Katalog výtahů

Transkript

Katalog výtahů
OBSAH
OBSAH ................................................................................................................................... 1
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ ......................................... 2
POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU .............................. 4
POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY...................................................................................... 4
VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU A JIŠTĚNÍ................................................... 5
KATALOG STANDARDNÍCH VÝTAHŮ – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ........................................................ 6
Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů
Obecně :
Projekce, instalace a provoz výtahů podléhá :
- § 22 zákona čl. 22/1997 Sb – technické požadavky na výrobky
- Nařízení vlády č. 14/1999 Sb - technické požadavky na výtahy
(účinnost od 1. 4. 1999)
- Nařízení vlády č. 169/1997 Sb.- technické požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (účinnost od 1. 9. 1997)
- Nařízení vlády č. 170/1997 Sb - technické požadavky na strojní zařízení
(účinnost od 1. 9. 1997)
- normám ČSN EN 81 - 1 a 2 - bezpečnostní předpisy a ustanovení pro konstrukci a
montáž nových lanových a hydraulických výtahů.
Obecné požadavky na investora ( provozovatele ), stanovené nv 14/1997 Sb :
-
Zajištění oboustranné komunikace. Oboustranný interkom je standardní dodávkou
výtahu. Ve výtahovém rozvaděči je připravena svorkovnice pro propojení interkomu na
budovu ( popř. vyprošťovací službu )
Osvětlení nástupišť, strojovny - min. 50lx. Vypínač osvětlení nástupišť umisťovat
poblíž výtahových dveří.
Zajištění přívodu elektrické energie do strojovny výtahu
3/N/PE/ AC400/230V , 50 Hz
Prostředí z hlediska úrazu el. proudu dle ČSN 33 2000-3 – prostředí normální
K zajištění správné funkce výtahu zajištění teploty +5°C až +40°C
Obecné požadavky na šachtu :
-
Šachta slouží výlučně pro provoz výtahu. Každá šachta musí být uzavřena plnými
stěnami, podlahou a stropem.
Šachta musí sloužit výlučně k provozu výtahu. Nesmí v ní být umístěna elektrická
vedení nebo jiné díly, které nesouvisí s výtahem.
Musí být přiměřeně větrána ( t.j. 1% půdorysu šachty ).
Stěny, podlaha a strop šachty musí být provedeny z nehořlavých trvanlivých materiálů,
které nepodporují tvoření prachu, musí mít dostatečnou tuhost a musí snášet zatížení
bez trvalé deformace.
Ve zvláštním případě kdy šachta nemusí zabránit šíření požáru k ochraně budovy, jsou
přípustné vyjímky.
Doporučení - šachta by neměla být umisťována nad prostory, které jsou přístupné lidem.
Obecné požadavky na strojovnu :
Rozměry a přístupy do strojovny přesně určuje norma ČSN EN 81 - 1,2
Hydraulické výtahy : doporučuje se ( není podmínkou ) strojovnu umisťovat tak, aby přiléhala
k šachtě. Možno umístit strojovnu v libovolném patře budovy max. do 10m od šachty.
Požadavky na strojovnu hydraulického výtahu :
- Natření prohlubně a podlahy strojovny olejivzdorným nátěrem, úroveň prahu strojovny
bude vyvýšena o 50 - 100 mm ( v závislosti na velikosti strojovny )
- Vstup do strojovny je nehořlavými dveřmi min. 800 x 1 970 mm.
- Osvětlení strojovny 200 lx.
Lanové výtahy : možné umístění strojovny:
⇒ nad šachtu
⇒ vedle šachty v libovolném podlaží
⇒ lze navrhnout i výtah bez strojovny
Požadavky na strojovnu lanového výtahu :
- Natření podlahy strojovny protiprašným nátěrem)
- Vstup do strojovny je nehořlavými dveřmi min. 800 x 1 970 mm.
- Osvětlení strojovny 200 lx.
- Instalace montážního nosníku pro dopravu těžkých břemen
Obecné požadavky na kotvení výtahu :
Nosná stěna pro kotvení výtahu – min. tloušťka 300mm
Možné způsoby kotvení doplňuje katalogový list - Možné způsoby kotvení konzol
Požadavky na výtahy pro osoby se sníženou schopností pohybu
Podmínky pro jejich zřizování definuje vyhláška 369 / 2001 Sb
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Požadavky na výtahy - kapitola 1.7
Výběr z požadavků na provedení stavby výtahu
- volná nástupní plocha před výtahem 1500x1500mm
- šířka nástupních dveří do výtahu min. 800x2000
- u výtahů mohou být použity pouze samočinné dveře
- minimální rozměry kabiny – nové výtahy v nových stavbách - 1100x1400mm
- minimální rozměry kabiny – nové výtahy ve stávajících budovách - 1000x1100mm
Požadavky na evakuační výtahy
Podmínky pro jejich zřizování definuje ČSN 73 0802 : 2000, Požární bezpečnost staveb.
Podrobnosti jsou v čl. 7.10. Výtahové šachty, 7.11. Strojovna výtahu, 8.6. Rampy, eskalátory,
výtahy.
Evakuační výtahy jsou součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, nebo na tento
prostor navazují.
Evakuační výtah se musí zřídit o objektech :
– kde v podlažích umístěných výše než 45m je více než 50 osob
majících více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale ( nebo pravidelně ) vyskytuje
více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace a kde evakuaci těchto osob nelze
zajistit jiným způsobem, nebo případech určených dalšími požárními normami,
např. ČSN 73 0835.
Evakuační výtahy jsou součástí prostoru chráněné únikové cesty typu B nebo C, nebo na
tento prostor navazují
Proto musí především :
– mít kabinu z nehořlavého materiálu velikosti min. 1000 x 2100 mm, nosnost min. 1000kg
