Číslo 4 - Webnode

Komentáře

Transkript

Číslo 4 - Webnode
BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
4
DUBEN • ročník XXV/2015
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Vážení bystrčtí spoluobčané!
,,,,
103. narozeniny paní Růženy Kopřivové
Narodila se ve stejném roce, kdy byl spuštěn
na vodu a skončil v hlubinách oceánu tehdy
největší osobní parník světa Titanic. Nejstarší občanka brněnské městské části
Bystrc paní Růžena Kopřivová oslavila
11. března už své 103. narozeniny.
Životní pouť Růženy Kopřivové však stále
pokračuje. I když je někdy proložena náročnými a smutnými obdobími, je to stálý optimismus, který ji provází. Jen díky němu
dokázala překonat odchod manžela a dvou
synů, těšit se však může ze svých dvou vnuků
a stejného počtu pravnuků. I přes svůj vysoký
věk jí zdraví stále slouží a velmi ráda vítá
návštěvy, se kterými si ráda povídá o všem
možném, nejraději o rodném městě Vysokém
Mýtě a Lanškrouně, kde léta žila, než se přestěhovala do Brna.
(pokračování na str. 14)
Bystrc vybojovala Rákosníčkovo hřiště
Zájem o hlasování byl v letošním roce obrovský a moc nás to těší. Na rozdíl od předchozích let se občané dali dohromady a díky
tomu skončili v dané kategorii na druhém
místě s výsledkem 5 993 hlasy. V předchozím
roce jsme zaznamenali jen 133 hlasy, což
dosáhlo na 23. místo v seznamu vítězných
měst.
Chceme poděkovat všem občanům, protože
k hlasovací soutěži přistoupili s obrovskou iniciativou a nasazením. Pro získání dostatku hlasů
jsme požádali o pomoc zájmové skupiny, sdružení, základní školy a mateřské školy, které
ochotně zajistily předání informace všem členům a rodičům.
Dalším úkolem bude vytipovat vhodnou lokalitu
pro výstavbu dětského hřiště. Po vyřízení administrativních a stavebních povolení bude následovat samotná stavba hřiště.
(pokračování na str. 4)
Bystrc je co do rozlohy největší brněnskou městskou
částí a nejen díky přehradě ijednou znejnavštěvovanějších. Přesto je podle
policejních statistik také
jednou znejklidnějších. Já
osobně bych byl velmi
rád, aby se nám tento stav dařilo udržet.
Přesto v Bystrci existují místa, která mně
příliš bezpečná nepřipadají. Jedná se zejména o prostranství před některými
obchodními centry. Nechvalně známé jsou
například prostory před supermarketem
v Ečerově ulici. Popíjející skupinka tam
obtěžuje občany už několik let a tento
problém stále nemá řešení. Přestože strážníci na místě zasahují několikrát denně,
nemají zákonné možnosti jak skupinku
vykázat. To bychom v nejbližších měsících
chtěli změnit. Rádi bychom přijali vyhlášku zakazující žebrotu a zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti. Díky ní by
pak strážníci mohli pokutovat žebrající osoby a případně je i vykázat z místa, kde tento
přestupek spáchali. Je jasné, že u některých
přestupců je vymahatelnost pokut nemožná, ale pokud by se tohoto nebo dalších
přestupků dopouštěli opakovaně, mohl by
být těmto lidem dočasně zakázán pobyt
na území obce.
Problémů s bezpečností je v Bystrci ale více.
Osobně jsem nedávno například narazil na
hlídku strážníků, která vyšetřovala krádeže
kovových poklopů od kanálů. Sběrači kovů
si asi neuvědomují, jak může být takový
otevřený kanál nebezpečný například pro
malé děti, ale i řidiče nebo v noci třeba i pro
dospělé chodce. Pokud by do nezajištěného kanálu někdo spadl a zranil se, mohla
by krádež poklopu být posuzována jako
trestný čin obecného ohrožení.
I v poměrně bezpečné Bystrci lze stále co
zlepšovat. Chci se proto pravidelně scházet
se starosty sousedních městských částí
a zástupci městské i státní policie a společně bezpečnostní situaci s ohledem na místní specifika řešit. Podařilo se například
navýšit počet strážníků revír Bystrc o tři.
Závěrem bych vás chtěl také pozvat na
veřejné zasedání zastupitelů, které se
uskuteční 15. dubna od 17.00 hodin ve
Společenském centru v Odbojářské ulici.
Pokud vše půjde podle předpokladu, bude
možné toto setkání sledovat i on-line prostřednictvím internetových stránek radnice.
Tomáš Kratochvíl, starosta
2 • Z radnice
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Supermarket na Kamechách
Obyvatelé sídliště Kamechy se dočkají na
konci letošního roku nového supermarketu. Obchodní dům na Kamechách, který
postaví společnost Reko vyroste nad ulicí
Říčanskou. Podle sdělení jejího šéfa, pana
Knapce již získala tato společnost stavební
povolení a v polovině měsíce března zahájila stavební práce na výstavbě nového
obchodu. Novou prodejnu má provozovat
společnost Ahold.
Stavbě obchodního domu však musí ustoupit
autobusová zastávka U Borovice. Od pondělí
16. března na ní autobusy linek číslo 52 a 54
ani noční rozjezdy číslo 98 již nezastavují.
Podle mluvčí brněnského dopravního podniku L. Hailichové zastávku nahradí stanice
Říčanská. Autobus k ní přijede z druhé strany,
předtím obslouží zastávky Kamechy, Chvalovka a Kavčí.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Ukliďme Česko (Bystrc)
Město Brno se zapojí do celostátní akce„Ukliďme Česko“, v rámci které skupiny dobrovolníků
a místních iniciativ občanů uklízejí volně
pohozené odpadky a černé skládky, které se
po zimě objeví v mnoha zapadlých koutech
obcí. Akce se uskuteční v sobotu 18. dubna
2015.
Město Brno zajistí prostřednictvím městské
odpadové firmy SAKO zdarma odvoz veškerého
nepořádku vysbíraného v rámci akce na území
Brna. Dobrovolníkům navíc poskytne také 1000
pytlů a ochranných rukavic.
Obracíme se proto na místní bystrcké spolky, organizace a sdružení, které by měly
zájem se do této užitečné akce zapojit, aby
v termínu do 10. dubna 2015 kontaktovaly
odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ
Brno-Bystrc ([email protected]).
Na sídlišti jsou odpadky a černé skládky uklízeny
pravidelně. Do katastru Bystrce však patří i přehrada, okolní lesy, chatové osady a další lokality,
které v pravidelné údržbě zahrnuty nejsou.
Zájemci o úklid by měli zejména využít vlastních
poznatků a předem si vytipovat lokalitu, která
by si zasloužila uklidit a také vhodné místo, kde
budou nasbírané odpady shromažďovány. To
by mělo být viditelné a příjezdné i pro velké
nákladní auto.
Podrobnosti o zapojení se do akce Ukliďme
Česko najdou zájemci i na webové stránce:
www.uklidmecesko.cz.
Radek Bárta, vedoucí OŽPD
Pozvánka na 7/4. zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc,
které se uskuteční
ve středu 15. dubna 2015 od 17 hodin
ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2
Předběžný program jednání:
v Jednání Zastupitelstva městské části BrnoBystrc s Policií ČR a Městskou policií Brno
v Účetní závěrka MČ Brno-Bystrc k 31. 12. 2014
v Závěrečný účet MČ Brno-Bystrc za rok 2014
– Hospodaření MČ Brno-Bystrc za rok 2014
– Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Bystrc za rok
2014, schválení hospodářského výsledku
a rozdělení do fondů:
– 1) Zpráva o činnosti VHČ za rok 2014 –
Bytasen, s. r. o.
2) Výsledek hospodaření –VHČ za rok 2014
v Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky
z příspěvku na provoz
v Harmonogram postupu zpracovávání a projednávání rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2016
v Stanovisko k pozastavení prodeje bytů
a domů v MČ Brno-Bystrc
v Změny obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů ve statutárním městě Brně –úprava
konkrétních podmínek na území MČ
v Obecně závazná vyhláška města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
v Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
v Odpověď na dotaz občanky, vznesený na
7/3. ZMČ, dne 18. 2. 2015, v bodě 2. Návrhy,
připomínky a podněty občanů podle čl. 7,
odst. 5. a podle čl. 10 Jednacího řádu ZMČ
Brno-Bystrc.
Zasedání je veřejné.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
Dotazy a odpovědi
S kamarádem jsme si chtěli jít zahrát
stolní tenis na přehradu ke stolům, které
jsou nedaleko restaurace Rybářská bašta.
Avšak když jsme tam přišli, místo bylo
ohraničené páskou, země byla rozrytá
astoly tam nebyly. Můžete mi prosím sdělit, jaké jsou plány s tímto místem a kdy
tam budou stoly vráceny? Janák Karel
Na přehradě probíhá celkem ve čtyřech lokalitách stavba nazvaná „Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady“. Cílem je dobudování hygienického zázemí a rekonstrukce
a doplnění stávajících hřišť a sportovišť.
Investorem stavby je statutární město Brno
a technickým dozorem jsou pověřeni pracovníci Brněnských komunikací, a. s., pan
Dušan Crha (tel.: 532 144 211) a paní Hana
Bednářová (tel.: 532 144 202), kteří vám
podají podrobnější informace k jednotlivým sportovištím a jejich vybavení.
Radek Bárta, vedoucí odboru
životního prostředí a dopravy
Chtěl bych se zeptat, jak pokračuje
roky slibovaná „přeměna“ Nonstopu
u Alberta na Ečerově v kavárnu. Doslechl jsem se, že oproti slibům vyřešit
problémy plynoucí z provozu Nonstopu byla prodloužena s jeho majitelem nájemní smlouva.
Karel K.
Tento projekt samozřejmě stále pokračuje, investor je v současné době před
podáním žádosti o územní rozhodnutí
a čeká na souhlas společnosti Ahold, která
bude přestavbou dotčena. V předchozích
měsících (až letech) investor jednal s orgány města Brna (komunikace, sítě a podobně) samozřejmě také o pozemcích
v této lokalitě. Bohužel mohu pouze konstatovat, že v dnešní době je realizace obdobných projektů na roky „papírování“
a obíhání různých souhlasů a povolení.
Co se týče pronájmu pozemku pod nonstop prodejnou ano, městská část tento
pozemek znovu pronajala a to opět pouze
na rok, protože případné nepronajmutí
pozemku, na kterém má jiný vlastník zkolaudovanou budovu prakticky nic neřeší
a případný spor následně rozhoduje soud
určením nájmu v místě a čase obvyklém.
