3/2008 - Farnost Dolní Počernice

Transkript

3/2008 - Farnost Dolní Počernice
Vychází19. října 2008
ročník VI. (2008), číslo 3
ní 1, Praha 9 – Dolní Počernice, 190 12
Úvodník
Den po té aneb vzhůru do dalších voleb!
Váţení a milí čtenáři a čtenářky DoPoLí, bratři a sestry!
Konečně opět drţíte v rukou nové číslo našeho farního plátku. O čem to bude
tentokrát? Budeme se připravovat na setkání farnosti a pořádně se ohlédneme
za uplynulými prázdninami a dovolenými, vţdyť to byly dny plné krásných
záţitků a často i nevšedních dobrodruţství pro mladé i starší. Ale to uţ
konečně posuďte sami. Nechybí zde pravidelné rubriky od Don Meda z misií
v Indii, z minulosti a dočtete se o plánech farnosti. Ani tentokrát nechybí
soutěţ, ta dnešní je učena všem, kdo si chtějí vyzkoušet svůj postřeh. Přeji
vám příjemnou společnost s podzimním číslem DoPoLí.
VOLBY JSOU TU ZAS
Sotva zapadly dveře ve volebních místnostech za posledními voliči, uţ je tu
další příleţitost ba dokonce výzva k dalším volbám.O jaké volby tu jde, ptáte
se? Je třeba zvolit novou farní radu (PaRaFa- pastorační rada farnosti). A
proč? Důvod je prostý.Ta současná byla zvolena v r.2006 ještě podle
minulých stanov AP. Arcibiskupství praţské ovšem vydalo v letošním roce
nové stanovy pro farní rady, podle kterých jsou farní rady voleny na pět let
na rozdíl od minulosti s volbou na dobu dvou let. Farní rady jsou sice „jen“
poradním orgánem faráře či administrátora, ale společně s ním mají značně
velké pravomoci v běţném ţivotě farnosti a právě to je pádným důvodem,
abyste si dobře promysleli, koho poctíte svou důvěrou a dáte mu svůj hlas.
Jaká byla dosavadní sestava naší farní rady? V minulých volbách rozhodlo 76
farníků účastnících se voleb takto: volenými členy rady se stali: Tomáš Jirsák
st., Michaela Regálová, Stanislav Čihák a František Jakubec st. Dalšími členy
se stali: Pavel Herian (Salesiánští spolupracovníci), František Jakubec
ml.(společenství mládeţe), Marie Ješinová a Ludmila Heroldová
(zpěváci) jakoţto zástupci menších společenství. Anna Kvaltinová byla
jmenována administrátorem. Pastorační asistentka farnosti Marcela
Krňávková je členem ex offo. Předsedou rady je administrátor Pavel Dominik
Hertl. Děkuji všem členům PaRaFy za jejich ochotu a námahu spojenou s
touto sluţbou farnosti za celé minulé dvouleté volební období.
Co je pracovní náplní rady? Má na starosti pastorační a duchovní program ve
farnosti (bohosluţby, duchovní obnovy, poutě, plesy, chaloupky apod.). Více
jste se o výsledcích její činnosti dočetli v Dopolí. Jeden člen PaRaFy je
zvolen jako člen PER.(provozně ekonomická rada)
Ta má na starosti přípravu rozpočtu farnosti, plánování oprav kostela a fary,
jejich provozu a s tím souvisejících činností, dále získávání finančních
prostředků a šetrného hospodaření. PER má 4 členy jmenované
administrátorem a jednoho delegovaného z PaRaFy. Předsedou je rovněţ
administrátor. Podrobnosti se můţete dočíst ve stanovách farních rad, které
jsou k nahlédnutí na faře.
P.Pavel Dominik Hertl SDB
PRAKTICKÉ INFORMACE K PRŮBĚHU VOLEB:
Dnem voleb je 30. listopad 2008, kdy po mši svaté v 9.00 hod (jiná
zde nebude) budou při odchodu z kostela vybírány volební lístky.
Volební lístky budou rozdávány 30.11 . v kostele po mši sv., kdy
kaţdý náš farník starší 15 let (alespoň v den voleb) dostane právě
jeden proti podpisu na listině oprávněných voličů.
Počet volených zástupců do FR je čtyři. To znamená, ţe kaţdý volič
můţe označit jedno aţ čtyři jména z oznámených kandidátů. Lístky
s větším počtem a lístky neoznačené jsou neplatné.
