1/2014 (formát pdf, velikost 6721 kB).

Transkript

1/2014 (formát pdf, velikost 6721 kB).
INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2014
Nejrozsáhlejší investiční akcí plánovanou v letošním roce je výstavba domu pro
seniory. Předpokládaný termín zahájení v dubnu jsme ale museli posunout, protože
jsme zrušili probíhající výběrové řízení na dodavatele stavby. Důvodem byly zjištěné
rozdíly mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Protože se jedná o
značné finanční částky, zadali jsme posouzení soudním znalcem. Po odstranění
těchto nesrovnalostí bude pak vyhlášeno nové výběrové řízení. Tato komplikace
způsobí zpoždění začátku prací minimálně o dva měsíce, ale věřím, že nebude
ohroženo celkové dokončení stavby v předpokládaném termínu, tedy v druhé
polovině příštího roku.
Další již delší dobu připravovanou akcí je oprava komunikace v ulici Vinohradní.
Bude zde opraveno parkoviště u pošty, vybudováno několik dalších parkovacích míst
pod nákupním střediskem, zhotoven nový asfaltový povrch a chodníky. V úseku od
křižovatky na Dolinu po konec ulice Vinohradní bude chodník jen na levé straně,
vpravo bude chodník zrušen a na takto vzniklém místě si majitelé domů budou
zhotovovat stání pro auta. Stále v jednání je požadavek, aby VaK a.s. Hodonín
provedl výměnu azbestového vodovodního řadu pod chodníkem. Situaci také
komplikuje kanalizace, kde kamerový průzkum odhalil velmi špatný stav betonového
potrubí.
Před vydáním stavebního povolení je také projekt na opravu ulice Pátkova
v úseku od ulice Hlavní po železniční přejezd. Dojde zde k částečnému rozšíření
komunikace a vybudování chodníku. České dráhy zde již prostřednictvím Správy
železničních dopravních cest také opravují a rozšiřují stávající železniční přejezd.
Ve stadiu zpracovávání projektové dokumentace je příprava na vybudování nové
komunikace v ulici Zahradní (v úseku od ulice U Jazera po Obecnici). Stávající
komunikace je dosti úzká, s omezenou možností vyhýbání protijedoucích aut. Není
zde řešeno odvodnění a při dešti zde zůstávají velké kaluže, protože voda nemá kam
odtékat. Zde bude pro změnu nutné provést přeložku drážního zabezpečovacího
kabelu, který se nachází pod stávající vozovkou.
V průběhu celého roku budeme dále pokračovat v opravách chodníků, které pro
obec realizují Technické služby s využitím pracovníků, které prostřednictvím Úřadu
práce zaměstnáme v rámci veřejně prospěšných prací.
Ing. Antonín Gazárek, starosta obce
VÝPIS USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VNOROVY ( ze dne 16. 12. 2013 )
Schválená usnesení
Zastupitelstvo obce Vnorovy:
 určuje ověřovateli zápisu Josefa Motyčku a Mgr. Petra Pavku. (Pro 13, Proti 0,
Zdrželi se 1)

schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodů: žádost
pana Michala Drábka o odprodej části pozemku p.č. 2170/1 v k.ú. Vnorovy,
smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH Vnorovy. Dále v bodě Různé doplnit Smlouvu o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje prodej pozemku p.č. 473 o výměře 229m2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě
pro paní Martinu Knotkovou, Vnorovy, Průhony 144 za cenu 70,- Kč/m2. ( Pro 14,
Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje prodej bývalé kotelny základní školy na pozemku p.č. 428/4 v k.ú.
Vnorovy včetně pozemku p.č. 428/4 v k.ú. Vnorovy pro Karla Břečku, Hlavní 250,
Vnorovy za cenu 310.000,- Kč. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 1)

schvaluje přijetí daru - pozemků p. č. 1064/4, p. č. 1145/7, p. č. 2167/12 vše k.ú.
Vnorovy od Ing. Jiřího Slavíka, Ilava, Kukučínova 691/44 a Marie Janatové,
Rybáře 416, Veselí nad Moravou pro Obec Vnorovy, každý id. ½ . (Pro 14, Proti
0, Zdrželi se 0)

