene: Nový náběh při vzestupu síťového napětí nad cca AC
170 V (při UN = AC 230 V)
Při překročení hranice napětí UN +10% nedojde k odpojení.
9/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Provedení (pokračování)
Hlídání plamene
Snímač plamene
Datový list
QRA2, QRA10 (kromě QRA2Mx / QRA10Mx)
N7712
QRA4
N7711
RAR9
N7713
Ionizační snímač plamene (pořízený provozovatelem)
---
Pomocí ionizačního
snímače plamene
Hlídání plamene při využití elektrické vodivosti plamene spojené s jejím usměrňovacím
účinkem je možné pouze u plynových hořáků a hořáků s modrým plamenem. Jelikož
zesilovač signálu plamene reaguje výhradně na stejnosměrnou složku proudu signálu
plamene (ionizační proud), nemůže zkrat mezi snímačem plamene a funkčním
uzemněním simulovat signál plamene.
Provoz s jednou elektrodou, to znamená zapálení a kontrola pomocí jediné elektrody,
není možný. Při kontrole plamene pomocí ionizačního snímače plamene nesmí být
provedena aktivace přepnutí testovacího provozu na svorce 6. Svorku 6 je přitom třeba
spojit přímo s fázovým vodičem na svorce 1.
Pomocí ionizačního
snímače plamene a UV
snímače plamene QRA
Na LFS1.2 je možné současně připojit ionizační snímač plamene a UV snímač
plamene QRA. Vyhodnocení plamene se chová následovně:
Ionizační snímač
plamene
UV snímač plamene QRA
Vyhodnocení plamene
LFS1.2
VYP
VYP
VYP
ZAP
VYP
ZAP
VYP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
10/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Přehled typů a údaje k objednávce
Typová označení platí pro hořákové automatiky LFS1 bez soklu a snímače plamene.
Objednací údaje pro sokl / svorkovnici a další příslušenství, viz Příslušenství.
Položka č.
Typ
Jmenovité
Použití
Snímač plamene
napětí
BPZ:LFS1.11A2
LFS1.11A2
AC 230 V
Olej
RAR9...
BPZ:LFS1.21A2
LFS1.21A2
AC 230 V
Plyn / olej
ION
QRA2... *)
QRA4...
QRA10... *)
BPZ:LFS1.11A1
LFS1.11A1
AC 120 V
Olej
RAR9...
BPZ:LFS1.21A1
LFS1.21A1
AC 120 V
Plyn / olej
ION
QRA2... *)
QRA4...
QRA10... *)
Připojení
Výstup 0...10
BCI
V
Časy
tč
tpř
1)
Srovnávací
tod
1)
max.
min.
max.
typy
2)




