Lékárnička do terénu (pdf, 14 stran)

Transkript

Lékárnička do terénu (pdf, 14 stran)
DOPORU ENÍ LK HS 1 - 2005 (návrh)
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE
+
LÉKÁRNI KA HOROLEZCE
1) ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE:
-
mobilní telefon + telefonní ísla na záchranné (horské) služby
píš alka
baterka – elovka (s LED diodami)
víceú elový kapesní n ž (s n žkami)
sví ka + zapalova
papír + tužka (oby ejná)
bivakovací vak (ž árák) pro dv osoby
malá karimatka (cca 50 cm x 35 cm) v zádové ásti batohu
dle charakteru akce – adekvátní zásoba jídla a pití + rezervní oble ení
další vybavení dle charakteru akce
2) LÉKÁRNI KA – základní modul:
a) zdravotnický materiál:
-
aluminiová (ALU) fólie (1)
trojcípý šátek – zdravotnický, nap . z netkané textilie (1)
trojcípý šátek výrazné barvy (žlutá, oranžová) z pevné látky (dostate n velký) (1)
pružné obinadlo ší e 12 cm, délka 5 m (2)
obvaz hotový .4 – se dv ma polštá ky (2)
cívka kvalitní náplasti 2,5 cm x 1 m (1)
resuscita ní rouška
rukavice latexové chirurgické (1 pár)
zavírací špendlík (2)
b) léky
Lékové vybavení lékárni ky horolezce – základní moduly pro horolezce,
vedoucího expedice a expedi ního léka e
-
rozd lení dle doporu ení UIAA, upraveno a modifikováno na národní pom ry
k 5.1.2005
symbol Rp. = lék není voln prodejný, k dostání v lékárn pouze na recept od
léka e
1. Minimum pod skálu (akce do 10 dn , oblasti s dostupnou léka skou pomocí) =
základní vybavení lékárni ky dle doporu ení UIAA (vybavení pro nouzové situace a
zdravotnický materiál - viz text naho e)
- záleží na jak dlouho a kam jedete lézt, krátkodobé lezecké výlety se úpln obejdou bez
lék – v p ípad pot eby lze nastoupit do auta a odjet dom
- nutné vzít léky, které trvale užíváte, v dostate ném množství
- ostatní léky dle vlastního uvážení, dle individuálních potíží a zkušeností, lze
doporu it:
- DEZINFEKCE, ANALGETIKA, O NÍ KAPKY, LÉKY NA PR JEM
- dezinfekce na drobné od rky (Betadine liq., mast), analgetika na bolesti hlavy, zub ,
event. spasmolytikum ..(Paralen tbl, Algifen tbl. nebo kapky Rp.), analgetika i v masti
na svalová a šlachová poran ní (Ibalgin, Voltaren), Endiaron p i st evních potížích,
o ní kapky (o – Septonex), ochranný krém s UV filtrem, ty inka na rty
- jste-li alergi ní, p ibalte ješt antihistaminikum v tabletách (Zyrtec)
2. Základní modul pro horolezce a vysokohorské turisty - dle charakteru akce (tento
modul odpovídá akci o délce trvání cca 10 dn a více)
BOLEST,HORE KA : Paralen, Ibalgin tbl.
SPASMOLYTIKUM: Algifen kapky nebo ípky Rp.
NACHLAZENÍ dekongescen ní nosní kapky: Sanorin 0,5 %o (lze i do o í)
KAŠEL: Sinecod tbl.- suchý kašel, Mucosolvan tbl. na odkašlání
PR JEM: Imodium, Endiaron, Smecta
ZVRACENÍ: Torecan ípky Rp.
HRDLO: Strepsils - pastilky rozpustné v ústech, Septolete pastilky
ANTACIDUM: Maalox nebo Anacid (p i opakovaných potížích lépe Ranisan, Quamatel Rp.)
O I: Ophthalmo-Azulen mast nebo Ophthalmo-Septonex kapky
RTY: Ty inka na rty s vysokým UV faktorem nebo zinková mast
DEZINFEKCE: Betadine roztok nebo Septonex sprej
ALERGIE: Zyrtec tbl.
Povinné:
- léky, které trvale užíváte v dostate ném množství
Poznámka:
- seznam obsahuje onemocn ní „od hlavy k pat “, která mohou nastat. V ad oblastí
jsou stejné nebo analogické léky k dostání v lékárnách, kde je možné je zakoupit
- pro akce do 1 m síce posta í pro vlastní pot ebu cca 1 plato od každého léku obvykle 10 tablet nebo 1 lahvi ka, 1 mast (dle lékové formy)
3. Rozši ující modul pro expedice do velehor (nad 2500m) a akce déletrvající i akce
v odlehlých oblastech (pro horské v dce a vedoucí expedice, event. ú astníky expedice)
VÝŠKOVÁ NEMOC: Nifedipin 20mg ret.tbl.(Corinfar..), dexametazon (Fortecortin 4mg
tbl.), acetazolamid tbl á 250 mg (Diluran) vše Rp.
SILNÁ ANALGETIKA: Tramal supp. Rp. nebo inj.., Fentanyl inj.(Rp. s modrým pruhem),
Temgesic sbl. (& s modrým pruhem)
VY ERPÁNÍ - Glukoza tbl., gel
ANGINA PECTORIS: Nitroglycerin (tbl), Isoket sprej, vše Rp.
R ZNÉ (vychytávky) - nepovinné, lze doporu it:
mastný tyl nebo gáza s jodpovidonem (Inadin) – použití v p ípad , kdy je nežádoucí
p isychání obvazu k rán – popáleniny, velké puchý e..
léky na nespavost (Stilnox, Dormicum Rp.)
mast na rty s antivirotickým ú inkem (Vectavir)
mast s antibiotikem (Framykoin ung. Rp.)
Wobenzym – podp rný prost edek p i lé b zán tu, otoku, poran ní
Vhodnou alternativou šití drobných ran je lepení rány pomocí STERI-STRIPu – úzké proužky
náplasti s vlákny, které se lepí kolmo na ránu po sblížení jejích okraj , jednotlivé proužky se
lepí cca 0,5 - 1 cm od sebe, mezi proužky m že vytékat p ípadný sekret z rány
istý, vyžehlený šátek zabalený v igelitovém sá ku nebo sterilní chirurgická jednorázová
rouška pro malé chirugické výkony, ošet ení puchý , omrzlin…, n kolik sterilních tverc
jednorázov balených pro ošet ení drobných poran ní
4. Rozši ující modul pro léka e – horolezce (vše Rp.)
+ INJ. FORMY N KTERÝCH LÉK :
