Obecná doporučení

Transkript

Obecná doporučení
Obecná doporučení
pro instalaci dávkovacích čerpadel ProMinent®
se solenoidovým pohonem a jejich příslušenství
ProMinent® gamma/L
®
®
ProMinent Beta
Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat
pouze tehdy, byl-li provoz čerpadel ve shodě s těmito předpisy a doporučeními.
BA MAZ 008 06/2005 CS
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o. Olomouc
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 2
ProMinent CS
Obsah:
Obecné informace pro uživatele............................................................................................................................... 3
1.
Bezpečnostní pokyny.................................................................................................................................... 4
2.
Instalace a zprovoznění ................................................................................................................................ 4
2.1
Instalace čerpadla........................................................................................................................... 4
2.2
Připojení potrubí ............................................................................................................................. 5
2.2.1 Instalace čerpadla se standardní dávkovací hlavou (ne samonasávací) ............................. 5
2.2.2 Instalace čerpadla se samoodvzdušňovací dávkovací hlavou............................................. 6
2.3
Doporučení pro instalaci dávkovacího souboru .............................................................................. 7
2.3.1 Poznámky k instalaci sací trasy......................................................................................... 10
2.3.2 Poznámky k instalaci výtlačné trasy .................................................................................. 11
2.3.3 Nevhodné uspořádání potrubní trasy ................................................................................ 11
2.3.4 Speciální poznámky k instalaci potrubní trasy .................................................................. 12
3.
Uvedení do provozu.................................................................................................................................... 14
3.1
Doporučení pro přesné nastavení hodnot dávkování.................................................................... 15
4.
Příslušenství čerpadel................................................................................................................................. 16
Poptávková specifikace dávkovacího čerpadla ...................................................................................................... 17
Formulář reklamačního hlášení.............................................................................................................................. 18
Dodavatel,
servis,
poradenství:
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
Sobieského 1, p.o.box 53
770 10 OLOMOUC
tel.: 585 757 011
fax: 585 757 024
[email protected]
www.prominent.cz
Výrobce :
ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69007 HEIDELBERG
tel: +49 6221-842-0
fax: +49-6221-842419
[email protected]
www.prominent.de
Translation of BA MAZ 008 04/05 GB
© ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
(Bv/Bj)
OBEC_DOPO_BA_ MAZ_008_ 06_2005_ CS
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 3
ProMinent CS
Obecné informace pro uživatele
Důkladné seznámení se s těmito předpisy je nezbytné ke správnému provozovaní zařízení a výrazně zvýší užitek, který
budete z provozování čerpadla mít. V rámci textu jsou provedeny následující poznámky a zvýraznění textu:
•
`
dílčí pokyny a doporučení
instrukce
Bezpečnostní instrukce:
NEBEZPEČÍ:
Toto sdělení upozorňuje na možné nebezpečí. Pokud nebude toto varování vzato na zřetel, může
situace vyústit v přímé ohrožení života nebo ve velmi vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ
Toto sdělení upozorňuje na možné nebezpečí. Pokud nebude toto upozornění vzato na zřetel, může
situace vyústit ve vážné poranění nebo poškození majetku.
DŮLEŽITÉ
Toto sdělení upozorňuje na možné nebezpečí. Pokud nebude toto upozornění vzato na zřetel, může
situace vyústit v poškození majetku.
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
1.
strana 4
ProMinent CS
Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ:
• Jakmile čerpadlo připojíte na síť, může začít dávkovat! Může tak dojít k nečekanému úniku nebezpečné chemikálie. Pokud se tak stane, stiskněte okamžitě tlačítko STOP/START nebo odpojte čerpadlo od sítě.
• Čerpadlo nemá síťový vypínač. V případě nebezpečí okamžitě čerpadlo zastavte odpojením síťového kabelu!
• Před započetím údržby nebo opravy čerpadla odpojte síťový kabel napájení!
• Před započetím údržby nebo opravy čerpadla vždy odlehčete výtlačné potrubí (uvolněte tlak
kapaliny).
• Vyprázdněte dávkovací hlavu a propláchněte ji neutrální kapalinou.
• Čerpadlo, které dávkovalo radioaktivní látky nesmí být odesláno k opravě do výrobního závodu
nebo k prodejci!
UPOZORNĚNÍ
• Zapojení dávkovacích čerpadel ProMinent společně s cizími prvky dávkovacích souborů, které
nejsou ProMinentem odzkoušeny a doporučeny, je nepřípustné a může vést ke škodám na majetku i na životech. Výrobce čerpadla za takovéto instalace nepřebírá odpovědnost!
• Mějte na paměti chemickou odolnost materiálu dávkovací hlavy vůči dávkované chemikálii.
V případě pochybností použijte tabulku ProMinent odolnosti konstrukčních materiálů vůči technickým chemikáliím uvedenou ve všeobecném katalogu ProMinent nebo na internetových
stránkách www.prominent.de
• Pokud je na čerpadle instalována jiná velikost dávkovací hlavy než byla původně dodaná, je
třeba nechat čerpadlo přeprogramovat servisní službou ProMinent!
• Instalace čerpadla musí odpovídat všem národním normám, předpisům a nařízením.
2.
Instalace a zprovoznění
NEBEZPEČÍ:
• Zprovoznění a instalace solenoidových dávkovacích čerpadel musí být provedeno přesně dle
pokynů provozního předpisu daného typu.
• Instalace čerpadel ProMinent s komponenty jiných výrobců není povolena, pokud není vydán
písemný souhlas firmy ProMinent.
• Před započetím údržby na dávkovacím čerpadle je absolutně nezbytné uvolnit tlak z výtlačného
potrubí, odvodnit dávkovací hlavu a propláchnout ji neutrální kapalinou.
• Nikdy neprovozujte dávkovací čerpadlo při uzavřeném ventilu ve výtlačné větvi, hrozí nebezpečí
prasknutí potrubí!
