Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Mratín

Transkript

Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Mratín
ZMĚNA Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MRATÍN
Upravený návrh změny ÚPO
Duben 2012
ZMĚNA Č. 1 ÚPO MRATÍN
ZPRACOVATELÉ:
Projektant:
Grafické zpracování v digitální podobě:
Ing. arch. Daniela Binderová
Štěpán Klumpar
OBSAH:
I. Řešení Změny č. 1 ÚPO..................................................................................................................... 4
1. Vymezení zastavěného území..................................................................................................... 4
2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území, urbanistická koncepce.................. 4
3. Urbanistická koncepce ............................................................................................................... 4
3.1. Změny stabilizovaných ploch.............................................................................................. 4
3.2. Zastavitelné plochy ............................................................................................................. 4
4. Veřejná infrastruktura............................................................................................................... 5
5. Koncepce uspořádání krajiny.................................................................................................... 5
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ................................................... 5
7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření ........................................................ 6
8. Rozsah dokumentace .................................................................................................................. 6
II. Odůvodnění Změny č. 1 ÚPO.......................................................................................................... 7
Úvod........................................................................................................................................................ 7
1. Základní údaje o zakázce ........................................................................................................... 7
1.1. Identifikační údaje obce ...................................................................................................... 7
1.2. Průběh zpracování ............................................................................................................... 7
1.3. Právní předpisy v oblasti územního plánování.................................................................... 7
2. Způsob provedení ....................................................................................................................... 7
2.1. Podklady řešení ................................................................................................................... 7
2.2. Digitální zpracování Změny č. 1 územního plánu obce ...................................................... 8
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..................................................................... 8
1. Širší vztahy .................................................................................................................................. 8
2. Územně plánovací dokumentace kraje ..................................................................................... 9
B. Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu............................................................................ 9
C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků
řešení ................................................................................................................................................ 9
1. Vymezení zastavěného území..................................................................................................... 9
2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území ........................................................ 10
2.1. Koncepce rozvoje území ................................................................................................... 10
2.2. Ochrana hodnot území a limity využití území .................................................................. 10
2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot................................................... 10
2.2.2. Ochrana archeologických hodnot ............................................................................ 10
2.2.3. Ochrana přírodních hodnot ...................................................................................... 10
2.2.4. Ochranná pásma dopravní infrastruktury................................................................. 11
2.2.5. Ochranná pásma technické infrastruktury ............................................................... 11
2.2.6. Ochrana vod a vodních zdrojů ................................................................................. 11
2.2.7. Ochrana nerostných surovin, poddolovaná území ................................................... 11
3. Urbanistická koncepce ............................................................................................................. 12
3.1. Změny stabilizovaných ploch............................................................................................ 12
3.2. Zastavitelné plochy ........................................................................................................... 12
3.2.1. Plochy v dříve vymezeném zastavitelném území .................................................... 12
3.2.2. Nové zastavitelné plochy a plochy zeleně ............................................................... 13
4. Veřejná infrastruktura............................................................................................................. 14
5. Koncepce uspořádání krajiny.................................................................................................. 14
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ................................................. 15
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
2
7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření ...................................................... 15
8. Rozsah dokumentace ................................................................................................................ 16
D. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ........................................................................... 16
E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa.......................................................................................... 17
1. Zemědělský půdní fond ............................................................................................................ 17
1.1. Metodika vyhodnocení záborů ZPF .................................................................................. 17
1.2. Vyhodnocení záboru ZPF.................................................................................................. 17
1.2.1. Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur)............................... 17
1.2.2. Investice do půdy, meliorace ................................................................................... 18
1.2.3. Závěrečné zhodnocení a zdůvodnění záborů ZPF ................................................... 18
2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa ...................................................................................... 19
2.1. Charakteristika PUPFL v území........................................................................................ 19
2.2. Vyhodnocení záboru PUPFL............................................................................................. 19
Nejčastěji užívané zkratky.................................................................................................................. 20
