Jak dlouho vydrží mýdlová bublina?

Transkript

Jak dlouho vydrží mýdlová bublina?
3-5
years
Název aktivity:
Jak dlouho vydrží mýdlová bublina?
15. Pasteurovy pipety
Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Chemie
Klíčové pojmy: Co je to chemie a jak souvisí s
naším světem (pro předškolní věk).
Cílová věková skupina: 3-5 let
Délka aktivity: 2 hodiny
Obsah:
Děti budou diskutovat o tom, co jsou to mýdlové
bubliny a jak je lze vytvořit. Děti budou pracovat
společně, samy si vytvoří nejkrásnější bubliny.
Cíl:
Děti si uvědomí, že dokážou samy tvořit, pochopí
význam společné činnosti, vzájemné pomoci
a naslouchání druhým, projednávají všechny
možnosti, než dojdou ke společnému závěru.
Děti pochopí význam chemikálií a uvědomí si
důležitost opatrnosti při manipulaci s nimi.
Materiály:
1. Tekuté mýdlo (2 ml)
2. Mycí prostředek na nádobí (2 ml)
3. Glycerin (10 ml)
4. Voda (30 ml)
5. Čtyři baňky
6. Čtyři Petriho misky
7. Osm kádinek (50 ml)
8. Osm hodinových sklíček
9. Dva odměrné válce (10 ml)
10. Čtyři skleněné tyčinky
11. Led
12. Dva až čtyři chronometry
13. Popisovací štítky
14. Čtyři brčka
Jak dlouho vydrží mýdlová
bublina?
Authors: Dulce Geraldo, Ana Paula Esteves
The content of the present document only reflects the author’s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information therein.
This project Pri-Sci-Net has received funding from the European Union Seventh
Framework Programme (FP7 2007 /13) under grant agreement No.266647
JAK DLOUHO VYDRŽÍ MÝDLOVÁ BUBLINA?
Plán hodiny (spolu s poznámkami pro učitele) – Popis aktivity
1. Motivace (Formulace hypotézy)



Jak sami vytvoříme „ bubliny“ různých velikostí a barev?
Je životnost bublin závislá na složení mýdlového přípravku?
Je životnost mýdlových bublin závislá na okolní teplotě?
2. Bádání (Návrh a průběh experimentů, jejich pozorování)
Děti budou:
 diskutovat o tom, co je to bublina; kdy můžeme vidět / najít / pozorovat bubliny
 samostatně tvořit bubliny
 tvořit bubliny pomocí vzduchu, mýdla a tekutiny (vody)
 hledat souvislosti mezi životností bubliny, teplotou a složením mýdlového přípravku
3. Evaluace (záznam výsledků)

