příručka vlastníka

Transkript

příručka vlastníka
PŘÍRUČKA VLASTNÍKA
Jak provozovat váš
Přístroj na úpravu vody
EcoWater Systems
EcoWater Systems
Modely
ESM9CE+
ESM11CE+
ESM15CE+
ESM18CE+
ESM25CE+
a ESM42HTE+
(Rev. 3/18/08)
ECOWATER
Obsah a zásady bezpečnosti
S Y S T E M S
OBSAH
Strana
Plánování instalace .......................................... 3-4
Rozbalení .......................................................... 5
Instalace......................................................... 5-7
Provoz přístroje ............................................. 8-21
Dálkové ovládání ..........................................23-31
Servisní informace ........................................32-35
Obnovení solné náplně ...................................... 32
Odstraňování potíží.......................................35-38
Rozměry.......................................................... 39
Specifikace ...................................................... 40
Náhradní díly ...............................................41-49
ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Pečlivě dodržujte návod pro instalaci. Při nedodržení
řádné instalace př ístroje na úpravu vody EcoWater
Systems pozbývá záruka platnosti.
Před započetím instalace si pročtěte celý tento
návod. Potom si obstarejte všechny materiály a
nástroje, které budete potřebovat pro provedení
instalace.
Zkontrolujte místní předpisy týkající se potrubí a
rozvodu elektřiny. Instalace musí být provedena
podle nich.
Používejte pouze bezolovnatou pájku a tavidlo
pro všechny spoje pájené na měkko, jak požadují
státní a federální předpisy.
S přístrojem na úpravu vody EcoWater Systems
zacházejte šetrně. Neobracejte ho vzhůru nohama,
nenechte spadnout nebo nestavte na ostré výčnělky.
Neumísťujte přístroj na úpravu vody EcoWater
Systems tam, kde mohou teploty klesnout pod bod
mrazu. Neupravujte vodu teplejší než 49 °C.
Poškození z důvodu zamrznutí nebo horkou
vodou má za následek ztrátu záruky.
Neinstalujte přístroj na přímém slunci. Nadměrné
ohřívání slunečním zářením může způsobit
pokroucení nebo jiné poškození nekovových částí.
Přístroj na úpravu vody EcoWater Systems vyžaduje
minimální průtok vody na vstupu 11 litrů za minutu.
Maximální přípustný tlak vody na vstupu je 8,6
bar. Pokud je denní tlak vyšší než 5,5 bar, může v
nočním čase tlak převýšit maximum. Je-li to nutné,
použijte redukční tlakový ventil (přidání redukčního
ventilu může snížit průtok).
Přístroj na úpravu vody EcoWater Systems pracuje
pouze na elektrické napájení 24 V, 50/60 Hz.
Zajistěte používání transformátoru a zapojte jej do
domovní zásuvky na 230 V, 50 Hz, která je umístěná
pouze v suchém prostředí, uzemněná a s řádnou
ochranou proti přepě tí, jako je jistič nebo pojistka.
Pokud transformátor nahrazujete, použijte pouze
autorizovaný servis, transformátor třídy II, 24 V, 10
VA.
2
Systém není zamýšlen pro úpravu vody, která je
mikrobiologicky riskantní nebo neznámé kvality, bez
odpovídající dezinfekce před nebo za systémem.
Pokud se p řístroj používá pro redukci baria a/nebo
radia 226 a 228, ověřte prosím účinnost na kontaktu
612-607-1700, l. 6470 pro testování dodávek
upravené vody nebo zkontrolujte kontakty týkající se
testování vody ve vašem místním telefonním
seznamu.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a
shledáno vyhovující pro limity pro digitální zař ízení
třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou
navrženy, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti
škodlivému rušení v bytové instalaci. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzař ovat radiofrekvenční
energii a pokud není instalováno podle návodu, může
způsobit nežádoucí rušení radiokomunikací. Avšak
není žádná záruka, že se toto rušení neobjeví při
konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje
škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které
se může urč it vypínáním a zapínáním přístroje,
doporučuje se uživateli zkusit napravit rušení jedním
z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení do zásuvky na jiný okruh, než je
zapojen přijímač.
Konzultujte možnou pomoc s dealerem nebo
zkušeným rádio/TV technikem.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně
schváleny EcoWater Systems by mohly zrušit
oprávnění uživatele provozovat výrobek.
Toto zařízení vyhovuje Industry Canada Standard
RSS-210. Provoz podléhá následujícím dvěma
podmínkám: (1) toto za řízení nesmí zp ůsobovat
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat všechna
rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádaný
provoz zařízení.
Ce dispositif est conforme avec la norme CNR210d’Industrie Canada. Le fonctionnement du
dispositifest sujet aux deux conditions suivantes: (1)
le dispositifne doit pas causer de brouillage, et (2) le
dispositif doitaccepter tous brouillages, incluant tous
brouillages quipeut nuire au bon fonctionnement du
dispositif.
Evropská
směrnice
2002/96/EC
vyžaduje, aby veškerá elektronická a
elektrická zařízení byla likvidována
podle požadavků směrnice Odpadní
elektronické a elektrické zařízení
(WEEE). Tato směrnice nebo podobné
zákony mají národní účinek a mohou se
lišit podle regionu. Pro správnou
likvidaci zařízení se podívejte do vašich
státních a místních zákonů.
ECOWATER
Plánování instalace
S Y S T E M S
VOLITELNÁ OCHRANA
PROTI POVĚTRNOSTI
(Pouze modely ESM9CE+, ESM11CE+
a ESM15CE+
Při instalaci jednotky venku věnujte pozornost
ochraně součástí, znečištění, vandalismu a přímému
slunečnímu záření.
Pro vnější instalace je dostupný volitelný ochranný
kryt. Kontaktujte svého místního dodavatele.
Připevňuje se na zadní
stranu čelní desky
OBR. 0
3
ECOWATER
Plánování instalace
S Y S T E M S
VÝKRESY TYPICKÉ INSTALACE
HLAVNÍ VODOVOD
obtokový ventil
UPRAVENÁ
VODA
HLAVNÍ VODOVOD
TVRDÁ
VODA
230 V, 50 Hz
výstup
TVRDÁ
výstupní ventil
VODA
3-ventilový
obtokový systém
transformátor
(napájený)
vstupní ventil
VÝSTUP
k regulátoru
VÝSTUP
VSTUP
k regulátoru
odtoková hadice ventilu
VSTUP
obtokový ventil
POZNÁMKA: Čelní deska a
podpora nejsou zobrazeny kvůli
přehlednosti výkresu
SKŘÍŇOVÝ
MODEL
přetoková
hadice
nádrže
solanky
odtoková hadice ventilu
MODEL SE 2
NÁDRŽEMI
přetoková hadice
mezera
4 cm
podlahový odpad
Přivažte nebo přidrátujte hadici na místo
nádrže solanky
aby se udržela nad podlahovým odtokem
podlahový odpad
OBR. 1
mezera
4 cm
MOŽNOSTI PŘÍVODNÍHO /
ODTOKOVÉHO POTRUBÍ
odtoková
hadice
VŽDY INSTALUJTE buď
ď obtokový ventil EcoWater
Systems #7214383 nebo 3-ventilový
ventilový obtokový
systém. Obtokové ventily vám umožní zavřít
zavř přívod
ř
vody do změkčovače, je-li třeba
řeba opravit, ale stále
budete mít vodu v domácnosti.
MOŽNOSTI ODTOKU
odtoková
hadice
mezera
4 cm
mezera
4 cm
STOJATÁ TRUBKA
DALŠÍ POŽADAVKY
Pro doplnění vypuště
ě né vody je nutný odtok.
Preferovaným řešením je podlahový odpad, blízko
přístroje
řístroje na úpravu vody EcoWater Systems.
Dalšími možnostmi jsou nádoba na vodu, svislá
trubka atd. (viz obrázek 1B).
Je nutná elektrická zásuvka 230 V, 50 Hz, stále
pod napětím, na suchém místě
ě do 2 metrů od
přístroje
řístroje na úpravu vody EcoWater Systems.
4
ODPADNÍ NÁDOBA
OBR. 1B
ECOWATER
Rozbalení a instalace
S Y S T E M S
1. ROZBALENÍ
Modely přístroje na úpravu vody EcoWater Systems
ESM9CE+, ESM11CE+, ESM15CE+, ESM18CE+,
ESM25CE+ a ESM42HTE+ se dodávají z továrny v
jednom kartónu. Kartón rovn ěž obsahuje sáček s
malými součástmi, potřebnými pro montáž a instalaci
jednotky, plus tento návod.
Důkladně zkontrolujte přístroj na úpravu vody
EcoWater Systems, zda nemá žádné poškození z
přepravy nebo ztracené díly. Také zkontrolujte a
zaznamenejte všechna poškození přepravního
kartónu. Je-li poškozen, uvědomte přepravní
společnost. EcoWater Systems nezodpovídá za
poškození během dopravy.
Odstraňte a vyhoďte (RECYKLUJTE) všechen balicí
materiál. Doporučujeme vám ponechat malé díly v
sáčcích, dokud nebudete připraveni je použít.
2. NÁDRŽ SE SOLNÝM ROZTOKEM
(u modelů se dvěma nádržemi)
a. Postavte solankovou jímku na místo. V nádrži se
solným roztokem umístěte otvory ve spodku
solankové jímky směrem ke stěně nádrže, jak je vidět
na obrázku 2. Potom pomocí šroubu a podložky (v
sáčku s díly) upevněte solankovou jímku na místě.
b. Vložte solankový ventil do solankové jímky. Do
horního otvoru solankové jímky zatlačte potrubí (obr.
2) a veďte je ven ze solankové jímky menším
otvorem v zadní stěně solankové nádrže.
c. Instalujte víko solankové jímky.
d. Ze sáčku s díly vezměte gumovou průchodku a
hadicový kolenový nástavec. Vtlačte průchodku do
většího otvoru v zadní stěně solankové nádrže.
Potom vložte konec kolena s větším průměrem do
průchodky.
e. Přesvědčte se, že je víko nádrže solanky řádně
umístěno na nádrži.
3. INSTALUJTE OBTOKOVÝ VENTIL
a/nebo MĚDĚNÉ POTRUBÍ
a. Instalujete-li obtokový ventil EcoWater Systems,
položte na oba otvory obtokového ventilu namazaný
O-kroužek (viz obrázek 3B). Opatrně zasuňte
obtokový ventil do ventilu změkčovače a instalujte „C“
příchytky.
b. K obtokovému ventilu připojte ohebné hadice (viz
obrázek 3B).
POZNÁMKA: Pro mazání použijte silikonové mazivo
schválené pro dodávání pitné vody.
4. UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY
a. Uzavřete ventil hlavního přívodu vody blízko
studničního čerpadla nebo vodoměru.
b. Vypněte elektrické napájení nebo uzavřete přívod
plynu k ohřívači vody.
c. Otevřete nejvyšší a nejnižší kohoutek, aby se
vypustila všechna voda z domovního potrubí.
5. INSTALACE TŘÍVENTILOVÉHO
OBTOKU
Při instalaci 3-ventilového obtokového systému
zapojte dle potřeby pomocí obrázku 1 jako vodítka.
Při montáži pájené mědi se p řesvědčte, že používáte
bezolovnatou pájku a tavidlo, jak vyžadují federální a
státní směrnice. Na trubky s vnějšími závity použijte
těsnicí tmel.
6. MONTÁŽ PŘÍVODNÍHO A
ODTOKOVÉHO POTRUBÍ
Změřte, uřízněte a volně sestavte potrubí a šroubení
od hlavního vodovodního potrubí (nebo od
obtokového ventilu instalovaného v kroku 5)
k přívodním a odtokovým trubkám, instalovaným
v kroku 3b. Ujistěte se, že trubka s tvrdou vodou jde
na vstupní stranu ventilu. Sledujte směr proudu
vody, abyste si byli jisti.
kryt solankové jímky
Příchytka
podložka
nádrž solanky
potrubí solanky
OBR. 3A
Měděná trubka
Poj. kroužek
VEN
koleno
průchodka
šroub
solanková
jímka
O-kroužek
DOVNITŘ
Poj. kroužek
VEN
Použijte teflonovou
pásku nebo těsnicí
tmel nebo obojí
1“
pružná
hadice
Obtokový
ventil
plovoucí dřík
ventil solanky
1“
vsuvka
1“ pájecí
adaptér
(2)
Vstup
ventilu
otvory
stojatá
trubka
DOVNITŘ
OBR. 2
OBR. 3
5
Vstup
ventilu
OBR. 3B
ECOWATER
Instalace
S Y S T E M S
b. Instalujte měděný drát #4 napříč odstraněnými sekcemi
hlavního vodovodního potrubí, bezpečně upevněte na obou
koncích (viz obrázek 4B) – díly nejsou přibaleny.
7. ZAPOJENÍ PŘÍVODNÍHO A
ODTOKOVÉHO POTRUBÍ
a. PÁJENÉ MĚDĚNÉ TRUBKY
(1) Důkladně vyčistěte a potřete tavidlem všechny spoje.
(2) Vytáhněte plastové „C“ příchytky a vyjměte přívodní a
odtokovou trubku z ventilu. Odstraňte O-kroužky z trubek.
NEPÁJEJTE trubku ve ventilu. Teplo z pájení může
poškodit ventil.
POZNÁMKA: Při instalaci uzemnění, jak je ukázáno na
obrázku 4A, umístěte uzemňovací objímky na měděné
trubky před pájením (viz krok 7a).
(3) Proveďte všechny pájené spoje. Ujistěte se, že jsou
všechna šroubení plně spojená a trubky vyrovnané a
přímé.
b. ZÁVITOVÉ TRUBKY
(1) Na všechny vnější trubkové závity použijte těsnicí tmel.
(2) Utáhněte všechny závitové spoje.
(3) Při pájení přívodní a odvodní trubky dodržte postup
podle kroku 7a výše.
c. CPVC PLASTOVÉ TRUBKY
(1) Všechny spoje vyčistěte, natřete základem a lepidlem,
přitom postupujte podle instrukcí výrobce, které jsou
dodávány s plastovými trubkami a šroubením.
(2) Při pájení přívodní a odvodní trubky dodržte postup
podle kroku 7a výše.
8. UZEMNĚNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
Domovní potrubí studené vody (pouze kovové) se často
používá jako uzemnění pro domovní elektrický systém. 3ventilový obtokový typ instalace , vyobrazený na obrázku 1,
bude udržovat kontinuitu uzemnění. Pokud použijete
plastový obtok, kontinuita se přeruší. Pro obnovení
uzemnění proveďte následující kroky, buď 8a nebo 8b.
a. Použijte sadu zemnicích objímek (přiloženy) pro
provedení převáděcího vodiče přes přívodní a odtokovou
měděnou trubku (viz obrázek 4A).
9. INSTALACE
ODVODNĚNÍ VENTILU
HADICE
POZNÁMKA: Viz možnosti odvodnění ventilu na straně 4.
a. Zdvižení odpadní hadice může způsobit zpětný tlak,
který může snížit množství solanky odebírané během
doplňování. Je-li zvednutí odpadního potrubí nutné proto,
aby se dostalo do místa odpadu, změřte nejprve vstupní
tlak vody ke změkčovači. Pro vstupní tlaky mezi 1,4 a 3,4
bar nezvedejte výše než 2 metry nad podlahu. Pro vstupní
tlak vyšší než 3,4 bar se může potrubí zvednout do
maximální výšky 3 metry.
b. Připojte hadici s vnitřním průměrem ½“ (zkontrolujte
zákony) k odpadnímu kolenu ventilu, na regulátoru.
Použijte hadicovou sponu pro přidržení hadice na místě.
Veďte hadici ven zářezem vzadu na horním krytu.
c. Veďte hadici k podlahovému odpadu a jak je typicky
ukázáno na obrázku 1, přivažte nebo přidrátujte konec k
cihle nebo jinému těžkému předmětu. To zabrání „šlehání“
konce během doplňování. Dodržte minimální mezeru 4 cm,
aby se zabránilo možnému zpětnému proudění kanalizační
vody.
10.INSTALACE PŘETOKOVÉ HADICE
SOLANKOVÉ NÁDRŽE
a. Připojte hadici s vnitřním průměrem ½“ k přetokovému
kolenu nádrže solanky a zajistěte na místě hadicovou
sponou.
b. Veďte hadici k podlahovému odpadu nebo jinému
vhodnému odpadnímu místu, které není výš než odpadní
šroubení na nádrži. Pokud se nádrž přeplní vodou,
přebytečná voda odteče do odpadního místa.
11.U modelů se dvěma nádržemi
připojte solankové potrubí k pouzdru trysky a difuzéru.
3-ventilový obtok
VÝSTUPNÍ
VENTIL
tryska a
difuzér
zemnicí
objímka
O-kroužek
potrubí
solanky
převlečná
matice
objímka (2)
OBR. 4
VSTUPNÍ
VENTIL
Obtokový ventil
EcoWater Systems
koleno
zemnicí drát
OBTOKOVÝ
VENTIL
sítko
Poznámka: Pro usnadnění
napojení solankového potrubí
použijte koleno a těsnicí Okroužek, jak je ukázáno.
Namažte O-kroužek a vložte
do kolena. Koleno nasaďte a
utáhněte. Potom povolte až
jednu otočku, dle potřeby
OBR. 5
VYTÁHNĚTE
pro provoz
od kondicionéru
ZATLAČTE
pro obtok
OBR. 6
6
ke kondicionéru
pro PROVOZ:
- Otevřete vstupní a výstupní
ventily
- Uzavřete obtokový ventil
pro OBTOK
- Uzavřete vstupní a výstupní
ventily
- Otevřete obtokový ventil
ECOWATER
Instalace
S Y S T E M S
POZNÁMKA: Pro dodatečné informace o soli viz strana 31.
12.TLAKOVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI
Aby se předešlo nadměrnému tlaku vzduchu v přístroji
na úpravu vody EcoWater Systems a potrubním
systému, proveďte následující kroky PŘESNĚ v pořadí:
a. Plně otevřete dva nebo více kohoutk ů se studenou
upravenou vodou blízko přístroje na úpravu vody
EcoWater Systems.
b. Dejte obtokový ventil(y) do polohy pro obtok (viz
obrázek 6).
c. Plně otevřete ventil hlavního přívodu vody. Pozorujte,
dokud voda nezačne vytékat plynule bez stříkání a
vzduchových bublin.
d. PŘESNĚ podle následujícího umístěte obtokový ventil(y)
do provozu:
(1) JEDNODUCHÝ OBTOKOVÝ
VENTIL: Pomalu
provozní polohy,
posouvejte vřeteno ventilu do
s několika přestávkami, aby se umožnilo pomalé
natlakování jednotky.
(2) 3-VENTILOVÝ OBTOK: Plně uzavřete obtokový
ventil a otevř ete výstupní ventil. Pomalu otvírejte
přívodní ventil s několika přestávkami, aby se umožnilo
pomalé natlakování jednotky.
e. Asi po třech minutách otevřete kohoutek teplé vody na
jednu minutu nebo dokud se nevytlačí všechen vzduch,
potom jej uzavřete.
f. Uzavřete všechny kohoutky studené vody a zkontrolujte
vaše potrubí na těsnost.
13.VYPLACHOVÁNÍ UHLÍKOVÉHO
PRÁŠKU (Pouze rafinační modely)
V čističích (řada ERR) se během výroby a dodávky tvoří
malé částice uhlíkového filtračního materiálu, které opouští
nádrž s médiem s prvním proudem vody. Tento uhlíkový
„prášek“ není škodlivý, ale dává vodě šedé zbarvení a měl
by se spláchnout do odpadu předtím, než je nasměrován
do domovních kohoutků nebo ohřívače vody.
a. Přesvědčte se, že odpadová trubka ventilu čističe je
připojena a otevřeným koncem nasměrována do
podlahového odpadu, nádoby nebo dalších vhodných
typů odpadu.
b. Přesvědčte se, že obtokový ventil čističe je v obtokové
poloze.
c. Připojte transformátor.
d. Spusťte doplňování a posuňte ventil do polohy pro
zpětné propláchnutí.
e. Když je jednotka ve stavu zpětného proplachování,
pomalu otevřete obtokový ventil do provozní polohy.
f. Nechte čistič dokončit zpětné propláchnutí a rychlé
oplachové cykly (trvají 10-12 minut). Když skončí
doplňovací cyklus, ventil čističe se vrátí do provozní
polohy.
14.PŘIDÁVÁNÍ VODY A SOLI DO
NÁDRŽE SOLANKY
a. Pomocí kbelíku nebo zahradní hadice přidejte asi 10 litrů
vody do nádrže solanky. NELIJTE ji do solankové jímky.
b. Přidejte do solankové nádrže sůl. Nedoporučuje se plnit
nádrž více než do poloviny. Po dokončení doplňování
vyrovnejte hladinu soli. Můžete použít většinu solí určených
pro úpravu vody, ale musí být čisté. Doporučené hrudky,
pelety nebo hrubé solární soli mají méně než 1% procento
nečistot. Skladovací kapacita soli je uvedena na straně 39.
7
15.SANITACE PŘÍSTROJE NA ÚPRAVU
VODY ECOWATER SYSTEMS
V továrně se věnuje péče tomu, aby se udržel váš přístroj
na úpravu vody EcoWater Systems čistý a hygienický.
Avšak během dodávky, skladování, instalace a provozu se
mohou do přístroje dostat bakterie. Z tohoto důvodu se při
instalaci doporučuje* následující sanitace.
a. Sejměte kryt solankové jímky a do solankové jímky