Dexamethazon 4mg, Methylprednisolon 250mg, Adrenalin 1mg, antihistaminika ( Tavegyl
nebo Dithiaden), Torecan, Glukoza 40% amp , silná analgetika – Tramal 100mg, Fentanyl
2ml, event. Ketamin 100mg, Dormicum 5mg
AQUA PRO INJ. nebo FYZIOLOGICKÝ ROZTOK amp. á 10 ml
ANTIBIOTIKA: se širokým spektrem ú inku….Amoksiklav 375 (625)mg tbl. á 8 hod nebo
Zinnat 250 mg tbl. á 12 hod, Ciprofloxacin 500mg tbl. á 12 hod, Claforan inj. 1,0g
ŠITÍ – jednorázové, nevst ebatelné, se zatavenou jehlou k niti
MINIINSTRUMENTARIUM – peán, n žky (sterilní), event. pinzeta
Sterilní tverce, vata, obvazový materiál
R ZNÉ:
- sterilní materiál pro aplikaci inj. forem lék (jehly, st íka ky, tampony)
- lokální anestetikum inj. (Mesokain, Bupivakain) nebo v masti (Mesokain, EMLA
krém, náplast)
- o ní anestetikum: Novesin, kapky s kortikoidy (Maxitrol)
- lé ba omrzlin: kys. acetylosalycilová (Acylpirin), periferní vazodilatancia (Agapurin,
Trental) tbl.
5. Modifikovaný modul pro zdravotníka: Pokud není ve výprav p ítomen léka , m l by
jeho funkci zastoupit zdravotník i zkušený vedoucí expedice a p ibalit ke svému modulu
vedoucího (ad 3) další léky:
Adrenalin inj.– lze zam nit za EpiPen (p i anafylaktickém šoku), jednoduchá aplikace do
svalu stehna, ur eno pro aplikaci laiky, velmi nákladné
Silná analgetika: lze aplikovat na sliznici úst nebo na nosní sliznice tampónkem i kapátkem
(Tramal, Fentanyl) nebo tableta pod jazyk – Temgesic sbl.tbl. (vše Rp. s modrým pruhem)
Anestetika lze aplikovat lokáln v krému: EMLA krém, náplast, o ní anestetikum:
Novesin, vše Rp.
Antibiotika (Amoksiklav, Zinnat, Ciprofloxacin tbl., vše Rp.), šití, Steri-Strip, peán, n žky –
pokud možno sterilní, zatavené v obalu
3) P ÍLOHA:
dopl ující text k nouzovému vybavení
dopl ující text ke zdravotnickému materiálu
dopl ující text k lék m
Dopl ující text k lékovému vybavení - VADEMECUM LÉ IVÝCH P ÍPRAVK
-
následující text má za cíl seznámit s indikacemi, nej ast jšími kontraindikacemi a
nežádoucími ú inky jednotlivých doporu ených lék , nabídnout další možnosti a
formy lé iv a vysv tlit zp sob jejich podávání
Všeobecná pravidla p i podávání lé iv laiky:
-
-
-
skoro každý lék má mimo své lé ivé ú inky i ú inky nežádoucí – n kdy závažn jší;
pokud to jde, je vždy lepší se užívání lék vyhnout; v ostatním p ípad si dob e p e t te
p íbalový leták, kde najdete informace o interakcích s ostatními léky nebo jejich
nežádoucích ú incích, dávkování a dále dávkovací intervaly léku, které je t eba
dodržovat
léky nemají oddalovat návšt vu léka e!! mají pomoci snížit obtíže a p ekonat tak
dobu, než se dostanete k léka i
sledujte expiraci lék (kdy projdou) – tip: napište si na krabi ku léku výrazn m síc a
rok expirace (nap . 3/03 – tj. expirace v b eznu 2003); prošlý lék je nejen mén
ú inný, ale m že poškodit zdraví
vozte s sebou p íbalové letáky – vy sami použití léku znát m žete, ostatní t eba ne
vozte s sebou (zvláš u expedic v odlehlých a nedostupných oblastech) dostate né
množství léku; p i pravidelném užívání by vám m l lék vysta it aspo na 3 – 4 dny –
tj. než se dostanete do civilizace
nezapome te doma léky, které pravideln doma užíváte – v dostate ném množství!
musí vám s rezervou vysta it na celou expedici.
máte-li závažn jší onemocn ní, musí být p ed odjezdem kompenzované; s vaším
onemocn ním a s léky, které užíváte, seznamte vašeho expedi ního léka e nebo
vedoucího expedice; v p ípad vašeho vážného poškození zdraví tak uleh íte
stanovení správného postupu lé by
p i vystavení lék extrémním podmínkám (teplo, mráz), léky po p íjezdu z expedice
odneste ke znehodnocení do lékárny
neužívejte léky kombinované v nevhodných kombinacích, v nevhodných situacích –
nap . analgetika s barbituráty p i výškové nemoci, léky mezi s sebou zbyte n
-
nekombinujte; n které kombinace se mohou vzájemn vyrušit nebo nadm rn zesílit
ú inek; naopak n které kombinace jsou výhodné (viz p íbalový leták)
šok, polytrauma – podávání lék ústy, podkožn nebo do svalu je neú inné!!! Nejste-li
zb hlí v aplikovaní intravenózních injekcí, použijte n které alternativní postupy
Jaké léky vozit na expedice?
-
-
-
na expedici není vhodný as pro experimenty; užívejte léky, které:
o máte vyzkoušené
o mají nejmén nežádoucích ú ink
o netrpíte na n alergií
o neovliv ují významn pozornost
o netlumí dechové centrum
na trhu je ada preparát v r zných lékových formách (tabletky, kapky, ípky….) –
vyberte si takové, které vám vyhovují, jsou na hmotnost leh í, jsou nap . v plastu..,
každým rokem na trhu p ibývají nové preparáty, n které se zase p estávají vyráb t
nebo dovážet, m ní se i zp sob úhrady za jednotlivé léky, n které dosud voln
prodejné jsou nutné psát na recept a naopak
lze si vybrat z nabídnutého seznamu nebo se pora te s vaším léka em i lékárníkem;
seznam si neklade za cíl, a ani nem že, být úplný
Jak se o léky b hem expedice starat?
-
-
nevystavujte léky nadm rnému horku nebo mrazu (dbát na správné zabalení a
umíst ní ve stanu, v batohu..)
