Manuál E1000P

Transkript

Manuál E1000P
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Pro zajištění maximální bezpečnosti při cvičení provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a
opotřebení částí přístroje.
• Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny
uvedenými v tomto manuálu.
• Na přístroji muže současné cvičit pouze 1 osoba.
• Před použitím přístroje kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechna kloubní
spojení v dobrém stavu.
• Před cvičením odstraňte všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami z okolí přístroje.
• Přístroj používejte ke cvičení pouze tehdy, když není nikterak poškozen a pracuje bezchybně.
• Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být okamžitě vyměněn a je zakázáno přístroj používat, dokud
nebude řádně opraven.
• Děti si rády hrají a jsou zvědavé a rodiče a dohlížející osoby mají velkou zodpovědnost, protože muže dojít
k situacím, že bude přístroj používán nesprávným způsobem.
• Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich mentální a tělesný stav. Děti mohou cvičit na trenažéru
pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Eliptický trenažér není
hračka.
• Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
• Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Děti
mohou přístroj používat nesprávným způsobem díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní.
• Uvědomte si, že nesprávné vedené nebo nadměrné cvičení muže vést k poškození Vašeho zdraví.
• Před použitím trenažéru je třeba jej správně zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí regulovatelných
nožiček.
• Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
• K cvičení používejte vhodné oblečení a vhodnou obuv. Nevhodné je oblečení, které by se mohlo do
přístroje při cvičení zachytit (napr. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s
protiskluzovou podrážkou.
• Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař Vám muže navrhnout
vhodný
cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
• Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před
zahájením
sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílu.
• Přístroj umístěte na suchém a rovném povrchu a chraňte jej přred vlhkostí. V případe potřeby umístěte
pod přístroj
vhodnou protiskluzovou podložku, můžete tím předejít poškození plochy pod přístrojem.
• Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou žádné hracky. Proto mohou přístroj
používat
pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
• Přestaňte okamžitě cvičit, pocitujete-li závrat, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv jiné
tělesné
potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
• Nepřibližujte se k pohyblivým částem přístroje behem jeho používání.
• Všechny nestavitelné části přístroje musí být nastaveny správně s ohledem na jejich krajní polohy.
N
POPIS
O.
1 HAVNÍ RÁM
2 PŘEDNÍ STABILIZATOR
3
Q'TY NO
POPIS
.
1
54 ŠROUB M8 * 50 mm
1
55 PLASTIKOVÁ
PODLOŽKA
2
56 M8 MATICE
4
KRYT PŘEDNIHO
STABILIZATORU
M8*52mm ŠROUB
5
M8 PODLOŽKA
16
6
7
8
9
22
4