změkčovače nalijte asi 40 ml (2 až 3 polévkové lžíce)
běžného bě licího roztoku. Clorox, Linco, Bo Peep, White
Sail, Eagle atd. jsou značky bělicího roztoku snadno
dostupné. Vraťte kryt jímky.
b. Konečný krok sanitačního procesu je hotov, když
dokončíte následující kroky, včetně programování
elektronického regulátoru na straně 8.
16.PŘIPOJENÍ TRANSFORMÁTORU
Zapojte transformátor do stále „živé“, uzemněné elektrické
domovní zásuvky 230 V, 50 Hz, umístěné na suchém místě
podle místních směrnic. Jednotka pracuje pouze při 24
V. Nepřipojujte bez transformátoru.
17.PROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO
REGULÁTORU
Postupujte podle nastavovací procedury na straně 8,
abyste naprogramovali elektronický regulátor základními
provozními informacemi, jako je čas a tvrdost vody. Po
dokončení kroků 1 až 14 nastavovací procedury na straně
8 pokračujte krokem 18 níže.
18.SPUSŤTE DOPLŇOVÁNÍ
Na rolovací stavové obrazovce stiskněte tlačítko VÝBĚR
(O) pro zobrazení hlavního menu. Zkontrolujte, zda svítí
Recharge, potom stiskněte VÝBĚR (O). Stiskněte tlačítko
DOLŮ (▼) pro posun na Recharge Now, potom stiskněte
dvakrát VÝBĚR (O). Měli byste slyšet běžet motor, jak
přístroj na úpravu vody EcoWater Systems začal
s doplňováním. Toto doplňování stáhne sanitační
prostředek do a skrz přístroj. Všechen vzduch zbývající
v jednotce je vytlačen do odpadu.
19.RESTART OHŘÍVAČE VODY
Zapněte dodávku elektřiny nebo plynu do ohřívače vody a
zapalte plamínek, pokud se používá.
POZNÁMKA: Ohřívač vody je naplněn tvrdou vodou a,
protože se používá teplá voda, naplní se upravenou vodou.
Během několika dnů bude teplá voda plně upravena.
Abyste dostali plně upravenou teplou vodu ihned, počkejte
dokud se doplňování (krok 18) nedokončí, potom vypusťte
ohřívač vody, až poteče studená voda.
20.PŘIPOJENÍ VOLITELNÉHO
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Rozbalte volitelné dálkové ovládání a instalujte baterie, jak
je popsáno na straně 22. Potom postupujte podle postupu
„Připojení k dálkovému ovládání“ na straně 10.
*Doporučeno Společností pro kvalitu vody. U některých dodávek vody
může jednotka EcoWater Systems potřebovat periodickou dezinfekci.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
Displej
Tlačítko
VLEVO
Tlačítko
NAHORU
Tlačítko
VPRAVO
6. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O).
OBR. 11
E.A.S.E.
Tlačítko
Tlačítko
port
VÝBĚR
DOLŮ
OBR. 7
POSTUP NASTAVENÍ
Když je změ kčovač EcoWater Systems připojen
poprvé, zazní pípnutí a displej krátce zobrazí logo,
následované informací o modelu. Dále vás sled šesti
„průvodních“ obrazovek vyzve k zadání základních
informací:
7. TVRDOST (HARDNESS)
Stiskněte tlačítko
DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲), abyste nastavili
hodnotu tvrdosti vaší vody (viz obrázek 11).
POZNÁMKA: Nezvyšujte nastavení tvrdosti, abyste
kompenzovali obsah železa ve vaší vodě.
Elektronické ř ízení kompenzuje automaticky
poté co níže v kroku 11 nastavíte úroveň
obsahu železa.
8. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O).
OBR. 12
OBR. 8
1. JAZYK (LANGUAGE) Má-li požadovaný jazyk již
zaškrtnuté políčko (viz obrázek 8), pokračujte na
krok 2. Jinak stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo
NAHORU (▲), abyste se posunuli na
požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko
VÝBĚR (O), abyste jej vybrali.
2. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), abyste postoupili
na další „průvodní“ obrazovku.
9. HLADINA SOLI (SALT LEVEL)
Stiskněte
tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼), abyste
nastavili hladinu soli (viz obrázek 12). Mělo by se
shodovat s nejnižším číslem na etiketě solankové
jímky, viditelným nad solí.
10. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O).
OBR. 13
OBR. 9
3. SYSTÉMOVÉ JEDNOTKY (SYSTEM UNITS)
Pokud je požadovaný systém již vybrán (viz
obrázek 9), pokračujte na krok 4. V opačném
případě stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo
NAHORU (▲), abyste se posunuli na
požadovaný systém, potom stiskněte tlačítko
VÝBĚR (O), abyste jej vybrali.
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O).
OBR. 10
5. AKTUÁLNÍ ČAS (CURRENT TIME) Stiskněte
tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲), abyste
nastavili aktuální čas (viz obrázek 10). Pro rychlý
posun tlačítko podržte. Zkontrolujte, že je
správně nastaveno AM (dopoledne) nebo PM
(odpoledne). Pokud byly systémové jednotky
nastaveny v kroku 3 na metrické, budou hodiny
ve 24 hodinovém formátu.
8
11. ÚROVEŇ OBSAHU ŽELEZA (IRON LEVEL)
Stiskněte tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼),
abyste nastavili hodnotu obsahu železa ve vaší
vodě (viz obrázek 13). Faktor konverze jsou 3
grány na 1 ppm čistého vodního železa.
12. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Obrazovka ukáže
„Setup complete!“ (viz obrázek 14).
OBR. 14
13. Pokud se v tomto kroku chcete vrátit zpět a udělat
zm ěny, stiskněte tlačítko DOLŮ (▼), abyste se
posunuli na Redo setup, potom stiskněte dvakrát
tlačítko VÝBĚR (O) pro zopakování šesti
„průvodních“ obrazovek.
14. Nechcete-li žádné změny, zkontrolujte, zda je
zaškrtnuté políčko Run softener (viz obrázek 14)
a stiskněte VÝBĚR (O). Změkčovač začne
normální provoz, popsaný na další stránce.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
STAVOVÁ OBRAZOVKA ZMĚKČOVAČE
Během normálního provozu zobrazuje displej
změkčovače EcoWater Systems až čtyři stavové
obrazovky (na straně 14 je vysvětleno, jak se mohou
jednotlivé obrazovky zapnout a vypnout). Každá je
zobrazena na šest sekund, v rolovacím pořadí (viz
obrázek 15).
Stav soli (NaCl)
Bez soli během
135 dní
Stav doplňování
Nastaveno na
automatické
doplňování
OBR. 16
Během normálního provozu (stavové obrazovky
rolují) stiskněte tlačítko změ kčovače VÝBĚR (O),
aby se zobrazilo Hlavní menu (viz obrázek 16). Toto
menu a jeho přidružené obrazovky se používají pro
řízení provozu změkčovače:
Spotřeba vody (litry)
Denní průměr:
625 Dnes: 456
* Zbývá: 2380
Průtok vody
0,0 LPM
*Voda zbývající před příštím doplňováním.
HLAVNÍ MENU
OBR. 15
Stiskem tlačítka změkčovače VPRAVO (►) se
manuálně dostanete na následující obrazovku v
pořadí. Stiskem tlač ítka VLEVO (◄) se manuálně
vrátíte k předcházející stavové obrazovce. Pokud se
po 30 sekund nestiskne žádné tlačítko, bude
pokračovat automatické rolování.
DALŠÍ HLÁŠENÍ, UPOZORNĚNÍ
A PŘIPOMÍNKY
Stavové obrazovky změkčovače popsané výše se
nebudou zobrazovat v rolovací sekvenci, zobrazí-li
se jedna z následujících položek:
Stav doplňování (Recharge status), zobrazený
během doplňování, ukazující polohu ventilu a
zbývající čas.
Přidejte sůl (Add salt) nebo Bez soli (Out of salt)
(viz strana 31).
Obrazovka pro nastavení aktuálního času
(Current time) místo stavové obrazovky značí, že
byl čas ztracen, pravděpodobně po dlouhé ztrátě
napájení. Nastavení času (viz strana 12).
Připomínka servisu (Service reminder) (viz
strana 20).
Nalezena chyba (Error detected) (kontaktujte
svého dodavatele kvůli servisu).
BLIKAJÍCÍ OSVĚTLENÍ POZADÍ
Displej změkč ovače má osvětlení pozadí, aby se
mohl snadno číst. Osvětlení bude blikat, když
nastane jeden z následujících stavů:
Je třeba přidat sůl
Je třeba nastavit čas (čas byl ztracen)
Termín pro servis je prošlý (připomínka servisu)
Chybový stav
Blikání se zastaví po stisku jakéhokoliv tlačítka.
Avšak po půlnoci zač ne opět blikat, pokud výchozí
podmínka (např. nízká úroveň soli) nebyla upravena.
9
Doplňování (Recharge) (viz str. 12)
Nastavení soli (Salt settings)
Hladina soli (Salt level) (viz str. 11)
Alarm nízké hladiny soli (Low salt alarm) (viz str. 11)
Typ soli (Salt type) (viz str. 11)
Základní nastavení (Basic settings)
Aktuální čas (Current time) (viz str. 12)
Tvrdost (Hardness) (viz str. 13)
Úroveň železa (Iron level) (viz str. 13)
Čas doplňování (Recharge time) (viz str. 13)
Rolující obrazovky (Rolling screens) (viz str. 14)
Uživatelské preference (User preferences)
Jazyk (Language) (viz str. 14)
Formát času (Time format) (viz str. 15)
Jednotky objemu (Volume units) (viz str. 15)
Jednotky tvrdosti (Hardness units) (viz str. 15)
Jednotky hmotnosti (Weight units) (viz str. 15)
Systémové informace (System information)
Informace o modelu (Model information) (viz str. 16)
Voda k dispozici (Water available) (viz str. 16)
Denní průměr použité vody (Daily avg. water used) (viz
str. 16)
Voda použitá dnes (Water used today) (viz str. 16)
Celkem použito vody (Total water used) (viz str. 16)
Aktuální průtok vody (Current water flow) (viz str. 16)
Počet dní od spuštění (Days powered up) (viz str. 16)
Poslední doplňování (Last recharge) (viz str. 16)
Celkový počet doplňování (Total recharges) (viz str. 16)
Pokročilá nastavení (Advanced settings)
Časy cyklů (Cycle times)
Čas zpětného proplachu (Backwash time) (viz str.
17)
2. zpětný proplach (2nd backwash) (viz str. 17)
Čas 2. zpětného proplachu (2nd backwash time)
(viz str. 17)
Čas rychlého opláchnutí (Fast rinse time) (viz str.
17)
Zvláštní charakteristiky (Special features)
Efektivní režim (Efficiency mode) (viz str. 18)
Max. počet dní mezi doplňováním (Max. days
between recharges) (viz str. 18)
Pomocné řízení (Auxiliary control) (viz str. 19)
Množství chemických přísad** (Chemical feed
volume) (viz str. 19)
Časovač chemických přísad** (Chemical feed
timer) (viz str. 19)
97% charakteristika (97% feature) (viz str. 19)
Připomínka servisu (Service reminder) (viz str. 20)
Odstraňování problémů (Troubleshooting)
Poslat E.A.S.E. hlášení (Send E.A.S.E. message)
(viz str. 20)
Diagnostika (Diagnostics) (viz str. 21)
Změny nastavení (Setup changes) (viz str. 21)
Připojení na dálkové ovládání (Connect to remote) (viz
strana 10)
**Zobrazí se pouze, pokud je pomocné řízení nastaveno na Chemické
přísady.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
PŘIPOJENÍ NA VOLITELNÉ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Když se elektronické řízení změkčovače poprvé
spustí, nekomunikuje ješt ě s dálkovým ovládáním.
pro zřízení spojení mezi těmito dvěma proveďte
následující:
1. Tento postup zahrnuje stlačení tlačítek jak na
změkčova či, tak na dálkovém ovládání, mějte
tedy nyní dálkové ovládání poblíž změkčovače.
Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání spuštěné
(viz instalace baterií na straně 23).
2. Z jedné
z rolujících
stavových
obrazovek
stiskněte tlačítko změkčovače VÝBĚR (O), aby
se zobrazilo Hlavní menu.
3. Stiskněte tlačítko změkčovače DOLŮ (▼) pro
přesun volbami menu, dokud se nezvýrazní
Pokročilé nastavení (Advanced settings) (viz
obrázek 17).
OBR. 19
10. Během několika sekund by se měla obrazovka
změnit a ukázat „Dálkové ovládání nalezeno“
(Remote found) (viz obrázek 20). Pokud asi po
jedné minutě místo toho obrazovka změkčovače
ukáže „Nové dálkové ovládání nebylo nalezeno“
(New remote not found), stiskněte tlačítko
změkčovače VÝBĚR (O) pro návrat na obrazovku z
obrázku 18 a stiskněte tlačítko změkčovače VLEVO
(◄) pro návrat na obrazovku z obrázku 96. Potom
zopakujte tento postup od kroku 8. Pokud není
dálkové ovládání nalezeno po několika pokusech,
kontaktujte vašeho dodavatele kvůli servisu.
Zaznamenejte si hlášení z obrazovky dálkového
ovládání po neúspěšném pokusu, protože to
označuje podstatu problému.
OBR. 17
4. Stiskněte tlačítko změkčovače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu Pokročilá nastavení (Advanced
settings) (viz obrázek 18).
OBR. 20
11. Stiskně te tlačítko změkčovače VÝBĚR (O).
Displej se vrátí zpátky k menu Pokročilá
nastavení (Advanced settings) (obrázek 18).
12. Stiskněte dvakrát tlačítko změkčovače VLEVO
(◄) pro návrat na rolující stavové obrazovky.
OBR. 18
5. Stiskněte tlačítko změkčovače DOLŮ (▼) pro
přesun volbami menu, dokud se nezvýrazní
Připojení na dálkové ovládání (Connect to
remote).
6. Pokud ještě není na dálkovém ovládání
zobrazena obrazovka menu, stiskněte tlačítko
dálkového ovládání VÝBĚR (O), aby se objevila
obrazovka menu (viz obrázek 95 na straně 25).
7. Stiskněte tlačítko dálkového ovládání DOLŮ (▼)
pro přesun volbami menu, dokud se nezvýrazní
Přidat nové zařízení (Add new device) v okně
(viz obrázek 96).
8. Stiskněte tlačítko dálkového ovládání VÝBĚR (O)
a objeví se obrazovka „Čekání na nové
zařízení...“ (Waiting for new device...) (viz
obrázek 97). Dálkový ovladač čeká dvě minuty
na změkčovač, aby se aktivoval (viz další krok).
9. Zkontrolujte, zda je na displeji změkčovače stále
obrazovka z obrázku 18. Stiskněte tlačítko
změkčovače VÝBĚR (O), aby se ukázala
obrazovka
„Hledání
dálkového
ovládání“
(Looking for remote) (viz obrázek 19).
ZOBRAZENÍ DLOUHÝCH HLÁŠENÍ NA
DISPLEJI
Většina hlášení na obrazovce displeje změkčovače je
dost krátká, aby se zobrazila v jedné řádce. Delší
hlášení budou zkrácena (viz obrázek 21 pro příklad),
dokud je nezvýrazníte.
OBR. 21
Jednu sekundu po zvýraznění se prohlížecí okénko
rozšíří (viz obrázek 22), aby se zobrazilo celé
hlášení. Po třech sekundách se pohled resetuje
(obrázek 21).
OBR. 22
10
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
NASTAVENÍ HLADINY SOLI
Tuto charakteristiku použijte, když přidáváte sůl do
změkčovače.
Postup pro skříňové modely
1. Když změkčovač zobrazuje rolující stavové
obrazovky, otevř ete víčko slánky. Rozsvítí se
osvětlení nádrže a objeví se obrazovka Hladina
soli (Salt level) (viz obrázek 23).
OBR. 23
2. Po přidání a urovnání soli se podívejte na
číslovanou etiketu na solankové jímce. Stiskněte
tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼) pro
změnu hladiny soli, aby odpovídala nejnižšímu
číslu viditelnému na etiketě solankové jímky nad
solí.
3. Uzavřete víčko slánky. Osvětlení nádrže zhasne
a displej se vrátí k rolovacím stavovým
obrazovkám.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Nastavení soli (Salt settings) (obrázek 25).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky. Ta také
automaticky zmizí, pokud nebylo stisknuto žádné
tlačítko během 4 minut.
ALARM NÍZKÉHO STAVU SOLI
Tuto charakteristiku použijte pro programování, kdy
bude elektronické řízení zobrazovat alarm nízkého
stavu soli. Počet dní může být uživatelský nebo se
mů že charakteristika vypnout. Implicitně je
nastaveno 30 dní.
1-3. Jděte do menu Nastavení soli (Salt settings) a
postupujte podle kroků 1-3 v „Postupu pro modely
se dvěma nádržemi“ vlevo.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Alarm nízkého
stavu soli (Low salt alarm).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Alarm nízkého stavu soli (Low salt
alarm) (obrázek 26).
Postup pro modely se dvěma nádržemi
1. Z jedné
z rolujících
stavových
obrazovek
stiskněte tlačítko změkčovače VÝBĚR (O), aby
se zobrazilo Hlavní menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Nastavení soli (Salt
settings) (viz obrázek 24).
OBR. 24
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazilo
menu Nastavení soli (Salt settings) (viz obrázek
25).
OBR. 25
4. Zkontrolujte, zda je Nastavení soli (Salt settings)
zvýrazněno.
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazila
obrazovka Úroveň soli (viz obrázek 23). Tato
obrazovka zůstane 15 minut, poté automaticky
zmizí.
6. Po přidání a urovnání soli se podívejte na
číslovanou etiketu na solankové jímce. Stiskněte
tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼) pro
změnu hladiny soli, aby odpovídala nejnižšímu
číslu viditelnému na etiketě solankové jímky nad
solí.
11
OBR. 26
6. Stiskněte tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼)
pro změnu počtu dní. Nastavte počet dní, aby se
poskytl dostatek času pro nákup soli a zabránilo
běhu s tvrdou vodou. Nastavení počtu dní pod 1
alarm vypne.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Nastavení soli (Salt settings).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ TYPU SOLI
Tuto charakteristiku použijte pro programování
elektronického řízení s jakým typem soli se bude
používat. Implicitně je nastaveno NaCl. Výběr KCl
zvýší čas plnění 0 25% a časy pro solanku/pomalý
oplach o 12%.
1-3. Jděte do menu Nastavení soli (Salt settings) a
postupujte podle kroků 1-3 v „Postupu pro modely
se dvěma nádržemi“ vlevo.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Typ soli (Salt type).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky menu Typ soli (Salt type) (obr. 27).
OBR. 27
6. Jestliže byla požadovaná sůl již vybrána (obrázek
27), jděte na krok 7. V opačném případě
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
pro přesun na jiný typ soli, potom stiskněte
VÝBĚR (O), abyste jej vybrali.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Nastavení soli (Salt settings).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
DOPLŇOVÁNÍ ZMĚKČOVAČE
Tato charakteristika se může použít pro zajištění
odpovídající dodávky měkč ené vody v časech, kdy
je obvykle vysoká spotřeba vody. Například máte-li
hosty a obrazovka „Dostupná voda“ (Water available)
(viz strana 16) je na nebo pod 50%, mohli byste
spotřebovat zásoby vody před příštím automatickým
doplněním. Spuštěním manuálního doplňování znovu
získáte po dokončení 100% kapacity měkčené vody.
1. Z jedné
z rolujících
stavových
obrazovek
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazilo
Hlavní menu.
OBR. 30
6. Stiskněte
tlačítko
VLEVO
(◄)
(dvakrát
z obrazovky Stav doplňování (Recharge status))
pro návrat na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU
Když je elektronické řízení změkčovače poprvé
spuštěno, „průvodní“ obrazovka vás vyzývá nastavit
aktuální čas (viz strana 8). Pro změnu tohoto času v
pozdější lhůtě, jako je po dlouhé době bez napájení:
1. Z jedné
z rolujících
stavových
obrazovek
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazilo
Hlavní menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Základní nastavení
(Basic settings) (viz obrázek 31).
OBR. 28
2. Zkontrolujte, zda je zvýrazněno Doplňování
(Recharge) (viz obrázek 28).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazilo
menu Doplňování (Recharge) (viz obrázek 29).
OBR. 28
4. Pokud je požadovaná volba již vybrána (viz
obrázek 29), jděte na krok 5. V opačném případě
stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
pro přesun na požadovanou volbu, potom
stiskněte VÝBĚR (O), abyste ji vybrali.
Automaticky (Automatic) ruší manuálně
naplánované doplňování (pokud ještě neza čalo) a
ponechá na rozhodnutí elektronického řízení, kdy má
být příští doplňování.
Doplnit nyní (Recharge now) začne doplňovat
ihned poté, co je znovu zmáčknuto tlačítko VÝBĚR
(O) v kroku 5.
Naplánovat (Schedule) nastaví doplňování, aby
začalo v předem nastavený čas (nastavte podle
návodu na straně 13).
5. Stiskněte tlač ítko VÝBĚR (O). Je-li vybráno
Doplnit nyní (Recharge now), displej ihned
přejde na obrazovku Stav doplňování (Recharge
status) (viz obrázek 30). Je-li vybráno
Automaticky (Automatic) nebo Naplánovat
(Schedule), displej se vrátí na Hlavní menu
(obrázek 28).
12
OBR. 31
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazilo
menu Základní nastavení (Basic settings) (viz
obrázek 32).
OBR. 32
4. Zkontrolujte, zda je zvýrazněn Aktuální čas
(Current time).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Aktuální čas (Current time) (viz
obrázek 33).
OBR. 33
6. Pro změnu času stiskněte tlačítko DOLŮ (▼)
nebo NAHORU (▲). Pro rychlý postup podržte
tlačítko zmáčknuté. Zkontrolujte, zda je správně
nastaveno AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne)
(pokud není změkčovač nastaven na 24 hodinový
systém).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Základní nastavení (Basic settings)
(obrázek 32).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
NASTAVENÍ ČASU DOPLŇOVÁNÍ
Když je elektronické řízení změkčovače poprvé
spuštěno, je implicitní čas pro start automatického
doplňování nastaven na 2:00 v noci. To je dobrý čas
pro většinu domácností, protože se voda nepoužívá.
Pro změnu tohoto času:
1. Z jedné
z rolujících
stavových
obrazovek
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O), aby se zobrazilo
Hlavní menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Základní nastavení
(Basic settings) (viz obrázek 34).
OBR. 34
3. Stiskn ěte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Základní nastavení (Basic settings) (viz obrázek
35).
1-3. Jděte do menu Základní nastavení (Basic
settings) a postupujte podle kroků 1-3 v
„Nastavení času doplňování“ vlevo.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Tvrdost (Hardness).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Tvrdost (Hardness) (obrázek 37).
1 grán = 1°dH
10 ppm = 1°f
OBR. 37
6. Stiskněte tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼)
pro nastavení hodnoty tvrdosti vaší vody. Pro
rychlý postup přidržte tlačítko zmáčknuté.
POZNÁMKA: Nezvyšujte nastavení tvrdosti, abyste
kompenzovali obsah železa ve vaší vodě.
Elektronické
řízení
kompenzuje
automaticky poté, co níže nastavíte úroveň
obsahu železa.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Základní nastavení (Basic settings).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
OBR. 35
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud není zvýrazněn Čas doplňování
(Recharge time).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Čas doplňování (Recharge time) (viz
obrázek 36).
OBR. 36
6. Pro změnu času doplňování s přírůstkem 1
hodina stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo
NAHORU (▲). Pro rychlý postup podržte tlačítko
zmáčknuté. Zkontrolujte, zda je správně
nastaveno AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne)
(pokud není změkčovač nastaven na 24 hodinový
systém).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Základní nastavení (Basic settings)
(obrázek 35).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ TVRDOSTI
Když je elektronické řízení změkčovače poprvé
spuštěno, „průvodní“ obrazovka vám nabídne zadat
tvrdost vaší vody (viz strana 8). Pro její změnu:
13
NASTAVENÍ ÚROVNĚ OBSAHU ŽELEZA
Když je elektronické řízení změkčovače poprvé
spuštěno, „průvodní“ obrazovka vám nabídne zadat
úroveň obsahu železa ve vaší vodě (viz strana 8).
Konverzní faktor jsou 3 grány na ppm čistého železa
ve vodě. Pro změnu:
1-3. Jděte do menu Základní nastavení (Basic
settings) a postupujte podle kroků 1-3 v
„Nastavení času doplňování“ vlevo.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Úroveň obsahu
železa (Iron level).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Úroveň obsahu železa (Iron level)
(obrázek 38).
OBR. 38
6. Pro nastavení hodnoty obsahu železa stiskněte
tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲). Pro
rychlý postup podržte tlačítko zmáčknuté.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí do
menu Základní nastavení (Basic settings).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
MODIFIKACE ROLOVACÍCH
OBRAZOVEK
NASTAVENÍ JAZYKA
Během normálního provozu změkčovače se ukazují
čtyři stavové obrazovky jedna po druhé (viz
„Obrazovky stavu změkčovače“ na straně 9). Když je
elektronické řízení změkčovače poprvé spuštěno,
implicitně se zobrazí všechny č tyři. Můžete
vypnout/zapnout jednotlivé obrazovky*:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Základní nastavení
(Basic settings) (viz obrázek 39).
Když je elektronické řízení změkčovače poprvé
spuštěno, „průvodní“ obrazovka vás vyzve k
nastavení jazyka (viz strana 8). Jazyk je nastaven
nezávisle na změkčovači a dálkovém ovladači (viz
strana 26 pro nastavení jazyka na dálkovém
ovladači). Pro změnu jazyka změkčovače:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Uživatelské
preference (User preferences) (viz obrázek 42).
OBR. 42
OBR. 39
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Základní nastavení (Basic settings) (viz obrázek
40).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Uživatelské preference (User preferences) (viz
obrázek 43).
OBR. 43
OBR. 40
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Rolující obrazovky
(Rolling screens).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Rolující obrazovky (Rolling screens) (viz
obrázek 41).
4. Zkontrolujte, zda je zvýrazněn Jazyk (Language).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Jazyk (Language) (viz obrázek 44).
OBR. 44
OBR. 41
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a projděte seznam. Zaškrtnuté položky se
zobrazí během normálního provozu.
7. Aby se zrušilo vybrání obrazovky, zkontrolujte,
zda je její název v okně zvýrazněn. Potom
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Černý obdélník
zmizí. Po opětovném stisku tlačítka VÝBĚR (O)
se znovu objeví a znovu vybere zvýrazněnou
položku. Alespoň jedna obrazovka se musí
vybrat/zvýraznit.
8. Když je výběr dokončen, ukončete toto menu
stiskem tlačítka VLEVO (◄). Displej se vrátí zpět
na menu Základní nastavení (Basic settings)
(obrázek 40).
9. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
*To nezahrnuje obrazovky s připomínkami servisu, chybami,
varováními nebo stavem doplňování.
14
6. Pokud je požadovaný jazyk již vybrán (viz obrázek
44), jděte na krok 7. V opačném případě stiskněte
tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲) a
přesuňte se na požadovaný jazyk, potom
stiskněte VÝBĚR (O), abyste jej vybrali. Na výběr
je: angličtina, špan ělština, francouzština,
italština, němčina, polština, ruština, maďarština,
turečtina, litevština, řečtina nebo rumunština.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Uživatelské preference (User
preferences) (obrázek 43).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE NA ANGLIČTINU, JELI ZOBRAZEN JINÝ JAZYK:
Z rolujících stavových obrazovek stiskněte VÝBĚR
(O). Stiskněte třikrát tlačítko DOLŮ (▼), potom
dvakrát VÝBĚR (O). Stiskn ěte tlačítko NAHORU (▲)
a přesuňte se na angličtinu na vrchu seznamu, potom
stiskněte dvakrát VÝBĚR (O). Stiskněte dvakrát
tlačítko VLEVO (◄) pro opuštění všech menu.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
NASTAVENÍ FORMÁTU ČASU
Použijte tuto charakteristiku pro výběr 12-hodinového
(AM/PM) nebo 24-hodinového časového systému.
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Uživatelské
preference (User preferences).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Uživatelské preference (User preferences).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Formát času (Time
format).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Formát času (Time format) (viz obrázek
45).
OBR. 45
6. Pokud je požadovaný formát již vybrán (viz
obrázek 45), jděte na krok 7. V opačném případě
stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a přesuňte se na jiný časový formát, potom
stiskněte VÝBĚR (O), abyste jej vybrali.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Uživatelské preference (User
preferences).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ JEDNOTEK OBJEMU
Tuto charakteristiku použijte pro výběr galonů nebo
litrů jako objemových jednotek.
1-3. Jděte do menu Uživatelské preference (User
preferences) a postupujte podle kroků 1-3 v
„Nastavení formátu času“ výše.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Jednotky objemu
(Volume units).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Jednotky objemu (Volume units) (viz
obrázek 46).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ JEDNOTEK TVRDOSTI
Použijte tuto charakteristiku pro výběr gránů nebo
částic na milión (ppm) jako jednotek tvrdosti.
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Uživatelské
preference (User preferences).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Uživatelské preference (User preferences).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Jednotky tvrdosti
(Hardness units).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Jednotky tvrdosti (Hardness units) (viz
obrázek 47).
1 grán = 1°dH
10 ppm = 1°f
OBR. 47
6. Pokud je požadovaná tvrdost již vybrána (viz
obrázek 47), jděte na krok 7. V opačném případě
stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a přesuň te se na jinou jednotku tvrdosti, potom
stiskněte VÝBĚR (O), abyste ji vybrali.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Uživatelské preference (User
preferences).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
NASTAVENÍ JEDNOTEK HMOTNOSTI
Použijte tuto charakteristiku pro výběr liber nebo
kilogramů jako jednotek hmotnosti.
1-3. Jděte do menu Uživatelské preference (User
preferences) a postupujte podle kroků 1-3 v
„Nastavení jednotek tvrdosti“ výše.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Jednotky hmotnosti
(Weight units).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Jednotky hmotnosti (Weight units) (viz
obrázek 48).
OBR. 46
6. Pokud je požadovaná jednotku objemu již vybrána
(viz obrázek 46), jděte na krok 7. V opačném
případě stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo
NAHORU (▲) a přesuňte se na jiný časový
formát, potom stiskněte VÝBĚR (O), abyste ji
vybrali.
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Uživatelské preference (User
preferences).
15
OBR. 48
6. Pokud je požadovaná jednotku objemu již vybrána
(viz obrázek 48), jděte na krok 7. V opačném
případě stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo
NAHORU (▲) a přesuňte se na jiný časový
formát, potom stiskněte VÝBĚR (O), abyste ji
vybrali.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Uživatelské preference (User
preferences).
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
automaticky, pokud se nestiskne žádné tlačítko
během čtyř minut.
8. Stiskněte dvakrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Použijte tuto charakteristiku pro vyhledání
následujících informací o změkčovači a jeho provozu:
Informace o modelu (číslo modelu a verze
softwaru)
Voda k dispozici (měkčená voda připravená
pro použití)
Denní průměr spotřebované vody
Voda spotřebovaná dnes
Celkem spotřebováno vody (vysvětleno
v kroku 6 níže)
Aktuální průtok vody
Dnů od spuštění
Poslední doplňování
Celkem doplňování
Pro zobrazení jedné z těchto obrazovek:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Systémové
informace (System information) (viz obrázek 49).
OBR. 49
OBR. 51
OBR. 52
OBR. 53
OBR. 54
OBR. 55
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Systémové informace (System information).
OBR. 56
OBR. 50
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní požadovaná volba
(viz seznam v tomto sloupci).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
požadované informační obrazovky (viz obrázky
51-59).
6. Obrazovka Celkem spotřebováno vody (viz
obrázek 55) ukazuje objem vody spotřebované
od posledního resetu (funguje stejně jako denní
počítadlo kilometrů v autě. Pro resetování
hodnoty na 0 stiskněte tlačítko VPRAVO (►),
když je tato obrazovka zobrazena.
7. Po skončení prohlížení informační obrazovky
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Systémové informace (System
information) (obrázek 50). Také zmizí
16
OBR. 57
OBR. 58
OBR. 59
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
ČASY CYKLŮ
Použijte tuto charakteristiku pro změnu následujících
operací změkčovače:
Čas zpětného proplachu
Druhý zpětný proplach
Čas druhého zpětného proplachu
Čas rychlého opláchnutí
Pro zobrazení těchto obrazovek:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings) (viz obrázek 60).
OBR. 60
3. Stiskn ěte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Pokročilá nastavení (Advanced settings) (viz
obrázek 61).
8a. Čas zpětného propláchnutí: Stiskněte tlačítko
DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲) pro změnu času
zpětného propláchnutí. Pro rychlý postup tlačítko
přidržte. Čas zpětného propláchnutí se může
nastavit od 1 do 30 minut (viz obrázek 63).
OBR. 63
8b. Druhý zpětný proplach: Pokud je požadovaná
jednotka objemu již vybrána (viz obrázek 64),
jděte na krok 9. V opačném případě stiskn ěte
tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲) a
přesuňte se na jinou volbu, potom stiskněte
VÝBĚR (O), abyste ji vybrali. Nastavení této
charakteristiky na ON přidá druhé propláchnutí a
oplach na začátku doplňovacího cyklu. Implicitně
je nastaveno Off. Nastavte tuto charakteristiku
na On, pokud vaše voda obsahuje mnoho
usazenin nebo železa.
OBR. 64
OBR. 61
4. Zkontrolujte, zda jsou zvýrazněny Časy cyklů
(Cycle times).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Časy cyklů (Cycle times) (viz obrázek 62).
OBR. 62
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní požadovaná volba
(viz seznam v tomto sloupci).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
požadované informační obrazovky (viz obrázky
63-66).
8. Pro konkrétní instrukce o každé obrazovce
času cyklu viz pravý sloupec na této straně.
9. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Časy cyklů (Cycle times) (obrázek
62).
10. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
17
8c. Čas zpětného propláchnutí: Stiskněte tlačítko
DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲) pro změ nu času
druhého propláchnutí. Pro rychlý postup přidržte
tlačítko. Čas lze nastavit od 1 do 30 minut (viz
strana 65).
OBR. 65
8d. Čas rychlého oplachu: Stiskněte tlačítko DOLŮ
(▼) nebo NAHORU (▲) pro změnu času
rychlého oplachu. Pro rychlý postup tlačítko
přidržte. Čas rychlého oplachu se může nastavit
od 1 do 30 minut (viz strana 66).
OBR. 65
*Snížení časů zpětného propláchnutí a rychlého oplachu
pod implicitně nastavené hodnoty modelu zm ěkčovače
může mít za následek slanou vodu po doplňování
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
Použijte tyto charakteristiky pro změnu následujících
operací:
Efektivní režim
Maximální počet dní mezi doplňováním
Pomocné řízení (popsané na straně 19)
Množství chemických přísad* (viz strana 19)
Časovač chemických přísad (viz strana 19)
97% charakteristika
Připomínka servisu (viz strana 20)
Pro zobrazení těchto obrazovek:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings) (viz obrázek 67).
OBR. 67
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Pokročilá nastavení (Advanced settings) (viz
obrázek 68).
OBR. 68
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu,
dokud
se
nezvýrazní
Speciální
charakteristiky (Special features).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Speciální charakteristiky (Special features) (viz
obrázek 69).
OBR. 69
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní požadovaná volba
(viz seznam v tomto sloupci).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
požadované informační obrazovky (viz obrázky
70-72).
8. Pro konkrétní instrukce o každé obrazovce
speciální charakteristiky viz pravý sloupec na
této straně.
9. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Speciální charakteristiky (Special
features) (obrázek 69).
10. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
*Zobrazí se pouze je-li pomocné řízení nastaveno na
Chemické přísady.
18
8.a Efektivní režim: Pokud je požadovaný efektivní
režim již vybrán (viz obrázek 70), jděte na krok 7.
V opačném případě stiskněte tlačítko DOLŮ (▼)
nebo NAHORU (▲) a přesuňte se na jiný
požadovaný efektivní režim, potom stiskněte
VÝBĚR (O), abyste jej vybrali.
Účinnost soli (Salt efficient) omezuje dostupné
