Otázka č. 1 Podmínky pro provoz. Siln.dopravy pro vlastní a cizí

Transkript

Otázka č. 1 Podmínky pro provoz. Siln.dopravy pro vlastní a cizí
Otázka č. 1 Podmínky pro provoz. Siln.dopravy pro vlastní a cizí potřeby Zák.111/1994 Sb.o silniční dopravě upravuje podmínky provoz.siln.dopravy siln.mot.
vozidly prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání. Zákon se nevztahuje na provoz.siln.dopravy pro soukromé potřeby fyz.osoby (pokud není
prováděna za úplatu). Siln.doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (link.osob., kyvadlová a přílež.os.doprava, taxislužba), zvířat a věcí
(nákl.doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komun.a veřejně přístup.účelových komun.a volném terénu. Z hlediska
podnikání v siln.dopravě rozlišujeme: 1.pro vlastní potřeby-podniková doprava, kterou se zajišťuje podnikat.činnost při níž nedochází ke vzniku závazk.vztahu, jehož
předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí. K této činnosti není potřeba podnik.oprávnění k siln.dopravě. 2.pro cizí potřeby-doprava, při níž vzniká mezi
provozovatelem siln.dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí. K této dopravě
je nutné podnik.oprávnění. Provozování siln. dopravy pro cizí potřeby-podmínky k získání koncese,dobrá pověst,odborná způsob.a: a) koncese, pokud je provoz.
siln.dopravy pro cizí potřeby živností, nebo b) povolení od dopr.úřadu v ostatních případech.Bude-li siln.doprava provoz.autobusy a tahači nebo nákl.vozidly o
celk.hmotnosti >3,5 tuny s výjimkou spec.vozidel,musí provoz.prokázat fin.způsobilost (nevztahuje na veř.link.dopravu, kterou se zajišťuje zákl.dopr.obslužnost).
Fin.způsobilostí (podm.koncese) se rozumí schopnost dopravce fin.zajistit zahájení a řádné provoz.siln.dopravy a prokazuje se obchod.majetkem, objemem dostup.
fin.prostředků a provoz.kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330tisKč pro 1 vozidlo a 180tisKč pro každé další vozidlo. V místě sídla nebo
trvalého pobytu žadatele-dopr.úřad vydá žadateli písemné potvrzení. Dobrá pověst: a) bezúhonnost b) živn.úřad nezrušil v průběhu posl.5 let na návrh dopr.úřadu
nebo MD ČR živnos.oprávnění,c) neprov.siln.dopravu v průběhu posl.5 let neoprávněně, a d)nebyla v průběhu posl.5let před podáním žádosti zrušena koncese. U
právn.osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat statut.orgán,jeho člen či odp.zástupce. Odborná způsobilost-prokazuje žadatel osvědčením-vydá příslušný
dopr.úřad na základě úspěšně složené zkoušky.U nákl.dopravy-vozidla přes 3,5 tuny. Zvlášť pro každý druh dopravy. U právn.os.- statutární orgán,jeho člen či
odpověd.zástupce.Může nahrazovat vysvědčení o státní nebo mat.zkoušce z daného oboru. K provoz.mezinár.siln.dopravy navíc 3 roky praxe
v provoz.vnitr.siln.dopravy. Dopravní úřad vydává stanovisko nejméně na dobu 5 let, nejvýše však na 10 let Linková osobní doprava-dopravce má koncesi nebo
povolení k provoz.siln.dopravy pro cizí potřeby +licence k prov.linkové os.dopravy udělené dopr.úřadem či MD ČR (u mez.link.dopravy). Licence-žádost-koncese,
návrh jízd.řádu,trasanávrh tarifu Provoz na území států EU (a mimi ně a do nich)-siln.motor.dopravu os.mezin.autobusy musí mít eurolicenci (nař. EHS č.881/1992).
Otázka č.2 Orgány vydávající povolení k provoz.siln.dopravy Příslušný živnost.úřad vydává koncese pro: Siln.motor.doprava osobní či nákladní, taxislužba Dle
Zák. č.111/1994Sb.- MD ČR: 1.Vydává licenci pro mezin.link.os.dopravu 2.Rozhoduje o udělení/neudělení zvláštního povolení k provoz.siln.linkové dopravy mezi
místy ležícími na území ČR- Dopravní úřad, podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobus.dopravu je dopr.úřadem magistráty statut. měst a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností. Pro taxislužbu je dopr.úřadem ve statut.městech magistráty a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Licence k
provoz.linkové os.dopravy udělené dopr.úřadem nebo MD ČR (mez.link.doprava). Příslušným pro vydání stanoviska je: a)dopr.úřad v místě sídla u právn.os.či trva.
pobytu u fyz.osoby, b)dopr.úřad,v jehož obvodu je umístěna organi.složka podniku dopravce,je-li žadatelem fyz.osoba s trv.pobytem o právn.os.se sídlem mimo ČR.
