Zápis 2015/6

Transkript

Zápis 2015/6
Obec Bečice
Zastupitelstvo obce
Bečice
391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenost rozsahu
zveřejněných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v plném
znění.
ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bečice
Den a místo konání:
Hodina zahájení:
Počet přítomných členů:
Bodč.1
18. prosince 2015 v zasedací místnost
obecního úřadu
19:00 hod.
5
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bečice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05
hodin starostou Michalem Pacalajem (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce a na elektronické úřední
desce Obecního úřadu Bečice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od
9.12.do 18.12.2015
Předsedající dále z prezenční listtn y (příloha č. 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Romana Doudu, Luďka Boháče
a zapisovatelem Lukáše Kratochvíla
K návrhu nebyly vzneseny žádné protnávrhy.
Návrhu snesení:
Zastupitelstvo obce Bečice určuje ověřovateli zápisu pana Romana Doudu, Luďka Boháče,
zapisovatelem pana Lukáše Kratochvíla.
Výsledek hlasování:
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽELI SE 0
USNESENÍ č. 54/15/Z07 bylo schváleno
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Do program byly přiřazeny ještě 2. body
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečice schvaluje následující program společně s doplněním
1. Zahájení
2. Schválení rozpočtu na rok 2016
3. Projednání místních poplatků
4. Vyhláška obce Bečice č.1/2015
5. Rozpočtové opatření č.16
6. Diskuse
7. Závěr
Výsledek hlasování:
PRO 5
USNESENÍ č. 55/15/Z07 bylo schváleno
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Bod č.2 Schválení rozpočtu na rok 2016
Předsedající vyzval zastupitelstvo a přítomné občany k vyjádření o rozpočtu na rok 2016. K tomu se
nikdo nevyjádřil.
Fin. výbor projednal návrh rozpočtu 2016-bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečice schvaluje rozpočet na rok 2016
Výsledek hlasování:
PRO-5
PROTI-0
USNESENÍ č.56/15/Z07 bylo schváleno bez námitek
ZDRŽEL SE-0
Bod č.3 Projednání místních poplatků
Předsedající seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s novelou zákona o místních poplatcích.
Uvedl,že sazba poplatku je dvousložková,první částka byla vypočítaná na238 Kč/občan/rok,přičemž
výši druhé částky stanový obec dle svého uvážení.Předsedající navrhl druhou částku stanovit na
0kč/občan/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečice schvaluje výši místních poplatků na 238kč+0kč/občan/rok
Výsledek hlasování:
PRO-5
PROTI-0
Usnesení č.57/15/Z07 bylo schváleno
ZDRŽEL SE-0
Bod č.4 Vyhláška obce Bečice
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Bečice č1/2015,o
místním poplatku za provoz system shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečice schvaluje vyhlášku obce Bečice č 1/2015
Výsledek hlasování:
PRO-5
PROTI-0
Usnesení č.58/15/Z07 bylo schváleno
ZDRŽEL SE-0
Bod č.5 Rozpočtové opatření č.16
Předsedající informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č.16
Bod č.6 Diskuse
Předsedající ukázal nezávaznou studii rekonstrukce obecního rybníka, přičemž konstatoval že na vodní
ploše jsou ještě další vlastníci a proto bude problém žádat o dotace na rekontrukci rybníka. Předsedající
se bude snažit dále tento problém řešit. Když už byla řeč o dotacích, konstatoval pan Miroslav Hrubý,
není-li zbytečné žádat o dotace na recyklační dvůr, že by mohl být postaven svépomocí. Předsedající
konstatoval,že tato varianta by byla dle jeho názoru méně komplexní a přitom ne levnější. Bylo
dohodnuto, že jak předsedající, tak M. Hrubý zjistí cenové a realizační možnost obou variant
rekonstrukce. Na základě těchto informací se bude dále zastupitelstvo rozhodovat. Předsedající
informoval, že žádaný neplacený kontejner na papír stále nebyl dodán. Firma, která kontejnery vyrábí,
nestíhá naplňovat poptávku. Dále předsedající informoval o nabídce firmy (jméno zatím neznámé),
disponujícím velkým množstvím materiálu, že by tímto mohla zavézt strouhu za domem p. Boháče. Byla
by tím zlepšena jeho nedobrá statka. Firma by stávající potok na vlastní náklady I zatrubnila. M. Hrubý
se vyjádřil, že nemá zastupitelstvo otálet a je-li obci tento materiál nabízen, včas se k nabídce kladně
vyjádřit, aby si firma nabídku nerozmyslela. Předsedající tedy co nejdříve zjistí ostatní podmínky přípané
dohody. Tj. kdo by platl a zařizoval projekt, povolení, rozbor atd. Poté byla sestavena inventarizační
komise. Členové komise jsou Luděk Boháč, Michal Pacalaj a Radislav Daněk. Po sestavení komise dal
starosta příkaz k inventarizaci obecního majetku a seznámil zastupitelstvo s plánem inventury. Následně
předsedající informoval že vyřízení územního plánu může trvat až 2 roky.
Bod č.7 Závěr
Na závěr předsedající všem poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19:45.
Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2015
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Starosta obce:
Lukáš Kratochvíl
Roman Douda
vr.
Luděk Boháč
vr.
Michal Pacalaj
Způsob zveřejnění: Poř.č.: 41/15
webové stránky: www.becice.cz
vyvěšeno na úřední desce:
od 28.12.2015 do 15.1.2016
sejmuto:
vr.
vr.