5s
0,3 s
1s
LAE10
5s
0,3 s
1s
LFE10




5s
0,3 s
1s
LAE10-110V
5s
0,3 s
1s
LFE10-110V
Od
(Parametr 217.00)
0s
(Parametr 217.01)
0s
Do
(Parametr 217.00)
11,907 s
(Parametr 217.01)
11,907 s
Délka kroku
---
0,147 s
0,147 s
Pracovní nastavení
---
0s
0s
Oblast nastavení časů
(Přičítá se k výše uvedeným časům)
Legenda
²)
Čekací doba
Doba přihlášení signálu plamene
Doba odhlášení signálu plamene
Odpovídá detekční době při výpadku plamene (FFDT) podle EN 298
Tovární nastavení: Viz upozornění k nastavení parametrů
Hlídače plamene LFS1 jsou připraveny pro nahrazení kteréhokoliv srovnatelného typu
*)
Připojení typů QRA2M a QRA10M není přípustné
tw
tan
tab
¹)
11/39
Building Technologies Division
CC1N7782de
15.04.2016
Přehled typů a údaje k objednávce (pokračování)
Upozornění k nastavení parametrů:
Pomocí zobrazovací jednotky a obslužné jednotky (displeje) AZL2 je vždy nastavena přesná hodnota
požadovaného času jako násobek délky kroku 0,147 sekund. Při nastavení parametrů minimálních a
maximálních časů je nutné zohlednit toleranci ±7%.
Pro minimální hodnotu platí: Musí být nastaven parametr s hodnotou minimálně o 7% větší.
Pro maximální hodnotu platí: Musí být nastaven parametr s hodnotou minimálně o 7% nižší.
Příklad 1:
Výpočet:
Čas odhlášení signálu plamene tod by měl být nastaven minimálně na pět sekund.
(5 sekund - 1 sekunda) - 7% = 3,65 sekund
Hodnota, která má být nastavena do parametrů
(parametr 217.01): Musí být stejná nebo nižší než vypočtená hodnota (např. 3,528 sekund)
Příklad 2:
Výpočet:
Čas přihlášení signálu plamene tpř by měl být nastaven minimálně na pět sekund.
(5 sekund - 0,3 sekund) + 7% = 5,05 sekund
Hodnota, která být nastavena do parametrů
(parametr 217.00): Musí být stejná nebo vyšší než vypočtená hodnota (např. 5,145 sekund)
12/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Příslušenství
Nutné objednat
samostatně:
Snímač plamene
Snímač plamene UV QRA2 (kromě QRA2Mx)
Viz datový list N7712
Snímač plamene UV QRA4
Viz datový list N7711
Snímač plamene UV QRA10 (kromě QRA10Mx)
Viz datový list N7712
Snímač plamene s fotobuňkou RAR9
Viz datový list N7713
Ionizační snímač plamene
Nutno zajistit individuálně
Prvky pro připojení
automatiky
Sokl/svorkovnice AGK11.7
 Pro připojení hlídačů plamene LFS1 na hořákovém
zařízení
 11pólová šroubovací svorka
 S dodanou umělohmotnou přepážkou pro izolaci mezi
svorkami 9...12 a svorkami 1...7
 Barva umělé hmoty černá
Viz datový list N7201
Kryt svorkovnice AGK65
Až na pět kusů kabelových šroubových spojení Pg11
Viz datový list N7201
Kryt svorkovnice AGK65.1
Až na pět kusů kabelových šroubových spojení M16 x 1,5
Viz datový list N7201
13/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Příslušenství (pokračování)
Nutné objednat
samostatně:
Zobrazovací jednotka a
obslužná jednotka
Zobrazovací jednotka a obslužná jednotka AZL21.00A9
Zobrazovací jednotka a obslužná jednotka, osazená jednotka
pro různé druhy montáže s LCD, 8 místy, 5 tlačítky,
rozhraním BCI k LFS1, stupněm ochrany IP40
Viz datový list N7542
Zobrazovací jednotka a obslužná jednotka AZL23.00A9
Zobrazovací jednotka a obslužná jednotka, osazená jednotka
pro různé druhy montáže s LCD, 8 místy, 5 tlačítky,
rozhraním BCI k LFS1, stupněm ochrany IP54
Viz datový list N7542
Ostatní
RC-člen ARC 4 668 9066 0
Pro ionizační hlídání plamene v sítích s neuzemněným
nulovým vodičem
Montážní svorka pro nosnou přípojnici
(Vhodnost použití v konkrétním případě je nutno ověřit ze
strany uživatele)
č. objednávky 2309.000
Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
35745 Herborn
Tel: 02772 / 505-0
Fax: 02772 / 505-2319
www.rittal.de
Prodloužení odblokovacího tlačítka AGK20
S nasazeným pojistným kroužkem 74 171 0007 0
Adaptér KF8896
 Adaptér pro nahrazení LAE10 a LFE10 přístrojem LFS1
 Mechanické vyrovnání výšky i správné přiřazení svorek
je zajištěno.
Viz rozměrové náčrtky
Signální kabel AGV50.100
Signální kabel pro AZL2, s konektorem RJ11, délka kabelu 1
m, balení po 10 kusech
Signální kabel AGV50.300
Signální kabel pro AZL2, s konektorem RJ11, délka kabelu 3
m, balení po 10 kusech
14/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Příslušenství (pokračování)
Nutné objednat
samostatně:
Servisní nástroje
Optické rozhraní OCI400
 Optické rozhraní mezi hlídačem plamene a počítačem
 Umožňuje lokální zobrazení a zápis parametrů nastavení
pomocí softwaru ACS410
Viz datový list N7614
OCI410
Modul rozhraní BCI mezi hlídačem plamene a počítačem.
Umožňuje lokální zobrazení, zpracování a zápis parametrů
nastavení pomocí softwaru ACS410
Viz datový list CC1N7616
Přepínač rozhraní Modbus nebo BCI OCI412.11
Přístroj funguje jako přepínač rozhraní mezi hlídačem
plamene LFS1 v lokálním komunikačním protokolu BCI a
Automatizačními systémy budov (GAS) nebo systémy SPS
Výstupní rozhraní je založeno na standardu RS-485
Počítačový software ACS410
Pro parametrizaci a vizualizaci Hlídače plamene
Viz dokumentace k softwaru J7352
15/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Technické údaje
Všeobecné údaje o
přístroji
Síťové napětí (domezovací napětí)
 LFSx.xxA1
 LFSx.xxA2
Kmitočet
Rázové napětí
Základ výpočtu vzdušné vzdálenosti a
povrchových cest
Vstupní jištění, externí (volitelné)
Pojistka, interní v přístroji pro svorky 11 /
12 (pojistku nelze vyměnit)
Externí omezení napětí pro svorky 9 / 10
Povolené umístění montáže
Hmotnost
 LFS1.11A1
 LFS1.11A2
 LFS1.21A1
 LFS1.21A2
Stupeň ochrany
 Stupeň ochrany I
AC 120 V
(také vhodné pro sítě AC 100 V).
AC 230 V
50...60 Hz
Kategorie přepětí III:
4 kV pro LFS1-celý přístroj
2,5 kV pro povrchové cesty a vzdušné
vzdálenosti na základě opatření omezujících
napětí
Kategorie přepětí III a stupeň znečištění 2 pro
AC 230 V dle
DIN EN 60730-1:
- zesílená izolace mezi
oblastmi svorek 1…7 a 9..12
- Provozní izolace mezi
oblastmi svorek 9…10 a 11…12
Max. T6,3H250V podle IEC 60127-2
T1,6L250V dle IEC 60127-4
Příklad: Externí pojistka T1,6A
Libovolné
115 g
115 g
148 g
144 g
Dle DIN EN 60730-1
Pro aplikace bez bezpečné izolace.
Ochrana proti zásahu elektrickým proudem je
dosažena dvojitou nebo zesílenou izolací.
Připojení ochranného vodiče je připraveno na
svorkovnici AGK11.7. Při nahrazení přístrojů
LAE10 / LFE10 přístroji KF8896 a LFS1 je
možné maximálně dosáhnout ochranné třídy
I.
 Stupeň ochrany II
Pro aplikace s bezpečnou izolací.
Ochrana proti zásahu elektrickým proudem je
dosažena dvojitou nebo zesílenou izolací.
Stupeň krytí
IP40, zajistit vestavbou do zařízení
Stupeň znečištění
Stupeň znečištění 2 podle DIN EN 60730-1
Softwarová třída
Třída C dle DIN EN 60730-2-5
dvoukanálová struktura
Minimální četnost autokontrol hlídače plame 2krát za sekundu pro trvalý provoz s ionizačním
snímačem plamene nebo RAR9
Detekční čas při výpadku plamene
Max. 1 s pro LFS1 (včetně čidla plamene)
Reakční čas při výpadku plamene
Max. 1 s pro LFS1 s LEC1
Napěťový výstup 0...10 V na svorce 7
Interval 40 mV
16/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Technické údaje (pokračování)
Povolené délky vedení ¹)
 Svorky 3 až 5
 Svorky 6
 Svorky 7
 Svorky 9 až 12
 Připojení BCI
Připojitelné průřezy vodiče AGK11.7
 Svorky 1...7 a 9…12