umožňující dopravu osob ležících na lůžkách a nosítkách
– mít dodávku elektrické energie nejméně 45 min
– mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného užitného
podlaží nepřesáhla 2,5 min
– v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí kabiny do určené stanice, kde musí výtah
zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního
ovládání kabiny
VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU A JIŠTĚNÍ
Hodnoty platné pro kabel uložený v trubce ve stěně
Při délce přívodu nad 40m hodnoty průřezu přívodu i jištění volit o stupeň vyšší !
TRAKČNÍ VÝTAHY DVOURYCHLOSTNÍ, napájení 400V/50Hz
Rozběhový
Jištění
Výkon
Ustálený proud (přímý
Průřez Jištění přívodu
hlavního
motoru
proud In
start)
přívodu
(aM)
vypínače (aM)
[kW]
[A]
[A]
Mm2
[A]
[A]
2,2
5,0
14,5
5x 1,5
16,0
10,0
3
6,7
20,1
5x 1,5
16,0
10,0
4
8,5
25,5
5x 1,5
16,0
10,0
5,5
11,5
34,5
5x 2,5
25,0
16,0
7,5
15,5
46,5
5x 4
35,0
25,0
9,5
19,0
57,0
5x 4
35,0
25,0
12
22,0
59,4
5x 6
35,0
30,0
15
30,0
78,0
5x 10
40,0
35,0
18,5
36,0
68,4
5x 10
50,0
40,0
22,5
42,0
79,8
4x 16
63,0
50,0
30
62,0
99,2
4x 25
100,0
80,0
37
71,0
113,6
4x 35
100,0
80,0
45
91,0
145,6
4x 50
125,0
100,0
HYDRAULICKÉ VÝTAHY, napájení 400V/50Hz
Rozběhový
Jištění
Výkon
Ustálený
proud (start
Průřez Jištění přívodu
hlavního
motoru
proud In
Y/D)
přívodu
(aM)
vypínače (aM)
[kW]
[A]
mm2
[A]
[A]
2,2
5,1
10,2
5x 1,5
16,0
10,0
3
8,1
18,6
5x 1,5
16,0
10,0
4,5
11,5
20,7
5x 2,5
25,0
16,0
5,5
15,4
24,6
5x 2,5
35,0
25,0
7,5
19,0
30,4
5x 4
35,0
25,0
9,5
23,0
29,9
5x 4
40,0
35,0
12
29,0
34,8
5x 6
40,0
35,0
15
37,0
44,4
5x 10
63,0
50,0
18,5
44,0
52,8
4x 16
63,0
50,0
22,5
52,0
62,4
4x 16
80,0
63,0
30
68,0
68,0
4x 25
100,0
80,0
37
81,0
81,0
4x 35
125,0
100,0
45
93,0
93,0
4x 50
150,0
125,0
60
125,0
125,0
4x 70
175,0
150,0
Obecné podklady
pro konstrukci
šachty
210
90
30
90
145
235
25
VE ZDIVU 2230
210
40
2000
2000
KLEC VNĚ 2150
OPERATOR 2220
MAX. 2470
DVEŘNÍ OTVOR
100 80
60
KOTVENÍ VODÍTEK
NA OCELOVÉ SVORNÍKY
DESKA PRO ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ
NA ZAZDĚNÉ PROFILY
ZAZDĚNÝ PROFIL
ZAZDĚNÝ PROFIL
NA HMOŽDINY (KOTVENÍ POUZE DO BETONU NEBO PLNÉ CIHLY)
HYDRAULICKÉ
VÝTAHY
Pro dopravu osob, osob a nákládů
STROJOVNA VÝTAHŮ
PROSTUP 150x150, 100 mm NAD PODLAHOU
STROJOVNY PRO INSTALACI HYDRAULICKÉHO
POTRUBÍ A EL. INSTALACI ŠACHTY
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ STROJOVNY
VĚTRÁNÍ STROJOVNY
VĚTRACÍ MŘÍŽ 150x150 mm
R2/2,R3/2
R1
CHARAKTERISTIKA JIŠTĚNÍ ,,C"
VR
RV
MONTÁŽNÍ NOSNÍK
POD STROPEM ŠACHTY
SVĚTLÁ VÝŠKA STROJOVNY
MIN.2100 mm.
R2/2,R3/2
MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ STROJOVNY
HYDRAULICKÝ AGREGÁT
PODLAHA NATŘENÁ OLEJIVZDORNÝM NÁTĚREM
ŽEBŘÍK DO PROHLUBNĚ
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
KABINA PRŮCHOZÍ
Q=320 kg
Q=320 kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OH 320
OH 320
320
320
4
RYCHLOST
(m/s)
4
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
max.20
max.20
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
7,5
9,5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 22 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 800 N
Fy = 1300 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 32 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 35 000 N
OH 320
01
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA PRŮCHOZÍ
KABINA NEPRŮCHOZÍ
Q=400 kg
Q=400 kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OH 400
OH 400
400
400
5
RYCHLOST
(m/s)
5
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
7
7
max.20
max.20
VÝKON
(kW)
7,5 - 9,5
9,5 - 12
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 25 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 1000 N
Fy = 1500 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 38 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 45 000 N
tel. 069/631 1393, 695 2308
OH 400
02
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
KABINA PRŮCHOZÍ
Q=400kg
Q=400kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OH 400
OH 400
400
400
5
RYCHLOST
(m/s)
5
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
max.20
max.20
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
7,5 - 9,5
9,5 - 12
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 25 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 1000 N
Fy = 1500 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 38 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 45 000 N
OH 400
03
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
KABINA PRŮCHOZÍ
Q=480 kg
Q=480 kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OH 480
OH 480
480
480
6
RYCHLOST
(m/s)
6
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
max.20
max.20
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
7,5 - 9,5
9,5 - 12
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 30 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 1200 N
Fy = 2300 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 46 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 52 000 N
OH 480
04
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
KABINA PRŮCHOZÍ
Q = 630 kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
Q = 630 kg
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OH 630
OH 630
630
630
8
RYCHLOST
(m/s)
8
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
max.20
max.20
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
