zde - Ostravská organizace vozíčkářů

Transkript

zde - Ostravská organizace vozíčkářů
Výroční zpráva 2012
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
1/30
Výroční zpráva 2012
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
2/30
Výroční zpráva 2012
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,
stejně jako v posledních čtrnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou Výroční zprávu
Ostravské organizace vozíčkářů, ve které naleznete vše podstatné o naší činnosti v roce 2012. Kromě popisu
jednotlivých projektů a přehledu aktivit v ní najdete i podrobnosti o přijatých a poskytnutých darech
a celkovém hospodaření organizace.
Cílem našeho sdružení po čtrnáct let bylo, a nadále bude podporování aktivit vedoucí k naplnění potřeb
občanů s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Naše organizace funguje
jen díky solidaritě firem i jednotlivců, kterým není lhostejný úděl handicapovaných občanů. Proto jsou pro
nás předešlé roky závazkem do budoucna, vyjádřením vůle pokračovat v odpovědném chování naší
organizace nejen vůči všem, kdo pomoc potřebují nebo potřebovat budou, ale také vůči těm, kteří pomáhají.
Jednotlivci, kteří se na nás obraceli se žádostí o podporu, nám dávali najevo, jak je naše činnost důležitá.
Jsme rádi, že díky naši pomoci dostali lidé s postižením šanci integrovat se mezi své vrstevníky, dále se
vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme přesvědčeni, že rozvojem naší
organizace aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s handicapem, ale také k rozvoji společnosti
přátelské ke všem osobám se znevýhodněním.
Úspěch organizace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů a partnerů. Na důvěře, kterou jsme získali díky
výsledkům naší práce, díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem,
kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Ostravské organizace vozíčkářů, vyslovil upřímné
poděkování. Věřte, že váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí za vynaloženou námahu.
Věříme, že nám zachováte přízeň, a těšíme se na spolupráci i v dalším roce.
Tomáš Dvořák
předseda OOV
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
3/30
Výroční zpráva 2012
Více informací:
www.vozickari-ostrava.cz
Obsah
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................... 5
2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE ........................................................................................................ 5
3. CÍLOVÁ SKUPINA ................................................................................................................................ 5
4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ................................................................................................ 6

STŘEDISKO A: ............................................................................................................................ 7
ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob ..................................................................................... 6

STŘEDISKO B: ............................................................................................................................ 9
VOZKA – Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele .................................................... 12

STŘEDISKO G: .......................................................................................................................... 13
Bez bariér - poradenství ....................................................................................................................... 17

STŘEDISKO W: ......................................................................................................................... 18
Webové stránky ................................................................................................................................... 19

STŘEDISKO Z: ........................................................................................................................... 20
Správní středisko .................................................................................................................................. 20
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Informační servis pro tělesně těţce postiţené .............................................................................. 20
Styk s veřejností........................................................................................................................... 20
Prezentace OOV .......................................................................................................................... 20
Spolupráce s partnery................................................................................................................... 20
Ostatní sluţby .............................................................................................................................. 20
Hospodářská a správní činnost OOV ........................................................................................... 20
5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ........................................................................................................... 21
Členská základna.................................................................................................................................. 21
Správní rada ......................................................................................................................................... 21
Předsednictvo SR ................................................................................................................................. 21
Revizní komise..................................................................................................................................... 23
Pracovníci ............................................................................................................................................ 22
Organizační schéma OOV.................................................................................................................... 23
6. FINANČNÍ ZPRÁVA............................................................................................................................ 24
Rozpočet OOV na rok 2012 ................................................................................................................. 24
Příjmy středisek OOV v roce 2012 ...................................................................................................... 24
Výdaje středisek OOV v roce 2012 ...................................................................................................... 25
Celkem zůstatek středisek OOV v roce 2012 ....................................................................................... 26
7. PODKLADY ......................................................................................................................................... 26
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
4/30
Výroční zpráva 2012
občanské sdružení
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Sídlo sdružení:
Telefon/fax:
e-mail:
http://
IČO:
Registrace:
Charakter organizace:
Bankovní spojení:
Čísla účtů:
Statutární zástupce:
2.
POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.
Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava 30 (DPS)
596 786 353/596 786 353
[email protected]
www.vozickari-ostrava.cz
669 33 579
II/S-OVS/1-33576/97-R ze dne: 09. 09. 1997
občanské sdruţení
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava
Hl. účet: 373704983/0300, účet střediska ALDIO: 373705003/0300
Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, 725 29 Ostrava-Petřkovice
nezávislý způsob ţivota handicapovaných občanů
sociální poradenství a ochrana handicapovaných
alternativní způsob dopravy vozíčkářů
silniční motorová doprava osobní
poradenství při odstraňování architektonických bariér
poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
zajištění klubové činnosti, společenských, kulturních a sportovních akcí pro
handicapované
rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované
informační činnost zaměřená na ţivot handicapovaných
CÍLOVÁ SKUPINA
-
lidé s postiţením, zejména těţkým tělesným-vozíčkáři
odborná veřejnost
široká veřejnost
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
5/30
Výroční zpráva 2012
4.
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
Realizované projekty:





ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob
VOZKA – Magazín o ţivotě a pro ţivot na vozíku
Bez bariér - poradenství
Webové stránky
Servis správního střediska OOV
Jednotlivé projekty (činnosti, akce) jsou z hospodářského hlediska vedeny jako samostatná
účetní střediska.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
6/30
Výroční zpráva 2012