Kdo můţe být zvolen? Farní rada na svém posledním zasedání po
bouřlivé debatě rozhodla, ţe: KANDIDÁTEM MŮŢE BÝT KAŢDÝ
ZAREGISTROVANÝ FARNÍK NAŠÍ FARNOSTI, STARŠÍ V DEN
VOLEB 18. LET. Prakticky to znamená, ţe si můţete vybrat
kohokoliv ze všech farníků starších 18 let, kteří jsou na přiloţeném
seznamu farnosti. Tento seznam bude od neděle 2.11.2008 vyvěšen
v kostele v Dolních Počernicích.
Ten z vás, kdo nechce být volen do FR, nechť své jméno na této
listině přeškrtne do 24.11. Všichni zbývající jste pak po právu
povaţováni za kandidáty do FR. Teď je na vás, abyste se zamysleli,
koho ze svého středu vyberete.
Jak budou volby vyhodnoceny a uzavřeny? Po sebrání
volebních lístků cca půl hodiny po mši sv. budou hlasy sečteny a
zapsány. 4 kandidáti s největším počtem získaných hlasů budou
dotázáni, zda volbu přijímají. Pokud ji přijmou stávají se členy farní
rady, pokud jí odmítnou, jsou postupně dotázáni kandidáti s niţším
počtem získaných hlasů. Definitivní podobu dostane FR po doplnění
o členy, které tam delegují jednotlivé „skupiny“ naší farnosti
(Salesiánští spolupracovníci, kůrovci, mládeţ) a do FR patří „ex
offo“ administrátor, farní vikář a pastorační asistent.
SETKÁNÍ FARNOSTI:
Na volby do farní rady bude plynule navazovat „Setkání farnosti
2008“, které se uskuteční tentýţ den 30.11. od 10 - 12 hodin
v prostorách nově zrekonstruovaného pivovaru . Tam se dozvíme
předběţné výsledky voleb, ohlédneme se společně za dvouletým
funkčním obdobím minulé farní rady, řekneme si, co nás čeká
v tomto školním roce, dozvíme se novinky ohledně postupu prací na
opravách našeho kostela a bude čas si popovídat s těmi, které
v kostele jen potkáváme. Za účelem hladkého průběhu této
„konference farnosti“ mám dvě prosby:
1/ prosím o připravení pohoštění (buchty, koláče a chlebíčky, ty
výtečné jak je umíte jen vy, pečlivé ţeny!)
2/ Prosím tedy ochotné pomocníky a pomocnice, aby se v hojném
počtu hlásili předem panu Dr. Tomáši Jirsákovi. Kdo by chtěl pronést
nějaký slovní projev nebo připomínku, nechť se předem domluví
s administrátorem.(Jistě dostane příleţitost.)
VŠICHNI FARNÍCI I PŘÁTELÉ KOSTELA JSTE SRDEČNĚ
ZVÁNI NA TOTO SETKÁNÍ!!!
Z DOPISU NAŠÍ FARNICE:
Vážená farní rado.
Ráda bych se vyjádřila k vašemu rozhodnutí o posunutí
začátku ranní nedělní mše svaté na osmou hodinu. Nevím,
kdo z Vás tuto mši pravidelně navštěvuje.Značnou část
tvoří lidé dojíždějící městskou dopravou, starší lidé.
Kostel bývá zaplněn. Rozhodnutí, které jste udělali se
mi zdá mírně vyjádřeno nešťastné.
Požadavek otce administrátora na delší prodlevu mezi
bohoslužbami nechci zpochybňovat. Kdo by si nepřál
kněze, který beze spěchu, v klidu a včas vstupuje za
oltář.
Nevím, jaké byly argumenty proti druhé nabízející se
verzi, tedy posunutí začátku druhé mše na půl
jedenácté. Donesla se ke mně jen otázka vaření. Proč
by křesťan nemohl tužit svou vůli o hodinku
opožděným obědem? Proč ne, když jiný křesťan může
tužit tu svou nedělním ranním vstáváním?
Ráda bych přešla k závažnější části mého vzkazu.
Nevím, jestli o tom víte, ale naše varhanice paní
Sochorová dojíždí z Újezda již nyní před osmou
hodinou, aby s námi, kteří podporujeme její hru svým
zpěvem nacvičila a přehrála písně. Bude nucena také
přijíždět dříve. Ona nikdy nahlas nereptá, každou
neděli ráno přijde a nácviku a přípravě věnuje svůj
volný čas i doma. Je mi líto, že se o chystané změně
dozvěděla stejně jako my z ohlášek v kostele, že se
jí nikdo předem nezeptal.
Můj odhad budoucnosti mše svaté v 8 hodin je tento:
Asi třetina farníků začne chodit na mši v deset
hodin, jsou to lidé zvyklí chodit včas, takže si
sednou.