• Pokud dávkujete chemikálie, které nesmí přijít do styku s vodou, důkladně před prvním spuštěním vysušte dávkovací hlavu.
• Při instalace dodržujte všechny platné národní normy a předpisy.
2.1
Instalace čerpadla
DŮLEŽITÉ
• Čerpadlo musí být připevněno k podstavci dostatečně pevně, aby byla vyloučena možnost
vzniku chvění.
• Přístup k čerpadlu nesmí být blokován okolními instalacemi a musí být volný v kterémkoliv okamžiku.
• Sací a výtlačný ventil na dávkovací hlavě (odvzdušňovací ventil samoodvzdušňovací hlavy)
musí být ve vertikální poloze.
• Dávkovací čerpadlo smí být instalováno pouze na horizontální podložku.
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 5
ProMinent CS
2.2
Připojení potrubí
2.2.1
Instalace čerpadla se standardní dávkovací hlavou (ne-samonasávací)
UPOZORNĚNÍ
• Potrubí sací i výtlačné větve musí být nainstalováno bez mechanického předpětí nebo zlomů.
• Při dávkování nebezpečných chemikálií instalujte vždy přepouštěcí ventil, pojistný ventil, jakož
i uzavírací ventil do výtlačné větve. Zpětné potrubí zaveďte do zdrojového zásobníku chemikálie.
• Z důvodů dokonalé těsnosti spojů potrubí na dávkovací hlavě používejte výhradně příslušenství
ProMinent a potrubí o rozměrech doporučovaných výrobcem.
• K zajištění spolehlivosti dávkování, těsnosti potrubí a bezpečnosti provozu používejte originální
potrubí ProMinent.
• Zásadně nepřekračujte hodnotu maximálního povoleného tlaku v sání čerpadla.
• Dbejte na to, aby provozní tlak nepřesáhl maximální povolený tlak jak pro dané potrubí, tak i pro
čerpadlo (viz provozní předpisy daného typu čerpadla).
• Doporučuje se instalovat potrubí tak, aby čerpadlo nebo jeho dávkovací hlava byly snadno demontovatelné odsunutím do strany.
Připojení plastového potrubí (hadičky) na ventily dávkovací hlavy (provedení PP, PC, NP, TT) - obr. 1
`
`
`
`
`
`
Konce potrubí zařízněte kolmo na osu potrubí.
Na hadičku (1) nasuňte převlečnou matici (2) a přítlačný kroužek (3), potom nasuňte do potrubí kuželový nátrubek (4). Konec potrubí lehce rozšiřte, je-li potřeba.
Pozor na správné usazení O-kroužku (5) na těleso ventilu (6)
Přiložte potrubí (1) s nátrubkem (4) k ventilu (6)
Našroubujte převlečnou matici (2) a potrubí (1) zatlačte proti ventilu.
Nyní zatáhněte lehce za potrubí (1) směrem od ventilu a dotáhněte matici (2).
obr.1 - Instalace plastového potrubí
obr.2 - Instalace nerezového potrubí
1 - hadička
2 - převlečná matice
3 - přítlačný kroužek
4 - kuželový nátrubek
5 - O-kroužek
6 - ventil dávkovací hlavy čerpadla
1 - potrubí
2 - převlečná matice
3 - první přítlačný kroužek
4 - druhý přítlačný kroužek
5 - ventil dávkovací hlavy čerpadla
Připojení nerezového potrubí na ventily dávkovací hlavy (provedení SS) - obr.2.
` Přes konec potrubí (1) nasuňte převlečnou matici (2) a přítlačný kroužek (3, 4) do vzdálenosti zhruba
10 mm.
` Potrubí (1) zasuňte do tělesa ventilu (5), jak dalece jen půjde.
` Dotáhněte převlečnou matici (2).
Připojení plastového PE / PTFE potrubí (hadičky)na ventily nerezové (SS) dávkovací hlavy
` Do hadičky nasuňte pomocnou nerezovou vložku. Dále postupujte stejně jako při instalaci nerezového
potrubí.
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
2.2.2
strana 6
ProMinent CS
Instalace čerpadla se samoodvzdušňovací dávkovací hlavou
UPOZORNĚNÍ
• Zprovoznění a instalace solenoidových dávkovacích čerpadel musí být provedeno přesně dle
pokynů provozního předpisu daného typu.
• Dodržujte doporučené hodnoty rozměrů potrubí, sacích výšek, sacího tlaku a viskozity.
• Průřez sacího potrubí by neměl být větší jako průřez výtlačného potrubí.
Potrubí obtokové větve od odvzdušňovacího ventilu se připojuje stejně jako sací a výtlačné potrubí u standardního provedení dávkovacích hlav.
Zpětné obtokové potrubí se napojuje na horní (samoodvzdušňovací) ventil dávkovací hlavy
Výtlačné potrubí se napojuje z čela dávkovací hlavy.
Sací potrubí se napojuje zespodu dávkovací hlavy.
POZNÁMKA
V případě pozitivního tlaku (nátoku) na sací straně musí v obtokové větvi existovat minimálně stejný nebo větší protitlak aby nenastal sifonový efekt.
Pokud je v obtokovém potrubí tlak větší než je v sacím potrubí, potom bude funkce samoodvzdušnění omezena.
Provoz čerpadla s protitlakem v obtokové větvi a s atmosférickým tlakem v sání je možný.
Připojení plastového PE / PTFE potrubí (hadičky)na ventily dávkovací hlavy v samoodvzdušňovacím provedení
` Nasuňte hadičku na nátrubky sacího a výtlačného ventilu. U samoodvzdušňovací hlavy instalujte obtokové potrubí na samoodvzdušňovací ventil. Doporučujeme hadičku o rozměrech 6x4 mm.
` Volný konec hadičky obtokového potrubí zaveďte s pomocí podpěrky obtokového potrubí do zásobníku
chemikálie.
` Zkraťte obtokové potrubí tak, aby nebylo zanořeno do chemikálie v zásobníku !