STŘEDISKO A:
ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob
Uplynulý rok 2012 byl jiţ čtrnáctým rokem alternativní dopravy pro zdravotně postiţené občany. Po celou
dobu vedeme podrobné statistické údaje o počtu přepravených klientů, ujetých kilometrech a získaném
jízdném. Z toho vyplývá, ţe tato doprava je stále více ţádaná, neboť v roce 2012 jsme uskutečnili celkem
4 152 jízd s klientem, coţ je o 970 více neţ v předcházejícím roce. Denní průměr činí 16,48 jízd, coţ je
maximum za osmi hodinovou pracovní dobu, přepravní a jízdní vlastnosti vozidla. Stále vozíme děti do
škol a to v počtu 6, jakmile některý z nich dokončí povinnou školní docházku, máme další zájemce a
v letošním roce jsme dokonce dva museli odmítnout. Personál, zajišťující tuto sluţbu je stále stejný,
dispečer – vedoucí dopravy a řidič vozidla tvoří celý tým. Poţadavky jsou hlášeny ponejvíce telefonicky,
osobně a sporadicky elektronickou poštou. O sluţbě podáváme informace ve zpravodaji Vozka, v letácích,
které umísťujeme v zařízeních, v nichţ ţijí senioři a nemocní lidé, a občas se o naší sluţbě dozví z denního
tisku. Doposud jezdíme vozidlem FORD TRANSIT a to jiţ osmým rokem. Máme najeto celkem 400 tisíc
kilometrů. Jiţ od roku2011 máme slíbeno nové vozidle z Nadace Charty 77. Očekáváme s napětím zprávu,
ţe je pro nás jiţ připraveno, protoţe stávající vozidlo si ţádá další a náročnější opravy, s nimiţ jsme pro
letošní rok jiţ nepočítali. Největší podíl na úhradě nákladů nese Magistrát města Ostravy – odbor dopravy,
dále pak Moravskoslezský kraj. Z městských obvodů naší ţádost o finanční podporu v roce 2012 podpořil
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava – Poruba a Nadace OKD. Vybrané jízdné za rok 2012 229 325,- kč.
Formy informování klientů o poskytované služby:Klienti se o nás dovídají od svých
známých, nebo je upozorní kontakt na vozidle, které se ponejvíce vyskytuje u zdravotnických
zařízeních a domovech pro seniory. Také ošetřující lékaři mají naše vizitky a letáky, z nichţ
předávají náš telefonický kontakt na dispečink ALDIA. Rovněţ aktualizujeme webové stránky
ALDIA, občas je článek ve zpravodaji Vozka.
Naplnění cíle projektu: Z jiţ uvedených statistických údajů je zcela zřejmé, ţe sluţba je
aktuální, hojně pouţívaná a z ohlasů víme, ţe v mnoha případech jsme pro některé zdravotně
postiţené osoby nenahraditelní, coţ se dovídáme ponejvíce v případě, kdy je vozidlo pro
poruchu nedostupné.
Hodnocení úspěšnosti, kvality a kvantity programu: I nadále vykazujeme dobré výsledky,
náš projekt neprochází ţádnými revolučními změnami, protoţe máme za to, ţe pokud něco
dobře funguje a lidé jsou spokojeni, nechceme, aby si zvykali na novinky, kterých se staří
a nemocní lidé bojí a právě takoví jsou našimi klienty. Moţnost přepravy od domu k domu
a nástupu do vozidla bez potíţí je to, co pro špatně pohyblivé občany je optimální. Proto
chceme, aby tato sluţba byla zachována.
Supervize: Imobilní doprava ALDIO je samostatným střediskem Ostravské organizace
vozíčkářů o.s., s vlastním podvojným účetnictvím a bankovním účtem. Podléhá předsednictvu
OOV, jehoţ předsedou je Tomáš Dvořák, dále pak kontrolnímu orgánu, který je volen valnou
hromadou OOV. Předsednictvo schvaluje finanční rozvahu střediska, vyjadřuje se
k personálním a platovým záleţitostem, je informováno o navrhovaných výdajích, případně
změnách v přepravním řádu, ceníku, pracovní době apod.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
7/30
Výroční zpráva 2012
Doporučení pro následující rok:
-
sledovat statistické údaje a přepravované osoby. Tyto údaje vyhodnocovat a přijmout
opatření ke zlepšení sluţby.
oslovovat nadace, firmy, orgány za účelem získávání potřebných finančních zdrojů
zajistit pro nové vozidlo dovybavení (plošina, schůdek, upevňovací prvky aj.)
nadále pokračovat v mediální prezentaci sluţby (upozornit Informační středisko v Ostravě
i na naší sluţbu)
zajistit nové a ještě nápadnější polepy na novém vozidle, které informují o sluţbě ALDIO
Účast dopravní služby ALDIO na jedné z mnoha akcí vozíčkářů
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
8/30
Výroční zpráva 2012

STŘEDISKO B:
VOZKA – MAGAZÍN O ŽIVOTĚ A PRO ŽIVOT NA VOZÍKU
VOZKA – rady, inspirace a motivace
kaleidoskop informací pro vozíčkáře
Vychází od roku 1998
Stručné zhodnocení











Vozka je svým obsahem i provedením zavedeným a uznávaným periodikem tohoto druhu
na trhu informačních tiskovin pro čtenáře s těţkým tělesným postiţením.
Mnoha čtenáři je Vozka hodnocen jako nejlepší periodikum se zaměřením na vozíčkáře.
Informačně je Vozka zaměřen na všechny regiony ČR. Své čtenáře má ve všech krajích
České republiky.
Magazín Vozka přináší vozíčkářům v celé ČR specifické a komplexní informace o ţivotě a
pro ţivot na vozíčku, a to ze všech oblastí, ve kterých jsou ve svém ţivotě na vozíku
konfrontováni.
Obsahově je Vozka zaměřen na pestrou směsici informací o příleţitostech ke společenské,
sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci. Jak čtenáři sami konstatují,
Vozka jim radil, inspiroval je a motivoval k aktivnímu ţivotnímu postoji navzdory těţkému
tělesnému handicapu.
Počtem stran, komplexností témat a stupněm zapojení čtenářů do jeho tvorby Vozka
převyšuje ostatní periodika zaměřená na vozíčkáře.
Vozka vyšel podle plánu 4× ročně.
Náklad poklesl z průměrných 1 528 ks na 1 388 ks a to vyřazením nespolupracujících firem
z oblasti prodeje kompenzační techniky.
Počet stran A4 byl průměrně 78.
Základní redakční tým je tvoří pět pracovníků, z nichţ tři jsou profesionálové v oboru
ţurnalistiky a jeden je vozíčkář. Všichni se orientují v problematice informovanosti lidí
s těţkým tělesným postiţením.
V listopadu 2012 byly vytvořeny nové moderní webové stránky Vozky www.vozka.org
s vlastním redakčním systémem. Redakci webu provádí sama redakce Vozky. Web má
1týdenní aktualizaci a interaktivní obsah.
Odběratelé, distribuční místa