Otázka č.3 Charakteristika koncese,licence a eurolicence pro provoz.silniční dopravy Koncese-provoz živnosti, kterou uděluje živnostenský úřad. Živnosti
koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 živnost.zákona. Jsou to takové činnosti, na jejichž provozování má stát zájem a které vyžadují specializované
odborné znalosti. Stanovisko k rozhodování o koncesi-Ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvede dopr.úřad, zda žadatel o koncesi splňuje podmínku
spolehlivosti, druh dopravy,pro který stanovisko uděluje,časový rozsah,př.další podmínky provozování dopravy. Vydává viz.bod2. Dopravci,provozující siln.dopravu
(veř.link.,mez.autob a nákladní) na základě koncese podle živnos.zákona jsou povinni předložit do 3 let od účinnosti tohoto zákona příslušnému živnost. úřadu
osvědčení o odbo.způsob. pro provozování dopravy..Dopravci,provozující link.os.dopravu na základě koncese jsou povinni do 1 roku od účinnosti tohoto zákona
požádat o udělení licence (§ 10). Do doby rozhodnutí dopr.úřadu,nebo jedná-li se o mez.link.dopravu-MD ČR se tito dopravci považují za dopravce,kterým byla
udělena licence podle tohoto zákona. Licence-Dopravní úřad (rozhoduje ten, kde je výchozí zastávka) rozhoduje o licenci na základě žádosti dopravce či MD ČR.
Žádost o udělení licence-dopr.úřad nebo MV ČR předloží žádost o udělení licence ke stanovisku dopr.úřadům, v jejichž územním obvodu budou umístěny zastávky
(ty jsou povinny vydat stanovisko do 30 dnů) od žádosti o udělení licence. Před vydáním stanoviska dotčený úřad projedná žádost o udělení licence s obcí de jsou
zastávky, s Policií,se správcem pozemních komunikací,s dopravcem,který zřídil označník zastávky,na kterém se podle žádosti má umístit nová zastávka. Licence
pozbývá platnosti: a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,b) zánikem koncese nebo povolení,c) odejmutí licence (dopr.úřad či MV ČR). Eurolicence v případě
dopravy z naší země ven – mezinárodní přeprava zboží pro cizí potřeby vydává dopravní úřad, který vydal koncesi. Vydává se na jméno dopravce. Pro silniční
motorovou dopravu osobní mezinárodní autobusy, musí mít licenci Evropského společenství (eurolicenci) v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 881/1992 o přístupu
na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států.
Otázka č.4 Podmínky pro výkon práce řidiče mezin. silniční nákla. a autobusové dopravy Po vstupu do EU-platí Nařízení rady EHS 3820/85 o harmonizaci
určité sociální legislativy v siln.dopravě,nařízení upravuje práci osádek v mezin.i vnitrost.siln.motor.dopravě provozované vozidly nad 3,5 tuny celk.hm.na silnicích
států EU. EHS 3820/85 se vztahuje na provozovatele ze zemí EU, kteří provozují dopravu pro vlastní i cizí potřeby a plně nahrazuje vyhlášku MZV č. 108/1976 Sb.
o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mez.siln.dopravě (AETR).EHS 3820/85 upravuje min.věk řidičů, max.dobu řízení,denní,týdenní i 14-denní
max.nepřerušenou dobu řízení(bezpečnostní přestávky), min.dobu přerušení řízení,apod. Zákon o silniční dopravě 111/1994 Sb. - vozidlu s tachografem stačí jen
výstup z tohoto zažízení Předpisy EU-Nařízení Rady 3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobené technickému pokroku Doba řízení,
přestávka a doba odpočinku–dle EHS3820/85 – doba řízení-6.denní-9hodin,doba odpočinku-1 řidič-11hodin v průběhu 24hodin,2 řidiči-8hodin v průběhu 30hod,
přerušení jízdy po 4,5hodinách Požadavky na řidiče – EHS 3820/85–Nákladní doprava–1)u vozidel s max.přípus. hmotnost včetně přívěsu a návěsu do 7,5 t-18 let,
2)u ostatních-21let nebo 18let (ukončení výcviku nákl.dopravy). Osobní doprava-1)21let 2)řidič os.dopravy na tratích přesah.okruh 50 km od místa obvyklého
odstavení vozidel musí splňovat jednu z násl.podmínek: vykonávali po dobu min.1 roku činnost řidiče nákl.dopravy na vozidlech s max.přípustná hmotnost je >3,5t
nebo jsou držiteli osvědčení o odb.způsobilosti Požadavky na řidiče–dle Zák.111/94Sb.-min.požadavky na řidiče,které je povinen zajistit podnikatel v siln.dopravě
v případě řidiče v:1) nákl.dopravě mezin.-nákl.vozidlem >7,5t-více než 21let (+bezúhonná,praxe 2 roky s vozidlem nad 3,5t) 2)siln.dopravě osob-osoba bezúhonná
Otázka č.5 Druhy silniční dopravy, pro které je zákonem předepsáno prokázání odborné způsobilosti Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro každý druh
dopravy a musí trvat po celou dobu provoz.dopravy. Rozsah požadovaných znalostí v jednotl.předmětech je rozlišen podle formy provoz.siln.dopravy, pro niž
uchazeč prokazuje odbornou způsobilost. Otázky jsou rozděleny do skupin pro tyto druhy dopravy:siln.motor.doprava nákl.vnitrostátní,smdn mezinárodní,osobní
doprava vnitrost a od mezinárodní. U nákl.dopravy se vztahuje požadavek na dopravu provoz.vozidly o celk.hmot. vyšší než 3,5 t. Pro mezin.silniční dopravu-má i 3
roky praxe v provoz.vnitrost.siln.dopravy. Odbornou způsobilost (ve smyslu Zák.č.111/1994 Sb.) a bližší podrobnosti o zkoušce stanoví vyhláška MD ČR č.
478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. U právnické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat stat.orgán,jeho člen či odpovědný
zástupce.U fyzické osoby-sama osoba. Zkoušky skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele.
