62ATEPELNĚ VODIVÉ FÓLIE

Komentáře

Transkript

62ATEPELNĚ VODIVÉ FÓLIE
TEPELNÌ
VODIVÉ FÓLIE
KERAFOL - ISO 9001
Fólie KERATHERM s vysokou tepelnou vodivostí
Typ
KER KER KER KER KER KER -
70 / _0
86 / _0
86 / _7
86 / 5_
86 / 8_
86 / 9_
elektrická
pevnost
kV / mm
16
7
26
7
4~6
tepelná
vodivost
W / m *K
1.2 ~ 1.4
1.8 ~ 2.1
1.3 ~ 1.8
2.3 ~ 2.9
4.3 ~ 6.5
10 ~ 15
tlouška
mm
0.25 ~ 0.27
0.125 ~ 1.0
0.125 ~ 1.0
0.125 ~ 1.0
0.2 ~ 0.4
0.125
mìrná
hustota
g / cm!
cca 2.2
cca 2.3
cca 2.3
cca 2.3
cca 2.3
cca 0.9
tvrdost
Shore A
85
85 ~ 87
79 ~ 81
72 ~ 77
60 ~ 70
50 ~ 60
pracovní
samolep. sklenìné
barva
typické použití
teploty
vrstva
vlákno
°C
-40 / +200
hnìdá
x
x
levné aplikace
-60 / +250
bílá
x
x
standardní aplikace
-60 / +250
zelená
x
x
aplikace s vysokou izolaèní pevností
-60 / +250
rùžová
x
x
tepelnì namáhané aplikace
-40 / +200
èervená
-x
tepelnì namáhané aplikace
-40 / +140 èervená, èerná
-x
extrémnì tepelnì namáhané aplikace
Tepelnì vodivé fólie bez silikonu (polyuretan)
Typ
KER - U__
elektrická
pevnost
kV / mm
8 ~ 18
tepelná
vodivost
W / m *K
1.2 ~ 1.8
tlouška
mm
0.12 ~ 1.0
mìrná
hustota
g / cm!
cca 2.3
tvrdost
Shore A
45 ~ 85
pracovní
teploty
°C
-40 / +125
barva
bílá, modrá
samolep. sklenìné
vrstva
vlákno
x
x
typické použití
aplikace bez silikonu
Fólie SOFTTHERM pro tepelnì vodivé výplnì
Typ
KER - 86 / __
elektrická
pevnost
kV / mm
2 ~ 20
tepelná
vodivost
W / m *K
0.8 ~ 5.0
tlouška
mm
0.5 ~ 7.0
mìrná
hustota
g / cm!
samolep. sklenìné
tvrdost pracovní
barva
teploty
vrstva
vlákno
Shore 00
°C
10 ~ 75 -60 / +200 viz specifikace
x
--
typické použití
výplnì vzduchových mezer
Elektricky vodivé fólie plnìné grafitem
Typ
KER - 90 / __
elektrická
pevnost
kV / mm
el. vodivé
tepelná
mìrná
vodivost tlouška hustota
W / m *K
mm
g / cm!
4.0 ~ 7.5 0.125 ~ 0.75 cca 1.1
tvrdost
Shore D
30
pracovní
teploty
°C
-40 / +500
barva
èerná
samolep. sklenìné
vrstva
vlákno
x
--
typické použití
pro souèástky v nevodivém pouzdøe
Fólie KERATHERM jednostrannì plátované mìdìnou fólií
Typ
KER - 86 / 7_
elektrická
pevnost
kV / mm
5 ~ 10
tepelná
vodivost
W / m *K
1.1 ~ 1.7
tlouška
mm
0.25 ~ 0.3
mìrná
hustota
g / cm!
tvrdost
Shore A
80 ~ 85
pracovní
samolep. sklenìné
barva
teploty
vrstva
vlákno
°C
-60 / +250 zelená, rùžová
---
typické použití
ohebné plošné spoje, elmg. stínìní
Fólie FLOWTHERM se zmìnou skupenství
Typ
KER - PCM__
elektrická
pevnost
kV / mm
0.5 ~ 6
tepelná
vodivost tlouška
W / m *K
mm
3.0 ~ 8.0 0.055 ~ 0.1
mìrná
hustota
g / cm!
teplota
tání
°C
80 ~ 85
pracovní
teploty
°C
max +125
mìrná
hustota
g / cm!
cca 1.3
tvrdost
pracovní
teploty
°C
-60 / +250
barva
šedá, èerná
samolep. sklenìné
vrstva
vlákno
--
--
typické použití
výplnì velmi malých mezer
Tepelnì vodivé pasty
Typ
KER - KP__
elektrická
pevnost
kV / mm
0.5 ~ 2
tepelná
vodivost tlouška
W / m *K
mm
7.0 ~ 10.0 0.03 ~ 0.06
pasta
barva
bílá, èerná
samolep. sklenìné
vrstva
vlákno
--
--
typické použití
výplnì velmi malých mezer
Tvarové výlisky z fólií