Grafická část byla rozdělena na část návrhovou a část odůvodnění, každá z částí byla
zařazena za příslušnou část textovou.
Řešení Změny č. 1 ÚPO zahrnuje 6 výkresů po 2 stranách (legenda + zákres).
Odůvodnění Změny č. 1 ÚPO zahrnuje 2 výkresy po 2 stranách (legenda + zákres).
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
3
I. ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ). Hranice zastavěného území
byla stanovena k datu 1. 7. 2011. Průběh hranice je zobrazen ve výkrese č. A1. Výkres
základního členění území.
2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA HODNOT
ÚZEMÍ, URBANISTICKÁ KONCEPCE
Změna č. 1 ÚPO se nemění stávající přírodní a kulturní hodnoty území.
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Plochy, ve kterých dochází ke změně využití, jsou vyznačeny ve výkrese č. A2. (A.)
Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5000.
3.1. Změny stabilizovaných ploch
V grafické části se mění realizované plochy zástavby z kategorie „návrh“ do kategorie
stav. Zahrnují plochy:
Komerční plochy – podnikání KO – stav
• p.p.č. 44/1 a st.p.č. 212; k.ú. Mratín (dle Zadání ÚP lokalita č. 1)
Plochy venkovského bydlení BV – stav a místní komunikace – stav
• plocha č. 36 (včetně dle Zadání ÚP lokality č. 4c)
• části plochy č. 31, včetně zrušení dříve vymezené komunikace na jižním okraji a
nahrazení plochou pro bydlení venkovské BV – stav
• plochy č. 25, 26, 27
• část plochy č. 21
3.2. Zastavitelné plochy
Základní koncepce rozvoje území definovaná ve schváleném ÚPO Mratín zůstává beze
změny, doplňují se následující návrhové (zastavitelné) plochy:
Plocha č. 37, změna využití části plochy č. 21 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 5)
p.p.č. 150/30; k.ú. Mratín
Nové využití: komerční plochy – podnikání KO – návrh
Plocha č. 38, změna využití ploch č. 16 a 17 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 6)
p.p.č. 565 část; k.ú. Mratín
Nové využití: plochy venkovského bydlení BV – návrh
Plocha č. 39, změna využití části plochy č. 2 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 2)
p.p.č. 296/1 část, 296/5 část; k.ú. Mratín
Nové využití: komerční plochy – podnikání KO – návrh
Plocha č. 40 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO lokalita č. 4a)
p.p.č. 397 až 411; k.ú. Mratín
Nové využití: plochy venkovského bydlení BV – návrh
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
4
Plocha č. 41: (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO lokalita č. 4b)
p.p.č. 580 část; k.ú. Mratín
Nové využití: zeleň doprovodná nelesní ZD – návrh
4. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Dopravní infrastruktura
Změny v uspořádání dopravní infrastruktury nejsou navrženy, pouze se převádí navržené,
později realizované komunikace z návrhu do stavu.
Změny jsou vyznačeny ve výkrese č. A4. (Ba.) Návrh dopravního řešení.
Technická infrastruktura
Změny v uspořádání technické infrastruktury nejsou navrženy, pouze se doplňují do
zákresu realizované úseky kabelového VN a kabelové trafostanice.
Změny jsou vyznačeny ve výkrese č. A5. (B4b.) Silnoproud, slaboproud.
Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury a veřejná prostranství
Změny v uspořádání se nenavrhují.
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Územní systém ekologické stability
Je navrženo upřesnění územního vymezení ploch pro ÚSES (lokálních biokoridorů a
biocenter) na základě zapsané KPÚ Mratín.
Nad rámec KPÚ se mění trasa LBK 7 v úseku severně a severozápadně od Mratínského
rybníka; trasa vedena východně od st.p.č. 212 a p.p.č. 44/1 a východně od st.p.č. 47.
Změny jsou vyznačeny ve výkrese č. A3. (Bf.) Územní systém ekologické stability.
Pás izolační zeleně
Je navržena změna rozsahu navrženého pásu zeleně podél západní a severní strany
navržené zástavby (plocha č. 41).
6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Z obecně závazné vyhlášky obce Mratín č. 1/2002 o vyhlášení závazné části ÚPO Mratín
se nově použijí tato ustanovení:
• ze čl. 7 Zásady prostorové regulace a regulace výstavby, oddíl „Pro současně zastavěné
a zastavitelné plochy“,
- bod 1.2. – BV pro výstavbu v nové ploše č. 40
- bod 1.2., poslední odstavec (ZD), pouze věta uvozené a) a b) – pro plochu č. 41
- bod 2.2. – KO pro výstavbu v plochách č. 37, 39
- bod 2.5. – BV pro výstavbu v ploše č. 38
Z obecně závazné vyhlášky obce Mratín č. 1/2002 o vyhlášení závazné části ÚPO Mratín
se nepoužijí tato ustanovení:
• ze čl. 7 Zásady prostorové regulace a regulace výstavby, oddíl „Pro současně zastavěné
a zastavitelné plochy“,
- bod 1.1. (Lokality č. 21, 28, 30 – BV) pro část plochy č. 21 (v rozsahu plochy č. 37)
- bod 2.1. (Lokality č. 1, 2, 3, 4, 5 – ZL) pro část plochy č. 2 (v rozsahu plochy č. 39)
- bod 2.2. (Lokality č. 17, 32 – KO) pro návrhovou plochu č. 17
- celý bod 2.6. (Lokalita č. 16 – P)
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
5
7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ
Ruší se veřejně prospěšné stavby:
• 1a, 1b, 1e – nové místní komunikace
• 3 – vybudování nového parkoviště
• 4 – vybudování nové trafostanice TS1
Změny jsou vyznačeny ve výkrese č. A6. (Bc.) Veřejně prospěšné stavby.
8. ROZSAH DOKUMENTACE
Textová část: v rozsahu 20 stran textu, z toho:
Titulní list a obsah
I. Textová část Změny č. 1 ÚPO
II. Textová část Odůvodnění Změny č. 1 ÚPO (zpracovaná projektantem)
3 strany
3 strany
14 stran
Grafická část: každý výkres se skládá ze 2 listů (legenda + výkres).
A. Řešení Změny č. 1 územního plánu obce
A1. Základní členění území
A2. (A.) Hlavní výkres
A3. (Bf.) Územní systém ekologické stability
A4. (Ba.) Návrh dopravního řešení
A5. (B4b.) Silnoproud, slaboproud
A6. (Bc.) Veřejně prospěšné stavby
Výkresy ÚPO Mratín č. B1b. Zásobování pitnou vodou, B2b. Kanalizace splašková, B3b.
Plynofikace celé obce zůstávají beze změny.
B. Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu obce
B1. Koordinační výkres
B2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
6
Legenda
hranice øešeného území
katastrální hranice
hranice zastavìného území k 1. 7. 2011
hranice stabilizovaných ploch se zmìnou funkèního využití
hranice zastavitelných ploch
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Projektant:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Poøizovatel:
obecní úøad Mratín
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
www.kadleckk.cz
Štìpán Klumpar
Schvalovací orgán:
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
Základní èlenìní území
A1. Základní èlenìní území
e-mail: [email protected]
Operátor:
1 : 5000
Výkres è.:
A1
Kopie è.:
K sirotèímu rybníku
37
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
l
i
uš
ys
V
U Františka
K homoli
38
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
41
40
Na táboøe
Mratín
Mratínský rybník
39
Legenda
Hranice:
stav
návrh
hranice øešeného území
katastrální hranice
hranice zastavìného území k 1. 7. 2011
Plochy s rozdílným zpùsobem využití:
plochy venkovského bydlení (BV)
komerèní plochy - podnikání (KO)
zeleò doprovodná nelesní (ZD)
místní komunikace
Územní systém ekologické stability
lokální biocentrum dle KPÚ
lokální biokoridor dle KPÚ
lokální biokoridor - úprava dle Zmìny è. 1 ÚPO
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Projektant:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Poøizovatel:
obecní úøad Mratín
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
www.kadleckk.cz
Štìpán Klumpar
Schvalovací orgán:
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
(A.) Hlavní výkres
A2. (A.) Hlavní výkres
e-mail: [email protected]
Operátor:
1 : 5000
Výkres è.:
A2
Kopie è.:
K sirotèímu rybníku
37
BV
KO
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
l
i
uš
ys
V
BV
U Františka
BV
K homoli
BV
38
BV
BV
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
BV
BV
41
ZD
BV
40
BV
KO
Na táboøe
Mratín
Mratínský rybník
LBK 7
LBK 6
LB
K5
39
KO
LBC 3
Legenda
Hranice:
stav
návrh
hranice øešeného území