Ostatně, již několikrát jsem zde celou situaci podrobně popisoval a vysvětloval.
Nelze přijít za majitelem zkolaudovaného
objektu, byť na vašem pozemku a žádat
odstranění objektu. Takto lze postupovat
pouze v případě, že tento objekt zkolaudován není, anebo v případě, že se jedná
o stavbu dočasnou.
Tomáš Přibislavský, místostarosta
Pozn.: REDAKČNĚ UPRAVENO.
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované
vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce
kompetentních osob na ně jsou k dispozici
na www.bystrc.cz.
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Z radnice • 3
Dobrý den v Bystrci
Srdečně vás zveme na první ročník soutěžně
zábavné akce „Dobrý den v Bystrci“. Akce se
uskuteční v sobotu 30. května 2015 od 14
hodin v areálu Rugby klubu na ulici Jakuba
Obrovského 2.
První část odpoledního programu bude
věnována menším návštěvníkům, jako dárek
k Mezinárodnímu dni dětí. Nebudou chybět
soutěže, hry, vystoupení klaunů, zábavné
představení členů divadla Facka, společné tancování ani skákací atrakce, návštěva zvířátek
ze zoologické zahrady, poníci či ukázka výcviku služebních psů. V bohatém programu
vystoupí bystrcké děti ze souborů Brněnský
Valášek, a děti z umělecké školy Radmily
Chmelové.
Druhá část programu bude určena rodinám
s dětmi i dospělým. V úvodu se pokusíme spolu
s populárním karikaturistou Lubomírem Vaňkem
ovytvoření světového rekordu v kreslení na papírové čepice. Dále se představí sportovci z bystrckých klubů a na závěr vystoupí oblíbená kapela
Pohledy. V průběhu celého odpoledne budou
probíhat prezentace práce záchranných složek,
policie a hasičů. Děti si vyzkoušejí jízdu zručnosti,
seznámí se s prací pyrotechniků a společně
s dospělými mohou vyzkoušet i paintball.
Podrobnější informace budou zveřejněny
v příštím vydání Bystrckých novin a na webových stránkách pořadatele – www.bystrc.cz.
Bohdana Sekyrová,
vedoucí odboru kultury
Nová Bystrouška na Horním náměstí?
S největší pravděpodobností se občané Bystrce
dočkají nejen nové Bystroušky, ale také nového
pojetí územní studie nazvané Bystrc II – západ.
Cílem je naplnit představy občanských iniciativ
o využití Horního náměstí a najít adekvátní
možnosti dodržení požadavků z hlediska
výškových parametrů a indexů podlažních
ploch nově stavěných objektů. Navrhují se
maximálně dvě patra a index IPP nesmí překročit limit 0,25.
Dne 3. 3. 2015 se umístěním navrhovaného
nového volnočasového centra pro děti, mládež a dospělé zabývalo společné jednání komisí
a výboru při Radě a Zastupitelstvu MČ. Všechny
komise odsouhlasily umístění Bystroušky v jihozápadní části návrhové plochy v lokalitě Horní
náměstí s návazností na projekt parkových
úprav, který byl již dříve zpracován ateliérem
RAW.
Nyní využíváme i možnosti vyplývající z odpovědi na náš dopis, kterou jsme obdrželi od pri-
mátora města Brna Petra Vokřála dne 10. 2. 2015
a na základě jeho doporučení se obrátíme v souladu s metodikou investičního procesu prostřednictvím příslušného Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Brna a požádáme Radu města Brna o souhlas se zpracováním investičního záměru k výstavbě Nové
Bystroušky.
Vypracovaná žádost by mohla být po projednání s občanskou veřejností a po schválení
Radou MČ a Zastupitelstvem MČ odeslána pravděpodobně již v polovině dubna na Magistrát
města Brna. Nová klidová volnočasová a rekreační zóna je v Bystrci velmi potřebná. Na straně
jedné roste počet obyvatel v souvislosti s výstavbou nových bytových komplexů Kamechy
a PANORAMA a na straně druhé se neustále také
zvyšuje poptávka po volnočasových nabídkách
v rámci městské části.
Pokud nenastanou žádné komplikace, mohlo
by nové volnočasové centrum nejen kultivovaně dořešit sektor Horního
náměstí, ale především otevřít přátelskou náruč mnoha
bystrckým dětem i jejich
rodičům.
Budeme si přát, aby se investiční záměr brzy proměnil
v realitu a Nová Bystrouška
vytvořila pro všechny občany nové dimenze volnočasových aktivit.
Jaroslav Petr,
místostarosta
70. výročí
osvobození Bystrce
Z dnešního pohledu bychom se mohli domnívat, že na jaře 1945 byl již osud druhé světové
války rozhodnut a porážka nacistického Německa se jevila jako nevyhnutelná. Pro občany okupovaného Československa bylo ovšem toto
období zvláštní směsí probouzející se naděje
a pochopitelných obav z očekávaného příchodu
fronty a bojů souvisejících s konečnou porážkou
Německa.
Osvobození města Brna bylo jedním z cílů
operace, která byla zahájena 25. března
1945 přechodem sovětských vojsk pod velením maršála Malinovského přes řeku Hron
a útokem na německé armády umístěné severně i jižně od Dunaje. Sovětské síly překonaly
řeku Moravu u Lanžhota a pokračovaly směrem
k Velkým Bílovicím, kde se následně mezi
18. a 21. dubnem strhla známá bitva u Ořechova, která si na obou stranách vyžádala přes
1200 padlých.
První sovětské průzkumné jednotky začaly
do okrajových částí Brna pronikat už po
18. dubnu. Samotné osvobozovací boje začaly
po mohutné dělostřelecké přípravě a bombardování 25. dubna a o den později byla německá
vojska z naprosté většiny města vytlačena směrem k severu. Tam se ovšem boje protáhly ještě
na několik dní.
ZVEME VÁS
na 70. výročí osvobození Bystrce, které si
připomeneme v úterý 28. dubna v 17.00
hodin, kdy členové Zastupitelstva MČ položí
věnec k památníku padlých v boji za svobodu
poblíž radnice naší městské části. Srdečně
zveme i všechny naše občany.
Během onoho 26. dubna dolehly válečné
události přímo i do samotné Bystrce. Pod
kamenolomem na hranicích s Komínem padla
do léčky jednotka kozácké jízdy a následně došlo
i k poměrně známým událostem na hrázi Kníničské přehrady. Zdejší hrázný František Šikula byl svědkem toho, kterak němečtí ženisté
podminovávají vozovku na hrázi a stahují sem
i těžké zbraně. V té době už byly vyhozeny do
povětří mosty přes Svratku v Pisárkách, Komíně,
Bystrci i pod hradem Veveří, zůstávala cesta po
hrázi jedinou komunikací přes řeku. Hrázný Šikula se rozhodl cestu i hráz zachránit stůj co stůj
i proto, že případné protržení přehrady by mohlo
způsobit vážné ohrožení nejen Bystrce, ale i celého dalšího osídlení podél řeky.
28. dubna se tak hrázný rozhodl, že bude
varovat sovětské jednotky před zaminovanou cestou. Němečtí vojáci jeho záměr ovšem
prohlédli a vážně jej postřelili. Sovětské vojáky
se nakonec skutečně varovat podařilo a naštěstí
i hrázný Šikula svá zranění přežil. Boje o Bystrc
a okolí si i tak vyžádaly životy 73 rudoarmějců.
Poslední ozvuky bojů se pak v Bystrci ozývaly až
do 7. května, do kdy do prostoru přehrady stále
ještě dopadaly dělostřelecké granáty německých
jednotek umístěných v prostoru Kuřimi.
Petr Fedor, zastupitel MČ Brno-Bystrc
4 • Z radnice, inzerce
SMS může ochránit
řidiče před odtahem
Městská část Brno-Bystrc připravuje zapojení
se do projektu Čištěníulic.cz. Tato služba by
měla řidičům pomoci předejít nepříjemnostem
spojeným s odtahem vozidla při blokovém čištění. Po zaregistrování se na stránkách
www.cisteniulic.cz uživatel zadá požadované
ulice a o nadcházejících termínech čištění je
s předstihem informován prostřednictvím
e-mailu nebo SMS zprávy. Základní tarif je zdarma (1 ulice, avízo e-mailem), upozornění SMS
zprávou a více ulic je pak zpoplatněno. Zmíněná
služba by měla být pro obyvatele Bystrce
dostupná v průběhu měsíce května.
Jaroslav Petr, místostarosta
Bystrc vybojovala
Rákosníčkovo hřiště
(pokračování ze str. 1)
O výsledku se rozhodlo v neděli 8. března, kdy
skončilo hlasování o tom, kde letos společnost
Lidl postaví deset Rákosníčkových hřišť. Ve
čtvrtek 12. března nás informovala vedoucí projektů – Lidl ČR, v. o. s. Anna Těžká, že jedno z plánovaných deseti hřišť bude postaveno i v naší
městské části Brno-Bystrc.
Místa, kde společnost Lidl ČR, v.o.s. postaví
v letošním roce nová Rákosníčkova hřiště:
n Kategorie do 10 000 obyvatel
1. Nehvizdy
29 796 hlasů
2. Vítkov
28 403 hlasy
3. Chlumec nad Cidlinou
27 172 hlasy
n Kategorie do 25 000 obyvatel
1. Litoměřice
33 553 hlasy
2. Mělník
32 871 hlas
3. Klatovy
25 479 hlasů
n Kategorie do 100 000 obyvatel
1. Prostějov
10 240 hlasů
2. Příbram
8 402 hlasy
n Kategorie nad 100 000 obyvatel
1. Praha 9-Újezd nad Lesy
7 904 hlasy
2. Brno-Bystrc
5 993 hlasy
Hřiště je navrženo švédskou firmou HAGS
s více než 60letou tradicí, kterou v České
republice zastupuje firma HAGS Praha,
s. r. o. Tato firma navrhla Rákosníčkovo hřiště
s ohledem na zdravý rozvoj dětí. Vedle aktivního pohybu podporuje hřiště také správný
rozvoj motoriky a v neposlední řadě sociální
kontakt dětí. HAGS má vlastní vývojové oddělení a spolupracuje i s různými vysokými školami, pedagogy, psychology, lékaři, designéry,
architekty a samotnými uživateli na vývoji
nových herních prvků se stále novějšími herními funkcemi.