dávky soli, aby se udržela účinnost soli 4000
gránů/libru. Jednotky mohou obnovovat častěji.
Auto seřizování (Auto adjusting) je implicitní.
Automaticky nastaví dávky soli, aby se zaměřily
na 3-4 denní interval mezi doplňováním.
Doporučeno.
Vysoká kapacita (High capacity) je pro
aplikace, kde se může tolerovat velmi nízký
„odvod“ (menší než 1,5 ppm) tvrdosti. Takové
aplikace zahrnují vodu pro kotle. Toto nastavení
spotřebuje vyšší množství soli.
OBR. 70
8b. Maximum dní mezi doplňováním (Maximum days
between recharges): Stiskně te tlačítko DOLŮ
(▼) nebo NAHORU (▲) pro změnu počtu dní
(viz obrázek 71). Charakteristiku lze nastavit od
1 do 15 dní. Nastavení počtu dní menší než 1
vypne
tuto
charakteristiku
a
nedodrží
automatické řízení doplňování.
OBR. 71
8c. 97% charakteristika (97% feature): Pokud je
požadovaná volba již vybrána (viz obrázek 72),
jděte na krok 9. V opačném případě stiskn ěte
tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲) a
přesuňte se na jinou volbu, potom stiskněte
VÝBĚR (O), abyste ji vybrali. Je-li tato
charakteristika zapnuta, změkčovač bude
automaticky doplňovat, když se spotřebuje 97%
kapacity, kdykoliv během dne. Implicitně je
vypnutá.
OBR. 72
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
POMOCNÉ ŘÍZENÍ
Elektronické řízení má pomocný výstup, který může
řídit externí zařízení v systému úpravy vody. Signál je
24 V AC, odběr proudu maximálně 800 mA. Svorky
pomocného výstupu jsou umístěné na desce
elektronického řízení (viz schéma na straně 37).
Chcete-li znát více detailů o používání pomocného
řízeného zařízení v systémech úpravy vody,
konzultujte „Průvodce problémy s vodou“ od
EcoWater Systems.
Pro vybrání režimu pomocného řízení:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pokročilá nastavení (Advanced settings).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu,
dokud
se
nezvýrazní
Speciální
charakteristiky (Special features).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Speciální charakteristiky (Special features) (viz
obrázek 73).
OBR. 73
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pomocné řízení
(Auxiliary control).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pomocné řízení (Auxiliary control) (viz
obrázek 74).
8. Pokud je požadovaná volba již vybrána (viz
obrázek 74), jděte na krok 9. V opačném případě
stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a přesuňte se na jinou volbu, potom stiskněte
VÝBĚR (O), abyste ji vybrali.
Vypnuto (Off) je nastaveno implicitně.
Chlór (Chlorine) se může použít pro řízení
generátoru chlóru, který produkuje chlór, jak jím
prochází solanková voda, pro sanitaci
pryskyřice během doplňování.
Obtok (Bypass) zapne 24 V AC během částí
cyklu solení, zpětného propláchnutí a rychlého
oplachu (když je ventil změkčovače v obtoku a
tvrdá voda je přiváděna do domu).
Chemické přísady (Chemical feed) se mohou
používat pro pohon čerpadla pro chemické
přísady. Je-li vybrán, musí se nastavit objem
chemických přísad a časovač, jak je detailně
popsáno vpravo)
Používání vody (Water use) zapne 24 V AC,
když turbína změkčovače indikuje proudění
19
vody. Může se použít pro řízení vzduchového
čerpadla pro oxidaci železa nebo síry.
9. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Speciální charakteristiky (Special
features) (obrázek 73).
10. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat na
rolující stavové obrazovky.
OBR. 74
CHEMICKÉ PŘÍSADY
Byl-li režim pomocného řízení nastaven na
Chemické přísady (Chemical feed), jak je popsáno v
předcházejícím
oddílu,
v
menu
Speciální
charakteristiky (Special features) se objeví dva
přidané řádky Objem chemických přísad (Chemical
feed volume) a Časovač chemických přísad
(Chemical feed timer).
Pro nastavení těchto hodnot:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pokročilá nastavení (Advanced settings).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu,
dokud
se
nezvýrazní
Speciální
charakteristiky (Special features).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Speciální charakteristiky (Special features) (viz
obrázek 73).
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Objem chemických
přísad (Chemical feed volume) nebo Časovač
chemických přísad (Chemical feed timer).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Objem chemických přísad (Chemical feed
volume) nebo Časovač chemických přísad
(Chemical feed timer) (viz obrázky 75 a 76).
OBR. 75
OBR. 76
8. Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítko NAHORU
(▲) nebo DOLŮ (▼). Pro rychlý postup tlačítko
přidržte.
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
Objem chemických přísad (Chemical feed
volume) je množství vody, které projde
změkčovačem při každé aktivaci zařízení pro
chemické přísady.
Časovač chemických přísad (Chemical feed
timer) znamená, jak dlouho je výstup zařízení
pro chemické přísady připojen, kdykoliv je
aktivován.
10. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Speciální charakteristiky (Special
features) (obrázek 73).
11. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
PŘIPOMÍNKA SERVISU (nastavení/reset)
Použijte tuto charakteristiku k programování počtu
měsíců (až do 24) předtím, než se objeví hlášení
„Zpožděný servis“ místo rolujících stavových
obrazovek (viz obrázek 77).
7. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Připomínka servisu (Service reminder)
(viz obrázek 79).
OBR. 79
8. Stiskněte tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼),
abyste nastavili počet měsíců, dokud se neobjeví
připomínka servisu. Opakovaně stiskněte tlačítko
DOLŮ (▼), dokud se na displeji neobjeví „Off“,
což vypne tuto charakteristiku a vynuluje měsíce
a dny.
9. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu Speciální charakteristiky (Special
features) (obrázek 78).
10. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat na
rolující stavové obrazovky.
POSLAT E.A.S.E. HLÁŠENÍ
OBR. 77
Toto hlášení se také objeví na dálkovém ovladači. To
vám připomene, abyste požádali vašeho prodejce o
servis. Když je tato charakteristika naprogramována,
zobrazí počet měsíců a dní zbývajících do
připomínky servisu.
Jakmile se objeví hlášení „Zpožděný servis“, odstraní
je prodejce provádějící servis nastavením počtu
měsíců do další připomínky servisu. Nastavte nebo
resetujte připomínku servisu následovně:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pokročilá nastavení (Advanced settings).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu,
dokud
se
nezvýrazní
Speciální
charakteristiky (Special features).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Speciální charakteristiky (Special features) (viz
obrázek 78).
OBR. 78
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Připomínka servisu
(Service reminder) (viz obrázek 79).
20
S E.A.S.E. (Elektronické automatické vyhodnocování
servisu) může pro diagnostické účely vlastník domu
nebo technik servisu přenášet provozní data
telefonem. Požádejte vašeho zúčastněného prodejce
EcoWater Systems o více informací.
Pro zaslání E.A.S.E. hlášení:
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pokročilá nastavení (Advanced settings)
(viz obrázek 80).
OBR. 80
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Odstraňování
problémů (Troubleshooting).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Odstraňování problémů (Troubleshooting) (viz
obrázek 81).
OBR. 81
6. Zkontrolujte, zda je zvýrazněno Poslat E.A.S.E.
hlášení (Send E.A.S.E. message).
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
7. S připraveným telefonem stiskněte tlačítko
VÝBĚR (O), aby se zobrazila obrazovka Poslat
E.A.S.E. hlášení (Send E.A.S.E. message) a
zahajte přenos.
8. Držte telefonní sluchátko palec nebo dva od nad
E.A.S.E. portem na čelní desce změkčovače (viz
obrázek 7 na straně 8). Během celého přenosu
udržujte sluchátko stabilně v této poloze.
OBR. 82
9. Zobrazí se sloupec ukazující postup přenosu (viz
obrázek 82). Po dokončení se ihned znovu objeví
obrazovka
Odstraňování
problémů
(Troubleshooting) (obrázek 81).
10. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat
na rolující stavové obrazovky.
DIAGNOSTIKA
Tato charakteristika umožní servisnímu technikovi
zkontrolovat provozní stav jednotlivých součástí ve
změkčovači (např. poloha ventilu), aby mohl odstranit
problém. Pokud se zobrazí chybové hlášení místo
rolujících
stavových
obrazovek,
požádejte
vašeho dodavatele o servis.
Pro zobrazení obrazovky Diagnostika:
1. Zobrazí-li se chybové hlášení, přeskočte kroky 27 a jděte přímo na krok 8.
2. Pro zobrazení obrazovky Diagnostika z některé
rolující stavové obrazovky (pokud není zobrazen
chybový kód), stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro
zobrazení Hlavního menu.
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings).
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pokročilá nastavení (Advanced settings).
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Odstraňování
problémů (Troubleshooting).
6. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Odstraňování
problémů
(Troubleshooting)
(Troubleshooting) (viz obrázek 83).
OBR. 83
7. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Diagnostika
(Diagnostics).
8. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky (viz obrazovka 84).
21
OBR. 84
9. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a projděte seznam. Zobrazí se následující
položky:
Čas (Time) (aktuální)
Čas polohy (Position time) (odpočítává čas
zbývající v aktuální poloze ventilu
Aktuální poloha (Current position) (ventilu:
provoz, plnění, solanka, zpětné propláchnutí,
rychlý oplach nebo přemísťování)
Požadovaná poloha (Requested position)
(ventilu)
Stav motoru (Motor state) (zapnuto nebo
vypnuto)
Spínač polohy ventilu (Valve position switch)
(otevřený nebo zavřený)
Počítání turbíny (Turbine count) (při změně
indikuje průtok vody)
Spínač osvětlení nádrže (Tank light switch)
(otevřený nebo zavřený)
RF modul (RF module) (detekován nebo ne)
Chybový kód (Error code) (vyžaduje servis, jeli zobrazeno číslo)
10. Po skončení prohlížení obrazovky Diagnostika
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí zpět
na
menu
Odstraňování
problémů
(Troubleshooting).
11. Stiskněte třikrát tlačítko VLEVO (◄) pro návrat na
rolující stavové obrazovky (nebo na obrazovku
chybového kódu, existuje-li stav chyby).
ZMĚNY NASTAVENÍ
Tato charakteristika umožní servisnímu technikovi
zopakovat postup nastavování (viz strana 8) nebo
obnovit implicitní provozní hodnoty změkčovače.
1. Z kterékoliv rolující stavové obrazovky stiskněte
tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Hlavního
menu.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pokročilá nastavení
(Advanced settings).
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
menu Pokročilá nastavení (Advanced settings).
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Odstraňování
problémů (Troubleshooting).
5. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
Odstraňování
problémů
(Troubleshooting)
(Troubleshooting) (viz obrázek 83).
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Změny nastavení
(Setup changes).
ECOWATER
Provoz přístroje na úpravu vody
S Y S T E M S
7. Stiskně te tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení Změ
ny nastavení (Setup changes) (viz obrázek 85).
OBR. 85
8. Pokud je požadovaná volba již vybrána (viz
obrázek 85), jděte na krok 9. V opačném případě
stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a přesuň te se na jiný požadovanou volbu, potom
stiskněte VÝBĚR (O), abyste ji vybrali.
22
Nastavení Redo (Redo setup) vám umožní
vybrat různý kód modelu (zamýšleno pro
použití pro upgrade nebo vylepšení stávajících
změkčova čů). Kódy modelů jsou vypsány na
straně 40.
Obnova implicitních hodnot (Restore
defaults)
resetuje
všechna
uživatelská
nastavení a projde s vámi průvodní obrazovkou
nastavovacího postupu (viz strana 8).
Zrušit (Cancel) vrátí na menu Odstraňování
problémů (Troubleshooting) (obrázek 83).
9. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O).
ECOWATER
S Y S T E M S
Volitelné dálkové ovládání; rozbalování a instalace
ROZBALOVÁNÍ
INSTALACE PODPORY
Dálkový ovladač EcoWater Systems HydroLink™ je
dodáván z továrny v jednom kartónu. Důkladně
zkontrolujte možné poškození dopravou a úplnost
dílů. Také si všimněte všech poškození kartónu.
Najdete-li
poškození,
uvědomte
přepravní
společnost.
EcoWater
Systems
nenese
zodpovědnost za tranzitní poškození.
Sejměte a vyhoďte (RECYKLUJTE) všechny balicí
materiály.
Dálkový ovladač EcoWater Systems HydroLink™ je
dodáván s podporou ve tvaru slzy, který drží jednotku
skloněnou, když je položená na vodorovné ploše.
1. Zaklapněte jeden ze dvou jazý čků do
obdélníkového otvoru na zadní straně pouzdra
dálkového ovladače (viz obrázek 88).
Otvor v krytu
baterie
POLOŽKY ZAHRNUTÉ V DODÁVCE
Podpora
Podpora má
2 jazýčky
3 baterie
(velikost AA)
OBR. 88
2. Úhel se může seřídit orientací otvoru na krytu
baterie (viz obrázek 89).
Dálkové ovládání
(včetně krytu baterií)
OBR. 86
INSTALACE BATERIÍ
1. Sejměte kryt baterie ze zadní strany dálkového
ovladače.
2. Instalujte tři (3) baterie velikosti AA, přitom
zkontrolujte, že jsou správně orientované podle +
a – značek uvnitř bateriové schránky (viz obrázek
87).
3. Zaklapněte kryt baterií zpět na místo.
OBR. 89
VOLITELNÁ MONTÁŽ NA ZEĎ
Dálkový ovladač EcoWater Systems HydroLink™
(bez podpory) se může namontovat rovn ěž na zeď.
Pokud požadujete tuto možnost, instalujte dvě upínky
(nejsou zahrnuty) ve vhodné výšce, s roztečí 6-1/8“
(156 mm) (viz obrázek 90).
Kryt
baterií
3 baterie
(velikost AA)
OBR. 90
OBR. 87
POZNÁMKA: Při výměně baterií v dálkovém
ovladači, který byl předtím připojen ke změkčovači,
není nutné znovu dálkový ovladač a změkčovač
připojovat.
23
ECOWATER
Představení
ředstavení volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
Dálkový
ovladač
Změkčovač
vody
Systém
pitné
vody 1
NAVIGOVÁNÍ OBRAZOVEK
Když se dálkový ovladač
č zapne (instalací baterií), na
displeji se krátce objeví logo. Když bylo zařízení
zař
přidáno,
řidáno, jak je ukázáno v postupu na stran ě 25,
displej bude automaticky střídavě
stř
ě ukazovat stav
zařízení
řízení na úpravu vody komunikujících s dálkovým
ovladačem.
čem. Abyste manuálně přešli
ř
na další
obrazovku, stiskněte
ěte tlačítko
tlač
VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►).
Systém
pitné
vody 2
OBR. 91
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Č HYDROLINK™
Stav
změkčovače
vody
Stav
systému
pitné vody 1
Stav
systému
pitné vody 2
Aktivní
výstrahy
(jsou
(jsou-li)
OBR. 92
Dálkový ovladač EcoWater Systems HydroLink™ je
část bezdrátového systému, který monitoruje zařízení
zař
pro vícenásobnou úpravu vody v domácnosti. Tato
zařízení
ř
na úpravu vody zahrnují změkč
ěkčovače
č vody a
filtry pitné vody, vybavené ke komunikaci s tímto
typem systému (viz obrázek
zek 91). Dálkový ovladač
zobrazuje ve vhodném umístění
ění ve stř
středu užitečné
č
provozní informace.
Když bylo zařízení
řízení schopné komunikace se
systémem přidáno
řidáno k dálkovému ovladači
ovladač (viz „Přidání
ř
zařízení“
ř
na straně
ě 24, normální provozní režim
ovladač zobrazí sled obrazovek, ukazujících stav
každého zařízení
řízení v systému (viz obrázek 92), a
všechny aktivní výstrahy, jako je „Nedostatek soli“.
Navíc k monitorování zařř ízení na úpravu vody může
mů
dálkový ovladač
č také řřídit některé
ěkteré operace
změkčovače,
ě č
č
jako je spouštění
ění manuálního
ma
doplňování.
KOMUNIKAČNÍ
ČNÍ SYSTÉM HYDROLINK™
Zařízení
ř
v systému si vyměňují
ěňují informace ve volně
připojené
ř
síti. Zařízení
ř
napájené střídavým
řídavým proudem
dávají po celý čas pozor na nová data a účinkují
úč
jako
datové rozbočovače.
č
č Zařízení
řízení napájená bateriemi,
bateriemi
jako je dálkový ovladač, kontrolují informace
v pravidelných intervalech. Zařízení
řízení
napájená
bateriemi, jako jsou systémy na pitnou vodu,
nekomunikují přř ímo mezi sebou nebo s dálkovým
ovladačem,
čem, ale posílají informace přes
př
zařízení
ř
napájena střídavě. K jednomu dálkovému ovladači
ovladač se
mohou přidat
ř
až 4 zařízení,
ř
vč
č etně
ě ne více než 3
zařízení
ř
napájených střídavým
řídavým proudem. Zařízení
Zař
napájené střídavým
řídavým proudem s vysíla č
čem musí být
částí nějaké
č
ě
sítě
ě (obvykle změkčovače
ě č
če vody).
Není nutné pro každé zařízení v síti, aby bylo v
rádiovém dosahu všech ostatních. Informace, které
jedno za řřízení sděluje
ěluje druhému se budou posílat
postupně
ě (jako pomluvy) všem zařízením
řízením v síti.
24
Některé
ěkteré obrazovky mají více informací, než se může
mů
najednou ukázat (například
(např
zobrazení stavu
změkčovače
ě č
če ukázané na obrázku 93). Šipka dolů (▼)
v pravém spodním rohu indikuje, že je zde dále
uvedeno více informací. Použijte tlačítko
tlač
DOLŮ
Ů (▼)
pro přesun
ř
na dodatečné
čné řádky.
ř
OBR. 93
AKTIVNÍ VÝSTRAHY
Stavové obrazovky popsané výše se nebudou
zobrazovat v rolujících sekvencích, pokud se zobrazí
jedna z následujících výstrah:
Nedostatek soli (viz strana 32)
Ztráta času (nastavte hodiny změkčovače,
změ č
č jak
je popsáno na straně 12)
Zpožděný servis (viz strana 20)
Chybový kód (požádejte vašeho dodavatele o
servis)
MANUÁLNÍ OBNOVA DAT
Pokud nebyla žádná č innost tlačítka
tlač
po dobu 3
sekund, stisk jakéhokoliv tlačítka
tlač
obnoví zobrazovaná
data. Normálně
ě se každý datový element obnovuje
mnohem pomaleji, aby se šetřila
šetř životnost baterie.
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
Displej
Tlačítko
