kliknutím zde

Transkript

kliknutím zde
04 HLAS 2007, STR. 01 14.5.2007 11:32 Stránka 1
ČÍSLO 4 ● ROČNÍK 13 ● DUBEN 2007
ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
DNES V LISTU:
• Sociální služby v Praze 15
• Dárcovství krve
na Praze 15
• Hledáte práci –
pomůžeme vám
• Zážitky washingtonského
zpravodaje
• Sociální automobil
pro Prahu 15
• Radostné události
• Setkání s dávnou
minulostí
• Salon Zentiva
• PRE zvyšuje úroveň
služeb
• Výročí bitvy u Štěrbohol
• Chovatelé v Hostivaři
• Žáci to spočítali učitelům
• Zamyšlení nad Školním
vzdělávacím programem
• Valná hromada
TJ Sokol Hostivař
2
4
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
11
14
O celé dva týdny předběhl skutečné Velikonoce
Středočeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře
24. března. I tentokrát byla k vidění pestrá směs
lidových obyčejů a tradičních řemesel.
Foto: Marie Zdeňková
ZDARMA
04 HLAS 2007, STR. 02-03 14.5.2007 11:29 Stránka 2
2
DUBEN 2007
Sociální služby v Praze 15
V poslední době se oživuje zájem občanů o sociální služby v souvislosti s novým
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon je dle některých odborníků „největší změnou v sociální oblasti od doby Marie Terezie“. Změna spočívá
hlavně v tom, že finanční prostředky, které dává stát občanům - uživatelům, kteří z
důvodu stáří, zdravotního stavu, sociální situace apod. se již v plném rozsahu nemohou sami o sebe postarat, jsou od roku 2007 poskytovány v hotovosti formou
příspěvku na péči, a to nikoli prostřednictvím různých institucí, ale přímo jim osobně. Uživatelé si pak s pomocí tohoto příspěvku budou moci sociální službu kupovat.
Zástupkyně starosty PaedDr. Helena Lukasová s jedním z klientů SOJ
Jedním z hlavních poskytovatelů sociálních služeb v Praze 15
je Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které bylo zřízeno
v roce 1998 Zastupitelstvem
Prahy 15 a je od té doby příspěvkovou organizací této měst-
Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen ● Vydává: ÚMČ Praha 15,
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, IČ:
231355 ● Vedoucí redakce: Jana Šimků ● Odpovědný redaktor: Ing. Jan
Novák ● Tajemnice redakce: Kateřina
Rathausová ● Adresa redakce a příjem
inzerce: Úřad městské části Praha 15,
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10,
tel. 274 865 550, fax: 274 860 842,
e-mail: [email protected],
www.praha15.cz ● Podávání inzerce
každé pondělí a středu od 14.00 do
17.30 hod. ● Uzávěrka: 30. 3. 2007
● Grafika+litografie+tisk: Česká Unigrafie, a. s. ● Toto číslo vyšlo v nákladu
16 500 výtisků. ZDARMA. ● Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m.
Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registrační značka MK ČR E 12172 ● Číslo
4/2007 vyšlo 12. 4. 2007 ● Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor.
ské části. Občané Prahy 15 znají
charakteristický moderní objekt
v Horních Měcholupech, který je
tvořen dvěma budovami s balkóny, propojenými nízkým jednopodlažním objektem. Tento dům
s pečovatelskou službou byl postaven v roce 1998 a je součástí
našeho Centra SOP. V současné
době tady bydlí 112 seniorů
v 68 garsoniérách a 22 dvougarsoniérách. Na rozdíl od bydlení
například v domovech důchodců
zde lidé žijí „ve svém“, každý má
svůj nábytek a vybavení jako v jiných nájemních bytech a hlavně
má své soukromí. Přímo v objektu jsou pečovatelky, které klientům poskytují pečovatelské služby, je zde též vlastní kuchyně a jídelna. V domě je také ordinace
soukromého lékaře a také lékárna, cukrárna a kadeřnictví. Bydlení v domě s pečovatelskou službou poskytuje svým obyvatelům
velmi dob ý standard jak bydlení,
tak i služeb. V DPS žijí též lidé
s
omezenými
pohybovými
schopnostmi - vozíčkáři, což je
umožněno tím, že celý objekt je
bezbariérový.
V nedaleké další budově
v Parmské ulici se jako součást
CSOP nachází Sociálně ošetřovatelská jednotka. Toto pracoviště
s nepřetržitou službou poskytuje
rekonvalescentní a rehabilitační
pobyt osobám s výrazně ztíženou
pohyblivostí s potřebou lůžkové
ošetřovatelské péče. Poptávka po
umístění v tomto zařízení je velká
a značně převyšuje kapacitu našich 24 lůžek. Pobyt v SOJ je krátkodobý, zpravidla na dobu do tří
měsíců.
Na celém území Prahy 15 pak
naše Centrum zajišťuje další služby, a to pro klienty v jejich domácnostech. Jde zejména o dovoz
obědů z kuchyně v DPS a též poskytování celé řady pečovatelských
služeb - nákupy, pochůzky, pomoc
v domácnosti, pomoc při osobní
hygieně atd. Z uvedeného výčtu je
patrný značný rozsah poskytovaných služeb, kterým vedení Prahy
15 prostřednictvím CSOP vychází
vstříc potřebám svých občanů.
Nutno však také říci, že tato pomoc
stojí městskou část značné finanční prostředky, které každoročně do
těchto aktivit vkládá.
Termíny jednání
Rady MČ Praha 15
a Zastupitelstva MČ
Praha 15 v roce 2007
Harmonogram jednání Rady
MČ Praha 15 v roce 2007:
duben . . . . 25.
květen . . . . 9., 23.
červen . . . . 6., 20.
červenec . . 11.
srpen . . . . . 1., 22.
září . . . . . . . 5., 19.
říjen . . . . . . 3., 17., 31.
listopad . . . 14., 28.
prosinec . . . 12.
Jednání Rady MČ Praha 15 se
budou konat vždy ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha 15 od 9.00 hodin
■
Harmonogram zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 15
v roce 2007:
květen . . . . 16.
červen . . . . 27.
září . . . . . . 5.
listopad . . . 7.
prosinec . . 12.
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy ve
středu v Kulturním centru Varta
od 15.00 hodin
Číslo 05/2007 Hlasatele vyjde v pátek 11. května 2007
04 HLAS 2007, STR. 02-03 14.5.2007 11:29 Stránka 3
DUBEN 2007
3
CSOP jako zavedená organizace
s kvalifikovaným personálem tyto
vlastnosti má a věříme, že i v nových podmínkách obstojí. Radnice
městské části Praha 15 jako zřizovatel poskytuje našemu Centru
potřebnou podporu, což nás na
jedné straně zavazuje k odpovědnosti, ale zároveň dává dobrou
perspektivu do budoucna.
PaedDr. Helena Lukasová,
zástupkyně starosty městské části
Praha 15
Vladimír Kazbal,
ředitel Centra sociální
a ošetřovatelské pomoci
Senioři jsou v SOJ spokojeni
Jak je v úvodu uvedeno, nový
zákon do značné míry mění podmínky a možnosti sociálních služeb. Je adresný, vkládá rozhodování o tom, od koho si sociální
služby s pomocí poskytnutého
nového příspěvku koupí, do rukou
Zařízení je přizpůsobeno vozíčkářům
klientů. Tím se zvětšuje na jedné
straně prostor pro konkurenci ve
službách, ale na straně druhé potřeba zodpovědného přístupu uživatelů těchto příspěvků v tom, aby
je opravdu využili na účel, na který
jsou určeny, tj. na péči pro ně sa-
mé. A aby též občané zvážili, od
koho si sociální služby koupí.
Domníváme se, že volba by měla
padnout na ty poskytovatele, kteří
již prokázali, že jejich práce je kvalitní a spolehlivá i finančně výhodná. Jsme přesvědčeni, že naše
Pohled do chodby
Foto: Marie Zdeňková
04 HLAS 2007, STR. 04-05 14.5.2007 11:30 Stránka 4
4
DUBEN 2007
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 se po odmlce
opět připojuje k projektu dárcovství krve
Když jsem dostala ve Výboru pro výchovu a vzdělávání na starosti oblast zdravotnictví a kulturu, netrvalo dlouho a nápad na první projekt byl na světě.
S
ama jsem dlouholetou dárkyní krve a při každé návštěvě
transfuzní stanice ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady
se v kartotéce ptají, zda neznáme další lidi ochotné pravidelně dávat krev.
Bohužel lidé z mého okolí nejsou jako dárci vhodní. Při jednání
Výboru jsem přednesla, zda bychom, jako MČ Praha 15, nemohli
udělat informační kampaň, která by mohla nové dárce přivést. Paní
Dr. Štiková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělání, a i všichni
členové výboru se pro nápad nadchli a jednomyslně se usnesli, že
když jsem si to vymyslela, tak mi rádi pomohou, ale jádro je na mně.
Báječná paní Štiková mě vybavila materiály o podobné akci, která již
na MČ Praha 15 proběhla a především zprostředkovala setkání se zástupci občanského sdružení Zdraví - život, pány Vaníčkem a Butovičem.
Občanské sdružení Zdraví-život se dlouhodobě zabývá širokou
a aktivní podporou a propagací životního stylu. Mimo jiné také již několik let pomáhá získávat Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči a Fa-
kultní nemocnici Královské Vinohrady nové a především pravidelné
dárce krve a krevních derivátů.
V současné době, od 10. do 24. dubna, probíhá v Thomayerově
nemocnici další akce dárcovství krve, na které se již podílí i MČ Praha
15. Jsme moc rádi, že se i naše městská část může připojit k tomuto
záslužnému projektu a věříme, že i mezi obyvateli Prahy 15 najdeme
nové a především pravidelné dárce krve.
Ráda bych Vás, milé čtenářky a milí čtenáři našeho Hlasatele, na
těchto stránkách pravidelně informovala o tom jak pokračuje život našeho projektu dárcovství krve. Pokud máte zájem o více informací nebo se přímo stát dárcem nebo dárkyní krve můžete mě kontaktovat
a Vaše otázky Vám ráda odpovím. Kontakty jsou uveřejněny na webové stránce MČ Praha 15, případně Vám je sdělí na odboru školství,
kultury a zdravotnictví ÚMČ Praha 15.
Přeji Vám všem krásné jaro a věřím, že se setkáme na jednom
Lucie Prinzová
z transfuzních oddělení při darování krve.
členka Výboru pro výchovu a vzdělávání
DOČASNÝ SBĚRNÝ DVŮR V BRUSLAŘSKÉ ULICI
JE STÁLE UZAVŘEN
Úřad Městské části Praha 15 oznamuje, že dočasný sběrný dvůr v Bruslařské ulici je od 20.11.2006 stále uzavřen.
V současné době probíhají jednání o zřízení klasického sběrného dvora na území Prahy 15, který by fungoval v systému hl. m. Prahy.