Rákosníčkovo hřiště má rozměry 14x17 m
a skládá se z celkem 8 herních prvků. Hřiště
je oploceno a jeho součástí je i mobiliář (5 laviček, odpadkový koš a tabule s provozním
řádem).
Tomáš Kratochvíl, starosta
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc
7/4. RMČ dne 4. 3. 2015
n schválila:
– Statut komisí Rady MČ Brno-Bystrc
– odpověď zastupiteli Vladimíru Tomsovi na
dotaz vznesený na 7/3. zasedání ZMČ Brno-Bystrc dne 18. 2. 2015 v bodě 4. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva podle čl.
11 Jednacího řádu MČ Brno-Bystrc
– změnu v osobě nájemce nebytového prostoru, buňky č. 2 v Pavilonu služeb Lýskova
– technicko-organizační zabezpečení svatebních obřadů MČ Brno-Bystrc (termíny obřadů v měsících květen–prosinec roku 2015)
n neschválila nájemní smlouvu k pozemku
p. č. 1938/714 k. ú. Bystrc
n souhlasila:
– s užitím znaku městské části Brno-Bystrc při
akcích pořádaných příjemci finanční podpory
z rozpočtu MČ Brno-Bystrc v souladu se čl. IV
odst. 9 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty
– u základní školy Heyrovského 32 s přijetím
účelově určeného daru kávovar Caffitaly model
SO1HS/PO1HS v hodnotě 1 Kč
– s nabytím pozemků p. č. 39/17, 39/43
a 39/46 k. ú. Bystrc do majetku statutárního
města Brna
– s prodejem částí pozemků p. č. 6211/7,
6211/24, 7279/7 a 7279/8 k. ú. Bystrc (označených podle GP č.3035-220/2014 jako p.č.6211/36,
6211/37, 7279/29 a 7279/30 k.ú. Bystrc)
– s prodejem pozemků p. č. 873 a 875 k.ú. Bystrc
n nesouhlasila:
– se změnou stávající přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“ ve znění pozdějších nařízení,
části III, MČ Brno-Bystrc, hlava C: Lunaparky
a jiné pouťové atrakce
– s prodejem pozemku p. č. 7016/31 k.ú. Bystrc
vlastníkovi stavby na pozemku umístěné, protože se jedná o stavbu dočasnou a s návrhem
nájemce ze dne 29. 12. 2014 na změnu nájemní
smlouvy č. OMI/SML/2011/F/620H ze dne
20. 7. 2011 ve znění dodatku č. 1
– s prodejem pozemku p. č. 1879/2 k.ú. Bystrc
z důvodu přijatého usnesení R 6/5. – 3.1.10 ze
dne 27. 4. 2011
n jmenovala Mgr. Romanu Rajdovou vedoucí
odboru bytového hospodářství ÚMČ BrnoBystrc s platností od 5. 3. 2015
n žádá:
– aby MMB, odbor územního plánování
a rozvoje zahájil práce na pořízení územní studie na lokalitu mezi ulicemi Páteřní, Nad Dědiinzerce
nou a Kachlíkova, jako podkladu pro územní
rozhodování
– aktualizaci stávající přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“ ve znění pozdějších nařízení,
části III, hlava B: Restaurační zahrádky pro MČ
Brno-Bystrc a hlava A: Tržní místa
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
města Brna o provedení komplexní kontroly
u Školní jídelny, Heyrovského 32, Brno
– Radu města Brna z důvodu objektivně zjištěných závažných nedostatků v práci ředitelky
Školní jídelny Heyrovského 32, Brno o její bezodkladné odvolání z funkce ředitelky školní jídelny
n uložila vedení ŠJ Heyrovského 32, Brno:
– provést inventarizaci majetku a závazků
k 31. 12. 2014 s termínem dokončení nejpozději
15. 3. 2015
– zajistit provedení ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2014 auditorem – osobou s oprávněním Komory auditorů ČR se znalostí problematiky školských příspěvkových organizací
– doložit zprávu o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2014 podle bodu 1b) zřizovateli v termínu do 15. 3. 2015
n trvá na původním usnesení Zastupitelstva
MČ Brno-Bystrc Z 6/16 – 5.2.01 ze dne 17. 4.
2013„Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc
opakovaně žádá, aby byla prodloužena tramvajová linka číslo 3 na konečnou stanici Ečerova
tak, aby bylo zajištěno bezpřestupové spojení
občanů sídliště Bystrc II na trase Ečerova – Rybkova (Poliklinika Zahradníkova) – Grohova
(nemocnice na Obilním trhu) – Česká (Bílý
dům/Dětská poliklinika) – Dětská nemocnice
Černopolní – Vojenská nemocnice a zpět“
n delegovala jako svého zástupce do Výboru
Svazu měst a obcí České republiky pana
JUDr. Tomáše Kratochvíla, starostu MČ BrnoBystrc, aby v něm hájil zájmy městské části
n nepožaduje provedení změn v příloze
k obecně závazné vyhlášce č. 21/2011, v platném znění, a podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů pro MČ Brno-Bystrc uvedené v příloze obecně závazné vyhlášky
č. 21/2011, v platném znění, zůstávají i nadále
v platnosti
n doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– vzít na vědomí stanovisko Rady MČ BrnoBystrc (R 7/4. – 5.1.04 ze dne 4. 3. 2015) ve věci
provedení změn v příloze k obecně závazné vyhlášce č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů ve statutárním městě Brně bez připomínek.
Tomáš Kratochvíl, starosta
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Z radnice, informace • 5
Pozvánka
na veřejné projednání
OKÉNKO ZASTUPITELŮ
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady
Investice v Bystrci?
Shoda na záměru je jen začátek začátku
Školka na Kamechách, sportovní hala pod Maxem, garáže u Kuršovy ulice, nová Bystrouška,
nástavba základní školy Vejrostova, rekonstrukce Společenského centra, skautská klubovna. To vše jsou investičních záměry v Bystrci, o nichž se v poslední době píše a hovoří.
Vyvolávají silný apochopitelný zájem, bohužel
ne vždy jsou však informace podány v úplnosti
a zasazeny do realistického kontextu.
Jediná z uvedených investic, o níž se dá říct,
že je v běhu a bude téměř jistě realizována
v dohledné době, je nová mateřská škola na
Kamechách. Ostatní jsou zatím jen záměry
v různých stádiích úvah. U řady z nich bylo
dosaženo politické shody, u dalších se konsenzus teprve hledá. I shoda, ačkoliv je nutnou podmínkou k realizaci, je však jen
začátek začátku. U všech záměrů, jakkoliv
pozitivních a přínosných pro městskou část,
je třeba vyřešit zásadní otázku, tedy finan-
cování. Městská část sama nedokáže zaplatit víc než jen malou část; zdroje je třeba hledat v rozpočtu města, případně kraje i jinde.
To je obtížný úkol, který může realizaci významně oddálit.
Považuji za nutné otevřeně říct, že je zcela
nereálné uskutečnit v tomto volebním období všechny zmíněné investice. Nebude
jednoduché získat peníze ani na část z nich.
Slibovat, třeba jen nepřímo, něco jiného, je
vzbuzování falešných nadějí.
Je dobře, že se o záměrech mluví. Je výborné,
když se k věci přistupuje s elánem a optimisticky. Bylo by však velmi nešťastné, kdyby se
neúplnými informacemi vytvořily spekulace
o rychlém postavení toho či onoho. Zklamat
občany, vytvořit do budoucna atmosféru nesplněných slibů, je však velmi nerozumné.
Viktor Lošťák,
člen ZMČ za Bystrčáky
Sdružení „Klára pomáhá“ se představuje
Občanské sdružení„Klára pomáhá“ je neziskovou organizací, jejímž posláním je zlepšovat kvalitu života pečujících osob. Pomáháme rodinám a lidem, kteří dlouhodobě
pečují o své nejbližší.
Naší předností je osobní zkušenost poradců
s dlouhodobou péčí. Víme, co tato péče přináší,
s čím se mohou pečující potýkat. Naším cílem
je individuální pomoc s nesnadnou životní situací, změnami, které v průběhu péče přicházejí.
Jde o pomoc celé rodině, aby byla schopna se
o svého rodinného příslušníka kvalitně postarat,
sladit potřeby rodiny.
Poskytujeme poradenství v oblasti sociálních
dávek, rodiny, školství, hledáme možnosti, jak
vyjít s menším rodinným příjmem v době pečování, nabízíme pomoc při uplatňování práv
a zájmů našich klientů, podporujeme návrat do
zaměstnání po ukončení péče, podporujeme
pozůstalé. Nabízíme klientům osobní, telefonické a elektronické poradenství, podporu a provázení. Osobní pomoc je cílena na klienty z Brna
(setkání doma, či jinde, kde jim to nejlépe vyhovuje), ostatní pomoc poskytujeme klientům
z celé republiky. Další informace můžete načerpat na našich stránkách: www.klarapomaha.cz
Proč právě „Klára pomáhá“?
Naše sdružení vzniklo jako vzpomínka na
Klárku, dcerku předsedkyně sdružení Dagmar Švédové, která zemřela devět měsíců
od diagnostikování zhoubného nádoru mozku ve věku pěti let.
PŘEJEME KRÁSNÉ A POKOJNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
PROŽITÉ V RADOSTI ZE VZKŘÍŠENÍ
Zdeňka Michálková
Dovolujeme si pozvat všechny občany MČ
Brno-Bystrc na veřejné projednání Územní
studie Bystrc II – západ a možných dopadů
zamítnuté aktualizace Územního plánu města Brna pro městskou část Brno-Bystrc.
Veřejné projednání s občanskou veřejností
se uskuteční ve středu 8. dubna 2015
od 17.00 hodin ve Společenském centru,
Odbojářská 2, Brno-Bystrc.
Jaroslav Petr, místostarosta
Termíny sňatků
Rada MČ Brno-Bystrc schválila dne 4. 3. 2015
termíny konání svatebních obřadů v naší městské části v letošním roce:
n V obřadní síni Společenského centra:
pátky – 15. 5., 19. 6., 24. 7., 14. 8., 11. 9. a 2. 10.
soboty – 23. 5., 20. 6., 18. 7., 22. 8., 19. 9.,
17. 10., 7. 11. a 5. 12.
n Mimo obřadní síň:
pátky – 22. 5., 17. 7., 18. 9., 6. 11. a 4. 12.
soboty – 6. 6., 15. 8. a 3. 10.
Přehled všech vhodných míst pro pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň na území
naší městské části najdete radničním webu
www.bystrc.cz – v sekci Úřad – Odbory – Odbor
vnitřních věcí –Více o odboru – Žádost o sňatek
– Termíny sňatků v roce 2015.