katastrální hranice
Zpùsob využití území
zastavìná území
zastavitelná území
zeleò doprovodná nelesní
místní komunikace
Plochy pro prvky ÚSES
lokální biocentrum dle KPÚ
lokální biokoridor dle KPÚ
lokální biokoridor - úprava dle Zmìny è. 1 ÚPO
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Projektant:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Poøizovatel:
obecní úøad Mratín
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
Operátor:
Štìpán Klumpar
Schvalovací orgán:
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
(Bf.) Územní systém ekologické stability
A3. (Bf.) Územní systém ekologické stability
1 : 5000
Výkres è.:
A3
Kopie è.:
K sirotèímu rybníku
37
BV
KO
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
l
i
uš
ys
V
BV
U Františka
BV
K homoli
BV
38
BV
BV
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
BV
BV
41
ZD
BV
40
BV
KO
Na táboøe
Mratín
Mratínský rybník
LBK 7
LBK 6
LB
K5
39
KO
LBC 3
Legenda
Hranice:
stav
návrh
hranice øešeného území
katastrální hranice
Zpùsob využití území
zastavìná území
zastavitelná území
zeleò doprovodná nelesní
místní komunikace
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
Projektant:
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
Operátor:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Štìpán Klumpar
Poøizovatel:
Schvalovací orgán:
obecní úøad Mratín
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
(Ba.) Návrh dopravního øešení
A4. (Ba.) Návrh dopravního øešení
1 : 5000
Výkres è.:
A4
Kopie è.:
K sirotèímu rybníku
37
BV
KO
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
l
i
uš
ys
V
BV
U Františka
BV
K homoli
BV
38
BV
BV
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
BV
BV
41
ZD
BV
40
BV
KO
Na táboøe
Mratín
Mratínský rybník
39
KO
Legenda
Hranice:
stav
návrh
hranice øešeného území
katastrální hranice
hranice zastavìného území k 1. 7. 2011
Silnoproud
kabelové vedení 22 kV
trafostanice
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
Projektant:
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
Operátor:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Štìpán Klumpar
Poøizovatel:
Schvalovací orgán:
obecní úøad Mratín
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
(B4b.) Silnoproud, slaboproud
A5. (B4b.) Silnoproud, slaboproud
1 : 5000
Výkres è.:
A5
Kopie è.:
K sirotèímu rybníku
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
l
i
uš
ys
V
U Františka
K homoli
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
Na táboøe
Mratín
Mratínský rybník
Legenda
Hranice:
hranice øešeného území
katastrální hranice
Rušené veøejnì prospìšné stavby
komunikace
parkovištì
trafostanice
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
Projektant:
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
Operátor:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Štìpán Klumpar
Poøizovatel:
Schvalovací orgán:
obecní úøad Mratín
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
(Bc.) Veøejnì prospìšné stavby (Bc)
A6. (Bc.) Veøejnì prospìšné stavby
1 : 5000
Výkres è.:
A6
Kopie è.:
K sirotèímu rybníku
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
l
i
uš
ys
V
1e
U Františka
K homoli
3
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
1b
1a
4
Na táboøe
Mratín
Mratínský rybník
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO
ÚVOD
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
1.1. Identifikační údaje obce
Kraj:
Obec s rozšířenou působností
Obec:
Katastrální území:
Základní sídelní jednotka (ZSJ):
Výměra katastru obce:
Nadmořská výška:
Středočeský
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Mratín
700118 Mratín
Mratín
490 ha
176 – 203 m n.m.
1.2. Průběh zpracování
Podkladem pro zpracování Změny č. 1 územního plánu obce (ÚPO) je smlouva o dílo
č. 389/2010. Objednatelem je obec Mratín, pořizovatelem je OÚ Mratín.
O pořízení Změny č. 1 ÚPO rozhodlo obecní zastupitelstvo v roce 2010. Zadání pro
zpracování Změny č. 1 ÚPO bylo projednáno dle příslušných ustanovení stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek; zadání bylo schváleno obecním zastupitelstvem
18.3.2011 usnesením č. 14. Návrh Změny č. 1 ÚPO byl zpracován v červnu 2011, upravený
návrh Změny č. 1 ÚPO v dubnu 2012.
1.3. Právní předpisy v oblasti územního plánování
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 183/2006 Sb. – o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ
2.1. Podklady řešení
Základní podklady
Smlouva o dílo č. 389/2010, uzavřená mezi objednatelem – obcí Mratín a zpracovatelem
– f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Změny č. 1 ÚPO
Katastrální mapa řešeného území
Konzultace na OÚ Mratín
ÚPO Mratín (Ing. arch. M. Černík, 2/2003)
Obecně závazná vyhláška obce Mratín 1/2002
Schválené Zadání Změny č. 1 ÚPO Mratín (3/2011)
Dokumentace pokrývající celé správní území
Územní plán velkého územního celku Pražský Region (AURS, spol. s r.o., Hydrosoft
Veleslavín, s.r.o., U-24, s.r.o.; Ing. arch. Milan Körner, CSc, 2006)
Demografie
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti (ČSÚ, 2003)
Statistický lexikon obcí České republiky (SEVT a.s., 1992)
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
7
Ochrana nemovitých kulturních památek
Seznam nemovitých kulturních památek
Seznam archeologických památek
Územní systém ekologické stability
ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES 1 : 50 000 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 1996)
Územní plán velkého územního celku Pražský Region (AURS, spol. s r.o., Hydrosoft
Veleslavín, s.r.o., U-24, s.r.o.; Ing. arch. Milan Körner, CSc, 2006)
Zemědělský půdní fond
Mapy BPEJ správního území
Lesy
Informace o lesích ve správním území obce – výpis z katastru nemovitostí
Dopravní infrastruktura
Seznam silnic ve správním území obce se zákresem
Vodní hospodářství
Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (Krajský úřad Středočeského kraje,
Ministerstvo zemědělství ČR, 6/2004)
Zákres vodovodu a kanalizace
Energetika
Zákresy vedení VVTL, VTL a STL plynu
Zákresy vedení VVN a VN
Spoje
Trasy sdělovacích vedení
Ochrana nerostných surovin, těžba
Surovinový informační systém (Geofond)
Mapy poddolovaných území a sesuvů
2.2. Digitální zpracování Změny č. 1 územního plánu obce
Změna č. 1 ÚPO Mratín je zpracována digitálním způsobem v programu MicroStation,
tj. ve formátu .dgn. Pro zpracování dokumentace byly využity digitalizované mapové
podklady katastrální mapy 1 : 2880, tištěné (vydané) v měřítku 1 : 5000. Na základě tohoto
mapového podkladu byly dále vyhotoveny datové vrstvy Změny č. 1 ÚPO.
A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ
SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
1. ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešené lokality se nacházejí uvnitř správního území, jde o místní změny, které nebudou
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
8
mít vliv na širší vztahy v okolí.
2. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE KRAJE
Územní plán velkého územního celku Pražský Region (AURS, spol. s r.o., Hydrosoft
Veleslavín, s.r.o., U-24, s.r.o.; Ing. arch. Milan Körner, CSc, 2006)
• Nevymezuje nadregionální a regionální prvky ÚSES.
• V řešeném území nejsou vymezeny nové stavby ani nadmístní plochy.
ÚP VÚC zobrazuje v území stávající limity využití území:
• trasu VVTL plynovodu s bezpečnostním pásmem a VTL plynovodu, trasu VVN
400 kV, trasu VN,
• silnice II. a III. třídy.
• o.p. vrtu ČHMÚ.
Změna ÚPO Mratín stávající stavby a limity využití území respektuje.
ÚP VÚC – návrhy:
• Nevymezuje nadregionální a regionální prvky ÚSES.
• V řešeném území nejsou vymezeny nové stavby dopravní a technické infrastruktury ani
nadmístní plochy.
ÚP VÚC dále navrhuje územní rezervy:
• koridor silnice III. třídy – trasa prochází východně na hranici katastru;
B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
Návrh Změny č. 1 ÚPO byl zpracován na základě schváleného Zadání změny č. 1 ÚPO
