Znalecký posudek č. 2013/267

Transkript

Znalecký posudek č. 2013/267
Znalecký posudek č. 2013/267
o ceně nemovitostí:
staveb, budov č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, na
pozemcích, parcelách č. st. 866, st. 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st.
881, st. 882, st. 883, st. 893, a pozemků, parcel č. st. 866, st. 876, st. 877, st.
878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, st. 883, st. 893, v katastrálním území
Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,
zapsaných ve prospěch vlastníka na LV č. 2103 pro katastrální území Přívoz,
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním
pracovištěm Ostrava.
Objednatel posudku:
Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor
Prokešovo náměstí 5 1148
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Účel posudku:
Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného.
Podle stavu ke dni 11. 7. 2013 posudek vypracoval:
Ing. Pavel Krämer
Nováčkova 729/29
700 30 Ostrava - Výškovice
Posudek obsahuje 13 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
Ostrava, 11. 7. 2013
–2–
A. Nález
1. Znalecký úkol
Úkolem znalce je na základě usnesení sp.zn. 102 EX 00081/13-018 ze dne 17. 5. 2013 soudního
exekutora JUDr. Milana Vlhy provést ocenění nemovitosti povinného.
Znaleckým posudkem je stanovena a obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou
by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout.
2. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 10. 7. 2013.
3. Podklady pro vypracování posudku
 Usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě,
Prokešovo náměstí 5, sp.zn. 102 EX 00081/13-018 ze dne 17. 5. 2013.
 Zákon č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb. o
oceňování majetku.
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o
oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. , vyhlášky č.
364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb.
 Obecně závazná vyhláška č.10/2012 ze dne 5.12.2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních
pozemků na území města Ostravy č.13, jenž nabyla účinnosti dne 1.1.2013.
 Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 2103 pro katastrální území Přívoz, vedený Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava.
 Kopie katastrální mapy.
 Rozhodnutí o neodkladném odstranění staveb vydané dne 15.5.2013 Statutárním městem Ostrava,
Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem stavebního řádu a přestupků, č.j.
MOaP/30577/13/OSŘP1/Hr, sp.zn. S-MOaP/23981/13 79/13, jenž nabylo právní moci 15.6.2013.
 Rozhodnutí o neodkladném odstranění staveb vydané dne 10.8.2012 Statutárním městem Ostrava,
Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem stavebního řádu a přestupků, č.j.
MOaP/46904/12/OSŘP1/Hr, sp.zn. S-MOaP/46848/12 161/12, jenž nabylo právní moci
2.12.2012.
4. Vlastnické a evidenční údaje
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Moravskoslezský
Ostrava
Přívoz (713767)
List vlastnictví číslo: 2103
Vlastník:
Domy Přednádraží, s.r.o.
Velká 2984/23, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
–3–
5. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění jsou nemovitosti v katastrálním území Přívoz statutárního města Ostravy, v okrese
Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, zapsané ve prospěch vlastníka na LV č. 2103 pro katastrální území
Přívoz, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava,
budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, na pozemcích, parcelách č. st. 866, st. 876,
st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, st. 883, st. 893, a pozemků, parcel č. st. 866, st. 876, st.
877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, st. 883, st. 893.
Budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, v katastrálním území Přívoz jsou stavbami
evidovanými v katastru nemovitostí v druhu jiná stavba.
Parcely č. st. 866, st. 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, st. 883, st. 893, jsou
pozemky evidovanými v katastru nemovitostí v druhu pozemků zastavěná plocha a nádvoří.
Jedná se o pozemky zastavěné stavbami, budovami č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886,
v katastrálním území Přívoz.
Oceňované nemovitosti se nachází v okrajové části zastavěného území města Ostravy, na území
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na ulici Přednádraží.
Jedná se o lokalitu zastavěnou především stavbami zužívanými pro potřeby podnikání, stavbami pro
výrobu, skladování a manipulaci, a dále především stavbami dopravní infrastruktury. V bezprostřední
blízkosti nemovitostí se nachází kolejiště hlavního železničního nádraží v Ostravě, a dále pozemní
komunikace, vybudované jako přivaděče k dálnici D1 procházející městem Ostrava.