n které léky nesnáší sv tlo (obvykle jsou v tmavých lahvi kách), uchovejte je v temnu
chra te léky i obvazový materiál p ed vlhkem – léky i obvazy zabalte do igelitových
sá k
ada firem vyrábí lékárni ky – obaly r zných velikostí; léky i obvazový materiál se
zde dají p ehledn uspo ádat; rozmyslete si, s ohledem na p ipravovanou aktivitu, jaká
velikost je pro vás „akorát“; jiná velikost (i obsah) se hodí pod skálu do batohu, jiná
do st ny a jiná zase na vybavení do BC; ani zakoupená lékárni ka není nepromokavá
pokud se rozhodnete zakoupit lékárni ku již vybavenou, zkontrolujte si obsah, zda je
tam vše, co byste event. mohli pot ebovat
Další možné tipy na vybavení lékárni ky:
-
-
nep ilnavý obvaz – nep isychá k rán (popáleniny, puchý e), v balení je tverec gázy,
napušt ný nap . bílou vaselinou nebo jodpovidonem (má dezinfek ní ú inky, pozor na
alergii na jod), jedna z možností je Grassolind neutral, m žete se také ptát na „mastný
tyl“
obvazový materiál zakoupíte v lékárn , nebo zdravotnických pot ebách
pro delší pobyty v odlehlých oblastech je vhodné malé instrumentarium – peán
(pinzeta se zámkem) – pomocí peánu vytáhnete cizí t leso z rány, zašijete ránu, ale i
vytrhnete zub, n žky – zast íhnou obvazový materiál na pot ebnou velikost, vypustí
zkrvavený obsah puchý e, ust ihnou nit po zašití rány, šití – nit z nevst ebatelného
materiálu s natavenou zahnutou jehlou
-
vhodnou alternativou šití drobných ran je lepení rány pomocí STERI-STRIPu – úzké
proužky náplasti s vlákny, které se lepí kolmo na ránu po sblížení jejích okraj ,
jednotlivé proužky se lepí cca 0,5 - 1 cm od sebe, mezi proužky m že vytékat
p ípadný sekret z rány
Lékové vybavení lékárni ky:
BOLEST, HORE KA
Akutní bolest
– varovný p íznak onemocn ní nebo úrazu
– spolu s vlastním úrazem nebo onemocn ním je silným stresorem – spouští nervové,
hormonální, imunitní a zán tlivé reakce organismu (stresové hormony), které mají adu
nežádoucích ú ink na celý organismus – první pomocí je vhodná a v asná analgézie
Doprovodné p íznaky akutní bolesti:
- pocení, zrychlení srde ní akce, zrychlení dýchání
- vazokonstrikce (stahnutí cév, zmenšení kapacity cévního e išt )
- rozší ené zornice
- zpomalení peristaltiky st ev, zhoršené vyprazd ování mo ového m chý e
- zvýšení hladiny krevního cukru v krvi, spot ebovávání vlastního organismu
a) malá až st ední bolest: neopiodní p ípravky – analgetika–antipyretika,
nesteroidní antiflogistika, spasmolytika
b) st ední až silná bolest – slabý opioid (pouze na recept)
c) velmi silná bolest – silný opioid (recepty s modrým pruhem)
a) neopiodní p ípravky - malá až st ední bolest:
Analgetika-antipyretika
– p sobí na úrovni periferních nervových zakon ení, které jsou drážd ny bolestí, ovliv ují
receptory bolesti, tlumí syntézu p enaše bolesti (bolestivých hormon ) a mediátor
zán tu (p . ACYLPYRIN, NOVALGIN)
– ovliv ují bolest na míšní a centrální úrovni, potla ují syntézu bolestivých mediátor
v CNS (paracetamol - PARALEN)
– rychlý nástup ú inku (nejrychlejší jsou effervescentní – ve vod rozpustné formy,
snadn ji a rychleji se vst ebávají – vyšší hladina látky v plazm - rychleji je dosažen
požadovaný ú inek)
– „stropový efekt“ – od ur ité dávky se nezvyšuje analgetický efekt, ale nežádoucí ú inky
léku
Kyselina acetylosalicylová (ACYLPYRIN):
Dávkování: jednotlivá dávka ve voln prodejném balení je 500mg tbl. (dostate ný
protihore kový efekt), analgetický efekt má dávka 650 – 750 mg á 3 – 4 hod, max. denní
dávka je 4000 mg za 24 hod.
Indikace: bolesti u hore natých stav , bolesti zub , n které bolesti hlavy, omrzliny – 250
mg/24 hod (zábrana syntézy zán tlivých mediátor ), akutní infarkt myokardu – „ ed ní krve“,
brání shlukování krevních desti ek – 500 – 1000mg (jednorázová dávka p i akutním stavu)
Nežádoucí ú inky (NÚ): krvácení do trávícího ústrojí, bolesti hlavy, závrat (p edávkování),
možné alergické reakce, nikdy nepodávat d tem!!
Paracetamol (PARALEN)
P sobí centráln , neovliv uje mediátory zán tu p ímo v tkáni, nízká schopnost alergizace, ve
vysokých dávkách toxicita pro játra, nižší ú innost p i bolesti se zán tlivou složkou, vhodné
pro d ti, u dosp lých je výhodná kombinace kyselina acetylosalicylová + paracetamol
(ACYFEIN, TOMAPYRIN – tbl., efferv. – ve vod rozpustné - tbl)
Dávkování: dávka analgetická je vyšší, než 500mg (obvyklé balení), dop. 600 – 1000mg
(max. 4000mg za 24 hod!!, p i delším podávání max. 2500mg za 24 hod), dávkovací interval
4 – 5 hod, efferv. – ve vod rozpustná forma - EFFERALGAM
Indikace: bolesti hlavy, zub , bolesti pohybového systému i zán tlivé, hore ka, nachlazení
Analgetika - spasmolytika
NOVALGIN - relativn vysoký analgetický ú inek, ovliv uje útrobní bolest (spasmolytický
ú inek), 500mg v 1 tbl i kapky
ALGIFEN - kombinace se spasmolytiky, tablety, ípky, kapky 500 – 1000 mg á 6 hod
SPASMOPAN – kombinovaný preparát paracetamol + spasmolytikum + Codein - ípky
VALETOL - kombinace + kofein a paracetamol, mén NÚ, tbl.
Indikace: spasmolytická složka p ízniv ovliv uje útrobní bolest, n které migrény, n které