schvaluje odkoupení pozemku p. č. 549/3 o výměře 149m2 v k. ú. Vnorovy od
paní Františky Říhové, Hlavní 370, Vnorovy za cenu 50,- Kč/m2. (Pro 14, Proti 0,
Zdrželi se 0)

schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2170/1 o výměře asi 24m2 v k. ú.
Vnorovy mezi pozemky p. č. 2170/20 a 2170/21. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 22356
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši
8.115,- Kč. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 22810
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 ve výši
79.000,- Kč. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2013 (příloha č. 2). (Pro 14, Proti 0,
Zdrželi se 0)

schvaluje převedení 100.000,- Kč z paragrafu 3111 Předškolní zařízení na
paragraf 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturních, nár. a
historických. (Pro 13, Proti 1,
Zdrželi se 0)

schvaluje návrh rozpočtu Obce Vnorovy na rok 2014 včetně projednané změny
(příloha č. 3). (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2014 (příloha č. 4 ). (Pro 14,
Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje dotace a uzavření smluv o poskytnutí dotace pro SK AGRO Vnorovy
ve výši 250.000,- Kč, Soubor lidových písní a tanců Spinek Vnorovy 50.000,- Kč ,
Charitu Veselí nad Moravou 70.000,- Kč, Zdislavu o.p.s. Veselí nad Moravou
70.000,- Kč a Římskokatolickou farnost Vnorovy 200.000,- Kč (příloha č. 5).
(Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 1)

schvaluje další závazné ukazatele Obce Vnorovy na rok 2014 (příloha č. 6):
neinvestiční příspěvek pro MŠ
ve výši
neinvestiční příspěvek pro ZŠ
ve výši 1.800.000,- Kč
neinvestiční příspěvek pro ZŠ
třídy)
ve výši
neinvestiční příspěvek pro TS Vnorovy
900.000,- Kč
140.000,- Kč (dotace na učitele 1.
ve výši
300.000,- Kč
(Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje rozpočtový výhled 2014 - 2016 (příloha č. 7). (Pro 13, Proti 0, Zdrželi
se 1)

schvaluje nabytí pozemků p.č. 601/1, 601/3, 263/2 a 600/2 v k.ú. Lidéřovice na
Moravě dle GP č. 290-104/2013 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví
Obce Vnorovy. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)

schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO – 014130007850/001 pro
E.ON Distribuce a.s. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0)
Neschválené návrhy usnesení

Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej bývalé kotelny základní školy na
pozemku p.č. 428/4 v k.ú. Vnorovy včetně pozemku p.č. 428/4 v k.ú. Vnorovy pro
Karla Břečku, Hlavní 250, Vnorovy za cenu 316.810,- Kč. (Pro 1, Proti 0, Zdrželi
se 13)
VÝPIS USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VNOROVY ( ZE DNE 10. 2. 2014)
Schválená usnesení
Zastupitelstvo obce Vnorovy:
 určuje ověřovateli Ing. Pavla Macháčka a Mgr. Martina Motyčku. (Pro 11,
Proti 0, Zdrželi se 1)
 schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi
se 0)
 schvaluje výstavbu Domu pro seniory Vnorovy a provozování podporovaných
bytů v tomto objektu. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0)
 schvaluje zařazení správního území Obce Vnorovy do území působnosti Místní
akční skupiny Strážnicko a souhlasí s realizací Integrované strategie území
MAS Strážnicko, o.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území. (Pro
12, Proti 0, Zdrželi se 0)
 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 (příloha č.2). (Pro 12, Proti 0,
Zdrželi se 0)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
11. prosince 2013 proběhlo poslední vítání občánků v loňském roce na obecním
úřadu ve Vnorovech. Dostavilo se těchto 6 dětí se svými rodiči.
A pro změnu první vítání v roce 2014 se uskutečnilo ve čtvrtek 6. března 2014.
Nových občánků přibylo 7. Kteří? To se podívejte níže.
PŘÍSPĚVEK NA DEMOLICI – NOVÁ PRAVIDLA
Před několika lety zastupitelstvo obce schválilo pravidla o příspěvek na demolici,
který měl podpořit výstavbu nových rodinných domů v zastavěné části obce.
Důvodem bylo zlepšení vzhledu obce, životního prostředí (snížení počtu černých
skládek stavebních odpadů po okolí) a také snížení nákladů na budování stavebních
míst - bez nutnosti budování technické infrastruktury. Nelze žádat o příspěvek tam,
kde nebude postaven nový RD. Příspěvek je poskytován až po kolaudaci nového
RD na témž pozemku !!!
Tento krok, troufnu si tvrdit, je správným směrem. Nicméně po předchozích
zkušenostech jsme se snažili objevit slabiny v pravidlech a provést jejich aktualizaci.
Zatím je ve fázi příprav a čeká na schválení zastupitelstvem.
Změny by měly nastat následující. V současnosti, po splnění schválených podmínek,
přinesl stavebník faktury za demoliční práce a uložení suti na skládku a zastupitelstvo
odsouhlasilo výši příspěvku až do výše 100 tisíc Kč na jejich podkladě. Jenomže se
občas objevili pochybnosti, jestli demoliční práce byly skutečně provedeny v této
výši. Nebo to byly práce jiného druhu? Proč platit někomu zedníka a materiál potom
stejně skončí za dědinou?.
Z důvodu těchto pochybností by v budoucnu (pokud tak zastupitelstvo schválí) měl
být celý proces demolice zajištěn Technickými službami Vnorovy, které budou
garantovat skutečně vynaložené prostředky na konkrétní práce i svoz stavebních
odpadů na skládku. Fakturace bude prostřednictvím tech. služeb, které práce zajistí.
Proč toto zmiňuji již dnes, kdy ještě nebylo rozhodnuto? Možná právě někdo z Vás
řeší demolici RD a mohlo by dojít k tomu, že až za 3 roky bude kolaudovat, nesplní
požadavky zmíněných pravidel. Sledujte proto bedlivě, kdy a jak zastupitelstvo v této
věci rozhodlo. Od tohoto rozhodnutí budou platit pravidla nová, kdo zahájí a
vyfakturuje před jejich schválením, bude ještě žádat podle pravidel současných.
Pro obec to bude znamenat transparentní a průkazné vynakládání fin. prostředků.
Pavel Chudík, místostarosta
NOVINKY Z NAŠÍ MATEŘINKY
Po zdařilých školních akcích - jako byl např. „barevný týden“, divadelní představení
loutkové pohádky, besedy s knihovnicí a další aktivity, přišel konečně čas již
tradičního dětského karnevalu. Tentokráte však v nové podobě „Kouzelného
karnevalu Jirky Hadaše“. Kdo přišel, určitě nelitoval. Děti prožily více než dvě
hodiny skvělé zábavy, včetně soutěží a her. Chtěla bych tímto vyslovit velký dík