Technické a administrativní úkony spojené
s dojednáním termínu sňatku se vyřizují v přízemí budovy radnice na nám. 28. dubna 60
u paní Jiřiny Petrové v úřední dny (pondělí
a středa) od 8–17 hod., tel.: 546 125 187, e-mail:
[email protected]
Miroslav Klimeš, místostarosta
inzerce
6 • Informace
KLUB SENIORŮ
BYSTRC
Zveme naše seniory na 1. setkání
BYSTRCKÉHO KLUBU SENIORŮ
které proběhne ve čtvrtek
23. dubna 2015 od 14.30 hod.
ve Společenském centru v Bystrci
na ulici Odbojářská 2
Na tomto setkání vás seznámíme
s programem obnoveného klubu
bystrckých seniorů pro nadcházející
období a možnosti stát se členem
Svazu důchodců ČR. Roční členský
příspěvek činí 50 Kč. Na základě
vyplněné přihlášky je žadateli vystaven
členský průkaz. Tento průkaz opravňuje
majitele k návštěvě všech akcí
pořádaných městskou organizací Brno
a možnosti využívat služby, které
městská organizace Brno pro své členy
zabezpečuje.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Pořad velikonočních
bohoslužeb v Bystrci
FARNÍ KOSTEL SVATÝCH JANŮ:
2. 4. Zelený čtvrtek
Připomínka Poslední večeře Páně – 18.30 hod.
3. 4. Velký pátek
Během obřadů se čtou pašije – 18.30 hod.
4. 4. Bílá sobota
Velikonoční obřady začínají v 19.00 hod.
5. 4. Boží hod velikonoční (Zmrtvýchvstání Páně)
Mše svaté v 7.30; 8.45;
10.00 a 18.30 hod.
Žehnají se velikonoční
pokrmy. Při mši svaté
v 10.00 hod. zpívá chrámový sbor.
6. 4. Pondělí velikonoční
Mše svaté v 7.30; 8.45
a 10.00 hod.
EKUMENICKÉ CENTRUM ARCHA
(ul. Lýskova):
2. 4. Zelený čtvrtek – 20.00 hod.
3. 4. Velký pátek – 16.30 hod.
4. 4. Bílá sobota – 21.30 hod.
Na Velký pátek a Bílou sobotu bude po celý
den otevřen kostel k soukromé modlitbě.
Správcové bystrcké farnosti vám přejí požehnané velikonoční svátky.
Eva Máchová, pastorační asistentka ŘK
farnost Brno-Bystrc
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Máte problémy s alkoholem nebo hazardním
hraním a chtěli byste je řešit?
Chybí vám informace a podpora ke zvládnutí vaší závislosti?
n Chcete se dozvědět, jak to zvládají ostatní?
Během letošního roku otevíráme nové terapeutické skupiny ambulantní léčby a následné péče.
Skupiny jsou zaměřené na léčbu a doléčování
závislosti na alkoholu, případně podle zájmu
i hráčství/sázkařství. Skupiny jsou polootevřené
do deseti členů. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo
se rozhodl nepít alkohol a cítí, že by potřeboval
ve svém rozhodnutí podpořit. Jediná podmínka
účasti na skupině je střízlivost. Všichni účastníci
(včetně terapeutů) se zaváží mlčenlivostí, aby se
n
nic z toho, o čem se bude na skupině mluvit,
nedostalo mimo skupinu. Účast na skupině je
bezplatná a je možné vystupovat anonymně.
Skupina trvá 90 minut pod vedením terapeutů:
• Mgr. Petra Kašparová, telefon: 545 241 301,
e-mail: [email protected]
• Mgr. Martin Švanda Ph.D., tel.: 548 211 860,
e-mail: [email protected]
Setkání se koná v prostorech organizace A Kluby
ČR, o. p. s. na ulici Hybešova 1. Novinky lze sledovat
na webových stránkách www.akluby.cz, nebo nás
najdete na facebooku.
Barbora Václavková
V bystrckém Domě s pečovatelskou službou
jsou otevření novinkám v péči o seniory
Bystrcký Dům s pečovatelskou službou se
nebojí novinek v péči o seniory: v nedávné
době začal jako první v Brně využívat inteligentní technologii usnadňující péči o své
klienty. Jedná se o inovativní a inteligentní
monitorovací systém Daisy Care, který se
umí klientům přizpůsobit a vyhodnotit
neobvyklé situace, a zároveň je poskytován v přirozeném prostředí klienta.
Daisy Care je inovativní forma technické podpory v péči o seniory. Systém je založen na
monitorování aktivit klienta pomocí čidel rozmístěných v celém bytě či pokoji a následném
vyhodnocování těchto údajů. „Daisy Care je
dobrá cesta, která péči o lidi v domácím prostředí posouvá zase o kousek dál,“ hodnotí systém Stanislava Zimmermannová, vedoucí
Domu pečovatelské služby Brno-Bystrc.
Za normálních okolností je systém zcela diskrétní a nevyžaduje ze strany klienta žádnou
spolupráci. V případě mimořádných událostí
však dokáže poskytnout informaci o naléhavé
potřebě pomoci, systém dokáže tyto události
také sám předvídat a upozorňuje na nenápadné změny chování, které mohou být předzvěstí vážnějších potíží. Docentka Dana
Knotová z Ústavu Pedagogických věd o této
unikátní technologii říká: „Systém Daisy Care
považujeme za významnou pomoc pečujícím
osobám, protože umožňuje mít přehled o aktivitách lidí, kteří žijí v domácích podmínkách,
ale zároveň potřebují pravidelnou péči
a pomoc.“
Systém zajišťuje pocit bezpečí pro klienty
i jejich blízké doma či v pobytovém zařízení,
umožňuje starým a nemocným lidem zůstat
v přirozeném prostředí co nejdéle, a zároveň
usnadňuje domácí péči. Daisy Care je inovativní forma technické podpory především pro
odlehčovací služby. Tato nová technická podpora odlehčovací služby bude poskytována
v přirozeném prostředí klienta a je zaměřena
na pomoc a podporu osob pečujících o osoby
blízké.
Daisy Care přináší vysoký užitek též v pobytových zařízeních, kdy je odborný personál
pomocí tohoto zařízení schopen zjistit ne-
prodleně nestandardní nebo nebezpečné
situace bez toho, aby rušil obyvatele pobytového zařízení svojí přítomností v jejich bytech
nebo pokojích.
Jak Daisy Care funguje?
Klient není nikterak omezován ve svém běžném životě (nemusí nosit žádné záznamové
zařízení, nemusí se pravidelně připojovat
k žádným medicínským přístrojům, nenosí
s sebou žádné zařízení), protože jeho status
je vyhodnocován pomocí pohybových
senzorů umístěných v jeho normálním životním prostředí, senzory reagují na podněty
vyplývající z běžného chování klienta (pohybuje se v kuchyni, otevřely se hlavní dveře,
atp.).
Příklad rozmístění senzorů v prostředí
Výhodou uvedeného technického řešení je
možnost jednoduché instalace, kdy rozmístění čidel a oživení systému zvládne i poučený
laik. Po instalaci systém začne monitorovat
ihned životní projevy v daném prostředí, automatické nastavení režimu dne probíhá jeden
až dva týdny, protože Daisy Care si musí „zvyknout“ na klienta – konkrétní osobu a jeho individuální chování.
Po počátečním nastavení a adaptaci umí Daisy
Care indikovat události, které mohou být automaticky oznamovány příslušným příjemcům:
pečující osobě, rodinným příslušníkům,
odbornému personálu či centrální lékařské
službě. Více na http://daisycare.net.
Anna Petrželková,
Bohuslav Kyjánek
Bystrcké noviny • 4 • 2015
MINIŠKOLKA KROUŽKY
ul. Říčanská 29, Brno-Bystrc
Miniškolka – vhodné pro děti od 2 let, denně výuka anglického
jazyka zdarma.
Cena 230 Kč (od 8.00–13.00 hodin),
390 Kč (od 8.00–16.00 hodin).
Jesličky – denně 8–13 hodin. Vhodné pro děti mladší než 2 roky.
Cena 300 Kč.
Atletika se zvířátky – ve spolupráci s Atletickým klubem Masarykovy univerzity probíhá v areálu ZŠ Otevřená, Žebětín, atletický
kroužek pro děti od 4 let.
Pod vedením Mgr. Kotyzy cvičí děti vždy v pondělí v 15 hod.
a v pátek 14.30 hod. Děti se pak můžou účastnit různých závodů
a soustředění pořádaných atletickým klubem. Přihlásit své dítě
můžete stále na [email protected]
V našich prostorách probíhá celoročně Cvičení pro těhotné ženy
pod vedením duly Karin (ST), Cvičení pro matky s dětmi (ST), Bodyforming (PO, ČT), Pilates (ÚT, ČT).
Kontakt:
Karin Doubková, tel.: 603 936 159
e-mail: [email protected], www.skolka-krouzky.cz
blok inzerce
Inzece, informace • 7
8 • Informace, školy, inzerce
Filmový festival
EXPEDIČNÍ KAMERA
V Brně se ve dnech 1. a 2. dubna 2015 uskuteční
slavnostní ukončení filmového festivalu Expediční kamera, který putuje po více než 200 městech v České republice a na Slovensku. Během
dvou dnů mohou diváci v kině Scala shlédnout
sedm filmů, čtyři přednášky, exotickou kuchyni –
hmyzí kuchařskou show a další.
Na vaši účast se těší Pavel Pichler
Uctění památky
padlých v Bystrci
MíV KSČM v Bystrci pořádá pietní shromáždění
k uctění památky těch, kteří padli při osvobozování Bystrce v roce 1945. Účast na shromáždění přislíbil starosta naší městské části
JUDr. Tomáš Kratochvíl. Shromáždění se uskuteční dne 24. dubna 2015 v 17.00 hod. v parčíku
na ulici Živného. Po umístění věnců u pamětní
desky s. Živného se půjde uctít památka padlých
k pamětní desce na nám. 28. dubna. Pietní akce
bude ukončena u pomníku nadporučíka Golubenka v zahradě u Hynčiců.
Pavel Novotný, za MíV KSČM
blok inzerce
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Řekni to v tramvaji
V Brně vyjela ve středu 4. března poprvé
takzvaná PS tramvaj.
Ačkoliv je název tramvaje trochu tajemný,
vysvětlení je celkem prosté – reklamní vitríny
v celé tramvaji dává Dopravní podnik města
Brna k dispozici samotným cestujícím. Ti prostřednictvím tramvaje mohou vzkázat komukoliv cokoliv, samozřejmě v mezích slušnosti.