12-15
15-18.5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 35 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 1800 N
Fy = 2700 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 60 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 65 000 N
OH 630
05
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA PRŮCHOZÍ
KABINA NEPRŮCHOZÍ
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
Q = 800 kg
Q = 800 kg
(400)
(190)
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
OH 800
OH 800
800
800
RYCHLOST
(m/s)
POČET
OSOB
10
10
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
max.20
max.20
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
12-15
15-18.5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 50 00 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Y
Fx = 2 500 N
Fy = 3 500 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 72 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 82 000 N
OH 800
06
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
KABINA PRŮCHOZÍ
Q = 1000 kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
Q = 1000 kg
DVEŘE 800 - ŠACHTA 1600
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OH 1000
OH 1000
NOSNOST
(kg)
1000
1000
RYCHLOST
(m/s)
POČET
OSOB
13
13
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
7
7
max.20
max.20
VÝKON
(kW)
12-15
15-18.5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 55 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Y
Fx = 2 800 N
Fy = 3 800 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 80 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =100 000 N
OH 1000
07
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
ŘEZ ŠACHTOU
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
KABINA PRŮCHOZÍ
KABINA NEPRŮCHOZÍ
Q = 1250 kg
Q = 1250 kg
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OH 1250
OH 1250
NOSNOST
(kg)
1250
1250
RYCHLOST
(m/s)
POČET
OSOB
16
16
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
7
7
max.20
max.20
VÝKON
(kW)
12-15
15-18.5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 65 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 2 900 N
Fy = 4 200 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 90 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =110 000 N
OH 1250
08
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
KABINA NEPRŮCHOZÍ
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA PRŮCHOZÍ
OSA MONTÁŽNÍHO
NOSNÍKU
Q = 1600 kg
Q = 1600 kg
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OH 1600
OH 1600
NOSNOST
(kg)
1600
1600
RYCHLOST
(m/s)
POČET
OSOB
21
21
0,4
0,63
ZDVIH
(m)
max.20
max.20
POČET
STANIC
6
6
VÝKON
(kW)
15-18.5
22.5-30
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 70 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 3 000 N
Fy = 4 500 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 100 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =120 000 N
OH 1600
09
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
OSY MONTÁŽNÍCH NOSNÍKŮ
ŘEZ ŠACHTOU
Q = 2000kg
OK
LAPAČE OLEJE
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OH 2000
OH 2000
NOSNOST
(kg)
2000
2000
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
0,4
0,3
max.20
max.20
26
26
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
15
12
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 55 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Y
Fx = 2 800 N
Fy = 3 800 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 80 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =100 000 N
OH 2000
10
ŘEZ ŠACHTOU
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
OSY MONTÁŽNÍCH NOSNÍKŮ
Q = 2500kg
OK
LAPAČE OLEJE
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OH 2500
OH 2500
NOSNOST
(kg)
2500
2500
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
0,3
max.20
max.20
33
33
0,4
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
22.5
30
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 55 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Fx = 2 800 N
Fy = 3 800 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 80 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =100 000 N
OH 2500
11
ŘEZ ŠACHTOU
ŘEZ A - A
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
MONTÁŽNÍ NOSNÍK I 120
UMÍSTĚNÝ POD STROPEM
OSY MONTÁŽNÍCH NOSNÍKŮ
Ok
Q = 3 000 kg
LAPAČE OLEJE
OK
-1,2
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OH 3000
OH 3000
NOSNOST
(kg)
3000
3000
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
0,3
0,5
max.20
max.20
40
40
POČET
STANIC
7
7
VÝKON
(kW)
22.5
30
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 230 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
OS
X,
Y
Fx = 5 600 N
Fy = 10 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 160 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =210 000 N
OH 3000
12
HYDRAULICKÉ
VÝTAHY
Pro dopravu automobilů
ŠACHTA
ŘEZ ŠACHTOU
3550
50
DV. OTVOR
750
OSA PÍSTU
KLEC UVNITŘ
4960
Ok 1
50
OSA PÍSTU
- OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR PODLAHY DO VÝŠKY 100mm
DOPORUČENÝ TYP : HAGMANS EP-V-H
Ok 2
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
Q = 2500kg
M.V. 760
750
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- VĚTRÁNÍ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - 1% PLOCHY ŠACHTY
UMÍSTĚNÍ LIBOVOLNĚ
2660 KLEC VNĚ