z 18. 3. 2011. Součástí projednávaného návrhu bylo sedm lokalit požadovaných změn (č. 1 až
č. 7), z nichž všechny byly kladně projednány, avšak před schválením došlo ke změně
rozhodnutí zastupitelstva obce a lokality změn č. 3 a č. 7 byly z dalšího řešení vyloučeny.
Všechny požadavky Zadání vztahující se k ostatním lokalitám byly splněny.
C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ
Tato kapitola je zpracována formou textu vysvětlujícího jednotlivá ustanovení Textové
části I. Změny č. 1 ÚPO.
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ) dle definice v zákoně
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 58. U dříve
schválených územních plánů se za hranici zastavěného území považuje hranice současně
zastavěného území obce (SZÚO), pokud byla vyznačena (§ 189).
ÚPO Mratín tuto hranici vyznačoval a je proto možno ji ztotožnit s hranicí zastavěného
území od 1. 1. 2007. Změnou č. 1 ÚPO se tato hranice rozšiřuje po většině obvodu obce, a to
k datu 1. 7. 2011.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
9
2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA HODNOT
ÚZEMÍ
2.1. Koncepce rozvoje území
Změna č. 1 ÚPO základní koncepci rozvoje území nemění, pouze doplňuje nové
zastavitelní plochy a plochy přestavby.
Realizací plochy se posiluje pilíř hospodářský a sociální, pilíř životního prostředí zůstává
nedotčen, rozvoj obce je možno považovat za vyvážený.
2.2. Ochrana hodnot území a limity využití území
Změna č. 1 ÚPO Mratín respektuje zaznamenané hodnoty v území, vyjádřené převážně
v kategorii limity využití území. Limity využití území v rozsahu řešeného území jsou
zobrazeny ve výkresové dokumentaci – výkres č. B1. Koordinační výkres.
2.2.1. Ochrana historických a architektonických hodnot
Ve správním území obce Mratín se nacházejí tyto nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku
25939 / 2-2113
24886 / 2-2790
16252 / 2-2114
22772 / 2-2791
čp.
čp. 1
čp. 26
Památka
kaple sv. Michaela
kaplička sv. Františka Serafinského
venkovská usedlost, z toho jen: brána
zámek – zámeček
Ulice,nám./umístění
v centru obce
na návrší v lese na východ od obce
2.2.2. Ochrana archeologických hodnot
Ve správním území obce Mratín se nacházejí tyto archeologické památky:
Poř.č.SAS Název UAN
12-24-04/2 Mratín – obec středověkého původu se sídlem
Kategorie UAN
I
Reg. správce
NPÚ – ústřední prac. II.
Řešené území má charakter území s archeologickými nálezy, ke každému záměru stavby
si proto musí stavebník vyžádat vyjádření Archeologického ústavu AV ČR.
2.2.3. Ochrana přírodních hodnot
Ve správním území se nenachází žádná chráněná krajinná oblast, registrované významné
krajinné prvky, prvky systému Natura 2000 ani památné stromy.
Významné krajinné prvky
Na území obce se nachází významné krajinné prvky ze zákona – lesy a údolí toků, nivy.
Nivy Mratínského potoky se dotýkají navržená lokality č. 39 a okrajově č. 38.
Ochrana zemědělského půdního fondu
se realizuje formou vymezených bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Zábor ZPF je vyhodnocen v kap. E.
Ochrana lesního půdního fondu
Ochranné pásmo 50 m limituje rozvoj pozemků sousedících. Do o.p. lesa 50 m zasahuje
navržená lokalita č. 38. Výstavba v o.p. lesa bude podmíněna udělením souhlasu orgánu
ochrany lesa.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
10
2.2.4. Ochranná pásma dopravní infrastruktury
Dopravní infrastruktura a její ochranná pásma:
• ochranné pásmo komunikace II. a III. třídy
15 m od osy
O.p. silnice zasahuje do navržených lokalit č. 39 a 40.
2.2.5. Ochranná pásma technické infrastruktury
Technická infrastruktura a její ochranná pásma:
• ochranné pásmo vodovodního řadu do DN 500
• ochranné pásmo kanalizačního řadu do DN 500
• ochranné pásmo vedení VVN 400 kV
• ochranné pásmo vedení VVN 110 kV
• ochranné pásmo vedení VN 22 kV
• ochranné pásmo trafostanic
• ochranné pásmo VVTL plynovodu DN 900
• bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu DN 900
• ochranné pásmo VTL plynovodu DN 500
• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500
• ochranné pásmo plynovodu STL
• ochranné pásmo sdělovacích vedení
1,5 m
1,5 m
20 (25) m od krajního vodiče
12 (15) m od krajního vodiče
7 (10) m od krajního vodiče
7, 20 (30) m
4m
200 m
4m
40 m
1 m v zastavěném území (návrh)
1,5 m
Do řešených lokalit zasahují:
do č. 38 BV – návrh: o.p. kanalizace a o.p. VN. Trasy inženýrských sítí budou
respektovány při parcelaci území a umísťování staveb, je možno provést přeložku sítí.
do č. 39 KO – návrh: o.p. VN a VVN. Vedení a jejich o.p. budou respektována při
umísťování staveb, udělení výjimky z o.p. se připouští.
2.2.6. Ochrana vod a vodních zdrojů
Ochrana vodních toků
V prvé řadě je třeba v území umožnit péči o koryta vodních toků, která se realizuje
formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku, v šířce 6 m
od břehové čáry toku Mratínského potoka (zákon č. 20/2004 Sb.).
S vodním tokem sousedí návrhová lokalita č. 39, která ale nezasahuje do pásma při
správě toku.
Ochrana před ohrožení velkými vodami
Správním územím obce Mratín protéká Mratínský potok. Potok má stanoveno záplavové
území. Do záplavového území, včetně aktivní zóny, zasahuje celá lokalita změny stavu na
st.p.č. 212 a p.p.č. 44/1, kde se jedná o již realizovanou stavbu.
Dále záplavové území sousedí s návrhovou plochou č. 39, hranice této plochy je
vymezena hranicí záplavového území.
Ochrana vodních zdrojů
V řešeném území se neuplatňuje.
2.2.7. Ochrana nerostných surovin, poddolovaná území
V řešeném území se neuplatňuje ochrana nerostných surovin, vlivy důlní činnosti ani se
zde nenacházejí sesuvy.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
11
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základní urbanistická koncepce obce je doplněna Změnou č. 1 ÚPO o změnu využití 7
ploch v řešeném území, z toho 2 stabilizované, 2 v dříve odsouhlaseném zastavitelném území,
2 nové zastavitelné a 1 nová plocha pro zeleň.
Předmětem Změny č. 1 ÚPO je změna stanoveného funkčního využití území
následujících lokalit.
3.1. Změny stabilizovaných ploch
Stávající plocha podnikání v ul. Služská (v Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 1)
Nové využití: komerční plochy – podnikání KO – stav
Rozsah: p.p.č. 44/1 a st.p.č. 212
Využití dle ÚPO: zeleň doprovodná nelesní ZD – stav
Komentář: Stávající realizovaná skladová plocha, která není zapracována do stávajícího
ÚPO, aktualizace zákresu skutečného stavu.
Limity využití území: o.p. silnice, Q100 Mratínského potoka a aktivní zóna záplavového
území, vymezený LBK.
Stávající plocha bydlení v ul. Měšická (v Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 4c)
Nové využití: plochy venkovského bydlení BV – stav, místní komunikace – stav
Rozsah: bydlení st.p.č. 285, 286č, 298č, 299, 305 až 311, 314č, 315č, 367 až 374, 387č,
388, 389, 390č, 398, 399, 407, 419; p.p.č. 110/103č až 110/108č, 110/122, 110/155č
až 110/157č, 110/158 až 163, 110/177č, 110/181, 110/185 až 195, 110/206č až
110/208č, 110/209, 110/210č, 11/211č, 110/213č, 110/215 až 110/217; komunikace
p.p.č. 110/83č, 110/180č
Využití dle ÚPO: plochy venkovského bydlení BV (návrh), místní komunikace (návrh),
zeleň doprovodná nelesní (stav)
Komentář: Jedná se o území s realizovanou obytnou výstavbou. Protože dokumentace
ÚPO byla zpracována na podkladě improvizované mapy 1 : 5000 (nejedná se o
mapové dílo), došlo při realizaci výstavby k posunu umístění celé lokality oproti ÚPO
a severojižní komunikace o cca 15 – 30 m západním směrem. Změna zákresu této
lokality zajišťuje návaznost navrhovaných změn využití v plochách č. 40 a 41.
Limity využití území: o.p. silnice
Další změny stabilizovaných ploch
Jedná se o převedení ploch z kategorie „návrh“ do kategorie „stav“, dle způsobu využití
plochy venkovského bydlení BV a obslužné místní komunikace. Zahrnují dříve vymezené
návrhové plochy č. 21, 25, 26, 27 a větší část plochy č. 31. Tato obytná zástavba byla
realizována od doby schválení ÚP.