Nyní k odstranění komunálního odpadu doporučujeme občanům využít sběrný dvůr v Teplárenské ulici č. 5
Praha 14 - provozovatel VS-Ekoprag s.r.o sjezd z ul. Průmyslové u Prefy (viz plánek).
provozní
d o b a : Po-Pá 8,30 - 18,00 hod. So 8,30 - 15,00 hod
tel.: 272 700 952 , 777 301 201
Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat
v podstatě jakýkoliv odpad
kromě směsného
● všechny druhy odpadu lze
odevzdat zdarma (kromě
pneumatik)
● odpady
lze
odevzdávat
v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad
pouze 1 m3 měsíčně)
● odpad nesmí být dovezen firemními vozidly
● omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.
do 3,5 t
● vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem
(s trvalým pobytem v Praze)
nebo
další
sběrné
dvory
hl.m.
Zakrytá, Praha 4 - Spořilov
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
Chvalkovická 3, Praha 20 - Horní Počernice
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
Ke Kotlářce 4, Praha 5 - Košíře
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
V sudech 1488, Praha 16 - Radotín
Prahy:
tel.: 272 76 40 58
284 09 85 81
281 92 49 59
251 61 23 43
737 24 08 53
284 09 84 75
244 40 01 64
257 91 17 58
● v současné době je možné využít zkušební nadstandardní
službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora
● provozní doba všech sběrných
dvorů
Po-Pá 8,30 - 18, 00 hod.
(v zimním čase do 17,00 hod. )
So8,30 - 15,00 hod.
Pavel Frydrych, zástupce starosty
04 HLAS 2007, STR. 04-05 14.5.2007 11:30 Stránka 5
DUBEN 2007
5
Zástupce
starosty
Michal
Fischer
Pejsek
a kočička
Představení Paní Zima Divadélka Frydolín
Zleva: Michal Fischer, Michal Platil z Parku Hostivař a Mgr. Petra ŠikýřoFoto: Marie Zdeňková
vá, principálka Divadélka Frydolín
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK v Praze 15
Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením pod názvem Setkání, který provozuje Dětské centrum Paprsek hl. m. Prahy, byl 27.
března otevřen v Horních Měcholupech v MČ Praha 15. „Středisko má denní provozní dobu a tak umožňuje rodičům postižených dětí normální docházku do zaměstnání“, řekl při otevření radní hl. m. Prahy Jiří Janeček. V rámci poskytovaných služeb středisko svým uživatelům nabízí vzdělávání v rehabilitační třídě, hippoterapii, montessory pedagoga, fyzioterapeuta a další odborné specialisty. V současné době je středisko v Parmské ulici připraveno poskytovat odbornou péči patnácti uživatelům.
Původní objekt prošel rekonstrukcí, při které byl stavebně rozčleněn a instalován speciální výtah pro postižené. Investiční akce byla finančMarie Zdeňková
ně kryta z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 15 v celkové výši 3,9 mil. korun.
Budova Dětského centra Paprsek
Slavnostní zahájení provozu
Klientka centra
Foto: autorka
04 HLAS 2007, STR. 06-07 14.5.2007 11:31 Stránka 6
6
DUBEN 2007
Hledáte práci – pomůžeme vám
Občanské sdružení „Centrum rodiny a mezilidských vztahů - JANTRA“ funguje už dva roky. Je určeno zejména pro podporu zlepšení soužití ve vztazích, např. při vytváření a formování mezigeneračních vztahů.
K zmírňování osamělosti po odchodu blízkého člověka, ale také pro zlepšení kvality života jednotlivců a pomoc v obtížných fázích života.
Touto obtížnou situací může být právě
i ztráta zaměstnání. V lednu tohoto roku
Centrum - Jantra zahájilo v regionu hl.
města Prahy projekt s názvem START, financovaný z Evropského sociálního fondu
a státním rozpočtem ČR. Je určený především nezaměstnaným mladým lidem do
26 let nebo starším nad 45 let. Hlásit se
mohou i lidé ohrožení ztrátou zaměstnání.
Zájemci procházejí komplexním kurzem (10 dnů), který je podporuje v samostatnosti, přebírání osobní zodpověd-
nosti, učí pracovat s pocity a emocemi,
vede k určování priorit, provokuje k novým
rozhodnutím a vlastnímu řešení. V dalších
dnech probíhají doprovodné programy
k rozvinutí svých dovedností a tím i ke zvýšení své schopnosti konkurence na trhu.
Např. kurz Efektivní komunikace - asertivity, Prodejních dovedností, Podnikatelského minima, administrativní činnosti, apod.
Někteří účastníci rádi zvolí rekvalifikace. A každý má možnost individuální, komunikace s lektory (velmi osvědčený
ážitky
Z
pravodaje
Takové neobyčejné povídání
u jediného piva
XII.
Roman Bradáč, stálý zpravodaj České televize ve Washingtonu
Potkali jsme se tak trochu náhodou na
rodeu v texaském Houstonu. Štíhlý muž
v bílém kovbojském klobouku sledoval dění v aréně a pojídal praženou kukuřici. Poslední člověk, který se ve dvacátém století
procházel po Měsíci, Eugene Andrew Cernan, velitel Apolla 17, dnes vypadá jako
spokojený důchodce.
„Na to, abych drobil v parku ptáčkům, je
vždycky dost času, „ směje se třiasedmdesátiletý astronaut. „Já mám pořád spoustu
jiných plánů. Pracuji pro různé firmy, hodně
cestuji. Dokonce jsem si koupil malý ranch
nedaleko San Antonia. Mám tam pár koní,
jezdí tam vnoučata, která to milují. Z astronauta se stal kovboj,“ prstem si posune klobouk ležérně víc do týla, „po těch letech
v Texasu to ani nemohlo skončit jinak.“
Společně s kolegou Harrisonem Schmittem pobyli ve skafandrech v měsíčním
prachu celkem 22 hodin. Nikdo zatím nebyl na Měsíci déle. Mezi osobní věci, které
Eugene Cernan v prosinci 1972 vzal s sebou na Apollo 17, přibalil i československou
vlajku. Velitel poslední americké mise vždy
zdůrazňoval svůj původ. Tatínek se jmenoval Ondřej Čerňan a maminka byla za svobodna Cihlářová. (Redakční pozn: prarodiče z otcovy strany - Štefan Čerňan a Anna
Lučanová - pocházeli z Vysoké nad Kysucou /Slovensko/ a prarodiče z matčiny strany - František Cihlář a Rozálie Peterková z Bernartic a Nuzic u Tábora /jižní Čechy/).
„Tátova rodina přišla do Ameriky ze slovenské Kysúce a maminčini předkové žili
u jihočeského Tábora. Rodiče mi vždy kladli na srdce, abych na své kořeny nezapomínal,“ vysvětluje astronaut důvody, proč s sebou bral vlajku malého státu ve střední Evropě. Po návratu ji nabídl československé
vládě. Ta ji však v roce 1974 odmítla. Po sametové revoluci už Češi vzácný dar směli
přijmout a s radostí tak učinili. Vlajka z Apolla 17 je dnes v ondřejovské hvězdárně.
Na houstonském rodeu vzpomínám na
Prahu, kde jsem Eugena Cernana potkal
poprvé. Bylo to někdy na podzim 2001.
Krátce po tom, co s mužem, který úspěšně
absolvoval tři vesmírné mise, spadl v Čechách vojenský vrtulník. V rozhovoru tenkrát chválil profesionalitu pilota.
„Letěl byste v Čechách zase?“ pokládám
po letech stejnou otázku a dostává se mi
i stejné odpovědi.
„Samozřejmě! Víš, my jsme piloti. Rozhodli jsme se, že na chvíli ošálíme zemskou
přitažlivost. A ta nám to občas vrací. Dobře
víme, že přistání mohou být i hodně tvrdá.
Československá vlajka, která byla na
Měsíci
Eugene Cernan v časech projektu
Foto: archiv
Apollo
způsob) a také s personalisty, kteří zpracovávají a nabízejí vhodná pracovní místa,
často s přímým spojením se zaměstnavateli, což zvyšuje šanci přijetí.
Obracet se zájemci mohou na své
zprostředkovatele práce na Úřadu práce
nebo přímo na Centrum - JANTRA.
Kodaňská 29
Praha 10
www.centrumjantra.cz
e-mail:[email protected]
tel.: 602 393 652, 267 312 120
Ale chodit jen tak po chodníku nám nestačilo a tak jsme se s tou kapičkou rizika navíc naučili žít.“
Slavit pětatřicáté výročí své výpravy na
Měsíc Eugene Cernan nijak zvlášť neplánuje.
„Možná uděláme nějaký večírek,“ pokrčí
astronaut rameny a pak pomalu dodává:
„čas hrozně letí. Jen se otočíš, rok je pryč.
A tak se raději už moc neohlížím a spíš koukám do budoucna.“ Vyznívá to jako povzdech. Pak následuje kratičká pauza a hluboké nadechnutí, „Rád bych se dočkal, až lidé zase na Měsíc vyrazí.“ Chvíli mlčíme.
Americký astronaut s československou krví
dobře ví, že to nebude dříve než v roce
2019, kdy se snad k Měsíci vydá americká
mise s prozatímním pracovním názvem
Orion 13.
Pak mi Eugene Cernan nabídne popcorn a přidá jednu vzpomínku: „Když jsem
Měsíc opouštěl, chvíli jsem stál na žebříku
modulu. Podíval jsem se dolů, kde byl
otisk mé šlápoty. Věděl jsem, že se tam už
nikdy nevrátím. Bylo mi to líto, ale pak
jsem uviděl Zemi. Stála na černém nebi
nad bledými měsíčními horami. Jak byla
nádherná! V ten moment mne napadlo,
že jsem možná strávil tři dny na božském
zápraží. A najednou byl smutek pryč a byl
jsem za tu šanci moc vděčný. Měl jsem
obrovské štěstí.“ Sledoval jsem tvář šedovlasého muže, který v té chvíli opustil nabitý stadion v Houstonu a byl opět tam nahoře. Pak se na mne podíval, zase zdvihl
obočí a rozpačitě se usmál. Ťuknuli jsme si
plechovkami. Snad na zdraví, snad na úspěch dalších lidských výprav hvězdám
vstříc.
Je moc fajn dát si pivo s chlapíkem jako je Eugene Cernan. A taky čest. To mi
musíte věřit.
Sociální
automobil
pro Prahu 15
Automobil, který bude sloužit seniorům k rozvozu jídel, nákupů a léků, nebo převozu k lékaři předal dne 29. března Domu s pečovatelskou službou
v Praze 15, Janovské ulici, radní pro sociální politiku Jiří Janeček spolu se zástupci firmy Kompakt, která tento projekt realizovala. Renault Kangoo, zaplacený 22 sponzorskými firmami, jejichž
loga tvoří výzdobu kapoty, je po Fordu
Transitu předaného v listopadu 1998
druhým autem, které klientům zajišťuje
potřebné služby.
Nový renault Kangoo bude sloužit
Domu s pečovatelskou službou v Praze 15
Text a Foto autorka
Akce pro vefiejnost na Toulcovû
dvofie (duben - kvûten 2007)
středa 18.4. / JARNÍ ÚKLIDOVÁ
BRIGÁDA / od 16:00 S sebou: pracovní oděv a rukavice ● sobota 21.4.
/ DEN ZEMĚ plný energie / 10:00 18:00 Akce proběhne pod záštitou
ministra životního prostředí RNDr.
Martina Bursíka. Vstupné: dobrovolné. ● středa 25.4. / BÝT ČI NEBÝT?