Další třetina farníků, zejména ti, kteří dojíždějí
autobusem, bude dojíždět jinam. Například první
nedělní autobus č.163 ze Štěrbohol přijíždí ke
kostelu v 8:09.
A ti ostatní, zdravé jádro, bude docházet v osm,
paní Sochorová, pokud se nevzbouří, už v půl osmé.
Za Kůrovce Hana Santolíková
Z PODZIMNÍCH JEDNÁNÍ PARAFY:
PaRaFa se ke svému jednání sešla 24. září 2008 a 14.října 2008.
Bylo předloţeno vyúčtování čerpaných poloţek z rozpočtu na
pastoraci. Zatím je vyčerpáno 50% v rámci schváleného rozpočtu.
Na nedělní oratoř chodí málo dětí, proto je třeba dát nabídku i do
okolních farností. Program nedělní oratoře budou opět zajišťovat
animátoři.
Parafa odsouhlasila zrušení čtvrtečních mší sv., posun bohosluţeb pro
rodiny s dětmi na 3. neděli v měsíci a posun sobotních mší svatých na
8.00.
Farní kafe zůstává na 2. neděli v měsíci. Ministrantské schůzky budou
2. a 4.neděli v měsíci po 2.mši sv. na faře.
Adventní duch.obnova je naplánovaná na 6.12. 2008 , povede ji P. J.
Šplíchal.
Půlnoční mše sv. bude probíhat, tak jako minulý rok bez sboru a v
kostele.
Nové farní volby jsou naplánovány spolu se dnem setkání farnosti na
neděli 30.11.2008.
Konečné rozhodnutí o posunu první mše sv. se přesouvá na setkání farnosti
30.11.2008. Situace se bude řešit následovně: 1/sehnat dalšího kněze,2/posun
nedělních mší na 8.15 hod. a 10.15 hod., 3/zrušení jedné mše, pak by byla
jen v 9.00 hod. případně v 9.30 – ( podle autobusového spoje)
Příští setkání pastorační rady farnosti uţ v novém sloţení proběhne v
úterý 9.12. v 19.00 na faře.
VELKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI.
CHALOUPKY
O letošních prázdninách se v naší farnosti uskutečnilo 6 letních
táborů pro děti neboli chaloupek:
1/ 5.7.-12.7. se konala v Kramolíně u Pelhřimova chaloupka pro
děvčata od 6-12 ti let na téma: Narnie.
2/ 5.7.-12.7. proběhla v Jeníkově u Hlinska pro děvčata od 12-15 let
na téma: Cesta kolem světa.
3/ 23.7-3.8. proběhla v Klášterecké Jeseni chaloupka pro chlapce
13-15 let.
4/ 21.7.-28.7. se uskutečnila v Kostelní Bříze chaloupka pro děvčata
od 6-12 let na téma: S Bobem a Bobkem v králíkářské kolonii.
5/ 26.7.-2.8. byla opět v Kramolíně chaloupka pro chlapce od 6 do
10 ti let na téma Hobitem Ajn Cval.
6/ 28.7-6.8. se konala v Kralovicích u Plzně chaloupka pro chlapce
10-12 let na téma: Rytířské království.
Chaloupek se zúčastnily děti z naší i z chvalské farnosti.
S BOBEM A BOBKEM V KRÁLÍKÁŘSKÉ KOLONII.
Chaloupka s Bobem a Bobkem se nemohla konat přece nikde
jinde neţ v objektu českého svazu chovatelů, který slouţí jako
rekreační a výstavní areál. Po našem příjezdu jsme napočítali přes
200 klecí pro ušáky a tak si králice Bobina, kterou jsme měli s
sebou a Bob s Bobkem, měli z čeho vybírat. My ostatní králíci :-)
jsme se ubytovali v podkrovních pokojících a Bob s Bobkem
nakonec v přízemí, kde byla kuchyně a jídelna s krbem :-).
A coţe jsme tam dělali? No přece hráli hry, byli na hradu
Loket v jeho podzemních prostorách plném středověkých mučicích
nástrojů i mučených uboţáků, vařili a pomáhali v kuchyni, dělali
táboráky, hráli bezva hru na hamouna, statečně zvládli noční
bojovku na hřbitově u kostela a hlavně připravovali kouzelnické
představení pro Boba a Bobka.
To bylo součástí naší celotáborové hry. Kaţdé dítě mělo za úkol
vyrobit kouzelnický klobouk kouzelníka Pokustóna, kouzelnickou
hůlku a naučit se kouzla na opravdové kouzelnické představení,
které pak jednotlivé kouzelnice předvedly se svými vyrobenými
rekvizitami nejen Bobovi a Bobkovi, ale i nám všem přítomným.