Podpěrka obtokového potrubí
Samoodvzdušňovací ventil
s připojením na hadičku 6x4
Červená plastová fólie
označující samoodvzdušňovací
ventil
Výtlačný ventil s připojením
na hadičku 6x4 až 12x9
podle typu čerpadla
Sací ventil s připojením na
hadičku 6x4 až 12x9 podle
typu čerpadla
obr.3 - Samoodvzdušňovací dávkovací hlava
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
2.3
strana 7
ProMinent CS
Doporučení pro instalaci dávkovacího souboru
DŮLEŽITÉ
• Co nejblíže dávkovacímu čerpadlu instalujte do výtlačné větve manometr za účelem kontroly
tlaku.
• Potrubí sací i výtlačné větve musí být nainstalováno tak, aby nebylo na čerpadlo přenášeno
mechanické namáhání od hmotnosti potrubí ani jiné mechanické tlaky.
• Ke spojení nerezových potrubí s plastovou dávkovací hlavou použijte spojovací plastovou hadici.
technologické potrubí
obr. 4 – příklad instalace dávkovacího souboru
dávkovací čerpadlo
sací ventil s filtračním sítem
vstřikovací ventil
filtr
stavitelný přetlakový ventil
(pojistný ventil)
plovákový spínač
multifunkční ventil
plovákový ventil
uzavírací ventil
solenoidový ventil
zpětná kulová klapka
manometr
nálevka
násosková nádoba
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 8
ProMinent CS
Schéma instalace dávkovacího souboru se solenoidovým dávkovacím čerpadlem
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 9
ProMinent CS
Prvky dávkovacího souboru
Prvek
Dávkovací čerpadlo A
Vstřikovací ventil* B
(vstřikovací sestava)
Funkce
Dávkování definovaného množství
kapalné chemikálie
Ovládání: ruční nebo automatické
(externím signálem)
- zpětná klapka
- prvek vytvářející protitlak
Uzavírací armatura C
Uzavření části potrubního systému
Tlumič pulsací D
Eliminuje pulsace v potrubním systému (ve výtlačné trase), vytváří průtok bez pulsací
Protitlaký ventil* E
Zabezpečuje konstantní protitlak
Multifunkční ventil* F
- vytváří potřebný protitlak
- zabraňuje sifonovému efektu
- usnadňuje nasátí kapaliny
Pojistný ventil*
Sací ventil* G
- umožňuje vyprázdnit výtlačné potrubí do sacího zásobníku
- otevírá jako pojistný ventil v případě
překročení nastaveného tlaku ve výtlaku
Otevírá obtokové potrubí při překročení nastavené hodnoty tlaku
- jako zpětná klapka
- s integrovaným sítkem jako filtrem
Plovákový hlídač
hladiny H
- signalizuje minimální hladinu v zásobní nádrži
- jednopolohový nebo dvoupolohový
(se včasným varováním)
Manometr I
Zobrazuje aktuální tlak ve výtlačném
potrubí
Tlumič pulsací na sání
Eliminuje pulsace v potrubním systému (v sací trase), vytváří průtok bez
pulsací
Filtr
Odstraňuje hrubé pevné nečistoty z
chemikálie v sací trase
Solenoidový ventil
Automatická uzavírací armatura
Ovládání: např. elektricky spřažen se
silovým napájením čerpadla
Použití
- možnost plynule měnit nastavené dávkované
množství a možnost externího ovládání
umožňují optimální přizpůsobení v jakékoli
aplikaci dávkování.
- v uzavřeném potrubním systému, k ochraně
před nežádoucím smísením a zpětným tokem ve výtlačné trase.
- v systému s vyústěním na volnou hladinu k
vytvoření potřebného protitlaku.
- při údržbě, výměně nebo opravě, aby uzavřela část systému.
- v dlouhých potrubních systémech, aby byly
tlakové ztráty co nejmenší.
- vytvoření nepřerušovaného průtoku (dávkování).
- k zamezení vibrací v potrubním systému.
- v systémech s výtokem na volnou hladinu,
aby zajistil bezporuchový provoz čerpadla.
- spolu s tlumičem pulsací.
- v systémech s výtokem na volnou hladinu,
aby zajistil bezporuchový provoz čerpadla.
- je-li v systému negativní dopravní výška
- když se zprovozňuje proti existujícímu tlaku
ve výtlaku
- například před opravou čerpadla
- jako ochrana dávkovacího čerpadla proti přetížení
- jako ochranný prvek dávkovacího systému a
dávkovacího čerpadla před přetlakem.
- k ochraně před vyprázdněním sacího potrubí
(např. při výměně nádrže).
- k ochraně dávkovacího čerpadla před
hrubými pevnými nečistotami.
- pro bezporuchový provoz systému.
- k signalizaci, že zásobní nádrž by měla být
doplněna nebo vyměněna za novou (plnou).
- k ochraně systému před chodem na sucho.
- nutný pro nastavení protitlakého ventilu a pojistného ventilu.
- k určení skutečného pracovního tlaku ve výtlačném potrubí.
- ke snížení tlakových ztrát v dlouhých sacích
potrubích.
- spolu s podtlakovou pumpou jako pomocný
prvek při sání.
- k ochraně dávkovacího čerpadla a systému
před nečistotami a zvýšeným opotřebením.
- jako ochranný prvek pro uzavření výtlačného
potrubí, pokud je systém mimo provoz.
UPOZORNĚNÍ!
* Není absolutně těsným uzavíracím prvkem potrubního systému!
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
2.3.1
strana 10
ProMinent CS
Poznámky k instalaci sací trasy
DŮLEŽITÉ
• Zásadně nepřekračujte hodnotu maximálního povoleného tlaku v sání čerpadla.
• Na provádění ohybů potrubí volte pozvolné oblouky, nikdy ne
prudké zlomy.
• Vyvarujte se použití tenkostěnných hadic na sání.
• Sací potrubí musí být co nejkratší.