nejen za naše nejmenší ale i za celý kolektiv pracovníků naší školy níže uvedeným
firmám, bez jejichž finanční podpory bychom nemohli tuto již tradiční zábavu pro
děti uskutečnit.
Ještě jednou děkujeme: p. A. Gazárkovi – Dřevovýroba, p. Všetulovi – Kovovýroba,
p. Knotkovi – Stavospoj, p. Janouškovi – Premiokna, p. Přibylovi – Pizzerie
„U mňa“, p. Pavkovi a p. Mirošovi - Vodo, topo, plyn, p. Hálovi - Podlahářství,
p. Balažovičovi – Stavebnictví, p. Roubalové – kosmetika, p. Ivanové - masáže, p.
Břečkovi a p. Vítkovi – Elektrofirma a p. Kubicovi – Malířství.
Ve dnech 4. - 5. března proběhl v naší
mateřské škole zápis dětí pro školní rok
2014/2015. Celkem bylo zapsáno 49 dětí. Do
základní školy bude předběžně odcházet 33
dětí (ještě nejsou dořešeny odklady školní
docházky)a proto nemůžeme uvést přesný
počet přijatých dětí. Ale s jistotou můžeme
konstatovat, že budou zcela jistě přijaty děti,
které věkově odpovídají vstupu do mateřské
školy a jejichž matky končí rodičovskou
dovolenou a nastupují do zaměstnání.
Nepřijaty budou pouze děti maminek, s nimiž budou ještě další rok na rodičovské
dovolené. Skutečný počet bude znám až po uplynutí doby správního řízení.
Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy
ČÍM VŠÍM ŽIJE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení spoluobčané, o tom, že druhá polovina
školního roku ubíhá tak nějak rychleji, hektičtěji, o
tom asi není pochyb. V minulém čísle jsme si přáli
vše dobré do nového roku, a už tu máme jaro. Naši
žáci ani učitelé spolu s ostatními zaměstnanci
v tomto mezidobí rozhodně nezaháleli a společně
jsme každodenně zvládali plnit Školní vzdělávací
program a přitom stihnout spoustu dalších
navazujících školních i mimoškolních akcí. Ráda
bych se s vámi podělila o radost z úspěchů našich
žáků v různých vědomostních, uměleckých i
sportovních soutěžích.
Proběhla školní kola
olympiád z anglického,
českého i německého jazyka, přírodopisu, biologie a
vítězové reprezentovali naši školu v kolech okresních. Do
okresního kola postoupili i zlatí recitátoři z vydařeného
školního kola v recitační soutěži, která proběhla za
podpory místní knihovny v obřadní síni obecního úřadu a
za hojné účasti rodičů i prarodičů. Děkujeme za ni.
Všichni žáci se snažili a nejvíc se v okresních kolech
dařilo Dominice Nekardové z 9. třídy, která zvítězila
v Olympiádě v německém jazyce. V recitační soutěži si
Mariana Ivanová z 1. A svým bezprostředním projevem
získala
nejen
porotu
a
z druhého místa postoupila do
krajského kola, které se bude
konat
v dubnu
v Brně.
Gratulujeme a držíme pěsti.
Dalšího úspěchu dosáhla 5.
místem Viola Kolaciová z 9.
třídy v Olympiádě v anglickém
jazyce. Neztratili se ani
začínající florbalisté v dalším
ročníku Slovácké ligy ve
florbalu. Ačkoliv letos teprve
sbírali zkušenosti, prokázali
týmového ducha a vybojovali
čtvrté místo, které považujeme
za úspěch. I tímto způsobem blahopřeji a děkuji všem žákům i jejich vyučujícím i
rodičům za podporu a pomoc.
V únoru jsme se těšili na zápis nových prvňáčků. Přijato k základnímu
vzdělávání bylo 44 dětí. Budoucí prvňáčci zpívali, přednášeli, poznávali barvy,
počítali, určovali geometrické tvary a prokazovali další dovednosti spojené
s nástupem do první třídy. I když někteří rodiče mohou do konce května zažádat
o odklad
povinné
školní
docházky, věřím, že budeme
moci otevřít dvě první třídy a
těšit se na další úspěšné žáky
naší školy. O termínu tradiční
schůzky
budeme
rodiče
nastávajících prvňáčků včas
informovat.
Začátek
března
patřil
především sedmákům a jejich
týdennímu pobytu na lyžařském
výcvikovém kurzu. Přestože
letošní zima byla na sníh, mírně
řečeno, hodně skoupá a asi
třetina sedmáků doposud nikdy
nelyžovala, lyžařský výcvik proběhl podle plánu a všichni žáci zvládli základní
lyžařské dovednosti bez problémů.
Samozřejmě je toho mnohem víc, čím žije naše škola. O tom se můžete