30
2600
30
STOP PEVNÝ ŽEBŘÍK
VÝŠKY MIN 3 m
65
175 190
50
5060 KLEC VNĚ
190 175
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
AH 2500
2500
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
0,4
max.15
POČET VÝKON
STANIC
(kW)
5
30
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
OBLOŽENÍ
DV. OTVOR
Fx
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
R1 =
50 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
Fx =
Fy =
8 300 N
12 800 N
OS
X,
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 128 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R3 = 180 000 N
Fy
AH 2500
T125x82x16
13
50
ZAZDĚNÝ OCELOVÝ PROFIL
L130x90x10 - 700
240
ŘEZ ŠACHTOU
Q = 3100 kg
5600
φ5
00
KLEC 5500
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR PODLAHY DO VÝŠKY 100mm
DOPORUČENÝ TYP : HAGMANS EP-V-H
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- VĚTRÁNÍ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - 1% PLOCHY ŠACHTY
UMÍSTĚNÍ LIBOVOLNĚ
M.V. 3180
KLEC 3000
30
2800/2500
100
50
30
100
240
ŠACHTA 6080
UŽITEČNÁ PLOCHA KLECE
2,860m x 5,470m
DLE ČSN EN 81-2 - 200kg/m2
OK
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
AH 3100
3100
0,2
max. 5
AH 3100
3100
0,3
max. 5
POČET
OSOB
POČET
STANIC
2
2
VÝKON
(kW)
22,5
30
STOP
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
ŠACHTA 4400
Fx
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
R1 =
82 800 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
Fx =
Fy =
12 900 N
6 500 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =
10 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R3 =
308 000N
OS
X,
Y
Fy
AH 3100
T125x82x16
14
ŘEZ ŠACHTOU
OK
Q = 3200 kg
2
PLOCHA KLECE 16.092m
OK
R2/4
R3/2
R4/4
POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- OLEJIVZDORNÝ NÁTĚR PODLAHY DO VÝŠKY 100mm
DOPORUČENÝ TYP : HAGMANS EP-V-H
R1/2
R1/2
POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- VĚTRÁNÍ V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY - 1% PLOCHY ŠACHTY
UMÍSTĚNÍ LIBOVOLNĚ
R2/4
R3/2
R4/4
OK
KOTVENÍ KOTEV VODÍTEK
POMOCÍ OC. HMOŽDIN
3x HA - M16/20
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
AH 3200
3200
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
0,2
max. 6
POČET VÝKON
STANIC
(kW)
2
30
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
OK
Fx
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
R1 =
85 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
Fx =
Fy =
11 200 N
19 500 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 =
10 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R3 =
220 000N
OS
X,
Y
Fy
AH 3200
T125x82x16
15
HYDRAULICKÉ
ZDVIŽE
Pro soukromé rodinné domy
HYDRAULICKÉ ZDVIHACÍ PLOŠINY PRO RODINNÉ DOMY
ŘEZ A-A
VÝŠKOVÁ SITUACE : DHV 250/0,1 - 0,15
STROJOVNA ZDVIHADLA
PRAC. PROSTOR
600x700mm
ROZVADĚČ UMÍSTIT NAD HYDR.
AGREGÁT
VR
20
DU
RAM 2125
KLEC UVNITŘ 2000
Q=250kg
KLEC VNĚ 2130
DVEŘNÍ OTVOR
ŘEZ ŠACHTOU
1x FOTOBUÒKA
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
DH 250
250
3
DH 250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
0,12
0,18
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
2
2
max.4
max.4
VÝKON
(kW)
1,5
2,2
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 17 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 2300 N
Fy = 1040 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 21 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 26 000 N
DH 250
17
ŘEZ ŠACHTOU
M 1 : 10
DVEŘNÍ OTVOR
M 1 : 10
20
ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA
PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm
( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT )
- STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ
OK
DU
RAM 2125
KLEC UVNITŘ 2000
KLEC VNĚ 2030
Q = 250kg
V KONSTRUKCI 2128
OK
5°
1x FOTOBUÒKA
REER - MR 220
OK
LZE POUŽÍT I DVEŘE 800/2000
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
DH 250
250
3
DH 250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
0,12
0,18
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
2
2
max.4
max.4
VÝKON
(kW)
1,5
2,2
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 17 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 2300 N
Fy = 1040 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 21 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 26 000 N
DH 250
18
ŘEZ ŠACHTOU
M 1 : 10
DVEŘNÍ OTVOR
M 1 : 10
20
ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA
PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm
( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT )
- STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ
DU
RAM 2125
KLEC UVNITŘ 2000
KLEC VNĚ 2030
Q = 250kg
V KONSTRUKCI 2128
OK
5°
1x FOTOBUÒKA
REER - MR 220
OK
LZE POUŽÍT I DVEŘE 700/2000
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
DH 250
250
3
DH 250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
0,12
0,18
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
2
2
max.4
max.4
VÝKON
(kW)
1,5
2,2
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 17 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 2300 N
Fy = 1040 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 21 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 26 000 N
DH 250
18-V2
ŘEZ ŠACHTOU
M 1 : 10
DVEŘNÍ OTVOR
M 1 : 10
RV
20
ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA
PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm
( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT )
- STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ
RAM 2125
V KONSTRUKCI 2128
DU
KLEC UVNITŘ 2000
KLEC VNĚ 2030
Q = 250kg
5°
1x FOTOBUÒKA
REER - MR 220
OK
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
DH 250
250
3
DH 250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
0,12
0,18
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
2
2
max.4
max.4
VÝKON
(kW)
1,5
2,2
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 17 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 2300 N
Fy = 1040 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 21 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 26 000 N
DH 250
19
DVEŘNÍ OTVOR
M 1 : 10
ŘEZ ŠACHTOU
M 1 : 10
20
RV
OK
DU
RAM 2125
KLEC UVNITŘ 2000
KLEC VNĚ 2030
Q = 250kg
V KONSTRUKCI 2128
ČELNÍ VNITŘNÍ STĚNA ŠACHTY OBLOŽENA
PO CELÉ VÝŠCE PLECHEM TL. 1,5mm
( POPŘÍPADĚ - POLYKARBONÁT )
- STĚNA BEZ VÝSTUPKŮ
5°
1x FOTOBUÒKA
REER - MR 220
OK
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
DH 250
250
3
DH 250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
0,12
0,18
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
2
2
max.4
max.4
VÝKON
(kW)
1,5
2,2
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 17 000 N
SÍLA POD PÍSTEM PUSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNÌ
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 2300 N
Fy = 1040 N
Y
SÍLA PUSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNÌ
R4 = 21 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD NARAZNÍKY NA DNO PROHLUBNÌ
R2 = 26 000 N
DH 250
20
LANOVÉ
VÝTAHY
Strojovna nad šachtou
ŘEZ ŠACHTOU
STROJOVNA
OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
VSTUP DO STROJOVNY
POKLOPEM ROZMĚRŮ 600x1200
Q = 400kg
600X700
VR
OR
RV
OK
OR
VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK
S BEZP. SNÍMAČEM
STOP + ZÁSUVKA
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OL 400
OL 400
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
5
5
0,6
1,0
max.27
max.27
10
10
4,41
400
400
3,3
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 31 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 600 N
Fy = 550 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 30 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 17 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 38 000 N
OL 400
21
ŘEZ ŠACHTOU
STROJOVNA
OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
POKLOP ROZMĚRŮ 600x1200
Q = 400kg
600X700
VR
OR
RV
OK
VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK
S BEZP. SNÍMAČEM
STOP + ZÁSUVKA
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OL 400
OL 400
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
5
5
0,6
1,0
max.27
max.27
10
10
4,41
400
400
3,3
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 31 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 600 N
Fy = 550 N
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 30 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 17 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 38 000 N
OL 400
22
ØEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
STROJOVNA
VĚTRÁNÍ STROJOVNY
OTVORY 80 x 80 PRO
OMEZOVAČ RYCHLOSTI
OTVORY 150x150
PRO VEDENÍ LAN
VR
OTVOR 150x150 PRO
ELEKTROINSTALACI
ØEZ ŠACHTOU
KABINA PRŮCHOZÍ
MONTÁŽNÍ POKLOP
900x1200
RV
OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
NOSNOST 500 kg
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 480
OL 480
480
480
6
RYCHLOST
(m/s)
6
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
max.27
10
10
VÝKON
(kW)
4
5,9
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 28 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 2 100 N
Fy = 1 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 35 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 35 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 50 000 N
OL 480
23
STROJOVNA
VĚTRÁNÍ STROJOVNY
ØEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRÙCHOZÍ
OTVORY 80 x 80 PRO
OMEZOVAČ RYCHLOSTI
OTVORY 150x150
PRO VEDENÍ LAN
Q = 630 kg
Q = 630 kg
OR
OR
VR
OK
OK
OTVOR 150x150 PRO
ELEKTROINSTALACI
MONTÁŽNÍ POKLOP
900x1200
RV
PEVNÝ ŽEBŘÍK
PEVNÝ ŽEBŘÍK
STOP
STOP
OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
NOSNOST 500 kg
ŘEZ ŠACHTOU 1650 x 1800
ØEZ ŠACHTOU
KABINA PRÙCHOZÍ
Q = 630 kg
OR
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 630
OL 630
630
630
8
RYCHLOST
(m/s)
8
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
max.27
10
10
VÝKON
(kW)
4,9
6.6
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
OK
R1 = 36 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 40 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 55 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 63 000 N
-1,0,1,2,3,4
PEVNÝ ŽEBŘÍK
STOP
Fx = 2 500 N
Fy = 1 500 N
OL 630
24
ØEZ ŠACHTOU
NEPRÙCHOZÍ
STROJOVNA
500x600
Q = 800kg
600x700
VR
RV
ØEZ ŠACHTOU
PRÙCHOZÍ
MONTÁŽNÍ POKLOP
900x1200
Q = 800kg
OZNAČENÍ
VÝTAHU
OL 800
OL 800
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
10
10
0,6
1,0
max.27
max.27
10
10
800
800
VÝKON
(kW)
5
9
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 45 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 2 450 N
Fy = 1 250 N
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 42 500 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 23 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 58 500 N