• Sací potrubí musí mít stále vzrůstající průběh směrem od sacího ventilu v zásobníku chemikálie k dávkovací hlavě čerpadla, aby se nemohly vytvářet vzduchové kapsy nahromaděním
bublin.
• Odpor v sacím potrubí nesmí vzrůst natolik, aby tlak v potrubí
pokles pod hodnotu napětí par čerpané chemikálie a mohlo
tím dojít ke vzniku kavitace (obr.6).
• Výška hladiny (h) x hustota (ρ) musí být menší než maximální
sací výška v metrech vodního sloupce udaná v tabulce parametrů.
• Zabraňte vhodným způsobem průniku pevných nečistot do
čerpadla! V opačném případě může dojít vlivem nečistot k poškození ventilů, ba dokonce celé dávkovací hlavy čerpadla i
dávkovacího systému! Například tím, že instalujete filtr (doporučená velikost síta 100 - 400 µm - závisí na dávkované látce a
typu dávkovacího čerpadla). Sací ventil instalujte dostatečně
vysoko nade dnem zásobníku, aby nebyly nasávány usazené
nečistoty.
• V případě dávkování kapalin, které mají tendenci vytvářet plynové bublinky (chlornan sodný, peroxid vodíku, a pod.), instalujte sací potrubí k čerpadlu klesající, aby nemohly být bublinky nasáty čerpadlem (obr. 7)
obr. 5
obr. 6
POZNÁMKA
• Při provozu čerpadla je třeba zabránit vyprázdnění sacího potrubí. Proto je nutné instalovat sací ventil se zpětnou kuličkovou klapkou na počátek sacího potrubí, pokud je čerpadlo
osazeno nad maximální úrovní hladiny v sání (obr. 5)
• Délku sacího potrubí přizpůsobte tak, aby sací ventil byl instalován nade dnem zásobníku s chemikálií tak, aby nenasával
nečistoty usazené na dně zásobníku.
obr. 7
V případě hlubokých nádrží, kde není možné napojit sací potrubí u dna nádrže, proveďte sání pomocí násosky:
•
•
Instalujte pomocné plnící zařízení (obr.8) nebo podtlakové zařízení (obr.9) v sací trase.
Kontrolujte pokles tlaku v nejvyšším místě sifonového potrubí. (Největší podtlak nastává v okamžiku urychlení kapalinového sloupce při sacím zdvihu čerpadla. Tento tlak nesmí klesnout pod napětí par daného média.)
obr. 8
obr. 9
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
2.3.2
strana 11
ProMinent CS
Poznámky k instalaci výtlačné trasy
DŮLEŽITÉ
• Nepřekračujte povolený tlak! Může tím dojít k poškození čerpadla!
`
`
•
obr. 10
•
obr. 11
2.3.3
při dlouhé výtlačné trase použijte tlumič pulsací nebo výtlačné potrubí o větším průměru. Při použití tlumiče pulsací
se dobře seznamte s předpisy pro jeho instalaci.
pro ochranu výtlačného potrubí proti nežádoucímu vzrůstu
tlaku je třeba instalovat pojistný ventil s přepadem zpět do
zásobníku s chemikálií, například multifunkční ventil ProMinent (obr. 10).
Je nutné zabránit vzniku zpětného proudění kapaliny z hlavního technologického potrubí proti směru dávkování chemikálie.
Mohlo by dojít k nežádoucímu směšování již ve výtlačném potrubí dávkovacího čerpadla. Proto instalujte do místa dávkování injekční ventil (obr. 11).
Objemové a tlakové pulsace vznikající za dávkovacím čerpadlem jako důsledek zrychlujících sil v kapalině mohou mít za
následek:
` kavitaci na sací i výtlačné straně vedoucí ke kolísání dopravního množství čerpadla, k tlakovým rázům, ke klepání
ve ventilech a nadměrnému opotřebení
` vzrůst tlaku na výtlačné straně nad povolenou mez a následně mechanické poškození dávkovacího čerpadla a ventilů.
Nevhodné uspořádání potrubní trasy
DŮLEŽITÉ
Vyhněte se následujícím chybám při instalaci potrubních vedení
dávkovacích čerpadel:
porucha:
příčina:
odstranění:
nelze odvzdušnit sací potrubí
v sacím potrubí je vzduchová kapsa
upravte potrubí, např. jak na obr. 16
porucha:
příčina:
nekontrolovatelný průtok při zaplněném potrubí
vznik sifonového efektu z důvodu záporné dopravní
výšky
přerušte výtlačnou trasu, jak uvedeno na obr. 17
obr. 12
odstranění:
obr. 13
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 12
porucha:
příčina:
odstranění:
ProMinent CS
dávkovaná chemikálie svévolně protéká dávkovací
hlavou čerpadla
vyšší tlak v sání než ve výtlaku, negativní dopravní
výška
upravte trasu a provedení potrubí, např. jak na obr. 17
nebo obr. 18
obr. 14
porucha:
příčina:
odstranění:
obr. 15
porucha:
příčina:
odstranění:
2.3.4
prasklé sací potrubí
obtokové potrubí od pojistného ventilu je zavedeno do
sacího potrubí a odtok je blokován sacím ventilem.
upravte trasu a provedení potrubí, např. jak na obr. 10
dávkování probíhá v uzavřeném okruhu
obtokové potrubí od pojistného ventilu je otevřené do
obtoku
upravte trasu a provedení potrubí, např. jak na obr. 10
Speciální poznámky k instalaci potrubní trasy
DŮLEŽITÉ
Zajistěte, aby nebyl tlak v sání větší jako tlak ve výtlaku – negativní dopravní výška. V případě negativní dopravní výšky nastává
předávkovávání!