Typ
KER - typ fólie - tvar
parametry
podle typu fólie
typické použití
podložky pod souèástky
F
62.01
TEPELNÌ
VODIVÉ FÓLIE
Vlastnosti tepelnì vodivých fólií
Tepelný vodiè - elektrický izolant.
Fólie jsou vyrobenyz kvalitního silikonovéhopolymeru.Pro dosažení vysoké tepelné vodivosti jsou plnìny keramickým práškem, buï Al O!
nebo boronitridem. Elektrické izolaèní vlastnosti fólie jsou zachovány.
Dlouhodobá stabilita.
Silikonová fólie nevysychá a na rozdíl od tepelnì vodivých tukù a lepidel zaruèuje tepelnou vodivost po mnoho let.
Odolnost proti rozpouštìdlùm.
Fólie jsou odolné proti organickým rozpouštìdlùm (trichloretylen, freon, toluen), používaným k odmaštìní a mytí desek tištìných spojù.
Tyto látky pouze zpùsobí nabobtnánífólie, které je závislé na dobì pùsobení a druhu rozpouštìdla.Po vyschnutíse fólie vrátí do pùvodního
stavu beze zmìny tepelných nebo elektrických vlastností.
Odolnost proti pájení.Po krátkou dobu (pøibližnì 10 sekund) mùže být fólie vystavena pùsobení obvykle používané pájecí láznì, mùže
proto projít celým procesem pájení vlnou a následnému oèištìní.
Montáž.
Výrobky ze silikonu jsou dobøe pøilnavé. Fólie mùže být navíc opatøena samolepící vrstvou. Povrch folie je hladký, takže nevznikají žádné
vzduchové bubliny, které by mohly bránit pøestupu tepla. Pøi montáži není nutné používat žádné oleje ani pasty. Pro aplikace s vyšším
mechanickým namáháním mùže být fólie zpevnìna sklenìnými vlákny.
Ekologická nezávadnost.
Fólie neobsahují silikonový olej, kadmium, azbest ani halogenidové karbonáty.
Stanovení tepelných, elektrických a mechanických parametrù.
Tepelné vlastnosti fólií (tepelný odpor) jsou urèovány mìøením teplotního rozdílu mezi ohøívanou a studenou stranou fólie po ustálení teplot
(cca 20 minut). Tepelná vodivost fólie je velmi málo závislá na pøítlaèné síle.
Elektrické izolaèní vlastnosti fólií (prùrazné napìtí) jsou mìøeny postupem podle normy ICE 243-1 a ICE 243-2.
Mechanické vlastnosti (tvrdost, pevnost v tahu, protažitelnost) jsou mìøeny podle norem DIN 53505 a DIN 53455.
Nehoølavost je certifikována v dokumentu UL 94 / E140693.
Fólie se zmìnou skupenství.
Fólie jsou vyrobeny z materiálu podobného vosku. Pøi teplotách okolo +25°C mají podobu tenkého filmu, pøi pøekroèení teploty tání(podle
typu fólie od 48°C do 60°C) roztají a vyplní i nejmenší mezery. Po ochlazení opìt ztuhnou.
Tepelnì vodivé pasty.
Silikonová pasta plnìná keramickým práškem s vysokou tepelnou vodivostí. Skladovatelnost do 12 mìsícù, pøed použitím nutno
promíchat.
Závislost tepelného odporu na pøítlaèné síle a tloušce fólie
Závislost tepelného odporu na pøítlaèné síle a typu fólie
Fólie KERAFOL dodávané v rolích
F
Fólie KERATHERM, fólie bez silikonu a fólie plnìné grafitem jsou standardnì dodáványv rolích šíøky 400mm, délka je násobkem 1000mm.
Menší šíøky fólie je možno dodat za pøíplatek, nejmenší šíøe je 20mm.
tloušky fólie
všechny typy KERATHERM a fólie bez silikonu