bolesti zub , barbituráty nikdy nepodávat p i bolestech hlavy jakou sou ást akutní horské
nemoci, v p ípad zvracení je vhodn jší podávat ípky
Dávkování: viz p íbalový leták jednotlivých lék , užívat pouze co nejkratší dobu!!! (závislost
+ ada NÚ), jsou na recept
Nesteroidní antiflogistika (NAF)
Indikace: bolestivé stavy postihující pohybový systém, potla ení zán tu a tlumení bolesti p i
zán tu, potla ují tvorbu mediátor zán tu na periferii i centráln , silná vazba na plazmatické
bílkoviny – pozor p i užívání dalších lék ! Možná je celková i lokální aplikace (gel, mast,
sprej)
IBUPROFEN, IBALGIN – tbl., vhodný i pro d ti (sirup), (lok. DOLGIT krém)
DICLOFENAC – tbl, vyšší analgetická ú innost, vhodné i pro déledob jší podávání (lok.
DOLMINA, VOLTAREN emulgel)
INDOMETACIN – tablety, ípky, vysoká analgetická ú innost, delší trvání ú inku, nežádoucí
ú inky!! (lok. INDOBENE gel)
PROFENID, SURGAM – tbl., vysoká analgetická ú innost, vhodné i pro dlouhodob jší
podávání
KETONAL – vysoká analgetická ú innost, vhodné i pro dlouhodob jší podávání (krém,
ípky, tbl., retard. tbl)
Dávkování: viz p íbalové letáky, výhodné používat lokální p ípravky, pouze Ibalgin je
k zakoupení bez receptu, ostatní pouze na recept
b) Opiodní p ípravky – lé ba st edn silné, silné až velmi silné bolesti
Indikace: tlumení silných akutních bolestí, akutní infarkt myokardu, plicní embolie, t žké
koliky, závažná poran ní hrudní, amputa ní, rozlišujeme silné a slabé opiody, jednotlivé látky
se liší ú inností a NÚ, p i bolestech pohybového systému jsou výhodné kombinace s NAF
NÚ: útlum dechu, hlavn ve vysokých dávkách, nevolnost, zvracení, snížení peristaltiky st ev
a zpomalení vyprazd ování žaludku, retence mo e, alergie
Kontraidikace: alergie, mozkolebe ní poran ní bez um lé plicní ventilace, otok mozku,
nepodávat u bolestí sval – spasm (ú inn jší jsou spasmolytika)
FENTANYL
– silný opiod pro tlumení silných bolestí
– lze aplikovat na nosní sliznici, rychlost vst ebání je cca do 15 min., aplikuje se objemov
malé množství do obou nosních pr duch nebo na sliznici dutiny ústní (dávka cca
1µg/kg). Fentanyl je distribuován v amp. 50µg v 1ml., vhodné mít kapátko, vatovou
ty inku nebo malý tamponek, ú inek 10 – 60 minut, kumuluje se
– pouze na recept s modrým pruhem
TRAMADOL (TRAMAL)
– k tlumení st edn silných až silných bolestí
– ada preparát a forem, k dostání pouze na recept
– minimální riziko rozvoje závislosti, zácpy a útlumu dechu
– výhodná je kombinace s nesteroidními antirevmatiky
– dávka cca 1,0 – 1,5 mg/kg ústy (tablety, kapky) nebo ípky (100mg) á 4 – 6 hod
– i Tramal lze podat na sliznici dutiny ústní nebo nosní (viz Fentanyl)
BUPRENORFIN (TEMGESIC sbl.)
– relativn vysoká analgetická ú innost, léková forma je ur ena k podání do dutiny ústní
pod jazyk – nechat rozpustit, nezapíjí se, nerozkousává se
– nástup ú inku je cca do 1 hod (p . vhodné na transport), trvání ú inku 6 – 8 hod,
dop.dávka 3 - 6µg/kg tj. 1 – 2 tbl á 8 hod
– pouze na recept s modrým pruhem
Co zabalit z analgetik do lékárni ky?
1. slabé analgetikum (neopiodní) – nachlazení, hore ka, bolesti zub , malé bolesti (ASA,
Paralen, možné v rozpustných formách)
2. NAF – (Ibuprofen…) p i bolestech pohybového ústrojí, hlavy, tbl + ípek + mast
3. analgetikum-spasmolytikum (p . Algifen, Novalgin , Valetol) – útrobní bolesti,
spasmy
4. silné analgetikum – opiodní – p i velmi silných bolestech, je lepší po ítat s alternativní
cestou podání (Temgesic, Fentanyl, Tramadol ípek)
RÝMA
- léky ve form kapek nebo spreje
- užívají se max. 1 týden – poškozují sliznici nosu
- snižují otok nosní sliznice, tlumí nadbyte nou sekreci (usnad ují tak dýchání),
potla ují pocit zalehnutí, bolest a tlak v uchu
- spreje se dají využít p i otoku hrtanu (nap . p i závažné alergické reakci, bodnutí
hmyzem do jazyku a krku) – dozadu do krku nebo na místo bodnutí se vst ikne dávka
léku, která brání otoku, p ekrvení sliznice a tak vst ebávání jedu z místa bodnutí;
vhodné doplnit studeným obkladem na krk; p i bodnutí do jazyku navíc cucejte kostky
ledu nebo vyplachujte dutinu ústní studenou vodou
-
NASIVIN, NASEN SPRAY, OLYNTH, OTRIVINT
SANORIN (0,5%o roztok je o ní i nosní zárove – m žete ušet it jednu lahvi ku)
BOLEST V KRKU
- pro cesty jsou nejvhodn jší a nejskladn jší tabletky nebo pastilky s dezinfek ními
ú inky, které se cucají (nerozkousávají se)
- po užití léku minimáln ½ hodiny nepijte a nejezte, lék by ztratil na ú innosti!!
- jestliže potíže neustoupí do 3 dn a p etrvává teplota – hore ka, je nutné navštívit
léka e (jedná se pravd podobn o angínu, možná je i infek ní mononukleoza), p i
nedostupnosti léka ské pé e nasa te širokospektrá antibiotika (viz dále)
- STREPSILS – pastilky, více variant, chutí, kombinace s vitamínem C
- STREPSILS PLUS – kombinace s lokálním anestetikem, mají znecitlivující ú inky,
velmi ú inné na bolest
- NEO ANGIN pastilky
- SEPTISAN, FARINGOSEPT – tabletky, mohou t hotné a kojící matky