Zejména: čtenáři s těţkým těles. postiţením – od rodičů postiţ. dětí přes dospělé aţ po
seniory. Věkové sloţení čtenářů: 18–85 roků.
V menší míře:
– kontaktní pracoviště rehabilitačních ústavů, nemocnic a ostravských domovů důchodců
– organizace a poradny zdravotně postiţených,
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
9/30
Výroční zpráva 2012
–
–
–
školská zařízení pro výuku dětí a mládeţe s těles. postiţením,
centra sluţeb pro zdravotně postiţené,
veřejnoprávní instituce poskytující sluţby lidem se zdravot. postiţením (zejména
odbory sociální péče městských úřadů v ČR),
– příleţitostně (nabídkově a propagačně) návštěvníkům výstav kompenzační techniky,
– povinně hlavní knihovny v ČR, ministerstvu kultury ČR.
Náhledy titulních stran čísel 1–4/2012
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
10/30
Výroční zpráva 2012
Obsah
Časopis poskytuje informace o příleţitostech ke společenské,
sociální, zdravotní, vzdělávací, pracovní a zájmové rehabilitaci.
A to nejen v geografické oblasti Ostravska a severní Moravy,
nýbrţ v celé České republice příp. i v zahraničí. Snaţí se
inspirovat informacemi o aktivitách jednotlivců i organizací.
Seznamuje čtenáře s bezbariérovými objekty. Poskytuje
legislativní a právní poradenství. Informuje o zkušenostech a
radách čtenářů, o úpravách bytů, tipech na výlet a dovolenou,
sociálních sluţbách, novinkách ve zdravotnictví, kompenzačních
pomůckách, motorismu, vzdělávání, kultuře, sportu, volném
času. Přináší rozhovory se zajímavými lidmi s handicapem,
uvádí kontakty na zájmové organizace a objekty, zveřejňuje
kalendárium akcí po celé ČR. Nabízí tipy na zájmovou činnost,
přináší i humor a čtenářské příběhy. To vše se zaměřením a s
ohledem na vozíčkáře.
Témata: nabídky sluţeb sociální péče  činnost organizací
zdravotně handicapovaných a příbuzných neziskových
organizací  nadace  zdravotnictví  zdravo technické pomůcky
 speciální školství a vzdělávání  zaměstnávání  úpravy
bydlení  motorismus  hromadná veřejná a speciální doprava 
bezbariérové cestování a rekreační ubytování  partnerský a
rodinný ţivot  mezilidské vztahy  reálný ţivot lidí s různým
stupněm handicapu  sociální, legislativní a bezbariérové
poradenství  kultura  sport  vlastní tvorba  tipy pro volný čas
aj.
Zastoupení v krajích
a územích ČR
Kraj
Moravskoslezs.
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Královehrad.
Pardubický
Vysočina
SČ vč. Prahy
Liberecký
Jihočeský
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Celkem
Morava
Čechy
Sever. Morava
Ostrava město
%
41,2
6,1
4,7
7,4
3,8
4,1
3,7
13,5
2,6
4,5
2,9
1,6
4,1
100
59,3
40,7
47,3
20,6
Číslo
dat. vydání
náklad plán (ks)
náklad skut. (ks)
počet stran
z toho barva
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
20. 03. 2012
15. 06. 2012
14. 09. 2012
14. 12. 2011
1500
1500
1500
1500
1450
1400
1400
1300
80
80
80
72
8
12
8
8
Plánovaný počet vytištěných stran ročníku: .................................. 528 000 ................ = 100 %
Skutečný počet vytištěných stran ročníku/v roce: ......................... 433 600 ................ = 82 %
Všechna vytištěná čísla byla odeslána na distribuční místa.
Forma
–
–
–
Velikost A4 (potištěné dvojlisty A3 sepnuty do sešitu).
Obálka časopisu (4 strany) je provedena v barvě, ostatní strany černobíle, inzertní
příloha v barvě.
Obsah čísel je tvořen texty a fotografickým doprovodem.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
11/30
Výroční zpráva 2012
–
–
–
Pravidelnými jsou barevné reklamní přílohy s nabídkami firem distribuujících
kompenzační pomůcky a poskytující sluţby (např. ubytovací nebo poradenské) pro lidi
s handicapem (4-8 stran).
Další reklamy jsou publikovány na černobílých stranách v textu.
Časopis je balen jednotlivě v průhledné folii opatřené adresním štítkem.
Distribuce:
Pravidelnou distribuci vč. balení do folie provádí Postservis Praha resp. Česká pošta za
výhodných podmínek pro hromadné zásilky.
Informační kanály
Stálá informační síť – organizace zdrav. postiţených, sportovní kluby, školská zařízení,
nadace, veřejnoprávní instituce, poskytovatelé sluţeb handicapovaným, výrobci a prodejci
zdravotnické a kompenzační techniky, čtenáři – dopisovatelé, tiskoviny a internetové
informační servery.
Pracovníci
Redakční kolektiv tvoří pět redaktorů, z nichţ tři jsou profesní ţurnalisté:
– Vedoucí projektu a šéfredaktor Vozky: koncepce, sběr podkladů, styk s inzerenty a s
částí korespondentů, vlastní články a fotografie, grafická podoba stránek, sazba, správa
předplatitelské a distribuční databáze, marketing, styk s tiskárnou a distributory,
příprava k distribuci, styk se čtenáři, hospodaření, financování, mzdy, fakturace,
administrativní činnosti, webmasterování a náplň webových stránek.
– Vedoucí vydání: editor, řízení redaktorů, styk s poskytovateli informací, vlastní články,
úprava textů externích, předformátování článků, náplň webových stránek, konečná
jazyková korektura všech textů.
– Redaktoři: vlastní články, úprava externích textů, fotografie.
– Externí pravidelní a příleţitostní dopisovatelé z řad čtenářů a organizací: vlastní texty
a fotografie.
Administrativní práce (předúčetní práce, pokladna, fakturace, archív účetních dokladů,
evidence plateb předplatného, pomocné dokumenty): spolupracují 3–4 pracovníci.
Propagace
–
–
–
–
–
Reciproční inzerce magazínu Vozka v celostátní časopise pro zdravotně handicapované
Roska.
Malá část nákladu je zasílána zdarma z důvodů reklamy a nabídky k odběru školám pro
zdravot. postiţ. děti a mládeţ, do rehabilitačních ústavů, sociálním odborům obcí
z rozšířenou působností, Centrům sluţeb pro zdravot. postiţ. Část těchto odběratelů
se postupně stává pravidelnými předplatitelskými subjekty.
Vlastní webové stránky Vozky na www.vozka.org .
Odkazy na internetové stránky Vozky na řadě informačních serverů pro handicapované.
Tiskové zprávy médiím, organizacím poskytujícím sluţby zdravot. postiţeným,
distributorům kompenzační techniky, webům zaměřeným na osoby se zdravot.
handicapem.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
12/30
Výroční zpráva 2012
Řekli o Vozkovi v r. 2012 (výběr)











