Rád si zajde na Hannibala Lectora. Tak proă by se mu műla

Komentáře

Transkript

Rád si zajde na Hannibala Lectora. Tak proă by se mu műla
MuÏ
maskou
© UIP
Rád si zajde na Hannibala Lectora.
Tak proã by se mu mûla rozklepat kolena pfied Brettem
Hullem, Jaromírem Jágrem nebo Joe Sakicem?
Pro Hockey se setkal s brankáfiem, kter˘ má b˘t oporou New
Jersey Devils na cestû za obhajobou Stanley Cupu.
S
ám by to o sobû nikdy nefiekl.
Jeho b˘val˘ kolega Chris Terreri
si je ale jist˘:
„V NHL není lep‰í brankáfi neÏ
Martin Brodeur.“
Mûl by o tom nûco vûdût.
Zku‰en˘ Terreri byl jedniãkou New Jersey
Devils, kdyÏ do ‰atny poprvé vstoupil devatenáctilet˘ klouãek jménem Martin Brodeur.
16
PRO HOCKEY
AUTOR: MAGNUS ALSELIND
„Od první chvíle mi bylo jasné, Ïe mám
pfied oãima boÏsk˘ talent,“ tvrdí Chris
Terreri.
PH: Jak to?
„Marty mûl uÏ tehdy v‰echno, co má hokejov˘ gólman mít. A taky od zaãátku ‰el za
sv˘m cílem, zdálo se, Ïe ho nic nemÛÏe rozhodit.“
Rozhozen˘ mohl b˘t naopak Terreri.
Nebojácn˘ mladík z francouzsky mluvícího
Montrealu se v dresu New Jersey pfiedstavil
jen ve ãtyfiech zápasech, av‰ak dafiilo se mu
natolik, Ïe bylo nad slunce jasné, Ïe se vrátí
– jako první brankáfi.
A Chris Terreri pochopil, Ïe tohle je zaãátek
jeho konce.
To bylo v sezonû 1991/92. V sezonû 93/94
se Brodeur vrátil a hned v dal‰í sezonû vyhrál
Martin
Brodeur
PRO HOCKEY
17
MARTINbrodeur
Stanley Cup. Na cestû k nûmu nevynechal
jediné utkání play off.
Terreri a Brodeur pfiesto zÛstali pfiáteli.
„Od Chrise jsem se toho hodnû nauãil,“ pfiipomíná Marty.
Stárnoucí Terreri se letos pfied pfiestupovou
uzávûrkou s New Jersey – byÈ nerad – rozlouãil a zamífiil k nedalek˘m Islanders v˘mûnou
za Johna Vanbiesbroucka. Pro Devils to byl
nevyhnuteln˘ tah. Martin Brodeur totiÏ zboÏÀuje atmosféru zápasÛ a náhradního brankáfie pou‰tí do branky jen zfiídka. A ten pak
nemá v nohách dost zápasové zátûÏe pro play
off.
„Marty je velk˘ dfiíã. A kdyÏ fiekne, Ïe chce
na led, tûÏko mu odpovíte NE. S ním má tohle
muÏstvo vÏdycky obrovskou ‰anci shrábnout
dva body za vítûzství,“ míní Chris Terreri.
Brodeur prakticky nepustí hokejku
z ruky – jak odli‰né od Ha‰ka.
MARTIN BRODEUR P¤IZNÁVÁ, Ïe mu ãasto pfiipomínají jeho nevídan˘ talent.
„Ale talent nestaãí. Bez ustání musíte hrát
a trénovat naplno. VÏdycky mû to bavilo,
takÏe to je bez problému.“
·estkrát za sebou si Martin Brodeur
v základní ãásti pfiipsal 30 v˘her nebo víc.
Pfied ním dokázali totéÏ jen ãtyfii muÏi –
Terry Sawchuk, Jacques Plante, Tony Esposito
a Ken Dryden. Jedna legenda vedle druhé.
„Rozhodnû nechci usnout na vavfiínech,
chci dál chytat a pofiád se zlep‰ovat,“ zdÛrazÀuje osmadvacetilet˘ Brodeur.
Z aktivních brankáfiÛ je právû Brodeur
hlavním kandidátem na pfiekonání rekordních statistik Patricka Roye. Samotnému
Brodeurovi to zní dost neuvûfiitelnû.
„KdyÏ jsem je‰tû bydlel v Montrealu,
Patrick Roy byl m˘m vzorem víc neÏ kdokoliv
jin˘. Pfii‰el, vidûl a hned v první sezonû
v NHL vyhrál Stanley Cup. V‰ichni o nûm
mluvili… a já teì hraji proti nûmu, a vlastnû
i s ním.“
S Royem po boku se objevil v dresu kanadské reprezentace na turnaji století v Naganu
1998.
TEHDY DO BRANKY ANI NENAKOUKL. Dnes celá