Celá lokalita, v níž se nacházejí předmětné nemovitosti, je platným územním plánem města zahrnuta v
zóně s funkčním využitím „lehký průmysl“.
Regulativ:
Území slouží: Podstatně neobtěžující výrobě a skladování, příbuzné a doplňující občanské
vybavenosti.
Funkční využití:
Vhodné
Podniky lehkého strojírenství, elektrotechnické podniky, stavební podniky, potravinářské
závody, technické služby, údržba stavebních fondů, inženýrských sítí, veřejných ploch a
zeleně, opravárenské a servisní provozy.
Čistírny odpadních vod.
Usazovací nádrže.
Hasičské stanice.
Výrobní služby, servisy, opravny, půjčovny.
Zakázková, malosériová, rukodělná, řemeslná, umělecká výroba.
Nájemné dílny a ateliery, objekty pro svobodná povolání, kutilství, záliby.
Skladové obvody a okrsky.
Supermarkety, prodejní sklady, prodejny a vzorkovny spec. prům. a objemného zboží,
stavebnin.
Příslušné komunikace, manipulační plochy, vlečky, parkoviště, odstavné plochy pro nákladní
automobily.
Zeleň parková, ochranná.
Přípustné
Vybavenost sloužící širšímu území: administrativa, obchod, služby, stravování, ubytování,
společenská, výstavní, zábavní zařízení.
Hromadné garáže, areály boxových garáží.
Nezbytná technická vybavenost.
Benzinové stanice.
–4–
Vyjímečně přípustné
Byty pohotovostní, majitelů a správců, rodinné domky.
Sportovní, sociální a zdravotnická zařízení.
Malé spalovny odpadů.
6. Obsah posudku
Oddíl 1
a) Objekty
1) Budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, v k.ú. Přívoz
Oddíl 2
a) Pozemky
1) Pozemky, parc.č. st. 866, st. 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, st. 883, st. 893, v
k.ú. Přívoz
–5–
B. Posudek
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Oddíl 1
Popisy objektů
a) Objekty
1) Budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, v k.ú. Přívoz
Budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, na pozemcích, parcelách č. st. 866, st. 876,
st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, st. 883, st. 893, v v katastrálním území Přívoz
statutárního města Ostravy, evidované v katastru nemovitostí v druhu jiná stavba, jsou samostatně
stojícími, případně řadovými, bytovými domy zděné konstrukce, o jednom podzemním a třech
nadzemních podlažích, se šikmými sedlovými krovy, tvořícími zástavbu podél ulice Přednádraží
v Ostravě, Přívoze.
Budova č.p. 744 je stavbou nacházející se na parcele č. st.883, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 745 je stavbou nacházející se na parcele č. st.882, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 746 je stavbou nacházející se na parcele č. st.881, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 747 je stavbou nacházející se na parcele č. st.880, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 748 je stavbou nacházející se na parcele č. st.879, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 749 je stavbou nacházející se na parcele č. st.878, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 863 je stavbou nacházející se na parcele č. st.866, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 864 je stavbou nacházející se na parcele č. st.876, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 880 je stavbou nacházející se na parcele č. st.877, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Budova č.p. 886 je stavbou nacházející se na parcele č. st.893, evidované v katastru nemovitostí v druhu
pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Oceňované stavby jsou objekty, které již nejsou ke dni ocenění užívány k bydlení, ani nejsou užívány
k jiným účelům.
Jedná se o stavby nacházející se ve stavu značně pokročilé, spontánně probíhající demolice, zapříčiněné
jak způsobem užívání vlastníkem staveb, tak původními nájemci a uživateli bytových domů, tak vlivem
povětrnosti na nechráněné a dlouhodobě neudržované konstrukce domů, a dále vlivem činnosti
problematických skupin obyvatelstva, pro něž se nechráněné objekty staly především zdrojem palivového
dříví a zdrojem zpeněžitelného materiálu a sběrných surovin.
Ke dni ocenění je ze všech objektů odstraněno veškeré jejich vnitřní hygienické vybavení, vybavení
–6–
kuchyní, jsou odstraněny veškeré vnitřní rozvody, jak elektrické energie, tak rozvody vody a vnitřní
kanalizace, i původní lokální zdroje tepla.
Došlo k odstranění krytin krovů, klempířských konstrukcí krovů, z části i samotných krovů, odstraněny,
nebo zničeny jsou veškeré výplně otvorů, okna i dveře, v mnoha případech včetně zárubní, ve značném
rozsahu došlo v objektech k zničení dřevěných konstrukcí stropů, rozbořeno je i ve velkém rozsahu
rovněž vnitřní zdivo v jednotlivých stavbách, z části je rozbořeno i zdivo obvodové a vnitřní nosné stěny
staveb.
Na základě rozhodnutí o neodkladném odstranění staveb, vydaným dne 10.8.2012 Statutárním městem