přesvědčit třeba při návštěvě školy, při čtení školního časopisu Střípek nebo na
školních webových stránkách. Už teď připravujeme další zajímavé akce, na které se
můžete přijít podívat i vy, a budeme za to rádi, ale o tom až příště.
A protože se blíží 28. březen, Den učitelů, ráda bych na závěr poděkovala všem
zaměstnancům za jejich náročnou a obětavou práci a popřála jim k svátku vše dobré.
Zejména zvídavé a šikovné žáky, dobré vztahy s rodiči, příjemnou spolupráci
s ostatními místními spolky a kvalitní podmínky pro tvůrčí práci, která přinese radost,
úspěch a podporu nejen našim žákům, ale i spokojeným rodičům.
PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy
MATRIKA INFORMUJE
Obec Vnorovy měla k 31.12.2013 celkem 3045 obyvatel. V průběhu roku se
z obce Vnorovy odstěhovalo 35 obyvatel a přistěhovalo se do Vnorov 41 osob.
V roce 2013 zemřelo 24 obyvatel obce a narodilo se 24 dětí, což je o 15
narozených dětí méně než v roce 2012. Z celkového počtu 24 narozených dětí bylo
15 chlapců a 9 děvčat. V roce 2013 bylo jedno narození doma ve Vnorovech.
V roce 2013 se konaly dvě vítání dětí do života, kdy bylo celkem přivítáno 16
dětí.
Zlatou svatbu oslavily 4 manželské páry a 3 páry oslavily diamantovou svatbu.
Ing. Zdeňka Motyčková, matrikářka
ZLATÁ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ ČR
PRO KNOTKOVOU A KORVASOVOU
První víkend v březnu hostil Jablonec nad
Nisou, město známé především bižuterií,
žákovské halové mistrovství ČR v atletice. Míša
Knotková, žákyně ZŠ U Červených domků a
členka Atletického klubu Hodonín, si z tohoto
měření sil v rámci celého Česka přivezla 1. místo
v běhu na 800 metrů. Na toto mistrovství se
dostávají mladí sportovci na základě nejlepších
výsledků. Míša v sobotu vyhrála svůj rozběh a
v neděli - po velmi dobře takticky běženém
závodě - protnula cílovou pásku finále jako první
v čase 2:25,67, když v závěrečných sto metrech
žádná z jejich soupeřek na její zrychlení
nedokázala zareagovat. Nutno dodat, že ve
startovním poli byla nejmladší a nejmenší.
Většina jejich soupeřek byla až o dva roky starší.
Po loňském vítězství na dětské olympiádě, kde
reprezentovala Jihomoravský kraj, je to její další
cenné vítězství. Věřím, že si svými výkony řekne
o pozvánku do reprezentace. V září by mohla
Českou republiku reprezentovat ve Slovinsku na mezistátním pětiutkání. Zde by své
síly poměřila s mladými atlety ze Slovinska, Maďarska, Slovenska a Chorvatska.
O týden dříve se uskutečnilo stejné mistrovství,
tentokrát starších ročníků - tedy mistrovství
dorostenců a juniorů, které se již tradičně konalo
v pražské hale Otakara Jandery. Tereza Korvasová,
ze stejného klubu jako Michaela, studentka gymnázia
v Hodoníně, vybojovala v sobotu stříbro v běhu na
3 000 m v čase 9:57,67. O den později v neděli si
doběhla pro zlato na poloviční trati, kde se její
časomíra zastavila na hodnotě 4:43,86. Tereza má od
svých třinácti let za sebou sedm reprezentačních
startů. K jejím největším úspěchům patří loňské 11.
místo z mistrovství světa do vrchu v polském
Kyrnici. Startovní pole čítalo 45 závodnic z patnácti
států. Tereza by si svůj loňský nezdar při nominaci na
Mistrovství světa, na dráze v ukrajinském Doněcku kde jí scházelo na trati 3000 m
pouhých 5 sekund, mohla letos napravit zaběhnutím limitu v kategorii do 19 let na
MS v americkém Eugene.
Josef Korvas
PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 8. 2. 2014 se uskutečnil 1. ročník Sportovního bálu
v prostorech Lidového domu ve Vnorovech. Touto cestou děkujeme
nadšeným rodičům mládeže a přátelům sportu, kteří pomohli s
organizací bálu, neboť bez jejich podpory bychom akci nemohli
uskutečnit.
Zvláštní poděkování patří Všem, kteří poskytli dary do bohaté
tomboly a vytvořili tak skvělou atmosféru celého večera.
Děkujeme a těšíme se na další ročník.
Fotbalový klub Vnorovy
Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379