Návod na ovládání ledniček RPD/RPA, RSD/RSA, RPF/RSF

Komentáře

Transkript

Návod na ovládání ledniček RPD/RPA, RSD/RSA, RPF/RSF
Návod na ovládání ledniček
RPD/RPA, RSD/RSA, RPF/RSF
Rejstřík
Bezpečnostní pokyny
3
Všeobecné vlastnosti
3
Napájení z baterie
3
Napájení ze sítě
4
Čištění
4
Spuštění ledničky
4
Odstavení ledničky
5
Odmrazování
5
Tipy
5
Ochrana baterie
5
Výměna čelní desky
6
Změna směru zavírání
6
Převozní pojistka
6
Instalace ledničky
7
Schéma zapojení
8
TEC programová kontrola
8
Popis ovládání TEC
8
Proč kompresor nepracuje
9
2
Bezpečnostní pokyny
Nikdy se nedotýkejte neizolovaných částí holýma rukama. Zvláště to platí pro napájecí
kabely!
Pokud je lednička instalována na lodích a je napájena síťovým napájením, je nutné její
připojení přes pojistku a proudový chránič!
Instalaci síťového napájení může provést pouze zkušený odborník!
Vždy zkontrolujte, zda není lednička připojena na baterii, pokud použijete rychlonabíječku!
Vždy zkontrolujte je-li nastaveno správné napájecí napětí, uvedené na ledničce nebo chladící
jednotce!
Nikdy neotvírejte chladící okruh!
Nezapomeňte, že baterie obsahuje kyselinu a proto s ní zacházejte opatrně!
Lednička není určena pro skladování korozivních látek nebo rozpouštědel.
Dbejte aby kompresor stále větral!
Pravidelně ledničku odmrazujte!
Nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty na odstraňování ledu z výparníku!
Nikdy nepoužívejte abrasivní čističe nebo rozpouštědla na čištění ledničky!
Pokud lednička přestane fungovat, odevzdejte ji do specializované sběrny!
Všeobecné vlastnosti
Vaše lednička je určena pro chlazení a mrazení potravin. Pokud potřebujete uložit léky,
zkontrolujte, zda chladící výkon ledničky je dostatečný pro potřeby daných léků. Lednička je
konstruována pro provoz v teplotě mezi –10 a +55°C a maximální vlhkosti 90 %. Náklon
ledničky při provozu může být max. 30°.
Všechny materiály použité na výrobu ledničky jsou plně recyklovatelné.
Chladící medium, použité v ledničce, neobsahuje CFC.
Instalace
Lednička musí být instalována na suchém místě, zabezpečeném proti vniknutí vody. Dále se
nesmí umístit blízko sálavých předmětů jako motorů, topidel, trubek apod. a na přímém
slunci. Je také nutno zabezpečit dobré větrání výměníku.
Bateriové napájení
Vaše lednička může pracovat na 12 nebo 24 V bez nutnosti úpravy. Důležité pro připojení je
údaj napětí na typovém štítku – provozní napětí baterie.
Lednička musí být připojena přes pojistku 15 A (12 V) nebo 7,5 A (24 V). Toto je důležité,
neboť při zapnutí kompresoru je proudový náraz veliký. Je potřeba dodržet správnou polaritu
napájení. Aby nedocházelo k úbytku napětí na vedení mezi baterií a ledničkou, je třeba
spojení provést správně dimenzovaným vedením s dostatečným průřezem, viz tabulka.
Úbytky napětí vedou k malému výkonu ledničky a k dřívějšímu odpojení napájení napěťovou
ochranou (proti úplnému vybití baterie).
3
12 V napájení
24 V napájení
Vodorovná osa znamená délku vedení v metrech, svislá pak potřebný průřez kabelu
Při použití rychlonabíječky je nutné všechny spotřebiče včetně ledničky odpojit, aby je
nepoškodilo zvýšené napětí při nabíjení.
Lednička má ochranu proti přepólování napájecího napětí a proti úplnému vybití baterie.