Ostrava, Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem stavebního řádu a přestupků,
č.j. MOaP/46904/12/OSŘP1/Hr, sp.zn. S-MOaP/46848/12 161/12, jenž nabylo právní moci 2.12.2012, a
na základě rozhodnutí o neodkladném odstranění staveb, vydaným dne 15.5.2013 Statutárním městem
Ostrava, Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem stavebního řádu a přestupků,
č.j. MOaP/30577/13/OSŘP1/Hr, sp.zn. S-MOaP/23981/13 79/13, jenž nabylo právní moci 15.6.2013, jsou
ke dni ocenění určeny k odstranění budovy č.p. 744, č.p. 749, č.p. 748, č.p. 747, č.p. 746 a č.p. 745,
nacházející se na parcelách č. st.883, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882, v katastrálním území Přívoz.
Vzhledem ke stavu jednotlivých, dosud zachovalých konstrukcí zbývajících staveb, budov č.p. 864 na
parcele č. st.876, č.p. 863 na parcele č. st.866, č.p. 880 na parcele č. st.877, č.p. 886 na parcele č. st.893,
je za účelem ocenění uvažováno, že se rovněž jedná o objekty natolik narušené, že je nezbytné jejich
odstranění.
Oddíl 2
Popisy objektů
a) Pozemky
1) Pozemky, parc.č. st. 866, st. 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st. 882,
st. 883, st. 893, v k.ú. Přívoz
Předmětem ocenění jsou pozemky v katastrálním území Přívoz statutárního města Ostravy:
Parcela č. st. 866 o výměře 236 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 878 o výměře 328 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 877 o výměře 326 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 878 o výměře 309 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 879 o výměře 309 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 880 o výměře 309 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 881 o výměře 309 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 882 o výměře 310 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 883 o výměře 310 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
Parcela č. st. 893 o výměře 312 m2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha
a nádvoří.
–7–
Oceňované pozemky jsou pozemky stavebními ve smyslu kritérií uvedených v §9, odstavec 1, písmeno a)
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.
Pozemky jsou platnou cenovou mapou stavebních pozemků na území města Ostravy zahrnuty ve skupině
parcel s udanou cenou 500,- Kč/m2.
Ocenění nemovitosti povinného
Oddíl 1
a)
Objekty
1)
Budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880, 886, v k.ú. Přívoz
Obvyklá cena stavby, u níž bylo nařízeno odstranění, jakož i obvyklá cena stavby, u níž je vzhledem
k jejímu špatnému stavebně technickému stavu nutné její odstranění, se zjistí jako obvyklá cena
použitelného stavebního materiálu, vytěženého z demolice stavby, snížená o nezbytné náklady na
zbourání stavby, odklizení vybouraného materiálu, případně i o náklady na úpravu terénu.
Vzhledem ke skutečnosti, že z demolice předmětných staveb v podstatě nelze vyzískat žádný dále
použitelný materiál, a proto náklady na provedení demolice, odstranění vybouraného materiálu, a
provedení úpravy terénu po odstraněných stavbách, z vysoka převýší cenu i případně tohoto dále
využitelného materiálu, je obvyklá cena staveb uvažována nulová.
Budovy č.p. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 863, 864, 880,
886, v k.ú. Přívoz – obvyklá cena:
0,– Kč
Oddíl 2
a)
Pozemky
2)
Pozemky, parc.č. st. 866, st. 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880, st. 881, st.
882, st. 883, st. 893, v k.ú. Přívoz
Obvyklá cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo
koupěmi v daném místě a čase.
Pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné pro účely porovnání
využit také nabídkové ceny obdobných, srovnatelných, nemovitostí v dané, nebo srovnatelné lokalitě,
získaných z inzerce a nabídek realitních kanceláří.
Ocenění porovnávací metodou v principu představuje vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými
svým charakterem, účelem užití, velikostí, lokalitou a podobně.
Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z
denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s
realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena se
zohledněním situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti ke dni ocenění.
Za účelem provedení srovnání jsou v daném případě použity nemovitosti srovnatelného charakteru a
účelu užití, nemovitosti přibližně srovnatelného stavu, v dané nebo srovnatelné lokalitě, nabízené na trhu
s nemovitosti ve 2.čtvrtletí roku 2013.
–8–
Jelikož nemovitosti jsou zbožím, které se vzájemně vždy odlišuje, jsou v případě pozemků rozdíly v
jejich poloze, přístupnosti, vybavení, to je dostupnosti inženýrských sítí, zohledněny v porovnávací
tabulce.
Vzhledem ke skutečnosti, že u porovnávacích nemovitostí jsou známé pouze nabídkové ceny a lze