- SEPTOLETE, SEPTOFORT
- NEOSEPTOLETE, TANTUM VERDE, COLDREX LARYPLUS – s anestetickými
ú inky
- naprosto nejú inn jší proti bolesti v krku zp sobeném mikroorganismy jsou jodové
preparáty – JOX, nevýhodou je možná alergie na jod a forma podávání – pouze
kloktadlo nebo sprej
KAŠEL (rozlišujeme kašel suchý a vlhký)
Suchý kašel (antitusika):
- nemocný nic nevykašlává, kašel je vy erpávající, ruší spánek, m že zp sobit až
zvracení, asto se vyskytuje na po átku onemocn ní dýchacích cest, kdy
mikroorganismy napadená a p ekrvená sliznice dráždí ke kašli
- ve form kapek nebo tabletek, podávají se n kolik dní
- nepodávat p i kašli, kde vykašláváte hlen
- SINECOD tbl., SILOMAT kapky
- DITUSTAT kapky, STOPTUSSIN kapky – vhodné i pro t hotné i kojící matky, d ti
nad 6 m síc v ku
- ROBITUSSIN (ú inná látka je obsažena i v kombinovaných preparátech Paralen Plus,
Coldrex Night)
Vlhký, produktivní kašel (expektorancia):
- podporují kašel, podporují ztekucení a odstran ní hlenu z dýchacích cest
- podávají se b hem dne, max. do 17. hodiny
- nutný dostate ný p ísun tekutin
- užívají se 1 týden až 10 dní
- MUCOSOLVAN tbl., AMBROBENE, BROMHEXIN tbl. i kp., FENORIN
- ACC ve vod rozp. tbl., MUCOBENE – nejd íve 2 hodiny po podání antibiotika
- WOBENZYM – podporuje ztekucení hlenu, brání otoku sliznice dýchacích cest p i
zán tu
ANTIBIOTIKA
- na cesty jsou vhodná antibiotika se širokým spektrem ú inku (ú inkují na adu
b žných mikroorganism zp sobujících zán ty dýchacích cest, mo ové infekce,
st evní infekce, infekce m kkých tkání)
-
O I
-
-
-
antibiotika se obecn nasazují dle citlivosti, jestliže obtíže trvají minim. 2 – 3 dny,
nelepší se p i podávání dezinfek ních pastilek, analgetik nebo lék proti hore ce a
celkový stav se zhoršuje
je nutné dodržovat dostate né dávkování a dávkovací intervaly
antibiotika se podávají ješt t i dny po vymizení obtíží
antibiotika m nit, jestliže jsou p vodní podávána minimáln 2 - 3 dny a obtíže
neustupují, ale zhoršují se, nejlépe dle testu citlivosti (u léka e)
p i alergické reakci (vyrážka, otoky, pokles tlaku, obtížné dýchání, šok) antibiotika
vysa te a podejte antihistaminikum, antibiotikum nahra te antibiotikem z jiné
skupiny (pokud jste alergi tí na penicilinová antibiotika, budete pravd podobn
alergi tí i na cefalosporinová)
peniciliny: AMOKSIKLAV (1 tbl. 375 - 625 mg á 8 hodin)
cefalosporiny: ZINNAT (250mg tbl. á 12 hod) nebo pro léka e CLAFORAN 1,0g i.v.
- nitrožiln (dávka 1g á 12 hod. p i nekomplikovaných infekcích, p i t žkých infekcích
až 2g á 8 hod i.v.)
makrolidy: RULID (150mg tbl. á 12 hod), SUMAMED (1 tbl, cps. 500mg 1x denn
po dobu t í dn , nejmén jednu hodinu p ed jídlem nebo dv hodiny po jídle),
KLACID (250mg tbl. á 12 hod)
chinolony (p i alergii na PNC a cefalosporiny): CIPRINOL 500mg tbl. á 12 hod
antibiotika vám p edepíše pouze léka
o i se snažíme chránit p ed infekcí; o ní kapky a masti nepoužíváme po expiraci, po
otev ení se doba expirace zkracuje na 3 týdny, o i vyplachujeme nejlépe proudem
isté vody, borová voda na cesty je nevhodná, p ipravuje se v lékárn a rychle podléhá
zkáze
kapky a masti bez antibiotik: O – SEPTONEX, O – AZULEN mast – na leh í zán ty –
zvýšená sekrece z o í, dezinfekce po vyjmutí cizího t líska z oka, leh í formy sn žné
slepoty
kapky a masti s antibiotikem: O – FRAMYKOIN, O – CHLORAMPHENICOL – p i
zán tech spojivky a u t žších forem sn žné slepoty
kapky s antibiotikem a kortikoidy: MAXITROL suspenze a mast, GARASONE kapky
a mast – p i zán tech oka nebo jejich prevenci nap . p i sn žné slepot , nepoužívat po
odstran ní cizího t lesa z oka
p i sn žné slepot , kterou provází bolest nedovolující otev ít o ní ví ka, je-li nutné
vid t nap . na sestup, lze použít lokální anestetikum NOVESIN 0,4 % o ní kapky,
aplikuje se 1 kapka do každého oka v intervalu 30 – 60 s 3x – 10x za sebou,
anestetikum lze použít i p i odstra ování cizího t lesa z oka, pak aplikujeme pouze do
postiženého oka; POZOR!! lne-li t leso v oku pevn – neodstra ujeme, p ekryjeme
ob o i!! a odtransportujeme zran ného k o nímu léka i
obecn mast brání slepení o ních ví ek, chrání rohovku p ed vysycháním – mast je
polopr hledná, je vhodn jší na noc nebo p i zakrytí oka
kapky jsou pr hledné, lépe aplikovat p es den, zvláš pot ebujete-li vid t
dodržujte dávkování a dávkovací intervaly
chra te si o i, zán ty rohovky se obtížn hojí, p es zakalenou rohovku není vid t
(slepota)
o-septonex a azulen jsou bez receptu, ost. na recept
ZVRACENÍ
- TORECAN – nejlépe ípky, aplikují se do kone níku, další eventualitou je Torecan
inj. – aplikuje se do žíly (i.v.), pouze na recept
- p i zvracení je vhodné i ostatní léky podávat ve form ípku, ne tabletek
PR JEM
- nej ast jší je pr jem cestovatel , vyvolaný dietní chybou, vysokým rizikem jsou cesty
na st ední a dálný východ, nedostate n upravená strava a voda
- pr jem obvykle odeznívá do 1 týdne
- první a nejd ležit jší opat ení je rehydratace (iontové nápoje, minerálky, aj)