Fotobuňka VLEVO
LED
Výstraha
Tlačítko
VÝBĚR
Tlačítko Tlačítko
NAHORU VPRAVO
Tlačítko
DOLŮ
PŘIDÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Pro zahájení komunikace mezi dálkovým ovladačem
a zařízením, jako je změkčovač vody, je nutné přidat
zařízení do dálkového ovladače, a to takto:
1. Pokud k ovladači nebylo přidáno žádné zařízení,
zobrazí se menu na obrázku 95 namísto
stavových obrazovek. V tomto případě přejděte
na krok 2. Jinak, pokud se ukáží stavové
obrazovky, stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) na
dálkovém ovladači, aby se zobrazila obrazovka
menu (viz obrázek 95).
OBR. 94
MENU DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Startup menu
Před přidáním n ějakého zařízení k dálkovému
ovladači se zobrazí následující menu:
Nastavení displeje (Display options)
Nastavit jazyk (Set language) (strana 27)
Nastavení sítě (Network options)
Přidat nové zařízení (Add new device)
(strana 25)
Menu změkčovače
Po přidání změkčovače zobrazí dálkový ovladač
stavovou obrazovku změkčovače jako jednu z
rolujících stavových obrazovek. Po stisku tlačítka
VÝBĚR (O) na ovladač i při zobrazení stavové
obrazovky změkčovače se ukáže následující menu:
Dálkové ovládání (Remote Control)
Doplňování (Recharge) (strana 28)
Čas doplňování (Recharge time) (strana 28)
Nastavení displeje (Display options)
Zobrazovaná data (Display data) (strana 29)
Zobrazované pořadí (Display order) (strana 30)
Data dálkového ovladače (Remote control data)
(strana 30)
Přejmenovat zařízení (Rename device) (strana
31)
Nastavit jazyk (Set language) (strana 27)
Nastavení sítě (Network options)
Přidat nové zařízení (Add new device) (strana
25)
Vymazat aktuální zařízení (Delete current
device) (strana 31)
Síla RF signálu (RF signal strength) (strana 26)
Stavové menu pitné vody
Pokud nebyl přidán žádný systém pitné vody, dálkový
ovladač zobrazí stavovou obrazovku pitné vody jako
jednu z rolujících stavových obrazovek. Po stisku
tlačítka VÝBĚR (O) na ovladač i při zobrazení stavové
obrazovky pitné vody se ukáže následující menu:
Nastavení displeje (Display options)
hlášení pitné vody (Drinking water message)
(strana 27)
Nastavit jazyk (Set language) (strana 27)
Nastavení sítě (Network options)
Přidat nové zařízení (Add new device) (strana
25)
25
OBR. 95
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se v okénku nezvýrazní Přidat
nové zařízení (Add new device) (viz obrázek 96).
OBR. 96
3. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) a objeví se
obrazovka z obrázku 97. Dálkový ovlada č čeká
dvě minuty na zařízení, než se aktivuje (podle
instrukcí návodu tohoto zařízení). Pro úplné
instrukce o přidání změkčovače viz „Připojení k
dálkovému ovládání“ na straně 10 tohoto návodu.
OBR. 97
4. Když dálkový ovladač detekuje signál ze zařízení,
displej se změní a ukáže, že zařízení bylo
přidáno k ovladači (viz obrázek 98). Pokud se
místo toho objeví jiné hlášení, značící že zařízení
nebylo přidáno úspěšně, stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) pro návrat na obrazovku z obrázku
96. Zopakujte krok 3. Pokud toto nefunguje,
požádejte vašeho dodavatele o servis.
OBR. 98
5. Pro odchod z této obrazovky stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) nebo vyčkejte 30 sekund na
automatický odchod.
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
FOTOBUŇKA
Aby se prodloužila životnost baterií, má dálkový
ovladač
č nad displejem fotobuňku
ňku (viz obrázek 94).
Tato fotobuňka uvádí displej do „stavu spánku“
(vypíná), když osvětlení
ě
okolí zůstává
ůstává po 10 minut na
nízké úrovni. Displej se ihned opět
ět zapne, když se
úroveň okolního osvětlení zvýší.
POZNÁMKA:: „Výstražná“ LED (viz obrázek 94)
„neusne“, pokud je úroveň
ň okolního osvě
osvětlení
nízká.
KONTROLA SÍLY RF SIGNÁLU
Během
ě
instalace systému je užitečné
čné zkontrolovat
sílu signálu ze zařízení
řízení na úpravu vody.
Jak je popsáno na straně
ě 23 (Komunikační
(Komunikač systém
HydroLink™), dálkový ovladač
č obdrží př
přímé signály
pouze ze zařízení napájených střídavým
řídavým proudem,
jako jsou změkčovače.
ě č
č Zařízení
řízení napájená bateriemi,
jako jsou systémy na pitnou vodu, posílají své
informace nepřímo,
ř
pomocí zařízení
řízení na střídavý
stř
proud. Kontrolujete- li sílu signálu zařízení,
řízení, které není
v přímé komunikaci s ovladačem,
čem, displej ukáže sílu
„nejslabšího spojení“ v komunikačním
čním řřetězu
ě
k
ovladači.
Začněte
č ěte s kontrolou síly signálu mezi změkčovačem
změ č
č
a dálkovým ovladač em. Je-lili signál slabý (2
sloupečky
č nebo méně
ě na displeji na obrázku 101),
zkuste zlepšit signál přesunem
nem ovladače
ovladač na jiné
místo.
Když přidáváte
ř
další zařízení,
řízení, jako je bateriemi
napájený systém na pitnou vodu (RO), vezměte
vezmě v
úvahu, že síla signálu, kterou displej zobrazuje, je
„nejslabší spojení“ v komunikačním
čním řřetězu.
ě
Je-li
spojení mezi RO a změkčovačem slabé, přesuňte
př
ň
RO (je-lili to možné) na místo blíže ke změkčovači
změ č
č
nebo odstraňte
ň kovové předměty
ř
ěty mezi nimi.
Pro kontrolu síly signálu pro konkrétní zařízení:
zař
1. Stiskněte
ě tlačítko
čítko dálkového ovladače
ovladač VLEVO (◄)
nebo VPRAVO (►),
►), abyste manuálně
manuáln přešli na
stavovou obrazovku pro zařízení,
zař
které chcete
zkontrolovat. Název zařízení
zař
se ukáže v hlavičce
č
(viz obrázek 99).
OBR. 99
2. Stiskněte
ě
tlačítko
čítko dálkového ovladač
ovladače VÝBĚR
Ě
(O) pro zobrazení menu zařízení.
zař
3. Stiskněte
ě tlačítko
čítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní v okénku Síla RF
signálu (RF signal strength) (viz obrázek 100).
OBR. 100
4. Stiskněte
ě
tlačítko
čítko VÝBĚR
VÝBĚ
(O) a objeví se
obrazovka z obrázku 101. Čím
Č
více č
černých
sloupeč ků, tím silnější
ější je signál. Zobrazení síly
signálu se obnoví každých 15 sekund.
OBR. 101
5. Pro odchod z této obrazovky stiskněte
stiskně tlačítko
č
VLEVO (◄).
26
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
NASTAVENÍ JAZYKA
STAVOVÉ HLÁŠENÍ PITNÉ VODY
Jazyk je nastaven nezávisle na dálkovém ovladači
ovladač a
změkčovači
ě č
či (viz strana 14 pro nastavení jazyka
změkčovače).
ě č
č
Na dálkovém ovladači
či je k dispozici
méně
ě jazyků.
ů Pro změnu
ěnu jazyka ovladač
ovladače:
1. Stiskněte
ě
tlačítko
čítko dálkového ovladač
ovladače VÝBĚR
Ě
(O) pro zobrazení obrazovky menu.
menu
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼)
▼) a projděte
projd
volbami
menu, dokud se nezvýrazní v okénku Nastavit
jazyk (Set language) (viz obrázek 102). Stiskněte
Stiskně
tlačítko VÝBĚR (O).
Byl-lili k dálkovému ovladači
ovladač přidán
ř
komunikace
schopný filtrační
ční systém na pitnou vodu (RO), bude
mít svou vlastní stavovou obrazovku zobrazenou
během
ěhem normálního provozu. Jinak stavová obrazovka
pitné vody zobrazí hlášení jako je to na obrázku 105.
Není-lili zobrazené hlášení vhodné pro váš systém,
změňte jej takto:
1. Stiskněte
ě
tlačítko
čítko ovladače
ovladač VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►),
►), abyste manuálně
manuáln
přešli na
obrazovku Stav pitné vody (Drinking water
status) (viz obrázek 105).
OBR. 102
3. Podle toho, které zařízení
ř
je přidáno,
řidáno, mohli byste
vidět
ě hlášení, které sděluje:
ěluje: „Toto smaže všechna
zařízení!
ř
Pokračovat?“.
čovat?“. Jestliže ano, bylo by
nutné po změně
ě ě jazyka přidat
řidat všechna zařízení
zař
znovu. Stiskněte
ě
tlačítko
čítko VPRAVO ((►) PRO
POKRAČOVÁNÍ (nebo přejděte
ř ěte na krok 4, pokud
se toto hlášení neobjeví).
4. Zobrazí se menu Nastavit jazyk (Set language)
(viz obrázek 103). Aktuální jazyk má vedle sebe
černou tečku.
OBR. 105
2. Stiskněte
ě
tlačítko
čítko ovladač
ovladače VÝBĚR
Ě
(O) pro
zobrazení menu stavu pitné vody (viz obrázek
106).
3. Je-li třeba,
ř
stiskněte
ěte tlačítko
tlač
DOLŮ
Ů (▼) a projděte
volbami menu, dokud se nezvýrazní Hlášení
pitné vody (Drinking water message) (viz
obrázek 106).
OBR. 106
OBR. 103
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼)
▼) nebo NAHORU (▲)
(▲
a projděte
ěte seznamem na požadovaný jazyk,
potom stiskněte
ě VÝBĚR
ĚR (O), abyste jej vybrali.
6. Stiskněte
ě tlačítko
č
VÝBĚR
ĚR (O). Displej se vrátí
zpět
ět na menu z obrázku 102, s nově nastaveným
jazykem.
o menu stiskněte
stiskně
tlačítko
č
7. Pro odchod z tohoto
VLEVO (◄) nebo vyčkejte
čkejte 30 sekund na
automatický odchod.
JAK NASTAVIT DÁLKOVÝ OVLADAČ NA
ANGLIČTINU, JE-LI
LI ZOBRAZEN JINÝ JAZYK:
Z rolujících stavových obrazovek stiskněte
stiskně VÝBĚR
Ě
(O). Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼)
▼) a projděte
projd
seznamem, dokud se nezvýrazní řádek těsně
tě ě nad
symbolem antény ( ) (viz obrázek 104), potom
stiskněte
ě VÝBĚR
Ě (O). Stiskněte
ěte NAHORU (▲)
(
a
přesuňte se na English na vrchu seznamu, potom
stiskněte dvakrát VÝBĚR (O). stiskněte
ěte VLEVO ((◄)
pro odchod z menu.
OBR. 104
27
4. Stiskněte
ě tlačítko
čítko VÝBĚ
VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Hlášení pitné vody (Drinking
(Dr
water message) (viz
obrázek 107).
OBR.
5. Aktuální hlášení je vybrané (černá
(č
tečka
č
vedle
něj).
ě Stiskněte
ě tlačítko
čítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU
(▲)
▲) abyste vybrali mezi dvěma
dv
hlášeními, potom
stiskněte
ě VÝBĚR
ĚR (O), abyste jedno vybrali.
6. Stiskněte
ě tlačítko
čítko VÝBĚ
VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět
ět na menu z obrázku 106.
7. Pro odchod z tohoto menu stiskněte
stiskně
tlačítko
č
VLEVO (◄)
◄) nebo vyčkejte
vy
30 sekund na
automatický odchod.
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
DOPLŇOVÁNÍ ZMĚKČOVAČE
Tato charakteristika se může použít pro zajištění
odpovídajících dodávek změkčené vody v období,
kdy je neobvykle vysoká spotřeba vody. Například
máte-li hosty a řádek „Zbývající kapacita“ (Capacity
remaining) na stavové obrazovce změk čovače je na
nebo pod 50%, mohli byste spotřebovat zásoby vody
před příštím automatickým doplněním. Spuštěním
manuálního doplňování znovu získáte po dokončení
100% kapacity měkčené vody.
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně přešli na
stavovou obrazovku Změkčovače (Softener) (viz
obrázek 108).
OBR. 108
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení (viz obrázek 109).
3. Je-li třeba, stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte
volbami menu, dokud se nezvýrazní Doplňování
(Recharge) (viz obrázek 109).
OBR. 109
6. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu změkčovače (obrázek 109).
7. Pro odchod z tohoto menu stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) nebo vyčkejte 30 sekund na
automatický odchod.
NASTAVENÍ ČASU
DOPLŇOVÁNÍ ZMĚKČOVAČE
Když je elektronické řízení změkčovače poprvé
spuštěno, je implicitní čas pro start automatického
doplňování 2:00 v noci. Toto je dobrý čas ve většině
domácností, protože se nespotřebovává voda.
Pro změnu času doplňování změkčovače pomocí
dálkového ovládání:
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně přešli na
stavovou obrazovku Změkčovače (Softener) (viz
obrázek 108).
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení (viz obrázek 109).
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Čas doplňování
(Recharge time) (viz obrázek 111).
OBR. 111
4. Stiskn ěte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení menu
Doplňování (Recharge) (viz obrázek 110).
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Čas doplňování (Recharge time) (viz
obrázek 112).
OBR. 110
OBR. 112
5. Aktuálně vybraná volba má vedle sebe černou
tečku. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo
NAHORU (▲) a přejděte na požadovanou volbu,
potom stiskněte VÝBĚR (O), abyste ji vybrali.
Automaticky (Automatic) zruší manuálně
naplánované doplňování (pokud ještě nezačalo) a
nechá určit elektronické řízení, kdy bude příští
doplňování.
Doplnit nyní (Recharge now) zahájí doplňování po
opětovném stisku tlačítka VÝBĚR (O) v kroku 6.
Naplánovat (Schedule) nastaví doplňování tak,
aby začalo v přednastavený čas doplňování
(nastavený podle instrukcí vpravo).
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a změňte čas doplňování s 1 hodinovým
přírůstkem. Pro rychlý postup podržte tlačítko
stisknuté. Zkontrolujte, zda je správně nastavené
AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne) (pokud
není změkčovač nastaven na 24 hodinový
systém.
6. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Displej se vrátí
zpět na menu změkčovače (obrázek 111).
7. Pro odchod z tohoto menu stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) nebo vyčkejte 30 sekund na
automatický odchod.
* Změkčovač nemusí okamžit ě odpovídat na povely dálkového ovladače. Protože informace se šíří v síti
HydroLink™, může trvat několik sekund (nebo dokonce minut, je-li více zařízení na střídavé napájení v síti).
28
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
ZMĚNA ÚDAJŮ ZOBRAZOVANÝCH NA
STAVOVÝCH OBRAZOVKÁCH
Každé zařízení přidané k dálkovému ovladači
(změkčovač, systém na pitnou vodu atd.) má
stavovou obrazovku, kterou ovladač zobrazí během
normálního provozu. Stavová obrazovka se může
upravit podle zákazníka zapnutím nebo vypnutím
položek.
Na dálkovém ovladači bude například stavová skříň
změkčovače obsahovat stavový řádek a může také
obsahovat kteroukoliv nebo všechny položky
volitelných údajů ze seznamu uvedeného níže.
Frekvence, s níž se budou data obnovovat na
ovladači, závisí na položce údaje:
DISPLEJ OVLADAČE
ÚDAJ
OBNOVEN KAŽDÝCH
7 hodin
Bez soli (dny) .........................................
Zbývá měkké vody (galony).................. 10 min
Zbývá měkké vody (litry).......................
10 min
Průměrná denní spotřeba (galony) ...... 7 hodin
Průměrná denní spotřeba (litry) ........... 7 hodin
Celkem odebráno minerálů (lb)............ 7 hodin
Celkem odebráno minerálů (kg)........... 7 hodin
10 min
Zbývající kapacita (%) ...........................
Úroveň soli .............................................
10 min
Celkem měkké vody (galonů) ............... 10 min
3
Celkem měkké vody (m ) ......................
10 min
Dnešní spotřeba vody (galony) ............ 10 min
Dnešní spotřeba vody (litry) ................. 10 min
Jak zapnout nebo vypnout údaje:
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně přešli na
stavovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
Například pro změnu údajů změkčovače přejděte
manuálně na stavovou obrazovku změkčovače.
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení.
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Údaje na displeji
(Display data) (viz obrázek 113).
OBR. 113
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Údaje na displeji (Display data) (viz
obrázek 114).
OBR. 114
29
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a projděte seznam zobrazovaných údajů. Položky
se zatržením e vedlejším okénku se zobrazí
během normálního provozu.
6. Pro
výběr
nezatrženého
údaje
displeje
zkontrolujte, zda je okénko vedle názvu položky
zvýrazněno (okénko je uvnitř černé). Potom
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). V okénku se objeví
zatržení.
7. Pro zrušení výběru zatrženého údaje displeje
zkontrolujte, zda je okénko vedle názvu položky
zvýrazněno (okénko je uvnitř černé). Potom
stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Značka zatržení
zmizí.
8. Po dokončení výběrů opusťte toto menu stiskem
tlačítka VLEVO (◄). Displej se vrátí zpět na
menu zařízení (obrázek 113).
9. Pro odchod z tohoto menu stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) nebo vyčkejte 30 sekund na
automatický odchod.
BEZ SOLI BĚHEM (X) DNÍ
Toto hlášení zobrazuje na stavové obrazovce, jak
změkčovače,
tak
dálkového
ovlada
če,
předpokládaný počet dní, během nichž dojde sůl ve
změkčovači. Tento předpoklad je založen na úrovni
soli v nádrži solanky, použitých dávkách soli a
průměrné denní spotřebě soli. Přepočítává se při
regeneraci změkčovače a počet dní se může snížit,
zůstat stejný nebo se i zvýšit během regenerace
(pokles spotřeby vody by mohl způsobit, že se
předpokládaný počet zbývajících dní zvýší). Mezi
regeneracemi se bude odpočítávat.
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
ZMĚNA POŘADÍ ÚDAJŮ
ZOBRAZOVANÝCH NA
STAVOVÉ OBRAZOVCE
ZMĚNA ÚDAJŮ, KTERÉ SE MOHOU
OVLÁDAT DÁLKOVĚ
Navíc ke změně údajů zobrazovaných na dálkovém
ovladači během normálního provozu se může upravit
pořadí těchto položek, a to takto:
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně přešli na
stavovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
Například pro změnu údajů změkčovače přejděte
manuálně na stavovou obrazovku změkčovače.
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení.
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Pořadí na displeji
(Display order) (viz obrázek 115).
Některá zařízení (například změkčovače) mají
seznam údajů, které se mohou řídit dálkovým
ovládáním. Položky dálkového ovládání se mohou
přizpůsobit takto:
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně p řešli na
stavovou obrazovku zařízení, které chcete
přizpůsobit. Například pro změnu údajů
změkčovače přejděte manuálně na stavovou
obrazovku změkčovače.
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení.
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Údaje dálkového
ovladače (Remote control data) (viz obrázek
118).
OBR. 115
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Po řadí na displeji (Display order) (viz
obrázek 116).
OBR. 118
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Údaje dálkového ovladače (Remote
control data) (viz obrázek 119).
OBR. 116