0.125, 0.225, 0.250, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0 mm
fólie plnìné grafitem
0.175, 0.200, 0.250, 0.5, 0.75 mm
tolerance tloušky fólie
± 10%
Objednací název:
Fólie KERAFOL dodávané v arších
Fólie SOFTTHERM jsou standardnì dodávány v arších rozmìru 450 x 250 mm
tloušky fólie
všechny typy SOFTTHERM
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 , 5.0, 6.0, 7.0 mm
tolerance tloušky fólie
± 10%
Objednací název:
62.02
TEPELNÌ
VODIVÉ FÓLIE
KER-70/__
Typ
KER - 70 / 50
KER - 70 / 60
tepelný
odpor
K/W
0.44
0.52
tepelná elektrická
vodivost pevnost
W / m*K kV / mm
1.4
16
1.2
16
KER-86/_0
Typ
KER - 86 / 30
KER - 86 / 40
KER - 86 / 10
KER - 86 / 20
KER - 86 / 37
KER - 86 / 47
KER - 86 / 17
KER - 86 / 27
KER - 86 / 50
KER - 86 / 51
KER - 86 / 52
KER - 86 / 53
tvrdost
Shore A
85
85
Typ
KER - U23
KER - U23G
KER - U23K
KER - U23GK
KER - U80
KER - U100
x
x
0.6
1.0
pracovní
teploty
°C
-60 / +250
-60 / +250
-60 / +250
-60 / +250
barva
bílá
bílá
bílá
bílá
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
-x
-x
--x
x
0.125 0.225 0.25
x
x
x
x
x
x
tlouška (mm)
0.3 0.4
x
x
x
x
x
x
x
x
0.5
x
x
x
x
0.6
1.0
pracovní
teploty
°C
-60 / +250
-60 / +250
-60 / +250
-60 / +250
barva
zelená
zelená
zelená
zelená
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
-x
-x
--x
x
0.125 0.225 0.25
x
x
x
x
x
x
tlouška (mm)
0.3 0.4
x
x
x
x
x
x
x
x
0.5
x
x
x
x
0.6
1.0
pracovní
teploty
°C
-60 / +250
-60 / +250
-60 / +250
-60 / +250
barva
rùžová
rùžová
rùžová
rùžová
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
-x
-x
--x
x
tlouška (mm)
0.125 0.225 0.25 0.3 0.4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0.5
x
x
x
x
0.6
1.0
pracovní
teploty
°C
-40 / +200
-40 / +200
-40 / +200
-40 / +200
barva
èervená
èervená
èervená
èervená
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
-----
-x
x
x
0.125 0.2
x
0.25
x
x
x
x
tlouška (mm)
0.3 0.4
x
x
x
x
x
x
x
x
0.5
x
x
x
x
0.6
1.0
0.6
1.0
0.6
1.0
Fólie KERATHERM, extrémnì vysoká tepelná vodivost
tepelný tepelná elektrická mìrná tvrdost
odpor vodivost pevnost hustota
K / W W / m*K kV / mm g / cm! Shore A
KER - 86 / 90
0.025
10
10
1.20
50
KER - 86 / 90G 0.065
10
KER - 86 / 96
0.016
15
el. vodivá 1.20
60
KER - 86 / 96G 0.080
el. vodivá
KER-U__
-x
tlouška (mm)
0.125 0.25 0.3 0.4 0.5
x
x
x
x
x
x
x
Fólie KERATHERM, èervená øada , velmi vysoká tepelná vodivost
tepelný tepelná elektrická mìrná tvrdost
odpor vodivost pevnost hustota
K / W W / m*K kV / mm g / cm! Shore A
KER - 86 / 81
0.10
5.5
4
2.90
30
KER - 86 / 82
0.09
6.5
4
2.35
65
KER - 86 / 82LB 0.14
4.3
4
2.35
60
KER - 86 / 83
0.07
8.0
4
2.30
55
Typ
hnìdá
hnìdá
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
Fólie KERATHERM, rùová øada s vysokou tepelnou vodivostí
Typ
KER-86/9_
barva
Fólie KERATHERM, zelená øada s vyšší elektrickou pevností
tepelný tepelná elektrická mìrná tvrdost
odpor vodivost pevnost hustota
K / W W / m*K kV / mm g / cm! Shore A
0.16
3.5
7
2.4