Na jižní straně plochy č. 31 se zároveň ruší starší návrh komunikace, její realizace není
reálná ani potřebná, od doby schválení došlo k zástavbě plochy a k parcelaci odlišným
způsobem.
3.2. Zastavitelné plochy
3.2.1. Plochy v dříve vymezeném zastavitelném území
Jedná se o plochy již dříve určené k zastavění, pouze se mění navržený způsob využití.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
12
Plocha č. 37, dříve č. 21 – část (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 5)
Nové využití: komerční plochy – podnikání KO – návrh
Rozsah: p.p.č. 150/30
Využití dle ÚPO: plochy venkovského bydlení BV – návrh
Komentář: Území bylo v ÚPO určeno pro výstavbu rodinných domů. Majitelé pozemku,
kteří zde mají své RD, chtějí zbytek svého pozemky využít pro podnikání.
Plocha č. 38, dříve č. 16 a 17 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 6)
Nové využití: plochy venkovského bydlení BV – návrh
Rozsah: p.p.č. 565 část
Využití dle ÚPO: plochy technického vybavení TP – návrh, komerční plochy –
podnikání – návrh
Komentář: Jedná se o pozemek obce, na kterém byly v ÚPO určeny plochy pro komerční
využití a technickou infrastrukturu. Plochy pro TI již nejsou zapotřebí, plochy
komerční se mění na bydlení jsou výměnou za plochu č. 37.
Limity využití území: Plocha bude respektovat jak lokální biokoridor procházející po
Mratínském potoce, tak záplavové území potoka. Při umísťování staveb bude
respektováno o.p. VN a o.p. lesa.
3.2.2. Nové zastavitelné plochy a plochy zeleně
Plocha č. 39, dříve č. 2 – část (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 2)
Nové využití: komerční plochy – podnikání KO – návrh
Rozsah: p.p.č. 296/1 část, 296/5 část
Využití dle ÚPO: zeleň lesy, lesoparky ZL – návrh
Komentář: Stávající skladová plocha bez budov na ostatních plochách, v ÚPO byly zde
vymezeny návrhové plochy pro zeleň, jejich realizace není reálná, proto se ruší dříve
vymezený návrh ploch zeleně v rozsahu mimo záplavové území a místo toho se
umožňuje využití dle druhu plochy „komerční plochy – podnikání KO“.
Limity využití území: o.p. VVN 400 kV, o.p. VN 22 kV, o.p. silnice
Lokalita č. 40 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 4a)
Nové využití: plochy venkovského bydlení BV – návrh
Rozsah: p.p.č. 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
Využití dle ÚPO: zeleň doprovodná nelesní ZD – stav
Komentář: Jedná se o pozemky orné půdy navazující na zahrady u rodinných domů jako
zadní trakty, tyto parcely orné půdy jsou v majetku majitelů jednotlivých domů.
Parcely budou z hlediska druhu pozemku změněny z orné půdy na zahrady, z hlediska
ÚPO zařazeny do zastavěného území (stav) bydlení; cílem je umožnění připlocení ke
stávajícím objektům. Na těchto parcelách nebude prováděna výstavba nových RD,
připouští se pouze stavby doplňující (bazény, oplocení, altány apod.). Nové
zastavitelné území z návrhové plochy pro zeleň.
Limity využití území: Při umísťování staveb bude respektováno o.p. silnice.
Lokalita č. 41 (dle Zadání Změny č. 1 ÚPO č. 4b)
Nové využití: zeleň doprovodná nelesní ZD – návrh
Rozsah: p.p.č. 580 část
Využití dle ÚPO: orná půda O – stav
Komentář: Jedná se o pozemky orné půdy navazující na plochu 40, dle katastru
nemovitostí je pozemek cesty, která nebyla realizována. Má sloužit jako částečná
náhrada zeleně zabrané lokalitou 40.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
13
Přehled ploch:
označení
druh plochy
(dříve plocha)
37 (21 část)
komerční plochy –
podnikání KO
38 (16 a 17)
plochy venkovského
bydlení BV
39 (2 část)
komerční plochy –
podnikání KO
40
41
uvnitř
ZÚ
uvnitř
výměra
(m2)
11548
druh
pozemku
zahrada
mimo
19486
orná
mimo
10545
ostatní
plocha
3657
orná
1049
orná
plochy venkovského mimo
bydlení BV
zeleň doprovodná
mimo
nelesní ZD
BPEJ
limity využití území
2.30.01 —
2.30.01, o.p. VN, o.p. lesa, niva toku
2.72.01
—
o.p. VVN 400 kV, o.p. VN 22
kV, o.p. silnice, dotyk hranice
záplavového území, o.p. lesa,
niva toku
2.30.01, o.p. silnice
2.19.01
2.30.01, —
2.19.01
4. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
V oblasti veřejné infrastruktury jsou navrženy změny pouze minimální.
Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura zahrnuje úpravy zákresů místních obslužných komunikací –
zrušení zákresu návrhu komunikací a zakreslení komunikací realizovaných ve stavu. Místně
došlo při realizaci k odchylkám v trasování (např. v ploše č. 31 a č. 36).
Technická infrastruktura
Technická infrastruktura zahrnuje pouze zapracování nově vybudovaného kabelu VN
s kabelovou trafostanicí do výkresu č. A5. (B4b.) Silnoproud, slaboproud.
Nově navržené plochy budou napojeny na stávající nebo dříve navržené trasy
inženýrských sítí. Zásobování elektrickou energií bude řešeno ze stávající sítě VN a NN,
v případě ploch „KO“ mohou být v území doplněny odběratelské trafostanice, jejich případná
potřeba vyplyne až z konkrétních záměrů v ploše. Napojení na rozvody vodovodu, kanalizace
a STL plynu:
č. 37 KO – návrh: na dříve navržený řad vodovodu, na dříve navržený řad kanalizace a
na dříve navržené rozvody STL plynu přípojkou či krátkým řadem od místní
komunikace (před oplocením areálu),
č. 38 BV – návrh: na stávající řad vodovodu, na stávající řad kanalizace a na dříve
navržené rozvody STL plynu přípojkou či krátkým řadem od silnice,
č. 39 KO – návrh: na stávající řad vodovodu, na stávající řad kanalizace, na dříve
navržené rozvody STL plynu přípojkou od silnice,
č. 40 BV – návrh: tato plocha nebude samostatně napojována, protože se jedná pouze o
rozšíření zahrad (oplocení) pozemků stávající obytné zástavby (neslouží k umísťování
nových hlavních staveb),
č. 41 ZD – návrh: plochy zeleně, plocha nebude napojena na inženýrské sítě.
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Územní systém ekologické stability byl v ÚPO navržen, následně byly plochy pro
ÚSES upřesněny do měřítka katastrální mapy zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou k.ú.
Mratín.
Změna č. 1 ÚPO Mratín upravuje trasu LBK 7 v místě průchodu zastavěným územím
(tj. mimo obvod KPÚ), kde nebyly plochy ÚSES Komplexní pozemkovou úpravou
upřesněny, následovně:
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
14
LBK 7 zde obchází severozápadní roh Mratínského rybníka. Biokoridor byl v ÚPO
vymezen tak, že prochází přes dvě zastavěné plochy s budovami č.p. 201 a č.p. 9 (první
z lokalit je plochou řešenou v této Změně ÚPO, č. 1 dle Zadání). Jeho funkčnost v tomto
úseku není možno do budoucna zajistit (zastavěné plochy, tj. budovy, zpevněné plochy,
oplocení, obhospodařovaná zahrada). Proto byla trasa upravena tak, aby procházela mezi
rybníkem na jedné straně a těmito dvěma budovami na straně druhé.
Dále je navržena změna rozsahu navrženého pásu zeleně podél západní a severní strany
navržené zástavby. Plocha pro bydlení č. 36 byla realizována, a to včetně západního úseku
(dle Zadání plocha 4c.), takže západní okraj dříve navržené plochy zeleně je již zastavěn.
Nový pás zeleně (plocha č. 41) je vymezen až za plochou pro rozšíření stávajících zahrad (č.
40).
6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území, která definuje základní dělení ploch s rozdílných
způsobem využití. U změn územních plánů je však účelné stanovit konkrétní názvy ploch
v návaznosti na názvy ploch s rozdílným způsobem využití (dříve „funkční plochy“ či
„funkční zóny“) již dříve vymezenými ve schváleném územním plánu obce. Proto byly ve
Změně č. 1 ÚPO ponechány původní názvy druhů ploch a nově navržené plochy zatříděny do
těchto kategorií.
7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ
Veřejně prospěšné stavby (VPS)
Součástí Změny č. 1 ÚPO je zrušení tří veřejně prospěšných staveb představujících
místní komunikace 1a, 1b, 1e, protože tyto komunikace již byly realizovány (komunikace
VPS č. 1a. v upravené poloze), navazující lokality jsou zastavěny a VPS již ztratila
opodstatnění.
Podobný případ je VPS č. 3, vybudování nového parkoviště, a to na p.p.č. 565., protože
