Změna č1 UP Bohumilice

Transkript

Změna č1 UP Bohumilice
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN
BOHUMILICE
Správní orgán
Obec Bohumilice
384 81 Čkyně
o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce
nabytí účinnosti dne .............................2015
starosta obce: Jaroslav Nový …......................................................otisk úředního razítka
Pořizovatel
Městský úřad Vimperk
odbor výstavby a územního plánování
Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk
oprávněná úřední osoba: Ing. Václav Kokštein....................................otisk úředního razítka
Zpracovatel
Architektonické studio ASKA
Klokotská 105
390 01 Tábor
IČ 103 23 406
projektant: Ing. arch. Jan Stach......... ...........................................razítko autorizované osoby
Obsah UP
Textová část
Výkresová část
01 Výkres základního členění území
1:5 000
02 Hlavní výkres
1:5 000
03 Koncepci veřejné infrastruktury
1:5 000
04 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Odůvodnění
Textová část
Výkresová část
1
Seznam použitých zkratek:
AZÚR JčK – aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
BPEJ – bonitované půdně ekonomické jednotky
ČOV – čistírna odpadních vod
k.ú. – katastrální území
OP – ochranné pásmo
PRVKUK – plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území jihočeského kraje
PUPFL – pozemky určené pro funkci lesa
PÚR ČR – politika územního rozvoje České republiky
RD – rodinné domy
SLDB – sčítání lidu, domů a bytů
RS – regulační stanice
TS – trafostanice
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚP – územní plán
ÚPP – územně plánovací podklady
ÚSES – územní systém ekologické stability
VÚC – velký územní celek
ZPF – zemědělský půdní fond
ZÚR JčK – zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Výroková část:
V kapitole „C“ se za odstavec „zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a
koridorů na území obcí v rámci vymezené rozvojové osy N-OS1 a stanovit pravidla pro jejich
využití,“ vkládá: „podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na přírodní, krajinné
a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví, a budou chránit venkovský ráz sídel a jejich převážně obytný charakter, chránit
pohledově významná panoramata sídel i krajiny“
V popisu lokality „Z7“ se za „Nutno respektovat stávající trasu VN,“ vkládá: „navržený koridor
vedení VVN 110 kV,“. Na konec popisu lokality „Z7“ se vkládá: „Do realizace záměru
výstavby vedení VVN 110 kV (popřípadě jejího vypuštění v nadřazené dokumentaci ZÚR
JčK) nelze v ploše koridoru umisťovat stavby neslučitelné se záměrem vedení VVN 110 kV.“
V kapitole „D“ se do obsahu bodu „D.1 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
D1.a) ELEKTROENERGETICKÁ BILANCE“ vkládá nový bod „1) Vedení VVN“ a následující
body 1-4 se přečíslovávají na 2-5)
V bodě „D1a) ELEKTROENERGETICKÁ BILANCE“ se vkládá:
„1.
Vedení VVN
Jihozápadní částí správního území prochází navržený koridor VVN 110 kV (označení Ee39
dle AZÚR JčK) Předslavice – Vimperk. Trasa koridoru byla proti AZÚR JčK zpřesněna
z důvodu kolize se schválenými plochami bydlení „
a následující body 1-4 se přečíslovávají na 2-5)
V kapitole „E“ v bodě E4 mění jednotné číslo „biokoridor“ na množné „biokoridory“,
v pojmenování „Betaň – Opolenec“ se vkládá „U Smitků (RBC 4037) a U Smitků“, v označení
„RBK 0“ se „0“ nahrazuje „4039“, jednotný tvar „zahrnuje“ se nahrazuje množným „zahrnují“
Za stávající text se vkládá další věta:
„Regionální biocentrum U Smitků ( RBC 4038 dle ZÚR JčK)“
Ve výčtu lokálních prvků ÚSES se vymazává:
„dále lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru ve výkresové části označené LBC 3“
V tabulkové části ÚSES se první tabulka upravuje takto: číslo RBK „0“ na „4037“, v názvu se
„Opolenec“ nahrazuje „U Smitků“ , v generelovém čísle se upravuje RBK „0“ na „4037“, délka
v řešeném území se zkracuje z „1200“ na „10“m.
2
Za tuto tabulku se vkládají dvě nové:
Číslo
Název
Číslo generel
Charakter
STG
Rozloha
Charakteristika
RBC 4038
U Smitků
RBC 4038
Regionální biocentrum
5B3, 5BC3,
26,9 ha, v řešeném území 25,6 ha
Lesní různověký smíšený porost na prudkém severním svahu údolí Volyňky
a část nivy s řekou s přirozeným korytem, břehovými porosty olší, vrb a
jasanů a náletovými porosty olší, vrb, jasanů, jilmů, javorů a bříz.
Příslušný lesní typ 5A (klenová bučina)
Číslo
Název
Číslo generel
Charakter
STG
Délka
Charakteristika
RBK 4039
U Smitků - Opolenec
RBK 4039