Den, kdy mi dojde nový Vozka, je pro mne vţdy svátkem. Velice mne posiluje. Miroslava
Huvarová, Přerov, 9/11.
Ve Vozkovi jsou stále aktuální novinky a rady, které se nás hendikepovaných týkají, a plno
uţitečných, zajímavých věcí. Oceňuji, ţe jsou zde zmíněny úspěchy těch, kteří se přes
zdravotní znevýhodnění věnují sportu, dosahují výborné pracovní výsledky a uplatnění.
Vozka nám ukazuje cestu, jak lze se snahou proţít ţivot smysluplněji. Nerezignovat, a kdyţ
je třeba, brát se za svá práva na slušný ţivot. Časopisu dávám palec nahoru! Erika
Kučerová, Ivančice, 02/13.
Ve Vozkovi nacházím odpovědi na různé otázky týkajících se postiţených lidí, vč. právní
poradny. Dozvídám se, jak se baví, co je zajímá, jak řešit různé problémy aj. Vzhledem k
tomu, ţe muţ je vozíčkář a já chodím pomocí francouzských holí, je pro nás Vozka
inspirativní a poradenskou četbou. Jen tak dále, ať se daří! Nepodepsaný, anketní odpověď z
webu, 02/13.
Nejdříve si uvařím čaj nebo kafe a pak kaţdého Vozku přečtu od první do poslední strany.
Nemám internet a tak Vozka je pro mne zdrojem mnoha uţitečných informací a rad.
Mnohému jsem se z něj přiučila. A pomáhá mi i psychicky – při vědomí, ţe s problémy na
vozíku nejsem sama. Marta Fleková, Praha, 01/13.
Váš časopis čtu a odebírám více neţ deset let. Je mým nejoblíbenějším časopisem pro
tělesně postiţené občany v celé ČR. Vţdy v něm najdu to, co mně a mé kamarády zajímá.
Plus spoustu jiných informací, které mi usnadňují mé nelehké ţití. Časopis je kaţdým
rokem lepší a lepší. Moc vám všem, kteří se na zrodu Vozky podílíte, děkuji a obdivuji Vaší
vytrvalost a odhodlanost do napsání a vytisknutí dalšího čísla. Váš velmi spokojený čtenář
Josef Procházka z Prahy 6, 12/12.
I kdyţ nejsem vozíčkářka, na magazín Vozka čekám. Je to můj jediný „papírový“ kontakt se
světem, a to je príma. Krásně „voní“. Čtu si ho celý. Koukám na webové odkazy. Ráda čtu
příběhy lidí. Nemám ráda kvíz, na ten neznám odpovědi :-). Mila Kristová, anketní
odpověď z webu, 12/12.
Ve Vozkovi jsou uţitečné rady pro úpravu bytu nejen pro vozíčkáře. Nepodepsaný, anketní
odpověď z webu, 12/12.
Jsem s Vozkou velice spokojený. I kdyţ jsem pomalu z druhého konce republiky, vţdy si ho
rád přečtu. Nepodepsaný, anketní odpověď z webu, 12/12.
Časopis se mi líbí velice. Jsou v něm nejen zkušenosti a příběhy ostatních postiţených
lidiček, ale i různé novinky, rady, nejnovější aktuality a taky i soutěţe. Ano, jsem s Vozkou
velmi spokojena a přeji do příštího roku všem, a to i čtenářům, mnoho zdravíčka,
spokojenosti a lásky mezi lidmi. Lenka Weissová, anketní odpověď z webu, 12/12.
Vozka velmi pěkně informuje o ţivotě vozíčkářů, jsou v něm rady a dobré nápady, všechno
velice pěkně zpracované, zkrátka – obdivuhodný časopis. Gratuluji, přátelé. Fr. Lang,
Olomouc, anketní odpověď z Vozkova webu, 12/12.
Děkuji Vám za Vozku, který neztrácí svoji kvalitu, naopak ubíhajícími roky zraje jako víno,
a nejen pro čtenáře se zdravotním postiţením, jejich rodiny a přátele je velkým
pomocníkem pro běţný ţivot a rádcem.. Zároveň velkou motivací publikovanými ţivotními
příběhy a poráţením limitů… Děkuji všem, kteří se na vydávání Vozky podílí i za celkový
přístup a pomoc… Bohumila Fleyberková, Praha, 12/12.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
13/30
Výroční zpráva 2012








Vozka je časopis, který předává informace nesmírně důleţité pro mnoho osob se zdravotním
postiţením. Ale nejen to, také mnoho zajímavých rad a pokynů, inspirací a motivací. Vaše
práce má smysl a velice si vás váţím a přeji mnoho dalších pracovních a osobních úspěchů
nejen v novém roce. Děkuji za vše a přeji nic neţ pevné zdraví. Klientka a vozíčkářka ze
Sušice na Šumavě; www.vozka.org, 12/12.
S Vozkou jsem spokojená jako s celkem. Kromě Černé kroniky – černých informací máme
všichni kolem sebe dost. Oceňuji informace o sociálních sluţbách, zdravotechnice a
zdravotnictví vůbec, o moţnostech cestování. Se zájmem si přečtu i Vaříme s Vozkou,
psané s ohledem na náš handicap. Moc nemusím články o sportu (mně je 70 let). Souhrnně
chválím a povaţuji časopis za vydařený a potřebný! Díky za něj. Olga Puflerová, Plzeň,
7/12.
S časopisem Vozka jsem spokojená. Přečtu ho celý, protoţe mě zajímá všechno. Ať má
Vozka hodně spokojených čtenářů a ať přináší hodně dobrých zpráv hlavně v sociální
oblasti. Třasáková Miroslava, Nový Jičín, 7/12.
Těším se vţdy na nové číslo Vozky. Přečtu ho doslova od A do Z. Nevyhledávám jen něco.
Přečtu i sport, ačkoli se mu nevěnuji, ale chci vědět, co dokáţí imobilní lidé. Nejvíce mne
zajímá, jak ţijí postiţení lidé nejen u nás, ale i v zahraničí, a porovnávám jejich moţnosti a
přístup jejich vlády s našimi podmínkami. Co mi v časopise chybí je rozsáhlejší stránka
inzerce s rubrikou seznámen. Velmi celou redakci a všechny přispívající obdivuju, fandím
vám a drţím palce. Přeju mnoho nových nápadů a příspěvků. Stanislava Molková, Zábřeh
na Moravě, 6/12.
Časopis Vozka jsem dříve nekupoval, myslel jsem si, ţe nepotřebuji vědět o problémech
jiných lidí s postiţením, ţe moje nemoc mi plně stačí. Se zhoršováním mé RS jsem změnil
názor, a Vozku odebírám uţ 5 let. Je to dobře se čtoucí časopis. Netrpělivě čekám na vydání
kaţdého nového čísla, protoţe jsou v něm zkušenosti, rady, různé informace pro lidi s
handicapem, pěkné články; je to prostě časopis OK. Kdyby se měl Vozka v budoucnu
zrušit, přišel bych o hodně dobrého čtení. Josef Podmolík, Ostrava, 6/12.
Děkuji za časopisu Vozka, který je opravdu kvalitní a podle mě nejlepší časopis pro „jinak
obdarované“ lidi. Emília Vaţanová, Nový Bydţov, 5/12.
Děkuji za Váš časopis. Je pro mě velmi inspirativní. Vţdycky ho shltnu. A vţdy tam najdu
něco, co pomůţe dcerce i nám. Díky! Gabriela Raková, Sloup v Moravském Krasu, 5/12.
Kdyţ přijde Vozka, tak se „pereme“, kdo si časopis vezme domů jako první. V čísle 1/2012
velice oceňuji tipy na výlety v Čechách i v zahraničí. Tohle je přesně ono, o co je mezi
vozíčkáři zájem. Dominika Horáková, Česká asociace paraplegiků – CZEPA, Praha, 4/12.
Sponzoři, poskytovatelé dotací
Ministerstvo zdravotnictví ČR  Město Ostrava  Nadace OKD
Plnění hlavních ukazatelů projektu VOZKA oproti očekávání:
–
–
–
–
–
četnost vydání
termíny vydání
rozsah stran jednotlivých výtisků
celkový počet vytištěných stran
počet odběratelů / náklad
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
dle plánu
dle plánu
mírně sníţen
mírně sníţen
mírně sníţen





14/30
Výroční zpráva 2012
–
–
–
–
–
–
–
–

skladba odběratelů
obsahová pestrost
spokojenost čtenářů
realizační tým
počet komerčních inzerentů
finanční příjem z placené reklamy
hospodářský výsledek projektu
nové webové stránky
zachována
zachována
zachována
stabilizovaný
nezvýšen
nezvýšen
mírná ztráta
velký ohlas