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a projděte seznam zobrazovaných údajů.
Zastavte se, když je zvýrazněna položka, kterou
chcete přesunout.
6. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Vedle položky se
objeví šipky (viz obrázek 117).
OBR. 117
7. Stiskněte tlačítko NAHORU (▲) nebo DOLŮ (▼)
pro přesun na položku výše nebo níže
v seznamu.
8. Když je položka tam, kde ji v seznamu chcete
mít, stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Šipky vedle
položky zmizí.
9. Pro přesun jiné položky se vraťte na krok 5. Když
je přesun položek dokončen, stiskněte tlačítko
VLEVO (◄). Displej se vrátí zpět na menu
zařízení (obrázek 115).
30
OBR. 119
5. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a projděte seznam položek dálkového ovládání.
Položky se zatržením ve vedlejším okénku se
budou moci řídit pomocí dálkového ovladače.
6. Pro výběr nezatrhnuté položka zkontrolujte, zda
je okénko vedle názvu položky zvýrazněno
(okénko je uvnitř černé). Potom stiskněte tlačítko
VÝBĚR (O). V okénku se objeví zatržení.
7. Pro zrušení výběru zatržené položky dálkového
ovládání zkontrolujte, zda je okénko vedle názvu
položky zvýrazněno (okénko je uvnitř černé).
Potom stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Značka
zatržení zmizí.
8. Po dokončení výběrů opusťte toto menu stiskem
tlačítka VLEVO (◄). Displej se vrátí zpět na
menu zařízení (obrázek 118).
9. Pro odchod z tohoto menu stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) nebo vyčkejte 30 sekund na
automatický odchod.
ECOWATER
Provoz volitelného dálkového ovládání
S Y S T E M S
PŘEJMENOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
VYMAZÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Každé zařízení v systému (změkčovač, systém na
pitnou vodu atd.) má implicitně přiřazené jméno v
hlavičce stavové obrazovky. Toto jméno se může
upravit (až do délky 20 znaků) následovně:
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně p řešli na
stavovou obrazovku zařízení, které chcete
přejmenovat. Například pro přejmenování
změkčovače přejděte manuálně na stavovou
obrazovku změkčovače.
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení.
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Přejmenovat
zařízení (Rename device) (viz obrázek 120).
Pro vymazání zařízení z dálkového ovladače (možné
důvody pro vymazání zařízení jsou výměna nebo
modernizace elektronického řízení změkčovače):
1. Stiskněte tlačítko ovladače VLEVO (◄) nebo
VPRAVO (►), abyste manuálně p řešli na
stavovou obrazovku zařízení, které chcete
vymazat. Název zařízení se objeví v hlavičce (viz
obrázek 123).
OBR. 120
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O) pro zobrazení
obrazovky Přejmenovat zařízení (Rename
device) (viz obrázek 121).
OBR. 123
2. Stiskněte tlačítko ovladače VÝBĚR (O) pro
zobrazení menu zařízení (viz obrázek 124).
OBR. 124
3. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte volbami
menu, dokud se nezvýrazní Vymazat aktuální
zařízení (Delete current device) (viz obrázek
125).
OBR. 121
5. Pod hlavičkou se zobrazí dva řádky. Horní řádek
ukazuje název zařízení. Spodní řádek je seznam
dostupných znaků (velká a malá písmena
abecedy, mezera, číslice a běžná interpunkční
znaménka). Použijte tlačítko VPRAVO (►) nebo
VLEVO (◄) pro zvýraznění prvního znaku, který
chcete nahradit v starém názvu zařízení.
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) pro přepnutí na
spodní řádek.
7. Stiskněte tlačítko ovladače VPRAVO (►) nebo
VLEVO (◄), a procházejte seznam znaků.
Zastavte se, když je znak, který chcete vybrat,
zvýrazněn (viz obrázek 122).
OBR. 125
4. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Objeví se obrazovka
z obrázku 126.
OBR. 126
5. Stiskněte tlačítko VPRAVO (►).Objeví se
obrazovka z obrázku 127.
OBR. 127
OBR. 122
8. Stiskněte tlačítko VÝBĚR (O). Znak, který jste
vybrali, se přidá na horní řádek.
9. Pro vybrání dalšího znaku se vraťte na krok 7. Po
dokončení zadávání názvu zařízení stiskněte
tlačítko NAHORU (▲) pro přepnutí na horní
řádek, potom stiskněte tlačítko VÝBĚR (O),
abyste se vrátili zpět na předcházející menu
(obrázek 120).
31
6. Pro odchod z tohoto menu stiskněte tlačítko
VLEVO (◄) nebo vyčkejte 30 sekund na
automatický odchod.
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
DOPLŇOVÁNÍ SOLI
ROZBÍJENÍ SOLNÝCH MŮSTKŮ
Pokud změkčovač spotř ebuje veškerou sůl předtím,
než je přidána další, má to za následek tvrdou vodu.
Občas zvedněte víčko solankové jímky a kontrolujte
úroveň soli. Pro monitorování soli lze také použít
dálkové ovládání. To má volitelné zobrazení, na
stavové obrazovce změkčovače, předpokládaného
počtu dní do spotřebování soli („Bez soli během X
dní“). Změkčovač lze také naprogramovat, aby
zobrazoval Alarm nízkého stavu soli určitý počet dní
před předpokládaným spotřebováním (viz strana 11).
Přesvědčte se, že víko solankové jímky je otevřené
při přidávání soli. Po přidání a urovnání soli vždy
nastavte úroveň soli na elektronickém regulátoru, jak
je popsáno na str. 11.
POZNÁMKA: Ve vlhkých oblastech je nejlepší
udržovat úroveň soli menší než na polovině plné a
doplňovat častěji.
DOPORUČENÁ SŮL: Doporučuje se s ůl pro
změkčovače vody v kostkách, peletách, hrubá solární
atd. Tento typ soli jsou vysoce čisté vypa řované
krystaly, n ěkdy formované a stlačované do briket.
Mají méně než 1% nerozpustných (nerozpustných ve
vodě) příměsí. Čistá, vysoce kvalitní kamenná sůl je
přijatelná, ale mů že být třeba častější čištění
solankové nádrže pro odstranění „usazenin“
(nerozpustných), které se nashromáždily na dně
nádrže.
NEDOPORUČENÁ SŮ L: Kamenná sůl s příměsemi,
bloky, granule, tablety, soli na tavení ledu nebo soli
tvořící s ledem kaši atd. se nedoporučují.
SŮL S PŘÍSADAMI NA ODSTRAŇOVÁNÍ ŽELEZA:
Některé soli mají přísady, které pomáhají přístroji na
úpravu vody vypořádat se s železem v dodávané
vodě. Ačkoliv mohou pomoci udržet pryskyřičné
lůžko čisté, mohou také uvolňovat korozní výpary,
které zeslabí a zkrátí životnost n ěkterých
elektronických dílů přístroje na úpravu vody
EcoWater Systems. Sůl Iron Out lze bezpečně
používat u modelů se dvěma nádržemi.
Někdy se v solankové nádrži vytvoří tvrdá krusta
nebo solný „můstek“. To je obvykle způsobeno
vysokou vlhkostí nebo špatným druhem soli. U
solných můstků se tvoří prázdná místa mezi vodou a
solí. Potom se sůl nerozpouští ve vodě a netvoří
solanku. Bez solanky se pryskyřičné lůžko
nedoplňuje a výsledkem je tvrdá voda.
Je-li zásobní nádrž plná soli, je obtížné říci, je-li tam
solný můstek. Můstek může být pod volnou solí.
Následuje nejlepší způsob, jak kontrolovat solné
můstky:
Sůl by měla být volná celou cestu ke dnu nádrže.
Přiložte násadu koštěte, nebo podobný nástroj, až k
změkčovači, jak je ukázáno na obrázku 128. Udělejte
tužkou značku na násadě 1" - 2" pod vrcholem lemu.
Pak ji opatrně tlačte přímo dolů do soli. Jestliže
pocítíte tvrdý objekt, dříve než je značka v rovině s
vrcholem, je to nejspíše solný můstek. Opatrně
zatlačte na můstek na několika místech, aby se
rozbil.
Nezkoušejte
rozbít
solný
můstek
boucháním na vnější straně solné nádrže. Můžete
poškodit nádrž.
Zatlačte
nástrojem do
solného
můstku, aby
se rozbil
Značka tužkou
Násada
koštěte
Sůl
Solný můstek
Prázdný
prostor
Hladina vody
OBR. 128
32
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
ČIŠTĚNÍ TRYSKY A DIFUZÉRU
ČIŠTĚNÍ PRYSKYŘIČNÉHO LŮŽKA
Čistá tryska a difuzér (viz obrázek 129) jsou nutné
pro řádné fungování kondicionéru EcoWater
Systems. Tato malá jednotka vytváří sání, aby se
mohla přemístit slaná voda ze solankové nádrže do
pryskyř ičné nádrže. Pokud by se ucpala špínou,
kalem, pískem, atd., kondicionér EcoWater Systems
nebude fungovat a následkem bude tvrdá voda.
Pro vytvoření přístupu k trysce & difuzéru odstra ňte
vrchní kryt kondicionéru. Dejte obtokový ventil(y) do
obtokové pozice. Zkontrolujte, zda kondicionér je v
provozním cyklu (žádný vodní tlak v trysce a
difuzéru). Potom podržte těleso trysky a difuzéru v
jedné ruce a otočte víkem, abyste jej sejmuli. Neztrať
te těsnicí O-kroužek. Zvedněte podporu sítka a sítko.
Potom vyjměte trysku a difuzér. Umyjte díly v teplé,
mýdlové vodě a opláchněte pod tekoucí vodou. Je-li
třeba, použijte malý kartáček k tomu, abyste
odstranili železo nebo špínu. Dávejte pozor, abyste
neškrabali, nezprohýbali atd. povrchy trysky a
difuzéru. Také zkontrolujte a vyčistěte těsnění a
ucpávku(y), jsou-li špinavé.
Pečlivě vložte zpět všechny části na své místo.
Namažte těsnicí O-kroužek silikonovým tukem a
dejte na místo. Instalujte a utáhněte víčko, pouze
ručně. Neutahujte příliš, víčko nebo těleso by mohly
prasknout. Dejte obtokový ventil(y) do provozní
(měkká voda) polohy.
Je-li v dodávkách vody obsaženo čisté vodní železo,
je nutné pravidelné čištění, aby se z pryskyřičného
lůžka odstranil povlak železa. Použijte čistič
pryskyřičného lůžka, dostupný od EcoWater
Systems, podle pokynů na nádobě. Čistěte pryskyřici
každých šest měsíců, nebo častěji, objeví-li se železo
v dodávkách upravené vody.
Víčko
O-kroužek
*INSTALUJTE PROUDOVOU
VLOŽKU ČÍSLOVANOU
STRANOU NAHORU,
VYDUTOU STRANOU DOLŮ
Podpora
sítka
Sítko
Tryska a
difuzér
Těsnění
*Proudová
vložka
Těleso trysky a
difuzéru
OBR. 129
33
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
SNIŽOVÁNÍ TLAKU VODY POMOCÍ
OBTOKOVÉHO VENTILU(Ů)
3-ventilový obtok
UPOZORNĚNÍ:
Vždy
snižte
tlak
vody
v kondicionéru EcoWater Systems, jak je
popsáno níže, před vyjímáním dílů z ventilu nebo
pryskyřičné nádrže.
SNIŽOVÁNÍ TLAKU
1. Dejte obtokový ventil(y) do obtokové polohy.
2. Umístěte ventil změkčovače do polohy Plnit (Fill)
pomocí kroků 1 a 8 podle postupu Manuální
urychlené doplňování na straně 37.
NATLAKOVÁNÍ
1. Dejte obtokový ventil(y) do provozní polohy.
2. Vraťte ventil změkčovače do provozní polohy
provedením kroků 11-17 podle postupu Manuální
urychlené doplňování na straně 37.
SNIŽOVÁNÍ TLAKU
1. Zavřete VSTUPNÍ ventil.
2. Otevřete domovní kohoutky TEPLÉ
upravené vody.
3. Uzavřete výstupní ventil a otevřete
ventil.
4. Zavřete všechny domovní kohoutky.
NATLAKOVÁNÍ
1. Otevřete domovní kohoutky TEPLÉ
vody.
2. Uzavřete OBTOKOVÝ ventil
VÝSTUPNÍ ventil.
3. Pomalu otevřete VSTUPNÍ ventil.
4. Zavřete všechny domovní kohoutky.
VÝSTUPNÍ
VENTIL
VSTUPNÍ
VENTIL
Od
kondicionéru
Pro PROVOZ
Zavřete obtokový
ventil
Otevřete vstupní a
výstupní ventil
ALTERNATIVNÍ METODY: 3VALVE BYPASS (viz obrázek 130)
Proudění
vody
OBTOKOVÝ
VENTIL
Pro OBTOK
Otevřete obtokový
ventil
Zavřete vstupní a
výstupní ventil
OBR. 130
a STUDENÉ
OBTOKOVÝ
Obtokový ventil EcoWater Systems
a STUDENÉ
a
otevřete
Vytáhněte dřík
směrem ven pro
PROVOZ
Zatlačte dřík
směrem dovnitř
pro OBTOK
OBTOKOVÝ VENTIL
ECOWATER SYSTEMS
(Viz obrázek 131)
SNIŽOVÁNÍ TLAKU
1. Zavřete hlavní ventil domovního přívodu vody.
2. Otevřete domovní kohoutky TEPLÉ a STUDENÉ
upravené vody.
3. Posuňte rukojeť obtokového ventilu do obtokové
polohy.
4. Volitelné: Pro obtok tvrdé vody do domovních
kohoutků znovu otevřete ventil hlavního přívodu
vody.
NATLAKOVÁNÍ
1. Otevřete hlavní ventil domovního přívodu vody,
je-li zavřený.
2. Otevřete domovní kohoutky TEPLÉ a STUDENÉ
vody.
3. Posuňte rukojeť obtokového ventilu do provozní
polohy.
4. Zavřete všechny domovní kohoutky.
34
OBR. 131
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
PRŮVODCE
ŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM
ODSTRAŇ
POTÍŽÍ
PROBLÉM
Displej dálkového ovladače
ukazuje otazníky (?) místo
čísel
PŘÍČINA
Ztráta signálu mezi změkčovačem
změ č
č
a
dálkovým ovládáním.
Není měkká voda
Není sůl
ůl v zásobní nádrži.
V soli jsou „solné můstky“.
mů
Je-lili displej prázdný, může
mů být
odpojený transformátor ze zásuvky,
napájecí kabel může
mů být odpojen od
desky elektronického řízení,
ř
může
ů být
prasklá pojistka, může
mů být vypadlý jistič
č
nebo může
ůže být transformátor zapojen
do vypnuté zásuvky.
Ruční obtokový ventil(y) v obtokové
poloze.
Špinavá, ucpaná nebo poškozená
tryska a difuzér
Odtoková hadice ventilu je ucpaná
nebo
Někdy je tvrdá voda
Obtoková voda je použita během
bě
doplňování,
ňování, protože je nesprávně
nastaven aktuální čas
č nebo čas
č
doplňování.
ňování.
Nastavení čísla
č
tvrdosti je příliš
ř nízké
Používá se teplá voda při
př doplňování
ň
změkčovač
ě čovače.
Skutečná
čná tvrdost dodávané vody se
zvýšila.
Motor se zastavuje nebo
klape
Zobrazeny chybové kódy
E1, E3 nebo E4
Zobrazen chybový kód E5
Turbína se neotáčí
neotáč volně.
ě
Závada motoru nebo chyba interního
ventilu způsobující
způ
vysoký krouticí
moment motoru.
Chyba v kabelovém svazku, připojení
př
k polohovému spínači,
spínač vypínači,
č ventilu
nebo motoru.
Závada v elektronickém řízení.
ř
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ –
ÚVODNÍ KONTROLY
Vždy proveďte nejprve tyto úvodní kontroly:
1. Je displej prázdný? Zkontrolujte napájení.
2. Je zobrazen chybový kód? Jestliže ano, jděte
jdě na
„Automatickou diagnostiku elektroniky“ na
následující straně.
li, doplňování
doplň
se
3. Je zobrazen správný čas? Není-li,
spustí ve špatný čas. Nastavte aktuální čas
č (viz
strana 12).
4. Je v solankové nádrži sůl? Není-li,
li, doplňte.
doplň
5. Nejsou „solné můstky“
ůstky“ (viz strana 13)?
6. Je obtokový ventil(y) potrubí v provozní poloze
(viz obrázek 6 na straně 6)?
7. Jsou přívodní
řívodní a výstupní trubky správně
připojeny
řipojeny na vstup a výstup kondicionéru
EcoWater Systems?
35
NÁPRAVA
Zkontrolujte, zda je změkčovač
změ č
č napájen.
Zkontrolujte sílu signálu na dálkovém ovladači
ovladač (viz
strana 26). Je-lili signál slabý, přesuňte
př
ň dálkový
ovladač
č na jiné místo.
Přidejte
ř
sůl
ůl (viz strana 32) a potom spusťte
spusť
proceduru „Nyní doplnit“ popsanou na straně 12.
Rozbijte solný můstek
ůstek (viz strana 32) a potom
spusťte
ťte proceduru „Nyní doplnit“ popsanou na
straně 12.
Zkontrolujte možnou ztrátu napájení z těchto
tě
příčin
řč
a opravte. Po obnovení napájení pokud displej
ukazuje nastavovací obrazovku „Aktuální čas“
č
(Current time) (obrázek 33 na straně 12), znamená
to, že čas byl ztracen bě
během přestávky.
ř
Nastavte
aktuální čas. Ostatní nastavení jako je tvrdost
zůstávají
ů
v paměti
ěti bě
během ztráty napájení.
Viz obrázek 6 na straně 6, dejte obtokový ventil(y)
do provozní polohy.
Rozeberte, vyčistěte
č ěte a zkontrolujte sestavu trysky
a difuzéru, jak je ukázáno na obrázku 32.
Odtoková hadice nesmí mít žádné smyčky,
smyč
ostré
ohyby nebo se zvedat příliš
př
vysoko nad
změkčovač
ě č
č (viz strana 4).
Zkontrolujte zobrazený aktuální čas.
č
Není-li
správný, viz „Nastavení aktuálního času“
č
na straně
ě
12. Zkontrolujte čas doplň
doplňování, jak je popsáno na
straně 13.
Viz „Nastavení tvrdosti“ na straně 13, zkontrolujte
aktuální nastavení tvrdosti a zvyšte, je-li
je třeba.
Zabraňte
ňte používání teplé vody během
bě
doplňování,
ň
protože ohřívač
ř č vody se plní tvrdou vodou.
Nechte otestovat vzorek neměkčené
nemě č
vody. Viz
strana 13, zkontrolujte aktuální nastavení tvrdosti a
zvyšte jej, je-li třeba.
Zkontrolujte turbínu, jak je popsáno na straně 36.
Požádejte vašeho dodavatele o servis.
Požádejte vašeho dodavatele o servis.
Požádejte vašeho dodavatele o servis.
8. Je odtoková hadice ventilu bez smyček
smyč
ostrých
ohybů
ů a není zvednutá více než 2 metry nad
podlahu?
9. Je připojena
řipojena trubka solanky (viz obrázek 5 na
straně 6)?
10. Zkontrolujte nastavení tvrdosti (viz „Nastavení
tvrdosti“ na straně
ě 13). Zkontrolujte, že je správné
pro dodávky vody do domácnosti. Proveďte
Proveď test
tvrdosti na vzorku surové vody a porovnejte
s nastavením.
11. Proveďte
ďte test tvrdosti na vzorku upravené vody a
rozhodněte
ěte se, zda existuje nějaký
ně
problém.
Pokud jste neshledali žádný problém, postupte na
kapitoly „Odstraňování
ňování potíží – manuální diagnostika“
a „Kontrola manuálního urychleného doplňování“
doplň
na
následujících
ících dvou stranách.
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
KONTROLA TURBÍNY
AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA ELEKTRONIKY
Tento přístroj na úpravu vody má samodiagnostickou
funkci pro elektronický systém (kromě vstupního
napájení a/nebo vodoměru). Regulátor monitoruje
elektronické součástky a okruhy, zda správně
fungují. Objeví-li se závada, zobrazí se chybový kód
(viz obrázek 132).
1. Zobrazte obrazovku Diagnostika (Diagnostics)
podle postupu na straně 21.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte seznam,
dokud se nezobrazí Počítání turbíny (Turbine
Count) (viz obrázek 133).
OBR. 133
OBR. 132
Tabulka odstraňování problémů na předchozí stránce
ukazuje chybové kódy, které by se mohly objevit, a
možné závady pro tyto kódy.
Když se na displeji objeví chybový kód, stisk tlačítka
VÝBĚR (O) zobrazí obrazovku Diagnostika
(Diagnostics) (viz strana 21), takže servisní technik
může dále izolovat problém.
ODSTRAŇOVÁNÍ CHYBOVÝCH KÓDŮ
1.
2.
3.
4.
Odpojte transformátor od elektrické zásuvky.
Opravte problém.
Zapojte transformátor.
Počkejte osm minut, až regulátor provede celý
cyklus ventilu. Pokud nebyl problém odstraněn,
chybový kód se vrátí.
3. Stálé zobrazení „0“ (nuly) indikuje, že není žádný
průtok vody vodoměrem (tj. nepoužívá se žádná
upravená voda).
4. Otevřete sousední kohoutek upravené vody.
5. Číslo na displeji by mělo počítat nahoru od 0 a
obnovit se pro každý galon proudu (při 200 u
některých modelů, například), 1 galon = 3,78 litrů.
6. Pokud se hodnoty na displeji nezmění
s otevřeným kohoutkem, vytáhněte kabelový
svazek z výstupního portu ventilu (viz obrázek
134).
Motor
Polohový
spínač
1. Zobrazte obrazovku Diagnostika (Diagnostics)