Otázka č.6 Předměty tvořící náplň zkoušky odborné způsobilosti pro podnikání v silniční dopravě Účelem zkoušky je prokázat odbornou způs.žadatele
k provoz.siln.dopravy pro cizí potřeby-dále bod 5 Zkouška je neveřejná. Na provádění této zkoušky se nevztahují předpisy o správním řízení. Uchazeč prospěl,
jestliže dosáhl u zkoušky min. 70 % dosažitelného bodového ohodnocení jednotl.předmětů. Odborná způsobilost se prokazuje dle vyhlášky: A) zkouškou z 5-ti
předmětů. Jedná se o tyto předměty: 1. Obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy 2. Siln.doprava a mezin.smlouvy s ní související 3. Ceny, daně, daňové
řízení, poplatky, pojištění a celní řízení 4. Techn.základna 5. Bezpečnost práce a techn.zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel, B) vysvědčením o státní
nebo mat.zkoušce z daného oboru, C) jiným úředním dokladem o ukončení uceleného studia ve střední škole či vyšší odborné škole, které podle osvědčení MŠMT
ČR svým odbor.zaměřením odpovídá požadavkům odb.způsobilosti. Po absolvování ČVUT–FD je možné odbornou způsobilost doložit státní zkouškou.
Otázka č. 7 Podmínky pro nařízení provozovateli linkové autobusové dopravy provozovat nerentabilní linku Zák.111/1994 Sb vymezuje oblast takto: Závazky
veřejné služby: 3) Závazek veřejné služby ve veřejné link.dopravě vzniká na základě písemné smlouvy, kterou uzavírá kraj s dopravcem za účelem zajištění dopravní
obslužnosti (základní-veřejný zájem, vedlejší) územního obvodu kraje. Prokazatelná ztráta- (1)ve veřejné linkové dopravě tvoří rozdíl mezi součtem
ekon.oprávněných nákladů vynaložených dopravcem na plnění závazků veřej.služby a přiměřeného zisku vztahujícího se k těmto nákladům a mezi tržbami a výnosy
dosaženými dopravcem při plnění závazků veřejné služby. (2)PZ vzniklou dopravci plněním závazků veřejné služby hradí kraj ze svého rozpočtu (4)Dopr.úřad či
MD ČR jsou oprávněny v rámci výkonu stát.odborného dozoru kontrolovat použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti .. Podmínkou, která musí
být splněna pokud chce kraj nařídit provozovateli linkové autobusové dopravy provozovat nerentabilní linku jsou následující:musí být uzavřena smlouva mezi
objednatelem a dopravcem, dopravci musí být uhrazena jím prokázaná ztráta ve smlouvě objednaných linek, dopravce musí splňovat všechny právní předpisy
týkající se podnikání ve veřejné silniční dopravě. Situace dle EU-Je počítáno s poskyt.kompenzací z veřej.prostředků. (nař. RadyEHS ) č. 1107/70 a č. 1191/69).
Otázka č.8 Hlavní mezinárodní organizace zabývající se silniční dopravou 1.Vládní (účastníkem je stát): CEMT-Evropská konference ministrů dopravy
(založena v r.1953). Má 43 členů, 6 členů ze zámoří.Zabývá se dopr.politikou jednotl.organizací.
Hl.smyslem práce Konference je spoluvytvářet
integr.efekt.evropský dopravní systém s důrazem na bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí. EU-zejména předpisy, které upravují přístup k povolání
siln.dopravce a přístup na trh. OSN-nejširší obecně polit.organizací svrchovaných států, působí jako ústřední orgán pro dopravu,předkládá návrhy na vytvoření
nových pomocných orgánů apod. EHK–Evropská hospodářská komise-vytváří homogenní evrop.dopravní infrastrukturu,koordinací dopr.politiku, přípravou a
novelizací mezinárodních dokumentů v oblasti evropské oblasti. ČESMAD – Český svaz mezinárodních automobilových dopravců 2.Nevládní: IRU-Mezinárodní
unie pro silniční dopravu-založena v Ženevě 1948, je konfederací národ.sdružení siln.nákl. i osob.dopravců. Posláním IRU je podpora rozvoje silniční dopravy
v zájmu siln.dopravců a ekonomiky jako celku. Je mezinárodní ručící organizací v systému TIR. FIATA-Mezinárodní sdružení zasilatelů-založená 1926 v Curychu,
sdružuje 35 tis. spedit.svazů. struktura: 3 instituty:letecká přeprava, mezinárodní přeprava (kombinovaná přeprava), pro celní problematiku a usnadnění obchodu cíle
a služby členů UIRR-Mezinárodní unie pro kombin.dopravu železnice-silnice -zastupuje zájmy dopravců a zasilatelů využívajících kombi. Dopravu.