72
0.25
2.7
7
2.3
72
0.28
2.5
7
2.3
77
0.31
2.3
7
2.2
77
KER-86/8_
pracovní
teploty
°C
-40 / +200
-40 / +200
Fólie KERATHERM, bílá øada pro standardní aplikace
tepelný tepelná elektrická mìrná tvrdost
odpor vodivost pevnost hustota
K / W W / m*K kV / mm g / cm! Shore A
0.48
1.8
26
2.4
69
0.56
1.7
26
2.2
69
0.59
1.5
26
2.3
71
0.61
1.3
26
2.2
69
KER-86/5_
Typ
mìrná
hustota
g / cm!
2.25
2.25
tepelný tepelná elektrická mìrná tvrdost
odpor vodivost pevnost hustota
K / W W / m*K kV / mm g / cm! Shore A
0.22
2.5
7
2.4
75
0.37
2.0
7
2.3
75
0.46
1.9
7
2.3
77
0.49
1.8
7
2.3
77
KER-86/_7
Typ
Fólie KERATHERM, hnìdá øada pro levné aplikace
pracovní
teploty
°C
-40 / +140
-40 / +140
-40 / +140
-40 / +140
barva
èervená
èervená
èerná
èerná
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
-----
-x
-x
0.1
x
x
0.2
x
x
x
x
0.25
tlouška (mm)
0.3 0.4 0.5
Fólie KERATHERM bez silikonu
tepelný tepelná prùrazné mìrná tvrdost pracovní
sklenìné
barva samolep.
tlouška (mm)
odpor vodivost napìtí hustota
teploty
vrstva vlákno
!
K / W W / m*K kV/0.5mm g / cm Shore A
°C
0.125 0.225 0.25 0.3 0.4
0.52
1.2
9
2.32
85
-40 / +90
bílá
--x
x
x
x
0.52
1.2
9
2.32
85
-40 / +90
bílá
-x
x
x
x
x
0.52
1.2
9
2.32
85
-40 / +90
bílá
x
-x
x
x
0.52
1.2
9
2.32
85
-40 / +90
bílá
x
x
x
x
x
x
0.20
1.8
4
2.90
85
-40 / +125 sv. modrá
--x
x
x
x
0.80
1.2
4
2.30
45
-60 / +200 modrá
---
0.5
x
x
x
x
x
x
x
62.03
F
TEPELNÌ
VODIVÉ FÓLIE
KER-86/2__
Typ
KER - 86 / 200
KER - 86 / 200K
KER - 86 / 202
KER - 86 / 210
KER - 86 / 210K
KER - 86 / 250
KER - 86 / 250K
KER - 86 / 255
KER - 86 / 255K
KER - 86 / 300
KER - 86 / 300K
KER - 86 / 500
KER - 86 / 500K
tepelný tepelná prùrazné tvrdost
odpor vodivost napìtí
K / W W / m*K kV/0.5mm Shore 00
1.50
1.0
8
10
1.50
1.0
8
10
0.90
1.4
2.5
25
1.5
1.0
8
15
1.5
1.0
8
15
0.95
1.3
8
45
0.95
1.3
8
45
0.85
2.0
10
30
0.85
2.0
10
30
0.41
3.0
8
65
0.41
3.0
8
65
0.25
5.0
1
75
0.25
5.0
1
75
KER-90/__
Typ
KER - 90 / 10
KER - 90 / 10-S
KER - 90 / 15
KER - 90 / 20
KER - 90 / 25
KER - 900
KER - 86 / 77
KER - KP 68
KER - KP 77
KER - KP 92
KER - KP 93
62.04
samolep. sklenìné
vrstva vlákno
rùžová / žlutá
rùžová / žlutá
šedá
rùžová / žlutá
rùžová / žlutá
èervená / bílá
èervená / bílá
èervená / bílá
èervená / bílá
modrá
modrá
hnìdá
hnìdá
-x
--x
-x
-x
-x
-x
--------------
0.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
tlouška (mm)
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
x x x x x x
x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x
x
4.5 5.0 6.0 7.0
x x
x x
x
x
x
x x
x x
x
x
x
x
barva
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
èerná
samolep. sklenìné mìrná
tlouška (mm)
vrstva vlákno hustota
!
g / cm 0.125 0.175 0.2 0.25 0.3
--1.0
x
x
-1.0
x
x
-1.0
x
x
-1.0
x
--1.1
x
--1.8
x
fólie
86 / 17
samolep. sklenìné mìrná
tlouška (mm)
vrstva vlákno hustota
g / cm! 0.125 0.175 0.2 0.25 0.3
--x
FLOWTHERM, tepelnì vodivé fólie se zmìnou skupenství
tepelný tepelná elektrická teplota