Kanada spekuluje nad otázkou, kdo by mûl
b˘t jedniãkou kanadského v˘bûru pro nadcházející olympijsk˘ turnaj v Salt Lake City.
„V‰ichni po nás chtûjí zlaté medaile. Zatím
to vypadá tak, Ïe vedení s rozhodnutím
o brankáfiích poãká,“ pfiem˘‰lí Brodeur.
Zarazí se a…
„Doufám, Ïe to budu já,“ usmívá se.
Dal‰ím váÏn˘m kandidátem je Curtis
Joseph. A protoÏe Joseph chytá za Toronto
Maple Leafs, mohl by mít jistou v˘hodu.
Tamní generální manaÏer a kouã v jedné
osobû Pat Quinn byl jmenován i do vedení
kanadské reprezentace.
Pokud v‰ak Martin Brodeur pfiedvede
v leto‰ních vyfiazovacích bojích svÛj obvykl˘
KdyÏ si nechal
nakreslit obrázek
na masku, inspiroval
se Hannibalem
Lectorem.
standard, tûÏko mu bude moÏné post prvního
brankáfie upfiít.
PfiestoÏe muÏem, kter˘ loni zlatou trefou
rozhodl o vítûzství nad Dallasem, byl Jason
Arnott, pfiedev‰ím brankáfi s tfiicítkou na
zádech a betony ve stylu „butterfly“ pfiedstavoval strÛjce úspû‰ného taÏení Devils.
V 23 utkáních play off – opût Ïádné nevynechal – pustil za svá záda jen 39 branek.
V˘sledkem byl nevídan˘ prÛmûr 1,61 gólÛ za
zápas!
KdyÏ Martin Brodeur pfievzal od sv˘ch spoluhráãÛ gratulace a sám políbil blahofieãenou
trofej, leckterému pfiíznivci se promítla hlavou fáma, Ïe jak se rozbûhne play off,
Brodeur znejistí a pou‰tí puky, které by jinak
chytil.
Ani náhodou v‰ak nelze svalovat vinu na
Brodeura, Ïe v pfiedchozích pûti sezonách
nedokázali Devils ani jednou pfiejít pfies první
kolo.
Na‰i fanou‰ci
si moc pfiejí,
abychom zase
vyhráli. Vypadá to, Ïe si
dá vedení reprezentace
s v˘bûrem gólmanÛ na ãas.
18
PRO HOCKEY
MARTINbrodeur
„Kdykoliv je pfiíleÏitost, snaÏím se zavûsit,“ fiíká. „Pokud to neu‰kodí t˘mu, tak proã
ne? Ale jednou jsem takhle pfii‰el o ãisté
konto.“
Se smíchem ukazuje na Alexandra
Mogilného:
„Bylo to proti Vancouveru. Vedli jsme 2:0,
dostal jsem ‰anci a nepovedlo se… Mogilnyj
hrál tehdy za Vancouver a byl to pro nûj
hodnû snadn˘ gól.“
Ale jinak je Brodeurova práce s hokejkou
vynikající. Branky pfies celé kluzi‰tû jsou
vzácn˘m jevem, asistencí si v‰ak pfiipisuje
dost.
„V‰ichni moji spoluhráãi ví, Ïe s pukem
rád hraji, takÏe si na ledû dokonale rozumíme.“
Na nûkter˘ch dobrovoln˘ch trénincích
dokonce pohrdne brankáfiskou v˘strojí.
„Rád si zahraji v poli, kdyÏ je to moÏné.
Stra‰nû mû to baví.“
A dodává…
„Práce s hokejkou není nic, s ãím bych se
narodil. Za v‰echno vdûãím tréninku, hodinám tréninku. A taky pevné sebedÛvûfie.“
Martin Brodeur pfiedstavuje nejvût‰í
nebezpeãí pro Royovy rekordy.
Umí chytat i perfektnû rozehrát.
A pfiesto ho m˘tus nespolehlivosti v rozhodujících chvílích neustále provází. Také proto
se mu zatím nikdy nepo‰tûstilo získat Vezina
Trophy pro nejlep‰ího brankáfie NHL.
Pfiitom pfied Brodeurov˘mi dvûma Stanley
Cupy nelze neÏ smeknout.
Kromû toho, na nepatrn˘ch slabinách ve
svém umûní vytrvale pracuje. Dnes uÏ mu
nevadí, kdyÏ mu zakr˘vá v˘hled hradba tûl.
A umí si pohlídat i v˘pady zpoza branky.
Martin Brodeur b˘vá v brance velmi pozorn˘. A kdyÏ má formu, je takfika nepfiemoÏiteln˘.
A PAK JE·Tù ZB¯VÁ MOÎNOST,
Ïe by sám mohl pfiispût nûjakou tou brankou!
„Dal jsem dvû,“ chlubí se.
Ale urychlenû dodává:
„No, jedna z nich byla vlastní, já jsem