podle postupu na straně 21.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) nebo NAHORU (▲)
a projděte seznam. Zobrazí se následující
položky:
Čas (Time) (aktuální)
Čas polohy (Position time) (odpočítává
zbývající čas v aktuální poloze ventilu)
Aktuální poloha (Current position) (ventilu:
provoz, plnění, solanka, zpětné propláchnutí,
rychlý oplach nebo přesun) viz „Kontrola
manuálního urychleného doplňování“ na další
straně pro ověření polohy
Požadovaná poloha (Requested position)
(ventilu)
Stav motoru (Motor state) (zapnuto nebo
vypnuto)
Polohový spínač ventilu (Valve position
switch) (otevřený nebo zavřený)
Počítání turbíny (Turbine count) (indikuje
proudění vody) viz následující oddíl pro
diagnostiku turbíny
Spínač osvětlení nádrže (Tank light switch)
(otevřený nebo zavřený)
RF modul (RF module) (detekován nebo ne)
Chybový kód
36
Pouzdro
senzoru
Turbína
Výstupní
ventil
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
– MANUÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Modely ESM jiné než
ESM42HTE+
Motor
Polohový
spínač
Výstupní
ventil
Podpora
turbíny a
hřídel
Model
ESM42HTE+
Pouzdro
senzoru
Turbína
Podpora
turbíny a
hřídel
OBR. 134
7. Posuňte malý magnet před senzorem zpátky a
vpřed.
8.a Pokud zobrazované Počítání turbíny počítá
nahoru s každým průchodem magnetu, odpojte
výstupní potrubí a zkontrolujte tmelení turbíny.
8.b Pokud zobrazované Počítání turbíny nepočítá
nahoru s každým průchodem magnetu, senzor
je pravděpodobně vadný.
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
– KONTROLA MANUÁLNÍHO
URYCHLENÉHO DOPLŇOVÁNÍ
Tato kontrola ověřuje správný provoz polohového
spínače, převodového motoru, plnění nádrže
solanky, odebírání solanky, průtok při dopl ňování a
další funkce regulátoru. Vždy proveďte nejprve
úvodní kontrolu (viz strana 35).
1. Zobrazte obrazovku Diagnostika (Diagnostics)
podle postupu na straně 21.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ (▼) a projděte seznam,
dokud se nezobrazí Polohový spínač ventilu
(Valve position switch) (viz obrázek 135).
OBR. 135
3. Ověřte, že když je píst spínače dole (v jedné ze
zarážek na vačce motoru ventilu), čte tato
obrazovka Otevřeno. Když se vačka ventilu otáčí
(například po kroku 8 níže), píst spínače bude
nahoře a tato obrazovka by měla číst Zavřeno.
4. Stiskněte tlačítko NAHORU (▲) a projděte
seznam, dokud se nezobrazí Aktuální poloha
(Current position) (viz obrázek 136).
Sestava tryska/difuzér není usazena v těsnění
nebo těsnění netěsní řádně
Omezení v odtoku ventilu, způsobující zpětný
tlak (ohyby, smyčky, zdvižení příliš vysoko atd.)
Překážky v potrubí ventilu nebo solanky
Interní závada ventilu (ucpaný výstupní kotouč,
vadná pružná podložka atd.
13. S obrazovkou Diagnostika (Diagnostics) stiskněte
ještě jednou tlačítko VPRAVO (►), aby se ventil
přesunul na Zpětné propláchnutí.
13. Podívejte se, zda proud vody z odtokové hadice
je rychlý. Je-li proud pomalý, zkontrolujte, zda
není ucpán horní rozvaděč, proudová zátka nebo
odtoková hadice.
14. S obrazovkou Diagnostika (Diagnostics) stiskněte
ještě jednou tlačítko VPRAVO (►), aby se ventil
přesunul na Rychlý oplach.
15. Opět zkontrolujte, zda proud vody z odtokové
hadice je rychlý. Nechte jednotku, aby několik
minut oplachovala a spláchla se tak všechna sůl,
která by mohla zůstat z testu solankového cyklu.
16. S obrazovkou Diagnostika (Diagnostics) stiskněte
ještě jednou tlačítko VPRAVO (►), aby se ventil
přesunul na polohu Provoz.
DŮLEŽITÉ: Před ukončením tohoto postupu vždy
vraťte ventil do provozní polohy.
DALŠÍ SERVIS
OBR. 136
5. Ověřte, že indikátor polohy ventilu na vačce
motoru souhlasí s polohou zobrazenou na
obrazovce.
6. Sejměte kryt solankové jímky.
7. S obrazovkou Diagnostika (Diagnostics) stiskněte
jednou tlačítko VPRAVO (►), aby se ventil
posunul z polohy Provoz na Plnit.
8. Posviťte baterkou do solankové jímky a pozorujte
plnicí vodu, jak vtéká do nádrže.
9. Pokud voda nepřitéká do nádrže, podívejte se na
ucpanou trysku/difuzér, plnicí vložku nebo trubku
solanky (viz obrázek 129 na straně 33).
10. Po ověření plnění stiskněte jednou tlačítko
VPRAVO (►) pro přesun ventilu do polohy
Solanka*. Slabý proud vody začne proudit do
odtoku. Ověřte odebírání solanky ze solankové
nádrže tak, že posvítíte baterkou do solankové
jímky a pozorujete znatelný pokles hladiny
kapaliny.
* Pokud je nastavena volba 2. zpětné propláchnutí
(viz strana 17), ventil zahájí zpětné propláchnutí a
rychlý oplach před solankou.
11. Pokud jednotka neodebírá solanku, zkontrolujte:
Špinavá nebo poškozená tryska/difuzér (viz
strana 33)
37
Obtok tvrdé vody (Tvrdá voda „uniká“do dodávek
upravené vody):
1. Vadný vstupní kotouč, těsnění nebo pružná
podložka (viz strana 43 a 44).
2. Chybě jící nebo vadný O-kroužek v napojení
ventilu na stoupací trubku.
Voda vytéká z odtokové hadice během provozu:
1. Vadný vstupní kotouč, těsnění nebo pružná
podložka.
2. Vadný O-kroužek nebo hřídel vstupního kotouče.
3. Vadný výstupní kotouč, těsnění nebo pružná
podložka.
Zaplavená nádrž soli:
1. Ucpaná tryska/difuzér.
2. Vadné těsnění ventilu.
3. Omezené nebo ucpané regulace zpětného
propláchnutí / rychlého oplachu.
4. Omezené nebo ucpané odtokové potrubí.
Voda má slanou příchuť:
1. Nízký tlak domovní vody. Seřiďte studniční
čerpadlo.
2. Částečně omezená odtoková hadice ventilu, horní
rozvaděč, proudová zátka proplachu, interní
stoupací trubka pryskyřičné nádrže nebo spodní
rozvaděč.
3. Časy zpětného propláchnutí a rychlého oplachu
se snížily oproti implicitnímu nastavení.
4. Špatný kód modelu.
ECOWATER
Servisní informace
S Y S T E M S
SCHÉMA ZAPOJENÍ
POLOHOVÝ
SPÍNAČ
hnědý
zelený
SENZOR
TURBÍNY
bílý
ŘÍDICÍ DESKA NA
ZADNÍ STRANĚ
ČELNÍ DESKY
červený
černý
červený
černý
MOTOR
TRANSFORMÁTOR
OBR. 137
Pro budoucí odkazy zadejte následující informace:
Č. modelu __________________
Sériové č. ___________________
Kód data ___________________
Datum instalace ______________
Tvrdost vody __________ GPG
Obsah železa ________ PPM
Číslo modelu a sériové číslo jsou na expedičním kartónu a na typovém
štítku kondicionéru. Kód data je pouze na expedičním kartónu.
38
ECOWATER
Rozměry
S Y S T E M S
Modely ESM9CE+, ESM11CE+ a ESM15CE+
Modely ESM18CE+ a ESM25CE+
OBR. 138
Model ESM42HTE+
Jmenovitá
velikost nádrže
pryskyřice
Rozmě
Rozměr
Rozměr
Rozměr
Rozměr
Rozměr
ěr
Rozměr
A
B
C
D
E
F
Kapacita
skladování
soli
ESM9CE+
Ø 9” x 14”
41,5 cm
29 cm
55 cm
-
-
-
20 kg
ESM11CE+
Ø 8” x 19”
53,5 cm
42 cm
67,5 cm
-
-
-
25 kg
ESM15CE+
Ø 8” x 25”
70 cm
58,5 cm
84 cm
-
-
-
40 kg
ESM18CE+
Ø 8” x 35”
-
-
-
100 cm
-
-
100 kg
ESM25CE+
Ø 10” x 35”
-
-
-
100 cm
-
-
90 kg
ESM42HTE+
Ø 10” x 47”
-
-
-
-
130 cm
144 cm
125 kg
Model
39
ECOWATER
Specifikace
S Y S T E M S
Kód modelu
Jmenovitá kapacita
3
změkčování (mol/m při kg
dávky soli)
Provozní průtok měkké vody
(m3/h)
Pokles tlaku při provozním
průtoku (bar)
Přerušovaný průtok
(l/min) při 1 bar
Přerušovaný průtok
(l/min) při 2 bar
Množství vysokokapacitní
pryskyřice (litry)
Max. tvrdost dodávané
vody °f (°dH)
Max. obsah čistého
vodního železa dodávané
vody v mg/l
Min.-Max. pracovní tlak
(bar)
Min.-Max. provozní teplota
(°C)
Min. průtok dodávané vody
(l/min.)
Max. průtok (l/min.) do
odpadu během doplňování
ESM9CE+
ESM11CE+
ESM15CE+
ESM18CE+
ESM25CE+
ESM42HTE+
E-9
E-11
E-15
E-18
E-25
E-42
2,00 při 0,4
3,62 při 0,9
3,98 při 0,4
4,92 při 0,9
4,79 při 0,7
8,03 při 1,4
4,29 při 0,9
10,36 při 2,7
7,38 při 1,2
15,73 při 3,9
10,55 při 1,5
28,03 při 5,4
4,72 při 1,6
6,47 při 1,6
11,26 při 3,8
12,30 při 4,5
18,83 při 6,6
35,47 při 9,4
0,9
0,9
1,4
1,8
1,8
2
0,21
0,28
0,62
0,83
0,97
0,9
-
32,9
31,8
34,4
37,9
41,6
-
-
47,3
53,8
56,8
67
9,9
10,5
14,7
17,6
24,9
43
27,5 (15,4)
32,5 (18,2)
49,6 (27,8)
68,4 (38,3)
99,2 (55,6)
123,1 (69)
0,3
0,3
0,4
0,5
0,9
1,4
8,3
8,3
7,6
1,4 – 8,6
4 – 49
11
8,3
8,3
40
8,3
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA KONDICIONÉRU ECOWATER SYSTEMS
(Modely ESM9CE+, ESM11CE+ a ESM15CE+)
Sestava
ventilu díly viz
strana 45-46
41
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA KONDICIONÉRU ECOWATER SYSTEMS
(Modely ESM9CE+, ESM11CE+ a ESM15CE+)
Poz.
č.
Díl č.
1
7250826
2
7297585
7269540
3
7269532
7269524
Kabel napájení
Výměnná
ěnná sestava horního krytu
včetně
č ě štítku a elektronického
řízení
Trubka solanky (Model
ESM9CE+)
Trubka solanky (Model
ESM11CE+)
Trubka solanky (Model
ESM15CE+)
4
7113016
Výměnná
ěnná sestava potrubí, B.V.
5
7131365
Sítko
6
7080653
Příchytka
7
7092252
Těleso
ěleso solankového ventilu
8
7116713
Pojistný kroužek
Sestava plovák, dřík
řík a vodítko
(Model ESM9CE+)
Sestava plovák, dřík
řík a vodítko
(Model ESM11CE+)
Sestava plovák, dřík
řík a vodítko
(Model ESM15CE+)
7269516
9
7269508
7113008
10
7297593
7269354
11
7279189
12
7219595
7267043
13
7267035
7267027
14
7219587
Poz.
č.
Popis
Díl č.
7268918
15
7268926
7268934
0900431
Hadicová spona
17
1103200
Hadicový nástavec
18
9003500
Průchodka
ůchodka
RMH001
Pryskyř
Pryskyřice,
na litr
20
30437
7105047
7268950
21
7256377
7264037
Výměnný
ěnný spodní rozvaděč
Nádrž pryskyřice,
pryskyř
Ø 9” x 14”
(Model ESM9CE+)
Nádrž pryskyřice,
pryskyř
Ø 8” x 19”
(Model ESM11CE+)
Nádrž pryskyřice,
pryskyř
Ø 8” x 25”
(Model ESM15CE+)
7088033
Příchytka
říchytka objímky (2 požad.)
23
7176292
Díl objímky (2 požad.)
24
7265025
-
Obrazovka (pouze ESM9CE+)
Sada O-kroužků
O
rozvaděče,
obsahuje:
O-kroužek,
kroužek, 2-7/8”
2
x 3-1/4”
-
O- kroužek, 13/16” x 1-1/16”
1
-
O- kroužek, 2-3/4”
2
x 3”
Horní rozvaděč (Model
ESM9CE+)
Horní rozvaděč (Modely
ESM11CE+ a ESM15CE+)
25
7088855
26
7077870
Šroub
Pryskyř
Pryskyřice,
sáček
č 25 litrů
ů
22
7112963
Podložka
Solanková jímka (Model
ESM9CE+)
Solanková jímka (Model
ESM11CE+)
Solanková jímka (Model
ESM15CE+)
Výměnná
ěnná nádrž solanky (Model
ESM9CE+)
Výměnná
ěnná nádrž solanky (Model
ESM11CE+)
Výměnná
ěnná nádrž solanky (Model
ESM15CE+)
16
19
Kryt otvoru soli
Kryt solankové jímky (Model
ESM9CE+)
Kryt solankové jímky (Modely
ESM11CE+ a ESM15CE+)
Popis
27
7237381
Parní zábrana
28
7225499
Zámková destička
destič
29
7235460
30
7301106
Kryt proti dešti *
Dálkové monitorování/ovládání
s deskou vysílače
vysílač a přijímače
ř
č *
* Volitelný díl, není přibalen
řibalen ke změ
změkčovači
č
č
42
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA KONDICIONÉRU ECOWATER SYSTEMS
(Modely ESM18CE+, ESM25CE+ a ESM42HTE+)
Sestava
ventilu díly viz
strana 47-48
43
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA KONDICIONÉRU ECOWATER SYSTEMS
(Modely ESM18CE+, ESM25CE+ a ESM42HTE+)
Poz.
č.
Díl č.
50
7250826
51
7218662
52
53
7295258
7291343
54
7176292
55
7088033
Kabel napájení
Výměnný
ěnný horní kryt (Modely
ESM18CE+ & ESM25CE+)
Výměnná
ěnná sestava čelní desky,
včetně štítku a elektronického
řízení
Podpora, čelní deska, s čočkami
č č
Díl objímky (2 požad.)
Poz.
č.
Díl č.
72
7214244
Parní zábrana
73
7291466
74
7274008
75
7218612
Sestava krytu otvoru soli
Kryt, nádrž solanky (Model
ESM42HTE+)
Výměnná
ěnná nádrž (Model
ESM42HTE+)
76
7221754
Sestava plovák, dřík a vodítko
77
7170288
O-kroužek,
kroužek, 15/16” x 1-3/16”
1
78
1205500
Pojistný kroužek
79
7092252
Těleso
ěleso solankového ventilu
80
7080653
Sponka
81
7131365
Sítko
Popis
-
Příchytka
říchytka objímky (2 požad.)
Sada O-kroužků
ů rozvaděče,
rozvaděč
obsahuje:
O- kroužek, 2-7/8”
7/8” x 3-1/4“
-
O- kroužek, 13/16” x 1-1/16”
1
82
7113016
Výměnná
ěnná sestava potrubí, B.V.
-
O-kroužek, 2-3/4”
3/4” x 3”
83
7221746
Trubka solanky
7112963
56
Popis
57
7077870
Horní rozvaděč
84
7171349
Kuželové sítko
58
7105047
Výměnný
ěnný spodní rozvaděč
85
9003201
Převleč
řevlečná matice (2 požad.) *
7114787
Nádrž pryskyřice, Ø 8” x 35”
86
7094987
Spojka *
7113066
Nádrž pryskyřice, Ø 10” x 35”
87
7161807
Potrubí, 6 metrů *
7092202
Nádrž pryskyřice, Ø 10” x 47”
7161768
RMH001
Pryskyřice, na litr
Potrubí, 30 metrů *
Výměnný
ěnný horní kryt (Model
ESM42HTE+)
59
60
88
7218670
89
7274286
90
7218646
Podložka
91
7301106
Kryt solankové jímky
Sestava solankové jímky, se
štítkem
■
7220928
Lem (Model ESM42HTE+)
Výměnný
ěnný kryt nádrže (Model
ESM42HTE+)
Dálkové monitorování/ovládání
s deskou přijímače
př
č a vysílače
č *
Sestava solankového ventilu,
včetně
č ě pozic 78 až 86
■
7108118
Odtoková hadice, 1/2” I.D.
30437
Pryskyřice,
ř
sáček
ček 25 litrů
61
WSM001
62
1184700
Štěrk, 8 kg požad.
Distanční
ční vložka (pouze
ESM18CE+)
63
7219595
64
7219888
65
7109871
66
7219587
Šroub
67
9003500
Průchodka
68
1103200
Nástavec, odtoková hadice
69
7112882
70
7218604
71
7287386
Hadicová objímka
Výměnná
ěnná nádrž solanky (Modely
ESM18CE+ a ESM25CE+)
Lem (Modely ESM18CE+ a
ESM25CE+)
■ Není vyobrazeno
* Volitelný díl, není přibalen
řibalen ke změ
změkčovači
č
č
44
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA ¾“ DC VENTILU
(Modely ESM9CE+, ESM11CE+, ESM15CE+, ESM18CE+ a ESM25CE+)
Nosná páska
Těsnění
Příčný průřez
45
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA ¾“ DC VENTILU
(Modely ESM9CE+, ESM11CE+, ESM15CE+, ESM18CE+ a ESM25CE+)
Poz.
č.
Díl č.
100
7224087
101
Poz.
č.
Díl č.
Šroub, #8-32
32 x 1” (2 požad.)
127
0900060
O-kroužek,
kroužek, 3/8” x 1/2”
7286039
Výměnný
ě
motor (vč.
č. 2 poz. č
č. 100)
128
7085263
Kryt ventilu
102
0900857
Šroub, #6-20
20 x 3/8” (2 požad.)
129
7074123
Šroub, #10-14
#10
x 2” (5 požad.)
103
7231385
Deska motoru
130
7077472
Roztažný kolík
104
0503288
Ložisko
131
7030713
Vypínač
105
7284964
Vačka s převodem
132
7117816
Distanč vložka
Distanční
106
7142942
Příchytka, odtok
133
7070412
Šroub, #4-24
#4
x 1-1/8”, s pl. hlavou
107
0900431
Hadicová objímka *
108
7024160
Nástavec odtokové hadice
7290949
Sada těsnění,
tě ě obsahuje:
109
7170327
O-kroužek,
kroužek, 5/8” x 13/16”
Proudová vložka (Modely
ESM9CE+, ESM11CE+,
ESM15CE+ a ESM18CE+)
-
O- kroužek, 7/16” x 5/8”
-
O- kroužek, 3/4” x 15/16”
-
O- kroužek, 3-3/8”
3
x 3-5/8”
0501228
110
Popis
140
Popis
Proudová vložka (Model
ESM25CE+)
-
Výměnné
ěnné tě
těsnění
ě rotoru
7092618
-
O- kroužek, 3/8” x 9/16”
111
7082087
Pružná podložka
-
112
7199232
Výměnný
ěnný rotor a kotouč
113
7116713
Pojistný kroužek (2 požad.) *
Těsnění,
ě ění, tryska a difuzér
Výměnná
ěnná turbína a podpůrná
sada, obsahuje:
114
7092642
Vložka, těsnění
ě ění odtoku
115
7129889
Pružina
116
7082053
Těleso ventilu
117
7081201
Přidržovač,
ř
č, tryska a difuzér
118
7081104
Těleso,
ěleso, tryska a difuzér
119
1202600
Převlečná matice
120
7095030
Kuželové sítko
Plnicí vložka, 0,15 g/m (Model
ESM9CE+)
Plnicí vložka, 0,3 g/m (Modely
ESM11CE+, ESM15CE+,
ESM18CE+ a ESM25CE+)
Plnicí vložka, 0,1 g/m (Modely
ESM9CE+, ESM11CE+,
ESM15CE+ & ESM18CE+)
7084607
121
1148800
0521829
122
141
142
-
Podpora turbíny a hřídel
hř
-
7298913
Turbína
Výměnná
ěnná sada tryska, difuzér a
těsnění
ě ění (Model ESM9CE+)
Výměnná
ěnná sada tryska, difuzér a
těsnění
ě ění (Modely ESM11CE+,
ESM15CE+ a ESM18CE+)
Výměnná
ěnná sada tryska, difuzér a
těsnění
ě ění (Model ESM25CE+)
-
O-kroužek,
kroužek, 1/4” x 3/8”, (2 req.)
-
Těsnění,
ě ění, tryska a difuzér
-
Kotouč,
č, tryska a difuzér
-
O-kroužek,
kroužek, 1-1/8”
1
x 1-3/8”
Sestava tryska a difuzér (Model
ESM9CE+)
Sestava tryska a difuzér (Modely
ESM11CE+, ESM15CE+ a
ESM18CE+)
Sestava tryska a difuzér (Model
ESM25CE+)
7268421
123
7146043
Sítko
124
7167659
Podpora sítka
125
7199729
Víčko
Kabelový svazek, Polohový spínač
(Modely ESM9CE+, ESM11CE+ a
ESM15CE+)
Kabelový svazek, Polohový spínač
(Modely ESM18CE+ a
ESM25CE+)
7276076
O- kroužek (2 požad.) *
7290957
7084607
126
-
7298549
Plnicí vložka, 0,15 g/m (Model
ESM25CE+)
7303132
7113040
143
46
7187065
7253808
* Baleno v sáčku s díly
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA 1“ DC VENTILU
(Model ESM42HTE+)
Nosná páska
Těsnění
Příčný průřez
47
ECOWATER
Náhradní díly
S Y S T E M S
SESTAVA 1“ DC VENTILU
(Model ESM42HTE+)
Poz.
č.
Díl č.
150
7224087
151
Poz.
č.
Díl č.
Šroub, #8-32
32 x 1” (2 požad.)
175
7167659
Podpora sítka
7286039
Výměnný
ě
motor (vč.
č. 2 poz. č
č. 150)
176
7199729
Víčko
152
7231393
Deska motoru
177
7175199
Pružná podložka
153
0900857
Šroub, #6-20
20 x 3/8” (3 požad.)
178
7171161
Kryt ventilu
154
7171250
Ložisko
179
7172997
Šroub, #10 x 2-5/8”
2
(8 požad.)
155
7283489
Vačka s převodem
180
7145186
Vypínač
156
7169180
Příchytka, odtok
181
7140738
Šroub, #4-24 x 3/4” (2 požad.)
157
0900431
Hadicová objímka
158
7271270
Nástavec odtokové hadice
7185487
Sada těsnění,
tě ě obsahuje:
159
7170288
O-kroužek, 15/16” x 1-3/16”
1
kroužek, 5/8” x 13/16”
O-kroužek,
160
0501228
Proudová vložka
O-kroužek,
kroužek, 1-1/8”
1
x 1-1/2”
161
7174313
Ložisko, pružná podložka
162
7185500
Výměnný
ěnný rotor a kotouč
Výměnné
ěnné tě
těsnění
ě motoru
163
7171187
Vložka, těsnění
ě ění odtoku
Těsnění
ě ění
164
7129889
Pružina
165
7276084
Kabelový svazek, polohový spínač
166
0900060
O-kroužek, 3/8” x 1/2”
167
7081201
Příchytka,
říchytka, tryska a difuzér
Těsnění,
ě ění, tryska a difuzér
Výměnná
ěnná turbína a podpůrná
sada, obsahuje:
O-kroužek
kroužek (2 požad.)
168
7171145
Těleso ventilu
Podpora turbíny
169
7081104
Těleso,
ěleso, tryska a difuzér
170
1202600
Převlečná matice
171
7095030
Kuželové sítko
Turbína
Výměnná
ěnná sada tryska, difuzér a
těsnění,
ě ění, obsahuje:
172
1148800
Proudová vložka, 0,3 g/m
173
7084607
Proudová vložka, 0,15 g/m
174 7146043
Popis
190
Popis
O-kroužek,
kroužek, 4-1/2”
4
x 4-7/8”
7290931
191
7298913
O-kroužek,
kroužek, 1/4” x 3/8”, (2 požad.)
192
Těsnění,
ě ění, tryska a difuzér
Kotouč,
č, tryska a difuzér
Sítko
O-kroužek,
kroužek, 1-1/8”
1
x 1-3/8”
193
7253808
Sestava tryska a difuzér
* Baleno v sáčku s díly
48
ECOWATER
S Y S T E M S
EcoWater Systems LLC
P.O. Box 64420, St. Paul, MN 55164-0420
55164
1-800-86WATER