OL 800
25
STROJOVNA
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
VĚTRÁNÍ STROJOVNY
OTVORY 80 x 80 PRO
OMEZOVAČ RYCHLOSTI
VR
OTVOR 150x150 PRO
ELEKTROINSTALACI
MONTÁŽNÍ POKLOP
900x1200
RV
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA PRŮCHOZÍ
OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
NOSNOST 500 kg
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 1000
OL 1000
1000
13
13
1000
RYCHLOST
(m/s)
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
max.27
max.27
10
10
9
7
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 45 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 3 500 N
Fy = 1 800 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 60 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 60 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 80 000 N
OL 1000
26
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA NEPRŮCHOZÍ
STROJOVNA
ŘEZ ŠACHTOU
KABINA PRŮCHOZÍ
VĚTRÁNÍ STROJOVNY
OTVORY 80 x 80 PRO
OMEZOVAČ RYCHLOSTI
VR
OTVOR 150x150 PRO
ELEKTROINSTALACI
MONTÁŽNÍ POKLOP
1000x1200
RV
OSA MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
NOSNOST 500 kg
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 1250
OL 1250
1250
16
16
1250
RYCHLOST
(m/s)
0,63
0,4
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
max.27
10
10
VÝKON
(kW)
10
9
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 50 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 4 000 N
Fy = 2 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 65 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 65 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 80 000 N
OL1250
27
STROJOVNA
ŘEZ ŠACHTOU
MONTÁŽNÍ NOSNÍK
1130
MEZI LANY
1460
30
OR
Q = 1600 kg
30
KLEC 1400
OR
2480
R3
KLEC 2400
180 180
VR
30
MONTÁŽNÍ
POKLOP
R2
U 220
M.V. 1540
50
OK
OK
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
OL 1600
OL 1600
1600
20
20
0,6
0,4
max.27
max.27
10
10
1600
VÝKON
(kW)
16
14
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 60 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 4 500 N
Fy = 2 100 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 70 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 39 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 100 000 N
OL 1600
28
ŘEZ ŠACHTOU
STROJOVNA
ZÁVĚS S BEZP. SPÍNAČEM
Q = 2000 kg
OR
φ650
OR
NATÁČECÍ ZÁVĚS
VR
R3
R2
MONTÁŽNÍ
POKLOP
OK
OK
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
OL 2000
OL 2000
2000
26
26
0,6
0,4
max.27
max.27
10
10
2000
VÝKON
(kW)
20
16
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 70 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 4 800 N
Fy = 2 300 N
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 83 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 43 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 125 000 N
OL 2000
29
LANOVÉ
VÝTAHY
Strojovna naboku / za šachtou
ŘEZ ŠACHTOU
KAPSY PRO ZAZDĚNÍ
NOSNÍKŮ 300/300
MIN. 3250 OD HORNÍHO PATRA
8000 N
8000 N
NIKA PRO STROJ
930x2000
RV
0,1,2,3
OK
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
OLB 630
630
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
8
0,6
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
10
VÝKON
(kW)
5,5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 22 000 N
SÍLA NA KONSTRUKCI KOTVENÍ STROJE
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
NOUZOVÝ PŘÍSTUP KE STROJI
PRO RUČNÍ VYPROŠTĚNÍ OSOB
OS
X,
Fx = 900 N
Fy = 1 400N
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 58 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 19 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 46 000 N
OLB 630
30
ŘEZ ŠACHTOU
STROJOVNA
OSY OTVORŮ 150x150, HL.160
1070
2000
OR
750
Ok
OR
ZAPLECHOVÁNO
MONTÁŽNÍ NOSNÍK VE STROJOVNĚ
osa vodítek
150 150
osa vodítek
M.V. 1220
150 150
KLEC 1400
OSY OTVORŮ 150x150, HL.160
1600 x 1800
Q = 630 kg
Q = 630 kg
ŠACHTA 2000
ROŠT + STROJ
130
R1/2
4
Ok
800/2000
DVEŘE
DV. OTVOR
ŠACHTA
1080 x 2230
1600
SITUACE NOSNÍKŮ V ŠACHTĚ
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OLB 630
630
630
8
OLB 630
RYCHLOST
(m/s)
8
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
max.27
max.27
10
10
4,5 - 5,5
4,5 - 5,5
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
SÍLA NA
OR
KONSTRUKCI
R1 = 36 000 N
STROJE
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 2 500 N
Fy = 1 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 40 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 55 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 63 000 N
OLB 630
31
HORNÍ PROSTOR KLADEK
F2 = 4500N
ŘEZ ŠACHTOU
F3 = 25 000N
VR
Q = 1000kg
F1 = 10500N
OZNAČENÍ
VÝTAHU
F4 = 24 000N
NOSNOST
(kg)
OLB 1000
OLB 1000
1000
1000
POČET
OSOB
RYCHLOST
(m/s)
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
13
13
0,6
1,0
max. 30
max. 30
4-10
4-10
9,5
13
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
SÍLA OD ZATÍŽENÍ STROJE
R1 = 20 400N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fx = 2750N / 1100 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fy = 1600N / 650N
SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU.
R2 = 40 000N
SÍLA POD VODÍTKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY
R3 = 81 600N
SÍLA POD VODÍTKY PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍKY
R4 = 61 600N
OLB 1000
OTORY POD STROPEM ŠACHTY