tato plocha je nově navržena pro jinou funkci.
Ruší se i VPS č. 4, vybudování nové trafostanice TS1, protože v lokalitě již došlo
k vybudování nové kabelové TS v upravené poloze.
Veřejně prospěšná opatření (VPO)
Na základě nové právní úpravy stavebního zákona může být součástí veřejně
prospěšných opatření i územní systém ekologické stability. Ten byl v původním ÚPO
navržen, avšak nebyl zařazen jako VPO. Změnou č. 1 ÚPO se plochy pro ÚSES upřesňují na
základě zapsané KPÚ k.ú. Mratín a dále se upravuje průchod LBK 7 zastavěným územím (tj.
mimo obvod KPÚ). Byla zvažována možnost zařazení vymezených ploch pro ÚSES mezi
VPO, tento nástroj však nebyl shledán nezbytným, protože územní ochrana ploch pro ÚSES
mimo zastavěné území je již provedena zapsáním KPÚ, které je kladeno na roveň územnímu
rozhodnutí; v zastavěném území se pak jedná o plochy stávající zeleně a vodních ploch,
jejichž funkčnost již nelze dalšími zásahy zvyšovat a územní ochrana je dostatečná grafickým
vymezením v ÚPO.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
15
8. ROZSAH DOKUMENTACE
Výkresy jsou vytvořeny jako výřezy řešeného území a jeho nejbližšího okolí.
Názvy výkresů se primárně vztahují k názvům výkresů, uvedeným ve schválené
dokumentaci ÚPO. Vzhledem k tomu, že byly zaznamenány rozdíly v názvech výkresů
uvedených na vlastních výkresech, v seznamu výkresů na deskách ÚPO a v seznamu výkresů
uvedeném v textové části ÚPO (někdy až 3 varianty), bylo rozhodnuto považovat za základní
název ten, který se nachází na výkresech.
Seznam výkresů ÚPO:
A. Hlavní výkres
A1. Letecký snímek řešeného území
Ba. Návrh dopravního řešení
B1b. Zásobování pitnou vodou
B2b. Kanalizace splašková
B3b. Plynofikace celé obce
B4b. Silnoproud, slaboproud
Bc. Veřejně prospěšné stavby
Be. Vyhodnocení záborů ZPF
Bf. Územní systém ekologické stability
Bg. Situace širších vztahů
Bh. Stanovená zátopová území
Vzhledem k tomu, že v platné obecně závazné vyhlášce obce Mratín č. 1/2002 o
vyhlášení závazné části územního plánu obce Mratín se nenachází ustanovení, které výkresy
ÚPO jsou součástí závazné části ÚPO a mají být měněny výrokem Změny č. 1 ÚPO, bylo
vymezení závazné části v grafické části dokumentace provedeno na základě vymezení
závazné části, jak je uvedena v Textové části ÚPO, která stanovuje za závazné výkresy č. A,
Bf, Ba, B1b, B2b, B3b, B4b, Bc; zbývající výkresy (A1, Be, Bg, Bh) jsou pouze informativní.
S přihlédnutím k současné právní úpravě bylo toto rozdělení ztotožněno s rozdělením na
výkresy odpovídající výroku v nové právní úpravě stavebního zákona a na výkresy
odpovídající odůvodnění v nové právní úpravě.
Výkresy obsahující závaznou část ÚPO jsou řešeny a zobrazeny na základě § 16 vyhl. č.
500/2006 Sb. pouze v rozsahu měněných částí (obsahují pouze to, co se mění). Pro nejsou tři
z výkresů inženýrských sítí ve Změně č. 1 ÚPO obsaženy (B1b, B2b, B3b), protože dosavadní
stav zákresu stávajících tras a návrhů nových tras sítí pokrývá i potřeby napojení ploch
navrhovaných Změnou č. 1 ÚPO.
Výkres širších vztahů není změnou č. 1 ÚPO řešen, protože stávající výkres č. Bg. je
vyhovující.
Výkresy Změny č. 1 ÚPO č. A1. Základní členění území a B1. Koordinační výkres jsou
doplněny nově, ale pouze v rozsahu řešeného území a jeho okolí.
D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vzhledem k tomu, že při projednání Zadání Změny č. 1 ÚPO nebyl uplatněn požadavek
na zpracování dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚPO na životní prostředí (SEA),
není předmětem zpracování ani Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
16
E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
1.1. Metodika vyhodnocení záborů ZPF
Postup
Vyhodnocení důsledků Změny č. 1 ÚPO na zemědělský půdní fond (ZPF) vychází
z Vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993 (k zákonu č.
334/1992 Sb., a dle změn provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 98/1999
Sb.). Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů jsou uvedeny v § 3 této vyhlášky a
v její příloze č. 3 „Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond“. Ochrana zemědělského půdního
fondu se řídí částí III – Zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona č. 334/1992 Sb.) a částí IV
(§ 5 zákona č. 334/1992 Sb.) – Ochrana ZPF při územně plánovací činnosti.
Dále se vyhodnocení řídí vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. ze dne 22. února 2011 o
stanovení tříd ochrany, která zařazuje jednotlivé pětimístné BPEJ, vyjadřující kvalitativní
kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.).
Kromě pětimístných kódů BPEJ jsou ve výkresové dokumentaci uvedeny také
následující dvojmístné kódy (23 – plochy mající charakter lesa, 29 – neplodné půdy,
35 – vodní plocha).
Mapa BPEJ
K zjištění BPEJ pozemků byla použita mapa BPEJ v digitální podobě. Zdrojem mapy je
Katastrální úřad, původcem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, Zbraslav. Tato
mapa rozděluje území na jednotlivé BPEJ, označené pěticiferným označením, vypovídajícím
o kvalitě a vlastnostech půdy. Tyto bonitační půdně ekologické jednotky jsou zatříděny do
pěti kvalitativních tříd (I. až V.). Čárové rozhraní tříd je zobrazeno i na zastavěných plochách
mimo ZPF.
1.2. Vyhodnocení záboru ZPF
1.2.1. Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur)
Součástí vyhodnocení záboru půdního fondu je výkres č. B2. Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu, ve kterém jsou znázorněny navrhované vyhodnocované lokality,
hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků (kultur), investice do půdy;
dále lesy a jejich ochranné pásmo.
Zabíraný zemědělský půdní fond je vyhodnocován jednak dle druhů pozemků (kultur) a
dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Výměry navrhovaných lokalit a zasahujících BPEJ byly změřeny vektorizací z PC
v prostředí programu MicroStation. Zabírané kultury byly určeny z vektorizované mapy KN,
která je podkladem při zpracování Změny č. 1 ÚPO.
V následující tabulce jsou pro řešenou lokalitu uvedeny druhy pozemků (kultury) a kódy
a výměry zasahujících BPEJ a zařazení do tříd ochrany. Je uvedena celková výměra, výměra
záboru ZPF, výměra záboru dle BPEJ, vztah k zastavěnému území (ZÚ) a vztah k již dříve
odsouhlaseným lokalitám.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
17
1,1548 2.30.01
III
1,1548
ano
z toho
zábory
odsouhlasené
v plat.
ÚPO
1,1548
1,7770
2.30.01
III
1,7770
ne
1,7770
1,0545 1,0545
0,3657
0,0887
0,2770
x
2.19.01
2.30.01
x
III
III
0,0000
0,0887
0,2770
ne
ne
ne
0,0000
0,0000
x
x
0,0000
ne
0,0000
druhy pozemků
lokalita
navržené využití
37
KO – komerční plochy
BV – plochy bydlení
venkovské
KO – komerční plochy
BV – plochy bydlení
venkovské
ZD – zeleň doprovodná
nelesní
celkem
38
39
40
41
celková
výměra
plochy ostatní
plochy
výměra
kód
třída záboru
BPEJ ochrany ZPF dle
orná
zahrady
BPEJ
půda
1,1548
1,7770
0,1049 0,1049
4,4569 1,1594 2,1427 1,1548
ZÚ
3,2975
2,9318
1.2.2. Investice do půdy, meliorace
Ve správním území obce se nacházejí meliorované plochy, tyto plochy nezasahují do
ploch řešených Změnou č. 1 ÚPO.
1.2.3. Závěrečné zhodnocení a zdůvodnění záborů ZPF
Rekapitulace
Změna č. 1 navrhuje plochy v rozsahu 4,94 ha. Z toho tvoří zábor ZPF 3,30 ha:
• ZPF v zastavěném území, dříve odsouhlasený zábor
1,15 ha
• ZPF mimo zastavěné území, dříve odsouhlasený zábor
1,78 ha
0,37 ha
• ZPF mimo zastavěné území, nový zábor
Všechny zábory ZPF jsou ve III. třídě ochrany, která převážně tvoří ZPF v obci a
v návaznosti na zastavěné území. Orná půda tvoří 65 % záboru ZPF, zahrada 35 %. Mimo ZÚ
je zábor ZPF tvořen ve 100 % ornou půdou.
Odůvodnění záborů dle návrhových ploch:
• plochy č. 39 a 41 jsou navrženy bez záboru ZPF;
• v zastavěném území a zároveň v dříve vymezených zastavitelných plochách je
vymezena plocha č. 37, která nahrazuje část dříve vymezené plochy č. 21; v ploše se
mění navrhované využití z ploch bydlení na komerční plochy pro podnikání;