/ 10:00 – 12:30 Nutná rezervace!
Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč ● úterý 1.5./ ZA
PTÁKY LADOVÝM KRAJEM Sejdeme
se v 7:15 na zastávce vlaku v Mirošovicích. Odjezd zastávkového vlaku z Prahy-Hlavního nádraží je v 6:18. S sebou:
vhodné oblečení, obuv a dalekohled.
Vstup: volný ● středa 9.5. / NA TOM
NAŠEM DVOŘE / 15:00 - 17:00 Návštěva naší farmy a přímý kontakt se zvířaty. Účastnický poplatek: dospělí 30
Kč; děti od 6 let, studenti a důchodci 15
Kč. ● středa 9.5. / VÍME, CO JÍME? /
9:30 - 12:30 Nutná rezervace! Členský
příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 130 Kč. ● sobota 12.5.
/ MÁJ A LETNICE pro nejmenší / 9:30 - 12:00 Již obsazeno. ● pondělí 14.5.
/ ŽIVOT V MOKŘADU / 15:00 - 16:00 a 16:30 - 17:30 Cena: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. ● úterý 15.5. / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU /10:00 –
12:00 Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 60; dospělý + 2
děti 80 Kč ● středa 16.5. / TVOŘIVÁ STŘEDA V MATEŘSKÉM KLUBU / 9:00
– 13:00 Nutná rezervace Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý
+ 2 děti 120 Kč
MATEŘ SKÝ KLU B MATEŘ Í DOU ŠK A Informace o činnosti a programu klubu:
Vedoucí MK Zdeňka Hrubá – tel. 271 751 311
Rezervace programů na tel. 271 750 548 a e-mailu [email protected]!
Místo konání akcí a bližší informace o programech: Středisko ekologické
výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Tel.: 271 750 548; E-mail: [email protected] www.toulcuvdvur.cz
Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky
Toulcův dvůr
04 HLAS 2007, STR. 06-07 14.5.2007 11:31 Stránka 7
DUBEN 2007
7
RADOSTNÉ UDÁLOSTI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15. března 2007 se v obřadní síni Úřadu městské části
Praha 15, Boloňská 478, Praha 10
- Horní Měcholupy (budova radnice), uskutečnilo vítání nových
občánků Horních Měcholup
a Hostivaře, narozených v období
listopad 2006 - leden 2007 a starších dětí, které se na minulé vítání omluvily. Celkem bylo pozváno
73 rodin s dětmi. Omluvilo se 10
rodin, které budou pozvány na
příští vítání.
VÍTÁNÍ SE ZÚČASTNILI:
BROUČEK Marek
CIBULKA Lukáš
DOVENER Christopher
GUST Jan
HABR Jakub
JŮZOVÁ Anežka
KUNERTOVÁ Veronika
MICHÁLKOVÁ Klára
NAVRÁTILOVÁ Jana
ONDEROVÁ Emma
PERTLOVÁ Marie
PROVAZNÍK Ondřej
SEMRÁD Jan
SKŘIVÁNEK Jakub
SUK Ondřej
SUKOVÁ Hana
SVITÁK Daniel
TOMANOVÁ Nela
VYBÍRALOVÁ Adéla
ŽÁČEK Michal
HAVLOVÁ Adéla
HORKÁ Eliška
HORNÍČKOVÁ Barbora
JUŘIČKOVÁ Adriana
KLEKNEROVÁ Barbora
LEIBLOVÁ Karolína
MENDE Markéta
MERČÁK Patrik
NIEDERLOVÁ Alžběta
REPČÍK Matěj
SEITL Alexandr
SLAVÍK Jakub
STAŠEK Šimon
KRONIKA UDÁLOSTÍ
22. Salon Zentiva
VIŠKOVÁ Karolina
BARTEK Marek
BŘINČIL Mirek
GORBIN Savelij
HAŠEK Martin
JURAJDA Filip
KARÁSKOVÁ Linda
KRÁL Matěj
LÍBAL Matyáš
MELICHAROVÁ Kristýna
MLADÝ Tadeáš
NOVÁK Václav
SVOBODOVÁ Natálie
VÁLKA Miroslav
VLK Jakub
ZOUL Tomáš
ZVOČOVÁ Emma
Nevšední, společensko kulturní zážitek, přichystala akciová společnost Zentiva návštěvníkům 22. Salonu, dne 22. března. Výtvarná díla představil akademický malíř Josef Hnízdil s úvodním slovem spisovatele Arnošta Lustiga. Během hudebního programu vystoupil významný houslový virtuóz pan Bohuslav Matoušek s nadějným houslistou Matějem Vlkem. V minirecitálu excelovala klavírní virtuózka paní Jarmila
Kozderková, která působí převážně v zahraničí. Nádherné plastiky vystavil akademický
sochař, profesor Jiří Kryštůfek, který v těchto dnech oslavil své životní jubileum.
Text a foto Marie Zdeňková
Příští vítání občánků se uskuteční dne
14. června 2007 v obřadní síni Úřadu
městské části Praha 15, Boloňská 478/1,
Praha 15 - Horní Měcholupy (budova
radnice). K vítání budou pozvány rodiny
s dětmi, které se narodily v období únor duben 2007, a ty, které se na předchozí
vítání nemohly dostavit a omluvily se.
Jednotlivé rodiny budou pozvány individuálně.
Pokud některá z rodin neobdrží pozvánku do 8. června 2007, může se
k účasti na vítání přihlásit na telefonním
čísle 281 003 618, nebo osobně v kanceláři ÚMČ Praha 15, č. dveří 618, u paní
Anny Šulcové. Znovu upozorňujeme, že
podklady pro rozesílání pozvánek získáváme od pediatrů, kteří působí na katastrálním území Horní Měcholupy a Hostivař.
Rodiny dětí, které jsou v péči jiných lékařů, se musí k vítání přihlásit samy.
Akad. sochař
prof. Jiří Kryštůfek
Zleva Arnošt Lustig, akad. mal. Josef
Hnízdil a gen. ředitel Zentivy Ing. Jiří Michal zahajují vernisáž výstavy obrazů
Plastiky prof. Jiřího Kryštůfka
VÝZVA
V naší městské části stále dochází
k tomu, že manželské páry oslavují zlatou (po padesáti letech), nebo diamantovou (po šedesáti letech) svatbu a Sbor
pro občanské záležitosti pro ně nemůže
zajistit oslavu tohoto významného rodinného jubilea, protože se o něm nedoví.
V našich možnostech je uspořádat
nový svatební obřad, přijetí jubilantů
u starosty MČ Praha 15, návštěvu starosty a pověřeného člena Sboru pro ob-
čanské záležitosti v bytě oslavenců, nebo i jiný způsob oslavy podle dohody
s jubilanty. Problém je zjistit, že někdo
takového výročí dosáhl, neboť to nelze
z žádné evidence vyčíst. Závisí jen na
příbuzných, nebo přátelích jubilantů, zda
se o události dozvíme.
Obracíme se proto na všechny, kteří
vědí o rodině, která v blízké budoucnosti (do jednoho roku) dosáhne zlaté, nebo diamantové svatby se žádostí, aby
Klavírní virtuózka Jarmila Kozderková
nás o tomto významném jubileu informovali. Potřebné informace laskavě
sdělte, pokud možno alespoň dva měsíce předem, tajemnici Sboru pro občanské záležitosti paní Anně Šulcové v budově Úřadu městské části Praha 15,
Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, dveře č. 618, nebo na telefonním čísle 281 003 618.
Ing. Pavel Ochotný
předseda KPOZ
Setkání s dávnou minulostí
Foto: Marie Zdeňková
Dne 27. března se v Toulcově dvoře uskutečnila velmi zajímavá přednáška s Mgr. Peterem Kováčikem, ředitelem organizace Archaia Brno, o. p. s., vedoucím rozsáhlého archeologického průzkumu v Hostivaři a blízkém okolí v letech 1999 a 2004.
Akce měla živý ohlas
Mgr. Peter Kováčik přednáší v Toulcově dvoře
Součástí přednášky byla prohlídka
expozice v Toulcově dvoře
04 HLAS 2007, STR. 08-09 14.5.2007 11:32 Stránka 8
8
DUBEN 2007
250. výročí bitvy u Štěrbohol
Dne 6. května uplyne 250 let, od jedné z největších bitev sedmileté
války (1756-1763), která se odehrála v prostoru Štěrbohol a okolí. Při
střetu vojsk císařovny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II. dne 6.
května 1757 (uvádí se až 130 tisíc vojáků v boji a na 60 tisíc vojáků v týlu) padlo, bylo zraněno nebo zajato desítky tisíc vojáků.
Generál polní maršál Kurt Krištof
Schwerin
Na štěrboholském bojišti, přišel o život, po zásahu tzv. kartáčovou střelou, jeden z nejlepších generálů pruské armády
a oblíbenec krále Fridricha II., generál
polní maršál Kurt Krištof Schwerin, kterému v té době bylo 73 let. Pruský král,
když se dozvěděl o smrti Schwerina trpce poznamenal: „jeho smrtí padly vavříny
tohoto vítězství - zaplatili jsme za ně přílíš mnoho“. Mrtvé tělo generála Schwerina bylo dopraveno do štěrboholského
dvora a když utichly poslední výstřely na
bojišti, byl převezen přes Zbraslav do
Břevnovského kláštěra sv. Markéty. Zde
se také se Schwerinem „rozloučil“ i sám
pruský král, který ztrátu svého generála
těžce nesl.
Nikdo již nezjistí, kdo v místě bitvy zarazil dřevěný kůl s nápisem „ANNO
1757“ a položil základ k budoucímu pomníku.
V roce 1824, dal správce michelského
statku Ondřej Schurch vybudovat kamenný
pomník na zděném podstavci. V roce 1839
byl za tímto pomníkem rakouskými pionýry
nasypán plochý pahorek, na němž dal
pruský král Fridrich Vilhelm II. postavit hranolový pomník z litého železa. V roce 1866,
kdy došlo k výbuchu při vyprazdňování rakouských granátů na Petříně, bylo u pomníku pohřbeno 28 obětí této události. Dále zde byl i náhrobek s označením „285
pruských vojáků“, kteří za války prusko-rakouské roku 1866 zemřeli v pražských lazaretech, nebo královský pruský dobrovolný myslivec Ferdinand v. Katte, kterému bylo pouhých sedmnáct let. V roce 1895 byl
pomník zcela sešlý a tak na útraty pruské
vlády byl nahrazen novým z černého leštěného pískovce z Hořic. V lednu 1905 byly
k pomníku přeneseny všechny pomníky
Schwerinova smrt
a tělesné pozůstatky čtyř pruských důstojníků a jednoho svobodníka, pohřbených do
té doby na vojenském hřbitově na Strahově, za Invalidovnou a v Karlíně.
Místo Schwerinova pomníku se stalo výletním místem nejenom Pražanů, ale i zahraničních hostů. V září roku 1776, navštívil
místo sám Josef II., který prokázal maršálu
Schwerinovi vojenskou čest a nechat vystřeli trojí salvu z pušek a jednoho děla, při
čemž vždy smekl z hlavy klobouk. Místo dále navštívil anglický spisovatel Thomas Carlyle, v roce 1890 francouzský generál Boulanger, také sochař J. Myslbek, malíř Mikoláš Aleš, básník Eugen Mužík a další
osobnosti kulturního a politického života.
