6 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

Transkript

6 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
ČESKÁ REPUBLIKA
Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001
STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO
Projekt fondu soudržnosti
VI.
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY
Období: říjen 2008
Správce stavby projektu
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001
Název dokumentu:
Měsíční zpráva o postupu č. 6
období říjen 2008
Číslo dokumentu:
2005/CZ/16/C/PE/001
Číslo vydání:
06
Vypracoval:
Zkontroloval:
Schválil:
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
Konsultant
Ing. Karel Žákovský / části A, B, C
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
Ing. Hana Valová / Zástupce
vedoucího týmu správce stavby
Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu
Ing. Dušan Novotný / část D
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
DATUM
PODPIS
PODPIS
PODPIS
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
Objednatel
Ing. Gabriela Vlachovská /
pan Pavel Čejka /
manager projektu
předseda představenstva
DATUM
ŘÍJEN 2008
PODPIS
PODPIS
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
FM celková částka
FM datum zahájení
FM datum uplynutí (platnosti)
23 963,30 EUR
15.12. 2005
31.12. 2009
Detaily smlouvy
Číslo smlouvy:
Zprostředkovaný projektový komponent:
Částka smlouvy
Datum ujednání:
Datum zahájení:
Fáze smlouvy:
Lhůta sdělení chyb:
Datum původního dokončení:
Prodloužení lhůty:
Datum skutečného dokončení:
2005/CZ/16/C/PE/001
EURO
29 003 657 (28 094 213)
01.04.2008
15.04.2008
1.10.2008 – 31.10.2008
60 měsíců
30.04.2010
Finanční shrnutí postupu
Dokončení v %
Plán
Uplynulý čas
Skutečnost
Skluz
%
Měsíce
%
- 4,1
- 4,1
1
4
- 12,2
- 12,2
7
28
Ve sledovaném období
10,6
6,5
Od počátku stavby
30,6
18,4
Plánovaný náklad Prostavěnost
stavby - celkem k dnešnímu dni
8 590 074
5 185 709
Skutečná
Plánovaná lhůta do
lhůta
dnešního
dne
Skluz
%
- 3 404 346
-39,6
25
7
%
28
Shrnutí nákladů
Do tohoto měsíce
Současný měsíc
Celkový součet do dnešního
data
3 354 232
1 831 477
5 185 709
MZOPV č. 6
3
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
•
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Vzhledem k tomu, že součástí díla je i zpracování projektu pro realizaci stavby, byl
čas, od zahájení projektu do data hodnocení touto zprávou, využit na přípravné a
projektové práce na projektu realizace. Nutno podotknout, že celý projekt je členěn na
čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že
projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli.
Jedná se o:
Část
A
B
Pod-projekt
číslo
Místo
1
Bzenec
2
Strážnice
3
4.2
Petrov
Hodonín
Veselí nad
Moravou
Hodonín
Ratíškovice
Veselí nad
Moravou
6.2
C
4.1
5
6.1
D
Název Projektu
Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce a intenzifikace
ČOV
Odkanalizování obce
Rekonstrukce kmenové stoky
Rekonstrukce kmenových stok
Rekonstrukce ČOV
Dobudování ČOV
Rekonstrukce ČOV
7
Bzenec
Rekonstrukce a intenzifikace
úpravny vod, rekonstrukce
prameniště
8
Moravská
Nová Ves
Rekonstrukce prameniště
•
Části „A“, „B“ a „C“ řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit;
část „D“ řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské
Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec.
•
Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny
SoD na zhotovitele.
•
Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž
uznatelnými náklady stavby.
•
Na částech A, B, a C probíhají souběžně projektové práce na projektech realizace
stavby a stavebně montážní práce, na části D bylo plnění díla zahájeno dne 2.9.2008
projektovou činností, na základě výzvy Správce stavby ze dne 25.8.2008.
•
V měsíci říjnu byly zahájeny stavebně montážní práce na podprojektu č. 7 – Bzenec –
rekonstrukce a intenzifikace UV a rekonstrukce prameniště.
SO – 03 – Vodojem Vracov na podprojektu č. 8 – oravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště – příprava území a oplocení.
MZOPV č. 6
4
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Základní údaje
Údaje o objednateli
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
Předseda představenstva:
Manažer projektu:
pan Pavel Čejka
Ing. Gabriela Vlachovská
Oficiální adresa:
Adresa: Purkyňova 2/2933
Město: Hodonín 695 11
Stát: Česká republika
Telefon: +420 518 305 911
Fax:
+420 518 351 221
e-mail:
[email protected]
Údaje o správci stavby
Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. – Centroprojekt a.s. – iC consulenten
ZTGmbH
Datum ustanovení zástupců správce stavby:
1. Ing. Jančálek Ludvík VT
Od
16.10.2006
Sídlo firmy:
Adresa: U Tržiště 22
Město: Břeclav, 690 02
Stát: Česká republika
Do
30.06.2010
Telefon: +420 519 360 711
Fax:
+420 519 360 716
e-mail:
[email protected]
Údaje o zhotovitelích
Zhotovitel A: IMOS Brno a.s.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
Od
Do
1. Ing.Petr Nop
2. pan Kamil Marhefka
15.04.2008
15.04.2008
15.08.2009
15.08.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Olomoucká 174
Město: Brno 627 00
Stát: Česká republika
Telefon: +420 602 459 803
Fax:
+420 548 129 285
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště ČOV Bzenec
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva bez DPH:
Celkem bez DPH:
6 854 146 EUR
685 415 EUR
7 539 561 EUR
MZOPV č. 6
5
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. – Swietelsky stavební s.r.o.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Ing. František Minařík
2. Ing. Tomáš Hrabina
Od
18.04.2008
02.05.2008
Do
15.07.2009
15.07.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Za humny 20
Město: Kyjov 697 01
Stát: Česká republika
Telefon: +420 777 740 123
Fax:
+420 518 615 196
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště ČOV Strážnice
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
8 213 169 EUR
821 317 EUR
9 034 486 EUR
Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. – Královopolská Ria, a.s.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Ing. Rostislav Němeček
Od
15.04.2008
Do
30.11.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Vídeňská 108
Město: Brno 619 00
Stát: Česká republika
Telefon: +420 602 135 089
Fax:
+420 547 423 221
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
sídlo firmy
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
4 247 146 EUR
424 715 EUR
4 671 861 EUR
Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. – KUNST spol.s.r.o.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Miroslav Matějka
2. Bohdan Kopecký
Od
03.09.2008
03.09.2008
Do
30.04.2010
30.04.2010
Sídlo firmy:
Adresa: Tečovice 353
Město: 763 02 Zlín
Stát: Česká republika
Telefon: +420 577 197 111
Fax:
+420 577 197 111
e-mail:
[email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště úpravna vody Bzenec
MZOPV č. 6
6
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
Střední Pomoraví/Hodonínsko
5 948 898 EUR
535 401 EUR
6 484 299 EUR
•
Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku 69 523 EUR
bez DPH.
•
Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a iC Consulenten
GmbH na částku 757 000 EUR bez DPH.
•
Na výkon autorského dozoru – pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY
Environment a.s. na částku 68 336 EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na
část D na částku 14 585 EUR bez DPH.
Závěr
¾ K hodnocení postupu projektu jako celku je nutno informovat, že, oproti časovým
předpokladům finančního memoranda, projekt vykazuje podstatné zpoždění,
zapříčiněné zejména opakovanými výběrovými řízeními na zhotovitele staveb jak pro
čištění a odvádění odpadních vod, tak i na zhotovitele pro pod-projekty řešící vody
pitné. Konečný příjemce podpory požádá o změnu memoranda, týkající se zejména
času pro celkové dokončení projektu včetně finančního vyrovnání.