Umístění vzkazu je bezplatné.
„Dnešní doba nahrává spíše moderním komunikačním technologiím, navzájem jsme neustále ve
spojení díky mobilním telefonům a internetu. Klasické pohlednice nebo vzkazy na ledničce ale mají
stále své kouzlo aprávě takové „retro“ dokáže dnes
mile překvapit. Proto si myslím, že z možnosti vzkázat svým blízkým cokoliv v tramvaji budou cestující
nadšení. Je to jeden ze způsobů jak městskou hromadnou dopravu popularizovat,“ uvedl při před-
stavení speciální tramvaje generální ředitel
DPMB Miloš Havránek.
Podobný koncept zatím jinde v Česku nefunguje, takže PS tramvaj je první svého druhu
v republice. „Je to rozhodně netradiční způsob
jak třeba babičce popřát k narozeninám nebo
vyznat lásku. Aktuální polohu tramvaje si může
kdokoliv najít prostřednictvím mobilních aplikací.
Vzkazy budeme obměňovat každé dva týdny,“
vysvětlila Eva Lukavská, správní ředitelka DPMB.
Zájemci o umístění vzkazu do PS tramvaje donesou do Informační kanceláře DPMB už vytvořený
plakát (obrázek nebo text) o rozměru A4. Vzkazy
nesmějí mít reklamní charakter, nesmějí obsahovat telefonní čísla nebo webové adresy a také
nesmějí být vulgární. Dvakrát do měsíce budou
letáky v tramvaji vyměněny za vzkazy nové.
Linda Hailichová,
tisková mluvčí DPMB, a. s.
Nové řeznictví na Kamechách
Není příliš obvyklé vidět na sídlišti kotel,
v němž se přímo před očima zvědavců dělá
pravá domácí tlačenka. Mistr řezník Josef
Vašák takto oslavil otevření své nové provozovny, které se konalo 2. března 2015 na
Říčanské 21.
Nové řeznictví usnadňuje život nejen na
Kamechách, ale i v okolních oblastech. V řeznictví je i bistro a lze tu koupit pečivo, zeleninu,
mléčné výrobky nebo vajíčka.
text a foto Marek Přibyl
Nábor mladých volejbalistů
Chceš poznat super partu? Chceš se naučit něco nového?
Jsi žákem 3., 4. nebo 5. třídy?
POJĎ SI ZKUSIT S NÁMI ZAHRÁT!
Tréninky přípravky jsou každý čtvrtek 14.00–15.15 hod.
v tělocvičně ZŠ VEJROSTOVA 1
Žáci 5. tříd se zúčastní přijímacích talentových zkoušek do sportovní třídy v jednom z uvedených termínů:
16. duben 2015 • 7. květen 2015
Fotografie ze zápasů a akcí si můžete prohlédnout na následující adrese: http://vejrostova.sxnt.cz.
V případě zájmu přijďte rovnou na trénink.
Dotazy pište na e-mail: [email protected]
Tel: +420 606 642 603 • webové stránky: www.vejrostova.cz/volejbal
Sportovní třída se zaměřením na volejbal
Již tradičně otevřeme ve školním roce 2015/16
pro žáky z pátých ročníků třídu se sportovním
zaměřením na volejbal. Naše škola ZŠ Vejrostova
má dobré výsledky v soutěžích, naplňuje volný
čas a nabízí volejbalové soustředění v krásném
prostředí Železných hor v malebném kraji řeky
Chrudimky. Budoucí šesťáky čeká kvalitní výuka,
sportovní vyžití a radost z pohybu!
Příkladem jsou dnešní šesťáci, kteří pod vedením
trenéra Daniela Weisera velmi úspěšně hrají soutěž minivolejbalu, družstva chlapců i dívek bojují
v krajském přeboru.
Věra Koudelová, Daniel Weiser,
ZŠ Vejrostova
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Školy, inzerce • 9
Kousek Britských ostrovů na ZŠ Vejrostova
Na ZŠ Vejrostova se snažíme využívat ke zpestření výuky anglického jazyka co nejvíce
dostupných prostředků. Proto jsme na začátku
letošního školního roku přivítali nabídku v účasti
nového projektu zaměřeného na cizí jazyky.
Splněním formálních požadavků jsme se stali
součástí projektu orientovaného na rozvoj cizojazyčných kompetencí. Klíčovou aktivitou je
zapojení rodilých mluvčích do výuky na škole.
Od října si žáci postupně zvykli na to, že jim třikrát týdně do hodin kromě kmenového učitele
dochází rodilý mluvčí, který je přímo zapojen
do vyučovacího procesu. V tyto dny pravidelně
navštěvují nejen jednotlivé třídy, ale i oddělení
školní družiny vždy ve stejném sledu lektor ze
Skotska, Irska a Anglie.
Lektoři jsou zapojeni do výuky cizích jazyků
v rámci hodin angličtiny, ale také v hodinách
nejazykových předmětů (tzv. metoda CLIL). Každý měsíc se vytváří nový plán, což umožňuje
všem žákům školy se postupně seznámit s jednotlivými lektory. Výsledkem je potom například
to, že si starší žáci procvičují komunikační dovednosti, zatímco začínající školáci bortí bariéru
ostychu a poprvé na „vlastní kůži“ zažívají cizí
jazyk v praxi.
Projekt potrvá celý školní rok a kromě dětí z něj
máme přínos i my, učitelé, protože je nám umožněno v rámci dalšího sebevzdělávání navštěvovat různé semináře a kurzy v anglickém jazyce.
Věra Livingstonová
Školka tety Lenky
Najdete nás u vchodu ZŠ Heyrovského
32. Jsme malá školička rodinného typu.
Nabízíme dětem klidné a podnětné prostředí v malém kolektivu dětí. Podporujeme hry
dětí jako přirozené činnosti k rozvoji jejich učení.
Jesličková třída pro děti od 18 měsíců je umístěna do přízemí rodinného domu se zahradou
na ulici Přístavní v Bystrci. Kapacita 8 dětí zajišťuje rodinné prostředí a individuální přístup
k dětem a jejich potřebám ve stejném duchu
jako ve školce. Vzájemné návštěvy a společné
aktivity usnadní dětem přechod do školky. Rodiče dětí si mohou vybrat z několika druhů
docházky podle jejich potřeby.
Bližší informace o možnostech přijetí dětí ve
školním roce 2015/2016 na tel.: 775 105 025
nebo www. skolkatetylenky.cz.
Lenka Ratajská
V prvním únorovém týdnu navštívilo naši školu
6 zahraničních studentů, aby nám představili
sebe a jejich zemi a zase naopak, aby i oni nabyli
nové zkušenosti ze života v České republice. Stejně jako vloni se prezentace iveškerá komunikace
odehrávala v anglickém jazyce anaši žáci si mohli
prakticky ověřit úroveň svých znalostí a dovedností. Čím mladší děti, tím byla radost z porozumění větší a reakce spontánnější.
Prezentace studentů probíhaly u žáků od 3. do
9. tříd. Každý se dozvěděl něco nového o Brazílii,
Mexiku, Malajsii, Tchajwanu, Ukrajině aBulharsku.
Takový týden s sebou nese zvláštní atmosféru, vyměňují se kontakty a někteří v komunikaci se studenty pokračují prostřednictvím
moderních technologií ve svém volném čase.
Po zkušenostech vloňském roce se na přání žáků
ZŠ Laštůvkova uskutečnil také letošní ročník arádi
bychom pokračovali i v příštích letech.
Zde je také několik postřehů našich žáků:
Adéla:„Projekt se mi velmi líbil, jelikož je velice zajímavé setkat se s lidmi z jiných zemí, poznat jejich
kulturu, jejich zemi apopovídat si s nimi. Nejvíce se
mi líbil Ricardo z Mexika, protože jsem mu dobře
rozuměla a hezky představil svoji zemi.
Marek N.:„Tento projekt je velmi užitečný, protože
se setkáváme s lidmi z různých míst akultur. Je velmi
zajímavé poslouchat, jak žijí lidé v zemích tak odlišných jako je třeba Indonésie nebo Japonsko. Myslím
si, že takovýchto setkání by mohlo být klidně více.
Tato setkání nás zbavují předsudků
a nejistoty z cizích kultur a zvyků.“
Honza L.: „Tento projekt je dobrý
z mnoha důvodů. Jedním z nich je
ten, že se dozvím něco o zemích, ze
kterých cizinci pocházejí, naučíme se
i něco v angličtině. Je to zajímavější
než kdybychom se o těchto zemích
učili například v zeměpise. Nejvíc se
mi zatím líbila asi prezentace Suly
(Brazílie), která se nás ptala na různé
věci a bylo jí dobře rozumět.
Marek: „Myslím si, že tyto návštěvy jsou pro nás
velmi důležité. Pomáhají nám procvičovat angličtinu více, než hodiny AJ. Je něco jiného mluvit
s Čechem, který umí anglicky ačlověkem, se kterým
se můžete bavit pouze anglicky. Je důležité zkoušet
si povídat s cizincem, než se naučit přesné anglické
věty, které běžní Angličané stejně nepoužívají. Navíc
se naučíme i něco o jejich zemi, takže to je i něco
málo ze zeměpisu. Edison se mi velmi líbí, je to zábavnější než běžné hodiny AJ. Určitě bych chtěl, aby
k nám cizinci zavítali i příští rok a klidně i ve větším
počtu, abychom měli alespoň dva cizince každý
den.“
Jakub H.: „Tato setkání jsou rozhodně důležitá,
kvůli zkoušce našich schopností mluvit anglicky.
Můžeme také angličtinu odposlouchávat aučit se
rytmu tohoto jazyku. Navíc si vytváříme nové společenské vztahy, které nám později mohou (ale také
nemusejí) nějak pomoci. Jelikož jsou tito lidé z jiných
zemí, mají většinou i jiný způsob myšlení a jejich
prezentace může pomoci pochopit situaci v jejich
zemi, viz Ukrajina. Můžeme se také dozvědět ozajímavostech, které bychom neměli rozhodně minout.“
Děkujeme všem rodinám žáků, které ubytovaly
zahraniční studenty u nich doma a věříme, že to
byl týden plný pěkných zážitků. Nejde jen
o komunikaci v angličtině, ale v dnešní pohnuté
době především o vztahy mezi lidmi různých
zemí, různých ras i náboženského vyznání.