Opěrný bod svorek N, PE, 31
Údaje podle EN 60730-1:
Druh rozpojení nebo přerušení pro každý
obvod
Povolené zatížení proudem
Svorky 3 a 5 (čidlo plamene)
Svorka 6 (testovací provozní přepínání)
Svorka 7 (výstup napětí 0...10 V)
Svorky 11 a 12 (spínací výstup NO)
Kapacita vedení při 100 pF/m, nestíněno
Max. 20 m ²)
Max. 20 m
Max. 3 m
Max. 20 m
Max. 300 m ¹)
Při sníženém proudovém zatížení 0,01 A, DC
24 V / AC 24 V a cosφ = 1.
Velmi vhodný typ kabelu Ölflex Smart 108 / 4
x 0,75 mm².
Max. 3 m
Min. 0,5 mm² a max. 1,5 mm²
Drát nebo lanko s koncovou dutinkou
Min. 0,50 mm² a max. 1,5 mm²
Drát nebo lanko s koncovou dutinkou (u 2
vodičů nebo lanek smějí být používány pouze
stejné průřezy)
Rozpojení 1pólové
Funkce typ 2B
Viz kapitola Čidlo plamene
Max. 1 mA
Max. 0,1 mA
Max. 1 A, cos 0,6
Při maximálně 250 000 startovacích cyklech
hořáku
Max. 0,1 A, cos = 1
Při maximálně 1 000 000 startovacích
cyklech hořáku
Svorky 9 a 10 (spínací výstup NC)
Max. 0,1 A, cos 0,6
Při maximálně 250 000 startovacích cyklech
hořáku
Max. 0,1 A, cos = 1
Při maximálně 1 000 000 startovacích
cyklech hořáku
¹) V případě větších vzdáleností použijte kabely s nízkou kapacitou, maximálně 2 nF celkově,
nestíněný.
²) Vedení snímače položte samostatně v odstupu minimálně 5 cm od ostatních vedení.
17/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Technické údaje (pokračování)
Vliv okolní
Skladování
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah pracovních teplot
Vlhkost
Doprava
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah pracovních teplot
Vlhkost
Provoz
Klimatické podmínky
Mechanické podmínky
Rozsah pracovních teplot
Vlhkost
Výška instalace
DIN EN 60721-3-1
Třída 1K3
Třída 1M2
-20...+60 °C
<95% rel. vlhkost
DIN EN 60721-3-2
Třída 2K2
Třída 2M2
-20...+60 °C
<95% rel. vlhkost
DIN EN 60721-3-3
Třída 3K5
Třída 3M2
-20...+60 °C
<95% rel. vlhkost
Max. 2000 metrů nad mořem
Pozor!
Je nepřípustné vystavovat automatiky nadměrné vlhkosti, mrazu a působení
vody! Při nedodržení vzniká nebezpečí porušení bezpečnostních funkcí nebo
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Signální kabel AGV50
Displej  BCI
Signální kabel
Délka kabelu AGV50.100
Délka kabelu AGV50.300
Místo použití signálního kabelu s
konektorem
Pro připojení zobrazovací jednotky a
obslužné jednotky AZL2
Barva kabelu bílá, nestíněný kabel
Vnitřní vodič 4 x 0,141 mm²
Kabel vždy 2 konektory RJ11
1m
3m
Pod krytem hořáku (dodatečná opatření
pro SKII dle EN 60730-1)
Schémata zapojení pro
měření proudu snímače
Ionizační snímač plamene
Snímač plamene UV
QRA2 / QRA4 / QRA10
QRA...
Snímač plamene s fotobuňkou
RAR9
RAR9...
ION
Legenda
A
Světlo plamene
C
Kondenzátor elektrolyt 100 µF, DC 10 V
ION
Ionizační snímač plamene
M
Mikroampérmetr
QRA
UV snímač plamene
RAR9
Snímač plamene s fotobuňkou
Pozor!
Vysokonapěťové zapálení hořáku může ovlivnit ionizační proud!
Možná odpomoc: zaměnit vodiče primáru zapalovacího transformátoru.
18/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Technické údaje (pokračování)
Hlídání plamene ionizačním snímačem
Napětí snímače mezi ionizačním snímačem a kostrou
(měřicí přístroj na střídavě napětí Ri 10 M)
Přepínací hranice (hraniční hodnoty):
Zapnutí (ZAP plamene) (měřicí přístroj stejnosměrného proudu Ri
5 k)
Vypnutí (VYP plamene) (měřicí přístroj stejnosměrného proudu Ri
5 k)
Doporučený proud čidla pro spolehlivý provoz
Přepínací hranice při slabém plameni v provozu (LED kontrolka
bliká zeleně)
Možný proud snímače s plamenem (typický)
Při napájení
AC 120 V
AC 230 V
Cca AC 270 V
Cca AC 270 V
 DC 4,5 µA
 DC 3,5 µA
 DC 4,5 µA
 DC 3,5 µA
 DC 8 µA
Cca DC 6 µA
 DC 8 µA
Cca DC 6 µA
DC 20 µA
DC 20 µA
Kontrola plamene s UV čidlem plamene QRA2 / QRA4 / QRA10
Napětí čidla na QRA2 / QRA4 / QRA10 (nezatížené)
Svorka 6 VYP (testovací režim)
Svorka 6 ZAP (provozní režim)
Přepínací hranice (hraniční hodnoty):
Zapnutí (ZAP plamene)
Vypnutí (VYP plamene)
Doporučený proud čidla pro spolehlivý provoz
Přepínací hranice při slabém plameni v provozu (LED kontrolka
bliká zeleně)
Možný proud snímače s plamenem (typický):
Testovací režim
Provozní režim
Při napájení
AC 120 V
AC 230 V
Cca AC 290 V
Cca AC 250 V
Cca AC 290 V
Cca AC 250 V
 DC 20 µA
 DC 5 µA
 DC 20 µA
 DC 5 µA
 DC 24 µA
Cca DC 24 µA
 DC 24 µA
Cca DC 24 µA
700 µA
550 µA
700 µA
550 µA
Hlídání plamene se snímačem s fotobuňkou RAR9
Při napájení
Přepínací hranice (hraniční hodnoty):
- Zapnutí (indikace zapnutého plamene)
- Vypnutí (indikace vypnutého plamene)
Doporučený proud čidla pro spolehlivý provoz
Přepínací hranice při špatném plamenu v provozu (LED kontrolka
bliká zeleně)
Možný proud snímače s plamenem (typický)
Možný proud snímače při přesvícení např. pomocí umělého světla
(vede k poruchovému odpojení s chybovým hlášením LOC10)
AC 120 V
AC 230 V
 DC 6,5 µA
 DC 3,5 µA
 DC 6,5 µA
 DC 3,5 µA
 DC 10 µA
Cca DC 10 µA
 DC 10 µA
Cca DC 10 µA
DC 65 µA
DC 70 µA
DC 65 µA
DC 70 µA
Tabulkové hodnoty proudů snímače platí pro tovární nastavení a za následujících podmínek:
- síťové napětí AC 120 V / 60 Hz nebo AC 230 V / 50 Hz, podle typu
- teplota okolí 23 °C
- parametr 182 podle továrního nastavení z následující tabulky
Rozsah nastavení citlivosti plamene pomocí
parametru 182:
Parametr 182 = 0
Parametr 182 = 1
Parametr 182 = 2
Parametr 182 = 3
Práh citlivosti hlášení zapnutí plamene / práh přepnutí
testovací úrovně u snímače plamene
ION
QRA2 / QRA4 /
RAR9
QRA10
12 µA / 12 µA
5 µA / 5 µA ¹)
1 µA / 1 µA
12 µA / 12 µA
2 µA / 2 µA
10 µA / 8 µA
12 µA / 12 µA ¹)
4 µA / 4 µA ¹)
20 µA / 18 µA
12 µA / 12 µA
8 µA / 8 µA
30 µA / 28 µA
¹) Tučně vytištěné hodnoty dle továrního nastavení
19/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
7782d01cs/0216
Výstup napětí LFS1.2
svorka 7 při hlídání
plamene pomocí
ionizačního snímače
plamene
Volt DC
Technické údaje (pokračování)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Parametr 699.00 = 5
Parametr 699.00 = 13 *)
Parametr 699.00 = 35
0
10
20
30
Proud čidla µA
*) Tovární nastavení
Volt DC
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7782d02cs/0416
Výstup napětí LFS1.2
svorka 7 při hlídání
plamene pomocí QRA2
/ QRA4 / QRA10
Parametr 699.01 = 5
Parametr 699.01 = 16 *)
Parametr 699.01 = 35
0
20
40
60
80
100
Proud čidla µA
*) Tovární nastavení
10
Výstup napětí LFS1.1
svorka 7 při hlídání
plamene pomocí RAR9
9
8
7
6
Volt DC
5
4
Parametr 699.01 = 5
3
Parametr 699.01 = 16 *)
2
Parametr 699.01 = 35
1
0
0
20
40
60
Proud čidla µA
*) Tovární nastavení
Údaje platí při následujících podmínkách:
- síťové napětí AC 230 V / 50 Hz popř. AC 120 V / 60 Hz, podle typu
- teplota okolí 23 °C
20/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Schéma zapojení a vnitřní schéma
L
HS
N
12
T/B
10
6
1 L
LFS1.1...
EK
FR
fr1
7782a07/0415
LFS1.1
fr2
HR
LED
hr1
Si
9
7
BCI
0...10 V