- dietní režim, nedráždivá strava
- st evní dezinficiencia – ENDIARON tablety, lze i suspenze – podává se u všech
pr jm s pravd podobnou infek ní etiologií (nap . pr jem cestovatel ), podává se 1
tbl. 3xd po jídle, max. 7 – 10 dn , kontraindikací je gravidita, ERCEFURYL cps. –
4xd jedna kapsle
- antimotilika – léky zpomalující innost st ev, nepodávat d tem do 6 let, kojícím
matkám, u náhlých p íhod b išních, nepodávat jako primární lék u pr jm vyvolaných
invazívními kmeny – tj. u nemocných s vysokou hore kou, kte í mají pr jmy s krví a
hlenem, dávkování: 2 tobolky, následuje 1 tobolka po každé ídké stolici (IMODIUM
tbl, IMODIUM subl. tbl. – není pot eba zapíjet, rozpustí se pod jazykem, balení po 8
tbl lze zakoupit bez receptu, LOPERON cps.)
- léky, které na velký povrch vážou vodu – SMECTA prášek v sá cích, 3xd rozpustit
v 50 ml tekutiny, CARBOSORB, CARBO MEDICINALIS, CARBOCIT,
CARBOTOX (živo išné uhlí, 2 – 4xd zapít vodou) – zmenší se po et vodnatých
stolic, vhodné i u d tí, jsou voln prodejné, lze je kombinovat s dezinfek ními
preparáty (Endiaron)
- specifická antimikrobiální lé ba obvykle není nutná, pr jem obvykle sám odezní do 5
dn , p i t žkém, dlouhém pr b hu lze podat antibiotika
- prevence antibiotiky se nedoporu uje – antibiotika naruší b žnou mikrobiální flóru,
která má ochranou funkci, zvýší se tak náchylnost k infekci
- po p íjezdu je dobré obnovit normální floru trávícího traktu - jogurty s Bifi florou, p i
neustupujících potížích HYLAC forte kapky Rp., nutné nechat vyšet it stolici
(vylou ení salmonelozy atd.)
TRÁVÍCÍ OBTÍŽE
- antacida – dyspepsie, pyrózy (pálení žáhy), nelé í p í inu obtíží, neutralizují HCl
produkovanou v žaludku, snižují pálení a bolest, sou ást protiv edové lé by, užívají se
mezi jídly a na noc, tekuté formy jsou ú inn jší, m žou zhoršovat vst ebávání
ostatních užívaných lé iv – MAALOX tbl, susp. – sá ky, ANACID susp. – sá ky,
snížením acidity žalude ní š ávy mohou zvýšit náchylnost ke st evním infekcím
- protiv edové léky: nap . RANITAL, RANISAN… 150 mg 2xd ráno a ve er, Rp.
- bolest – spasmoanalgetika (viz kapitola lé ba bolesti) – pouze na recept
- zácpa – LAXYGAL, GUTTALAX, ú inek za 8 – 10 hodin, kontraidikací je náhlá
p íhoda b išní, t hotenství, kojení
- hemoroidy – masti, ípky, užívají se p i sv d ní, bolesti, zán tlivých komplikacích
hemoroid , obsahují dezinfek ní a stahující látky, n které anestetikum – DOBEXIL
H, PROCTO-GLYVENOL, KETAZON H, FAKTU ípek, mast, aplikují se na
postižené místo
NESPAVOST
- nej ast ji postihuje cestovatele ve vyšších nadmo ských výškách
- jedním z vedlejších ú ink lék na nespavost je útlum dechového centra – p i procesu
aklimatizace jsou léky proti nespavosti nevhodné!!, léky proti nespavosti je lépe ve
vysokých nadmo ských výškách nepodávat
- ve vyšších nadmo ských výškách je možné podat acetazolamid (DILURAN) –
stimuluje nep ímo dechové centrum a m že odstranit periodické dýchání a tak zlepšit
kvalitu spánku, dávka 125 – 250 mg tbl. á 12 hodin
- na dlouhých cestách letadlem, p i nespavosti po dokonale zvládnuté aklimatizaci nap .
v BC možné použít hypnotika - DORMICUM tbl. 7,5 – 15 mg nebo HYPNOGEN
10mg tbl., STILNOX 10mg tbl., obvykle ½ - 1 tbl. t sn p ed spaním, ú inek hypnotik
se zvyšuje v kombinaci s alkoholem!!, nepodávat t hotným, kojícím a d tem, p i
aklimatizaci, periodickém dýchání, pouze na recept (ROHYPNOL je pouze na recept
s modrým pruhem)
ALERGIE (antihistaminika)
- ada preparát CLARITINE, ZYRTEC, LOTANAX, FLONIDAN, FENISTIL tbl –
obvyklá dávka antihistaminik je 1 tbl. 1xd p i potížích. FENISTIL gel - k lokálnímu
použití, chladí, proti sv d ní a otoku, lze použít i na popáleniny leh ího stupn – nap .
od slunce nebo p i štípnutí hmyzem
asto užívaný preparát ZADITEN je nutné podávat dlouhodob , nehodí se pro
krátkodobé užití p i ojedin lých alergických projevech
- PROTAZIN, DITHIADEN, TAVEGYL - v p ípad t žších alergických reakcí,
nekombinovat s alkoholem
- v p ípad t žší alergické reakce je vhodná kombinace antihistaminika + kortikoidu
(MEDROL tbl., FORTECORTIN tbl.)
- anafylaktický šok – EpiPen inj., jednorázové balení epinephrinu (adrenalinu), aplikuje
se na zevní stranu stehna, pacient m po prod laném anafylaktickém šoku hradí
pojiš ovna (život zachra ující lék), lék je velice nákladný (cca 2000 K )
VÝŠKOVÁ NEMOC
Acetazolamid (DILURAN)
- diuretikum – lék podporující mo ení (d ležitý je dostatek tekutin), urychluje
aklimatizaci nep ímo stimulací dechového centra v mozku
- dávkování 125 – 250 mg á 12 hodin
- v poslední dob kontroverzní lék, jeho užívání je doporu ováno pouze k urychlení
aklimatizace v p ípad záchranné akce, kdy není možné dodržet asový rozvrh
aklimatizace a k odstran ní periodického dýchání, obt žuje-li horolezce ve spánku
Nifedipin (ADALAT, CORDIPIN, NIFECARD, CORINFAR)
- podává se p i výškovém otoku plic (dušnost v klidu, bušení srdce, cyanóza)
- dilatuje (rozši uje) cévy v plicním e išti, má i systémové ú inky – p sobí pokles