jenom byl posledním z na‰eho muÏstva, kdo
se dotkl puku. Ale ten druh˘ jsem dal úplnû
sám (do opu‰tûné branky Philadelphia
Flyers).“
Na sv˘ch stfieleck˘ch statistikách pr˘ neustále pracuje.
PRO HOCKEY
19
MARTINbrodeur
Podle nich by si zaslouÏil titul „most
valuable player“ celé ligy. A kdyÏ ne to,
tak alespoÀ cenu pro nejlep‰ího gólmana.
On sám je pfiíli‰ skromn˘, aby nûco takového fiekl nahlas.
PH: A kdo si tedy myslí‰, Ïe je nejlep‰í?
„Podle mû je absolutní jedniãkou Ha‰ek.“
Pfied úspûchy evropské brankáfiské ‰koly
s úctou smeká.
„Pfied patnácti, dvaceti lety se zdálo
nemoÏné, aby do NHL prorazil evropsk˘ brankáfi. Dokázal to jen Pelle Lindbergh ze ·védska (chytal za Philadelphia Flyers). Nûkolik
FinÛ se dostalo na dosah, ale víc nic.
A RusÛm se nevedlo lépe.“
„KdyÏ ale prorazil Ha‰ek, otevfiela se tím
cesta pro dal‰í. UÏ pár let chytá bravurnû
Tommy Salo. Pak je tu (Nikolaj) Chabibulin
a letos záfií âechmánek a (Jevgenij)
Nabokov.“
O sv˘ch brankáfisk˘ch souputnících mluví
Brodeur zcela upfiímnû a s rozmyslem.
A ne‰etfií chválou.
Bez masky je Martin vesel˘
a vstfiícn˘ chlapík.
TU MÒÎE NALOMIT JEN MÁLO VùCÍ. Napfiíklad v zimû
trochu koketoval s vût‰ími betony.
Koukám, Ïe jiní brankáfii mají obrovské
betony, tak si fiíkám, vyzkou‰ím je taky a uvidím, co to se mnou udûlá.“
VydrÏel to jen tfii utkání. Po poráÏce od
Florida Panthers si fiekl dost.
„Vût‰í betony nejsou nic pro mû.“
PH: Proã?
„Prostû mi nesedly. Byly pfiíli‰ masivní,
pfiekáÏely mi. Na ty pÛvodní jsem si uÏ
zvykl, uÏ osm let mám stejnou velikost.“
A funguje v˘bornû.
V posledních pûti sezonách ho kolegové
z New Jersey pokaÏdé zvolili nejuÏiteãnûj‰ím hráãem svého t˘mu.
V NHL
nenajdete
pfiíli‰ brankáfiÛ
Brodeurova formátu.
CHRIS TERRERI
20
PRO HOCKEY
KDYÎ SI SUNDÁ P¤ILBU, vyklube se z nûho otevfien˘ a vesel˘ ãlovûk. Ochotnû se zdrÏí, rozdává autogramy a odpovídá na otázky.
PH: AÏ s hokejem skonãí‰, nezkusí‰ ‰tûstí
na stfiíbrném plátnû?
„(Smûje se) To si teda nemyslím… Hrál
jsem v nûkolika reklamách a bylo to docela
zajímavé, ale… Ne, to si opravdu nemyslím.“
V kinech ho zahlédnete ãasto. Mezi diváky.
„Jdu skoro na kaÏd˘ nov˘ film. Mezi zápasy máme hodnû volného ãasu, hlavnû kdyÏ se
hraje play off, takÏe je ãas zajít si na v‰echno moÏné.“
MARTINbrodeur
Vût‰ina útoãníkÛ povaÏuje
podobnou situaci za jednu
z nejtûωích – stát tváfií v tváfi
brankáfii Devils.
Rád se pfiitom zasmûje.
„Jak dávají komedii s Adamem Sandlerem
nebo Jimem Careym, nenechám si jí ujít.“
A právû komediální role by mu slu‰ela.
S ním není v kabinû úfiadujících mistrÛ
o legraci nikdy nouze.
Brodeur se rozãiluje se
sv˘m idolem z dûtství
Patrickem Royem.
JEN SOUPE¤ÒM NENÍ DO SMÍCHU,
kdyÏ ho vidí na
druhém konci kluzi‰tû. Právû naopak, jde
z nûj hrÛza. V brankáfiské pfiilbû pfiipomíná
Hannibala Lectora.
Tak se jmenuje jeho oblíben˘ film.
„Vy jste je‰tû Hannibala nevidûli? Na to
musíte jít. Je je‰tû lep‰í neÏ Mlãení jehÀátek,“ tvrdí.
O filmech by si klidnû povídal do nekoneãna. O sv˘ch spoluhráãích zrovna tak.
fakta
KdyÏ ho vybídnete, aby vyjmenoval nejvût‰í opory muÏstva, zaãne od Scotta Stevense
a pokraãuje Niedermayerem, Daneykem,
Rafalskim… a vlastnû vyjmenuje celou obranu i útok!