Regionální biokoridor
4B5, 4BC4, 4BC5
v řešeném území 1750 m
Niva Volyňky převážně s kulturními loukami, s břehovými porosty olšin, vrb
s vtroušeným jilmem a břízami
Vymazává se tabulka s číslem LBC3.
V kapitole „F) – podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …“ se
v podkapitole „F.3) Přehled navržených typů ploch s rozdílným způsobem využití:“ u
regulativu pro plochu „SO – smíšené obytné“ v přípustném využití ve čtvrté odrážce se
vymazává „včetně související dopravní a technické infrastruktury“ a vkládá se další
odrážka „dopravní a technická infrastruktura“
U regulativu „ZV – zeleň veřejná“ se v přípustném využití vkládá další odrážka
„technická infrastruktura“
Na závěr kapitoly „H“ se vkládá:
„WT 4 – Vedení VVN 110 kV koridor Ee39 Strakonice –Vimperk, část Ee39/2 Předslavice – Vimperk.“
Počet listů textové části 3.
3
Odůvodnění územního plánu
Textová část
A) Postup při pořízení územního plánu
Str. 5
B) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem,
Str. 5
C) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
Str. 5
D) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, popř.
s řešením rozporů
Str. 5
E) Vyhodnocení souladu s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Str. 5
F) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující zásadní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně hodnocení vlivu na životní prostředí
Str. 5
G) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona
Str. 6
H) Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Str. 6
I) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
Str. 6 - 7
J) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch
Str. 7
K) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Str. 7
L) Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona,
3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního
zákona,
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu
podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,
Str. 7
M) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
Str. 7 - 8
N) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa.
Str. 8
O) Rozhodnutí o námitkách a jejich zdůvodnění
Str. 8
P) Vyhodnocení připomínek
Str. 8
Výkresová část
05
Koordinační výkres
1 : 5 000
4
A) Postup při pořízení územního plánu
Bude doplněno pořizovatelem
B)
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Od vydání ÚP Bohumilice do zpracování změny č.1 nedošlo k úpravám „Politiky územního
rozvoje ČR“. Změna č.1 je zpracována z důvodu zapracování záměrů z 1. aktualizace
„Zásad územního rozvoje JčK“, kdy byl upraven regionální ÚSES vložením nového
regionálního biocentra 4038 – U Smitků do regionálního biokoridoru 0 Beteň - Opolenec,
který byl rozčleněn na 2 regionální biokoridory 4037 Betaň – U Smitků a 4039 U Smitků –
Opolenec. Tyto 3 prvky regionálního ÚSES byly do územního plánu Bohumilice
zapracovány, hranice regionálního biocentra u Smitků byly upřesněny s ohledem na hranice
pozemků a charakter bioty. Hranice regionálního biocentra 0 – Opolenec byla upřesněna
mimo správní území obce Bohumilice. Byla upřesněna trasa koridoru Ee39.
C) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
V rámci změny č.1 územního plánu byl opětovně zjištěn a posouzen stav území, jeho
přírodní, kulturní a civilizační limity. Byla prověřena a posouzena potřeba změn v území
s ohledem na jejich přínosy a rizika včetně vlivu na veřejnou infrastrukturu a její hospodárné
užívání.
D) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Návrh Změny č.1 Územního plánu Bohumilice je zpracován dle zákona č.183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění a
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb.a č. 501/ 2006 Sb. v platném znění. Změna č.1
územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona danými §18 a 19 – viz kapitola
C odůvodnění.
E) Vyhodnocení souladu s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Bude doplněno
F) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení
vlivů na životní prostředí
Vzhledem k tomu, že příslušný orgán ochrany přírody k návrhu zadání vyloučil negativní vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí na území Jihočeského kraje, nepožadoval příslušný orgán vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí,
5
G) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
H) Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo
I) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