krevního tlaku, zvláš p i dehydrataci
- dávkování: 20 mg ret. tbl. ústy, následná dávka á 6 hodin, vhodn jší v retardované
form (pomalejším uvol ováním nedochází k tak velkému poklesu systémového tlaku)
Kortikoidy
- podávají se p i výškovém otoku mozku
- Dexamethazon (FORTECORTIN) 8 mg ústy, dále 4 mg á 6 hodin, tabletky jsou po 4
mg, pro úvodní dávku si vezm te tabletky dv , dále á 1 tableta, ostatní léky
(DEXAMETHAZON Lé iva) pro podávání ústy mají nevýhodné balení, jedna
tabletka je pouze 0,5 mg
- v injek ní form : DEXONA inj. 4 mg v 1 ml inj. roztoku, aplikuje se do žíly nebo do
svalu, SOLU – MEDROL inj. sic. 125 – 250 mg, ampule obsahuje v jedné lahvi ce
suchý prášek methylprednisolonu i roztok na ed ní, odd lený zátkou – po smíchání
je roztok p ipraven k aplikaci do žíly
RTY
- rty pravideln ošet ujte krémem – ty inkou, ur enou k ošet ování rt , s vysokým
ochranným faktorem, event. zinkovou mastí
- opary (infekce herpes simplex), ošet ujeme gelem nebo mastí s virostatickými ú inky,
nejv tší ú inek mají p i zahájení lé by v samém za átku onemocn ní, již p i prvních
známkách vytvo ení oparu
- ZOVIRAX krém, HERPESIN krém – aplikovat v tenké vrstv na povrch patologicky
zm n né k že 5xd, á 4 hodiny s vynecháním no ní dávky, obvykle po dobu 5 dn
- VECTAVIR – nový lék, aplikuje se á 2 hodiny b hem dne po dobu 4 dn , ú inkuje i
po pozdním zahájení lé by už v rozvinutém stadiu choroby (p i výsevu puchý k )
DEZINFEKCE
- ránu je t eba vy istit, vhodný je proud isté vody, event. voda s mýdlem na odstran ní
ne istot, k zábran rozvoje infekce nebo lé b rány již infikované (pálení, bolest,
škubání v rán ) používáme dezinfekci
- rozlišujeme dezinfekce s jodem (jsou nejú inn jší, kontraindikace je alergie na jod) a
dezinfekce nejodové
- n které dezinfekce lze aplikovat p ímo do rány, n které jen na okolí rány
- jodové preparáty:
o BETADINE liq. - roztok - ne ed ný se používá k dezinfekci k že, okolí rány,
ed ný v pom ru 1:10 nebo 1:100 k dezinfek ní lázni (nap . p i ošet ení
omrzlin, výplachu ran, ošet ení popálenin, lé ení bakteriálních i plís ových
infekcí), edí se istou vodou, ed ný roztok nesmí být skladován – ztrácí
ú innost, je sv tlejší – m l by být p ipraven t sn p ed použitím; jako jediná
dezinfekce je distribuována v plastové lahvi ce 30 nebo 120 ml
o BETADINE mast mast se používá na popáleniny, ezné rány, tržné rány,
od eniny, kožní infekce a infikované vyrážky, nanáší se v tenké vrstv na
postižené místo 3x – 4x denn
o JODISOL – „jodové pero“, aplikuje se na okolí rány
o alternativou „mastného tylu“ – nep ilnavého obvazu je gáza s jodovým
povidonem INADIN, BRAUNOVIDON GÁZA S MASTÍ– ú inná látka je
stejná jako v Betadine roztoku
-
nejódové preparáty:
o SEPTONEX sprej, mast, prášek, AJATIN tinktura – slouží k dezinfekci
drobných od rek, okolí rány
o PROMANUM N sol, SOFTA-MAN – na bázi koncentrovaného alkoholu
(95%), k dezinfekci okolí rány, alkoholové preparáty jsou velmi vhodné
k dezinfekci p i kousnutí klíšt tem – narušují st nu mikroorganism a tak je
zabíjejí, minimální balení je však 100ml
o sou ástí n kterých injek ních lék nebo n kterých vybavených lékárni ek
bývají alkoholové instantní tvere ky – jednorázové balení tvere k
napušt ných alkoholem, v sou asnosti nejsou samostatn na trhu
o PEROXID VODÍKU 3% - k oplachu a vy išt ní ran, k výplach m dutiny ústní
i jako kloktadlo, roztok se používá ne ed ný
o HYPERMANGAN – susp., rozpustí se n kolik krystalek ve vod – roztok
musí mít sv tle r žovou barvu, slouží nap . k oplach m zanícených ran,
osv d ený v tropech p i plís ových infekcích nohou
-
-
LOKÁLNÍ ANESTETIKA
EMLA krém 5% - k lokální anestezii p i povrchových chirurgických výkonech, nanést
silnou vrstvu krému na k ži a p ekrýt obvazem, krém ponechat na k ži cca 1 hod, na
sliznici cca 10 min bez obvazu, po odstran ní krému je možné provést malý
chirurgický výkon
EMLA náplast – nalepí se na k ži na cca 1 hodinu, poté možné provést výkon, 2 ks
náplasti stojí cca 180 K
EMLA krém i náplast jsou velmi ú inné, avšak velmi drahé
SEPTONEX PLUS sprej – dezinfekce s anestetikem, k ošet ení od rek, ezných a
tržných ran, drobných popálenin I. a II. st., dezinfekce a anestezie p ed drobnými
chirurgickými výkony
Pro léka e: Injek ní formy: Mesocain inj – st edn dobé lokální anestetikum,
Bupivakain (Marcain 0,5%) - k infiltra ní anestezii je max. dávka 60 ml p i
koncentraci 0,25%
Použité zkratky:
amp. – ampule, lahvi ka
cps. – tobolka, léková forma ur ená k polykání (= tbl)
inj. – roztok pro nitrožilní podání léku
i.v. – podávání lék nitrožiln
kp. – kapky
liq. – roztok
p.r. – lék se zavádí do kone níku
Rp. – lék není voln prodejný, pouze na recept
supp. – ípek
susp. – suspenze
tbl. – tableta
tbl. ret. – tableta, u které se látka uvol uje postupn
tbl. subl. – tableta ur ená k rozpušt ní pod jazykem, nekouše se a nepolyká
Zpracovali:
Základní vybavení lékárni ky: Martin Honzík
Lékové vybavení: MUDr. Jana Kubalová
Konzultace lékového vybavení: PharmDr. Petra Hamsová