• mimo zastavěné území, ale v dříve vymezených zastavitelných plochách je navržena
plochy č. 38, která nahrazuje dříve vymezené plochy č. 16 a 17; v ploše se mění
navrhované využití z ploch technického vybavení TP a komerčních ploch pro
podnikání na plochy bydlení.
Tyto plochy nemají nový nárok na zábor ZPF oproti schválenému ÚPO.
Nový zábor představuje pouze plocha č. 40 v rozsahu cca 0,37 ha. Jedná se o pozemky
orné půdy navazující na zahrady u rodinných domů jako zadní trakty, tyto parcely
orné půdy jsou v majetku majitelů jednotlivých domů. Parcely budou z hlediska druhu
pozemku změněny z orné půdy na zahrady, z hlediska ÚPO zařazeny do zastavěného
území (stav) bydlení; cílem je umožnění připlocení ke stávajícím objektům. Na těchto
parcelách nebude prováděna výstavba nových RD, připouští se pouze stavby
doplňující (bazény, oplocení, altány apod.).
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
18
2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
2.1. Charakteristika PUPFL v území
Lesní pozemky v katastrálním území obce Mratín zaujímají jen malé plochy.
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanoveno ochranné
pásmo 50 m od okraje.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo lesa jsou vyznačeny ve
výkresové dokumentaci.
2.2. Vyhodnocení záboru PUPFL
Vyhodnocení důsledků Změny č. 1 ÚPO na pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL) vychází z vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
V návrhu Změny č. 1 ÚPO nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Do ochranného 50 m pásma lesa nezasahuje okrajově návrhová plocha č. 38.
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
19
NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZKRATKY
Obecné
RD – rodinné domy
BD – bytový dům
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
Státní správa
ČSÚ – Český statistický úřad
ZÚJ – základní územní jednotka
ZSJ – základní sídelní jednotka
MMR – ministerstvo pro místní rozvoj
KÚ – krajský úřad
MěÚ – městský úřad
OkÚ – (býv.) okresní úřad
SMO – státní mapa odvozená
KN – katastr nemovitostí
PK – pozemkový katastr
SPI – soubor popisných informací
KPÚ – komplexní pozemková úprava
GIS – geografický informační systém
ZABAGED – základní báze geografických dat
k.ú. – katastrální území
č.p. – číslo popisné
p.č. – parcelní číslo
p.p.č. – pozemkové parcelní číslo
st.p.č. – stavební parcelní číslo
DO – dotčené orgány státní správy
Urbanismus
PÚR ČR – Politika územního rozvoje České
republiky
ÚAP – územně analytické podklady
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚP VÚC – územní plán velkého územního celku
(do r. 2006)
ZÚR – zásady územního rozvoje (od r. 2007)
ÚPSÚ – územní plán sídelního útvaru (do r. 1998)
ÚPO – územní plán obce (1998 – 2006)
ÚP – územní plán (od r. 2007)
RP – regulační plán (od r. 1998)
ÚTP – územně technický podklad
ÚPP – územně plánovací podklad
US – urbanistická studie (do r. 2006)
ÚS – územní studie (od r. 2007)
ZÚ – zastavěné území (od r. 2007)
VPS – veřejně prospěšná stavba
VPO – veřejně prospěšné opatření
Ochrana kulturních hodnot
MK – ministerstvo kultury
ÚAN – území s archeologickými nálezy
Doprava
MÚK – mimoúrovňová křižovatka
MK – místní komunikace
ČD – České dráhy
žst. – železniční stanice
VRT – vysokorychlostní železniční trať
KČT – Klub českých turistů
Změna č. 1 ÚPO Mratín – Upravený návrh změny ÚPO
Technická infrastruktura
TI – technická infrastruktura
DN – průměr potrubí
ČOV – čistírna odpadních vod
PHO – pásmo hygienické ochrany
EO – ekvivalent obyvatel
PRVaK – plán rozvoje vodovodu a kanalizací
VDJ – vodojem
TS – trafostanice
VVN – velmi vysoké napětí
VN – vysoké napětí
NN – nízké napětí
ČEPS – Česká energetická přenosová soustava
ČEZ – České energetické závody
RS – plynová regulační stanice
VVTL – velmi vysokotlaký plynovod
VTL – vysokotlaký plynovod
STL – středotlaký plynovod
NTL – nízkotlaký plynovod
ČRa – České radiokomunikace
Nerostné suroviny
DP – dobývací prostor
CHLÚ – chráněné ložiskové území
PÚ – poddolované území
ÚSES, ochrana přírody a krajiny
MŽP – ministerstvo životního prostředí
ÚSES – územní systém ekologické stability
LÚSES – lokální územní systém ekologické
stability
LBC – lokální biocentrum
RBC – regionální biocentrum
NRBC – nadregionální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
RBK – regionální biokoridor
NRBK – nadregionální biokoridor
IP – interakční prvek
CHKO – chráněná krajinná oblast
EVL – evropsky významná lokalita (Natura 2000)
PO – ptačí oblast (Natura 2000)
VKP – významný krajinný prvek
MCHÚ – maloplošné chráněné území
PS – památný strom
ZPF – zemědělský půdní fond
TTP – trvalé travní porosty
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa
BPEJ – bonitační půdně ekologické jednotky
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
LČR – Lesy České republiky
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace
vod
Životní prostředí
TKO – tuhý komunální odpad
Zvláštní zájmy
CO – civilní ochrana
HZS – Hasičský záchranný sbor
20
Legenda
Hranice:
stav
Limity využití území
návrh územní rezerva
stav
návrh
hranice øešeného území
ochranné pásmo silnice
katastrální hranice
vrchní vedení VN, VVN
hranice zastavìného území k 1. 7. 2011
kabelové vedení VN
trafostanice
Plochy s rozdílným zpùsobem využití:
plochy venkovského bydlení (BV)
ochranné pásmo vedení VVN, VN
plochy veøejného zájmu (VZA)
hlavní vodovodní øady
smíšená území - centrum obce (SC)
vodojem
plochy technického vybavení (TP)
hlavní kanalizaèní øady
sportovní a rekreaèní plochy (SR)
èistírna odpadních vod
komerèní plochy - podnikání (KO)
lokální biocentrum
objekty zemìdìlské výroby (ZV)
lokální biokoridor
orná pùda - zemìdìlství (O)
interakèní prvek
zeleò lesy, lesoparky (ZL)
ochranné pásmo lesa
zeleò doprovodná nelesní (ZD)
zaplavované území Q 100
vodní plochy a toky (VPT)
nemovité kulturní památky
silnice II. a III. tøídy
místní komunikace
úèelové polní a lesní cesty
1
èísla návrhových ploch dle platného ÚPO
40
èísla návrhových ploch dle Zmìny è. 1 ÚPO
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Projektant:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Poøizovatel:
obecní úøad Mratín
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
www.kadleckk.cz
Štìpán Klumpar
Schvalovací orgán:
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
Koordinaèní výkres
B1. Koordinaèní výkres
e-mail: [email protected]
Operátor:
1 : 5000
Výkres è.:
B1
Kopie è.:
22
K sirotèímu rybníku
37
5
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
15
4
l
i
uš
ys
V
23
30
28
U Františka
31
K homoli
38
31
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
12
41
14
40
13
7
6
14
Na táboøe
9
32
Mratín
8
Mratínský rybník
3
1
LBK 7
LBK 6
LB
K5
39
LBC 3
Legenda
Hranice:
stav
návrh
hranice øešeného území
katastrální hranice
hranice zastavìného území k 1. 7. 2011
hranice øešených ploch
Územní prvky
lesní plochy
vodní plochy a toky
Ochrana lesa
ochranné pásmo lesa
Ochrana zemìdìlského pùdního fondu
BPEJ
odvodnìné plochy
Stávající druhy pozemkù - zábory
orná pùda
zahrada
ostatní plochy
KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.
Chaberská 3, 182 00 Praha 8
Projektant:
Ing.arch.
Daniela Binderová
Poøizovatel:
obecní úøad Mratín
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
Operátor:
Štìpán Klumpar
Schvalovací orgán:
±íslo smlouvy:
389/10
zastupitelstvo obce Mratín
Akce:
Datum:
Zmìna è. 1 ÚPO Mratín
Název výkresu:
4. 2012
Mìøítko:
Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu
B2. Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu
1 : 5000
Výkres è.:
B2
Kopie è.:
III.
K sirotèímu rybníku
ok
t
po
ký
s
n
í
at
r
M
2.06.00
2.62.00
II.
II.
l
i
uš
ys
V
U Františka
K homoli
2.30.01
III.
23
k
o
t
o
ýp
k
s
n
í
t
a
Mr
2.30.04
IV.
2.72.01
V.
2.30.11
IV.
2.19.01
Na táboøe
III.
Mratín
Mratínský rybník
2.30.11
IV.
2.62.00
II.
35
2.62.00
II.
23
2.31.01
2.30.11
IV.
2.62.00
2.30.11
2.05.01
IV.
II.
2.62.00
II.
II.
2.05.01
II.
2.01.00
2.60.00
I.
I.