2 N
3
4
5
RAR9...
11
Upozornění!
Přepnutí do testovacího provozu (T/B) je nutné pouze v případě spojení s řídicím
přístrojem LEC1. V opačném případě je potřeba spojit svorku 6 přístroje LFS1 s
fázovým vodičem «L» na svorce 1 přístroje LFS1.
Legenda
BCI
EK
FS
FSV
FR
fr1
fr2
Komunikační rozhraní
(Burner-Communication-Interface)
Odblokovací tlačítko – interní
Signál plamene
Zesilovač signálu plamene
Interní relé plamene
Spínací kontakt relé plamene
Rozpínací kontakt signálu plamene
HS
ION
LED
QRA
RAR9
Si
T/B
HR
hr1
Interní pomocné relé (přepnutí testovacího provozu)
Zavírací kontakt pomocného relé
0...10 V
+
Vícepólový hlavní vypínač
Ionizační snímač plamene
Interní kontrolka LED (tříbarevná)
UV snímač plamene
Snímač plamene s fotobuňkou
Interní pojistka
Přepnutí do testovacího provozu zesilovače signálu
plamene
(QRA, RAR9: Nutné pouze v případě nahrazení s
LEC1)
Výstup napětí pro vyslání síly signálu plamene
Označení svorek na QRA
21/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Schéma zapojení a vnitřní schéma
L
HS
N
12
T/B
10
6
1 L
LFS1.2...
EK
FR
fr1
7782a08/1215
LFS1.2
fr2
HR
LED
hr1
Si
9
7
BCI
0...10 V
2 N
3
5
4
ION
QRA...
11
Legenda
BCI
EK
FS
FSV
FR
fr1
fr2
Komunikační rozhraní
(Burner-Communication-Interface)
Odblokovací tlačítko – interní
Signál plamene
Zesilovač signálu plamene
Interní relé plamene
Spínací kontakt relé plamene
Rozpínací kontakt signálu plamene
HS
ION
LED
QRA
RAR9
Si
T/B
HR
hr1
Interní pomocné relé (přepnutí testovacího provozu)
Zavírací kontakt pomocného relé
0...10 V
+
Vícepólový hlavní vypínač
Ionizační snímač plamene
Interní kontrolka LED (tříbarevná)
UV snímač plamene
Snímač plamene s fotobuňkou
Interní pojistka
Přepnutí do testovacího provozu zesilovače signálu
plamene
(QRA, RAR9: Nutné pouze v případě nahrazení s
LEC1)
Výstup napětí pro vyslání síly signálu plamene
Označení svorek na QRA
22/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Průběh programu LFS1
Čekání na
připravenost k
provozu
tw
tan
oP:P2
217.00
Číslo fáze AZL2
Číslo parametru AZL2
tab
oP:P1
oP:P2
217.01
Doba programu
Test
Provoz
Trvalé svítící LED
Blikající LED
Funkce / vstupy
Svorka
č. 1
Napětí
č. 6 *
T/B
č. 3
č. 4 / 5
hr1
FS
Svorka
T/ B
Funkce / výstupy
č. 11 / 12
č. 9 / 10
č. 7
hr1
fr1
fr2
0...10 V
7782d07cs/0716
Legenda
FS
fr1
fr2
hr1
LED
T/B
*
Signál plamene
Spínací kontakt relé plamene
Rozpínací kontakt signálu plamene
Zavírací kontakt pomocného relé
Interní kontrolka LED (tříbarevná)
Přepnutí do testovacího provozu zesilovače signálu
plamene (QRA2 / QRA4 / QRA10)
Test externího světla pro snímače plamene QRA
(nevyžadováno při hlídání plamene ionizačním
proudem a RAR)
tw
tan
tab
0...10 V
oP:P1
oP:P2
Čekací doba
Doba přihlášení signálu plamene
Doba odhlášení signálu plamene
Výstup napětí pro vyslání intenzity signálu plamene
Signál plamene VYP
Signál plamene ZAP
Vstupní signál / výstupní signál 1 (ZAP)
Vstupní signál / výstupní signál 0 (VYP)
Povolený vstup signálu 1 (ZAP) nebo 0 (VYP)
23/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce
Funkce hlídače plamene ve spojení s řídící automatikou LEC1
Při tomto využití je signál plamene hlídačem plamene přiveden do řídícího programu
hořákové automatiky v zásadě stejným způsobem, jako by byl hlídač plamene sám
součástí automatiky, podobně jako je tomu u automatiky pro olejové hořáky nebo
plynové hořáky. Nezapálení plamene, jeho zhasnutí během provozu i chybný signál
plamene během provozní přestávky nebo doby provětrávání tedy vždy vedou k
odpojení se zablokováním automatiky hořáku. Signál plamene je přiveden do hlídače
plamene přes relé (FR) a do řídící automatiky LEC1 přes dvě pomocná relé (HR1 /
HR2), viz datový list N7761.
Ve spojení s hlídačem plamene LFS1 přebírá řídicí automatika LEC1 řízení chodu
simulačního testu plamene a testu hlídače plamene u modelu LFS1.
Řízení testu probíhá pomocí spojovacího vodiče mezi svorkou 15 řídící automatiky
LEC1 a svorkou 6 hlídače plamene LFS1.
Oba testy
 začnou asi 7 sekund po vypnutí regulátoru
 trvají po dobu provozní přestávky
 pokračují po dobu navazujícího provětrávání
 končí 3 sekundy před začátkem bezpečnostní doby
Následující signály plamene během této testovací doby vedou k poruchovému vypnutí
se zablokováním řídící automatiky LEC1:
 Cizí světlo
 Překročena životnost snímače plamene
 Jiné závady v zařízení pro hlídání plamene
V hlídači plamene jsou pomocným relé (HR) uvedeny do provozu prvky nutné pro test.
Jestliže při hlídání plamene prostřednictvím ionizačního snímače plamene není
zapotřebí test, nezapojí se v tomto případě propojovací vodič mezi svorkou 15 řídící
automatiky a svorkou 6 hlídače plamene.
Na fázi připojte namísto toho svorku 6.
Příklad:
Spojením se svorkou 1 přístroje LEC1
Každý signál plamene, ať normální během provozu nebo poruchový, je indikován
kontrolkou (tříbarevnou LED) nainstalovanou v plášti hlídače plamene, viz kapitola
Zobrazení a diagnostika.
24/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce hlídačů plamene při dvojitém hlídání (podrobné schéma, např. pro olejové hořáky)
Při tomto druhu hlídání se hlídá jeden plamen dvěma na
sobě nezávislými hlídači plamene. Cílem je naprosto
minimalizovat možnost výpadku obou hlídačů plamene
při provozu. Při dvojitém hlídání plamene jsou zapojeny
řídící kontakty relé obou hlídačů plamene do série tak,
aby výpadek signálu plamene pouze u jednoho z čidel
plamene stačil k tomu, aby došlo k poruchovému
vypnutí hořáku. Také během provozních přestávek nebo
doby provětrávání vede vznik chybného signálu plamene
pouze od jednoho z obou hlídačů plamene
k poruchovému vypnutí.
Z
Legenda
FR
fr1
fr2
HR
hr1
BV1
BV2
RAR9
Si
Interní relé plamene
Spínací kontakt relé plamene
Rozpínací kontakt signálu plamene
Interní pomocné relé (přepnutí testovacího provozu)
Spínací kontakt pomocného relé
První palivový ventil
Druhý palivový ventil
Snímač plamene s fotobuňkou
Interní pojistka
Z
Zapalovací transformátor
25/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce hlídače plamene při hlídání dvou ručně řízených hořáků
0
10
1
12
FR
fr1
5
hr1
6
9
11
10
12
1
4
5
hr1
9
HR
2
FR
fr1
6
Hořák A
3
4
11
HR
2
d
L2
7782a10cs/0416
Start hořáku je při tomto způsobu použití možný pouze
tehdy, když proběhl bez závad test snímače plamene,
popř. simulační test plamene, to znamená, že žádný z
obou hlídačů plamene během provozních přestávek
nezaregistroval signál plamene. Při spuštění se test
snímače automaticky přeruší. Aktivací tlačítka (I) je relé
(d) napájeno přes propojený proudový obvod 9...10 relé
plamene a tím dojde u obou hořáků k zapálení.
Současně dojde k otevření palivových ventilů.
Doba spojení kontaktů prostřednictvím tlačítka (I) by měla
být – ve smyslu bezpečnostní doby – omezena
časovým relé.
Pokud u obou hořáků dojde k zapálení a udržení
plamene – indikovanému kontrolkou v plášti hlídače
plamene – relé (d) bude drženo v sepnutém stavu
proudovým obvodem 11...12 obou relé plamene.
Při uvolnění tlačítka (I) se zapalování vypne a tím se
ukončí uvádění do provozu.
Při výpadku plamene u jednoho hořáku odpadne dané
relé plamene a tím odpadne relé (d). Tak se okamžitě
uzavřou palivové ventily obou hořáků.
Vypnutí hořáků se provede ručně aktivací tlačítka (0)
nebo automaticky teplotním nebo tlakovým
regulátorem/hlídačem zapojeným na fázový vodič.
Při hlídání plamene pomocí ionizačního snímače
plamene je nutné svorku 6 hlídače plamene připojit přímo
na fázi, jelikož zde není zapotřebí test snímače.
Příklad:
Spojením se svorkou 1!