¾ Postup těch částí projektu, s uzavřenými smlouvami o dílo, vykazuje rovněž časové
prodlení oproti schváleným „Programům prací“; toto prodlení bude vyhodnoceno u
každé samostatné části stavby.
¾ Dne 25.9.2008 byl projekt slavnostně zahájen poklepem základního kamene na
úpravně vody v Bzenci.
¾ K dnešnímu dni jsou všechny podprojekty označeny billboardy.
¾ Vzhledem k celkovému vývoji projektu, to je prohlubující se neplnění Programů prací
zpracované zhotoviteli a schválené správcem stavby, považuji za nutné projednat tento
stav na úrovni statutárních zástupců zhotovitelů částí projektu A, B,C se statutárním
zástupcem objednatele, protože dosavadní vývoj může ohrozit plnění ukončení těchto
částí projektu v konečném smluvním termínu.
¾ Jednání statutárních zástupců u podprojektů částí A a C proběhlo ve čtvrtek dne
6.11.2008. Rozhodnutí bude zhotovitelům IMOS Brno a.s. a Sdružení ARKO
Technology Brno a.s. a KPRIA a.s. k jejich návrhům řešení sděleno po projednání
v představenstvu VaK Hodonín a.s. dne 25.11.2008.
MZOPV č. 6
7
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
OBSAH
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ
příloha B k SoD Správce stavby
8.1 Stavební práce
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
MZOPV č. 6
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1
Souhrnná zpráva o postupu
8.1.1.2
Harmonogram stavby
8.1.1.3
Zpráva o postupu
8.1.1.4
S-křivka o finančním postupu
8.1.1.5
S-křivka fyzického postupu
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1
Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
8.1.2.2
Náčrtky - seznam změn
8.1.2.3
Veřejné sítě - komunikace s občany
8.1.2.4
Plány - harmonogram
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1
Mobilizace
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
8.1.3.3
Organizace zhotovitele
Stavební práce
8.1.4.1
Prováděné práce
8.1.4.2
Materiály a kontrola kvality
8.1.4.3
Podmínky počasí
8.1.4.4
Dokončené práce
8.1.4.5
Silniční doprava
8.1.4.6
Letní a zimní údržba silnic
8.1.4.7
Stavební instrukce
8.1.4.8
Upozornění na nesoulady
Životní prostředí
8.1.5.1
Měření znečistění a kontrola
8.1.5.2
Plán ochrany životního prostředí
Finanční stav
8.1.6.1
Dílčí platební certifikát (IPC)
8.1.6.1
Platební detaily a detaily IPC
Změna nařízení
8.1.7.1
Vydané změny
8.1.7.2
Očekávané změny
8.1.7.3
Finanční důsledky změn Díla
Požadavky
8.1.8.1
Oznámené požadavky
8.1.8.2
Schválené požadavky
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1
Certifikáty o převzetí
8.1.9.2
Náhrada za zpoždění
8
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,A“
Podprojekt č.1:
Bzenec – rekonstrukce ČOV
ŘÍJEN 2008
Břeclav 31.10.2008
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
¾ Ve sledovaném období se v souladu s Programem stavby pokračovalo na vypracování,
projednání a schvalování projektu pro realizaci stavby.
¾ Stavební práce pokračovaly na UFČ 200, biologická linka u UFČ 100 – mechanický
stupeň, demolice a PS 100 – mechanický stupeň a PS 200 biologický stupeň.
¾ Během sledovaného období bylo dosaženo těchto výsledků:
SO – 100
DSO 101 a DSO 102
DSO 103
DSO 103
DSO 107
SO – 200
DSO 202
DSO 205
DSO 206
DSO 207
MZOPV č. 6
Mechanický stupeň
Vypínací a spínací komora a lapák štěrků – stavebně
téměř dokončeny, příprava pro technologii
Šneková čerpací stanice – nové výplně otvorů, natřené
omítky, sanace stěn 2 žlabů pro šneková čerpadla
Česlovna a prací zařízení na shrabky, pračka písku –
vyzdívky skeletu, střešní krytina, ležaté rozvody ZTI,
zahájeny vnitřní omítky.
Lapák písku – sanační práce I. sekce ukončeny, zahájena
montáž technologického zařízení.
Biologický stupeň
Mezičerpací stanice – dokončeny betonáže konstrukcí
AN1 – dokončeny betonáže konstrukcí vyjma
pochůzných lávek
Rozdělovací objekt – bednění a armatura stěn
DN1 – betonové konstrukce ukončeny
DN2 – ukončena armatura dna, bednění a příprava
betonáže
9
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
DSO 208
DSO 209
Dmýchárna II – ukončeny stavební práce včetně maleb
Místnost trafa a nízkonapěťové spínací zařízení –
ukončeny výplně otvorů, demontáž rozvaděčů
SO – 300
DSO 302
Dešťová zdrž a stabilizace kalů
Zahušťování kalu, nádrž stabilizace kalu, uskladňovací
nádrž – dokončeny stavební práce, zahájena montáž
technologie
Provozní objekty
Venkovní osvětlení a kobercové terasy
Zahájena realizace kobercových teras a šachet
Regulační a měřící stanice plynu
- dokončeny stavební úpravy
- zahájena montáž technologie
SO – 500
DSO 504
DSO 508
¾ Zhotovitel předložil dne 5.9.2008 aktualizovaný program prací v souladu s pokynem
správce stavby z minulého měsíčního kontrolního dne. Předložený materiál však
nezabezpečoval podmínky smlouvy, proto po samostatném jednání se správcem
stavby a managerem projektu bylo zhotoviteli doporučeno znovu posoudit možnosti
využití zdrojů a kapacit k naplnění smluvních podmínek. Aktualizace předaná správci
stavby však doporučení neobsahovala, proto bylo zhotoviteli doporučeno jednání
statutárních zástupců objednatele a zhotovitele o vzniklé situaci. Jednání se
uskutečnilo dne 6.11.2008 – návrh zhotovitele bude projednán na zasedání
představenstva VaK Hodonín a.s. dne 25.11.2008.
8.1.1.2 Harmonogram stavby
¾ Podprojekt č.1 Bzenec – schválený Program prací, který je předmětem kontroly na
každém měsíčním kontrolním dnu, do dnešního dne vykazuji zpoždění na objektech
biologické linky (DSO 205, 206 a 207) téměř 2 měsíce a na objektech SO 100 cca 1,5
měsíce.
¾ Důvodem je změna založení (úpravy podloží) základové spáry oproti zadávací
dokumentaci a systém ověřování únosnosti podzákladí dle zadání.
¾ Dalším důvodem je skutečnost, že přípojka NN pro staveniště, kterou bylo nutno
budovat rozdílně od zadání, byla zprovozněna teprve v průběhu července, což
negativně ovlivnilo intenzívní čerpání podzemní vody z výše popsaných objektů.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc září, ze které vyplynuly tyto zásadní
informace:
a) Plánovaný postup prací nebyl dodržen.
b) Důvody prodlení:
ƒ Ztížená geologie a zvodnění při založení nových stavebních objektů – opatření při
úpravách pracovních postupů při založení dle pokynů projektanta a geologa (viz
zápisy ve stavebním deníku a samostatné protokoly o zkouškách a zápisy VS a KDp).
MZOPV č. 6
10
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
909 755
433 746
47,7
Od počátku stavby
2 367 206
1 164 158
49,2
- 1 203 048
- 50,8
Rozdíl od počátku
stavby
Prodlení ve finančním vyjádření –1 203 048 EUR si vyžaduje jasné stanovisko statutárního
orgánu zhotovitele ke vzniklé situaci, zejména k naplnění termínů zahájení zkušebního
provozu a tím i dokončení stanoveného termínu této části „A“ projektu „Střední
Pomoraví/Hodonínsko“. Návrh řešení byl objednateli předložen dne 6.11.2008 a představuje
prodloužení termínu dokončení o 3 měsíce.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Ve sledovaném období zhotovitel předložil a správce stavby odsouhlasil projektovou
dokumentaci realizace stavby následujících objektů a provozních souborů:
DSO 103 – Šneková čerpací stanice
DSO 104 – Česlovna
E 01 – Stavební el. instalace – REVI č. 1 – 7.10.2008
DSO 208 – Dmýchána I
- 24.10.2008
DSO 209 – Místnost trafa a nízkonapěťové spínací zařízení
- 17.10.2008
DSO 210 – Spojovací potrubí – I. část
- 17.10.2008
DSO 210 – Spojovací potrubí – II. část
- 10.10.2008
DSO 301 – Dešťová zdrž – I. část
- 31.10.2008
DSO 303 – Nádrž na odtoku – I. část
- 31.10.2008
DSO 304 – Měrný žlábek na odtoku
- 31.10.2008
DSO 305 – Spojovací potrubí
- 10.10.2008
DSO 407 – Jímka kalové vody
- 10.10.2008
DSO 408 – Spojovací potrubí
- 31.10.2008
DSO 502 – Garáže
- 31.10.2008
DSO 503 – Dílny
- 31.10.2008
DSO 504 – Kabelové trasy
- 10.10.2008
DSO 507 – Síť užitkové a pitné vody
- 10.10.2008
SO – 0100 – Budova odvodnění kalů – II. část - 24.10.2008