•
proveďte potrubní trasu tak, aby hladina ve výtlaku (konec výtlačného potrubí) byla výše než je hladina v sacím zásobníku; nebo
•
proveďte potrubní trasu tak, aby konec výtlačného potrubí byl výše
než je hladina v sacím zásobníku; nebo
•
zvyšte uměle dopravní výšku instalací protitlakého ventilu ve výtlačné větvi a současně instalujte solenoidový uzavírací ventil do
sací větve (sání musí být uzavřeno, pokud je čerpadlo v klidu).
obr. 16
obr. 17
obr. 18
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 13
ProMinent CS
DŮLEŽITÉ
Tlakové kolísání způsobené změnou tlaku v sání dávkovacího
čerpadla nebo změnou protitlaku ve výtlaku může způsobovat nekontrolovatelné dávkování (změny množství). K zajištění konstantního tlaku v dávkovacím systému je třeba:
•
Pokud čerpadlo nasává z potrubního systému, je třeba instalovat sací zásobník s plovákovým ventilem.
•
Pokud je sací zásobník příliš vysoko, je třeba instalovat dílčí
sací zásobník s plovákovým ventilem.
•
Při dávkování do potrubí, v němž se vyskytuje podtlak, je třeba
zabránit přímému nasávání dávkované chemikálie. Proto je
nutné instalovat do výtlačné větve dávkovacího čerpadla multifunkční ventil nebo protitlaký ventil nebo na vstup do technologického potrubí nainstalovat vstřikovací ventil.
obr. 19
obr. 20
obr. 21
Proplachovací systém
DŮLEŽITÉ
• při provádění proplachu musí být dávkování zastaveno
• maximální povolený tlak proplachovací kapaliny je 2 bary
Proplachování dávkovacího čerpadla je nezbytné při dávkování chemikálií s obsahem pevných látek k zabránění vzniku
úsad v dávkovací hlavě a ve ventilech. Existují následující možnosti:
•
přerušované dávkování a provádění proplachu
•
provedení proplachu po vypnutí čerpadla
manuální
proplach
automatický
proplach
proplachová
kapalina
obr. 22
proplachovací
armatury
proplachová
kapalina
obr. 23
systém automatického
proplachu
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
3.
strana 14
ProMinent CS
Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ:
• Při zacházení s chemikáliemi používejte nutné ochranné pomůcky (rukavice, brýle, atd.)
• V dávkovací hlavě mohou být zbytky vody z výrobního závodu pocházející ze zkoušek čerpadla.
Pokud dávkovaná chemikálie nesmí přijít do kontaktu s vodou, dávkovací hlavu nejprve důkladně vysušte.
• Pokud bylo dávkovací čerpadlo delší dobu mimo provoz, může být nasání kapaliny komplikovanější. Doporučuje se prohlédnout ventily dávkovací hlavy, stav těsnění, odstranit zkrystalizovanou chemikálii a případně zvlhčit interiér obou ventilů dávkovací hlavy.
• Překontrolujte stav těsnění potrubních přípojek.
• Překontrolujte uzavření odvzdušnění dávkovací hlavy.
POZNÁMKA:
• Délku zdvihu membrány nastavujte pouze za chodu čerpadla.
• Sací výška čerpadla, pokud je dávkovací hlava ještě nezaplněna kapalinou, je přímo úměrná
délce zdvihu. Proto prvotní zahlcení provádějte s délkou zdvihu nastavenou na 100%.
• Sací schopnost čerpadla se samonasávací hlavou je úměrná sací výšce, neboť v sacím potrubí
se shromažďují bublinky uvolňované z čerpané kapaliny.
• Po prvních 24 hodinách provozu překontrolujte stav těsnosti potrubních přípojek a překontrolujte dotažení šroubů dávkovací hlavy.
• Překontrolujte stav těsnění potrubních přípojek a uzavření odvzdušnění dávkovací hlavy.
Odstranění vody z dávkovací hlavy
Pokud dávkovaná chemikálie nesmí přijít do styku s vodou, postupujte následovně:
` otočte čerpadlo o 180°
` vyprázdněte zbytky vody
` propláchněte dávkovací hlavu vhodnou neutrální chemikálií
Zaplnění (zahlcení) dávkovací hlavy, která nemá odvzdušňovací a obtokový ventil
` připojte sací potrubí
` na výtlačný ventil napojte pouze pomocný kousek hadičky, ne však výtlačné potrubí
` zapněte čerpadlo a provozujte ho s maximální délkou zdvihu i zdvihovou frekvencí až do okamžiku,
kdy bude dávkovací hlava kompletně zaplněna kapalinou, bez bublin
` vypněte chod čerpadla
` připojte nyní výtlačné potrubí na dávkovací hlavu
` čerpadlo je připraveno k provozu
Zaplnění (zahlcení) dávkovací hlavy, která má odvzdušňovací a obtokový ventil
` připojte sací potrubí a výtlačné potrubí na dávkovací hlavu
` připojte obtokové potrubí na nátrubek odvzdušnění
` otevřete obtokový ventil pootočením hvězdicového kolečka proti směru hodinek. Tím se uvolní průchod
hrubého nastavení ventilu obtoku přes obtok
` zapněte čerpadlo a provozujte ho s maximální délkou zdvihu i zdvihovou frekvencí až do okamžiku,
kdy bude dávkovací hlava kompletně zaplněna kapalinou, bez bublin (až se kapalina objeví v obtokovém potrubí)
` zavřete obtokový ventil
` vypněte čerpadlo. Čerpadlo je nyní připraveno k provozu.
Funkce jemného odvzdušnění
Při dávkování chemikálií se sklonem
k vytváření bublinek a par lze využít funkce odvzdušňovacího ventilu pro trvalé
jemné odvzdušnění, pokud je čerpadlo
tímto ventilem v dávkovací hlavě osazeno
(obr. 24).
`
`
Sejměte hvězdicové kolečko (a) z ventilku (b).
Pootočte šroubkem (c) v tělese ventilku zhruba o jednu otáčku proti směru
hodinek. Čerpadlo je nyní připraveno
k provozu.
obr. 24
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 15
ProMinent CS
POZNÁMKA:
• Část čerpané kapaliny je trvale přepouštěna obtokem zpět do zásobníku chemikálie. Tato hodnota je asi 20% z nastaveného dopravního množství.