I1) Hospodárnost využití zastavěného území
Nedochází ke změně
I2) Vyhodnocení důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
a) Sociální dopady
Nedochází ke změně
b) Ekonomické dopady
Nedochází ke změně
c) Enviromentální dopady
Z hlediska širších vztahů byl upřesněn návrh ÚSES.
Veřejná infrastruktura ( dopravní a technická )
Nedochází ke změně koncepce dopravní infrastruktury.
Navržené vedení VVN 110 kV je nadmístního významu, nepředpokládá se přímé napojení
některých rozvojových záměrů v obci.
Horninové prostředí a geologie :
Nedochází ke změně
Zemědělský půdní fond :
Úprava hranic prvků ÚSES se netýká orné půdy. Převzaté RBC 4038 U Smitků se oproti
původnímu LBC 3 Nad tratí zvětšuje o plochy PUPFL a trvalých travních porostů, kdy
nedojde ke změně kultur. Zábor ZPF pro trasu VVN 110 kV bude pouze lokální pro jednotlivé
stožáry, jejich plochy nepřekroční zákonem daný limit 30 m2.
Pozemky k plnění funkce lesa
Lesní porosty jsou většinou hospodářsky využívané. Trasa koridoru Ee39 vede převážně
mimo plochy PUPFL, k drobnému narušení může dojít ve východní části řešeného území,
kde trasa utíná výběžek porostu na parc.č. 285. Rozšíření lesního biocentra v severní části
území na regionální biocentrum není v rozporu s cíly ochrany PUPFL.
Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot :
Vymezení nových prvků ÚSES, repetivě úprava jejich hranic a hierarchická změna nemá vliv
6
na přírodní kulturní a civilizační hodnoty.
Trasa koridoru Ee39 byla upřesněna s ohledem na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
v území v mezích možností daných jejím vymezením v AZÚR JčK. Její vliv na krajinný ráz
není možno v těchto mantinelech zcela eliminovat.
Ochrana nezastavěného území a pozemků
Je vyjádřena koncepcí ÚSES ze ZÚR. Návrh ÚSES, v rámci návrhu tohoto UP, konkretizuje
dále zásady ochrany. Dále omezením umísťování staveb v nezastavěném území daném
funkčními regulativy jednotlivých ploch.
Životní prostředí :
Nedochází ke změně
Hospodářský rozvoj :
Nedochází ke změně
J) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
zastavitelných ploch
Nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy pro bydlení, není potřeba provádět
vyhodnocení účelného využití zastavěného území.
K) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území
Využívání území je koordinováno s již schválenými UP Bošice, UP Čkyně, UP Lčovice a UP
Vimperk, dále s projednávaným UP Svatá Máří. Je koordinováno upřesnění prvků ÚSES. V
území nejsou navrženy záměry s vlivem mimo řešené území.
L) Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v
případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle §
51 odst. 3 stavebního zákona,
3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54
odst. 3 stavebního zákona,
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Požadavky na zpracování návrhu uvedené ve schváleném zadání územního plánu byly
prověřeny a respektovány.
M) Výčet záležitostí nadmístního charakteru, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
V řešeném území je záležitostí nadmístního významu koridor Ee39 a prvky ÚSES
regionálního významu 4037, 4038, 4039 – všechny záležitosti jsou přebrány z 1. aktualizace
zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Změna č.1 územního plánu neobsahuje požadavky na řešení záležitostí nadmístního
7
významu, které by bylo potřeba řešit v zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje.
N) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.
řešení
na
Koridor Ee39 vedení VVN 110 kV
- pro zábor ZPF se v souladu s platnou metodikou
uvažuje pouze zábor plochy pod jednotlivými stožáry, jejich umístění nelze v rámci koridoru stanovit.
Bude se jednat o menší zábory půd II. až V. třídy ochrany, které jednotlivě nepřekračují plochu 30m2.
V plochách předpokládaného záboru se nenacházejí žádné funkční stavby zemědělské
prvovýroby. Stávající síť účelových komunikací nebude narušena.
Trasa koridoru Ee39 vede převážně mimo plochy PUPFL, k drobnému narušení
může dojít ve východní části řešeného území, kde trasa utíná výběžek porostu na parc.č.
285. Případným zásahem do tohoto výběžku nedojde k narušení okolních porostních skupin
ani k jejich vystavení účinkům větru.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa
Není navrhována nová zástavba ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa.
O) Rozhodnutí o námitkách a jejich zdůvodnění
Bude doplněno
P) Vyhodnocení připomínek
Bude doplněno
8