Otázka č.9 Hlavní mnohostranné mezin.dohody upravující podmínky mez.siln. nákladní dopravy Základem u nás byl Zák.111/1994 o silniční dopravě, V
mezinárodní silni.nákl.dopravě mají ovšem prioritu bilaterální (2-stranné) a multilaterální (mnohostranné). Jde zejména o Kontingenty (limity, množství na
rok),zahr.vstupní povolení (netýká se členů EU), povolení pro mez.přepravu věcí. Plnění dohod zabezpečují smíšené komise.Časové členění vstupních povolení:
1)jednorázové, 2)trvalé(neomez.počet jízd/rok). Členění dle typů přeprav: 1) Loco (1x import/export), 2)Tranzitní (1xtranzit tam a zpět) 3)Třetizemní=dopravce
podniká na cizím území(z druhého státu do třetího). Multilaterální smlouvy: CMR-Dohoda o přepr.smlouvě v mezinár.siln.dopravě-ztahuje se pouze na mezinár.
kamion.přepravu (nákladní list CMR).Platí po celou dobu přepravy (moře,železnice,vzduch) pokud nebyla zásilka z vozidla přeložena.Jde o doklad o uzavření
přepr.smlouvy a převzetí zásilky dopravcem. TIR-Celní úmluva o zvláštním režimu přeprav zboží na podkladě karnetu TIR.Dělí se na vnitřní a vnější (EU/mimo
EU). Zboží přepr.v uceleně prověř.a bezpeč.doprav/přeprav.prostředcích. Smyslem TIR je plynulá a rychlá mez.doprava zboží (zkrácení celního odbavení,fin úspory,
nemusí se skládat celní jistina (zajišťuje ČESMAD a Cel.zpráva ČR).Karnet TIR má iden.číslo=je nepřenosný.Vztahuje se na přepravy po Evropě,Stř.V a někt.států
Asie a Afriky.TIR také stanovuje techn.podmínky dopr.prostředků a kontejnerů. ATA karnet- Mezinárodní celní dokument pro krátkodobý vývoz a zpětný dovoz
(vzorky zboží-výstavy,veletrhy) Záruční organizací za karnety ATA je u nás Hospodářská komora ČR. ADR-Evropská dohoda o mezinár.siln.přepravě nebezp.věcí.
Přílohy A a B: Příloha A=Zařazení nebezp.věcí do tříd,všeob.ustanovení a ustanovení týkající se nebezp.látek a předmětů. Příloha B=Ustanovení o dopr.prostředcích
a o přepravě (Požadavky na osádky vozidel,jejich výbavu,) ATP-Dohoda o mez.přepravách zkazit.potravin a special.prostředcích určených pro tyto přepravy. AETREvropská dohoda o práci osádek v mezinár.siln.nákladní i os.dopravě. Řeší:min.věk řidičů,denní a týdenní doby řízení a jejího rozvržení,přestávky jízdy,tachografy..
Otázka č.10 Zvláštní druhy přeprav a jejich charakteristika Zvláštní druhy přeprav jsou přepravy, na které se vztahují další předpisy mimo Zák.111/1994 Sb.,o
silniční dopravě. Jedná se např.: 1.přepravy osob nákl.automobily(Zák.361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích)-§51Přeprava osob v ložném prostoru
nákl.automobilu a v ložném prostoru nákl.přívěsu traktoru je zakázáno.Neplatí pro přepravu příslušníků IZS,ozbroj.sil Bočnice ložného prostoru nákl.automobilu a
přívěsu traktoru musí být dostatečně vysoké,aby osoby nevypadly. Řidič-min.21 let 2.přepravu zvířat nákl.automobily–pro přepravu zvířat smí být použit
nákl.automobil návěs nebo nejméně 2-nápravový přívěs.1-nápravový přívěs smí být použit pouze pro přepravu jediného zvířete. Před nakládkou musí zvířata vyšetřit
veterinář.Dále musí být podestýlka,bočnice přiměřeně zvýšené,napájení. 3.přepravy nadrozměrných zásilek–dle Zák. 13/1997Sb §25 a dle vyhl.MDS ČR č.104/1997
Sb., považuje se za zvláštní užívání komunikace,pro které je třeba povolení přísluš.silnič.správního úřadu.Nutný předchozí souhlas vlastníka
pozem.komunikace.Pokud tato přeprava ovlivní bezpeč.nebo plynulost siln.provozu-souhlas MVČR,jedná-li se o dálnici a rychl.komun.-souhlas PČR 4.přepravu
zkazitelných potravin–upravuje ji Dohoda o mez.přepravách zkaz.potravin a o specializov.prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP-Ženeva 1970).Vyhláška
MZV ČR 61/1983 Sb.,o Dohodě o mez.přepravách zkaz. potravin a spuptp)–jedná se o přepravu potravin nebo meziprod.pro jejich výrobu a přípravu.Zákl.
požadavky a parametry jsou v ČSN v třídě 30.Dopravní a přepr.prostředky se dělí na: izotermické(I),chlazené třídy:A,B,C,D (F), vyhřívací-třídy A,B (C) 5.přepravu
nebezp.věcí-upravuje ji dohoda ADR-Ženeva 1957 publikována vyhl.č.64/1987 Sb.„Oranžová kniha“ (postupně doplň.pravidla a zásady pro přepravu NV)-dohody
ADR mají prioritu před vnitrost.právními předpisy smluvních států dohody,pokud se předpisy liší. Každé vozidlo přeprav.NV musí mít: techn.průkaz,řidičský průkaz
a další,dále:přepravní doklad,kopie hlav.textu zvláštní dohody uzavřené dle ADR,písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události,průkazy
totožnosti,osvědčení o schválení vozidla pro přepravu,osvědčení o školení řidiče vozidla,povolení opravňující k provedení přepravy. Veškeré údaje v jazyce země
odesilatele(AJ,FJ,NJ).Vozidlo EX/IIaEX/III(přeprava výbuš.látek a předmětů),Vozidlo FL(přeprava kapalin-bod vzplanutí.) Vozidlo OX(přeprava peroxidu vodíku,)
Otázka č.11 Hmotnostně a rozměr.nadlimi.přepravy, charakteristika, jejich dopr.technologie a povolení. Zvláštní užívání pozem.komunikací je def.§25
Zák.13/1997 o pozem.komun. Rozdíly jsou dle typu použitého dopr.prostředku,pozemní komun.,činnosti atd.Základní kategorie vozidel: L-motor.vozidla zpravidla s
méně než 4 koly M-motor.vozidla,která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu osob, N-motor.vozidla,která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu
nákladů, O-přípojná vozidla, T-traktory, S-prac.stroje, R-ostatní vozidla. Dle Vyhlášky 341/2002 §16 jsou definovány největší povolené rozměry vozidel a jízdních
souprav vč.nákladů: a)největší povolená šířka: 1.vozidel kategorie M1-2500mm, 2.vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T-2550mm, b) největší povolená výška: 2.