STROJOVNA
REZ ŠACHTOU
Q = 1250kg
Q = 1250kg
OR
OR
OK
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OLB 1250
1250
16
OLB 1250
1250
16
RYCHLOST
(m/s)
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
max.27
10
10
VÝKON
(kW)
10 - 12
10 - 12
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO
Fy
Fx
SÍLA NA ROŠT STROJE - KOTVENÍ STROJE
R1 = 30 500 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fx = 3490 N / 1395 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fy = 2125 N / 910 N
SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU.
R2 = 40 315 N
SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ
R3 = 1 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY
R4 = 94 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKEM PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍK
R5 = 69 000 N
SÍLY PŮSOBÍCÍ NA ZÁVĚS LAN KOTVENÝ K BOČNÍ STĚNĚ
R9 = 18 000 N
OLB 1250 - V 1
33
REZ ŠACHTOU
OTORY POD STROPEM ŠACHTY
Q = 1250kg
RV
STROJOVNA
VR
Q = 1250kg
OK
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OLB 1250
1250
OLB 1250
1250
16
16
OZNAČENÍ
VÝTAHU
Ok
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
max.27
10
10
RYCHLOST
(m/s)
0,63
1,0
VÝKON
(kW)
10 - 12
10 - 12
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO
Fy
Fx
SÍLA NA ROŠT STROJE - KOTVENÍ STROJE
R1 = 30 500 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fx = 3490 N / 1395 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fy = 2125 N / 910 N
SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU.
R2 = 40 315 N
SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ
R3 = 1 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY
R4 = 94 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKEM PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍK
R5 = 69 000 N
R6 = 13 800 N
SÍLY POD HORNÍMI NOSNÍKY - NA ZDIVO ŠACHTY [ MAXIMÁLNÍ ]
R7 = 46 500 N
SÍLY PŮSOBÍCÍ NA ZÁVĚS LAN KOTVENÝ K BOČNÍ STĚNĚ
R8 = 9 600 N
R9 = 18 000 N
OLB 1250 - V 2
34
REZ ŠACHTOU
M 1 : 25
OTVORY POD STROPEM
OK
0,1,2
Ok
SMĚR SILOVÝCH ÚČINKŮ NA VODÍTKO
STROJOVNA
Fy
VR
Fx
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OLB 1600
1600
OLB 1600
1600
21
21
OZNAČENÍ
VÝTAHU
RYCHLOST
(m/s)
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
max.27
max.27
10
10
VÝKON
(kW)
11 - 12
13 - 14
OK
RV
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
0
Ok
SÍLA NA HORNÍ NOSNÍK PŘEVÁDĚCÍCH KLADEK
R1 = 58 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fx = 3770 N / 2100 N
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH. / NORM. PROVOZ
Fy = 2920 N / 1220 N
SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBNĚ PŘI VYB. ZACHYCOVAČU.
R2 = 41 930 N
SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ
R3 = 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY
R4 = 104 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKEM PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁV. NA NÁRAZNÍK
R5 = 72 000 N
SÍLY POD HORNÍMI NOSNÍKY - NA ZDIVO ŠACHTY - MAXIMÁLNÍ
R6 = 30 000 N
OLB 1600
35
LANOVÉ
VÝTAHY
Výtahy se strojovnou v šachtě
Výtahy bez strojoven
LANOVÉ
VÝTAHY
Úpravy stávajících výtah
možné varianty
ŘEZ ŠACHTOU
DVEŘNÍ OTVOR
STROJOVNA
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 250
OL 250
250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
3
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
max.27
max.27
10
10
3.3
3.3
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 16 500 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 400 N
Fy = 300 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 24 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 16 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 29 000 N
OL 250
36
ŘEZ ŠACHTOU
DVEŘNÍ OTVOR
STROJOVNA
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 250
OL 250
250
250
3
RYCHLOST
(m/s)
3
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
max.27
max.27
10
10
3.3
3.3
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 16 500 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 400 N
Fy = 300 N
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 24 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 16 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 29 000 N
OL 250
37
STROJOVNA
DVEŘNÍ OTVOR
ŘEZ ŠACHTOU
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 320
OL 320
320
320
4
RYCHLOST
(m/s)
4
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
max.27
max.27
10
10
3.3
4
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 19 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Y
Fx = 400 N
Fy = 400 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 27 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 19 500 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 33 000 N
OL 320
38
ŘEZ ŠACHTOU
DVEŘNÍ OTVOR
M 1 : 20
M 1 : 10
STROJOVNA
M 1 : 20
OZNAČENÍ
VÝTAHU
NOSNOST
(kg)
POČET
OSOB
OL 500
OL 500
500
500
6
RYCHLOST
(m/s)
6
0,63
1,0
ZDVIH
(m)
POČET
STANIC
VÝKON
(kW)
max.27
max.27
10
10
4
5.9
SÍLY PUSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI
R1 = 28 000 N
SÍLA NA PODLSHU STROJOVNY
SÍLA PUSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMÌRU
OS
X,
Fx = 1 300 N
Fy = 1 400 N
Y
SÍLA POD NÁRAZNÍKY ZÁVA Í
R4 = 39 000 N
SÍLA PUSOBÍCÍ POD POD VODÍTKY
R2 = 30 000 N
SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE
R3 = 48 500 N
OL 500
39

