American Appraisal

Komentáře

Transkript

American Appraisal
Leading / Thinking / Performing
American Appraisal
Tak jako pojišovny pot ebují nezávislé auditory, pot ebují i jejich zákazníci zkušené oce!ovatele
a ekonomické analytiky, aby mohli pojišovnám poskytnout dobré informace o svém majetku.
Jsme odborníkem na veškeré druhy oce!ování
podniku, finan"ních nástroj#, nemovitostí, stroj#
a za ízení i nehmotného majetku. Poskytujeme
klientm komplexní oce ovací služby, které jsou
založeny
na praktických
zkušenostech
a individuálním p!ístupu našich zam"stnanc. Naše
služby mohou být využívány pro stanovení hodnot
pro ú#ely právní, ú#etní, da ové i pojišt"ní.
Získejte kvalifikované ocen$ní pojistitelného
majetku
a p edložte
optimální
pojistnou
hodnotu. Naše zkušenosti v $eské republice
zahrnují prakticky všechna prmyslová odv"tví
po#ínaje energetikou a elektriza#ní soustavou, p!es
chemický a petrochemický prmysl, papírenský
prmysl, potraviná!ství až po hotely a developerské
projekty.
Jsme sou"ástí sv$tové poradenské firmy
American
Appraisal
Associates,
Inc.,
specializující se od roku 1896 na oblast tržního
ocen"ní a související poradenství. V $eské
republice psobí American Appraisal s.r.o.
od dubna 1992.
Použijte naše znalecké posudky p i
pojistných událostí.
American Appraisal s.r.o. zam"stnává zkušené
odborníky na oce ování movitého a nemovitého
majetku
a
odborníky
na
širokou
škálu
ekonomického
oce ování
a
poradenství,
v#etn" oblasti ocen"ní majetku pro pojišt"ní.
Poradenské služby v oblasti podniku a jeho aktiv
zahrnují rovn"ž podniková due diligence, analýzu
a przkum trhu, analýzu nejlepšího a nejvyššího
využití majetku, podporu p!i vytvá!ení business
plán, investi#ní a strategické poradenství.
Využijte
našich
zkušeností
s provád"ním
outsourcingu evidence dlouhodobého majetku.
Nechte si provést finan"ní analýzy a analýzy
rizik pro podporu strategických zám"r Vaší
spole#nosti a omezení rizik managementu.
Využijte možnosti bezplatné úvodní analýzy
rizik, kterým m#žete být vystaveni. Domluvte si
s námi nezávaznou obchodní schzku.
Ze širokého portfolia našich služeb
vybereme služby šité na míru práv" Vám.
Za dobu p#sobení spole"nosti v %eské republice
jsme zrealizovali více než 1 600 projekt#
ocen$ní. Celkový objem oce ovaného majetku #iní
1,7 bilionu K# (63 miliard €).
Jsme znalecký ústav zapsaný Ministerstvem
spravedlnosti $R v seznamu ústav kvalifikovaných
pro znaleckou #innost, a to již od roku 1993.
Jsme nezávislí a nejsme ovliv ováni žádnou
spole#ností z oblasti investi#ního bankovnictví,
manažerského poradenství, auditu ani spole#nostmi
nabízejícími finan#ní služby. S námi máte
garantováno nezávislé a nestranné ocen"ní.
ešení
American Appraisal s.r.o.
Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4 / Czech Republic
Tel. : +420 226 539 640
E-mail: [email protected]
www.american-appraisal.cz
Vluation / Transaction Consulting / Real Estate Advisory / Fixed Asset Management
pro Vás

Podobné dokumenty