vozidel kategorie L 2500mm, 3.vozidel kategorií N3,O4, určených pro přepravu vozidel 4200mm. atd. c) největší povolená délka: 1.jednotl. vozidla s výjimkou
autobusu a návěsu 12,00 m, 7.soupravy tahače s návěsem 16,50 m, 8.soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem-18,75 m, K užívání jiným než obvyklým
způsobem nebo k jiným účelům je třeba povolení příslušného siln.správního úřadu se souhlasem vlastníka komunikace. Viz.bod 10. Povolování přeprav… jejichž
rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou MD č. 341/2002 Sb., …prováděno na základě §25 zák.13/1997 Sb.provádí: 1)obecní úřad-na místních
komunikacích a veřejně přístupových účelových komunikacích; 2-krajský úřad-na silnicích I. II. a III. tříd (mimo dálnice a rychlostní silnice) pokud trasa přepravy
nepřesáhne územní obvod jednoho kraje; 3-MD ČR-pokud přesáhne.
Otázka č.12 Druhy pozemních komunikací, jejich vlastnictví a správci Zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Poz.kom.a jejich rozdělení §1-9, Součásti
a příslušenství poz.kom. §11-15..) §2–Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, Kategorizace: a)dálnice b)silnice
c)místní komunikace d)účelová komunikace §3–O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční
správní úřad §4–Dálnice-PK určená pro rychlou jízdu, dálkovou a mezistátní dopravu silničními MV,bez úrovňových křížení s oddělenými místy napojení pro vjezd
a výjezd, a která má směrově oddělené jízdní pásy, §5–Silnice-veřejně přístupná PK určená k užití silničními MV a jinými vozidly a chodci,podle svého určení a
dopravního významu se rozděluje do tříd:I.tř.–dálková a mezistátní doprava, příst. pouze SMV, II.tř.–doprava mezi okresy, III.tř.–vzájemné spojení obcí nebo jejich
napojení na ost.PK, §6–Místní komunikace-veřejně přístupná PK, která slouží převážně k místní dopravě na území obce, §7–Účelová komunikace-PK, která slouží ke
spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními PK, §8–Průjezdní úsek dálnice a silnicedálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo zastavitelným, §9–Vlastnictví pozem.komunikací-vlastníkem silnic a dálnic je stát (MD ČR),vlastníkem
místních komunikací je obec, na jejím území se místní komunikace nacházejí,vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba
Otázka č.13 Provozní podmínky a provozně techn.požadavky na siln.vozidla Provozní podmínky zahrnují například úhel rejdu,zrychleni,výkon
motoru,stoupavost atd. Pro komunikace zahrnují sklonitost,zatáčky, křižovatky,intenzitu dopr.proudu,struktura.Z těchto parametrů je potřeba vybrat to, co mi nejvíce
vyhovuje.Provozní podmínky jsou stejné pro všechny vozidla na komunikaci, jedná se o charakteristiku siln.sítě,okolní zástavby,siln.proudu. Provozně
techn.požadavky–na nákladní a skříň.automobily a jejich přípojná vozidla určené pro univers.přepravu jsou dány především: kvalitou materiálu ložné plochy
(omyvatelnost, desinfekce),úpravou ložné plochy pro fixaci přeprav.materiálu,vybaveností ložné plochy fixačními prvky, vybaveností vozidla mechan.prostředky pro
manipulaci s materiálem pevně spojenými s vozidlem,u skříň.automobilů možností přístupu k přeprav.věcem zezadu s obou bočních stran a vhodné otvírání nebo
posouvání dveří, všechna silniční vozidla kategorií M2, M3 třídy II a III a vozidla kategorií N2 a N3 a vozidla N1 s přípojným vozidlem, jejichž celková hmotnost
soupravy přesahuje 3,5 t musí být v mez.dopravě vybavena tachografem s registrací pracovní činnosti idiče (kontrol.přístrojem) podle mez.dohody AETR. Přístroj
musí zaznam.tyto údaje: vzdálenost projetou vozidlem,rychlost vozidla,přerušení práce a denní dobu odpočinku,o době přerušení práce a odpočinku.