• Bude-li obtokové potrubí zakončeno nad hladinou v zásobníku chemikálie, potom bude jemný
obtokový ventil fungovat i jako pojistka proti vzniku podtlaku, který by mohl způsobit vyprázdnění (odsání) zásobníku chemikálie v případě, kdyby v technologickém potrubí, do nějž je dávkování prováděno, nastal nežádoucí podtlak.
Zaplnění samoodvzdušňovací dávkovací hlavy
POZNÁMKA:
Výtlačný ventil na tomto typu dávkovací hlavy je umístěn ve středu dávkovací hlavy v horizontální
poloze, odvzdušňovací ventil je nahoře ve vertikální poloze. Odvzdušňovací ventil je při dodání
označen červenou fólií (obr. 3)
`
`
`
`
3.1
připojte sací potrubí a výtlačné potrubí na dávkovací hlavu. Výtlačný ventil je horizontální uprostřed
(obr. 3).
připojte obtokové potrubí na ventil obtoku (obr. 3)
zapněte čerpadlo a provozujte ho s maximální délkou zdvihu i zdvihovou frekvencí až do okamžiku,
kdy bude dávkovací hlava kompletně zaplněna kapalinou, bez bublin.
vypněte čerpadlo. Čerpadlo je nyní připraveno k provozu.
Doporučení pro přesné nastavení hodnot dávkování:
•
•
•
Pro viskózní a zplyňující media by měla být volena nízká frekvence zdvihů a velká délka zdvihu.
V případě potřeby dobrého promíchání dávkované chemikálie by měla být volena nízká délka
zdvihu a vysoká frekvence zdvihů.
Z důvodů dodržení přesnosti dávkování by neměla být délka zdvihu volena nižší než 30%, u
dávkovacích čerpadel se samoodvzdušňovací hlavou ne menší jako 50% !!
Pomocné nomogramy nastavení výkonu čerpadel
Pomocné nomogramy (jsou uvedeny v provozních předpisech daného typu čerpadla) slouží k základnímu nastavení výkonu čerpadla. Pro přesné dávkování se vždy, s ohledem na individuální charakteristiku každé instalace, doporučuje
provádět kalibraci čerpadla.
Postup při nastavení výkonu čerpadla
1. krok
Na nomogramu odpovídajícím vašemu typu čerpadla si podle skutečného pracovního protitlaku odečtěte v
dolním grafu opravný koeficient množství - protitlak na svislé ose hodnotu opravného koeficientu množství.
2. krok
Požadované dopravní množství vydělte stanoveným opravným koeficientem množství a takto nově získanou hodnotu množství naneste na svislou osu množství (l/hod) na horním nomogramu průtok - délka zdvihu .
3. krok
Nyní veďte vodorovnou přímku z bodu naneseného množství doprava až tato protne výkonové přímky jednotlivých zdvihových frekvencí. Jednu z frekvencí musíte zvolit. Nalezněte průsečík zleva vedené přímky se
zvolenou frekvencí. Pod průsečíkem dole na ose odečtěte délku zdvihu.
4. krok
Na čerpadle nastavte zvolenou zdvihovou frekvenci a jí odpovídající délku zdvihu (odečítejte kolmo dole na
vodorovné ose pod průsečíkem vámi vedené vodorovné přímky se zvolenou výkonovou přímkou zdvihové
frekvence).
Měření dopravního množství pro pomocné nomogramy byla prováděna s vodou, při délce zdvihu nastavené na 70%.
Rozptyl dopravního výkonu pro všechna materiálová provedení je -5% až+15%.
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
4.
strana 16
ProMinent CS
Příslušenství čerpadel
UPOZORNĚNÍ
Instalace čerpadel ProMinent® s komponenty jiných výrobců bez písemného schválení výrobce
čerpadla je nepřípustná a může vyústit v poškození majetku nebo zdraví. Za tyto instalace nepřebírá společnost ProMinent jakoukoliv zodpovědnost.
Hladinový spínač
Dvoupolohový s kabelem o délce 2m, s konektorem do čerpadla nebo bez konektoru
Relé poruchové signalizace
Kabelový výstup pro přenos informace o poruchovém stavu
Relé poruchové signalizace a taktovací relé
Kabelový výstup pro přenos informace o poruchovém stavu a pro přenos impulsů o frekvenci odpovídající zdvihové frekvenci čerpadla
Kabel řídícího signálu
Kabel sloužící k přívodu řídících signálů k ovládání čerpadla
univerzální řídící kabel – 5-ti vodičový, v délkách 2m, 5m a 10m
kontaktní řídící kabel – 2-vou vodičový, v délkách 2m, 5m a 10m
Sací ventily
Pro instalaci na počátek sacího potrubí, obsahují sítko hrubých nečistot a zpětnou klapku.
Vstřikovací ventily
Pro instalaci na konec výtlačného potrubí do místa dávkování. Zpětná klapka posílena pružinou.
Vstřikovací sestavy
Pro instalaci na konec výtlačného potrubí do hlavních technologických potrubí o velkých průměrech a pro zabránění
krystalických úsad.
Protitlaké a pojistné ventily
Pro zajištění přesného dávkování při kolísavém protitlaku nebo jako pojistný prvek proti nepřípustnému vzrůstu tlaku
v potrubí.
Tlumiče pulsací
Pro redukci pulsačního charakteru výtlaku a pro ochranu před tlakovými rázy při dlouhých výtlačných potrubích.
Průtokové monitory
Pro sledování procesu dávkování. Při vzniku situace, kdy není proveden požadovaný počet zdvihů, vyhlásí čerpadlo poruchový stav.
Sací sestavy
Kompletní armatury obsahující sací ventily a hladinový dvoupolohový spínač. Jsou určeny pro instalaci do zdrojových
zásobníků různých velikostí.