Jaroslava Pumprlová
inzerce
Projekt Edison opět po roce na ZŠ Laštůvkova
10 • Tábory, inzerce
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Příměstský sportovní
tábor v Brně
Cílem našich příměstských táborů je seznámit děti se základy
sportů a netradičních sportovních disciplín. Beachvolejbal,
paddleboarding, skalní lezení, badminton, softball, střelba
(kladkové luky, vzduchové pušky a pistole, foukačky), disc
golf, cubb, slack line, bungee running, nízké lanové překážky.
Jako bonus je připraven adrenalinový zážitek v podobě
bubble fotbalu a aquazorbingu.
Kempy budou probíhat
od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod.
I. termín
13. 7.–17. 7. 2015
II. termín 20. 7.–24. 7. 2015 (pro děti od 4 let)
III. termín 27. 7.–31. 7. 2015
IV. termín
3. 8.– 7. 8. 2015
V. termín 10. 8.–14. 8. 2015 (pro děti od 4 let)
VI. termín 17. 8.–21. 8. 2015
VII. termín 24. 8.–28. 8. 2015
Kde: Areál oddílu Orel Komín,
Kníničská 15, 624 00, Brno-Komín
Cena kurzu: 2 600 Kč
Kurzy jsou určeny dětem od 6 do 16 let.
Telefon: Mgr. Pavel Svačina – 737 805 252
Více informací na – [email protected],
www.outdoorwave.cz
inzerce
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Tábory, školy, volný čas, • 11
Příměstský tábor Bystrc 2015
Skautské středisko Vrbovec, které má 25 let
bohatých zkušeností při práci s dětmi, pořádá v červenci příměstský tábor, určený zejména pro děti ve věku od 5 do 12 let. Jeho
program bude velmi pestrý. Děti se mohou
těšit na výlety, poznávání přírody a hraní
skvělých akčních her.
Budeme se scházet v naší skautské klubovně
na Vrbovecké 2, která bude fungovat jako místo
srazu účastníků a jejich vyzvedávání po programu. V případě nevlídného počasí nám poskytne
potřebné zázemí. Tábor proběhne ve třech
týdenních turnusech, a to:
1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:
7.–10. 7. (5–8 let) 1 100 Kč
13.–17. 7. (9–12 let) 1 400 Kč
20.–24. 7. (5–8 let) 1 400 Kč
V ceně tábora je zahrnut oběd a pitný režim,
pedagogický a zdravotnický dozor, materiál na
program tábora, jízdné a vstupné na výletech.
V ceně nejsou zahrnuty svačiny. Tábor je určen
pro skauty i neskauty a není nutné striktně
dodržet věkovou kategorii.
A co nás během příměstského tábora čeká?
Budeme vyrážet na výlety a poznávat při nich
ve spolupráci s TJ Lodní sporty Brno
pořádá
Příměstské tábory pro děti 9–14 let
Bystrc a její okolí. Poznáme nové kamarády
a prozkoumáme společně zvířata i rostlinky,
zpěv ptáků a vůně květin, tvary stromů a to, jak
se dotknout přírody a přitom ji chránit. Zahrajeme si akční hry, které vás určitě budou bavit.
Zjistíme, jak super je pocit vyrobit vlastníma
rukama něco užitečného a krásného pro potěšení rodičů, prarodičů i vás samotných.
Více informací najdete na: www.vrbovec.skauting.cz/primestsketabory nebo napište na
e-mail: [email protected]
Kristina Ondráčková,
skautské středisko Vrbovec
Lipka zve na oslavu Dne země
Přijďte s Lipkou a dalšími brněnskými organizacemi oslavit Den
Země, svátek naší planety, který letos věnujeme tématu světla.Malé
návštěvníky bude čekat celá řada zábavných her,
soutěží, tvořivých dílen a pokusů, při kterých se
dozvědí něco nového nejen o světle, ale i o tmě.
Dospělí si užijí praktické workshopy, přednášky či
výstavy a za příznivého počasí dojde i na pozoro-
vání Slunce a noční oblohy na hvězdárně. Připraven bude také kulturní program, v rámci kterého
se představí divadlo pro děti, taneční vystoupení,
muzikanti Martina Trchová Trio, Martin Rous, Filip
Drlík či kapela Kupodivu a program vyvrcholí velkým večerním koncertem kapely Epy de Mye.
To vše v sobotu 25. dubna od 10 do 21 hodin
v parku na Kraví hoře. Podrobný program
najdete na www.lipka.cz/denzeme.
Veronika Neckářová
20.–24. 7. 2015
(8.30–17.00 hod.,
program 9.00–16.00 hod.)
NA POZADÍ VIKINGSKÝCH LEGEND
ZÁKLADY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO
OLYMPIJSKÉHO SPORTU – VESLOVÁNÍ.
PLAVBA NA LODÍCH, PLAVÁNÍ, HRY,
VÝLETY, SOUTĚŽE.
Nominace tanečnic na mistrovství světa
1. místo získaly v kategorii:
• sólový klasický tanec (děti) Nela Polášková –
Variace Kitri
• skupinový klasický tanec (děti) – Námořníci
• skupinový klasický tanec (junioři) – Overture
• skupinový moderní tanec (junioři) – Palladio
• moderní tanec (trio – junioři) – J. Mičánková,
N. Polášková, N. Mašterová – Ruský tanec
n 2. místo vybojovaly v kategorii:
• sólový moderní tanec (děti) –Nela Polášková
• klasický tanec (čtveřice – junioři) – Divertimento
• moderní tanec (trio – dospělí) – P. Hrubá,
A. Křivánková, K. Kaďorková
n 3. místo v kategorii:
• klasický tanec (trio – děti) – E. Petkovská,
L. Vysekalová, S. Doleželová – Bubeníci
Gratulujeme nejen dětem, ale hlavně paní učitelce Sylvě Mičánkové a děkujeme za krásnou
reprezentaci naší školy a Bystrce, ale i celé naší
republiky.
Za finanční podporu na účast na DWC děkujeme Zastupitelstvu MČ Brno-Bystrc.
Radmila Chmelová
n
Dne 20.–21. 2. 2015 se žačky tanečního oboru
SZUŠ R. Chmelové zúčastnily v německém
Selbu nominačního závodu na mistrovství
světa v tanci (DWC).
Tato největší taneční soutěž mladých umělců
z celého světa se bude letos konat ve dnech
27. 6.–4. 7. v rumunské Bukurešti. Naše tanečnice
se nominovaly na mistrovství světa celkem se
14 choreografiemi, z toho 9 choreografií skončilo na medailovém pořadí:
27. 7.–31. 7. 2015
(8.00–17.00 hod.,
program 9.00–16.00 hod.)
ZÁKLADY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO
OLYMPIJSKÉHO SPORTU – VESLOVÁNÍ.
PLAVBA NA LODÍCH, PLAVÁNÍ,
HRY, VÝLETY, SOUTĚŽE.
MEZI TRENÉRY
JE I ÚČASTNICE LOH SOUL 1988
A BARCELONA 1992
KDE: Rakovecká 30,
loděnice TJ Lodní sporty Brno
CENA: 1700 Kč (v ceně teplé obědy,
program, materiál, lodě, vstupné, pitný režim)
KONTAKT: Lucie Nečasová,
e-mail: [email protected],
tel.: 604 331 163
12 • Volný čas, sport
Centrum Jonáš
vás zve na pravidelné aktivity
JONÁŠCI
pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let
každou středu a pátek 9.00–11.00 hod.
1. a 3. 4.
velikonoční vajíčka
8. a 10. 4.
velikonoční dekorace
15. a 17. 4. ptačí budky
22. a 24. 4. dřevěné tácky s jarní tématikou
29. 4.
berušky z obalů od vajíček
DĚTI
ve věku 8–14 let
pondělí 13.00–15.00 hod.
úterý a pátek 13.00–17.00 hod.
(pomoc s přípravou do školy – doučování)
3. 4.
7. 4.
velikonoční vajíčka
velikonoční dekorace
13. 4.
„Matka Země“ – sázení travin
21. 4.
vaření – čočka
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Ukliďme Česko s lesní školkou V závětří
Také vás netěší procházky, při kterých zakopáváte o odhozené láhve a zbytky petard?
Souhlasíte, že v trávě a mezi stromy mají svými
pestrými barvami zářit květiny a ne obaly od
cukrovinek? Pojďme si své oblíbené procházkové trasy společně uklidit!
Lesní školka V závětří ve spolupráci s úřady
městských částí Brno-Bystrc a Brno-Žebětín
pořádá v sobotu 18. 4. 2015 úklid odpadků
z luk a lesů v okolí Kamech mezi Bystrcí
a Žebětínem. Sraz zájemců je od 10.00 hodin
ve školce V závětří (od zastávky autobusu č. 52
Jít na akci sami?
Raději s „aktivními babičkami“!
7. ROČNÍK KARLA KRYLA
V sobotu 11. dubna 2015 zavzpomínáme na
mládí a hlavně si při kytaře, harmonice zazpíváme známé písničky. Sejdeme se ve Společenském sále MČ Brno-střed, Dominikánské nám. 2
v 19.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
SaBBa a pořadatel Vlado Dzurija se těší na všechny, kteří vzpomínají na dobrého člověka
Karla Kryla.
VYCHÁZKA S TAJEMNEM
STARŠÍ DĚTI
ve věku 12–16 let
středa 14.00–16.00 hod.
a čtvrtek 13.00–15.00 hod.
MLÁDEŽ
ve věku 15–20 let
v pondělí 15.30–19.30 hod.
a čtvrtek 15.00–19.00 hod.
2. 4.
velikonoční vajíčka
9. 4.
velikonoční dekorace
13. 4.
„Matka Země“ – sázení travin
20. 4.
vaření – čočka
STARŠÍ MLÁDEŽ
ve věku 17–26 let
ve středu 16.30–20.00 hod.
8. 4.
velikonoční dekorace
15. 4.
„Matka Země“ – sázení travin
22. 4.
vaření – čočka
Po celý měsíc bude probíhat preventivní
program na téma „VIRTUÁLNÍ REALITA
A MÉDIA“ (pro děti a starší děti) a „GAMBLERSTVÍ“ (pro mládež a starší mládež) –
budeme si povídat na tato témata (co nebezpečného na nás„číhá“ na internetu, v televizi,
jak se bránit proti kyberšikaně, … u gamblerství probereme co může nastat pokud
už je člověk závislý na hrách, jak předcházet
závislosti na automatech, jak se gamblerství
léčí, ...).
Změna programu vyhrazena
Chvalovka bude značená cesta), akce potrvá
cca do 13.30 hodin.