Otázka č.14 Přepravní podmínky a přepravně techn.požadavky na silniční vozidla Požadavky, které existují v dané přepr.relaci:odkud kam,co vozím,jaké
množství,jaký druh,jak citlivý,manipulace; baly byly odolné vůči nárazům,z toho plynou techn.požadavky pro výběr vozidla. Dělí se pro: Osoby: (koeficient
vestavěn.pohodlí,..) Náklad: (plyn, kapaliny, tuhé materiály); ložný proctor, ložná plocha; šířka ložného prostoru musí být větší než šířka dveří ložného prostoru,
max.však 2550 mm. Přepravní podmínky jsou odlišné pro různé druhy přeprav, jedná se o charakter přepr.nákladu.Přepravně techn.požadavky-jedná se o nároky
uživatele například na ložnou plochu, ložný prostor pro splnění všech norem. Přepravně techn.vlastnostmi jsou: konstrukční koncepce podvozku (nápravy, pérování),
konstr.koncepce nástavby,užitečná hmotnost vozidla (soupravy),rozměry ložní plochy (délka, šířka),ložního prostoru, výška ložní plochy nad vozovkou, ýška ložního
prostoru, specifické zatížení ložní plochy a ložního prostoru, umístění a provedení dveřní nástavby, úprava nástavby (plachta, skříň, přídavná zařízení) Rozměrové a
hmotn.omezující podmínky: vyhláška 341/2002 Sb. Obecně cca: šířka: 1.vozidel kategorie M1-2,50 m, 2.vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T- 2,55 m, 3.vozidel
s tepelně izolovanou nástavbou-2,60 m, výška: 4,00 m, Náklad má vliv na chování vozidla, na jeho statické a dynamické vlastnosti. Je nutno znát polohu těžiště
vozidla obzvlášť při přepravě nákladů s velkou měrnou hmotností (svazek tabulí plechu). (U nákl.automobilu připadá zhruba 33% hmotnosti plně zatíž.vozidla na
přední nápravu a 67% na zad.nápravu.Proto bývá zadní náprava opatřena dvojitou montáží pneu.Poloha těžiště se zjišťuje vážením u náprav autom. a výpočtem).
Ve státech EU platí normy pro nákl.automobily,přívěsy a návěsy s valník.nástavbami určující vybavenost komponenty pro zajištění a ukotvení nákladu. Jsou zde
uvedeny:zesílení čelní stěny,nárazové stěny k ochraně kabiny řidiče,nakládací lyžiny,aretační zařízení pro upínací popruhy,protismykové podložky,napínáky
Otázka č.15 Hlavní fyzikální a chemické charakt.přeprav.nákladů Mezi fyz.charakt.patří zejména skupenství (tuhé,kapalné,plynné) a objemová hmotnost. Z
chem.hlediska pak chemické složení,náchylnost na vzdušnou vlhkost, náchylnost na sluneční záření, hořlavost. V případě fyz.charakt. se jedná zejména o hmotnost a
objem (potažmo velikost–délka, šířka) a z toho vyplývající hustotu, případně můžeme hovořit také o teplotě nákladu, resp.o požadavku na teplotu nákladů (např.
v případě zmraž.potravin apod.). Z toho vyplývají faktory ovliv.náklady na přepravu a její cenu: hustota,skladovatelnost v dopr.prostředku,obtížnost manipulace
(stejnorodost/nestejn.výrobků). Chem.vlastnosti souvisejí zejména s přepravou nebezp.látek. Nebezp.látky a předměty jsou na základě dohody ADR zařazeny do tříd:
Tř.1 Výbušné látky a předměty,Tř.2 Plyny, Tř.3Hořlavé kapaliny,Tř.4.1 Hořlavé tuhé látky, Tř.4.2 Samozápalné látky, Tř.4.3 Látky při styku s vodou vyvíjející
zápalné plyny, Tř.5.1 Látky působící vznětlivě, Tř.5.2 Organické peroxidy, Tř.6.1 Jedovaté látky, Tř.6.2 Infekční látky, Tř.7 Radioaktivní látky, Tř.8 Žíravé látky,
Tř.9 Jiné nebezpečné látky a předmětyZ toho vyplývají nároky na typ silničního vozidla (např. cisterny na kapalné látky) a zejména na úroveň zabezpečení nákladu.
Otázka č.16 Manipul.jednotka,exped.množství a jejich vliv na volbu mechaniz.prostředků a siln.vozidla Manipul.jednotka:je předmětem manipul.
operací,např.kontejner,paleta (blíže viz otázka č.17).Snaha o velké manip.jednotky přispívá k snižování nákladů na nakládku/vykládku. Manip.jednotku dělíme do
několika kategorií: 1.do 15 kg (umožňuje ruční přesun),2.palety,příp.malé kontejnery (250–1000 kg),3.velké kontejnery,výměnné nástavby (do 30,5 t),4.dálková
doprava říční a námořní (kontejnery nad 30,5 t). Expediční množství: to co potřebujeme najednou přepravit. Objem,hmotnost,typ nákladu ovlivňuje výběr
mechaniz.prostředků (vysokozdvižné vozíky,rudly,jeřáby,zdvižné plošiny) a siln.vozidla (nákl.auta různých typů,kamiony,přívěsy,cisterny atd.).
Otázka č.17 Přepr.prostředky,jejich účel a hlavní druhy Přepr.skříně,kontejnery,palety.Jejich účelem je zjedn. manipulaci s nákladem,tím snížit náklady,čas
potřebný k přepravě a manip.a zároveň zvýšit bezpeč.zboží při přepravě. Manipul.jednotka: kontejner(8'x8'x10',20',30',40’),paleta(1200x800). naha o velké manip.
jednotky přispívá ke sniž.nákladů na nakládku/vykládku. Expediční množství: to co potřebujeme najednou přepravit,což je omezeno ložn.prostorem. Paleta EUROnejrozšíř.,dynam.nosnost(max.zatížení)1500kg(při manipulaci) a použitý materiál se řídí dle plat.norem (plast-nízká hmotnost,vysoká život.,odolnost, a dřevo).