odpor vodivost pevnost
tání
K / W W / m*K kV / mm
°C
KER - PCM 441
0.02
3.9
0.2
56
KER - PCM 442
0.02
4.0
0.2
60
KER - PCM 471
0.01
8.0
5
46
KER- KP
barva
0.5
0.85
x
x
0.4
0.5
Tepelnì vodivé fólie plátované mìdí
Typ
F
pracovní
teploty
°C
-40 / +500
-40 / +180
-40 / +180
-40 / +180
-40 / +500
-40 / +400
tepelný tepelná elektrická tvrdost pracovní
odpor vodivost pevnost
teploty
K / W W / m*K kV / mm Shore A
°C
0.90
1.1
10
85
-60 / +250
KER- PCM
Typ
pracovní
teploty
°C
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-40 / +200
-40 / +200
Elektricky vodivé fólie plnìné grafitem
tepelný tepelná prùrazné tvrdost
odpor vodivost napìtí
K / W W / m *K
kV
Shore D
0.09
5.5
el. vodivá
30
0.07
5.0
el. vodivá
30
0.07
6.0
el. vodivá
30
0.23
4.0
el. vodivá
30
0.05
7.0
el. vodivá
30
0.08
7.5
el. vodivá
30
KER-86/__
Typ
SOFTTHERM, materiál pro výplò vzduchových mezer
pracovní
teploty
°C
max 125
max 125
max 125
barva
èerná
èerná
šedá
samolep. sklenìné mìrná
tlouška (mm)
vrstva vlákno hustota
g / cm! 0.055 0.070 0.075 0.1
--x
--x
--x
Tepelnì vodivá pasta
tepelný tepelná elektrická mìrná
odpor vodivost pevnost hustota
K / W W / m*K kV / mm g / cm!
0.010
7.0
0.5
1.54
0.009
8.0
2
1.30
0.007
10.0
-2.60
0.006
10.0
-1.40
pracovní
teploty
°C
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
-60 / +200
barva
èerná
bílá
støíbrná
støíbrná
nanášená
vrstva
mm
0.03~0.06
0.03~0.06
0.03~0.06
0.03~0.06
KP 77
KP 92
TEPELNÌ
VODIVÉ FÓLIE
Tvarové výlisky z fólií KERAFOL
Z vyjmenovanýchfólií tloušky 0.225 mm jsou dodávány tvarové výlisky. Standardní výlisky jsou ve tvaru bìžných pouzder polovodièových
souèástek, sortiment je dále uveden. ECOM mùže dodat i výlisky nestandardního tvaru, podmínkou je dodání výkresu výlisku a zaplacení
lisovacího nástroje.
typy fólie
70/50 70/60 86/30 86/37 86/10 86/17 86/20 86/27 86/40 86/47 86/50 86/51 86/52 86/53 U23
tlouška fólie
0.225 mm
tolerance tloušky
± 10%
tolerance rozmìrù
± 0.1 mm
Objednací název :
KER - typ fólie 0,225 TO220 rozmìr BD
rozmìr
A
B
1914
19.0
14.0
2515
25.0
15.0
2518
25.0
18.0
2520
25.0
20.0
KER - typ fólie 0,225 TO tvar
tvar
A
B
C
D
2525
25.0
25.0
2825
28.0
25.0
3020
30.0
20.0
126-1 126-2 218-1 220-0 220-1 220-2 220-3 220-4 220-5 220-6 220-7
12.0 12.0 22.0 15.0 19.1 19.0 18.0 18.0 23.0 21.0 20.0
10.0 8.0 18.0 9.0 12.7 14.0 12.0 13.0 18.0 16.0 18.0
5.5
4.5
7.0
4.5
4.8
5.0
4.5
4.5
7.0
4.0
7.0
3.1
3.2
4.0
3.0
3.7
3.1
3.0
3.0
3.1
3.1
3.0
220-68
28.7
16.0
23.6
3.7
3025
30.0
25.0
220-8
19.0
10.0
4.0
3.5
3427
34.0
27.0
247-1 247-2
28.0 32.0
23.0 23.0
18.0 7.0
3.2
3.0
KER - typ fólie 0,225 TO tvar
tvar
A
B
C
D
P3
22.0
16.5
16.5
3.6
3P
20.5
17.5
15.0
3.1
218-3
22.0
20.0
16.0
3.9
KER - typ fólie 0,225 TO tvar
tvar
A
B
C
D
E
F
G
3
42.0
29.0
4.2
1.6
30.0
17.0
11.0
3-86
39.0
26.5
4.0
2.0
30.0
17.0
11.0
66
35.0
21.0
3.6
1.6
24.4
14.7
5.1
KER - typ fólie 0,225 TO 36
tvar
A
B
C
TO 36
27.0
17.5
4.8
F
KER - typ fólie 0,225 DO tvar
A
B
4
16.0
5.0
5
25.4
6.6
62.05