Mezní hodnoty napájení jsou uvedeny v tabulce.
Cut-out - dolní mez – lednička se odpojí
Cut – in – horní mez – lednička se připojí
Napájení ze sítě
Pro napájení ze sítě je možno použít pouze zdroj MOBITRONIC, který je speciálně určen pro
tento typ kompresoru.
Pozor! Nebezpečí!
Nikdy nepřipojujte ledničku do sítě mokrýma rukama nebo pokud stojíte ve vodě! Pokud
používáte síťové napájení na lodi, musí být použit proudový chránič! Konzultujte s odborným
elektrikářem!
Čištění
Lednička je distribuována vyčištěná z výrobního závodu, není tedy třeba ji před prvním
použitím čistit. Na čištění používejte teplou vodu a jemný hadřík. Dejte pozor na vniknutí
vody do kompresoru. Po vyčištění ledničky ji osušte od kapek suchým hadříkem. Čistěte
ledničku pravidelně, dříve než je zcela špinavá.
Nikdy nepoužívejte brusné čističe, rozpouštědla nebo kyseliny na čistění výparníku. Také
nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty na odstraňování ledu z výparníku.
Spuštění ledničky
Zapněte ledničku otočením knoflíku A ve směru hodinových ručiček. Otáčením tohoto
knoflíku regulujete vnitřní teplotu.
4
Lednička potřebuje cca 60 sekund ke spuštění kompresoru.
Ledničky vybavené akumulátorem energie používají ke spuštění systému knoflík B. Lednička
s tímto systémem mohou udržet svoji teplotu až 8 hodin. Systém se aktivuje automaticky při
odpojení napájecího napětí nebo mechanicky tlačítkem B. Akumulátor energie se automaticky
obnovuje při opětovném připojení napájení nebo je-li prázdný. Mechanicky je možno jej
obnovit vypnutím a zapnutím lednice pomocí knoflíku A a stisknutím tlačítka B. Ledničky
vybavené systémem TEC (elektronické řízení) se zapínají kolébkovým vypínačem. Teplota se
nastavuje otočným přepínačem.
Odstavení ledničky
Pokud chcete ledničku odstavit na delší dobu, odpojte napájecí napětí (baterie, síťové
napájení). Ledničku odmrazte a vysušte. Nechte pootevřené dveře nebo víko aby lednička
mohla větrat.
Odmrazování
Vzdušná vlhkost se usazuje jako tenká vrstva ledu na výparníku a tím snižuje účinnost
chlazení. Nepoužívejte tvrdé a ostré předměty na odstranění ledu! Můžete poškodit výparník
nebo plastické díly. Proto odmrazujte ledničku včas. Uskladněné věci uložte jinam, nastavte
knoflík termostatu na 0 a otevřete dveře nebo víko. Je-li lednička vybavena akumulátorem
energie, vypněte i napájecí napětí. Vzniklou vodu dokonale vysušte houbou nebo jemným
hadříkem.
Tipy na úsporu energie
Umístěte ledničku na suchém, chladném místě mimo přímé sluneční záření.
Potraviny ukládané do ledničky předem vychlaďte.
Odmrazujte pravidelně ledničku nebo pokud se výparník obalí vrstvou ledu.
Nenastavujte termostat na nižší teplotu než je třeba.
Neotvírejte příliš často dveře ledničky.
Nenechávejte dveře nebo víko ledničky otevřené příliš dlouho.
Zajistěte dokonalé proudění vzduchu kolem kompresoru a kondenzátoru. Je-li potřeba
použijte přídavný ventilátor.
Ochrana baterie
Lednička je vybavena ochranou vypínající a zapínající kompresor tak, aby nedošlo k úplnému
vybití baterie. Následující tabulka udává mezní limity napětí ochrany.
5
Výměna čelní desky
Po odšroubování šroubů 1 a 3 lze odmontovat díly 2 a 4. Nyní je možno přední panel 5
vyjmout. Pozor! Nebezpečí poranění!