Zdrojové zásobníky chemikálií
V objemech 35 lt , 60 lt, 100 lt, 140 lt, 250 lt, 500 lt, 1000 litrů v provedení PE bílý, černý, žlutý, modrý, červený, pro skladování chemikálií při dávkování.
Ruční míchadla, elektromíchadla
Pro instalaci do zdrojových zásobníků od velikosti 60 lt. Provedení plast, nerez, nerez potažený teflonem.
Konzoly čerpadel
K uchycení čerpadel na stěnu.
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 17
ProMinent CS
POPTÁVKOVÁ SPECIFIKACE DÁVKOVACÍHO ČERPADLA
zákazník / firma...............................................................................
projekt / číslo............................................
adresa ....................................................................................................................................................................
vyřizuje..........................................................................
fax..............................................................................
telefon ........................................................................
mobilní telefon................................................................
e-mail...........................................................................................................................
datum ...........................
Žádáme vypracování nabídky na:
A. Dávkovací čerpadlo ............... kusů
Qmin(l/hod) .....................
Qmax (l/hod) ........................
1.
dopravní množství Q (l/hod) ............................
2.
3
proporcionální dávkování chemikálie - dávka (mg/l) ............................ do průtoku (m /hod) .....................................
3.
maximální pracovní tlak (bar)....................................................
o
5.
teplota okolí ( C) .......................................................................
7.
prostředí, výbušnost (Ex) .........................................................
4.
napětí (V) .......................................
6.
třída krytí (IP) .................................
9.
koncentrace (%).............................
B. Čerpaná chemikálie
8.
název / vzorec...........................................................................
3
10. měrná hmotnost (kg/m ) ...........................................................
11. viskozita (mPas).............................
12. obsah nerozpuštěných látek / NL (%) .......................................
13. velikost částic NL (mm) ..................
14. napětí par při provozní teplotě (bar)..........................................
o
15. teplota ( C).....................................
C. Sací strana
16. sací hladina (m) .............. nad čerpadlem
........ pod čerpadlem
18. délka sacího potrubí (m) ...........................................................
17. tlak v sání (bar) ..............................
19. průměr sacího potrubí (DN) ...........
D. Výtlačná strana
20. výtlačná výška (m) ............. nad čerpadlo
........... pod čerpadlo
22. délka výtlačného potrubí (m).....................................................
21. tlak v místě dávkování (bar) ...........
23. průměr výtlač. potrubí (DN)............
E. Regulace dávkování (změna dopravního množství)
24. regulace čerpadla pouze ručně -
ANO NE
25. regulace čerpadla impulzním signálem, např. z průtokoměru (maximální počet impulzů/minutu) .............................
26. regulace čerpadla analogovým signálem 0/4-20mA -
ANO NE .
27. typ signálu......................................
28. regulace čerpadla jiná (Profibus, atd.) .......................................................................................................................
F. Zvláštní požadavky / schéma dávkování / přikládáme ................... dalších listů detailní specifikace
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
ústředí Olomouc Sobieského 1, 770 10 Olomouc
kancelář Praha Křížová 47,
150 39 Praha 5
[email protected]
www.prominent.cz
tel. 585 757 011-16,
tel. 251 551 228
www.prominent.de
fax 585 757 024
tel./fax 251 556 090
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 18
ProMinent CS
REKLAMAČNÍ HLÁŠENÍ
odešlete na :
telefon:
fax:
email
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.,
Sobieského 1, 770 10 Olomouc
585 757 011
585 757 024
[email protected]
provozovatel zařízení
adresa:
telefon:
reklamaci vyřizuje:
fax:
datum podání reklamace:
zařízení (opis výrobního štítku)
název / typ / identif. kod:
výrobní číslo:
datum uvedení do provozu:
dodací list / faktura č.:
datum vzniku poruchy:
počet provozních hodin:
popis poruchy / schéma instalace:
...pokračujte na dalším listu
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
Poznámky :
strana 19
ProMinent CS
Obecná doporučení- solenoidová čerpadla
strana 20
ProMinent CS
Výrobní skupina ProMinent / The ProMinent Group
ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg - Germany
Postfach 101760
69007 Heidelberg , Germany
Tel.: +49 (6221) 842-0
Fax: +49 (6221) 842-617
[email protected]
www.prominent.de
ProMinent Fluid Controls (UK) Ltd.
Resolution Road, Ashby-de-la Zouch
GB-LE65 1DW (Great Britain)
Tel.: +44 (1530) 560555, Tfx.: 560777
[email protected]
ProMinent Dozotechnika sp.zo.o
ul. Jagielonska 2B
50-090 Mirkowk/Wroclawia (Poland)
Tel.: +48 (71) 3980601, Tfx.: 3980629
[email protected]
ProMinent Hellas Ltd.
24, Mitrodorou Str. + Athinon Ave.
GR-10441 Athens (Greece)
Tel.: +30 (1) 5134621, Tfx.: 5134500
ProMinent Portugal Controlo de Fluídos. Lda.
Estrada da Barrosa, Elospark 16 Algueirao
P-2725 Mem Martins (Portugal)
Tel.: +351(21)9267040, Tfx.: 9267049
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd.
Unit 4, Narabang Way
Belrose NSW 2085 (Australia)
Tel.: +61 (2) 94500995, Tfx:. 94500996
[email protected]
ProMinent Magyarország Kft.
Ives u.2
H-9027 Györ (Hungary)
Tel.: +36 (96) 317888, Tfx.: 329981
[email protected]
ProMinent Dosiertechnik Ges.m.b.H
Gewerbepark-Rosenau/Sonntag berg
A-3332 Rosenau (Austria)
Tel.: +43 (7448) 30400, Tfx.: 4205
[email protected]
Heidelberg ProMinent Fluid Controls
India Pvt. Ltd.
3A Wilo Crisa 14, Resthouse Crescent
Bangalore 560 001 (India)
Tel.: +91 (80) 5091496, Tfx.: 5595065
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Bangladesh) Ltd.