Podobné dokumenty

PP mAstER sN 10, sN 12, sN 16

PP mAstER sN 10, sN 12, sN 16 U trubek PP MASTER se dle ONR 20513 zkouší rovněž kruhová pružnost postupem dle ČSN EN 13 968. Při deformaci 30% nesmí dojít k poškození trubky (obr. 3).

Více

dopravní pásy sava - i-TES

dopravní pásy sava - i-TES TYP PROFILU 1030 R (oboustranný)

Více

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx Výpočet počtu nosných lan a výpočet trakce není předmětem dodávky, to provádí konstruktér výtahu. Výpočet se může provádět dle přílohy „M“ a „N“ v normě ČSN EN 81-1. Rozměry lanové drážky viz. str....

Více

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY PRODEJ – SERVIS - TRUCK

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY PRODEJ – SERVIS - TRUCK 0,50 Kč. V případě plošné inzerce si Vás dovolujeme upozornit že barevně lze inzerát umístnit pouze na vybranných stranách. Uvedené ceny jsou ceny bez DPH Informace pro zájemce o inzerci strojů (za...

Více

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým řídicím a

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým řídicím a Mechanické nastavení Vertikální nastavení RV Pro správné vertikální nastavení dveøních køídel je tøeba upravit posuvné vedení následujícím zpùsobem: Uvolnit šrouby A. Otáèet vertikálním nastavovac...

Více