„Mám pfied sebou vynikající hokejisty.
U nás v New Jersey spoléháme na kombinaci
agresivity, dÛsledné obrany a vysokého nasazení.“
PH: Zní to, jako by pro tebe byl dal‰í
Stanley Cup jasnou záleÏitostí?
V NEW JERSEY JE SPOKOJEN, to je bez diskuse, ale
stejnû – vyhrát Stanley Cup v dresu Montreal
Canadiens je velk˘ sen.
„S nabyt˘mi zku‰enostmi se ãlovûk nauãí
pfiem˘‰let v obchodních dimenzích a New
Jersey za mnohé vdûãím. V Montrealu mají
v poslední dobû hroznou smÛlu, ale aÏ budu
star‰í, nebylo by ‰patné, ukonãit kariéru
právû tam… Doma.“
Jméno: Martin Brodeur
Narozen: 6. kvûtna 1972 v Montrealu, Kanada
V˘‰ka: 185 cm
Váha: 93 kg
Klub: New Jersey Devils
Kluby mimo NHL: St-Hyacinthe (QMJHL), Utica Devils (AHL)
Pfiíjem: 4 475 000 dolarÛ za sezonu
âíslo: 30
Lapaãku drÏí: v levé ruce
STATISTIKA
„V play off rozhoduje ‰tûstí a správné
naãasování formy. Ve V˘chodní konferenci
jsme na tom ale dobfie.“
PH: A Západní konference?
„Colorado získalo Roba Blakea, coÏ je posila jako hrom. My ov‰em nejsme o nic hor‰í.“
Bylo by to finále snÛ – Martin Brodeur versus Patrick Roy, idol jeho dûtství!
BrodeurÛv otec pÛsobí v Montrealu jako
fotograf a byl u toho, kdyÏ Roy s Canadiens
vyhrál svÛj první Stanley Cup.
Brodeur o nûãem podobném snil celé dûtství.
„Montreal má pro mû zvlá‰tní kouzlo.“
Sezona T˘m/Liga
Z
V
P
R
MIN
OG
âK
∅
TM
S
%
A
1989-90
St-Hyacinthe/QMJHL
42
23
13
2
2333
156
0
4.01
0
0
0.000
0
1990-91
St-Hyacinthe/QMJHL
52
22
24
4
2946
162
2
3.30
0
0
0.000
0
1991-92
New Jersey Devils/NHL
4
2
1
0
179
10
0
3.35
0
85
0.882
0
1991-92
St-Hyacinthe/QMJHL
48
27
16
4
2846
161
2
3.39
0
0
0.000
0
1992-93
Utica Devils/AHL
32
14
13
5
1952
131
0
4.03
0
0
0.000
0
1993-94
New Jersey Devils /NHL
47
27
11
8
2625
105
3
2.40
2
1238
0.915
0
1994-95
New Jersey Devils/NHL
40
19
11
6
2184
89
3
2.45
2
908
0.902
2
1995-96
New Jersey Devils/NHL
77
34
30
12
4434
173
6
2.34
6
1954
0.911
1
1996-97
New Jersey Devils/NHL
67
37
14
13
3838
120
10
1.88
8
1633
0.927
4
1997-98
New Jersey Devils/NHL
70
43
17
8
4128
130
10
1.89
10
1569
0.917
3
1998-99
New Jersey Devils/NHL
70
39
21
10
4239
162
4
2.29
4
1728
0.906
4
1999-00
New Jersey Devils/NHL
72
43
20
8
4312
161
6
2.24
16
1797
0.910
4
2000-01
New Jersey Devils/NHL
72
42
17
11
4293
166
9
2.32
14
1762
0.906
NHL Total
519
286
142 76
30232
1116
51
2.21
62
12674
STATISTIKA PLAY OFF
Sezona
T˘m/Liga
Z
V
P MIN
OG
âK
∅
TM
S
%
A
1989-90
1990-91
1991-92
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
St-Hyacinthe /QMJHL
St-Hyacinthe /QMJHL
New Jersey Devils/NHL
St-Hyacinthe /QMJHL
Utica Devils /AHL
New Jersey Devils/NHL
New Jersey Devils/NHL
New Jersey Devils/NHL
New Jersey Devils/NHL
New Jersey Devils/NHL
New Jersey Devils/NHL
12
4
1
5
4
17
20
10
6
7
23
5
0
0
2
1
8
16
5
2
3
16
7
4
1
3
3
9
4
5
4
4
7
46
16
3
14
18
38
34
19
12
20
39
0
0
0
0
0
1
3
2
0
0
2
4.07
4.14
5.63
2.65
4.19
1.95
1.67
1.73
1.97
2.82
1.61
0
0
0
0
0
0
6
0
0
2
10
0
0
15
0
0
531
463
268
164
139
537
0.000
0.000
0.800
0.000
0.000
0.928
0.927
0.929
0.927
0.856
0.927
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
NHL Total
84
50
34 5325
165
8
1.86
18
2117
678
232
32
317
258
1171
1222
659
366
425
1450
0
18
PRO HOCKEY
5
21