Legenda
Upozornění!
Dbejte na to, aby zpoždění odpadu relé d nebylo větší než 50 ms, viz příklad zapojení
7782a06.
BV...
FR
fr1
fr2
HR
hr1
L2
LP
R...
Si
W
Z
Palivový ventil
Interní relé plamene
Spínací kontakt relé plamene
Rozpínací kontakt signálu plamene
Interní pomocné relé (přepnutí testovacího provozu)
Spínací kontakt pomocného relé
Signalizační kontrola poruchy, externí
Hlídač tlaku vzduchu
Regulátor teploty ev. tlaku
Interní pojistka
Hlídač teploty ev. tlaku
Zapalovací transformátor
26/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce hlídačů plamene při hlídání více plamenů s LEC1 (podrobné schéma, např. pro olejové hořáky)
Stejně jako u dvojitého hlídání je nutné i u
hlídání více plamenů zapojit řídící kontakty relé
plamene všech hlídačů plamene do série.
K poruchovému vypnutí u všech hořáků dojde
při:
absencí plamene během bezpečnostní
doby, nebo
zhasnutím plamene během provozu.
FR
LFS1.2
Opakované uvedení do provozu správně
pracujícího hořáku, po odblokování řídící
automatiky, může proběhnout teprve poté, je-li
vypnutý vadný hořák.
Přitom musí provozní spínač přemostit nejen
řídící kontakty daného hlídače plamene a tím
uzavřít řídící smyčku, ale také přerušit fázový
přívod k zapalovacímu transformátoru a
palivovým ventilům.
Analogicky je po odstranění poruchy možné
opakované spuštění hořáku pouze společně s
uvedenými hořáky, tzn. teprve po předchozím
vypnutí všech hořáků.
FR
LFS1.2
FR
LFS1.2
7782a11/1115
Pozor!
UV snímač v provozu je také zdroj UV záření! Pokud hlídání plamene probíhá
prostřednictvím snímačů plamene, musejí být oba snímače umístěny bezprostředně
tak, aby mezi nimi nebylo přímé vizuální spojení. Při nedodržení vzniká nebezpečí
poškození bezpečnostních funkcí
Pozor!
Při náhradě LFE10 za LFS1.2 musí být odstraněno zemnící vedení na svorce 10
ve svorkovnici LFE10, svorka 5 LFS1.2 nesmí mít zemnící vedení! Zemnící
vedení QRA10 zůstává nezměněné, a to z důvodu zajištění stupně ochrany 1.
Legenda
BS
FR
Provozní vypínač (ZAP/VYP)  jednotlivého hořáku
Interní relé plamene
BV1 / BV2
fr1
fr2
HR
hr1
Palivové ventily pro první a druhý stupeň
Spínací kontakt relé plamene
Rozpínací kontakt signálu plamene
Interní pomocné relé (přepnutí testovacího provozu)
Spínací kontakt pomocného relé
ION
Ionizační snímač plamene
QRA
Si
UV snímač plamene
Interní pojistka
Z
Zapalovací transformátor
27/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce hlídače plamene při hlídání více plamenů s SPS, přerušovaný provozní režim
V případě hlídání více plamenů přebírá
centrální řídící funkce SPS zabezpečené proti
poruchám (představované například přístrojem
Simatic S7 1500F a vstupními
moduly/výstupními moduly ET 200S F-I/O).
Každý hořák má vlastní zapalovací zařízení,
vlastní palivový ventil a vlastní sledování
plamene (sestávající z hlídače plamene
LFS1.2 a čidla plamene).
Řídící kontakty relé plamene všech hlídačů
plamene jsou zapojené paralelně. To
znamená, že každý hořák může být zapnutý a
vypnutý nezávisle na dalším hořáku.
Vyhodnocení signálu plamene v SPS probíhá
antivalentně podle hodnotícího principu 1oo2
(1-VYP-2). To znamená, že je kontrolováno
vzájemné spojení kontaktů na svorkách Dix a
Diy.
Při hlášení plamene ZAP se zavírá kontakt
fr1(NO) a současné se otevírá kontakt fr2(NC).
Při hlášení plamene VYP se zavírá kontakt
fr2(NC) a současně se otevírá kontakt fr1(NO).
QRA
Čekání na
připravenost k
provozu
Doba programu
tw
Test v případě předčasně zastaralé UV buňky
tan
oP:P2
Číslo parametru AZL2
217.00
Číslo fáze AZL2
Trvalé svítící LED
Blikající LED
Funkce / vstupy
Svorka
Ro3
T /B
č. 4 / 5
(LFS1)
FS
Ro2
V2
Svorka
hr1
Bezpečnostní odpojení V2 = VYP
Funkce / výstupy
T /B
Dix
(Hořák 2)
Diy
(Hořák 2)
hr1
Přepnutí hlídače plamene do testovacího
provozu pro hořák 1 je neaktivní (svorka 6 je
pevně spojená s fázovým vodičem L).
Přepnutí hlídače plamene do testovacího
provozu pro hořák 2 je aktivní. To znamená, že
je svorka 6 rozpojena ze SPS přes výstup relé
(Ro3), zabezpečený proti poruchám, v pevně
stanovených časových odstupech, nejpozději
ale po 24 hodinách nepřerušeného provozu
hořáku, viz vedle zobrazený průběh programu.
SPS musí zamezit dalšímu provozu hořáku,
dokud není odstraněna příčina poruchy.
Při mizejícím signálu fr2, způsobeném externím
světlem (např. zastaralou UV buňkou), musí být
zamezeno startu hořáku.
fr1
fr2
7782d05cs/0216
28/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce hlídače plamene při hlídání více plamenů s pilotním hořákem a s SPS, přerušovaný provozní režim
Čekání na
připravenost k
provozu
Doba programu
tw
Test v případě předčasně zastaralé UV buňky
tan
Číslo fáze AZL2
217.00
Číslo parametru AZL2
oP:P2
Trvalé svítící LED
Blikající LED
Svorka
Funkce / vstupy
Ro3
T/B
č. 4 / 5
(LFS1...)
FS
Ro2
V2
Svorka
hr1
Bezpečnostní odpojení V2 = VYP
Funkce / výstupy
T/B
Dix
(Hořák 2)
Diy
(Hořák 2)
hr1
Při mizejícím signálu fr2, způsobeném externím
světlem (např. zastaralou UV buňkou), musí být
zamezeno startu hořáku.
V případě hlídání více plamenů s pilotním
hořákem přebírá centrální řídící funkce SPS
zabezpečené proti poruchám, představované
například přístrojem Simatic S7 1500F a
vstupními moduly/výstupními moduly ET 200S
F-I/O.
Pilotní hořák má vlastní zapalovací zařízení