Dobrovolníci budou mít k dispozici pracovní
rukavice a pytle na odpadky, pro zahřátí čaj
i ohýnek (dobroty na opékání s sebou). Dále
se můžete těšit na výstavku zajímavostí z recyklovaných materiálů – oceníme i všechny zajímavé exponáty, které přinesete vy – a několik
dalších překvapení! Úklid probíhá v rámci
celostátní dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“.
Tým Lesní školky V závětří
První neděli po velikonocích 12. 4. půjdeme na
vycházku, při které se seznámíme s uměním
keltských šamanů: „Jak získat odpovědi na otázky
v přírodě“. Sejdeme se 13.00 hod. před Starou
hasičkou,Hlavní 125 v Komíně. Pokud bude špatné počasí, zůstaneme v Hasičce a budeme si hrát
tam. Vedoucí této vycházky je B. S. Urbánková
SPOLEČNĚ SI ZATANČIT
Určitě v dubnu půjdeme společně tančit. Proto
sledujte naše webové stránky www.babickysabba.cz. Najdete tam více informací o akcích,
termíny vycházek Alice Sedlákové a pozvánky
na další akce, které operativně pořádáme.
Blanka S. Urbánková
Centrum volného času Bystrouška
Brno-Bystrc, Fleischnerova 1a, tel.: 546 215 652
zve rodiče s dětmi a školní děti na
Velikonoční dílny
na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015 v 9–12 hod.
S sebou: přezůvky, vyfouknutá vajíčka Cena: 80 Kč na dítě
Co vás čeká: pletení pomlázek, zdobení vajíček, pečení jidášků, velikonoční tvoření, možnost
pohladit si zvířátka, na závěr divadlo.
Míša Jelenová
O historii Bystrce
Centrum volného času Bystrouška připravilo pro děti ze základních škol výukový program
o historii Bystrce. Bohužel se nám nepodařilo najít dost podkladů pro období, kdy se budovalo
sídliště. Pokud máte doma nějaké hezké fotografie nebo případně zajímavé příběhy
a byli byste ochotni se o ně podělit, prosíme, napište nám na e-mail: [email protected]
Pavel Plíšek
FC DOSTA Bystrc-Kníničky
V zimní přípravě dosahovali
naši muži velice kolísavých
výsledků, příprava se ale na
výsledky nehraje.
Důležitějším počinem je další
zařazování odchovanců do
týmu. Jejich počet neustále zvyšujeme, měníme tak zažité pořádky, dříve toto nebylo zvykem, v Bystrci hrávala převážná většina hráčů
z dalekého okolí. Mládež se účastnila převážně
turnajů v halách. Pro podrobnější výsledky ze
zimní přípravy navštivte webové stránky klubu: www.fotbalbystrc.wbs.cz.
MUŽI
SK Líšeň – FC DOSTA 8:0
FC DOSTA – SK Slavkov 10:0
(Musil 3, Urban 2, Sodomka, Mezník, Lízal,
Matoušek, Košulič)
Jaroměřice n. R. – FC DOSTA 1:1
(Musil)
FC DOSTA – Žďár n. S. 0:3
Miroslav Procházka
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n SENIOR DOPRAVA – JONESOVÁ. Telefon:
603 424 401, 541 210 388
n AUTOOPRAVNA + PNEUSERVIS, BRNO-ŽEBĚTÍN, Otevřená 51. Provádíme veškeré opravy
+ servisní práce motorových vozidel všech značek. Příprava na STK – pneuservis, možnost dodání nových pneu. Vše za velmi výhodné ceny.
Po předchozí domluvě možnost provedení
prací i o víkendu. Tel.: 607 976 158, 546 217 307
Volný čas, děti
n „Tenis se sportíkem“ pro děti ve věku 5–12
let. Zahájení v dubnu 2015 ve sportovním
areálu ZŠ Vejrostova 1. Zapůjčení dětských
raket Babolat zdarma. 10 lekcí / 1 600 Kč, kontakt – e-mail: [email protected], mobil:
736 448 955
n Angličtina. Naučím, doučím, individuální
přístup, trpělivost, 5 let zkušenosti, děti, dospělí i senioři. Certifikát Cambridge pokročilá
CAE. Bystrc, centrum nebo u vás. Telefon:
777 872 520
n Vážení hosté, zveme vás do nově zrekonstruovaného hotelu Fontána u Brněnské přehrady. Hotel je ideálním místem pro pořádání
firemních večírků, rodinných oslav a svateb.
Součástí hotelu je i wellness, www.fontanahotel.cz, tel.: 733 679 707
Řemeslníci a služby
n Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová
dvířka, skříňky na míru, výměna pracovní desky.
VRBA. Tel.: 603 438 707
Inzerce • 13
n Úklid domu, bytu. Tel.: 604 783 496
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz , Bystrc
a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč
n Elektrikář: opravy, instalace, revize, včetně
SO, NE. Tel.: 777 019 667 n Malby, nátěry ONDERKA. Tel.: 604 731 918,
541 262 997
n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Telefon:
724 118 862
n Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
n Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
n Vodoinstalace CIRKVA. Tel.: 602 861 402
n Hodinový manžel. Tel.: 608 750 477
n Rytectví – kvalitně. Jiří Dohnal, Čápkova 32,
www.rytectvi.kvalitne.cz. ÚT, ST, ČT: 9–16 hod.
Tel.: 602 813 880
n Spouštěcí garnýže pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy dolů a po zavěšení
čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž
je možná do stávajících garnýží. Fa VENYŠ, tel.:
530 312 702, 608 742 001
Reality a nemovitosti
n Hledám ke koupi chatu u přehrady, voda
výhodou. Děkuji za nabídku. Tel.: 736 123 995
n Pronajmu od 1. 4. 2015 garážové stání na
ulici Valouškova, 900 Kč/měs. Tel.: 606 563 604,
777 061 006
n Mladá rodina hledá RD v Bystrci a okolí –
Žebětín, Jundrov, Kníničky, Jinačovice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška, Moravské Knínice,
Kuřim. Prosím, nabídněte. Bez RK, právní služby
zajistíme. Tel.: 725 766 386
n Koupím byt 1+kk/1+1. Platba v hotovosti.
Tel.: 702 334 402 n Koupím byt DB nebo OV, původní stav nevadí. RK nevolat. Tel.: 732 434 910
n Koupím byt v Bystrci, cena do 3 mil. Kč.
Tel.: 605 514 210
n Hledám ke koupi chatu u přehrady, nabídněte. Tel.: 732 511 304
n Pronajmu RD v Bystrci. Zázemí firmy – sklad
a jiné. Tel.: 605 438 830
n Vyměním byt 1+1 v OV za 2+1 v OV nebo
družstevní. Tel.: 739 995 223
n Vyměním OB byt 1+1 privatizace Filipova
za OB 1+1. Tel.: 776 376 301
n OB 3+1 za OB1+1. Tel.: 732 544 832
n Prodám garáž – Brno-Bystrc, ul. Štouračova
(vedle Shell), zděná, el., voda, O.V: 350 000 Kč.
Tel.: 608 730 043
n Starší muž hledá pronájem bytu 1+1 v Bystrci. Tel.: 605 255 417
n Hledám pronájem menšího bytu pro 1 osobu. SMS: 604 567 944
n Jsme rodina hledající pronájem RD v Bystrci a okolí (údržba domu, zahrady, opravy).
Kontakt jen s majitelem! Tel.: 734 346 442
n Pronajmu garáž na ulici Výhon, cena
1 500 Kč/měs. Tel.: 737 256 152
Různé
n Poděkování lidem, pomáhajícím přikrmováním, přežít zákonem chráněným havranům.
RNDr. Věra Jurášková
n Hotel MAXIMUS RESORT hledá pracovní
sílu na pozici pokojské/úklidy veřejné. Jedná
se o práci i brigádně i na plný úvazek. Volejte
v týdnu od 8.00–18.00 hodin. Tel.: 605 237 101
14 • Společenská rubrika, volný čas
Draci Bystrc 2015
Přijďte mezi nás, kluci, holky,
mladí i dříve narození,
zkušení i nezkušení!
Naučíme, poradíme,
potom všechny porazíme!
Těšíme se na vás každý čtvrtek
od 17.15 do 19.15 hodin
(od 2. dubna do konce října)
na Brněnské přehradě
v areálu TJ Lodní sporty
(zastávka Rakovecká, parkování přímo u areálu)
Více o nás najdete na:
www.draci-bystrc.brno-online.cz
www.dracibystrcestranky.cz
e-mail: [email protected]
kapitán posádky: 603 872 977
Svaťa Beneš
Bystrcké noviny • 4 • 2015
103. narozeniny paní Růženy Kopřivové
(pokračování ze str. 1)
Byla velmi pracovitá, doma měla vždycky pečlivě
uklizeno, nedokázala lenošit, chvíli neposeděla.
Nejvíce jí chybí práce na zahradě, tu už kvůli
nohám nemůže zvládat, tak ji mrzí, že se nemůže věnovat oblíbeným kytičkám a bylinkám…
Má ráda přírodu a zvířátka, kdysi měla pejska –
trpasličího pudla, který se jmenoval Žulínka
a maltézského psíka Daisinku, proto ji potěší,
když za ní přijdou známí se zvířátky a ona se
s nimi může potěšit.
Naši jubilanti
11. 2. 1935
22. 2. 1920
22. 2. 1920
25. 2. 1925
11. 3. 1912
17. 3. 1925
19. 3. 1920
23. 3. 1925
31. 3. 1925
31. 3. 1925
80 let
95 let
95 let
90 let
103 let
90 let
95 let
90 let
90 let
90 let
Naše babička často opakuje: „Pryč a pryč je všecko, kde jsou mé naděje, já pláču jako děcko, co
mně to prospěje…“ I tento verš však říká se smíchem, je stále veselá a dobře naladěná, ani na
paměť si nemůže naříkat, pořád jí výtečně slouží.
Moc ji potěšilo, že si pro ni i tentokrát udělali
čas představitelé městské části Brno-Bystrc a přišli jí k významnému životnímu jubileu popřát
(možná by chtěli znát recept na dlouhověkost,
tak snad jim ho prozradí v příštím roce).
Zdeněk Kopřiva, vnuk
Blahopřání
Jiří NEUŽIL
František JAROŠ
Marie KINCOVÁ
Hedvika BRÁZDILOVÁ
Růžena KOPŘIVOVÁ
Květoslav ŠTEFKA
Jaroslav ZAVŘEL
Vilém LOOS
Jarmila BARTESOVÁ
Jarmila DOSEDLOVÁ
Dne 18. dubna 2015 se dožívá 90. let
paní Drahomíra Povolná, rozená Hájková.