DPS – 204.1 – Selektor a jímka vratného a přebytečného kalu
– II. část
- 3.10.2008
DPS – 208.1 – Dmýchána – I, II
- 31.10.2008
DPS – 201.2 – Motorové rozvody
- 3.10.2008
DPS – 202.2 – Měřící a regulační technika
- 3.10.2008
DPS – 301.2 – Motorové rozvody
- 3.10.2008
DPS – 407.1 – Jímka kalové vody
- 3.10.2008
DPS – 408.1 – Stanice srážení fosforu
- 3.10.2008
DPS 502 – Hlavní rozvodna 0,4 KVA a VKR
- 3.10.2008
MZOPV č. 6
11
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Změny nebyly nárokovány a administrativně projednány. Bylo rozhodnuto, že po dokončení
celé projektové dokumentace pro realizaci stavby, budou drobné změny a nároky, plynoucí
z odlišného řešení od ZD, projednány jako jedna změna - č.1.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
ƒ Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují.
ƒ Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Ve sledovaném období byly předloženy ke schválení tyto podrobné harmonogramy:
DSO 206 – Rozdělovací komora, dávkovací stanice, základ pro PREFLOC
DSO 209 – Místnost trafa – nízkonapěťové spínací zařízení
DSO 504 – Venkovní osvětlení, kabelové trasy
DSO 508 – Regulační a měřící stanice plynu
Výše uvedené podrobné harmonogramy jsou zpracovány na reálném základě dle časových
možností zhotovitele.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně
předáno dne 22.4.2008, v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování
této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Kromě dokončení přípojky
NN pro potřeby staveniště a osazení elektroměrem se podmínky pro provádění stavby
nezměnily. Staveniště je funkční a plně aktivováno.
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka betonu na železobetonové konstrukce stavby byla
plynulá dle potřeby stavby, rovněž i dodávka armovací oceli.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Dne 26.5.2008 zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků.
Tento seznam nebyl v průběhu října měněn.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Stavební práce pokračovaly:
DSO.205 – AN 1
- AN 2
- mezičerpací stanice
DSO.207 - DN.1
- DN 2
DSO.101 - Vypínací a spínací komora
DSO.102 - Lapák štěrků
DSO.103 - Štětová čerpací stanice
DSO.104, 105 – Česlovna, zařízení na shrabky
DSO.107 - Lapák písků
SO 0100 - Budova odvodnění kalu
DPS 102.1 - Hrubé česle
MZOPV č. 6
12
– betonáže části stěn
- armatura dna, betonáž dna a armatura
stěn
- betonáž stěn
- betonáž dna a stěn
- podkladní betony, armatura dna
- sanace
- sanace
- sanace
- sanace
- sanace
- demolice, vnitřní úpravy
- demontáž
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
DPS 103.1 - Šneková čerpací stanice
DPS 104.1 - Česlovna
DPS 208.1 - Dmýchána II
- demontáž
- demontáž
-demontáž
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Žádné materiály určené k zabudování nebyly na stavby doručeny, mimo betonové směsi pro
AN a DN a sanačních materiálů. Přejímka proběhla v souladu s plánem řízení jakosti.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v říjnu příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve
stavebním deníku.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je
mimo hlavní silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec – Veselí n/M.,
s omezením vzhledem ke stavbě, je instalováno.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebylo třeba udržovat silnice.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS
a KDp k užití strojů a zařízení a pokyny pro aktualizaci „Programu prací“.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
ƒ Zhotovitel upozornil na nesoulad ve vyhodnocení situace v napojení stavební
mechanizace na el. energii. Je rozporné řešení od zadávací dokumentace. Připojení dle
ZD se ukázalo nereálným.
ƒ
8.1.5
Dále je rozdílně od zadávací dokumentace řešeno založení objektů biologické linky.
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě a doplnil dle pokynů Správce
stavby.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v červenci ve výši 433 746 EUR, který
správce stavby odsouhlasil k proplacení dne 12.11.2008 spolu s managerem projektu.
8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC
Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou „A“ k faktuře – položkově provedené práce se
všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě.
MZOPV č. 6
13
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.7
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Dosud nebyly vydány žádné změny.
8.1.7.2 Očekávané změny
V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace a při výrobních výborech jsou
oboustranně navrhovány drobné změny směřující ke zlepšení provozních podmínek či
případně snížení ceny dle smlouvy o dílo. Tyto návrhy jsou evidovány a budou vyhodnoceny
při ukončení projektových prací v souborné změně technického řešení.
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Dosud nebyly schváleny změny.
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Zhotovitel předložil v deníku víceprací nároky na zvýšení ceny. Správce stavby projednal
požadavky, stanoviska jsou zapsána v deníku více–méně prací.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Nebyly schváleny žádné požadavky.
8.1.9
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Nebyly vydány.
8.1.9.2 Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Karel Žákovský
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 6
14
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,B“
podprojekt č. 2:
podprojekt č. 3:
podprojekt č. 4.2:
podprojekt č. 6.2:
Strážnice – rekonstrukce ČOV
Petrov – odkanalizování obce
Hodonín – rekonstrukce
kmenových stok
Veselí n/Mor. – rekonstrukce
kmenové stoky
ŘÍJEN 2008
V Břeclavi 31.10.2008
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
Projektové práce na všech podprojektech této části stavby byly ukončeny.
¾ Pokračovalo se na stavebně montážních pracích na všech podprojektech této části.
¾ Bližší informace jsou uvedeny v hodnocení jednotlivých podprojektů.
8.1.1.2 Harmonogram stavby
Zhotovitel má zpracován a správcem stavby odsouhlasen Program prací včetně finančního
plánu. Tento je předmětem kontroly na každém měsíčním kontrolním dni, je vyhodnocován
včetně posouzení plnění postupných milníků – viz samostatné pod-projekty. Dle tohoto
programu je plnění ve velkém skluzu, což vedlo k aktualizaci Programu. Program, předložený
zhotovitelem správci stavby k projednání, naplňuje smluvené termíny uvedení do zkušebního
provozu u podprojektu č.2 Strážnice – rekonstrukce ČOV. Zástupce zhotovitele však
informoval, že plnění tohoto aktualizovaného Programu je již v této době nereálné.
Zhotoviteli bylo správcem stavby doporučeno buď předložit aktualizovaný Program v souladu
se smlouvou, nebo v případě, že stávající situace je mimo možnosti zhotovitele takový
program naplnit, zahájit neprodleně jednání na úrovni statutárních zástupců smluvních stran.
Ve sledovaném období nebyl tento záměr uskutečněn.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za
měsíc říjen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který
byl projednán na MKD dne 13.11.2008, je přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele
vyplynulo:
¾ Podprojekt č.2 Strážnice – rekonstrukce ČOV
- zpoždění oproti plánu má růstovou tendenci
¾ Podprojekt č.3 Petrov – odkanalizování obce
MZOPV č. 6
15
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
- zpoždění oproti plánu je nepodstatné a nemá
vliv na plnění smlouvy
¾ Podprojekt č.4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
- stavebně v souladu se schváleným Programem
¾ Podprojekt č.6.2 Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky
- rozdíl finančního plnění je důsledkem nesouladu
Programu prací s finančním plánem – viz
podrobně při hodnocení podprojektu, časové
rozvržení vyrovná manko v roce 2008. Nemá vliv