Představení byla skvělá!Bob s Bobkem i my ostatní jsme ţasli nad
předvedenými kouzly a odměnily je nejen bouřlivým potleskem, ale
i body v naší celotáborové hře. Za získáné body si pak děti mohly
koupit na našem „králicím trhu“ různé laskominy.
Děkujeme našim kuchařkám a pomocnicím Verče a Ţofce
Priharovým za skvělé dobroty a pomoc s programem!
Tak příští rok opět naviděnou!
M. Krňávková
Chaloupka "Hobitem Ajn Cvaj"
Na kraji Vysočiny leží nedaleko Pelhřimova malá víska Kramolín a tam
se na přelomu letošního července a srpna konala chaloupka pro kluky
mezi pěti a deseti lety.
Kluci měli poznat, proč je dobré býti hobitem a naučit se základním
hobitím vlastnostem - statečnosti, vytrvalosti a spravedlnosti.
Hobití učedníci byli rozděleni do tři rodin, říkali si Sáčkovi, Váčkovi a
Pytlíkovi. Rodiny nebojovaly mezi sebou, měli se naučit navzájem si
v partě pomáhat na cestě k cíli cesty, pokladu ukrytém na neznámém
místě. Společně prožili noční bojovku i neočekávané setkání s místní
klekánicí.
Ale napřed se museli skorohobitci naučit několika dovednostem,
které budou jistě potřebovat. Vyrobili si dřevěný meč,
malovaný štít, učili se morseovku, cvičili se v boji. A v tom jim
vydatně pomáhali a vedli je tři stateční bojovníci - Ondra, Dáňa a
Vojta - a také hlídači, kuchaři, sanitáři, umývači, řidiči, topiči,
zdravotníci, malíři, truhláři, nákupči, pohřbívači zdechlých slepic,
čtenáři a chlácholiči Jana s Miládkou a Pavel se Standou.
Díky hezkému počasí si všichni stihli zahrát i mnoho her v lese, na
louce, v potůčku i na zahradě za chalupou.
Celá partie navštívila v bojovém seskupení v plné zbroji i blízkou
meteorologickou stanici, kde pan Hlinák, majitel chalupy, kluky
zaníceně seznámil se všemi těmi nesmysly, které měří vítr, déšť,
sluníčko, sníh a vzduch. Ležení hobití armády navštívil i otec Pavel
Dominik a byl odměněn za svou účast slavnostním nástupem celé
armády.
Malí hobiti nakonec za vydatné pomoci slavného Horala přemohli
odporného skřeta a našli cenný poklad, který si spravedlivě rozdělili
a většinou ihned zkonzumovali.
No a pak už byl čas na odjezd domů. Hobitům zdar a Kramolínu
zvlášť!
Standa
Co dělala naše mládeţ o prázdninách?
Akce spolča Dominika Savia – prázdniny 2008
Chaloupky:
 Starší děvčata: 5.-12.července, Jeníkov u Hlinska, 12-14 let
 Mladší dívky: 5.-12.července,Kramolín u Pelhřimova, 6-12let
 Starší kluci: 25.července-1.srpna., Klášterecká Jeseň, 13-15 let
 Mladší hoši: 28.července-5.srpna, Kralovice, 10-14 let
 Nejmladší kluci: 26.července-2.srpna, Kramolín u Pelhř. 5-10 let
Pro mládeţ (od 15 let a výše)
 Puťák na Slovensko, 27. června - 3. července, Nízké Tatry
 ActIv8 – celostátní setkání české a slovenské mládeţe, 18. - 20.
července, Velehrad
 Rafty, 4. - 8. srpna, Rakousko a Švýcarsko
 Pár pohodičkových dnů s prací, 10. - 16. srpna, Spáleniště – Vysoké
nad Jizerou
 Setkání české, polské a slovenské mládeţe, 21. - 28. srpna, Vendryně
u Třince
Co je Vendryně?
Na česko–slovensko-polském trojmezí se nachází vesnice Vendryně. Nikdy
bychom o ní nevěděli, kdyby se tam nenarodil Jiří Woclawek, budoucí salesián
známý jako George. Tento salesián se stal vyjímečným koadjuktorem a profíkem
přes mládeţ. Nějaké 4 roky zpátky jsem se s ním poprvé potkal v Dolních
Počernicích, kam mě přivedl můj spoluţák Ferda Jakubec. Našel jsem tam úţasné
společenství, ale ještě jsem se k němu nepřidal. Za to mohla aţ Vendryně. Ten
George totiţ uţ rok předtím pozval mládeţ z Dolních, aby přijela na faru do
Vendryně, kde bude pomáhat a pracovat, budou se tam společně modlit i hrát hry a
poznávat se i s místní mládeţí. Taková byla první Vendryně (na ní jsem ještě nebyl).