STŘEDISKO G:
Bez bariér – poradenství
Informace, správná a přesná, získaná ve správný čas, můţe mít značnou moc ovlivnit pozitivně
kvalitu ţivota s postiţením. Bohuţel není zrovna jednoduché v našem městě a regionu získat to,
co těţce tělesně postiţení lidé potřebují, proto vznikl v roce 2000 projekt Bez bariér zabývající
se bezplatným stavebním poradenstvím a radami ze ţivota na vozíku.
1.
Celkové zhodnocení projektu: Projekt probíhá prozatím nepřetrţitě od roku 2000
naplňuje své cíle a poslání, napomáhá k opětnému zapojení do běţného ţivota
osobám s těţkými úrazy páteře, nemocnými, narozenými s následným ochrnutím,
seniorům aj.
2.
Pomoc cílové skupině: V období 2012 se od 1. 1. 2012 do 31.12. 2012 na poradnu
obrátilo celkově 399 klientů toho: neopakovaně 252 klientů. Přímo z Ostravy bylo
171 klientů a anonymních dotazů 208.
Statistika formy dotazů:
telefon, mobil:
osobně, akce:
email, web, SMS:
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
91
205
58
15/30
Výroční zpráva 2012
Statistika dle kategorie dotazu:
architektonické bariéry
kompenzační pomůcky
příspěvky, ZTP, důchody aj.
kontakt na jiné poradny, organizace
ze ţivota na vozíku
161
60
75
74
65
3.
Přínos k udržitelnému rozvoji regionu Ostrava: projekt napomáhá k opětnému
zapojení mezi majoritní společnost, umoţňuje těţce tělesně postiţeným ţít
v přirozeném prostředí rodiny a svých blízkých, návrat do pracovního procesu,
získání sebevědomí
4.
Integrace a spolupráce: Projekt naplňuje ideu, ţe člověk na vozíku můţe a má právo
ţít kvalitním aktivním ţivotem – stejně jako všichni ostatní lidé, coţ tvoří i páteř
stanov našeho sdruţení
5.
Zapojení veřejnosti: na projektu se v případě potřeby spolupodílejí různí odborníci
a studenti, například: autorizovaný projektant, autorizovaný technický dozor, soudní
znalec a akademický pracovník Stavební fakulty TU VŠB, tajemnice Katedry
městského inţenýrství, garant předmětu bezbariérové uţívání staveb
6.
Informování o projektu: na webových stránkách http://www.vozickari-ostrava.cz,
http://bariery.xf.cz, v propagačních letáčcích a rubrice RIPAK magazínu Vozka,
v některých materiálech sociálního a zdravotního odboru MMO a III. Komunitního
plánu města Ostravy a příští rok ve Výroční zprávě za rok 2011.
7.
Získané zdroje a přínos pro organizaci: Projekt patří mezi čtyři páteřní projekty
Ostravské organizace vozíčkářů, projekt podpořilo Statutární město Ostrava, městské
obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava Jih, Poruba, Stará Bělá a Radvance
Bártovice, Nadace OKD, Nadace rozvoje zdraví, Stavební firma Procházka s.r.o.,
Projekční kancelář Ing. Milan Blasbalg, Vodohospodářské sluţby Ing. Martin Jaroš
a Zprostředkování prodeje zdravotních pomůcek Tomáš Vlk
8.
Návazné aktivity: projekt bude nepřetrţitě pokračovat i v roce 2012, budou
Statutární město Ostrava, městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz , Ostrava Jih,
Poruba, Stará Bělá, Radvance a Bartovice aj.
9.
Shrnutí projektu: Poradenství je poskytováno přímo z bytů poradců, dle potřeby
fyzicky přímo na místě. V roce 2012 bylo zatím zpracováno pět samostatných
dokumentací a studií návrhů bezbariérových úprav jak rodinných domků tak
jednotlivých bytů, parkovišť a interiérů. I v roce 2012 pokračují anonymní dotazy –
mnozí tazatelé chtějí zůstat anonymitě. Fungují internetové stránky
http://bariery.xf.cz/, které jsou aktuálně doplňovány neboť web master je náš
pracovník. Na nich se mimo jiné nachází rubriky kontakty, novinky, rady příklady,
informace, novinky, uţitečné odkazy, bezbariérová stavební legislativa, bezbariérová
doprava v Ostravě a okolí a jiné zajímavosti, které vycházejí s dotazů klientů. Stále se
nedaří najít solidní firmy stavební i zabývající se těţkým tělesným postiţením, které
by mohly být umístěny v rubrice „Na koho se obrátit“ Od 1.1.2012 do 31.12.2012
bylo na těchto web stránkách zaznamenáno 1010 přístupů. Velkým přínosem je
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
16/30
Výroční zpráva 2012
opakovaná inovace mapky tramvajových ostrůvků přístupných pro osoby odkázané na
ortopedický vozík v Ostravě s odborného zaměření a osobních zkušeností osob
odkázaných na ortopedický vozík a ne jen z toho, ţe na tramvajový ostrůvek vjedete
na ortopedickém vozíku. Mapku si lze z http://bariery.xf.cz/ stáhnout do PC
a vytisknout.
Náš pracovník je drţitelem Osvědčení (KKS/0009/2009) o kvalifikaci opravňující
k odbornému posuzování, konzultacím a poradenské činnosti při přípravě,
schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení
dle zákona č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně prováděcích
vyhlášek.
Poradna probíhá také v kanceláři OOV kde jsou také poradenské dny převáţně pro
seniory. Účast na akcích Reprezentační ples OOV, kdy naši pracovníci poradenství
zodpovídal na veškeré poloţené dotazy.
1.3. 2012 se pracovník zúčastnil Workshopu Cestovní ruch bez bariér na Krajském
úřadu MSK v Ostravě.
9.6. 2012 se pracovník zúčastnil sportovního setkání vozíčkářů v Horní Lhotě, kde
individuálně radil potřebným v problematice ţivota vozíčkářů.
19.6. 2012 se zúčastnil náš pracovník Konference Bezbariérovost jako přidaná
hodnota
v
Hotelu
Park
Inn
Ostrava,
kde
přednesl
přednášku
BEZBARIÉROVÁOSTRAVA a cestování na vozíku.
Czech Raildays 2012, Dny kolejové dopravy 19. - 21. 6. 2012 připomínkování
vyhrazeného místa pro vozíčkáře ve veřejných dopravních prostředcích včetně vlaků.
Pracovník poradny se zúčastnil sportovního setkání Valtické Guly, která se
konala14. 7. 2012, kde individuálně radil potřebným v problematice ţivota vozíčkářů.
Poradenství bez bariér bylo osloveno 28. 8. 2012 s ţádostí o pomoc při realizaci
filmového spotu pro ČT v problematice diskriminace zaměstnávání vozíčkářů.
Pracovník se zúčastnil při realizaci tohoto projektu.
14. 9. 2012 se zúčastnil náš pracovník Konference Rovná práva pro všechny na
Krajském úřadu MSK v Ostravě.
2.11.2012se pracovník zúčastnil semináře S-karta, kde připomínkoval absenci
bezbariérových bankomatů v městě Ostravě a přemístění agendy více jak 90%
zdravotně postiţených do objektu, která není dostupný pro osoby na větších
mechanických a elektrických ortopedických vozících. Tento problém má údajně řešit
Úřad práce Ostrava, ale odpověď na e-mail nepřišla ani po dvou měsících.
6.11. 2012 se pracovník zúčastnil Konference Pracujeme společně 2012, které pořádá
skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením Komunitního
plánování v Ostravě. Oba pracovníci se spolupodíleli na přípravě a realizaci.
Pracovník během celého roku spolupracoval s pracovníkem útvaru architekta města
Ostravy na vytváření Generelu bezbariérových páteřních tras na území města Ostravy
vzhledem k lepšímu vyuţívání bezbariérových linek MHD a veřejných budov.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
17/30
Výroční zpráva 2012
Dále se naší pracovníci podíleli na tvorbě webové prezentace Bez bariér poradenství
(http://bariery.xf.cz/) a tvorbě odborné rubriky RIPAK v severomoravském magazínu
VOZKA.
10. Zpětné vazby výběr
Pane Filipčíku, děkuji za vaši vyčerpavávající odpověď. Ještě jednou díky a pěkný
den přeje Jiří Svak.
Děkuji Vám za inspiraci. Aţ budu mít nové informace k výstupům ze šetření, ozvu se.
S díky a pozdravem Kateřina Tomisová.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
18/30
Výroční zpráva 2012
Modelový příklad stavebně technického řešení
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
19/30
Výroční zpráva 2012