(Z1), vlastní palivový ventil (V1) a vlastní
sledování plamene, sestávající z hlídače
plamene LFS1.2 a čidla plamene (ION).
Hlavní hořák má vlastní palivový ventil (V2) a
vlastní sledování plamene, sestávající z
hlídače plamene LFS1 a UV čidla plamene
QRA.
Hlavní hořák nemá vlastní zapalovací zařízení
(Z1), protože jeho plamen je bezpečně
zapalován pilotním hořákem. Řídící kontakty
relé plamene obou hlídačů plamene LFS1.2
jsou zapojeny do série.
To znamená, že oba hořáky mohou být
zapnuty nebo vypnuty jen společně v závislosti
vždy na druhém hořáku. Hlášení plamene ZAP
na svorkách Dix / Diy digitálního vstupního
modulu F-DI může vzniknout jen tehdy, když
jsou k dispozici oba signály plamene.
Vyhasnutí pouze jednoho ze dvou plamenů
nebo dokonce obou plamenů vede k hlášení
VYP. Vyhodnocení signálu plamene v SPS
probíhá antivalentně podle hodnotícího
principu 1oo2 (1-VYP-2).
To znamená, že je kontrolováno vzájemné
spojené kontaktů na svorkách Dix a Diy. Při
hlášení plamene ZAP se zavírá kontakt
fr1(NO) a současně se otevírá kontakt fr2(NC).
Při hlášení plamene VYP se zavírá kontakt
fr2(NC) a současně se otevírá kontakt fr1(NO).
Přepnutí hlídače plamene do testovacího
provozu pro pilotní hořák je neaktivní (svorka 6
je pevně spojena s fázovým vodičem L).
Přepnutí hlídače plamene do testovacího
provozu pro hlavní hořák je aktivní.
To znamená, že je svorka 6 rozpojena ze SPS
přes výstup relé (Ro3), zabezpečený proti
poruchám, v pevně stanovených časových
odstupech, nejpozději ale po 24 hodinách
nepřerušeného provozu hořáku, viz vedle
zobrazený průběh programu.
SPS musí zamezit dalšímu provozu hořáku,
dokud není odstraněna příčina poruchy.
fr1
fr2
7782d06cs/0216
29/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Funkce hlídače plamene při hlídání více plamenů s SPS, přerušovaný provozní režim (pokračování)
Pozor!
Je nutné použít SPS se zabezpečením proti poruchám!
Legenda
F-DI
Digitální vstupní moduly SPS se zabezpečením proti poruchám
F-RO
Digitální výstupní moduly relé SPS se zabezpečením proti poruchám
ION
Ionizační snímač plamene
L/N
Fázový vodič / nulový vodič
FR / HR
Relé plamene / pomocné relé
V1 / V2
Palivové ventily pro hořák 1 / hořák 2
QRA
UV snímač plamene
SPS
Programovatelný logický automat
Z1
Zapalovací transformátor pro pilotní hořák
30/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Obsluha
7101z02cs/0211
EK
7101z01/0804
Obsluha, zobrazení, diagnostika
Odblokovací tlačítko (EK) je centrálním obslužným prvkem pro
odblokování i aktivování / deaktivování diagnostiky.
Vícebarevná signální kontrolka (LED) zabudovaná v odblokovacím
tlačítku je centrálním zobrazovacím prvkem pro vizuální diagnostiku i
diagnostiku rozhraní.
Oba prvky (EK / LED) jsou uloženy pod průhledným krytem odblokovacího tlačítka.
Jsou dvě možnosti diagnostiky:
1. vizuální diagnostika: provozní zobrazení nebo diagnostika příčiny poruchy;
2. diagnostika rozhraní: pomocí adaptéru rozhraní OCI400 a počítačového softwaru
ACS410 (připravuje se).
Dále je probrána vizuální diagnostika.
Provozní zobrazení
V běžném provozu jsou různé stavy zobrazeny ve formě barevných kódů podle
následující tabulky:
Tabulka barevných kódů vícebarevné signální kontrolky (LED)
Stav
Barevný kód
Čekací doba (tw) nebo žádné
napájení
........................................
Čekání na hlášení plamene
........................................
VYP
Žlutá
Aktivní testovací režim, bez signálu
externího světla
Blikající žlutá
Aktivní testovací režim, se signálem
externího světla
Žluto-zelená
Provoz, plamen v pořádku
.........................................
Zelená
Provoz, špatný plamen
Blikající zelená
Podpětí
Žluto-červená
Porucha, alarm
.........................................
Červená
Vyslání chybového kódu, viz Tabulka
chybových kódů
Červená blikající
Diagnostika rozhraní
Červené blikající
světlo
Varovné hlášení překročení 1 milionů
spínacích cyklů (počítadlo spínacích
cyklů)
Legenda
Barva
......
x
x
x
x
Stálá
Červená
VYP
Žlutá
x
x
Navíc žlutě
blikající k aktuální
barvě ´x`
Zelená
Servisní počítadlo
Stisknutím odblokovacího tlačítka (EK) po dobu 10 sekund je možné při dosažení 1
milionu sepnutí aktivovat žluté varovné blikání. V tomto případě doporučujeme
bezpečnostní kontrolu nebo výměnu přístroje.
Pokud ještě není dosažen počet sepnutí 1 milion, varovné blikání odpadá.
Opakovaným stisknutím odblokovacího tlačítka (EK) po dobu 10 sekund je možné tuto
funkci deaktivovat.
31/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Obsluha, zobrazení, diagnostika (pokračování)
Diagnostika příčiny
poruchy
Po poruchovém odpojení svítí červená signální kontrolka (LED). V tomto stavu je
možné stisknutím odblokovacího tlačítka po dobu delší než 3 sekundy aktivovat
vizuální diagnostiku příčiny poruchy podle tabulky poruchových kódů. Opakovaným
stisknutím odblokovacího tlačítka po dobu delší než 3 sekundy je aktivována
diagnostika rozhraní. Diagnostika rozhraní funguje pouze bez připojeného prodloužení
odblokovacího tlačítka AGK20.
Pokud byla omylem aktivována diagnostika rozhraní, rozpoznatelná díky slabě blikající
kontrolce (LED), je možné ji opět vypnout opakovaným stisknutím odblokovacího
tlačítka po dobu delší než 3 sekundy. Správný přepínací moment je signalizován žlutým
světelným impulzem.
OCI400