na plnění smlouvy.
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
1 182 629
1 021 233
86,40
Od počátku stavby
4 805 384
3 296 172
68,60
- 1 509 212
- 31,40
Rozdíl od počátku
stavby
Závěr:
Z uvedené tabulky vyplývá, že stavby části B vykazují v realizaci zpoždění. Podrobně budou
důvody a podmínky zpoždění dle časového plánu vyhodnoceny při vyhodnocení jednotlivých
podprojektů. Při jednání MKD je nutno přijat opatření ke sjednání nápravy a stanovit opatření
k vyrovnání manka. Úprava programu prací je nutná zejména u podprojektu č.2 – ČOV
Strážnice, kde technické podmínky založení aktivačních nádrží podstatně změnily pracovní
postup a tím i věcné a časové plnění stavby tohoto podprojektu.
U podprojektu č.6.2 – Veselí n/Mor. kmenové stoky je neplnění chybou administrativní.
Podprojekt je fyzicky dokončen, z důvodů nepředložení podpůrných dokumentů,
prokazujících oprávněnost fakturace, nebyl však ve sledovaném období v plné hodnotě
provedených prací fakturován.
MZOPV č. 6
16
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Podprojekt č. 2: Strážnice – rekonstrukce ČOV
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
500 487
157 218
31,40
Od počátku stavby
2 051 575
1 137 289
55,40
- 914 286
- 44,60
Rozdíl od počátku
Z uvedeného finančního přehledu plyne zpoždění stavebních prací, způsobené těmito vlivy:
a) zdržení projektu pro realizaci nevyjasněním nabídnutých strojů a zařízení a jejich
parametrů – vyžádány od zhotovitele nové informace a požadavky a projektant musel
zapracovat nároky objednatele. Některá zařízení se nepodařilo zajistit v požadovaných
termínech.
b) náročnější způsob zakládání než předpokládala zadávací dokumentace – SO.23 – AN
c) odlišné místo napojení el. energie pro stavební mechanizaci než předpokládal tendr –
odlišná stanoviska E-ON a energetika VaK.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Ve sledovaném období bylo projektování ukončeno.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Změny nebyly zatím uplatněny. V rámci dokumentace realizace stavby byl odlišně od ZD
řešen způsob úpravy podzákladí AN z důvodů únosnosti zemin v úrovni základové spáry.
Neúnosná naplavenina jemných zvodnělých písčitojílovitých zemin v mocnosti cca 1 m
musela být po celé ploše odtěžena a nahrazena zhutnitelným materiálem – recyklátem. Užití
recyklátu předcházely laboratorní testy.
8.1.2.3
Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku se sítěmi. Komunikace s občany je zabezpečena účastí starosty města na
MKD.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Dle informací zhotovitele nebudou v listopadu zahajovány žádné nové stavební objekty mimo
již rozpracovaných, u kterých byly předloženy a správcem stavby schváleny podrobné
harmonogramy a pracovní postupy.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
ZS bylo mobilizováno v plné funkci. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.
MZOPV č. 6
17
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Zhotovitel je dostatečně vybaven mechanizačními prostředky a pracovníky ve smyslu
schválených pracovních plánů.
Materiální zabezpečení: dodávka betonových směsí je plynulá – bez problémů.
Kromě vlastních pracovníků bude stavba zčásti realizována v subdodávkách – dodávka a
montáž části technologického vybavení.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Zhotovitel předložil organogram dne 23.5.2008. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Stavební práce byly prováděny na těchto objektech:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
DSO.0022.2 – Hrubé předčištění
DSO.0023 – Aktivační nádrže
DSO.0025.1 – Uskladňovací nádrže kalu
DSO.0026.1 – Budova odvodnění kalu
SO.27 – Provozní budova
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní
postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle
schváleného plánu kontrol a zkoušek.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Jsou podrobně uvedeny ve stavebních denících zhotovitele a zkontrolovány stavebním
dozorem. Souhrnně lze hodnotit měsíc říjen jako vhodný pro stavební práce.
8.1.4.4 Dokončené práce
V provizorním provozu jsou následující SO a PS:
ƒ DSO.0022.2 – Hrubé předčištění a ČS
ƒ DSO.0024 – Dosazovací nádrže a ČS kalu
ƒ DSO.0029 – Spojovací potrubí a žlaby
ƒ DSO.0030.2 – Rozdělovací objekt před DN
ƒ DSO.0030.3 – Měrný objekt na odtoku
ƒ PS.0001 – Hrubé předčištění a ČS
ƒ PS.0002 – Čištění odpadních vod
ƒ PS.0006 – Motorové rozvody
Jedná se o dokončení a komplexní odzkoušení částí SO a PS provizorně využívaných
k provozu ČOV v době nově prováděných AN. Provizorní provoz byl s provozovatelem řádně
projednán a byl zpracován a provozovatelem odsouhlasen provozní řád. Tento krok byl
v souladu se zadáním z důvodu nepřerušeného provozu ČOV v době rekonstrukce. Výsledky
provizorního provozu jsou v limitech předepsaných vodoprávním rozhodnutím.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nebylo připomínek.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Je prováděna v souladu s podmínkami ToR. Nedošlo ke stížnostem.
MZOPV č. 6
18
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.4.7 Stavební instrukce
Kromě pokynů ve stavebním deníku a týdenních jednáních nebyly uděleny.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací
jsou řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako
změna technického řešení č.1 – v průběhu měsíce listopadu.
MZOPV č. 6
19
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Podprojekt č. 3: Petrov – odkanalizování obce
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
261 825
148 680
56,00
Od počátku stavby
1 193 324
913 026
76,50
- 280 298
- 23,50
Rozdíl od počátku
stavby
Z tabulky finančního vyhodnocení postupu prací, která reálně postihuje i věcné plnění
„Programu prací“ ve fyzických jednotkách vyplývá, že podprojekt č.3
Petrov –
odkanalizování nenaplnil plánované objemy říjen. Důvody jsou zejména v nenaplnění
plánovaného objemu nově zahajovaných stok, protože dle požadavku obce byly
upřednostněny dokončovací práce v jednotlivých ulicích na dokončených stokách z důvodů
přípravy zimní údržby. Objem skluzu byl dále způsoben i neúspěšnou technologií
bezvýkopové pokládky výtlačného potrubí na objektu SO.02.1 – Výtlak do ČOV Strážnice.
Zhotovitel přijal technicko-organizační opatření k vyrovnání skluzu tohoto podprojektu do
konce roku 2008.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Projektová příprava tohoto podprojektu byla v říjnu ukončena.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Změny nebyly zatím uplatněny.
8.1.2.3
Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku. Komunikace s občany je zabezpečována prostřednictvím starosty obce,
který se účastní vybraných jednání.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Ve sledovaném období zhotovitel nepředložil žádné další podrobné harmonogramy.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Staveniště bylo předáno dne 5.6.2008 v plném rozsahu a je plně mobilizováno a funkční.
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Předzásobena byla stavba potrubím. Potrubí bylo správcem stavby – juniorem prohlédnuto
a způsob uložení shledán dostatečným.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal. Ve sledovaném
období nedošlo ke změnám.
MZOPV č. 6
20
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Stavební práce byly plněny na těchto objektech:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
SO.01.1 – ČS Pe-1
SO.02.1 – Výtlačné potrubí z ČS Pe-1
SO.07.1 – ČS Pe-2
SO.07.2 – Výtlačné potrubí z ČS Pe-2
SO.07.7 – Rekonstrukce stoky AD, úsek Š 28 – Š 59
SO.07.8 – Rekonstrukce stoky AD 2, úsek Š 59 – Š 61
SO.08 – Stoka AD 3, úsek Š 238 až Š 66
SO.09.1 – Rekonstrukce stoky AD 3, úsek Š 238 až Š 415
SO.09.2 – Rekonstrukce stoky AD 3, úsek Š 415 až Š 317
SO.10.1 – ČS Pe-3, stavební část