Podobné dokumenty

Geologie pro stavební inženýry

Geologie pro stavební inženýry zemské kůry. Dnes se rozsah vý zkumu rozšířil na celou Zemi jako planetu. Geologie zkoumá procesy, které na ni působily po celou dobu jejího vý voje. Zabý vá se fyzikálními silami (geofyzika), chem...

Více

Stolné zariadenia sk2010.indd

Stolné zariadenia sk2010.indd • třítrnový ohřívač rohlíků a párků • celonerezové provedení • regulace teploty 50 - 90 oC • vypínač a kontrolka chodu • skleněná nádoba na ohřev párků • samostatné vyhřívání hrotů a nádobky • dvě ...

Více

odvlhčovače CDP

odvlhčovače CDP Přečtěte si pozorně tento návod pro správnou montáž a provozování tohoto výrobku.

Více

PŘEZLETICE

PŘEZLETICE Základní technická specifikace

Více

ALGINÁT – organické zlato

ALGINÁT – organické zlato časných 14 000 na 60 000 tun ročně. Cíle by mělo být dosaženo ve třetím čtvrtletí roku 2010….

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Máte-li otázky ohledně tohoto výrobku, obraťte se na následující kontakty: +49 (0) 1805 938 802 v Evropě E-mail: [email protected] Tato uživatelská příručka obsahuje všechny informace, které potř...

Více