Děti prodiskutují své závěry:
o co je to bublina a jak ji lze nejlépe vytvořit
o na co musí dát pozor při manipulaci s chemikáliemi
Založeno na: ‘teaching science as inquiry’ (Carin et al., 2005) ; ‘Inquiry-based science instruction
– What is it and does it matter? (Minner et al., 2009) ; ‘the psychology of teaching Scientific
Thinking: implications for science teaching and learning. (Li, Klahr, 2006)
Přiložené materiály:
Protokol: PRUVODCE_MYDLOVE_BUBLINY.pdf
This project Pri-Sci-Net has received funding from the European Union Seventht
Framework Programme (FP7 2007 /13) under grant agreement No.266647
PRŮVODCE
JAK DLOUHO VYDRŽÍ
MÝDLOVÁ BUBLINA?
3 až 5 let
This project Pri-Sci-Net has received funding from the European Union Seventht
Framework Programme (FP7 2007 /13) under grant agreement No.266647
i
PŘÍRUČKA PRO UČITELE
Téma:
Jak dlouho vydrží mýdlová bublina?
Klíčové
pojmy:
Životnost mýdlové bubliny je závislá na tenké vrstvě vody, která tvoří její
povrch.
Problém:
Životnost mýdlové bubliny a její závislost na teplotě a na složení mýdlového
přípravku.
Úvod
Mýdlová bublina je složena z tenké vrstvy vody, která obsahuje mýdlo a vzduch. Bublina má
omezenou životnost (několik vteřin), zpravidla do té doby než praskne při kontaktu
s nějakým předmětem nebo s jinou bublinou.
Bubliny tvoří pěnu. V následujícím pokusu se zaměříme na životnost mýdlových bublin
v závislosti na teplotě a na složení mýdlového přípravku.
POPIS AKTIVITY
Pomůcky:
● Tekuté mýdlo (2 ml)
● Dva odměrné válce (10 ml)
● Mycí prostředek na nádobí (2 ml)
● Čtyři skleněné tyčinky
● Glycerin (10 m)
● Led
● Voda (30 m)
● Dva až čtyři chronometry
● Čtyři skleněné baňky
● Popisovací štítky
● Čtyři Petriho misky
● Čtyři brčka
● Osm kádinek (50 ml)
● Pasteurovy pipety
● Osm prohlížecích sklíček
2
Postup při experimentu
1. Popište štítek každé baňky (4) názvy mycích přípravků (tekuté mýdlo; tekuté mýdlo + glycerin;
prostředek na mytí nádobí nebo prostředek na mytí nádobí + glycerin).
2. Do jednotlivých baněk nalijte:
o
Baňka 1 – tekuté mýdlo (10 kapek) + voda (5 ml, odměřených 10 ml odměrným válcem);
o
Baňka 2 – tekuté mýdlo (10 kapek) + voda (2, 5 ml, odměřených 10 ml odměrným válcem)
+ 2, 5 ml glycerinu (odměřených jiným 10 ml odměrným válcem);
o
Baňka 3 – prostředek na mytí nádobí (10 kapek) + voda (2, 5 ml odměřených 50 ml
odměrným válcem);
o
Baňka 4 – prostředek na mytí nádobí (10 kapek) + voda (2, 5 ml odměřené 50 ml
odměrným válcem) + 2, 5 ml glycerinu (odměřeno jiným 10 ml odměrným válcem).
3. Nechte do dalšího dne.
4. Popište osm 50 ml kádinek:
o
Kádinka 1 a 2 – tekuté mýdlo;
o
Kádinka 3 a 4 – tekuté mýdlo + glycerin;
o
Kádinka 5 a 6 – prostředek na mytí nádobí;
o
Kádinka 7 a 8 – prostředek na mytí nádobí + glycerin.
5. Nalijte do každé kádinky (1 – 8) stejné množství přípravku z jednotlivých baněk (1 – 4).
6. Umístěte kádinky 2, 4, 6 a 8 na led.
7. Do čtyř Petriho misek vložte led.
8. Položte čtyři pozorovací sklíčka na led v Petriho miskách.
9. Vložte brčko do kádinky 1 a foukněte na pozorovací sklíčko (ne ledové), abyste vytvořili
mýdlovou bublinu.
10. Změřte životnost mýdlové bubliny pomocí chronometru.
11. Opakujte operaci /krok 9 a 10 s ostatními obsahy (kádinky 3, 5, a 7).
12. Opakujte krok 9 a 10 s vychlazenými roztoky a s ledovými hodinovými skly.
3
Objevné dotazování
Během experimentu pokládá učitel(ka) dětem otázky:
— Je životnost mýdlových bublin stejná u všech přípravků?
— Ovlivňuje teplota životnost mýdlových bublin?
— Má glycerin vliv na životnost mýdlových bublin?
— U kterého přípravku mají mýdlové bubliny nejdelší životnost?
— Je možné vytvořit nové mýdlové bubliny uvnitř jiných bublin?
V průběhu experimentu by si měly děti uvědomit, že:
● Zatřesením mýdlového roztoku vzniknou bubliny.
● Teplota ovlivňuje životnost mýdlových bublin.
● Složení přípravku ovlivňuje životnost mýdlových bublin.
● Přidáním glycerinu zvýšíme životnost mýdlových bublin.
4
ZÁZNAMOVÝ