Podobné dokumenty

Lékárnička – léky

Lékárnička – léky receptu), v tabletách je pouze Ibalgin k zakoupení bez receptu, ostatní tablety jsou na recept b) + c) Opiodní přípravky – léčba středně silné, silné až velmi silné bolesti Indikace: tlumení silnýc...

Více

2005 – 15. Pelikánův seminář

2005 – 15. Pelikánův seminář CHAN TENGRI 2004 – EXPEDICE A ZKUŠENOSTI S ŘEŠENÍM POJISTNÉ UDÁLOSTI..........................46 EXPEDICE KHAN TENGRI, 25.7.-22.8.2004, ZDRAVOTNÍ POTÍŽE A UŽITÉ LÉKY...................................

Více

konference nedašov 2010

konference nedašov 2010 etapy stáí dle Who 15ti leté cykly

Více

Životní cykly parazitů

Životní cykly parazitů Oválné ty jaderné cysty jsou rezistentními formami parazita. Jak cysty tak trofozoity mohou být nalezeny ve výkalech (diagnostické stádium) . Cysty jsou velmi odolné, mohou p ežívat n kolik m síc v...

Více

První pomoc

První pomoc „B“ - um lé dýchání (Breathing Support) „C“ - nep ímá srde ní masáž (Cardiac Support). Hlavní chyby p i provád ní k íšení ob hu a dýchání nedostate ný záklon hlavy u dosp lých a zbyte n zna ný zákl...

Více

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu síla proti pohybu, těleso je zpomaleno nebo zastaveno. Působí-li síla kolmo na směr pohybu tělesa, těleso se začne odklánět od původního směru ve směru působící síly. Ve všech těchto pr...

Více

symboly - Bike

symboly - Bike Vadnutí, ke kterému mže dojít pehátím kotoue pi dlouhodobém brždní pi dlouhém sjezdu, mže negativn ovlivnit brzdné vlastnosti. Pro zaruení trvalých vlastností Shimano pináší kotoue a d...

Více