předpokládat, že skutečná cena dosažená při prodeji bude i výrazně nižší, jsou tyto nabídkové ceny
upraveny, objektivizovány, na pramen ceny koeficientem Kpramen.
Dále jsou ceny upraveny koeficientem Kstavby, zohledňujícím skutečnost, že pozemky jsou zastavěny
objekty určenými k demolici, která bude provedena na náklady vlastníka nemovitostí.
Srovnávací nemovitosti :
Nemovitost č.1)
Prodej, pozemek pro komerční výstavbu, 14 727 m²
Celková cena: 8 688 930 Kč za nemovitost
Cena za m²: 590 Kč za m²
Adresa: Hlučínská, Ostrava
Datum aktualizace: 17.05.2013
ID zakázky: IET200642
Stav objektu: Velmi dobrý
Plocha pozemku: 14 727 m2
Doprava: MHD
Komunikace: Asfaltová
Popis:
Vhodné využití pro firemní účely - zóna těžkého průmyslu. Soubor parcel se nachází poblíž
chem. koksárenského komplexu v Ostravě - Přívoze. Pozemek je dobře přístupný veškerou
dopravou, je v blízkostí nové dálnice a centra Ostravy. Inženýrské sítě na pozemku.
Kontaktovat
I.E.T. Reality, s.r.o.
Nádražní 385/34, 70200 Ostrava
Nemovitost č.2)
Prodej, pozemek pro komerční výstavbu, 1 632 m²
Celková cena: 1 099 968 Kč za nemovitost
Cena za m²: 674 Kč za m²
Adresa: Heydukova, Přívoz
Datum aktualizace: 28.03.2013
ID zakázky: 646
Plocha pozemku: 1 632 m2
Voda: Dálkový vodovod
Plyn: Plynovod
Elektřina: 230V, 400V
Doprava: Dálnice, Silnice, MHD, Autobus
Popis:
Pozemek určený k výstavbě. Pozemek o celkové výměře 1632 m2. Pozemek je určený v
územním plánu k výstavbě např. nájemních domů, rodinných domů,či zařízení obchodu
služeb, pro drobnou výrobu, sklady, dílny, servisy, opravny půjčovny, výstavní prostory. IS
na hranici pozemku. Strategická poloha poblíž výpadovky na dálnici D47.
Kontaktovat
Twistreality, s.r.o.
Čujkovova 1736/30, 70030 Ostrava
Nemovitost č.3)
Prodej, pozemek pro komerční výstavbu, 4 642 m²
Celková cena: 5 106 200 Kč za nemovitost
–9–
včetně provize
Cena za m²: 1 100 Kč za m²
Adresa: Přívoz
Datum aktualizace: 03.05.2013
ID zakázky: 281877
Umístění objektu: Rušná část obce
Plocha pozemku: 4 642 m2
Voda: Dálkový vodovod
Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace
Elektřina: 230V, 400V
Doprava: MHD
Popis:
Pozemek určený pro komerční výstavbu o výměře 4642m2. Funkční využití dle ÚP - lehký
průmysl, sklady, drobná výroba. Atraktivní umístění v bezprostřední blízkosti sjezdu dálnice
D1. Přístup ze tří stran z obecní asfaltové komunikace. Čtvercový charakter pozemku.
Veškeré inženýrské sítě na hranici pozemku.
Kontaktovat
M&M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2, 11000 Praha
Nemovitost č.4)
Prodej, pozemek pro komerční výstavbu, 512 m²
Celková cena: 790 000 Kč za nemovitost
včetně provize
Cena za m²: 1 543 Kč za m²
Adresa: Wintrova, Přívoz
Datum aktualizace: 16.05.2013
ID zakázky: 169605
Umístění objektu: Centrum obce
Plocha pozemku: 512 m2
Voda: Dálkový vodovod
Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelová televize
Elektřina: 230V, 400V
Doprava: MHD
Popis:
Prodej stavební parcely - zastavená plocha a nádvoří v zóně lehkého průmyslu, vhodné pro
výstavbu objektu například sídla firmy a podobně.
Kontaktovat
M&M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2, 11000 Praha
Seznam porovnávaných objektů:
Název
Kmísta
Kpřístup
Nemovitost č.1)
0,80
1,00
Kvybav.
1,00
Kpramen
1,10
Kstavby
1,65
Výchozí cena
(VC)
Jednotková
cena (JC)
590,– Kč
406,34 Kč
Množství
(M)
Váha (V)
1,00 m2
1,0
– 10 –
Nemovitost č.2)
674,– Kč
0,95
1,00
1,00
1,10
1,65
390,89 Kč
Nemovitost č.3)
1 100,– Kč
1,10
1,00
1,00
1,10
1,65
550,96 Kč
Nemovitost č.4)
1 543,– Kč
1,20
1,00
1,00
1,10
1,65
708,45 Kč
kde JC = (VC / M) / (Kmísta × Kpřístup × Kvybav. × Kpramen × Kstavby)
Minimální jednotková cena za m2:
Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V) /  V):
Maximální jednotková cena za m2:
Stanovení obvyklé ceny:
Stanovená jednotková cena za m2:
Množství:
Pozemky, parc.č. st. 866, st. 876, st. 877, st. 878, st. 879, st. 880,
st. 881, st. 882, st. 883, st. 893, v k.ú. Přívoz:
1,00 m2
1,0
1,00 m2
1,0
1,00 m2
1,0
390,89 Kč
514,16 Kč
708,45 Kč
×
514,16 Kč
3 058,00 m2
=
1 572 300,– Kč
– 11 –
C. Rekapitulace
Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce
1 572 000,– Kč
Cena slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátdvatisíce Kč
Ostrava, 11. 7. 2013
Ing. Pavel Krämer
Nováčkova 729/29
700 30 Ostrava - Výškovice
– 12 –
D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne
5.4.1991, Spr. 1960/91 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2013/267 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2013351 podle připojené likvidace.
– 13 –
E. Seznam příloh
 Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 2103 pro katastrální území Přívoz, vedený Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava.
 Kopie katastrální mapy.
 Fotodokumentace.