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M8 PRUŽNA PODLOŽKA
M8 MATICE
ZADNÍ STABILIZATOR
KRYT ZADNIHO
STABILIZATORU
KRYT (L&P)
PŘEDNÍ KRYT (L&P)
M8*15mm ŠROUB
DOLNÍ KABEL POČITAČE
HORNÍ KABEL POČITAČE
RÁM RUKOJETI
PODLOŽKA M8 OD 28mm
OSA
RUKOJEŤ (L)
KRYT RUKOJETI
RUKOJEŤ (P)
TRUBKA PEDALU (L)
CROSS RÁM (P)
M8*20mm ŠROUB
TRUBKA PEDALU (P)
M8*25mm ŠROUB
SWIVL TRUBKA
M8 PODLOŽKA (t=1.2)
PEDAL (L)
PODLOŽKA PEDALU
M6*55mm ŠROUB
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
M6 PODLOŽKA (t=1.5)
ŠROUB
KNOFLIK
PEDAL(P)
RUČNÍ PULS
PŘEDNÍ RUKOJEŤ
FOAM GRIP
RUČNÍ PULS
KONZOLA RUKOJETI
M6 MATICE
COMPUTER
M5*12mm ŠROUB
ADAPTER
PLUG AXLE SUPPORT (
PLUG AXLE SUPPORT (
KRYT DESKY>48.4mm)
4
Q'TY
2
4
3
57 PŘEDNÍ KRYT
PEDALU(L)
58 PŘEDNÍ KRYT PEDALU
(P)
59 ŠROUB
60 M4*16mm ŠROUB
61 M5*12mm ŠROUB
62 ZADNÍ KRYT PEDALU
2
1
1
1
2
2
2
2
4
1
4
4
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
4
1
1
3
3
1
7
4
4
1
2
1
2
2
1
4
1
4
1
2
4
2
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2
2
12
1
1
1
1
1
M6*10mm ŠROUB
SENSOR
SENSOR
#6-32 12mm ŠROUB
ZASLEPKA
WIRE ROD
PODLOŽKA
M8*52MM ŠROUB
MAGNETIC HOLDER
LOŽISKA <6203ZZ>
CLIP C17 <ID 15.7mm>
OSA
MAGNET
KLADKA
KONZOLA
M6*18mm ŠROUB
PODLOŽKA
PODLOŽKA
PODLOŽKA
M6*14mm ŠROUB
MAGNETICKÁ
KONZOLA
M8*15mm ŠROUB
KONZOLA
KONZOLA
M6*15mm ŠROUB
KOLEČKO
OSA KOLEČKA
LOŽISKA <6001ZZ>
CLIP C12<ID 11.1mm>
M10 PODLOŽKA (1=1.0)
M10 PODLOŽKA (t=1.5)
3/8" WH MATICE
PEMEN
ŠROUB M5* 12 mm
CROSS RÁM (L)
PEDAL (P)
CLIP C5 <ID Ф4.7 mm>
2
2
2
6
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
14
1
1
1
49
50
51
52
53
PEDAL FIX BKT 46mm)
M16.5 PODLOŽKA (t=0.25)
POUZDRA
ZASLEPKA RUKOJETI
ŠROUB TRUBKY PEDALU
2
2
8
2
2
100 KOLEČKO
101 SERVO MOTOR
102 M8*25 mm ŠROUB
103 PEDAL (L)
104 KRYT
1
1
2
1
2
FUNKCE:
TIME (ČAS): Počítání nahoru – Žádný přednastavený cíl, čas se bude počítat od 00: 00 do
maximální výše 99:59, každý přírůstek je 1 sekunda.
Počítání dolu – pokud cvičíte s přednastaveným časem, čas se bude počítat od přednastaveného
času k 00: 00. Každé přednastavené zvýšení nebo snížení hodnoty je 1 minuta, mezi 1: 00 do
99:00.
SPEED (RYCHLOST): Zobrazuje aktuální rychlost cvičení od 0.0 k maximálně 99,9 km nebo mil.
RPM (Otáčky): Zobrazuje aktuální počet otáček za minutu.
DISTANCE (VZDÁLENOST): Počítání nahoru – žádný přednastavený cíl, vzdálenost se bude
počítat od 0.00 do maximálně 99,90 s každým zvýšením o 0,1 KM
Počítání dolu – Cvičíte-li s přednastaveným cílem, vzdálenost se bude počítat od přednastavené
hodnoty do 0.00. Každé přednastavené zvýšení nebo snížení hodnoty je 0,1 KM (nebo MIL) mezi
0.00 do 99,90.
CALORIES (KALORIE): Počítání nahoru – bez přednastaveného cíle, se kalorie budou počítat od
0 do maximálně 990 s každým přírůstkem 1 kal.
Počítání dolu - pokud cvičíte s přednastaveným cílem, kalorie se budou počítat dolu od
přednastaveného času do 0. Každé přednastavené zvýšení nebo snížení hodnoty je 10 kal od 0
do 990 kal.
PULSE (PULS): Chcete-li zobrazit aktuální stav srdeční frekvence, dotkněte se senzoru pulsu, a
monitor rozpozná váš srdeční tep přes senzory rukojetí, pokud je držíte oběma rukama.