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Dodané potrubí bylo juniorem zkontrolováno podle podmínek projektu, pracovní postupy
jsou v souladu s plánem řízení jakosti schváleným správcem stavby.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Pro stavební práce vhodné, podrobné hodnocení denní – viz stavební deník.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce vyjma některých částí stok s povrchovými úpravami pro
zimní údržbu.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nebylo připomínek.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Je prováděna v souladu s podmínkami zadání.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Kromě pokynů ve stavebním deníku a opatření uložených na jednáních kontrolních dnů
a vedení stavby, nebyly žádné pokyny uloženy.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nesoulady dosud nebyly zaznamenány a řešeny. Drobné nesoulady se zadávací dokumentací
byly řešeny projektem pro realizaci. Po dokončení budou vyhodnoceny a projednány jako
změna technického řešení č.1.
MZOPV č. 6
21
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Podprojekt č. 4.2:
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
140 000
257 965
184
Od počátku stavby
637 668
724 520
113,6
+ 86 852
+ 13,6
Rozdíl od počátku
stavby
Na podprojektu č.4.2 – Hodonín – rekonstrukce kmenových stok došlo v průběhu října
k dorovnání skluzu z předcházejících měsíců a překročení objemu stavebních prací.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Na tento podprojekt je realizační dokumentace dokončena a odsouhlasena k realizaci.
8.1.2.2 Náčrtky - seznam změn
Nebyly uplatněny.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Část A – Národní třída je prováděna pod archeologickým dohledem.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Zhotovitel má zpracovány podrobné harmonogramy pro všechny objekty.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Staveniště bylo předáno dne 15.5.2008, je mobilizováno a funkční.
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
Proběhlo předzásobení trubním materiálem. Tvarovky HOBAS jsou dodány v souladu
s projektem a uloženy dle pokynů výrobce.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne 26.5.2008. Ve
sledovaném období nedošlo ke změnám v obsazení a funkcích techniků.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Pracovalo se na těchto SO:
ƒ
ƒ
ƒ
SO.01 – Národní třída – rekonstrukce kmenové stoky
SO.04 – Připojení přípojek
SO.05 – Připojení přípojek od dešťových vpustí
MZOPV č. 6
22
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.4.2
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Materiály a kontrola kvality
Dodávka trub kontrolována juniorem stavby v souladu s pokynem výrobce – neshledáno
závad.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí pro stavební práce příznivé, podrobnosti viz stavební deník.
8.1.4.4 Dokončené práce
Byl dokončen SO.02 – Rekonstrukce stoky Štefánkova a SO.03 – Propoj ŠtefánkovaMěšťanská. Objednatelem jsou užívány.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nebyla stavbou narušena. Pro dopravu byly projednány uzávěry a dopravní značení.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
V souladu s programem zadání.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Kromě instrukcí na VS a KDp nebyly vydány.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nebyly vydány.
MZOPV č. 6
23
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Podprojekt č. 6.2:
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
280 318
457 374
163,20
Od počátku stavby
922 818
521 337
56,50
- 401 481
- 44,50
Rozdíl od počátku
stavby
Rozdíl (skluz) ve finančním vyhodnocení je způsoben administrativním nedostatkem
zhotovitele. Stavby tohoto podprojektu jsou v podstatě dokončeny. Zhotovitel však
nepředložil kamerové zkoušky dokončených úseků vložkovaných stok. Skluz bude sledován
listopadovou fakturací.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
RPD je dokončena a odsouhlasena k realizaci.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Nebyly uplatněny.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Zhotovitel má podrobné harmonogramy zpracovány a odsouhlaseny..
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Staveniště předáno, mobilizováno a je funkční.
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
Pro vložkování stoky je stavba dostatečně předzásobena.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne 26.5.2008. Ve
sledovaném období nedošlo ke změnám.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Dokončeno vložkování všech stok.
8.1.4.2
Materiály a kontrola kvality
Nebyly dodány žádné materiály, kromě materiálů pro vložkování stok.
MZOPV č. 6
24
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.4.3 Podmínky počasí
Ve sledovaném období bylo počasí příznivé pro provádění stavebních prací, podrobnosti viz
stavební deník.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nedošlo ke stížnostem.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nedošlo ke stížnostem.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Kromě instrukcí v zápisech VS a KDp nebyly vydány.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nebyly vydány.
8.1.5
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebylo.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Zhotovitel předložil tento plán jako součást Plánu řízení jakosti. Podrobně byl plán OŽP
vyhodnocen ve Zprávě správce stavby ze dne 30.6.2008 a opatření k doplnění byly
předmětem kontroly na V. MKD dne 18.9.2008. Opatření byla splněna. Další opatření nebyla
uložena. Plán je plněn.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel předložil V. DPC za práce provedené od 1.10.2008 do 31.10.2008 v celkové výši
1 021 233 EUR, který správce stavby schválil dne 13.11.2008 spolu s managerem projektu
objednatele.
8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC
Detailně jsou nároky V. DPC ze dne 31.10.2008 uplatněny v příloze A (DPC), včetně
podpůrných dokumentů, uložených ve Zprávě zhotovitele.
8.1.7
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Dosud nebyly vydány žádné změny. Drobné odchylky od ZD se evidují a řeší v rámci
provádění a procesu schvalování dokumentace realizace stavby a budou administrativně
zapracovány po dokončení celého projektu realizace – v průběhu měsíce listopadu.
8.1.7.2 Očekávané změny
Drobné změny jsou oboustranně uplatňovány v rámci projednávání projektové dokumentace
stavby. Při dokončení projektu budou provedeny změnovým řízením - v průběhu měsíce
listopadu.
MZOPV č. 6
25
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Dosud nebyly schváleny změny s finančním dopadem na cenu díla.
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Nebyly oznámeny žádné požadavky.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Dosud nebyly žádné požadavky předloženy v požadované formě ke schválení.
8.1.9
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Certifikáty o použitých materiálech jsou součástí Zprávy zhotovitele a podpůrných
dokumentů z V. DPC za měsíc říjen.
8.1.9.2 Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Karel Žákovský
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 6
26
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,C“
podprojekt č. 4.1:
podprojekt č. 5:
podprojekt č. 6.1:
Hodonín – rekonstrukce ČOV
Ratíškovice – rekonstrukce ČOV
Veselí n/Mor. – rekonstrukce ČOV
ŘÍJEN 2008
V Břeclavi 31.10.2008
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
¾ Zhotovitel ukončil práce na projektu pro realizaci stavby.
¾ Zhotovitel pokračoval ve stavebních pracích dle odsouhlaseného Programu prací na
podprojektu č.5 Ratíškovice – rekonstrukce ČOV, podprojektu č. 4.1 – Hodonín –
rekonstrukce ČOV a č. 6.1 – Veselí n/M. – rekonstrukce ČOV.