Aktivace diagnostiky příčiny poruchy je výsledkem následující sekvence:
Poruchový stav
Poruchový stav
Poruchový stav
bliká
Diagnostika
rozhraní
PC / analyzátor
EK
>3s
Tabulka
poruchových
kódů
EK
>3s
Odblokovávání
7130z04cs/0216
ZAP
EK
<3s
Červeně blikající kód Možná příčina
kontrolky (LED)
1-9 x blikání
Volné
10 x blikání
Chyba zapojení nebo interní chyba, chyba výstupního
kontaktu, jiné chyby.
Proud snímače plamene RAR9 mimo povolený rozsah (vadný
snímač plamene RAR9 nebo přesvícení)
Zkrat na přípojných svorkách snímače plamene UV QRA v
provozní úrovni (svorka 6 LFS1 je aktivní)
15 x blikání
Ruční zablokování aktivní (LOC167)
Během diagnostiky příčiny poruchy jsou interní relé FR a HR v klidové poloze.
Opuštění diagnostiky příčiny poruchy a nové zapnutí hlídače plamene proběhne
pomocí odblokování. Stiskněte odblokovací tlačítko cca 1 sekundu (méně než 3
sekundy).
32/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Komunikace, rozhraní BCI
Rozhraní BCI
Připojovací zdířka rozhraní BCI se nachází ve spodní části v oblasti soklu přístroje
LFS1, viz obrázek. Pomocí zobrazovací jednotky a obslužné jednotky AZL2 a
signálního kabelu AGV50 je možné nastavit parametry podle následujícího seznamu
parametrů.
Signální kabel AGV50, připravený k okamžitému připojení, je vybaven konektorem
RJ11.
Pro připojení dbejte na správnou orientaci, přičemž klip na konektoru RJ11 musí být
zaveden do zářezu připojovací zdířky. Zaklapnutí klipu je signalizováno kliknutím. Pro
rozpojení spojení je před vytažením konektoru RJ11 nutné nejdříve otevřít klip prsty
lehkým pohybem ve směru kabelu.
7782z05cs/0216
Připojovací zdířka
rozhraní BCI
Zobrazovací a obslužná jednotka AZL2 s LCD displejem umožňuje snadnou obsluhu,
nastavení parametrů a cílenou diagnostiku díky vedení uživatele pomocí nabídky. Pro
diagnostiku jsou na displeji zobrazeny provozní stavy, druh chyby a počítadlo uvedení
do provozu (IBZ). Různé úrovně parametrů pro OEM (výrobci hořáků / výrobci kotlů) a
odborníky v oblasti vytápění (HF) jsou chráněny před nepovoleným přístupem heslem.
Jednoduché nastavení, které může provozovatel zařízení provést na místě, jsou možná
bez hesla.
Podrobné pokyny pro nastavení parametrů najdete v uživatelské dokumentaci A7782,
kapitola Obsluha před AZL2.
V následujícím seznamu parametrů najdete parametry, jejich základní nastavení a
rozsah nastavení v různých přístupových úrovních.
33/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Seznam parametrů LFS1
Číslo
Parametr
Editace
parametru
0...
Rozsah hodnot
Min.
Interval
Základní nastavení
Max.
Úroveň hesla
Úroveň hesla
čtení od úrovně
zápis od úrovně
Interní parametr
41
Heslo HF (4 znaky)
Nastavitelné
XXXX
XXXX
---
Na vyžádání
---
HF
42
Heslo OEM (5 znaků)
Nastavitelné
XXXXX
XXXXX
---
Na vyžádání
---
OEM
43
Heslo Siemens (6 znaků)
Nastavitelné
XXXXXX
XXXXXX
---
Na vyžádání
---
Siemens
60
Volné
---
---
---
---
---
---
---
100...
Obecný popis
102
Identifikační datum
Pouze ke čtení
---
---
---
---
Informace
---
103
Identifikační číslo
Pouze ke čtení
0
9999
1
0
Informace
---
113
Identifikace plamene
AZL2: Ke čtení
0
99999999
1
---
Informace
HF
0
999999
1
0
Informace
Informace
ACS410:
Nastavitelné
164
Uvedení do provozu - s možností vynulování
S možností
vynulování
166
Celkový počet uvedení do provozu
Pouze ke čtení
0
999999
1
0
Informace
---
170.00
Spínací cykly relé plamene (FR)
Pouze ke čtení
0
999999
1
0
Informace
---
170.01
Spínací cykly pomocného relé (HR)
Pouze ke čtení
0
999999
1
0
Informace
---
170.02
Volné
---
---
---
---
---
---
---
170.03
Volné
171
Varovný práh 1 milion spínacích cyklů
182
Citlivost plamene
---
---
---
---
---
---
---
Pouze ke čtení
0
---
---
1000000
Informace
---
Nastavitelné
0
3
1
0 (LFS1.1...)
OEM
OEM
2 (LFS1.2...)
200...
Hlídač plamene
217.00
Čas přihlášení signálu plamene
Nastavitelné
0s
11,907 s
0,147 s
0s
OEM
OEM
217.01
Čas odhlášení signálu plamene
Nastavitelné
0s
11,907 s
0,147 s
0s
OEM
OEM
600...
Výstup napětí
699.00
Stupeň indikátoru plamene 1 (ionizace)
Nastavitelné
5
35
1
13
HF
HF
699.01
Stupeň indikátoru plamene 2 (QRA2 / RAR9)
Nastavitelné
5
35
1
16
HF
HF
34/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Seznam parametrů LFS1 (pokračování)
Číslo
Parametr
Editace
parametru
700...
Rozsah hodnot
Min.
Interval
Základní nastavení
Max.
Úroveň hesla
Úroveň hesla
čtení od úrovně
zápis od úrovně
Historie chyb
701
Aktuální chyba:
702
00: Chybový kód
Nastavitelné
2
255
1
---
Servis
---
01: Stav počítadla uvedení do provozu
Nastavitelné
0
99999
1
---
Servis
---
02: Fáze MMI
Nastavitelné
---
---
---
---
Servis
---
03: Volné
Nastavitelné
0%
100%
1
---
Servis
---
Historie chyb dřívější 1:
900...
00: Chybový kód
Nastavitelné
2
255
1
---
Servis
---
01: Stav počítadla uvedení do provozu
Nastavitelné
0
99999
1
---
Servis
---
02: Fáze MMI
Nastavitelné
---
---
---
---
Servis
---
03: Volné
Nastavitelné
0%
100%
1
---
Servis
---
Ionizace
Pouze ke čtení
0%
100%
1%
---
Servis
---
QRA
Pouze ke čtení
0%
100%
1%
---
Servis
---
RAR
Pouze ke čtení
0%
100%
1%
---
Servis
---
---
---
---
---
---
---
---
Pouze ke čtení
0V
LFS1.xxA1: 155 V
1V
---
Servis
---
Procesní data
920
Intenzita plamene:
936
Nepoužívá se u LFS1
951
Napětí
LFS1.xxA2: 290 V
954
Intenzita plamene:
(odpovídá parametru 920)