ARCH
PRO DĚTI
1. PŘÍPRAVA EXPERIMENTU
CO POTŘEBUJEME?
(4)
(2)
(4)
(2-4)
(4)
●
Tekuté mýdlo (2 ml)
●
Mycí prostředek na nádobí (2 ml)
●
Glycerin (10 ml)
●
Vodu (30 ml)
●
Čtyři skleněné baňky
●
Čtyři Petriho misky
●
Osm kádinek (50 ml)
●
Osm prohlížecích hodinových sklíček
●
Dva odměrné válce (10 ml)
●
Čtyři skleněné tyčinky
●
Led
●
Dva až čtyři chronometry
●
Popisovací štítky
●
Čtyři brčka
●
Pasteurovy pipety
(8)
(4)
CO BUDEME ZJIŠŤOVAT?
NA KTERÉ OTÁZKY BUDEME HLEDAT ODPOVĚDI?
Závisí životnost mýdlové bubliny na teplotě?
Ano
Ne
5
(8)
Závisí velikost mýdlové bubliny na složení mýdla?
Ano
Ne
Je možné vytvořit nové mýdlové bubliny uvnitř jiných bublin?
Ano
Ne
Proč si to myslíš?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
6
2. POJĎME EXPERIMENTOVAT
JAK NA TO?
1. Připravte si 4 skleněné baňky. Na štítek každé baňky napište název přípravku, takto:
o
Baňka 1 – tekuté mýdlo;
o
Baňka 2 – tekuté mýdlo + glycerin;
o
Baňka 3 – mycí prostředek na nádobí;
o
Baňka 4 – mycí prostředek na nádobí + glycerin.
2. Popište osm 50 ml kádinek:
o
Kádinka 1 a 2 – tekuté mýdlo;
o
Kádinka 3 a 4 – tekuté mýdlo + glycerin;
o
Kádinka 5 a 6 – prostředek na mytí nádobí;
o
Kádinka 7 a 8 – prostředek na mytí nádobí + glycerin.
3. Nalijte do každé kádinky (1 – 8) stejné množství přípravku z jednotlivých baněk (1 – 4).
4. Umístěte kádinky 2, 4, 6 a 8 na led.
5. Do čtyř Petriho misek vložte led.
6. Položte čtyři prohlížecí / hodinová sklíčka na led v Petriho miskách.
7. Vložte brčko do kádinky 1 a foukněte na hodinové sklo (ne ledové), abyste vytvořili mýdlovou
bublinu.
8. Změřte životnost mýdlové bubliny pomocí chronometru.
9. Opakujte krok 9 a 10 s ostatními obsahy (kádinky 3, 5, a 7).
10. Opakujte krok 9 a 10 s vychlazenými roztoky a s ledovými hodinovými skly.
7
ZÁZNAM Z POZOROVÁNÍ
Vyplňte tabulku zvlášť pro každý experiment, tedy pro experiment probíhající při pokojové
teplotě a experiment probíhající při 0°C. Označte symbol času odpovídající životnosti mýdlové
bubliny u každého přípravku.
PŘÍPRAVEK
POKOJOVÁ TEPLOTA
Tekuté mýdlo
Tekuté mýdlo + glycerin
Prostředek na mytí nádobí
Prostředek na mytí nádobí + glycerin
Krátká
Průměrná
Dlouhá
8
T = 0 ºC (LED)
3. PO EXPERIMENTU
CO JSTE SE BĚHEM TOHOTO EXPERIMENTU NAUČILI?
(můžete označit více odpovědí)
Teplota ovlivňuje životnost mýdlových bublin.
Vytváření nových mýdlových bublin uvnitř jiných bublin závisí na složení mýdlového
přípravku.
Vytváření nových mýdlových bublin uvnitř jiných bublin závisí na teplotě.
Velikost mýdlových bublin závisí na složení mýdlového přípravku.
Velikost mýdlových bublin je závislá na teplotě.
Glycerin má vliv na životnost mýdlových bublin.
Vraťte se na první stranu a zkontrolujte, zda byly vaše původní odpovědi správné:
Ano
Ne
9

Podobné dokumenty

Látky – změny skupenství

Látky – změny skupenství Authors: Jenny Byrne and Willeke Rietdijk The content of the present document only reflects the author’s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information t...

Více

Jak ekologicky nakupovat

Jak ekologicky nakupovat Vedle stále sílícího konzumního trendu většinové společnosti přibývá také lidí, kteří si uvědomují zodpovědnost za své chování vůči přírodě, přemýšlejí nad tím, jak nakupovat co nejšetrněji, využív...

Více

timetramp

timetramp Poisson equation, multigrid methods. Radiation transport. Structures in the interstellar medium, HI shells and supershells, their gravitational instabilities, mass spectrum of fragments. Expanding ...

Více

Florian smetanový jogurt 8 %

Florian smetanový jogurt 8 % vyhledávaná je také odrůda Hokkaido. Při nákupu vybírejte plody s tvrdou, matnou a nepoškozenou slupkou. Důležitým poznávacím znamením je i zdřevnatělá stopka s drobnými prasklinkami. Pokud dýně us...

Více

Louis Pasteur

Louis Pasteur anthraxu, slepičí choleře a prasečímu moru. Stanovil a prosadil nové a přísnější normy pro zacházení s dobytkem, který na anthrax zemřel.

Více