Kontejner-ISO 20‘ a 40‘(1A,1AA,1C,1CC),bulk 20’(na sypké mater.),plošinový Flat 20‘(na velké výrobky),POOL 20‘(jako ISO, jen širší),ACTS. V ČR jsou v
součastnosti provozovány 2 kontej.systémy. První systém má dlouhol.tradici a je budován od zahájení kombin.přeprav na našem území. Jde o systém,který využívá
kontej.ISO řady 1. Druhý systém je založen na kontejn.ACTS (Unifik.typ siln.podvozku s manipulátorem umožňuje přepravu a manipulaci se zhruba 30 typy
kontejn. s objemem 10 až 30 m3). Systém výměn.nástaveb-je využíváno kontejn.vozidel,které navazují na kontejn.přepravu rozvozem zboží z lodních přístavů apod.
po suchoz.cestách na své místo určení.Je k tomu zapotřebí vozidel přípojných,speciálních tahačů a návěsů. Vozidla pro výměnné nástavby se využívají převážně u
dopravců, kteří zajišťují nepřetržité dodávky mater.pro výrobu a zároveň i nepřetržitý odvoz hotov.výrobků. Výměnné nástavby plní též funkci mobil.skladů.
Otázka č.18 Hl.odlišnosti provozu siln.dopravy v EXtravilánu a INtravilánu EXtravilán=NEzastavěné území vně hranic sídel INtravilán=zastavěná část
území obce. Rozdíly jsou zejména ve způsobu jízdy,rychlostech,možnostech zastavení/stání,dopr.značení,staveb.opatření apod.Také ale v nehod.,chování řidičů,
podceňování používání bezpeč.pásů v intravilánu. V extravilánu se jedná o dálnice (svodila) a silnice. Okružní křižovatky intra/extravilán. V intravilánu je řada
bezpečn.staveb.opatření daleko širší-ostrůvky-dělicí,ochranné,na křižovatkách,na přechodech pro chodce,u autobus.zastávek-ovlivňuji bezpečnost. Existují
tzv.vjezdové brány (Rakousko)-území s naprosto jiným režimem provozu než na volné silnici mimo obec. Intravilán-ostrůvky-vypouklý,zpomalovací pruhy,zúžení
komunikace (ušetřená" šířka vpravo se využije pro vložení parkovacího pruhu). Pruhy pro cyklisty-obojí-v intravilánu nemají jít zařízení pro cyklisty na úkor
zařízení pro pěší dopravu-odděleně od nich. 361/2000 Zákon o provozu na pozem.komun.: §18 Rychlost jízdy-mimo obec max.90km.h-1;na dálnici a silnici pro
mot.vozidla max.130 km.h-1.V obci max.50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro mot.vozidla,max.80 km.h-1. Jízdní pruhy-ve městě kterýkoliv, mimo ten pravý
§31 Výstražná znamení-Je-li to nutné k odvrácení hrozíc.nebezp.,dává řidič zvuk.výstražné znamení.Mimo obec-i je-li to nutné k upozor. řidiče předjížděn.vozidla.
Otázka č.19 Skladiště,překladiště,jejich účel,druhy a hl.typy 1)Účelem je vyrovnávat čas.nerovn.výroby (zdrojů) a spotřeby 2) Sklad=prostor nebo plocha určená
k dočas.uskladnění zboží. Hl.znakem je velká doba sklad. Univerzální/specializ.Kamion nebo kontejner na cestě je vlastně sklad. Sklad-4
cykly:1)přejímka/vykládka,2)uskladnění,přemístění,(RAUMY=označené pozice,) 3)expedice=příprava pro zákazníka na jiné pozici,4)nakládka na
vozidlo.Konsignační sklad-u některých obch.zástupců-přiblížit zboží zákazníkovi-nejkratší lhůty. Manipul.a sklad.systémy rozdělujeme na systémy pro: -pevné
materiály (přepravky,palety,kontejnery,pytle),-kapal.materialy (přepravky,sudy,cisterny),-plynn.mater.(tlak.láhve,cisterny). Funkce skladu: 1.vyrovnávací
(zabezp.soulad mezi činnostmi podniku), 2.zabezpeč (zabezpečit,že bude zboží dodáno), 3.kompletační, 4.spekulační (koupit-prodat). 3zákl.fce skladování: přesun
produktů,uskladnění produktů,přenos informací. Druhy skladů: 1.fáze hodnot.volby procesu=-vstup.klady-mezisklady-odbyt.klady, 2.stupně centralizace=centraliz.(MRP),-decentraliz.(JIT), 3.dle kompletace-orient.na spotřebu, 4.dle ochrany před povětrností=-skladování v budovách/- nekryté sklady. Zákl.funkce
skladování-udržet zásobu,udržet si dodavatelský zdroj,sezónnost,překlenutí čas.rozdílů mezi výrobcem a spotřebitelem. Terminál (překladiště)–stanice,kde přepr.