STŘEDISKO W:
Webové stránky
Záměr projektu a způsob jeho realizace:
Záměrem je, v souladu s komunitním plánem, zkvalitnění informovanosti o potřebách
a aktivitách občanů s kombinovaným postiţením, zejména vozíčkářů, především členů OOV,
ale téţ jiných organizací zdravotně postiţených, komerčních subjektů atd. Svým způsobem
se jedná o druh terénní sluţby, která je velmi přínosná i z psychologického hlediska, kdy jsou
handicapovaným občanům, kteří ať pro nepřízeň počasí, či svůj zdravotní handicap nemohou
opustit svůj byt, prostřednictvím internetu poskytovány informace a díky existenci webových
stránek zůstávají v kontaktu s OOV, jejími ústředními orgány a díky průběţné aktualizaci všech
informací obsaţených na webových stránkách OOV neztrácejí přehled o veškerém dění v OOV.
Dostatečně široká prezentace všech poskytovaných sluţeb a aktualizace kontaktů na
poskytovatele jednotlivých druhů sluţeb je zajištěna pravidelnými aktualizacemi webových
stránek.
Cílová skupina, které se projekt týká:
Webové stránky občanského sdruţení Ostravské organizace vozíčkářů (OOV) jsou z hlediska
zpřístupnění se vnějšímu světu ve všech aspektech činnosti této neziskové organizace velikým
přínosem pro samotnou organizaci, pro jednotlivce z řad tělesně těţce postiţených, pro ostatní
organizace zdravotně postiţených a v neposlední řadě i pro jiné skupiny obyvatelstva. Hlavní
přínos projektu tkví v obeznámení jiných subjektů i jednotlivců s aktivitami OOV, přičemţ tato
komunikace funguje i naopak. Uskutečňuje se tak velice cenná výměna zkušeností, významně
přispívající k integraci zdravotně těţce postiţených spoluobčanů do společnosti
Předpokládaný přínos projektu:
Tento záměr, mimo svůj význam v poskytování informací, kde tato komunikace funguje
obousměrně, coţ je důleţité pro širokou veřejnost, má pro OOV i svůj ekonomický přínos
v tom smyslu, ţe na svých stránkách OOV oslovuje nejrůznější podnikatelské subjekty se
ţádostí o sponzorský dar, je zde prostor pro propagaci nejrůznějších výrobků a sluţeb. Nelze
nezmínit mnoţství odkazů na stránky jiných organizací zdravotně postiţených, odkazy na
charitativní organizace, rozličné instituce a mnoho jiného.
Realizace:
Zárukou přísunu aktuálních informací je úzká spolupráce webmastera s vedoucími jednotlivých
středisek OOV *) (účetní středisko A – Aldio - alternativní doprava imobilních osob, účet. střed.
B – Vozka – Moravskoslezský magazín pro vozíčkáře a jejich přátele, účet. střed. C – sportovní
rehabilitace, účet. střed. D – sportovně rehabilitační pobyt, účet. střed. E – Ozdravný pobyt,
účet. střed. F – reprezentační ples, účet. střed. G – Bez bariér – stavební a sociální poradenství,
účet. střed. Z – správní středisko).
Projekt Webové stránky funguje od ledna 2002 jako jedna z dalších činností OOV a od ledna
2004 funguje středisko W – webové stránky jako samostatné účetní středisko v rámci
organizační struktury OOV.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
20/30
Výroční zpráva 2012
*)
Jména jednotlivých vedoucích účetních středisek OOV a jejich spolupracovníků jsou uvedena
na webových stránkách OOV na adrese http://www.vozickari-ostrava.cz/zakladni/lidé.htm
Personální zajištění:
Koncepci vytváří, obsahovou náplň, realizaci a aktualizaci webových stránek zajišťuje
webmaster. Webmaster sídlí v osobním bytě, který má statut chráněného pracoviště.
Vybavení pracoviště tvoří personální počítač, vybavený modemem, umoţňujícím komunikaci
e-mailovou poštou a přístup na Internet; dále tiskárna, skener pro převod tištěných dokumentů
do elektronické podoby a telefon.
Práce webmastera zahrnují tyto činnosti:
‫ ־‬sběr informací
‫ ־‬zpravodajské, reportáţní, grafické, editační a jazykově korekční práce
‫ ־‬vytváření webových stránek zahrnující:
‫ ־‬návrh webdesignu
‫ ־‬vytváření vlastních webových stránek – programování v jazyce HTML
‫ ־‬aktualizace
‫ ־‬upload naprogramovaných dat na internet
‫ ־‬komunikace se sponzorskými subjekty
‫ ־‬korespondence, sekretářské práce, agenda
‫ ־‬třídění a příprava účetních dokladů
Realizátor – Dalibor Ţurek – je osoba provozující samostatnou výdělečnou činnost na základě
oprávnění, které získal po absolvování odborného rekvalifikačního školení v rekvalifikačním
a školícím středisku firmy Autocont a.s., pod dohledem Úřadu práce Ostrava .
Shrnutí:





Středisko W – webové stránky je samostatným účetním střediskem Ostravské organizace
vozíčkářů, jehoţ hospodaření je pod dohledem předsednictva Správní rady OOV (předsedy,
místopředsedy a hospodáře). Účetní operace zajišťuje externí účetní firma, která zpracovává
podvojné účetnictví pro celou OOV. Účetní operace rovněţ kontroluje a jednotnou
pokladnu OOV vede vedoucí střediska ALDIO.
Rozpočet střediska W je zpracováván a zdokonalován podle zkušeností z výsledků
minulých let. Je schvalován Správní radou OOV a následně Valnou hromadou OOV.
Vyúčtovávání nákladových poloţek prochází kontrolou předsedy a místopředsedy OOV.
Webmaster je odměňován na základě dohody o provedení práce a smlouvy o dílo
Středisko W podléhá kontrolnímu orgánu Ostravské organizace vozíčkářů – revizní komisi.
Správní rada, anebo její kompetentní funkcionáři, schvalují smlouvy, upravující vztah mezi
OOV a programátorem a kontrolují jejich naplnění; schvalují výdaje, které jsou nad rámec
pravidelných provozních výdajů.
Sponzoři projektu Webových stránek:
UNTRACO v.o.s. OSTRAVA, ALLMEDICA s.r.o Praha, ERILENS s.r.o Praha, Technická
Ortopedie PROTEOR CZ spol. s.r.o, ELVAC Automation s.r.o., Ingeteam a.s. Pustkovec.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
21/30
Výroční zpráva 2012

STŘEDISKO Z:
Správní středisko
Náplň činnosti:
1)
Informační servis pro tělesně těžce postižené
–
–
–
–
–
2)
Styk s veřejností
–
–
–
–
3)
s partnerskými organizacemi zdravotně postiţených
se subjekty státní správy
s nadacemi
s nestátními subjekty
s výrobci a distributory pomůcek zdravotechnických a kompenzačních
Ostatní služby
–
–
6)
na vlastních www stránkách, na Internetu
Spolupráce s partnery
–
–
–
–
–
5)
Tisk: MF Dnes, Moravskoslezské noviny, Ostravská radnice, Tiskoviny Obvodů města
Ostravy, noviny Můţeš, Vozíčkář
Rozhlas: ČR Ostrava
Televize: Česká televize, televize Nova
Výstavy: účast na Colours of Ostrava, Spolupráce s Ostravskou univerzitou při výuce
studentů-obor ergoterapie a fyzioterapie III. ročník, Praktické konzultace na téma
„Správné sezení na invalidním vozíku“
Prezentace OOV
–
4)
osobně a telefonicky v kanceláři OOV
telefonicky z bydlišť informátorů
prostřednictvím vlastního magazínu Vozka
prostřednictvím webových stránek OOV
prostřednictvím elektronické pošty
prosazování bezbariérovosti stavební, komunikační a dopravní
jiné
Hospodářská a správní činnost OOV
–
–
–
–
plán činnosti, finanční plán, zajišťování finančních prostředků
mzdy, personalistika, účetnictví
styk s peněţním ústavem, finanční úřad, daně
správní agenda, smlouvy, reklama
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
22/30
Výroční zpráva 2012
5.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Činnost správního střediska zabezpečují zdarma členové Správní rady OOV.
Nejvyšším orgánem OOV je Valná hromada, která volí Správní radu a Revizní komisi. Správní
rada volí ze svého středu předsedu SR, místopředsedu SR a hospodáře, kteří tvoří Předsednictvo
SR Funkce jsou dobrovolné a neplacené.
V čele jednotlivých Středisek (tj. projektů, akcí) stojí vedoucí projektů, kteří jsou zpravidla
i členy Správní rady. Účetnictví jednotlivých Středisek a celé organizace provádí externí
soukromá firma.
Členská základna
K 31. 12. 2012 měla organizace 163 členů. Během dosavadní existence organizace (tj. od roku
1997) členskou základnu opustilo 101 členů (úmrtí – 43, odstěhován neznámo – 3, na vlastní
ţádost – 20, bez udání důvodu – 14, neplatič – 21).
Správní rada






Tomáš Dvořák
Vlastimil Filipec
Marie Báňová
Ing. Petr Dzido
Pavel Ermis
Dalibor Ţurek
předseda
místopředseda
hospodářka
člen
člen
člen
Předsednictvo SR
Předsednictvo je statutárním orgánem sdruţení.
Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda a hospodář sdruţení.
Předseda a místopředseda zastupují sdruţení navenek a jednají jeho jménem a to jednotlivě.
Předseda zastupuje sdruţení při uzavírání pracovněprávních vztahů a je vedoucím ve vztahu
k zaměstnancům sdruţení a pracovním skupinám.
 předseda:
Tomáš Dvořák, Za obchodem 600/3, 725 29, Ostrava-Petřkovice, tel: 596 131 202

místopředseda:
Vlastimil Filipec, Dr. Martínka 43, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel. 606 889 744

hospodářka:
Marie Baňová, Horymírova 3054 / 121 (DPS), 700 30 Ostrava 30, Tel.:596 786 353,
Revizní komise



Ludmila Šimíčková
Annelies Florková
Boţena Šimková
předseda
člen
člen
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
23/30
Výroční zpráva 2012
Pracovníci
Formy odměn
HPP
DPP
SD
DPČ
AH