V Bystrci žije od roku 1937. Celý život pracovala jako prodavačka v obchodě. Paní Povolná je maminkou tří dětí. Dočkala se šesti
vnoučat a osmi pravnoučat.
Pevné zdraví, lásku, spokojenost, rodinnou
pohodu a Boží požehnání do dalších spokojených let za celou rodinu přeje vnučka Jana
s manželem Pavlem.
Společenská rubrika
Na této stránce můžete uveřejnit blahopřání, vzpomínky a poděkování. Text a foto nám můžete
poslat do redakce ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, na telefon: 546 125 116, nebo na
e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny • 4 • 2015
Oblíbený koncertní cyklus
Setkání žánrů pokračuje
Městská část Brno-Bystrc připravila ve spolupráci s agenturou Globart již třetí ročník
úspěšného hudebního cyklu Setkání žánrů.
V sezóně 2015–2016 láká
návštěvníky do Společenského centra na dalších pět
atraktivních koncertů.
Nový cyklus zahájí 8. října
multiinstrumentalista Jiří
Stivín a jeho hosté – cembalistka Edita Keglarová
a kytarista Jaroslav Šindler.
12. listopadu se představí
při hudebním recitálu vynikající klavírní virtuóz
Kostiantyn Tyshko z Ukrajiny.
Na vánočním koncertě 10. prosince sse
mohou posluchači těšit na pěveckou celebritu a sólistku Národního divadla Praha
Andreu Tögel Kalivodovou. Přední česku
mezzosopranistku doprovodí Moravské klavírní trio.
18. února 2016 vystoupí za doprovodu cimbálové kapely jeden z nejoblíbenějších houslových romských primášů Ivan Herák.
Celý cyklus zakončí 4. dubna muzikálový
koncert herců Městského divadla Brno.
Hudebním příznivcům kromě pestrého programu nabízíme i výhodné ceny přenosných
abonentek – pro 1 osobu za 690 Kč (490 Kč
dítě do 15 let) a pro 2 osoby za 1190 Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen
v pondělí 30. března a stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 16. dubna.
Další informace o koncertním cyklu naleznete na www.setkanizanru.cz nebo
www.bystrc.cz. Těšíme se na setkání s vámi!
Bohdana Sekyrová,
vedoucí odboru kultury
Kultura • 15
Pozvánka do Společenského centra
9. 4. INDONÉSIE – BALI A JÁVA
čtvrtek Cestopisná přednáška Jaroslava Stohla s promítáním.
Vstupné: senioři 50 Kč / studenti 30 Kč
Začátek: 18.00 hod.
12. 4. LOUTKOHRANÍ
neděle Představení pro rodiče s dětmi, které hravou formou seznamuje děti s loutkovým divadlem a různými typy loutek. Děti se s loutkami pobaví, zazpívají a zároveň se
dozvědí něco o tom, jak se loutkové divadlo vlastně
dělá. Účinkují: Divadlo PARAVÁNEK a Brněnské písničkové tetiny.
Vstupné: děti 50 Kč / dospělí 70 Kč
Začátek: 10.00 hod.
16. 4. SHADOW QUARTET
čtvrtek Vstupné: 160 Kč / senioři, studenti, děti 130 Kč
Začátek: 19.00 hod.
Začátek: 18.00 hod.
18. 4. Z MORAVY A SLEZSKA
sobota Společné vystoupení folklórních souborů Javorník Brno a Vrtek Opava s besedou
u cimbálu. Brněnský soubor Javorník představí lidové tance i písně z Valašska a Moravských Kopanic, hostující soubor z Opavy pak slezský folklor.
Vstupné: 160 Kč / senioři, studenti 100 Kč
19. 4. Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI
neděle Divadelní představení agentury HARLEKÝN
Praha. Vynikající komedie z hereckého prostředí
s atraktivním obsazením: Svatopluk Skopal, Jan
Čenský, Simona Postlerová / Vendula Křížová,
Jana Boušková, Martin Zahálka a Lenka Zahradnická.
Vstupné: 350 Kč / senioři 290 Kč
Předprodej od 31. 3. 2015
Začátek: 19.00 hod.
24. 4. SWINGOVÝ PODVEČER
Začátek: 18.00 hod.
pátek K tanci i poslechu hraje populární swingové melodie orchestr MR SWING.
Vstupné: 75 Kč
5. 5. POUTNÍCI SLAVÍ 45 LET
úterý Dne 4. 12. 2015 uplyne přesně 45 let od doby, kdy
měli svůj první koncert POUTNÍCI – kapela, která
se nezaměnitelně zapsala do dějin české country
hudby a bluesgrassu. Součástí poutnických oslav
bude také společný koncert s kapelou COP
z Plzně. Během společného hraní zazní jejich největší hity a také čerstvé novinky.
Vstupné: 250 Kč, předprodej od 14. 4. 2015
Začátek: 19.00 hod.
6. 5. ČAJ O PÁTÉ
Začátek: 17.00 hod.
středa Taneční podvečer s orchestrem L. Kozderky „TO JSME MY“, uvádějí a zpívají Jiří Helán,
Květa Navrátilová a Karel Zelníček.
Vstupné: 70 Kč / senioři 50 Kč
VÝSTAVY
1.–22. 4. ZLATÉ RUČIČKY NAŠÍ ŠKOLIČKY – práce dětí MŠ Kachlíkova 17
1.–22. 4. OBRAZY FRANTIŠKA HEDEJI
Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu 15–18 hod., při akcích ve Společenském centru nebo
na základě telefonické dohody (tel.: 546 211 924, 546 224 320). Vstup volný.
13.–20. 4. RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ŠPERKY JANY POČUCHOVÉ – prodejní výstava
Otevřeno: po–čt, 15–18 hod. a při akcích ve Společenském centru.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně
Společenského centra na ul. Odbojářské 2 (po–čt 16–19 hod., ostatní dny hodinu před
začátkem jednotlivých pořadů, informace a rezervace na tel.: 546 224 320). Doprava tramvaj
č. 1, 3, 11, zast. „ZOO“, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30, zast. „Vondrákova“. Bližší informace
o pořadech také na www.bystrc.cz.
Bystrcké noviny • 4 • 2015
16
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS
18. 4. Společenské centrum Bystrc:
sobota Z MORAVY A SLEZSKA
ZOO Brno v dubnu
Otevírací doba denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Pokladny se uzavírají v 15.00 hodin.
29. 3. FC DOSTA BYSTRC – FK Baník Dubňany
neděle
Fotbalové utkání 17. kola KP
19. 4. HT Group-Arena, Jakuba Obrovského 2:
neděle RC BYSTRC – RC Zlín
I. liga ragby mužů
19. 4. FC DOSTA BYSTRC – Tatran Rousínov
neděle
Viz pozvánka na str. 6
8. 4. Společenské centrum Bystrc:
středa VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
BYSTRC II – ZÁPAD
Začátek: 17.00 hod.
9. 4. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek INDONÉSIE (BALI a JÁVA)
Začátek: 18.00 hod.
11. 4. FC DOSTA BYSTRC – AFK Tišnov
Fotbalové utkání starších žáků
Začátek: 9.00 hod.
Fotbalové utkání mladších žáků
Začátek: 10.45 hod.
12. 4. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle
12. 4. Společenské centrum Bystrc:
neděle LOUTKOHRANÍ
Začátek: 10.00 hod.
15. 4. Společenské centrum Bystrc:
středa 7/4. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc,
srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
Viz pozvánka na str. 2
Začátek: 17.00 hod.
16. 4. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek SHADOW QUARTET
Viz pozvánka na str. 15
sobota
Fotbalové utkání starších žáků
Začátek: 9.00 hod.
Fotbalové utkání mladších žáků
Začátek: 10.45 hod.
18. 4. UKLIĎME ČESKO (BYSTRC)
sobota
Viz pozvánka na str. 15
Viz příspěvky na str. 2 a 12
Začátek: 14.30 hod.
Začátek: 18.00 hod.
25. 4. SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU
sobota
Více informací na str. 7
Začátek: 9.00 hod.
25. 4. XXXVI. ročník
sobota CESTAMI HRÁZNÉHO FRANTIŠKA ŠIKULY
Více informací na str. 7
Začátek: 10.00 hod.
25. 4. OSLAVA DNE ZEMĚ
sobota
V parku na Kraví hoře
Viz příspěvek Lipky na str. 11
Začátek: 10.00 hod.
26. 4. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle
u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
26. 4. FC DOSTA BYSTRC – FC Moravský Krumlov
neděle
Fotbalové utkání 21. kola KP
Začátek: 15.00 hod.
28. 4. 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ BYSTRCE
úterý
Viz článek na str. 3
Začátek: 17.00 hod.
5. 5. Společenské centrum Bystrc:
úterý POUTNÍCI SLAVÍ 45 LET
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.00 hod.
18. 4. FC DOSTA BYSTRC – SK Slavkov
Začátek: 19.00 hod.
24. 4. Společenské centrum Bystrc:
pátek SWINGOVÝ PODVEČER
u OREA hotelu Santon na přehradě v době od 8–13 hod.
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 15.30 hod.
23. 4. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek SETKÁNÍ KLUBU SENIORŮ
Viz pozvánka na str. 14
sobota
Fotbalové utkání 19. kola KP
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 9.00 hod.
3.–5. 4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pá–ne NA MASARYKOVĚ OKRUHU
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 14.00 hod.
19. 4. Společenské centrum Bystrc:
neděle Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI
2. 4. CVČ Bystrouška:
čtvrtek VELIKONOČNÍ DÍLNY
Viz pozvánka na str. 5
Začátek: 18.00 hod.
Začátek: 15.00 hod.
1. 4. Společenské centrum Bystrc:
středa ČAJ O PÁTÉ
Začátek: 17.00 hod.
Viz pozvánka na str. 12
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.00 hod.
6. 5. Společenské centrum Bystrc:
ČAJ O PÁTÉ
středa
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 17.00 hod.
7. 5. FC DOSTA BYSTRC – Sokol Novosedly
Začátek: 10.00 hod.
čtvrtek
Předehrávané fotbalové utkání 30. kola KP Začátek: 17.30 hod.
Uzávěrka květnového čísla je 15. 4. 2015 ■ Bystrcké noviny dostanete do schránky 24.–29. 4. 2015 ■ Příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Ivana Müllerová, tel.: 546 125 116. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno.
Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Život v Bystrci).

Podobné dokumenty