RECOVERY (ZOTAVENÍ): Po cvičení po určitou dobu, držte se rukojetí a stiskněte tlačítko
"RECOVERY". Zobrazení všech funkcí bude zastaveno, kromě "Času", který se začne počítat od
00:60 00: 00. Na obrazovce se zobrazí stav zotavení srdeční frekvence s F1, F2. ..až F6. F1 je
nejlepší, F6 je nejhorší hodnota. (Stiskněte tlačítko RECOVERY znovu pro návrat do hlavního
zobrazení.)
TEMPERATURE (TEPLOTA): Zobrazuje pokojovou teplotu v režimu spánku.
CALENDAR (KALENDÁŘ): Zobrazuje rok/měsíc/den v režimu spánku.
CLOCK (HODINY): Zobrazuje čas v režimu spánku.
Funkce tlačítek
ENTER (POTVRDIT): Chcete-li nastavit hodnoty funkcí čas, vzdál., puls, kal., v režimu spánku.
RESET (OBNOVENÍ): Návrat do hlavního režimu funkcí v režimu STOP a vymaže všechny
přednastavené hodnoty funkcí na nulu.
START/STOP: Pro začátek nebo zastavení cvičení.
RECOVERY (ZOTAVENÍ): Pro testování obnovení stavu srdeční frekvence.
ENCODER UP (NAHORU): Pro výběr režimu cvičení a upravení hodnoty funkce nahoru.
ENCODER DOWN (DOLŮ): Pro výběr režimu cvičení a upravení hodnoty funkce dolu.
BODY FAT (TĚLESNÝ TUK): Pro začátek nebo konec testování tělesného tuku.
1.
Zapnutí, LCD zobrazí segmenty po 2 sekundy a dlouze zapípá. Pomocí tlačítek UP a
DOWN vyberte U1 (uživatelské číslo 1) až U9 (uživatelské číslo 9) jako identifikaci uživatele, poté
zadejte osobní údaje: pohlaví, věk, výška, váha. Můžete použít tlačítka UP nebo DOWN pro výběr
a upravení údajů, a potom stiskněte MODE/ENTER.
2.
Stisknutím klávesy ENTER – UP – DOWN nastavíte rok / měsíc / den / hodiny; obrazovka
přejde do úsporného režimu.
3.
Manuál je osvětlený v režimu spánku, můžete pootočit nahoru nebo dolů pro výběr režimu
cvičení jako MANUAL(RUČNÍ) / PROGRAM / USER (uživatelský) PROGRAM / H.R.C. / WATT a
stiskněte klávesu ENTER nebo MODE pro potvrzení. Monitor vstoupí do Ručního režimu cvičení
bez výběru.
4. Cvičení v režimu PROGRAM:
4-1 V režimu PROGRAM, můžete otočit knoflík NAHORU / DOLŮ pro výběr programu,
P01 , P02 , P03 ~ P12 .. , vybraný program se zobrazí na obrazovce po dobu 2 sekundy, pak se
zobrazení profilu programu změní odpovídajícím způsobem.
LOAD (ZATÍŽENÍ) 1 (přednastavená hodnota) je podsvícena poté, co je vybrán program cvičení,
můžete otočit knoflíkem nahoru/dolů a zvolit úroveň od 1 až do 8 a tlačítkem ENTER/MODE
potvrďte. Úroveň zatížení lze upravit během cvičení.
5.
Cvičení v režimu MANUAL (RUČNÍ)
V režimu MANUAL můžete otočit nahoru nebo dolů a vybrat úroveň zatížení od 1 do 16,
přednastavená úroveň je 1.
5-2 Poté, co si zvolíte úroveň zatížení, můžete přednastavit hodnoty funkcí čas, vzdálenost,
kalorie a puls otáčením knoflíkem UP/DOWN a stisknutím klávesy ENTER pro potvrzení
Stisknutím tlačítka START zahájíte cvičení.
Cvičení v programu USER (uživatel):
Po výběru programu USER, lze stanovit preferovaný profil tlačítky UP, DOWN a tlačítkem ENTER
pro každý blikající sloupec. Existuje 20 úseků pro nastavení, pokud chcete skončit během
nastavení, můžete podržet tlačítko ENTER na 2 sekundy pro ukončení, předchozí nastavení
profilu bude uloženo jako nedokončený segment.