–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–
–
–
hlavní pracovní poměr
dohoda o provedení práce
smlouva o dílo
dohoda o pracovní činnosti
autorský honorář
Středisko A: ALDIO - Alternativní doprava imobilních osob
Marie Báňová
vedoucí střediska
DPP
Radomír Hoza
řidič
HPP
Vladan Báňa
externí řidič
DPP
Středisko B: VOZKA - Severomoravský magazín pro vozíčkáře a jejich
přátele
Petr Dzido, Ostrava
vedoucí vydání
DPČ
Pavel Plohák, redaktoři
šéfredaktor, redaktoři
DPP
externí dopisovatelé
AH
Středisko G: Bez bariér - poradenství
Miroslav Filipčík
realizátor projektu
Tomáš Dvořák
spolurealizátor projektu
externí pracovníci
odborní poradci
Středisko W: Webové stránky
Dalibor Ţurek
webmaster
Středisko Z: Správní středisko
Tomáš Dvořák
předseda
Marie Baňová
hospodářka
Sdruţení B+W
podvojné účetnictví
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
DPP
DPP
DPP
SD, DPP
SD
24/30
Výroční zpráva 2012
Organizační schéma OOV
Č L E N S K Á
Z Á K L A D N A
VALNÁ HROMADA
Účetní
Správní rada
Revizní komise
Předseda SR
Předsednictvo SR
Místopředseda
Středisko Z - správní
Stř. A
Stř. B
Oblasti činnosti
Stř. D
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
Stř. E
Stř. F
Hospodář
Stř. G
Stř. W
Stř. Z
25/30
Výroční zpráva 2012
6.
FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozpočet OOV na rok 2012
výdaje
středisko (akce)
ozdravný sportovní
pobyt
pobyt
celkem
webové bez bariér občasník
stránky poradenství Vozka
ALDIO
správní
středisko
ples
mzdy
0
0
0
0
99 728
268 000
0
0
367 728
OON
0
0
2 000
45 000
194 468
124 000
0
0
365 468
odvody (soc. zdrav)
0
0
0
0
28 800
91 200
0
0
120 000
materiálové
0
0
1 000
19 000
3 416
200 000
0
0
223 416
výdaje na energii
0
0
0
0
14 000
0
0
14 000
ostatní sluţby
0
0
6 000
0
296 004
2 525
0
7 000
311 529
oprava, údrţba
0
0
5 000
1 000
0
80 000
0
0
86 000
doprava ZTP/P, cestovné
0
0
6 000
3 988
3 000
0
0
12 988
příprava tel., pošt.
0
0
11 000
53 608
20 000
0
3 000
87 608
smlouvy o dílo
0
0
0
0
0
0
0
0
reţijní pojistky
0
0
1 000
6 000
14 744
32 975
0
0
54 719
účetnictví
0
0
2 000
12 000
5 570
32 000
0
4 000
55 570
investice
0
0
0
0
0
0
0
výdaje celkem
0
0
100 000
700 326
867 700
0
14 000
17 000
1 699 026
Příjmy středisek OOV v roce 2012
Příjmy
stř. A
stř. B
stř. D
stř. E
stř. F
stř. G
stř. W
stř. Z
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
MSK, MZ, VČR
150 000
150 000
0
Magistrát města Ostravy
447 000
30 000
0
MěOb
56 000
0
0
úhrada pojišťovny
35 907
0
0
sponzoři, nestátní subjekty
15 000
63 500
0
229 325
0
0
477
78 542
0
0
380 950
0
933 709
702 992
0
příjmy od klientů, trţby
příspěvky, dary, úroky
příjmy z reklamy, inzerce
0
0
0
0
celkem
Kč
0
0
11 500
0
0
67 500
27 000
10 000
641
116 141
128
236 653
6 767
171 494
50 000
527 000
35 907
7 200
85 708
1 000
381 950
ostatní příjmy
Příjmy celkem
300 000
0
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
0
85 708
89 500
17 200
7 536
1 836 645
26/30
Výroční zpráva 2012
Výdaje středisek OOV v roce 2012
výdaje 2012
I. Mzdy
HPP, DPČ, DPP
odvody - ZP, SP
Celkem
stř. A
stř. B
stř. D
stř. E
stř. F
stř. G
stř. W
stř. Z
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
409 244
305 227
0
0
0
43 100
97 330
30 731
0
0
0
506 574
335 958
0
0
0
43 100
201 970
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
5 211
3 406
0
0
0
126
0
celkem
Kč
0
0
757 571
0
0
128 061
0
0
885 632
II. Materiálové náklady
PHM, pneu
předplatné, ostatní
kancel. mater.
PC, tisk, foto
drobný nákup, ostatní
Celkem
201 970
600
2 887
11 630
0
348 913
0
0
0
0
0
18 313
0
0
0
58 430
11 934
0
348 913
225 494
352 919
0
0
58 430
12 060
0
2 887
651 790
108 813
0
0
0
0
4 200
0
10 040
123 053
3 751
0
0
0
0
0
0
0
3 751
27 209
100
0
0
0
0
0
0
27 309
88 677
III. Nemateriálové náklady
údrţba a opravy, PC
mytí vozidla, nájem, park.
kolky
nájem, energie, ubytování
telef. popl., popl, ČSOB
korespondence, poštovné
110
0
0
0
0
0
0
0
110
4 667
2 603
0
0
0
3 605
0
0
10 875
1 954
2 774
0
0
0
420
0
6 217
11 365
36 000
8 000
0
0
0
8 000
0
0
52 000
1 331
0
0
0
0
17 034
8 697
680
27 742
183 615
13 477
0
0
0
33 259
8 697
16 937
255 985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 816
0
0
0
0
0
0
0
21 816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cestovné
3 384
2 211
0
0
0
694
90
6 379
smlouvy, AH, provize
2 250
10 134
0
0
20 000
0
5 160
0
37 544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 450
12 345
0
0
20 000
694
5 160
90
65 739
1 062
1 562
účetnické práce
náhrady, tisk, cest. příkazy
Celkem
IV. Investiční náklady
V. Jiné náklady
zák., hav., disp., pojistky
ostatní náklady, penále
doprava ZTP
Celkem
VI. Ostatní
vratka dotace, penále
500
0
0
0
0
0
0
pojištění. Zam
5 415
592
0
0
0
0
0
Celkem
5 915
592
0
0
0
0
0
1 062
7 569
949 048
715 291
0
0
78 430
89 113
13 857
20 976
1 866 715
Celkem prov. Náklady
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
6 007
27/30
Výroční zpráva 2012
Celkem zůstatek středisek OOV v roce 2012
Příjmy - Náklady
7.
stř. A
stř. B
stř. D
stř. E
stř. F
stř. G
stř. W
stř. Z
-15 339
-12 299
0
0
7 278
387
3 343
-13 440
celkem
-30 070
PODKLADY





Statutární listiny OOV, projekty činnosti jednotlivých středisek, hodnotící zprávy,
statistiky, fotografie z akcí.
Finanční údaje převzaty z finanční uzávěrky OOV roku 2012, provedené firmou
Sdruţení B+W (Bjačková Jana, Ing. Winklerová Pavla), Ostrava. IČO Bjačková –
46611410. IČO Winklerová – 49576135.
Podklady připravili: Marie Báňová, Petr Dzido, Miroslav Filipčík, Dalibor Ţurek.
Sestavil, grafická úprava: Tomáš Dvořák.
Vydalo občanské sdruţení Ostravská organizace vozíčkářů, květen 2012.
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
28/30
Výroční zpráva 2012
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
29/30
Výroční zpráva 2012
OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
30/30

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdě...

Více

górakšja a vegetariánství

górakšja a vegetariánství drteborgu ve Švédsku provedla v podobě seminárního úkolu výzkum, který prokázal, ţe vegetariáni mají chrup v lepším stavu, neţ lidé poţívající maso. Mnoho studií z výzkumu rakoviny ukazuje, ţe obla...

Více

Četli v kronikách a Zelený čtvrtek bude

Četli v kronikách a Zelený čtvrtek bude „Město nemá žádný volné byty. Pracovníci odboru sociálních věcí ale zjišťovali, jestli evakuovaní lidé nemají možnost využít bydlení u svých známých, nebo zda by jim nevadilo, kdybychom je dočasně ...

Více

PQRCVSA0_New wired remocon_DX Eco-V (6.9 - LG

PQRCVSA0_New wired remocon_DX Eco-V (6.9 - LG • Instalace vyžaduje schopnosti odborníka. Výrobek by měl být instalován pověřenou osobou ze servisního střediska nebo jiné provozovny, která je uznávaná naší společností. • Naše společnost neposky...

Více

Průvodce funkcemi

Průvodce funkcemi a bohatý zvuk kdekoli v domácnosti. Doufáme, že se při používání přehrávače Squeezebox budete bavit stejně dobře jako my při jeho vytváření.

Více