Akorát po Vendryni (která je vţdy na konci srpna) George převelili do Popradu, kde
měl rok pracovat s místní mládeţí. Nezapomněl ale na nás a do Vendyně (druhé) nás
zase pozval a vzal s sebou taky asi 15 Slováků. Strávili jsme spolu týden, ve kterém
jsme se poznali, pracovali spolu, zpívali a vzájemně se posilovali ve víře.Nevím, jak
jsme působili na Slováky, ale oni neskutečně moc zapůsobili na nás. Tak moc jsme se
spolu sţili, ţe loučení na konci vendryně bylo jedna velká slza. Tak jsme se rozhodli
přijet na Silvestra do Popradu, ale to je jiný příběh =)
Loňská Vendryně (číslo tři) byla znovu trochu jiná. George totiţ znovu
převelili a tak jsme tam poprvé přivítali i děcka ze Zlína. Navíc jsme se se rozhodli,
ţe veškeré to naše společné působení si nenecháme jen tak pro sebe, ale ţe se
budeme projevovat i navenek, a tak jsme jeli do dvou dalších farností – Jablunkov a
Třinec – kde jsme pracovali s dětmi. Vznikly „Prázdniny s Bohem a Donem
Boscem.“Bohuţel třetí Vendryně nebyla týdenní,ale pouze 5denní,bylo
nás přes šedesát a vládnul dojem, ţe jsme se ani mezi sebou nestihli pořádně poznat.
Tak vykrystalizovalo několik pravidel pro čtvrtou Vendryni:
-musí být určitě týdenní (byla)
-chceme zase pracovat s dětmi (povedlo se)
-maximálně můţe přijet 20 lidí z kaţdého města (dokonce jsme ten limit ani
nenaplnili)
-nebude moţné přijíţdět a odjíţdět v průběhu (byly naštěstí nakonec moţné vyjímky)
A co je vlastně na Vendryni tak zvláštního? Podle mě zejména ta intenzita, s
kterou se tam vše děje. Ráno vstaneme, je modlitba a snídaně. Hluk a radost.
Dopoledne práce – všichni se zapojují, je tu vše rozdělené do několika skupin, tak
aby se v kaţdé skupince zkombinovali Slováci, Vendryňáci, Zlíňáci a Praţáci –
někteří pracují v kostele, jiní na faře a další u Woclawků. Pak je oběd na faře, který
uvařila jedna skupinka spolu s nějakou kuchařkou, co tam jede s námi., a pak je
odpolední program – výlet, hry, duchovní obnova, koupání nebo právě práce ve
farnostech. Večer od šesti hodin je mše svatá a pak večeře, večerní program (volný
nebo hry) a v deset hodin adorace – podle mě to nejkrásnější na Vendryni. Nebo
hned po mši svaté.
Na Vendryni je totiţ zajímavé, ţe se mezi lidmi, co se tam sjíţdějí, je i
mnoho dobrých hudebníků a zpěváku. Hudba ke mším se proto nacvičuje v hudební
skupince. Při vybírání písniček dbáme na to, abychom měli rovnoměrné zastoupení
všech tří jazyků (nám se líbí polské, Polákům-Vendryňákům se líbí slovenské a
Slovákům? Těm se líbí ty jejich =) a letos jsme poprvé dali na profesionalizaci.
Zapsané předehry, bridge :) a mezihry, kolikrát se co bude opakovat a kdy si kdo dá
sólo.
Pak tu existuje divadelní skupinka, která má na starosti secvičit scénku v kostele při
kázání ze ţivota Dona Bosca, pak si cvičili nějaké scénky pro děti, aby je zaujaly a
letos měli i jednu do
adorace (Lifehouse
Everything).
Modlitební skupinka
animuje ranní
modlitby, před jídlem
a večerní adorace.
Ještě k těm adoracím:
v deset hodin se
sejdeme v kostele,
potichu, a posedáme
si kolem oltáře a
svatostánku na
koberec.
Hoří tam svíce a my tiše čekáme. Začneme křiţem, následuje krátká modlitba
díků, pak se můţe kaţdý připojit se svými díky, píseň, chvály, píseň, prosby,
píseň a na závěr má George slůvko na dobrou noc. Pak uţ jen společný Otče
náš, při kterém se drţíme za ruce a rozcházíme se. Máme pak asi hodinu do
půlnoci, neţ je večerka. Někdo jde na růţenec, další zůstávají v kostele,
někdo jde hrát na kytaru do jídelny nebo si jen tak pokecat.