Do pamětních knih se zapisovali další vzácné osobnosti, ale i běžní návštěvníci, včetně
zahraničních hostů. Zvláště dřívější československé vojenské školy sem podnikaly
zájezdy ke studiu bojiště.
Bohužel, „Pamětní knihy“, které správce
pomníku pan Krňanský do roku 1945
předkládal návštěvníkům, se nedochovaly.
Historie pomníku, ale pokračovala. Od roku 1939 se místo stalo vojenským hřbitovem, kde byli pohřbíváni nejenom němečtí vojáci, ale byly zde i hromadné hroby civilních osob. V červenci, roku 1945 byl
hřbitov zcela zlikvidován. Nebyly ušetřeny
ani oba pomníky a vše bylo doslova srov-
náno se zemí. Místo, kde stávaly pomníky
se stalo smetištěm a pomalu začalo zarůstat divokou vegetací. Přesto, ale neupadlo
v zapomnění a zůstalo u občanů alespoň
pod názvem „Na Schwerině“.
Po 55 letech, v roce 2000 došlo k exhumaci pohřbených vojáků i civilních
osob a kosterní nálezy byly odvezeny. V té
době se začalo uvažovat o možnosti obnovení pomníku, neboť symbol bitvy je
součástí znaku Štěrbohol. Od myšlenky
k realizaci uběhlo šest let.
Díky Zastupitelstvu městské části Praha
- Štěrboholy se po 62 letech od likvidace
pomníku podařilo obnovit tuto historickou
událost, která je součástí našich dějin. Místo samotné, kde stával pomník bylo upraveno na malý park s nově vysázenou zelení, cestičkami a místem pro nový,
skromnější pomník.
Schwerinův pomník
Foto: archiv
Městská část Praha - Štěrboholy
pořádá v neděli 29. dubna 2007
od 10.00 h, za přítomnosti historických vojsk a hostů, odhalení
nového pomníku věnovaného
právě této bitvě.
Pro zájemce o historii se koná dne 20.
dubna od 17 h v zasedací místnosti přednáška a výstava, zaměřená na tuto histoJan Pláteník
rickou událost.
PRE stále zvyšuje komfort
a úroveň služeb
Jaro je v plném proudu. Tráva se
zelená, květiny ozdobily zahrádky a stromy raší k novému životu. I my v Domu UM v Golfové vítáme jaro s nadšením a po velikonočních dílnách, kterých se
zúčastnilo kolem 100 dětí, Petrovickém masopustu, kde letos byla velká účast našich nejmenších
i rodičů, se těšíme na další spokojené děti nejen při výtvarných
dílnách, ale i tradičních akcí při
příležitostech jako jsou Čarodějnice, Vítání jara, Den dětí aj.
Dovolte aby jsme vás a vaše děti pozvali na nejbližší pořádané akce:
Výtvarná soutěž „Mláďata známá i neznámá“ - namaluj, vytvoř či vyrob mláďata podle své fantazie. Výrobky a výkresy s jménem přineste do Domu
Um v Golfové ul. od 30.4. do 6.5. Vernisáž a vyhodnocení 9.5., výstava do
20.5.
19. 4. Žongluje celý klub - klub
Chodba od 15 hod
21. 4. Otevřená výtvarná dílna
v Golfové - zdobíme květináče, DDM – Dům UM Hostivař 10 – 14 hod, příchod
mezi 10 – 12 hod, odchod
volný, s sebou pracovní
oděv, přezůvky, cena dílny
25,- Kč
26. 4. Pálení čarodějnic - hřiště
u ZŠ Bellova, od 17:30 hod,
hry, soutěže, rej čarodějnic,
živá kapela, vystoupení šermířů, oheň, opékání buřtů
(vlastní)
11. 5. Turnaj ve stolním fotbálku klub Chodba od 15 hod
14. 5. Jarní hrátky – lesopark Hostivař, od 16:30 hod, hry a soutěže s jarní tématikou pro naše nejmenší děti (2 - 7 let)
Bližší informace vám rádi podáme
v Domu UM či na tel. 274 862 574.
WWW.DUMUM.CZ
Sjednat termín, který bude odpovídat
potřebám zákazníka, lze u Pražské energetiky snadno a jednoduše prostřednictvím
internetu! „Výhodou je, že přepážkový pracovník Pražské energetiky očekává svého
zákazníka v době, kdy to vyhovuje zákazníkovi, a to bez čekání,“ sdělil mluvčí Pražské
energetiky Mgr. Petr Holubec. Návštěvu
Zákaznického centra si zákazník sjedná
z pohodlí domova nebo kanceláře na
www.pre.cz. Odborný personál na pracovištích PRE očekává a obslouží zákazníka
v době, která vyhovuje zákazníkovi. Za dva
měsíce zkušebního provozu byl podle informací PRE o tuto službu vysoký zájem.
Mnoho záležitostí a úkonů již zákazníci
PRE nemusí řešit osobní návštěvou Zákaznického centra! Webové stránky Pražské
energetiky umožňují v rámci Zákaznického
e-centra realizovat úkony pohodlně a jednoduše! Zákazník se již nemusí obtěžovat
osobní návštěvou Zákaznického centra.
Lze provádět např.:
– samoodečet elektroměru
– můj zákaznický účet (přehled o veškerých transakcích, fakturaci a odběrných místech)
– korespondenční převod (umožňuje
distanční převod odběrného místa na
nového zákazníka)
– HDO (umožňuje přenášet k zákazníkům povely přepínání tarifů na
elektroměru)
– formuláře ke stažení
Vyšší zákaznický komfort poskytuje
Pražská energetika dále službou korespondenčního převodu, který umožňuje distanční převod odběrného místa na nového zákazníka (např. při stěhování). Také tato služba nabízí zákazníkům PRE vyšší
stupeň komfortu.
Není důvod mít více dodavatelů elektřiny. PRE dokáže zajistit spolehlivou dodávku elektřiny do všech objektů svých
zákazníků kdekoli v České republice, např. na chaty, chalupy či do všech poboček
firem zákazníků. Korespondenční převod
zjednodušuje procesy v případě stěhování, omezuje „papírování“ a šetří čas i peníze!
Eva Havelková
Media Clar, s.r.o. - Public
Relations
04 HLAS 2007, STR. 08-09 14.5.2007 11:32 Stránka 9
DUBEN 2007
9
Žáci to spočítali učitelům
V největší pražské střední škole a odborném učilišti v Hostivaři oslavili Den učitelů poprvé pedagogové společně se svými žáky. Tentokrát
měli navrch žáci, zatímco pedagogové s napětím očekávali, jaké známky dostanou pro změnu oni.
Na první pohled dobrý nápad však nost a přehled o novinkách v oboru, Sronebyl jen studentskou recesí, ale sou- zumitelnost výkladu a schopnost naučit,
částí ankety, kterou zorganizoval Klub ro- Autorita pedagoga, Spravedlivé a objekdičů, žáků a přátel školy. K její realizaci si tivní hodnocení, Vzhled pedagoga. Do
přizval Ing. Janu Valentovou z Vysoké rolí pedagogů se dokonale vžili, o čemž
školy ekonomické v Praze, která je záro- svědčí, že jim udělili 17 076 známek.
veň členkou Mezinárodní společnosti U každého učitele, učitelky a mistra se
konzultantů se sídlem v Zürichu. Ta nej- spočítal výsledný průměr, který byl rozprve ve škole připravila dotazníkové šetření názorů žáků
a jejich spokojenosti se školou. Z 500 dotazníků se jich
vrátilo 452 a každý z nich obsahoval odpovědi na 14 otázek. A protože se v nich mnohokrát opakovalo přání zvolit
si nejoblíbenějšího či nejneoblíbenějšího pedagoga, byla
na světě anketa další.
Ve hře bylo 93 pedagogů
„nabídnutých školou“. Žáci je
hodnotili známkami od 1 do 5
podle těchto 6 kritérií: Chová- Zdeněk Izer konferuje akci v učilišti, které sám
ní a přístup k žákům, Odbor- kdysi absolvoval
V HOSTIVAŘI SE DAŘÍ
Tentokrát je řeč o chovatelích drobného zvířectva. Tato užitečná spolková činnost sice nemá tak širokou členskou základnu, ale o to je cennější, že stále trvá.
Mezi necelé tři desítky členů patří i šest
mladých chovatelů do 18 let, ve kterých
je záruka pokračování více jak osmdesátileté tradice.
Dne 17. března se konala výroční
schůze, na které se bilancovalo i plánovalo. Během loňského roku členové vystavili 253 zvířat na 13 výstavách a obdrželi 24
čestných cen. Na vlastní výstavě v Hosti-
vaři, kterou navštívilo 400 lidí, ukázali veřejnosti celkem 213 chovných zvířat od
třiceti chovatelů. Propagace chovatelství
má v Praze 15 velkou tradici, založenou
na pevných základech úctyhodných výsledků naší místní organizace.
V letošním roce se výstava chovných
zvířat bude konat v rybářském areálu
v Hostivaři ve dnech 7. a 8. září 2007.
Informace pro zájemce o členství
v hostivařské organizaci Svazu českých
chovatelů na tel.: 274 86 28 26.
Marie Zdeňková
Vedení organizace bilancuje
Pohled do sálu
Smutné
oznámení
Čestná občanka
městské části
Praha 15,
paní
Drahuše Čouková
Dne 20. 3. 2007, v den svých 83. narozenin, nás navždy opustila Čestná občanka
městské části Praha 15, paní Drahuše Čouková.
Narodila se v Horních Měcholupech a kromě několika let nedobrovolného vystěhování
z důvodu demolice desítek domů při výstavbě sídliště, prožila celý život v Horních Měcholupech. Její otec Antonín Hervert byl v letech
1931 - 1944 starostou obce a jeho dům
s hostincem a sálem sloužil jako radnice,
Foto: autorka
knihovna a kulturní dům současně. Paní Drahuše Čouková - Hervertová tak byla od dětství
v centru společenského dění obce. Stala se
zakládající členkou Vlastenecko - dobročinného sdružení Obce baráčníků pro Horní
Měcholupy a okolí. Byla členkou divadelního
spolku a aktivně se zúčastňovala kulturního života. Od roku 1952 byla členkou Sboru dobrovolných hasičů. Vychovala dva syny a dožila
se šesti vnoučat a dvanácti pravnoučat.
Její vzpomínky na spolkový život v obci,
včetně předaných dokumentů a dochovaných baráčnických symbolů, jsou po mnoho
let, jak si paní Čouková přála, zdrojem pro doplňování historie Prahy 15 a zůstanou navždy
zachovány v archivu Kroniky MČ Praha 15 pro
budoucí pokolení, jako čestná památka na tuto výjimečnou ženu. Paní Drahuše Čouková
zůstane navždy v našich srdcích.
Rodina a redakce
hodující pro vyhlášení úspěšných i nepříliš úspěšných pedagogů. Rozdáno bylo celkem 27 ocenění. Ti „Nej“ měli radost nejenom z diplomů a květin, ale
i z ručně zdobeného křišťálového skla.