Podobné dokumenty

Skladem trvale tep.vodivá

Skladem trvale tep.vodivá Výrobky ze silikonu jsou dobøe pøilnavé. Fólie mùe být navíc opatøena samolepící vrstvou. Povrch folie je hladký, take nevznikají ádné vzduchové bubliny, které by mohly bránit pøestupu tepla. Pø...

Více

Kam z města do lesa

Kam z města do lesa Popis trasy: Z toèny MHD - po žluté turistické znaèce dolù, poté odboèit na "baovskou dálnici" - hvìzdárna u Gymnázia Lesní ètvr. Tip: Je možné si výlet prodloužit a projít si celou nauènou stezk...

Více

Katalog 2010

Katalog 2010 www.airliquide.com Společnost Air Liquide, založená v roce 1902, je předním světovým výrobcem plynů pro průmysl a zdravotnictví a souvisejících služeb. Společnost má pobočky v 75 zemích a zaměstnáv...

Více

česky - 123dopyt.sk

česky - 123dopyt.sk 80% plochy kruhu

Více

INZEP centrum

INZEP centrum Pìtiprsté ochranné rukavice ¹ité z bavlnìného úpletu, máèené v mìkèeném PVC s nitrilem. Ochrana proti mechanickému, chemickému a biologickému riziku. Zesílení v oblasti palce a ukazováèku.Výborná p...

Více

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro Univerzální profesionální tmely Prestolith Profesionální tmely Prestolith jsou tmelicí výrobky pro profesionální použití. Výrobní øada zahrnuje univerzální, velmi jemné a sklovláknité tmely. Profe...

Více

Zpravodaj ke stažení

Zpravodaj ke stažení opìt nás postihly záplavy a povodnì, tentokrát nás potrápila nejen øeka Èerná, ale i menší toky a valící se voda z lesù, luk, polí a strání. Všechny obce byly nìjakým zpùsobem záplavami zasaženy. Š...

Více

Bez názvu - 1 - MAPEI produktová dokumentace

Bez názvu - 1 - MAPEI produktová dokumentace na im nejlep ím zku enostem, lze pova ovat v ka dém pøípadì pouze za typické a informativní a musí být podpoøeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné pøed vlastním zpracováním posoudit ...

Více

Přijímač FM 134 - 141 MHz pro zpracování signálů

Přijímač FM 134 - 141 MHz pro zpracování signálů Popis stavby pøijímaèe Stavba pøijímaèe je velmi jednoduchá a zvládne ji každý zaèáteèník, který je obeznámen se základními stavebními postupy ve vf technice a s mìøicími metodami za podpory vf son...

Více