Změna stranového zavírání
Odmontujte horní pant 1 a vyjměte dveře. Odšroubujte dveřní pojistku 3 a vyndejte pojistnou
tyčku. Odmontujte zarážku 4, upevněte ji na opačnou stranu a zkompletujte pojistný
mechanizmus. Nyní změňte pozici úchytu 5 a pantu 1 a nasaďte dveře.
Převozní pojistka
1.
2.
3.
Dveře jsou zavřeny a zajištěny
Pojistka je otevřena, dveře je možno otevřít
Dveře jsou zabezpečeny ve ventilační pozici, dveře jsou pootevřeny
6
Instalační návod pro 12/24 V ledničky
Instalace
Je nutné zabezpečit adekvátní větrací prostory okolo ledničky.
Upozornění! Cirkulace vzduchu nesmí být omezena nebo dokonce přerušena!
7
Plánek zapojení
COOLMATIC RSA s TEC kontrolou
TEC programová kontrola zabezpečuje:
-
chladící energie se akumuluje vždy když je dostatek napájecí energie (na baterii je
připojen externí zdroj – nabíječka, generátor, alternátor..)
naakumulovaná energie se využije pokud nemáme delší dobu k dispozici dostatek
napájecí energie
akumulovaná energie se automaticky použije na udržování teploty než se znovu spustí
kompresor
Popis ovládacího panelu TEC programové kontroly
Zelená LED indikuje provoz kompresoru
Žlutá LED indikuje externí napájení (více jak 12,8/25,6 V)
Červená LED indikuje provoz akumulátoru energie – zapnut
manuálně nebo nízké napájecí napětí (méně jak 10,7/21,4 V)
Spínač akumulátoru energie
Nastavování vnitřní teploty ledničky
Hlavní spínač
Pokud je zapojen chladící akumulátor ačkoli je připojeno externí napájení, pro snížení
hlučnosti kompresoru vypněte ledničku hlavním vypínačem.
8
Upozornění! Nižší vnitřní teplota = vyšší spotřeba energie!
Proč kompresor nepracuje
Napětí v elektronice = 0 V
Přerušený přívod
Hlavní spínač je vadný
Přídavná pojistka je vadná
Napětí v elektronice < horní mez ochrany
Napětí baterie je příliš malé
Nabijte baterii
Napětí v elektronice < dolní mez ochrany
Špatný kontakt na baterii
Průřez přívodního vedení je příliš malý
Baterie má malou kapacitu
Napětí je správné
Okolní teplota je příliš vysoká
Nedostatečná ventilace
Zanesený kondenzátor
Nefungující ventilátor(je-li použit)
Kompresor funguje s novou elektronikou
Vadná elektronika
Vyměňte elektroniku
Není spojení mezi piny v kompresoru
Vadný kompresor
Vyměňte kompresor
Vnitřní teplota je příliš nízká při nastavení termostatu na 1
Kompresor stále běží
Kompresor běží příliš dlouho
Čidlo termostatu nemá kontakt s výparníkem
Vedení od termostatu je zkratováno
Termostat je vadný
Příliš vysoká vrstva ledu na výparníku
Kompresor běží normálně
Chladící prostor je příliš malý
Odizolujte výparník
od chladící části
Chladící výkon klesá, vnitřní teplota stoupá
Kompresor běží dlouho/stále
Nadměrně zaledněný výparník
Odmrazte
Nedostatečná izolace chladícího prostoru Vyměňte
dveřní těsnění
Venkovní teplota je příliš vysoká
Nedostatečná ventilace
Zanesený kondenzátor
Vadný ventilátor (je-li použit)
Kompresor běží občas
Kapacita baterie kolísá
Neobvyklý hluk
9
Dobijte baterii
Hluboké bzučení
Některá část ledničky se dotýká stěny
Nějaké cizí těleso spadlo mezi ledničku a stěnu
Hlučný ventilátor (je-li použit)
Interference s radiovým nebo televizním signálem
Nepřipojujte spotřebiče přímo
10
Nainstalujte
tlumivku 4 mH do
napájecího vedení
rádia nebo televize

Podobné dokumenty