Většina těch, které žáci označili za „Nejnej…“, si však pro diplom ani pro cenu krásného, milého plyšového psa nepřišla.
Jeden z žáků si k tomu neodpustil tuto poznámku: „Bylo to moc fajn, konečně učitelé vidí, že není příjemné dostávat špatné hodnocení. A příště bych vyhlásil jen ty nejhorší učitele, protože, jak
se zdá, někteří to nevydejchali.“
Poprvé Klub rodičů za mezinárodní
spolupráce uděloval i Manažerskou cenu J. A. Komenského. Získali ji Ing. Milan
Vorel a Mgr. Josef Mareš.
Ke skvělé atmosféře slavnostního
dne přispěl i moderátor Zdeněk Izer. Původně automechanik vyučený v této
škole dorazil stylově v obrovském americkém „bouráku“, který se rázem stal
nečekanou atrakcí pro žáky. Od Zdeňka
se dozvěděli, že americká auta jsou jeho
koníčkem. O jeho profesionalitě v tomto
oboru svědčí i to, že bez zaváhání do
všech podrobností popsal, jaký automobil je na skleněné rytině, kterou dostal
od žáků prostřednictvím Klubu rodičů.
Jako moderátor a bavič byl vynikající
a přes 300 žáků ho dopodrobna zpovídalo ještě dlouho
během jeho autogramiády.
Když už mu došly fotografie,
podepisoval se s úsměvem
snad i na omluvenky a odpovídal na mnoho záludných
otázek žáků, kteří známého
baviče chtěli dostat do situace,
ze které nevybruslí. Vybruslil
a navíc žáky přesvědčil, že
i když se on živí úplně něčím
jiným, na vyučení v oboru automechanik je stále hrdý.
Nejoblíbenější pedagog školy – Václav Poc
Foto: Marie Zdeňková
Mgr. Ladislav Dragula
MAŠKARNÍ BÁLY
VE ŠVEHLOVĚ SOKOLOVNĚ
V sobotu 3. února večer byl společenský sál sokolovny rezervován pro
„dospěláky“, kteří mohli navštívit 1. Masopustní zábavu. Byl to večer masek, proto si přišli na své všichni tvořiví lidé s fantazií. A tak se tu potkali kominíci, policisté, vojáci, zdravotní sestřička s panem doktorem, čarodějnice, pan Skot a jiní. Všichni se snažili získat cenu za nejlepší masku.
Během večera se tančilo a soutěžilo
v různých disciplínách. Například šplh po
horolezeckém laně, na jehož konci čekaly vítěze tři „sokolské salámy“. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, ale nakonec salámky své majitele našly. K tanci hrála
country kapela KTS, která výrazně přispěla k uvolnění a příjemné atmosféře. Na
závěr večera byla losována tombola, kde
se na každého usmálo štěstí.
A tak i „dospěláci“ už mají u nás v sokolovně svůj masopustní – maškarní bál.
Těšíme se na vás všechny v příštím roce!
Za měsíc, 3. března, byla sokolovna
věnována dětem. Konal se zde Dětský
maškarní bál spojený s 6. ročníkem výtvarné soutěže kašpárka Frydolína.
Všechny lístky byly dopředu vyprodány
a ve dvou termínech (v 15 a v 17 h.)
jsme uvítali přes 110 dětí v krásných
maškarních kostýmech.
Odpoledním programem nás provedl
kašpárek Frydolín s Panenkou. Za pomocníky měli hejkala, vílu a čarodějnice. Děti
s nimi společně soutěžily. Po loňském
Slepičím tanečku nás letos navštívila tři
prasátka a na svoji písničku z pohádky Divadélka Frydolín nás naučila svůj taneček.
Ve výtvarné soutěži byli odměněni nejlepší malíři, které si volili sami návštěvníci
bálu. Určit nejlepší masku bylo těžké. Přišla na pomoc víla z hostivařského lesa, ale
její pomocník hejkal zamlčel, že neumí
psát, a tak výsledky nebyly zaznamenány.
Nakonec kašpárek s Panenkou rozhodli,
že cenu za nejlepší masku získají všechny
děti. Masky prošly po vítězném molu a na
konci dostaly sladkou odměnu.
Prožili jsme velmi pěkné maškarní odpoledne. Věříme, že se vám, kteří jste přišli, také líbilo a rádi přijdete spolu s ostatními i příště. 30. dubna od 18 hod na vás
čeká Čarodějnický rej před Švehlovou sokolovnou.
O. Kozačová, foto J. Jandovská
04 HLAS 2007, STR. 10-11 14.5.2007 11:33 Stránka 10
10
DUBEN 2007
Senioři Klubu důchodců Prahy 15 v Senátu ČR
Na návštěvu Senátu jsme se dlouho těšili. Pozvání panem senátorem Janem Nádvorníkem, bývalým starostou MČ Prahy 15, se uskutečnilo ve středu 14. března 2007. Museli jsme se pro velký zájem z řad seniorů
rozdělit na dvě skupiny. Každé skupiny se ujala průvodkyně.
Senát sídlí v Praze
na Malé Straně ve
třech krásných starobylých palácích. Zahájili jsme prohlídku
v hlavní síni, z jejíž
rozlehlosti a výšky
se tajil dech. Velkolepý dojem umocňovala krásná výzdoba
stěn a nádherné nástropní malby. Je to
skutečný stavitelský
a umělecký skvost.
Bohatě zdobené
prostory se stěnami
ve výši dvou poschodí a nádherným stropem sloužily v prvních létech jako jednací
síň senátu. Ten byl umístěn do dnešních
prostorů, které předtím sloužily jako konírna.
S vědomím významu tohoto místa jsme
si s velkým zájmem prohlédli lavice některých známých senátorů a ocenili vkusnost
a dokonalost řemeslných prací. Prošli jsme
dalšími prostorami s uměleckou výzdobou
známých malířů, které dnes slouží jako jednací síně pracovních skupin senátu. Nejnovější dorozumívací techniky v nich kontrastují se starobylou minulostí sálů.
Úchvatné prostory historického paláce
s uměleckou výzdobou nás nadchly a zanechaly v nás hluboký dojem a vzbuzovaly hrdost nad naší historickou minulostí.
Dosud nikdo z nás neměl možnost si
takto důkladně prohlédnout paláce Senátu ČR zevnitř.
Snad i příznivé slunné jarní počasí přispělo k naší optimistické náladě a umožnilo nám vidět Valdštejnský palác v tom
nejnádhernějším světle. To vše si vyžáda-
Klub důchodců Prahy 15 informuje
Informujeme naši občanskou veřejnost, že se více o činnosti Klubu důchodců Prahy 15 dozví na internetových stránkách:
Vedení KD Praha 15
http://www.praha15kd.ic.cz. Psát nám můžete na e-mailovou adresu: pr[email protected]
Vážení,
dovolujeme si Vás upozornit na významné změny v Městském centru sociálních služeb a prevence a v Informačním centru
sociální pomoci KONTAKT.
S účinností od 1. března 2007 došlo rozhodnutím zřizovatele ke změně Zřizovací listiny. Název organizace se mění na „Centrum sociálních služeb“, přičemž všechny ostatní atributy zůstávají zachovány.
Informační centrum sociální pomoci Kontakt se přestěhovalo do nových prostor Škodova paláce a na přelomu ledna a února 2007 bylo znovu otevřeno. Náš nový název je pouze „KONTAKT“. Bližší informace k provozu a službám naleznete na
www.mcssp.cz nebo v přiloženém informačním letáčku.
V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na nové služby SMS linka pro neslyšící, Informační linka k sociálním
službám a Informační internetový servis (podrobnosti na www.mcssp.cz).
V aktuální nabídce KONTAKTU je k dispozici také nový adresář „Mateřství, rodičovství, náhradní rodinná péče - Informace,
kontakty, sociálně zdravotní služby“ a aktualizované verze „V Praze doma bez domova 2007“.
Korespondenční adresa pracoviště: Centrum sociálních služeb Praha
KONTAKT
Jungmannova 35/ 29, 110 00 Praha 1
Podmořská krása
v objektivu fotoaparátu
Další z tradičních výstav ve vestibulu budovy naší Městské části nás přenese do hlubin slaných mořských vod.
Potápěč a fotograf Tomáš Kunze připravil ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr výstavu fotografií z podmořské
říše.
„Většina snímků vznikala v Rudém moři,“ vysvětluje autor nad dech
beroucími záběry živočichů, se kterými se běžně
člověk nesetkává. Výstava
má kromě uměleckého
rozměru také polohu ekologickou. Právě rozmanitý
podmořský život je v současné době velmi ohrožen. Neblahý vliv na něj
má celá řada lidských činností a to jak přímo, tak
i nepřímo. „Bylo by velmi
smutné, kdybychom se jednou na neopakovatelnou podmořskou krásu dívali
pouze na těchto fotografiích,“ varuje Tomáš Kunze a všechny srdečně zve. Pokud
i Vás očarují oči morény či jiné z fotografií, máte možnost si vystavená díla zakoupit.
Jakub Moravec
Společnost
Antonína Švehly
Pozvánka na výstavu
o Antonínu Švehlovi
Společnost Antonína Švehly si Vás dovoluje pozvat na výstavu
ANTONÍN ŠVEHLA –
HOSTIVAŘSKÝ RODÁK
A ČESKOSLOVENSKÝ
STÁTNÍK.
ve Švehlově sokolovně Hostivař.
Výstava probíhá pod záštitou starosty
MČ Praha 15 Jiřího Petříše. Potrvá do
1. 5. 2007.
Partneři projektu:
● MČ Praha 15
● Národní zemědělské muzeum
● Národní archiv
Spojení:
BUS: zastávka Sklářská 122, 181, 183,
212, 271
zastávka Nádraží Hostivař 154
TRAM: zastávka Nádraží Hostivař nebo Hostivařská 22, 26
VLAK: zastávka Praha - Hostivař
lo důkladnou rekonstrukci, která musila
být zakrátko znovu opakována po nedávné pražské povodni. Výše vody dosáhla
v místnosti do výše asi půl metru.
V závěru exkurze nás příjemně potěšilo milé přivítání panem senátorem Janem
Nádvorníkem, který si našel čas nás pozdravit a pobesedovat se všemi zúčastněnými seniory.
Po celou dobu prohlídky Senátu ČR
s námi byla přítomna paní Ivana Činátlová,
pracovnice ÚMČ Prahy 15, která je patronkou činnosti Klubu důchodců Prahy 15.
Před ukončením besedy se senátorem
nás čekalo malé pohoštění. Za možnost
shlédnout výstavní a reprezentativní objekty Senátu České republiky bychom rádi
poděkovali panu senátorovi Janu NádvorJiří Tlamsa
níkovi.
Ordinace
očkování
do zahraničí
Zdravotní ústav se sídlem v Praze zřizuje novou ordinaci očkování, včetně očkování před odjezdem do zahraničí.
Ordinace zahájila provoz dne 22. 1.
2007 na adrese Praha 10, Jasmínová
37/2905, pavilon D v areálu pobočky hygienické stanice /objekt bývalých jeslí/.
Dopravní spojení: autobusy linka MHD
č. 154, 177. Tramvaje linka č. 22, 26, stanice sídliště Zahradní Město.