Tak co, připojíš si příští rok k nám?
napsal Filip Ge
Celý článek i s fotkami si můžete přečíst a prohlédnout na
internetové adrese :// radio.signaly.cz/809/co-je-vendryne
Malé ohlédnutí za setkáním ve Vendryni.
Díky Georgeovi jsem měla možnost zúčastnit se letošního
setkání mládeže z Čech a ze Slovenska ve Vendryni a okusit jak
taková „vendryně“ probíhá. Bylo povzbuzující vidět mladé lidi
schopné krásných a obohacujících vztahů mezi sebou, mládež,
která je nadšená, ochotná a schopná udělat kvalitní program ve
Vendryni pro sebe a zároveň program s propagací Salesiánů v
místní farnosti a ve dvou sousedních - Jablunkově a Třinci.
Hluboký dojem ve mně zanechaly večerní adorace, které
se konaly se ve vendryňském kostelíku sv. Kateřiny. Adorace
byly doprovázené osobními prosbami a díky mladých lidí Bohu
za jejich vzájemná přátelství, rodiny a vztah k Ježíši. Byly
také proloženy krásnými písničkami a hlasy děcek ze Slovenska
i z Čech. Nadchla mě chválící skupinka, která předvedla skvěle
secvičenou taneční pantomimu o tom, jak Ježíš zachraňuje
člověka. Adorace zakončil George slůvkem k rozjímání a právě u
něj bych se chtěla chvíli pozastavit.
Rozjímání při večerní adoraci i ranní modlitbě bylo
zaměřeno na život ve společenství mládeže tvz. spolču a na
křesťanský život jednotlivce v něm i mimo něj. George se
pokusil ze svých vlastních bohatých zkušeností ukázat
kam a jak by tak prima společenství a život každého z
přítomných mladých lidí měl směřovat a k čemu je takové
společenství dobré. Hovořil o tom, že každé takové spolčo je
přestupní stanicí na cestě k dospělosti a ať si to přejeme či
ne, tak se dříve nebo později rozpadne. Pokud žil člověk v tom
svém společenství poctivě a naplno, pak se jeho deviza určitě
neztratí. V dospělosti z něj bude kvalitní člověk , který
dokáže odvést poctivou a dobrou práci. Zmínil se o tom, že je
třeba něco dělat nejenom pro tu svou skupinku lidí, ale dělat
něco i pro druhé to, že nás obohacuje a dává nám poznat jací
jsme.
Jak shrnout setkání ve Vendryni? Jako úvod pro toto
shrnutí si vypůjčím slova z Georgeových zápisků připravených na
vendryňské setkání: V životě pro druhé potřebujeme
povzbuzení, alespoň občasnou jistotu, že jdeme po správné
cestě, že to, co děláme je dobře, že má cenu pokračovat.
Oním povzbuzením jsou okamžiky, kdy jsi našel odpověď na
svoje otázky, kdy jsi měl pocit, že Bůh je blízko. Setkání
ve Vendryni bylo právě místem, kde mladý člověk mohl zakusit
povzbuzení i pomoc najít odpověď na svoje tápání a nejistoty,
pocítit, že Bůh je blízko a že ho má rád, že má velkou cenu,
aby tato setkání pokračovala. Za to vše patří obrovský dík
Georgovi Woclavkovi, který všechno trpělivě zajišťoval po
materiální, duchovní i organizační stránce. Bez něj by se toto
Bohu milé :-) setkání nemohlo uskutečnit.
M.Krňávková
Druhá farní dámská jízda
V sobotu 14.6.2008 jsme se vypravily na 2. farní dámskou jízdu v tomto
roce po řece Sázavě. Sešlo se nás 6 nadšených vodaček v čele s Marcelou
Krňávkovou a vyjely jsme z Hl. nádraží směr Čerčany a řeka Sázava. V
Čerčanech se k nám připojily Hanka a Zuzka Jirsákovy a na čtyřech lodích
jsme vypluly. Cesta po vodě byla nádherná, sluníčko na nás svítilo a my
jsme si užívaly pohodovou jízdu. V Nespekách jsme odpočívaly u Jirsáků.
Připravili nám královské pohoštění - výbornou polévku, gulášek,
ochutnávku vína i domácích likérů....Moc děkujeme. Když jsme se
náležitě občerstvily, pokračovaly jsme v jízdě a statečně zdolávaly jezy
a divokou vodu.Tak jsme dopluly až do Týnce n/Sázavou a odtud vláčkem
zpět do Prahy.Už se těšíme na příští rok. Díky Marcele, která vše
výborně zorganizovala a všem odvážným vodačkám ahoooj.