6. Cvičení v režimu H.R.C.:
VĚK 25 let bliká po zadání režimu H.R.C., můžete nastavit svůj věk tlačítky UP/DOWN/ENTER.
Monitor vypočítá hodnotu přednastaveného tepu automaticky podle nastavení vašeho věku.
Obrazovka zobrazí srdeční frekvence procenty 55 %, 75 %, 90 % a CÍL. Pomocí tlačítek
UP/DOWN/ENTER můžete vybrat procento srdeční frekvence pro cvičení.
7. Cvičení v režimu BODY FAT (TĚLESNÝ TUK):
Můžete testovat a nechat si poradit ohledně tělesného tuku, když je počítač v režimu STOP.
Postupujte podle následujících kroků:
Krok I- Ujistěte se, že osobní údaje byly nainstalovány správně.
Krok II- Stiskněte tlačítko BODY FAT a držte rukojeti pro začátek testování tělesného tuku.
Krok III- Symbol " “ se zobrazí po dobu 8 sekund v čase testování. Po 8 sekundách se zobrazí
poradenství TĚLESNÉHO TUKU v procentech(*l) a BMI(*2) a poradenství ohledné tuku v různých
symbolech. Zobrazí se jiný údaj, pokud:
1. 'E-l' - až uvidíte tento údaj, to znamená, že jste nepoložili palec na snímač správně.
Opakujte akci.
2.'E-4' - až uvidíte tento údaj, to znamená, že poradenství ohledně tělesného tuku
překročilo dostupné oblasti, které jsou stanoveny v programu.
Po testování tělesného tuku, stiskněte tlačítko BODYFAT a počítač bude pokračovat v práci s
předchozími údaji před testováním. Poradenství ohledně tělesného tuku a BMI zmizí. Počítač
může umožnit jiným uživatelům vyzkoušet testování tělesného tuku v režimu STOP. Uživatel může
stisknutím tlačítka RESET na 4 sekundy vybrat novou identifikaci uživatele a vložit nové osobní
údaje. Poté následujte kroky zmíněné výše pro nové testování.
BODY FAT (TĚLESNÝ TUK) – toto je údaj, která se zobrazuje pomocí všech osobních údajů,
které jste vložili a pomocí signálu přenášeného přes snímač, když na něj položíte váš palec.
BMI - Index hmotnosti těla: Toto je údaj zobrazovaný pomocí vaší výšky a váhy, který lze vypočítat
pro ukázku množství tělesného tuku na vašem těle. Všechny údaje rad ohledně BMI a tělesného
tuku jsou orientační, aby vám pomohli pečovat o své zdraví, ale nejsou pro účely lékařského
ošetření.
Poznámka:
1. Pokud nebyl žádný signál přenesen do počítače po dobu 4 minuty, displej LCD bude
automaticky vypnut, a všechny předchozí údaje cvičení budou uloženy.
2. Monitor může uložit přednastavená data 4 uživatelů (U1-U4). Když je monitor zapnutý, LCD
zobrazí předchozí (před vypnutím) identifikace uživatele. Pokud je předchozí uživatel U1 nebo U2
nebo U3, U4, předchozí přednastavené údaje funkcí čas, vzdálenost, kalorie, Watt (je-li cvičení v
režimu Manual), nebo se zobrazí hodnoty pulsu, je-li předchozí uživatel U5 až U9, LCD zobrazí
pouze identifikace uživatele.
3. Monitor provede stejný výsledek jako výše uvedený bod 2, pokud stisknete a podržíte tlačítko
RESET na 4 sekundy.
4. Pokud má LCD displej poruchu, vyjměte baterii a znovu nainstalujte.
5. Monitor je poháněn AC adaptérem.
6. Tabulka poradenství ohledně tělesného tuku a symbol označení:
Instalace baterie:
Počítač potřebuje 4 baterie velikosti 'C' do obou oddílů umístěných na zadní části počítače tak, jak
je uvedeno níže.