Pracoviště poskytuje tyto služby:
1) Konzultační a poradenská činnost
před cestou do zahraničí
2) Očkování před cestou do zahraničí,
včetně ochrany proti malárii před odjezdy do malarických oblastí
3) Vystavení zdravotních dokumentů, potřebných k výjezdu do zahraničí - mezinárodní očkovací průkazy, certifikace
očkování proti žluté zimnici
4) Očkování za úhradu na vlastní žádost
osob proti následujícím onemocněním např. meningokoková meningitida • chřipka • klíšťová encefalitida •
žloutenka typu A a B • břišní tyf • cholera • vzteklina
V případě zájmu o očkování se objednejte na tel. čísle 296 394 119, mobil
607 956 448 (MUDr. Květa Bartošová).
PÁLENÍ
ČARODEJNIC
Hajdulafest
30. 4. 2007
od 13 hodin
Hostivařská přehrada
Načeva, Sto zvířat,
Flaming Cocks aj.
Dětský den
150 Kč/200 Kč
WWW.HAJDULAFEST.CZ
04 HLAS 2007, STR. 10-11 14.5.2007 11:33 Stránka 11
DUBEN 2007
11
Desetiletí činnosti Sportovního klubu Horizont
na Základní škole Hornoměcholupská
V letošním roce uplyne 10 let od chvíle, kdy jsme se rozhodli založit na naší škole občanské sdružení, které by se zabývalo masovým rozvojem
tělovýchovy a sportu v naší městské části. Za deset let si naše organizace - Sportovní klub Horizont (dříve Školní klub České asociace sport pro
všechny) vydobyl v naší aglomeraci neopomenutelné místo.
Klub Horizont nabízí sport všem, kteří
mají rádi pohyb
Náš klub je otevřen nejen chlapcům
a děvčatům, ale i těm starším, kteří mají zájem aktivně trávit svůj volný čas. Vedoucí
našich oddílů, např. atletiky, florbalu a hokejbalu, míčových her, pohybových her,
cvičení při hudbě, oddíl „Hříbata“ (atletika
pro nejmenší) apod., jsou zkušení organizátoři zájmových činností.
Takřka všichni chlapci a děvčata na škole jsou zapojeni do hnutí „Pohyb je život“.
Svou tradici si za období své existence získala také školní sportovní liga, ve které se
mladší děti každý měsíc setkávají při turnajích a závodech takřka ve všech oblastech
pohybových a tělovýchovných aktivit.
Sportovní klub se podílí i na sportovních
akcích organizovaných v rámci putovního
poháru starosty městské části Prahy 15. Naposledy se spolupodílel na organizaci turnaje dívek ve vybíjené základních škol Prahy
15, který se uskutečnil 15. března na naší
škole. Mile nás potěšila děvčata z naší školy,
která se umístila na velmi pěkném 2. místě.
První místo obsadilo družstvo Základní školy Nad Přehradou, třetí byla děvčata ze Základní školy Veronské náměstí, na 4. místě
Základní škola Hostivař a 5. místě Základní
škola Křimická.
Každoročně také společně s odborem
školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15 zabezpečujeme závody
v atletice našich základních škol, které jsou
důstojným vyvrcholením soutěží organizovaných v rámci putovního poháru našeho
starosty. V minulém školním roce se základní školy v naší městské části v poháru
starosty umístily na prvních třech místech
následovně: 1. místo ZŠ Veronské náměstí, 2. místo ZŠ Křimická, 3. místo ZŠ Hornoměcholupská.
V září minulého roku jsme také společně s odborem školství zabezpečovali již
2. ročník atletické olympiády mateřských
škol Prahy 15 o putovní pohár městské
části Praha 15. Atletické závody měly tři
discipliny: běh na 30 metrů, skok do dálky
a hod míčkem. Olympiáda byla všemi
účastníky hodnocena kladně.
V celkovém pořadí se na medailových
místech umístila družstva Mateřské školy
Slunečnice (1. místo), Mateřské školy Libkovská (2. místo) a Mateřské školy Pamská
389 (3. místo).
V listopadu minulého roku se na naší
škole také uskutečnil další ročník celopražského turnaje ve vybíjené smíšených družstev mladších žáků a žákyň o Putovní pohár městské části Praha 15. Hlavními organizátory byly společně s Pražským
sdružením Sportu pro všechny naše základní škola a Sportovní klub Horizont.
Turnaje se zúčastnilo téměř 100 účastníků. Součástí turnaje byly i doplňkové soutěže, které měly oddechový charakter prolézaní družstva obručí, hod míčem na
koš, obouvání družstva na čas, házení kostkou. Vítězem turnaje se stalo družstvo Základní školy Kolovraty.
Již v tomto období se zamýšlíme na přípravou 4. ročníku této celopražské soutěže, která se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2007 a na který samozřejmě budou
pozvána i družstva nejen z naší městské
části.
Mezi další akce, které se již staly tradicí
nejen našeho sportovního klubu, ale celé
školy - je každoroční červnové setkání nejlepších sportovců - tedy těch, kteří v uplynulém školním roce reprezentovali školu
na soutěžích organizovaných v rámci naší
městské části či obvodu Prahy 10.
Za hlavní úkol v nastávajícím období
považujeme všestranně napomáhat rozvoji různých forem pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže v době mimo
vyučování a tím spolupůsobit při výchově
k zdravému životnímu stylu a v boji proti
drogám.
Při celkovém hodnocení tělovýchovy
a sportu vidíme jako nutné se zmínit
i o podílu Úřadu městské části Prahy 15 na
rozvoji těchto aktivit. V této souvislosti je
potřebné poděkovat zejména odboru školství, kultury a zdravotnictví, za jeho vstřícný
postoj při organizování tělovýchovných
a sportovních aktivit v naší aglomeraci.
Veškeré informace o činnosti našeho
školního klubu lze také získat na tel. č.
274862488, 274862354 a 603436284
nebo na www.hornomep.cz.
Mgr. Jiří Doutnáč,
předseda Sportovního klubu
Horizont,
zástupce ředitele ZŠ
Hornoměcholupská
Moje zamyšlení nad Školním vzdělávacím programem
Školní vzdělávací program na naší škole vznikal postupně jako týmová práce. K hlavním tvůrcům patřili koordinátor Mgr. Karel Kašpar, zástupce
ředitele, Mgr. Jiří Doutnáč, zástupce ředitele pro ekonomiku a hospodaření (předseda sportovního klubu Horizont, odborník pro informatiku).
Oběma protagonistům i všem pedagogům, kteří se na tvorbě našeho ŠVP podíleli, ať už měrou velkou, menší či průměrnou, za jejich práci chci upřímně poděkovat.
Tak jako každý člověk je jedinečný kom-
binací svého chování a myšlení, lze totéž říci o každé instituci řízenou lidmi. Jistě se
mnou budete souhlasit, že výuka na základní škole je toho čítankovým příkladem.
Proto nelze nikdy vytvořit pravidla, která by
platila pro každého člověka, natož pro celou instituci. Stačí se podívat na naší školu,
jejíž situace je specifická v tom, že jsme
školou s třídami s rozšířenou výukou jazyků, v našem případě zejména francouzštiny. Tato tradice trvá již od roku 1993. Za tu
dobu jsme získali zkušenosti jak ve výuce,
tak rovněž v tom, jak takovou školu vést.
Tyto zkušenosti jsou přinejmenším stejně
důležité jako nová pravidla, která jsou nám
dnes předkládána závazným „Rámcovým
vzdělávacím programem“. Proto pouze
v nalezení kompromisu, jakéhosi vzájem-
Velikonoční
jarmark
v Toulcově dvoře
Tradiční Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře
se konal dne 24. 3. 2007.
Vajíčka na všechny Návštěvními mohli
způsoby k Velikovidět v akci nefalnocům patří
šovaného ševce
Lidové divadlo Tereza
Foto:
M. Zdeňková
ného průsečíku lze hledat cestu. Taková
cesta je podle mne jediná správná, po ní
jsme se vydali.
Náš ŠVP se bude nadále vyvíjet. My bychom měli především usilovat o to, aby
tento vývoj pokračoval. Využít ty možnosti,
která nová pravidla umožňují, vybírat to, co
považujeme pro další chod naší školy za
správné. Použít z tradice zkušeností, při zaměření ŠVP na jazykovou výuku, metodické zkušenosti jednotlivých vyučujících. Zkušenosti při organizování různorodých akcí
jako: jazykové prezentace, organizování výměnných a poznávacích pobytů atd. Při
tomto úsilí chceme spoléhat i na našeho
zřizovatele.
Negativně působí například na vědomí
pedagogů, žáků a zejména celé společ-
nosti, pokud jim úzce uvízne ve vědomí
konstatování, že byly zrušeny osnovy, a že
děti již nebudou nuceny biflovat a pouze
na papíře vytvořený „dokonale přesný ŠVP
je toho zárukou, je zcela jistě zavádějící.“
Dokonce může ztížit situaci i některým dodnes úspěšným školám s ne zcela standardním a běžným zaměřením. Úzkostlivá,
přehnaná kontrola plnění všech kompetencí, po stránce kvantitativní i kvalitativní,
na téže úrovni vytváří nebezpečí možného
přetěžování žáků.
Obecně platí, že každá reforma přináší
jistá rizika. Z výše uvedeného plyne, že právě naše zaměření, naše tradice, bylo a po
určitou dobu bude, při hledání onoho průsečíku obtížné.
Rudolf Hlůže,
ředitel ZŠ Hornoměcholupská
04 HLAS 2007, STR. 12-13 14.5.2007 11:34 Stránka 12
12
DUBEN 2007
ZŠ Křimická a Jeden svět
Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se pravidelně koná první týden v březnu v našem
hlavním městě. Tento festival pořádá společnost Člověk v tísni a představuje českému publiku filmy o lidských právech z celého světa. V rámci festivalu se koná projekce pro školy a nabízí základním a středním
školám zajímavé dokumenty.
Naši žáci od páté do deváté třídy viděli vybrané dokumenty určené právě jim.
Po zhlédnutí filmu následovala beseda,
ve které se mohly děti přihlásit o slovo
a zeptat se odborníků na dané téma. Velmi silný příběh „Lekce běloruštiny“ viděli naši deváťáci a snad si uvědomili, co
vlastně znamená demokracie a svoboda.
Tento příběh získal ocenění studentské
poroty. Žáci mladších ročníků sledovali
příběhy dětí, které neměly v životě štěstí,
potkala je nemoc či jiný těžký osud a život
na okraji společnosti. Přesto byly i tyto příběhy plny lidské obětavosti, nezištné pomoci, odvahy, „obyčejné“ lásky a přátelství.
Snad se nám podařilo ukázat dětem
svět trochu jinak a posílit v nich potřebu
lidské důstojnosti, solidarity, tolerance
a vědomí, že osudy druhých nám nemohou být lhostejné.
Ing. Jana Hlaváčková
Tonda Obal na Křimické
Naši školu navštívila pojízdná výstava
o zpracování a recyklaci odpadů. Shlédli ji
žáci 4. – 8. tříd. Díky ní jsme hravou
formou zjistili, jak správně třídit odpad.
V zábavném 45 minutovém pořadu jsme
třídili různé věci do malých barevných
kontejnerů a povídali si o jejich recyklaci
a jiných zajímavých věcech.