¾ Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty.
8.1.1.2 Harmonogram stavby
Zhotovitel má Správcem stavby schválený postup prací včetně finančního platebního
kalendáře. Plánované objemy prací se nepodařilo naplnit na 100 %. podrobnější hodnocení je
u jednotlivých podprojektů. Manko má růstovou tendenci, v současné době dosahuje 44,4 %
plánovaného objemu. Správce stavby doporučil objednateli projednat vzniklou situaci na
úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Jednání se uskutečnilo dne 6.11.2008.
Požadavky zhotovitele o úpravu postupových milníků budou projednány v představenstvu
VaK Hodonín a.s. dne 25.11.2008.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
Zhotovitel připravil jako podpůrnou dokumentaci k nárokům V. DPC Měsíční zprávu o
postupu za měsíc říjen. Zpráva obsahuje všechny podpůrné dokumenty pro uvolnění nároku
V. dílčí platby a byla projednána na MKD dne 13.11.2008.
MZOPV č. 6
27
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
705 751
193 997
27,50
Od počátku stavby
1 221 658
542 877
44,40
- 678 781
- 55,60
Rozdíl od počátku
stavby
Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve
fyzických jednotkách, vykazuje zpoždění oproti časovému plánu ve výši cca 55,6 %. Jedná se
o neplnění zejména na podprojektech č. 4.1 Hodonín a č. 5 – Ratíškovice. Oba podprojekty
mají od zahájení činnosti problémy s pracovním obsazením technickými pracovníky –
stavbyvedoucími. Od zahájení stavby na těchto podprojektech došlo k trojnásobné obměně
těchto pracovníků. Správce stavby navrhuje jednání objednatele a zhotovitele na úrovni
statutárních zástupců za účelem analýzy vzniklé situace a předcházení nevratných podmínek
pro naplnění smlouvy. Jednání se na žádost zhotovitele uskutečnilo dne 6.11.2008. zhotovitel
požádal o posun postupových milníků na podprojektu č.5 – Dobudování ČOV Ratíškovice.
Žádost bude projednána v představenstvu VaK Hodonín a.s. dne 25.11.2008. Výsledek bude
předmětem úpravy – aktualizace Programu prací. Konečný termín uvedení části C projektu
Střední Pomoraví/Hodonínsko do zkušebního provozu je 31.5.2009. Zhotovitel garantuje.
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Podprojekt č. 4.1:
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Hodonín – rekonstrukce ČOV
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
282 058
29 265
10,40
Od počátku stavby
459 888
98 888
21,50
- 361 000
- 78,50
Rozdíl od počátku
stavby
Důvodem neplnění je skutečnost, že zhotovitel nezabezpečil v dostatečném předstihu
dokumentaci a stavební kapacity na SO 01 – čerpací stanice I a SO O5 – Čerpací stanice II a
SO.06 – Usazovací nádrž. Ve sledovaném období byla stavba – podprojekt č.4.1 –
Rekonstrukce ČOV Hodonín obsazena novým stavbyvedoucím panem Řačákem, který zahájil
činnost společně s personálem zhotovitele. Jeví se zlepšení v organizaci a provádění. Dle
ujištění statutárního zástupce zhotovitele ing. Denkera na jednání dne 6.11.2008 je obsazení
trvalé a manko bude srovnáno do 31.1.2009.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Zhotovitel ukončil práce na projektu realizace stavby.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Nebyly uplatněny.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Ve sledovaném období nepředložil zhotovitel podrobné harmonogramy ke schválení.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Staveniště bylo předáno dne 5.6.2008, byly instalovány mobilní objekty ZS, ve sledovaném
období nedošlo ke změně.
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
Stavba nebyla dosud předzásobena materiály, jednalo se o přípravu sanací a demolice.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne 26.5.2008.
V rámci organizace podniku KP Ria byl tento podprojekt doplněn stavbyvedoucím p.
Řačákem, průvodní materiály jeho jmenování byly správci stavby předloženy.
MZOPV č. 6
29
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:
Ostatní náklady – projekt realizace stavby
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
SO.01 - Čerpací stanice I
SO.05 - Čerpací stanice II
SO.06 – Usazovací nádrž č.1
PS.02 – Mechanické čištění
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Nebyly dodány žádné materiály, které potřebují schválení.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Pro stavební a montážní práce vhodné, vlastní podrobný popis viz stavební deník.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce.
8.1.4.5 Silniční doprava
K silniční dopravě nebyly připomínky.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebyly připomínky.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Kromě pokynů správce stavby uložených v zápisech z kontrolních dnů a vedení stavby nebyly
vydány žádné další pokyny.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nebyly vydány.
MZOPV č. 6
30
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Podprojekt č. 5: Ratíškovice – rekonstrukce ČOV
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
161 782
86 528
53,50
Od počátku stavby
353 359
173 690
49,20
- 179 669
- 50,80
Rozdíl od počátku
stavby
Důvodem neplnění je zejména skutečnost, že tento podprojekt neměl trvale obsazení
stavbyvedoucím, důsledkem toho vázla organizace práce a zejména kontrolní činnost
zhotovitele. Projevilo se to hlavně na objektu SO.510 – Biologické čištění, sanace, kde byly
prováděny stavební práce v rozporu s technologickými postupy a byly v minulosti správcem
stavby pozastaveny do doby sjednání nápravy. Výsledkem bylo nesplnění postupového
milníku – uvedení do provizorního provozování, dosud nebyla zahájena montáž technologie.
Zhotovitel požádal na jednání dne 6.11.2008 o náhradní termín – 30.11.2008.
Na MKD dne 13.11.2008 představil zhotovitel nového stavbyvedoucího p. Milana Gebauera a
ujistil, že toto obsazení je trvalé. Nahradil ing. Hlouška.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Práce na projektu realizace stavby byly v říjnu dokončeny.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Nebyly předloženy.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku s veřejnými sítěmi.
8.1.2.4
Plány – harmonogram
Ve sledovaném období nepředložil zhotovitel žádné podrobné harmonogramy:
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Zařízení staveniště bylo instalováno a mobilizováno – je funkční dle TD.
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
Žádné předzásobení stavebními materiály neproběhlo, na stavbě jsou pouze stavební
mechanismy a personál zhotovitele a materiály pro sanace v dostatečném objemu a zařízení
pro montáž technologie.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne 26.5.2008.
Obsazení technickými pracovníky – byla projednána změna, schválená správcem stavby.
MZOPV č. 6
31
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Místo Ing. Vlasáka byl zhotovitelem jmenován stavbyvedoucí stavby ČOV Ratíškovice –
Ing. Hloušek. Ve sledovaném období se situace změnila. Za ing. Hlouška byl jmenován p.
Gebauer.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
V říjnu se prováděly sanace na těchto SO:
ƒ SO.0200 – Dešťová zdrž
ƒ SO.0510 – Biologické čištění II
ƒ SO.0600 – Uskladňovací nádrž
ƒ SO.0700 – Provozní budova – kabelové trasy
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Ve sledovaném období správce stavby zamítl způsob svařování Pe potrubí výtlaku. Požaduje
svařování pomocí elektrospojek.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí pro stavební činnosti bylo příznivé – podrobně viz stavební deník.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce.
8.1.4.5 Silniční doprava
Stavební činnost nebyla negativně hodnocena pro zatížení silniční sítě.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebyla nutná.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Kromě pokynů správce stavby vydaných ve zprávách z kontrolních dnů a vedení stavby a ve