Podobné dokumenty

progresivní materiály - Personalizace výuky prostřednictvím e

progresivní materiály - Personalizace výuky prostřednictvím e Člověk odpradávna využíval a postupně začal přetvářet přírodní materiály, které mu sloužily k získání obživy, zajištění obrany před nepřáteli a ke zlepšení svých podmínek pro život. Vývoj a rozvoj ...

Více

malostranské portréty - Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

malostranské portréty - Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan Lidé na Kampì se bouøí. Na náplavce za Rybáøi zmizí romantická cesta s koèièími hlavami, mají být vykáceny nedávno vysazené stromy a po nové silnici budou fièet limuzíny s hosty na vernisáže do gal...

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka se třpytily ve slunci jako zlato. Sluneční paprsky rozpustile vnikaly do starobylých podloubí historického náměstí. Obyvatelé města zapomněli na chvíli na své starosti, radovali se společně z jarní...

Více

Digitální regulátory E5AR

Digitální regulátory E5AR pěticiferným displejem LCD s vysokým jasem. • Krátká vzorkovací perioda 50 ms umožňuje použití v aplikacích vyžadujících velmi rychlou odezvu. • Na třířádkovém negativním displeji LCD s podsvícením...

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV Návrh Změny ÚP

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV Návrh Změny ÚP 10. Rozsah dokumentace Změny č. 1 ÚP ......................................................................................6 II. Textová část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP..................................

Více

161 S Y R E N A

161 S Y R E N A celkem jasný. Ve zmíněné monografii je prý na str. 1847 u Cp 275 poznámka: „ V roce 1965 u příležitosti Protituberkulózní výstavy ve Varšavě bylo přitištěno 400 kusů Cp 275 A z I. nákladu s námi uv...

Více

Mlynářské noviny 3-2012 - Svaz průmyslových mlýnů ČR

Mlynářské noviny 3-2012 - Svaz průmyslových mlýnů ČR Bøeclav). Plzeòský kraj ztratil 33% ploch, Støedoèeský a Praha 30% ploch a Olomoucký kraj 28% ploch. Zaoráno bylo 10 tis. ha osevních ploch. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Celkovì ke ...

Více

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod

Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod hranice. Pro toto území byla zpracována vodohospodářská bilance, která je dále nazývána „Vodohospodářská bilance pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik“. Povodí Labe, státní podnik jako spr...

Více