Jana Čiháková
Celonárodní pouť do Staré Boleslavi
Letošní pouť k svatému Václavu se skutečně vydařila, posuďte sami:
Podařilo se nám vstát včas a sejít se v 6,15 na Chvalech u kostela sv.
Ludmily ve slušném počtu asi 25 – 30 poutníků. Odtud s námi šli i dva
kněţí P. Pavel D. Hertl a P. Rafal (nový p.farář) z Horních Počernic.
Podařilo se nám udrţet sviţné tempo, takţe jsme mohli udělat i několik
kratších zastávek s modlitbou.
Nezapomněli jsme si svačinu, takţe jsme u rybníka v Jenštejně všichni
posvačili. Tam jsme se také setkali s poutníky z Vinoře a s jejich novým
panem farářem P. Pavlem Jančíkem. Dál uţ jsme putovali společně.
Do staré Boleslavi jsme dorazili, tak jak jsme potřebovali, všichni, a
dokonce k nám ještě přibyli spolufarníci motorizovaní.
Na náměstí ve Staré Boleslavi, kde se konala slavnostní mše svatá, jsme
zaujmuli skvělá místa, odkud jsme měli dobrý výhled, jak na
přinášenou relikvii, pana kardinála a všechny zúčastněné biskupy a
duchovní, tak i na velkoplošnou televizi.
Některé z dětí měly dokonce záţitek, ţe se v televizi i viděly. Moţná
jste některé z nás viděli i vy v přímém přenosu, pokud jste 27. 9. 08
sledovali v 10,00 ČT 2.
Počasí nám bylo mimořádně nakloněno, takţe myslím, ţe budu mluvit
za všechny zúčastněné, kdyţ řeknu, čím víc jsme na pouti ztratili sil
fyzických, tím víc jsme také načerpali sil psychických nebo chcete-li
duševních či duchovních.
Věřím, ţe do roka puchýře splasknou a svaly zregenerují a snad opět na
Celonárodní svatováclavskou pouť v podobném nebo ještě větším počtu
vyrazíme.
Michaela Regálová
KŘÍŢOVKA- VYHODNOCENÍ
Je potěšující, ţe se někteří z vás pokusili vyluštit postní kříţovku z
minulého a předminulého čísla Dopolí.Bylo vás celkem 5 úspěšných
luštitelů .Ale teď uţ určitě netrpělivě čekáte, aţ se dozvíte, kdo vyhrál
studentskou pečeť? Nebudeme skrblíci:-) a po zásluze odměníme všech
pět snaţivých!! luštitelů Studentskou pečetí, kterou si mohou
vyzvednout po mši sv. v sakristii v kostele.
M. Krňávková
BOHOSLUŢBY PRO RODINY S DĚTMI
Pozor, pozor oznámení pro děti a rodiče!
Oznamuje se zásadní změna animované bohosluţby s Bobem a Bobkem. Tato
bohosluţba se v letošním školním roce bude konat aţ kaţdou 3. neděli v
měsíci. Bude tématicky zaměřena na 8 Jeţíšových blahoslavenství a podle
toho také budou děti dostávat svoje úkoly. Tak jako loni i letos vás bude čekat
nějaké to překvapení, dobrůtky i věcné ceny, které při jejich splnění můţete
vyhrát.
Přípravná skupinka dětských
bohosluţeb s velkou radostí přivítá
případné zájemce, kteří by byli
ochotni spolupracovat na přípravě.
Zájemci se mohou přihlásit u
M.Krňávkové v kostele a nebo na
mob. 604898198. Přípravy jsou v
pondělí 1x měsíčně na faře od 20h
.Aktuální informace o termínech
bohosluţeb příprav a úkolech pro děti
visí na velké nástěnce vedle sakristie.
Tak ahoj a těší se na vás všechny a zvláště ty malé Bob s Bobkem.
Termíny animovaných bohosluţeb pro rodiny s dětmi:
ne 19.1., ne16.11., st24.12., ne 18.1., ne 15.2., ne 15.3., ne 19.4., ne 17.5., ne
21.6.
M. Krňávková
MAMINKY S DĚTMI NA FAŘE
I v letošním školním roce se setkávají kaţdé 2. a 4. úterý v měsíci od 16.0018.00 maminky s dětmi ve věku 0-6 let na faře. Pro děti je připravený
program, který se skládá ze dvou hlavních částí a to z představení pro děti a
výtvarné činnosti. Těšíme se na vás.