Podobné dokumenty

Adam Oates je stroj na body s ohromujícím citem pro

Adam Oates je stroj na body s ohromujícím citem pro „UÏ se nestarám o body a statistiky, ale kdyÏ se zeptáte m˘ch spoluhráãÛ jak z Washingtonu tak z pfiedcházejících t˘mÛ, jestli jsem byl spolehliv˘ v obranû a oni pfiisvûdãí, bude to pro mû ta nejvû...

Více

Jeho Magnificence

Jeho Magnificence vyãkával na modré, aÏ ho nûkter˘ z obráncÛ najde pfiihrávkou, aby ho tak vyslal s Jágrem do útoku. Tak, jako by nikdy neode‰el, zaãal Super Mario hrát aÏ po nûkolika t˘dnech. Pak byl ov‰em dokonale...

Více

Patrick - Pro Hockey

Patrick - Pro Hockey jenom to, jak se chová a co fiíká, ale také, jak se projevuje na ledû. Zdá se, jako by se sám motivoval. Napfiíklad Jeremy Roenickovi na jeho popichování odvûtil, Ïe ho kvÛli dvûma prstenÛm pro vítûz...

Více

Pravidla Inline hokeje - Česká asociace inline hokeje

Pravidla Inline hokeje - Česká asociace inline hokeje (e) Pokud pfii stfiídání hráã vstupující do hry nebo opou‰tûjící hru zámûrnû zahraje kotouã svojí holí, bruslemi nebo rukama, nebo se dostane do kontaktu s protihráãem, zatímco hráã (buì vstupující ...

Více

3 - HC Sparta Praha

3 - HC Sparta Praha v leto‰ní sezonû se jim opravdu dafií. ¤ada KladeÀákÛ nyní vûfií, Ïe by jiÏ letos mohl Rabat navázat na tradici zlat˘ch medailí v sedmdesát˘ch letech. Kladen‰tí vlétli do leto‰ní sezóny doslova rychl...

Více

Osecké noviny

Osecké noviny dní pfied pátkem tfiináctého, aby mûli hráãi dostateãnou moÏnost se pfiipravit. Cviãili zde klienti RvT i jejich dûti a docházeli sem i z ADO. Duchcov‰tí trénovali na zahradû svého azylového domu. Po ...

Více