House No.9, Road No. 17
Block D, Banani Model Town
BD-Dhaka-1213 (Bangladesh)
ProMinent Belgium S.A., N.V.
Parc Industriel de Saintes
Avenue Landas 11
B-1480 Tubize (Belgium)
Tel.: +32 (2) 3914280, Tfx.: 3914290
[email protected]
ProMinent Brasil Ltda.
Rua Alfredo Dumont Villlares, 115
BR-09672-070 Sao Bernardo do Campo-SP
(Brazil)
Tel.: +55 (11)43610722, Tfx.: 43632292
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Ltd.
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Co. Sligo (Ireland)
Tel.: +353 (71) 51222, Tfx.: 51225
[email protected]
ProMinent Italiana S.R.L.
Via Albrecht Dürer 29
I-39100 Bolzano (ltaly)
Tel.: +390 (471) 920000, Tfx.: 920099
ProMinent Japan Ltd.
Toyu Bldg., 528 Wasedatsurumaki-cho
J-Shinjyuku-Ku, Tokyo 162 (Japan)
Tel.: +81 (3) 32073101, Tfx.: 32073119
[email protected]
ProMinent Fluid Controls BG
8 Kr. Sarafov
BG-1421 Sofia (Bulgaria)
Tel.: +359 (2) 653225, Tfx.: 660442
prominent@abv-bg
ProMinent Korea Co., Ltd.
Sungnam P.O. Box 72
COR-Kyoungki-Do 461-600
(Republic of Korea)
Tel.: +82 (342) 7018353, Tfx.: 7072621
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Ltd.
490 Southgate Drive
CDN-Guelph, Ontario N1G 4P5 (Canada)
Tel.: +1 (519) 8365692, Tfx.: 8365226
[email protected]
ProMinent Bureau Litauen
Gedimino st.40
3000 Kaunas (Lithuania)
Tel.: +370 37 325115, Tfx.: 325116
[email protected]
ProMinent Fluid Controls China Co. Ltd.
Building No. 3-11, Huatong Industrial Park
9 Road Harbin,
Dalian Economic & Techn. Dev. Zone
RC-116600 Dalian / (P.R. of China)
Tel.: +86 (411) 760592/3, Tfx.: 7610590
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (M) Sdn. Bhd.
92-1,Jalan Radin Anum Satu Seri Petaling,
MAL-57000 Kuala Lumpur (Malaysia)
Tel.: +60 (3) 9577224, Tfx.: 9577219
[email protected]
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
Sobieského 1, P.O. box 53
CS-77010 Olomouc (Czech Republic)
Tel.: +420 585757011, Tfx.: 585757023
[email protected]
ProMinent Finland OY
Orapihlajatie 39
FI-00320 Helsinki (Finland)
Tel.: +358 (9) 4777890, Tfx.: 47778947
[email protected]
ProMinent France S.A.
8, Rue des Fréres Lumiére
B.P. 39, Eckbolsheim
F-67038 Strasbourg Cedex 2 (France)
Tel.: +33 (3) 88101510, Tfx.: 88101520
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Ltd.
BT 7-12
M-Bulebel Industrial Estate (Malta)
Tel.: +(356) 21693677, Tfx.: 21693547
[email protected]
ProMinent Fluid Controls de Mexico
S.A. de C.V.
Centro Aleman, Av.Santa Fé
No.170 Ofic.0-4-12
Col.Lomas de santa Fé
C:P 01210 Mexico, D.F. (Mexico)
Tel.: +52 917 29300 - 2 Tfx.: 29303
[email protected]
ProMinent Verder B.V.
Utrechtseweg 4 a
NL-3451 GG Vleuten (Netherlands)
Tel.: +31 (30) 6779280, Tfx.: 6779288
[email protected]
ProMinent BüroMoscow
Luisinovskaja ul. 36 str.1
115093 Moscow (Russia)
Tel.: +7 (095) 7874501, Tfx.: 7874502
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Far East)Ltd. Pte.
66 Tannery Lane
No.50 Kallang Pudding Building
Singapore 349326 (Singapore)
Tel.: +(65) 67474935, Tfx.:67452240
[email protected]
ProMinent Slovensko s.r.o.
Rolnická 21
83107 Bratislava (Slovak Republic)
Tel.: +421 (2) 48200111, Tfx.: 43711030
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (South Africa) (Pty)
Ltd.
P.O.Box 15413
Lambton 1414 (South Africa)
Te. +27 11 8254143, Tfx. 8254132
[email protected]
ProMinent Gugal S.A.
Poligono Industrial, s/n.
E-17853 Argelaguer/Girona (Spain)
Tel.: +34 (972) 287011/12, Tfx.: 287107
[email protected]
ProMinent Doserteknik AB
S:a Hildedalsgatan 10, Box 8941
S-40273 Göteborg(Sweden)
Tel.: +46 (31) 656600, Tfx.: 508960
[email protected]
ProMinent Dosiertechnik AG
Trockenloostrasse 85
8105 Regensdorf-Zürich (Switzerland)
Tel.: +41 (1) 8706111, Tfx.: 8410973
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Taiwan)., Ltd.
8 F 2, No. 288-9 Hsynia Road
Kaohsiung (Taiwan)
Tel.: +886 7 8135122, Fax8135121
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Thailand)
Co., Ltd.
2991/7 Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi
Bangkok 10240 (Thailand)
Tel.: +66 (2) 3760008-12, Tfx.: 3760013
[email protected]
ProMinent Büro Kiev
Ul. Schorsa 31, office 403
01133 Kiev-133 (Ukraine)
Tel.: +380 44 2696933, fax 5311438
[email protected]
ProMinent Fluid Controls, Inc.
R.I.D.C. Park West, 136 Industry Drive
USA-Pittsburgh, Pa, 15275 (USA)
Tel.: +1(412) 7872484, Tfx.: 7870704
[email protected]
11/2002