Ptáte se, proč třídit odpad?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 –
200 kg odpadů. Pokud budete jednotlivé
druhy správně třídit, umožníte tak
recyklaci více než jedné třetiny tohoto
množství. Za rok tak můžete vytřídit až
30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.
Jestli nevíte jak správně třídit nebo
chcete vědět víc, podívejte se na webové
stránky: www.jaktridit.cz
www.ekokom.cz
www.tonda-obal.cz
Tř i ď t e o d p a d s n á m i !
Z. Boudný, M. Šímová,
M. Kučerová
Žáci VIII. B, ZŠ Křimická
Jak se vaří v ČT ? aneb
Křimická v televizi
Dva dny, 19. a 20 března, strávily děti z Křimické v televizi na Kavčích
horách, aby se seznámily s uměním zaměstnanců ČT.
Měly velké štěstí, Kouzelnou školku právě „točil“ Michal Nesvatba. Dětem se věnoval i mimo „klapku“. Předvedl jim mnoho
svých triků a legrácek. Nakonec jim rozdal
svoje vlastnoruční rekvizity a vyfotil se
s nimi. Je vidět, že má děti doopravdy rád.
Děti měly možnost vidět práci nejen
herců, ale i kameramanů a režisérů. Bylo
zajímavé se seznámit s „druhou stranou
obrazovky“ a se vznikem, „uvařením“,
toho, co běžně známe jen jako hotový
televizní pořad.
Po seznámení s natáčecím studiem
jsme se prošli po televizních chodbách
a nahlédli všude, kde to jen šlo, takže jsme
viděli mnohé známé tváře z obrazovky
a jiné zajímavosti.
Naše děti umí dobře reprezentovat
svoji školu a díky tomu jim zprostředkováváme nevšední zážitky. Jedním z nich
byla i tato návštěva v televizi.
Marta Pospíšilová
vychovatelka
ZŠ Křimická
Setkání flétnových tříd ZŠ
Hornoměcholupská a ZŠ Křimická
Na zkouškách našeho souboru Aulos přišla častokrát řeč na to, jak
učit hudební výchovu na 1. stupni ZŠ.
Ze zkušenosti víme, jak obtížné je naučit
např. noty někoho, kdo sám nehraje na žádný hudební nástroj. Již několik let se snažíme praktikovat myšlenku aktivního muzicírování. Vzhledem k tomu, že jsme obě „žačkami“ pana profesora Václava Žilky, je
samozřejmé, že naším oblíbeným hudebním nástrojem a pro naše žáky nejdostupnějším instrumentem je zobcová flétna. Máme radost, že po dohodě s rodiči mají flétnu všichni žáci, takže může pískat celá třída.
Po roce a půl už děti znají (a hrají) staccato,
legato, prima voltu a sekunda voltu, piano,
forte, da capo či repetice.
Poradí si hravě nejen se stupnicí C dur,
ale hrají písničky s béčkem v F dur či fis v G
dur.
Ale co by to bylo za muzikanty, kdyby si
hráli pouze pro sebe.
Proto třída 4. A ze ZŠ Hornoměcholupská přijala s radostí pozvání od dětí a paní
učitelky Vojtové ze třídy 2. B ze ZŠ Křimická.
Setkání proběhlo ve čtvrtek 8. března na
ZŠ Křimická, kam se svými stojany a flétnami dorazili čtvrťáci, aby porovnali své umění
s mladšími kamarády. Ještě před vystoupením si mohli žáci 4. A prohlédnout některé
učebny, obdivovali výzdobu na chodbách
a v přírodovědném koutku si nadšeně prohlíželi hady, želvu i chameleóna.
Na začátku dopoledního programu
předvedli čtvrťáci druhákům krátké představení ve francouzském jazyce a pak je formou soutěže seznámili s národními písničkami (např. Vyletěla holubička ze skály, Létala si vlaštověnka, Kdybys byl Jeníčku,
Černé oči aj.).
Nutno říci, že druháčci velice rychle poznali všechny písničky, není divu, vždyť většinu z nich už sami na flétnu zahrají. Obě třídy si společně zapískali kánon Dú Valaši, dú.
Nakonec měli druháci pro starší pištce
připravenou skladbu Píšťalka s textem Jiřího
Žáčka, která dětěm 4. A zněla v uších ještě
zpáteční cestou:
Zahrajeme na píšťaly, abyste se usmívali,
zahrajeme pro radost,
písní máme dost a dost.
Mgr. Alena Smržová,
PaedDr. Světlana Vojtová
04 HLAS 2007, STR. 12-13 14.5.2007 11:34 Stránka 13
DUBEN 2007
13
MODELMÁNIA 2007
V sobotu 2. března 2007 se v budově
základní školy Veronské náměstí uskutečnil
již devátý ročník mezinárodní modelářské
soutěžní výstavy Modelmania, z toho již počtvrté v naší škole. Pořadatelem byl pražský
klub plastikových modelářů MK Unreal.
Letošní ročník opět potvrdil vrůstající
tendenci ať již se týká návštěvnosti, či vystavovaných modelů. Na soutěži byl k vidění rekordní počet 750 modelů – letadel, lodí, figurek, automobilů, bojové techniky, papírových modelů a diorámat (modelových
scénických znázornění). Pro manželky,
partnerky i matky modelářů byla již tradičně
vypsána cena o nejlepší upečenou bábovku. Rádi jsme přivítali přes 1200 návštěvníků, mezi nimiž opět nechyběli účastníci ze
Slovenska, Maďarska či Polska, o bohaté
účasti z celé naší republiky ani nemluvě.
Milým překvapením byla vysoká účast dětí
a mládeže, pro něž byl připraven dětský
koutek, kde si děti mohly slepit za dozoru
zkušených modelářů svůj první vlastní model, poskytnutý zdarma, nebo si vyzkoušet
nové techniky stavby. Zaznamenali jsme
i zájem ze strany rodičů týkající se informací o modelářských klubech v Praze, kam by
chtěli přihlásit své ratolesti.
Na závěr, ale v neposlední řadě, bych
chtěl jménem klubu MK Unreal poděkovat
vedení školy za maximální vstřícnost ohledně výstavy a poskytnutí nádherně prosvětlených prostor, jež jsou pro výstavu tohoto
druhu zásadní, a na naší škole jsou jedny
z nejlepších v republice.
Podrobnosti o výstavě, další fotografie,
informace o předchozích ročnících i našem
modelářském klubu naleznete na internetových stránkách www.mkunreal.cz. Příští
rok, znovu první sobotu v březnu, se budeme opět těšit na viděnou.
Roman Čornej
modelář a učitel
ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ
NAŠE ÚSPĚCHY
v „nesportovních“ soutěžích
24. 1. se uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády pro Prahu 10 a 15
v kategorii Z9. Naši zástupci: Petr Brand
(9. B) a Vilém Živný (9. C) obsadili shodně
krásné 5. místo.
V 6. a 7. ročníku naší školy proběhlo
v pátek 16. 2. školní kolo matematické Pythagoriády. Úspěšními řešiteli a postupujícími do dalšího kola jsou Veronika Petrášková (7. A) a David Lokaj (7. B).
Z prosincového školního kola dějepisné
olympiády postoupil do obvodního kola
Petr Kubišta (9. A) a zde obsadil 9. místo
z celkového počtu 27 míst.
V obvodním kole olympiády z českého
jazyka konané dne 14. 3. obsadil vítěz školního kola Jan Bárta (9. B) krásné 4. místo.
V pátek 16. 3. proběhla jako každoročně
mezinárodní soutěž Matematický klokan.
V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) nejvíce bo-
dů získala Kateřina Čurdová (3. A). Kategorii Klokánek (4. a 5. třída) nejlépe zvládla
Eliška Veverková (4. A) a kategorii Benjamín (6. a 7. třída) ovládl Jakub Kudrna
(7. B). Kategorie Kadet (8. a 9. třída) se stala kořistí Petra Branda (9. B).
Zatím posledním úspěchem našich žáků je umístění v obvodním kole zeměpisné
olympiády na EKOGYMNÁZIU v Malešicích,
které se konalo 21. 3. 2007. V kategorii C
(9. ročník) obsadil Jan Bárta (9. B) 4. místo, v kategorii B (7. ročník) Jan Vrba (7. B) 7.
místo a v kategorii A (6. ročník) David Lokaj
(6. B) 2. místo a postupuje do krajského kola, kde mu přejeme jen správné odpovědi.
Všem reprezentantům školy blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se
na další zprávy o jejich úspěších.
Mgr. Dana Švideková
ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ
04 HLAS 2007, STR. 14-15 14.5.2007 11:34 Stránka 14
14
DUBEN 2007
Velikonoce
Valná hromada TJ Sokol Hostivař
V ÚTULKU PALMOVKA
/Q@wRJÕĻRONKDJĻNBGQ¹MBÑĻYUÅÐ@SĻONйC¹Ļ
#DMĻNSDUÐDMÕBGĻCUDÐÅĻUĻÒSTKJTĻ/@KLNUJ@
oĺĺ/ÐHIÇSDĺCMDĺĺNCĺĺCNĺĺGNC
oĺĺ"GBDSDĺRDĺONCÅU@SĺI@JĺwHIÅĺ
JNÀJXĺUĺÒSTKJTĺ/@KLNUJ@
oĺĺ"GBDSDĺRHĺNCMÁRSĺJNÀHÀÅGNĺJ@L@Q¹C@
oĺ"GBDSDĺOÐHROÄSĺM@ĺOQNUNYĺÒSTKJT
oĺ"GBDSDĺRHĺONGK@CHSĺJNÀHÀÅĺJNwÅsJX
ÐHMÁRS
wDSDĻO
ĻBNĻLÑ UĺO@O¹MÅĺ
JNKH
oĺĺ)@JÁ XĺOQNĺJNÀJX
@ĺLKRJ U@MÁĺLKÁJN
DMYN
ĺ
oĺ*NMC OQNRSÐDCJX M@ĺ
Xĺ
BÅĺ
ĺoĺĺĺ HRSÅ ÅĺO@OÅQĺR¹ÀJ @sJX
SN@KDSM ÀHĺHFDKHSNUÁĺS
Xĺ
J
X
C
ÅJ
@
M
O
NC
ĺQTÀ
ÐD
XĺCDJX
DSDQHM¹
oĺ/DKÅsJ XĺM@ĺKÁJXĺ@ĺU
J
ÅY
oĺ/DM
/@KLNUJ@ĺĺ/Q@G@ĺ
#NOQ@U@ĺ,DSQNĺ!ĺ
RS@MHBDĺ/@KLNUJ@ĺĺLĺNCĺRS@MHBDĺ
SQ@LU@IDĺÀĺ@ĺ
ONCQNAMNRSHĺM@ĺVVVORNYBY
3¤e¥,$ĺ2$ĺ- ĺ5™2
VVVORNYBY
ÀÒĺ
i Tenis může podpořit
zdravý vývoj dítěte
V posledních letech se množí dětské
nemoci související s nedostatkem tělesné
aktivity.
Děti stále častěji tráví svůj volný čas
před televizorem či monitorem počítače.
Ztrácejí tak přirozenou potřebu pohybovat se, což má za následek nejen zvýšený výskyt obezity a chorob pohybového
aparátu, ale má to také neblahý vliv na jejich duševní vývoj.