Podobné dokumenty

Znalecký posudek č. 2011/386

Znalecký posudek č. 2011/386 stavbou pro rodinnou rekreaci č.e. 262 na parcele č. st.636 v katastrálním území Řeka a pozemky, parcelami č. st.636 (zastavěná plocha a nádvoří) a 352/5 (zahrada) zapsanými ve prospěch vlastníků n...

Více

Ocenění nemovitosti povinného - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M

Ocenění nemovitosti povinného - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M Trojanovského provést: Ocenění nemovitosti povinného. Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti povinného dle cenových předpisů, zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a ...

Více

Znalecký posudek č. 2013/208 - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M

Znalecký posudek č. 2013/208 - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného.

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Ostravy, v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, stavba bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku, parcele č. 5191/93 v katastrálním území Slezská Ostrava, zapsaná ve prospěch vlastníka...

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 c) Ocenění porovnávací metodou Porovnávací cena nemovitosti jako celku se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi v daném místě a čase. Pro účely porovnání, pokud inform...

Více

Byt 2+1 Janovice nad Úhlavou

Byt 2+1 Janovice nad Úhlavou Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce 625 000,– Kč Cena slovy: šestsetdvacetpěttisíc Kč

Více

RD Chlebovice, Frýdek-Místek - Posudek

RD Chlebovice, Frýdek-Místek - Posudek Dle § 3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v aktuálním znění musí být po účely dražby nemovitostí majetku zpracován znalecký posudek v místě a čase obvyklé s oceněním závad, které v důsledku p...

Více

Znalecký posudek č. 486/2012

Znalecký posudek č. 486/2012 vážený průměr dle Naegeliho

Více

Znalecký posudek číslo 1946 - 32/2010 OCENĚNÍ

Znalecký posudek číslo 1946 - 32/2010 OCENĚNÍ vlastníka, přístupný z místní obslužné nezpevněné komunikace. Inž. sítě - pouze přípojka elektro. Obvyklá cena byla stanovena na základě výpočtu věcné hodnoty a porovnávací hodnoty nemovitosti. Výn...

Více