stavebním deníku nebyl vydán žádný písemný pokyn.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nebyly zjištěny vyjma postupu při svařování Pe potrubí výtlaku.
MZOPV č. 6
32
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Podprojekt č. 6.1:
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
261 911
78 204
29,90
Od počátku stavby
408 411
270 299
66,20
- 138 112
- 33,80
Rozdíl od počátku
stavby
Finanční objem je ve skluzu 33,8 % , který byl způsoben zejména neplněním měsíce října.
Důvodem byla skutečnost, že zhotovitel nedostatečně přistoupil k řešení neshod na
DSO.0022.1 – Dosazovací nádrži a Lapači písku a tím neumožnil plánovaný nástup montáže
technologie těchto objektů.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Zhotovitel ukončil v říjnu práce na projektech pro realizaci stavby.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Nebyly uplatněny.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Ve sledovaném období nepředložil zhotovitel žádné podrobné harmonogramy:
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Staveniště je předáno, je dořešeno připojení na elektrickou energii a je plně funkční.
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
Stavba není předzásobena materiálem. Současné stavební práce jsou pracemi betonářskými a
bouracími.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Organizační schéma zabezpečení jednotlivých staveb zhotovitel předal dne 26.5.2008.
Organizace techniků zhotovitele se během sledovaného období nezměnila.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Stavební práce ve sledovaném období probíhaly na těchto SO:
Ostatní náklady – projekt realizace stavby
ƒ DSO.0021.1 – Lapák štěrku
MZOPV č. 6
33
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
ƒ
ƒ
Střední Pomoraví/Hodonínsko
DSO.0021.3 – Úprava aktivačních nádrží na dešťovou zdrž
DSO.0022.1 – Dosazovací nádrž DN 1
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Kromě kontroly betonové směsi a armaturního železa nebyly dodány žádné materiály.
Armaturní železo bylo doloženo prohlášením o shodě.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Příznivé pro stavební práce – podrobně viz stavební deník.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nebylo zaznamenáno negativních dopadů.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebylo třeba.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Byl vydán pokyn Správce stavby zhotoviteli k přípravě porovnání strojů a zařízení
nabídnutých zhotovitelem s podmínkami zadání. Zhotovitel předložil porovnání nabídnutých
strojů a zařízení a objednatel využil svého práva specifikovat stroje a zařízení, které požaduje
zahrnout do projektu realizace stavby – prostřednictvím pokynu správce stavby – viz VS č.III
ze dne 3.7.2008. V současné době se projednávají dopady na cenu.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Ve sledovaném období byly řešeny 2 neshody:
ƒ DSO.0022.1 – Dosazovací nádrž DN 1
ƒ DSO.0021.1 – Lapák štěrku
MZOPV č. 6
34
- zkouška těsnosti
- zkouška těsnosti nevyhověla
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.5
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebyla prováděna žádná měření ani kontroly na stavbách části C.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Byl předán jako součást plánu jakosti, je v připomínkovém řízení Správce stavby. Správce
stavby podrobil tento plán kontrole a své připomínky zahrnul do zprávy o vyhodnocení plánu
OŽP ze dne 30.6.2008. Opatření uložená na MKD dne 14.8.2008 byla vyhodnocena na
jednáních dne 18.9.2008 a byl stanoven náhradní termín – 16.10.2008. Tento termín byl
splněn.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel nárokoval odsouhlasení V. DPC za práce provedené v měsíci říjnu. Předložil
zprávu o postupu prací se všemi podpůrnými doklady o uznání nároku ve výši 193 997 EUR,
který správce stavby dne 13.11.2008 odsouhlasil spolu s managerem projektu objednatele.
8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC
V rámci nároků V. DPC detailní nárok zhotovitel předložil v příloze č.A faktury za měsíc
říjen, který správce stavby dne 13.11.2008 odsouhlasil spolu s managerem projektu
objednatele.
8.1.7
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Dosud nebyly vydány žádné změny.
8.1.7.2 Očekávané změny
Po předložení specifikace strojů a zařízení zhotovitelem a vyhodnocení s podmínkami a
parametry zadání a při dokončení projektu realizace stavby dojde k drobným změnám
v technologických částech projektů oproti zadávací dokumentaci. Návrhy jsou oboustranně
uplatňovány při jednáních výrobních výborů, kde je dokumentace pro realizaci stavby
projednávána v rozpracovanosti. Změna technického řešení bude administrativně zúřadována
po dokončení projektu realizace stavby – v průběhu listopadu 2008.
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Dosud nebyly schváleny změny s finančním dopadem na cenu díla.
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Ve sledovaném období nebyly oznámeny žádné požadavky zhotovitele.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Nebyly schváleny žádné požadavky ve sledovaném období.
MZOPV č. 5
35
ZÁŘÍ 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.9
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Nebyly převzaty žádné certifikáty.
8.1.9.2. Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Karel Žákovský
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 6
36
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,D“
Podprojekt č.7:
Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace
ÚV, rekonstrukce prameniště
Podprojekt č.8:
Moravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště
ŘÍJEN 2008
Břeclav 31.10.2008
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1
Souhrnná zpráva o postupu
Práce na projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko, část „D“ – Podprojekt č. 7 – Bzenec
– rekonstrukce úpravny vody a prameniště a Podprojekt č.8 – Moravská Nová Ves –
rekonstrukce prameniště – pokračovaly těmito aktivitami:
¾ Ve sledovaném období se v souladu s Programem stavby pokračovalo na vypracování,
projednání a schvalování projektu pro realizaci stavby. Zhotovitel byl opakovaně
upozorněn, aby předkládaná dokumentace byla zpracována do podrobností realizační
dokumentace stavby (RDS). Byla zdůrazněna nutnost uvádět konkrétní stroje a
zařízení dle dohodnutých seznamů s Objednatelem. Připomínky k dokumentaci jsou
předkládány v samostatných vyjádřeních Správce stavby, obecné připomínky jsou
uvedeny v příslušných zápisech z pracovních KD a KD vedení stavby.
¾ Byly dohodnuty seznamy strojně-technologického zařízení a elektro zařízení požadavky objednatele byly Zhotovitelem respektovány.
¾ Probíhala aktualizace Programu prací
¾ Byl vyhotoven Plán řízení jakosti
¾ Stavební práce byly zahájeny na Vodojemu Vracov. Byla provedena úprava příjezdné
komunikace v prostoru za zahradami a vytýčení objektu a mezideponie odpovědným
geodetem. Bylo provedeno strojní odkopání stávajícího vodojemu přibližně do úrovně
původního terénu a v druhé fázi byl proveden výkop stavební jámy 50 cm nad úroveň
základové spáry. Přebytečná zemina byla odvezena na skládku určenou objednatelem
– prostor prameniště Bzenec 1. Zemina na zpětný zásyp bude uložena na mezideponii.
MZOPV č. 6
37
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Za přispění Objednatele bylo řešeno umístění zeminy na mezideponie, došlo k dohodě
se soukromým vlastníkem pozemku. Následně byl dokončen výkop stavební jámy na
úroveň základové spáry. Úspěšně byly provedeny zkoušky únosnosti základové spáry,
hutněný štěrkopískový podsyp a podkladní beton do výšky dle projektové
dokumentace. Správnost betonáže podkladního betonu je doložena měřením
rovinatosti odpovědným geodetem. Na podkladní beton byla provedena izolace ve