Právě tomu se snaží zabránit Tenisová škola Tallent, která již čtrnácté jaro
nabízí kurzy tenisu pro děti. Tréninky je
možno navštěvovat na 25 místech po celé Praze, není tudíž potřeba daleko dojíždět.
KU RZY TEN ISU
pro děti a mládež
od 5 do 18 let a dospělé
Tenisová škola
TALLENT
v místě bydliště
(25 středisek v Praze,
13 let tradice)
KONTAKTUJTE NÁS,
JARNÍ NÁBOR
PRÁVĚ PROBÍHÁ:
tel. 608 010 020
www.tallent.cz
V létě se děti sami, popř. s rodiči mohou přihlásit na tenisový tábor.
Výcvik, který provádějí trenéři z FTVS
a Českého tenisového svazu, je určen jak
úplným začátečníkům, tak pokročilejším
zájemcům.
Vašemu dítěti se dostává té nejlepší
možné péče a vy můžete být klidní, že
jste pro jeho zdraví učinili maximum.
Tenis totiž není jen ideálním sportem
pro rozvoj vašeho dítěte, ale také velkou
zábavou.
Kontakt:
www.tallent.cz
tel: 608 010 020
Na volbu nového starosty hostivařského sokola se přišel podívat i starosta
Městské části Praha 15, Jiří Petříš
Dne 6. března 2007 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol Hostivař,
na které získal jednomyslnou důvěru starosta Ing. Luděk Barták. Pod
jeho vedením tělovýchovná jednota, s více jak šesti sty členy, pokračuje nadále v postupné rekonstrukci budovy a v rozšiřování sportovních a kulturních aktivit.
Od čtvrtého znovuobnovení (dne 6.
prosince 1995) hostivařského sokola ušla
tělovýchovná jednota obrovský kus cesty.
Protože nebyla od roku 1932 rekonstruována, její interiér i exteriér tomu odpovídal.
Především od nástupu starosty Ing. Tomáše Hrubého, v únoru 2004, Švehlova sokolovna začala opět žít a měnila se k nepoznání. Díky obrovskému nasazení dobrovolníků (kteří v rámci svých dovolených
bourali nesmyslné, během let vestavěné,
přístavby), se interiér vrátil do původní podoby a ke svému účelu. Především zdevastovaný divadelní sál, který využívali zápasníci na trénink, opět vítá stovky návštěvníků kulturně společenských programů. A tak
tomu je i v dalších částech důmyslně postavené budovy. Architektonicky vzácná
funkcionalistická stavba a kulturní památka
se pomalu vrací do dob své největší slávy.
Pomalu, ale jistě. V dubnu 2006 převzal
štafetu nesnadného úkolu starosta Ing. Luděk Barták. Naštěstí se může opřít o kvalitní tým lidí, kterým jde o stejný cíl. Vrátit do
Švehlovy sokolovny původní přirozené,
sportovní a kulturně společenské centrum
Hostivaře.
Text i foto Marie Zdeňková
Hokejbalová Hostivař
udržela II. Národní ligu
Mužskému týmu hokejbalového klubu
HBC Hostivař skončila před pár dny ligová základní část a nyní již můžeme konstatovat, že základní cíl se nám podařilo
splnit! Skončili jsme totiž na jedenáctém
místě a za sebou tak nechali dva soupeře, což znamená jediné. Udrželi jsme „Národkovou“ příslušnost i pro další sezonu
2007/2008! Vezmeme-li v úvahu, že náš
celek byl ve třetí nejvyšší
republikové lize nováčkem a v letošní sezoně
nás postihl nespočet zranění, musíme brát umístění na jedenácté příčce
a udržení soutěže jako
úspěch.
Ačkoliv pro naše muže
liga skončila, budou i další měsíce pro hokejbalovou Hostivař nabyté. Soutěž stále pokračuje našim
starším žákům, kteří bojují především o titul nej-
slušnějšího týmu v lize. Zároveň začínáme plánovat významné akce našeho klubu. Jako příklad zmiňme Hostivařský pohár 2007, což je námi pořádaný hokejbalový turnaj starších žáků, nebo II. Galavečer HBC Hostivař. O dalším našem počínání budeme brzy informovat.
http://hbc-hostivar.wz.cz
Ondřej Novák a Marek Brož
PRONAJMEME ŘADOVÉ
BETONOVÉ GARÁŽE PRO OSOBNÍ
A UŽITKOVÁ VOZIDLA
V AREÁLU FIRMY MAHRLA V PRAZE 10 - DOLNÍCH
MĚCHOLUPECH V ULICI ZA ZASTÁVKOU
– velikost garáže 14,5 m2
– oplocený areál s noční strážní službou
– možnost využití pro soukromé osoby i firmy
– nájemní smlouvu lze uzavřít až na dobu 10 let
– vzdálenost 10 min. chůze na zastávku MHD „Na Křečku“
– cena měsíčního nájmu 1500,– Kč
Kontaktní osoba Ing. Mahrla
tel.:
fax:
mob.:
272 704 628
272 704 629
603 233 265
04 HLAS 2007, STR. 14-15 14.5.2007 11:35 Stránka 15
DUBEN 2007
15
s.r.o.
Trojanova 335, Slaný
Výroba a montáž plastových oken a dveří
Tel.: 312 520 830 • Fax: 312 520 831
e-mail: [email protected] • www.regno.cz
Obchodní zastoupení v Kladně:
tel.: 312 666 660 • fax: 312 666 172
e-mail: [email protected]
P r o v á s j i ž 14 l e t n a t r h u
Street fight
Ve Sportovním klubu bojových umění
Hostivař na Trhanovském náměstí v Hostivaři je pro Vás, kromě stálé nabídky kurzů bojových umění, připraven nový kurz
sebeobrany pod názvem „Street fight“.
Co Vás zde čeká ? Z nejrůznějších bojových umění byly vybrány ty nejúčinnější
sebeobranné techniky, doplněno o obranu proti zbraním a letitými zkušenostmi
Karla Strnada, nositele černého pásu karate 6. dan a nový sebeobranný systém
byl na světě. Zájemci o reálnou „pouliční“
sebeobranu si osvojí zejména techniky
karate, judo, aikido, boxu a policejní praxe.
Díky značnému zájmu je od 1. dubna
otevřen nový kurz pro úplné začátečníky.
Pokud se chcete naučit sebeobraně, zvýšit si fyzickou ale i psychickou kondici, naučit se upadnout, bouchnout do boxovacího pytle, ubránit se útočníkovi s nožem,
naučit se přerážecí techniky a v klidu řešit
krizové situace, neváhejte přijít do centra
bojových umění v Hostivaři. První hodina
je zdarma.
SPORTOVÁNÍ OBČANŮ PRAHY
soutěž pro rekreační sportovce
Sportujete ? Zapisujete si svoje výkony ? Nenechávejte si je jen pro sebe !!
Zkuste se zapojit do naší sportovní soutěže, ve které budete pouze zasílat počet svých zdolaných km za každý měsíc.
Obdržené výsledky a průběžné pořadí, vás pak budou jistě více motivovat k pravidelnému pohybu. Hlavní odměnou pak
pro vás bude dobrý pocit ze své tělesné kondice a tím i dobrá nálada. Na konci roku obdržíte na památku originální diplom
s vaším umístěním. Soutěží se v těchto sportech:
Pro sportovce se širším záběrem sportů je otevřena i soutěž ve všestrannosti.
Soutěž je založena na naprosté dobrovolnosti a věrohodnosti zasílaných výkonů a účast je zcela ZDARMA.
Přihlásit se můžete kdykoliv i v průběhu roku a další podrobnější informace získáte na adrese [email protected]
nebo na tel. 281017636 (9-15h.) - ing. Stanislav Bílek.
Sportovní soutěž zahajuje již 6. ročník !
04 HLAS 2007, STR. 16 14.5.2007 11:36 Stránka 16
16
DUBEN 2007
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Ilona Divácká, MBA
Golfová 910/10
102 00 Praha 10-Hostivafi
Telefon: 274 772 732
Mobil: 723 994 084
Fax:
274 770 235
[email protected]
www.vodopad.cz
Ordinace má smlouvu s následujícími
zdravotními poji‰Èovnami:
VZP (111), HZP (205) a âNZP (222).
ZASKLENÍ LODŽIE
VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE
NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!
Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů
Držitel ISO 9001: 2001
MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK!
OPTIMI, spol. s r.o.
Dubečská 4/74, 100 00 Praha 10
tel.: 274 818 721 • fax: 274 822 827
[email protected]
www.optimi.cz, www.optimi.eu
ZDARMA VOLEJTE 800 101 005
SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL
● STĚHOVÁNÍ - NONSTOP,
FA NYKL
- byty - kanceláře - trezory
- piana
tel./mob.: 274 868 772,
602 254 817
KOSMETICKÝ SALÓN
„Zlatá růže“
Pražská 3a, Praha 10
tel. záznamník: 272 652 499
mobil: 728 876 009
Odborně Váš ošetří
zdravotní sestra-kosmetička,
profesionální kosmetikou i pro
alergiky.
● Prodlužování
a modeláž nehtů.
Zaváděcí ceny.
Pouze za materiál.
Tel.: 775 570 793
Kosmetické přípravky Dr. TEMT, Vídeň,
Rakousko (široké spektrum pleťových
masek a ampulí).
✸ specializace na ošetření aknózní pleti
✸ ošetření pleti laserem (akné, opary,
spáleniny, jizvy, strije, ekzémy)
✸ aplikace laserové čistící a hydratační
pleťové masky
✸ enzymatická regenerace pleti
● KOUPÍM BYT 3+1/L
(3 + kk, 4 + kk)
V PRAZE 15 A OKOLÍ.
TEL. 607 686 460
SIMPLY CLEVER
JARO PŘICHÁZÍ A S NÍM
I JARNÍ SERVISNÍ
PROHLÍDKA ŠKODA.
Navštivte nás v rámci Jarní servisní
prohlídky konané ve dnech 26. 3.
až 28. 4. 2007 a my na Vašem voze
provedeme seřízení světel a dalších
12 kontrolních servisních úkonů
a na přání odstraníme zjištěné
závady.
Jako BONUS pro Vás máme
k jarní prohlídce připravenu
SLEVU při nákupu a montáži :
- 20% na 4ks letních pneumatik
- 15% na sadu stíracích lišt*
- 20% na díly výfukového potrubí**
*platí pro vozy Octavia Tour a Fabia
**platí pro vozy Favorit a Felicia
Objednejte se u nás ve dnech 26. 3.
až 28. 4. 2007 na Jarní servisní
prohlídku za 89 Kč a Váš vůz bude
na motoristickou sezónu připraven.
PŘEZUJTE SE NA JARO
Přijeďte na jarní servisní prohlídku a vyměňte své zimní pneumatiky za letní.
Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTO ŠTĚPÁNEK, a.s.
www.auto-stepanek.cz
Dolnoměcholupská 214
102 02 Praha 10-Hostivař
tel. 272 705 098,
272 705 198
Podrobnější informace získáte
u našich servisních poradců.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®
Provozní doba:
Po-Pá 6.30-18.00 hod
So 8.00-12.00 hod
e-mail: [email protected]