M. Krňávková
POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ ADVETNÍ OBNOVU
Dne 6.12. 2008 se uskuteční duchovní adventní obnova od 9.00 na faře.
Přednášející bude P.Josef Šplíchal SDB. Všichni jste srdečně zváni a zájemci ať se
zapíší na stolku s dary.
Z DOPISU MISIONÁŘE DON MEDA V INDII:
Drazí přátelé,
uţ jsme vešli do druhé polovice tohoto roku 2008 a všichni se
připravujeme sklidit ovoce předešlých měsíců a tak se vnořit do nového
školního roku. Přitom celý svět se otepluje a nevíme, kde se to zastaví.
Jen Pán Bůh ví všecko a musíme se modlit, aby nás nepřestal milovat –
milovat, i kdyţ jsme líní pracovníci, a pomohl nám pracovat více,
abychom přivezli jeho Království – Království své lásky a naděje po
celém světě..
Přeju vám všecko dobré a také vašim rodinám a společnosti. Rád si čtu
Nový domov z Canady, ale mám málo zpráv z Česka a méně ze
Slovenska. Ale jisté je, ţe bychom potřebovali osvojit si více ducha
svatováclavského a ideál Církve svaté: Nevěra nebo také jen povrchní
víra nám zanechá v duši prázdnotu. Jen Bůh nám můţe dát jistotu a
radost, ţe se někam dostaneme a neztratíme se v prázdné nicotě.
Jak jsem vám uţ dříve napsal, snaţím se zde upevnit víru v těch, kteří ji
uţ mají a ukázat pravou cestu těm, kteří ještě nepoznali její krásu a
blaţenost nebo i pochybují na rozcestí mezi pravou, falešnou nebo
pochybnou vírou. Mnozí ani nevědí, proč jsou na světě nebo kam se
mají obrátit, aby viděli Světlo.
Já uţ zde dlouho nebudu, ale mám za sebou mnoho salesiánů a kněţí,
kterým jsem ukázal i zvláštní povolání, aby pracovali na vinici Páně.
Práce je ještě spousta, ale pracovníků je málo.
Často si na vás vzpomínám a modlím se za vás a také prosím, abyste se
za nás modlili a ještě nám pomáhali přivést mnoho duší k Pánu. Panna
Maria bude s vámi. A tak Sbohem všem a ţehnám vám a zůstávám
Váš krajan, kněz Jan Med SDB
Z farní kroniky X:
Kostelní zařízení vypadá zhruba takto:
V kostelní lodi jsou po obou stranách lavice pro lid. Po jiţní straně blíţe
k presbytáři jest pěkná kazatelna s rotajovými i akantovými ozdobami,
jejíţ předprseň zdobí sošky svatých evangelistů (směrem od presbytáře)
: sv. Jan s knihou v ruce a s orlem u nohou, jenţ drţí mu v zobáku
kalamář (v druhé ruce třímal sv.Jan patrně pero), dále je to soška
sv.Matouše, který má ruku pravou opřenou o rozevřenou knihu
podpíranou sloupcem, v pořadím třetím evangelistou jest svatý Marek
s knihou v pravici a se lvem u nohou, poslední soška představuje
svatého Lukáše s býkem a s rozevřenou knihou na sloupku. Sošky ty
jsou velmi půvabné. Spodek kazatelny je zakončen hlavinkou andílka
s křidélky na oblaku. Řečniště kazatelny roubí pak na stěně umělecky
zdobená drapérie s rokajemi ozdobenou deskou. Vrchol pak tvoří
stříška s holubicí mezi paprsky symbolizující Ducha svatého , anţ nad
kazatelem má bdíti. Holubice je umístěna na spodní části stříšky, kdeţto
její vrcholení tvoří oblaka se soškami dvou andílků, nejvýše pak skví se
symbolicky znázorněná Nejsvětější Trojice jakoţto trojúhelník s okem
uprostřed ozářený paprsky.
Z farní kroniky přepsal a soutěţ připravil P.Pavel Dominik Hertl SDB, administrátor farnosti
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Najdeš tři rozdíly na těchto obrázcích? Tři z vás, kteří správně odpovíte
do konce listopadu t.r. na lístku vhozeném do papírové schránky označené medvědem budete
vylosováni a sladce odměněni studentskou pečetí!!! Tak s chutí do soutěžení 
občasník farního společenství při kostele Nanebev
Počernicích, vychází nepravidelně dle potřeby; zájemc
o zařazení a použití příspěvků rozhoduje P. Pavel D
a technické zpracování provádí Tomáš V. F. Jirsák
[email protected]
pokud možno na adresu
odevzdávejte výše uvedeným osobně nebo do schrá