dvou vrstvách. Po obvodě stavební jámy byla provedena drenáž a čerpací studny.
8.1.1.2
Harmonogram stavby
¾ Zhotovitel zapracoval připomínky Správce stavby do „Programu prací“.
¾ Ve sledovaném období probíhalo zpracování časových harmonogramů, do kterých
byly zapracovány požadavky Objednatele na provádění prací mimo sezónu hnízdění
v Moravské Nové Vsi a provádění prací na ÚV Bzenec za jejího provozu.
K definitivní podobě harmonogramů se v měsíci říjnu nedospělo. „Program“ ve všech
částech (Průvodní zpráva, Časový harmonogram postupu a Finanční platební
kalendář) bude odsouhlasen k realizaci a řízení stavby v měsíci listopadu.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc říjen, ze které vyplývá, že doposud
realizované práce jsou v souladu s projednávanými harmonogramy.
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Říjen 2008
190 885
185 564
97,2
Od počátku stavby
206 714
185 564
89,8
Rozdíl od počátku
stavby
-
- 21 150
- 10,2
Prodlení ve finančním vyjádření není v této fázi projektu podstatné.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Ve sledovaném období zhotovitel předložil a správce stavby odsouhlasil projektovou
dokumentaci realizace stavby následujících objektů a provozních souborů:
SO 03 VODOJEM VRACOV - SPODNÍ STAVBA
SO 03 VODOJEM VRACOV - ÚPRAVA POLNÍ CESTY
Dále byla ve sledovaném
připomínkování:
MZOPV č. 6
období
předložena
38
- schváleno 16.10.2008
- schváleno 16.10.2008
dokumentace,
které
je
v procesu
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Podprojekt č. 8
Moravská Nová Ves - rekonstrukce prameniště - stavební část sestávající z SO:
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4
Oplocení pramenišť
Rekonstrukce jímací studny HV 23A
Intenzifikace prameniště IV
PS 01
ÚV Bzenec – Strojně-technologická část – I. Část
SO 02 Úpravna vody Bzenec, SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Změny nebyly nárokovány a administrativně projednány. Bylo rozhodnuto, že po dokončení
celé projektové dokumentace pro realizaci stavby, budou drobné změny a nároky, plynoucí
z odlišného řešení od ZD, projednány jako jedna změna - č.1.
U míchání flokulace bylo konstatováno, že platí požadavky zadávací dokumentace.
Objednatel vzhledem k předloženým finančním návrhům nemůže přistoupit na změnu
technického řešení.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Neproběhlo ve sledovaném období.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Doposud nebyly schváleny.
Ve sledovaném období předložil zhotovitel podrobné harmonogramy, tyto však byly
kumulovány do jednoho celku. Zhotovitel rozdělí podrobné harmonogramy dle jednotlivých
SO a PS a předloží ke schválení dle plánovaného postupu výstavby.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 6.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 03 Vodojem
Vracov, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce
trafostanic, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – ÚV Bzenec, dne 14.10.2008 k podprojektu
č.8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce prameniště
V měsíci říjnu byly objekty ZS mobilizovány na Vodojemu Vracov a ke dni zpracování této
zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby.
Kancelář Zhotovitele a Správce stavby byla mobilizována na ÚV Bzenec.
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů na konstrukce stavby vodojemu byla
plynulá dle potřeby stavby.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Zhotovitel předložil v září organogram personálního zabezpečení stavby technickými
pracovníky, osobu odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho
zástupcem pan Kopecký.
Tento seznam nebyl v průběhu října měněn.
MZOPV č. 6
39
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Byly provedeny stavební práce:
SO 03
Vodojem Vracov
- zemní práce
- drenáž
- štěrkopískový polštář
- podkladní beton
- vodorovná izolace
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Žádné materiály určené k zabudování nebyly na stavby doručeny, mimo kameniva pro polštář
a betonové směsi pro podkladní beton. Přejímka proběhla v souladu s plánem řízení jakosti.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v říjnu příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve
stavebním deníku.
8.1.4.4 Dokončené práce
Nebyly dokončeny žádné práce.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je
mimo hlavní silniční síť. Odvoz přebytečné zeminy na prameniště Bzenec 1 proběhl bez
komplikací. Dopravní značení na hlavní silnici Bzenec – Vracov, s omezením vzhledem ke
stavbě, je instalováno.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebylo třeba udržovat silnice.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS
a KDp k užití strojů a zařízení a pokyny pro aktualizaci „Programu prací“.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nesoulady nebyly
8.1.5
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Tento byl aktualizován
v předloženém „Programu prací“.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v červenci ve výši 185 564,25 EUR,
který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne 12.11.2008 spolu s managerem projektu.
8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC
Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou „A“ k faktuře – položkově provedené práce se
všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě.
MZOPV č. 6
40
ŘÍJEN 2008
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.6
8.1.7
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Dosud nebyly vydány žádné změny.
8.1.7.2 Očekávané změny
Zhotovitel oznámil, že hodlá vzhledem k urychlení, požádat o změnu části na SO – 03
Vodojem Vracov, kde chce stropní konstrukci – monolitickou, nahradit konstrukcí
prefabrikovanou – bez cenového dopadu. Po předložení kompletních dokladů ke změně,
správce stavby vydá stanovisko dle OP.
V průběhu zpracování realizační projektové dokumentace a při výrobních výborech jsou
oboustranně navrhovány drobné změny směřující ke zlepšení provozních podmínek či
případně snížení ceny dle smlouvy o dílo. Tyto návrhy jsou evidovány a budou vyhodnoceny
při ukončení projektových prací v souborné změně technického řešení.
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Dosud nebyly schváleny změny.
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Nebyly vzneseny.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Nebyly schváleny žádné požadavky.
8.1.9
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Nebyly vydány.
8.1.9.3 Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Dušan Novotný
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 6
41
ŘÍJEN 2008

Podobné dokumenty

16 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

16 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as kontrol a zkoušek – dle plánu řízení jakosti této stavby. 8.1.4.3 Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v červenci příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve stavebním deníku. ...

Více

3 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

3 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as Datum ustanovení zástupců zhotovitele: 1. Miroslav Matějka 2. Bohdan Kopecký

Více

2053 Textová cást

2053 Textová cást Martin Gerža, starosta obce

Více

Stephen King Osvícení

Stephen King Osvícení případ je určitým poučením, a proto jsem nadnesl záležitost vašeho… vaší minulosti. Během zimy 1970-1971, poté, co jsme hotel dali do pořádku, ale ještě před první sezónou, jsem najal toho… toho ne...

Více

Kouřimský zpravodaj 6/2015

Kouřimský zpravodaj 6/2015 věcí, Českou televiZdroj: www.narozeni1918.cz zí a Českým rozhlasem ojedinělý projekt nazvaný „Narozeni 1918“. Tento rozsáhlý projekt, na kterém se společnost bude podílet jak produkčně, tak i uměl...

Více