Podobné dokumenty

Změna č.1

Změna č.1 Navržené vedení VVN 110 kV je nadmístního významu, nepředpokládá se přímé napojení některých rozvojových záměrů v obci. Horninové prostředí a geologie : Nedochází ke změně Zemědělský půdní fond : Ú...

Více

ZMČ 6/21.3 - Brno

ZMČ 6/21.3 - Brno v odkazu ě. 127 dosavadní text vypouští a nahrazuje textem: „§ 8 odst. 1 písm. a) bod I. a 5. í; 8 odst. I písni, b) vod I a 5, § 15 a $ 17 zák. č. 251/2001 S b . , o vodách, ve znění pozdějších př...

Více

Podrobné měření výškopisu

Podrobné měření výškopisu posunů a přetvoření apod.). Běžné např. mapovací práce však nevyžadují tak vysokou přesnost a tedy nestojí za vynaložení takového množství času (a peněz), zde se využívají jiné – méně přesné, a zej...

Více

C návrh ÚP Jestřabí v Krkonoších odůvodnění

C návrh ÚP Jestřabí v Krkonoších odůvodnění TEXT ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝKRESOVÁ ČÁST OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝKRESOVÁ ČÁST

Více

9. Účelové mapování a dokumentace skutečného provedení budov.

9. Účelové mapování a dokumentace skutečného provedení budov. 9.1.1 Princip prostorové polární metody. Poloha bodu (souřadnice X,Y) : Protože směrník měřit nelze, měří se vodorovný úhel od dalšího známého bodu O = orientace. Ze směrníku σSO (vypočte se ze zn...

Více

SLOVENSKÝ ČUVAČ - KREVNÍ LINIE AZÚR / KAZO

SLOVENSKÝ ČUVAČ - KREVNÍ LINIE AZÚR / KAZO ALAN Mladosť 6345 AZOR Dula 5317 ERO z pod Kápnej 7550 APAČ Barbierov dom 6471 ARGO Barbierov dom 6472 BRUNO Barbierov dom 6634 CARO Barbierov dom 6934 DANTE Barbierov dom 6966 CÉZAR Be-Sa 7723

Více

1 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán

1 1. ÚVOD 1.1 ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH Územní plán Výkres č. 7. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona. Výkres č. 8. Výkres př...

Více