Ionizace
Pouze ke čtení
0%
100%
1%
---
Servis
---
QRA
Pouze ke čtení
0%
100%
1%
---
Servis
---
RAR
Pouze ke čtení
0%
100%
1%
---
Servis
---
Upozornění pro parametr 954!
Pomocí parametrů 954 je možné zobrazit intenzitu plamene v servisním menu zobrazovací a obslužné jednotky AZL2 jako hodnotu v procentech (%). Je možné zobrazit pouze
jeden signál plamene. To znamená, že při souběžném provozu ionizačního snímače plamene a QRA (např. sledování pilotního hořáku s ionizačním snímačem plamene a sledování
hlavního hořáku pomocí QRA) je zobrazena ta intenzita plamene, která byla detekována časově jako první.
35/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Rozměrové náčrtky
Rozměry v mm
Ø22
9
63
53,9
59,1
5
LFS1
88
91
41,6
47,2
AGK65.1
62,5
Svorkovnice AGK11.7 a
Svorkovnice AGK11.7 s přepážkou (zobrazena zeleně)
Ø5
,4
17
23,5
4
62,5
28,5
6,2
Ø1
7782m02/0415
10,5
24
30
24
30
88
36/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Rozměrové náčrtky (pokračování)
Rozměry v mm
62,7
Adaptér KF8896
7782m01/0416
LAE
LFE
1 2 3 4 5 6
7
PE
KF8896
48,5
LFS1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
88
Pro nahrazení LAE10 a LFE10 přístrojem LFS1 je pomocí adaptéru KF8896 zajištěno
srovnání výšky i správné přiřazení svorek.
62,5
47,2
13
26
89
63
5
LFS1 s adaptérem
KF8896 a svorkovnice
LAE10 / dolní
svorkovnice LFE10
AGK410413450
37/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Rozměrové náčrtky (pokračování)
Rozměry v mm
62,5
47,2
13
46
109
63
5
LFS1 s adaptérem
KF8896 a svorkovnice
LAE10 / horní
svorkovnice LFE10
AGK410490250
38/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016
Rozměrové náčrtky (pokračování)
Rozměry v mm
*
7101m03/1108
LFS1 s prodloužením
odblokovacího tlačítka
AGK20
Označení
Délka (L) v mm
AGK20.19
19
AGK20.43
43
AGK20.55
55
 2016 Siemens AG Building Technologies Division, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Změny vyhrazeny!
39/39
Building Technologies Division
CC1N7782cs
15.04.2016

Podobné dokumenty

7712 Snímač plamene QRA2... QRA10... QRA53

7712 Snímač plamene QRA2... QRA10... QRA53 Pokyny pro uvedení do provozu Bezporuchový provoz hořáku je možné zabezpečit pouze tehdy, pokud intenzita UV záření na montážní pozici snímače je ještě tak vysoká, aby se tento během každé půlvlny ...

Více

7781 Hlídač plamene LAE10 LFE10

7781 Hlídač plamene LAE10 LFE10  Automatická elektrická regulační a řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely Část 2-5: Zvláštní požadavky na automatické elektrické hořákové řídicí systémy a systémy hlídání Aktuálně platná v...

Více

7451 LFL1

7451 LFL1 Velmi důležitý je přenos signálu, pokud možno bez poruch a beze ztrát:  Neukládejte společně kabely pro čidlo plamene s ostatními kabely – kapacita vodiče snižuje velikost signálu plamene

Více