vozidla nakládají/vykládají zboží či osoby,nejedná se o sklad.-velká obrátkovost,hodně druhů zboží.Slouží k překládce nákladů či věcí z 1 techn.druhu dopravy na
jiný.Překládka celo-vozových kontej.např.portálovým jeřábem.Typy překladišť:Univerzální a Specializ.=jednoúčelové,dopravně náročnější
Otázka č.20 Mezin.siln.doprava–hl.mnohostranné mezin.smlouvy a kontigentace ZVP (zvlášní vjezd. povolení) Přepr.povolení-přepravu mezi ČR a
nečlen.státy EU, jakož i tranzitem přes tyto státy,lze provádět pouze na zákl.povolení-přiděluje dle vyhlášky MD ČR. Na zákl.Zák.111/94Sb.,zákon o siln.dopravě
bylo přidělováním zahr.vstup.povolení pověřeno Sdružení automobil.dopravců ČESMAD BOHEMIA,kde se také žádost o povolení podává.Vozidla,jejichž
celk.hmotnost vč.přípoj.vozidla nepřekr.6 tun nebo jejichž celk.užitečná hmotnost vč. přípojného vozidla nepřekr.3,5 tuny,jsou při bilater.a tranzit.přepravách
osvobozena od povol.řízení.Přehled zemí–nečlenů EU se vstupem bez povolení–liberalizace-Chorvatsko,Makedonie,Švýcarsko. Licence pro mezin.siln.přepravu
zboží pro cizí potřeby, tzv. eurolicence-od 1.5.2004 je přístup na trh jednotl.člen.Je to doklad,který nahradil dosud používaná zahran. vstupní povolení a opravňuje k
provádění bilater.,tranzit.či třetizemních přeprav na území člen.států EU- Právní úprava vychází z nařízení rady (EHS) č. 881/92 z 1992 o přístupu na trh siln.
přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím 1 nebo více člen.států. Platnost je 5 let. Od 1.5.2004 je ČR
členem EU a podléhá tudíž i platným předpisům Společenství. Tyto předpisy mají vyšší účinnost než 2-stranné dohody,přesto bilaterální dohody zůstávají
v platnosti. Pro státy–nečleny EU jsou 2-stranné dohody o siln.dopravě a úmluva CEMT i nadále výhradními dokumenty,které stanoví pravidla povol.řízení
v mez.siln.dopravě. Autobusová doprava od 1.5.2004-platí Nař.Rady (EHS) č.684/92. Musí být Od licence pro mez.autobus.přepravu cestujících prováděnou pro cizí
potřeby (dále jen Eurolicence)–Eurolicence vydávají odbory dopravy Krajských úřadů. Dohoda INTERBUS-dohoda o mez. Příležitost.přepravě cestujících autokary
a autobusy.V 2002 byly v Bruselu uloženy ratifikační listiny Dohody INTERBUS. Povolení CEMT-mnohostran.kontingent dopr.povolení (pro mezinárodní silniční
nákladní dopravu pro cizí potřeby) CEMT byl zaveden 1974. Vyjadřoval snahu Rady ministrů učinit konkrétní krok směrem k postupné liberalizaci nákl. Siln.
dopravy.Norem na hluk a znečišťující emise.Povolení neplatí na dopravu mezi členským státem a třetím (nečlenským) státem.
Otázka č.21 Přepravní relace, v nichž je kombi.doprava dopravně technol.nutná,výhodná či ekon.efektivní Ve vnitr.kombin.dopravě v Evropě hrají prim
výměn.nástavby.Ty mají oproti návěsům jisté výhody-nižší hmotnost při želez.přepravě (nejsou převáženy nápravy),ale i nevýhody-že zainteres.siln.dopravce musí
být vybaven spec.nosiči. Pro žel.přepravu jsou pak konstr.tzv.kapsové vozy,které ve své snížené části umožňují nesení náprav návěsu.Tyto vozy jsou vybaveny i
prvky pro uchycení běžných ISO kontej.i výměn.nástaveb.Dále tzv.košový vůz-vychází z konstrukce kapso.vozu-vylepšení-vyjímatelný koš,který umožňuje překlád.
běžného návěsu.Operátor vlast.návěsů-Tesco (modern.distribuč.centrum v Říčanech)-zásobuje svou vlast.flotilou skříň.návěsů své hypermarkety v celé ČR. Dalším
je automobilka TPCA v Kolíně-má na systému autonomních návěsů postavenu celou svou zásob.logistiku.Zcela odlišnou perspektivu nabízejí komb.přepravy
kontejnerů,výměn.nástaveb či kodifik.sedlových návěsů-tedy přepravy nedoprovázené-nabídka spol.Bohemiakombi-terminály v Brně,Lovosicích,Mělníce,Prazedoprava vlečkou až k zákazníkovi.Ucelené vlaky–jediná konkurencesch.alternativa silnice-vstup.terminál(gateway) do evr.sítě vlaků kombi.dopravy terminál v
Kolíně n.R.Významné exist.destinace z/do přístavů a kontinentální (ucelené vlaky): Praha Uhříněves-Hamburg,Hamburg-Budapest, Praha Žižkov – Hamburg,
Otázka č.22 Stabilní a mobilní techn.základna siln.dopravy Techn.základnu siln.dopravy tvoří:A)Mobilní část-dopr.prostředky–siln.vozidla(kolové dopr. Prostře.
určené pro provoz po pozem.komunikacích-motocykly,os.autom.,autobusy,nákl.automobily),přepravní prostředky (slouží k vytváření manipulač. jednotek za účelem
usnadnění jejich nakládky,uložení,překládky),viz.otázka 17,mechaniz.prostředky (techn.prostředky umožňující a usnadňující nakládku,překládku a vykládku manip.
jednotek),viz.otázka 16 B)Stabilní část-pozemní komunikace (viz.otázka 12), provozní budovy (garáže, dílny, administrativní budovy), skladiště a překladiště
(viz.otázka 19) Rozdělení siln.voz.parku: motor.vozidla,jízdní soupravy (přívěsové,návěsové,kombin.),vozidla přípojná (přívěs,návěs), dle účelu: sklápěčková,se
skříň.nástavbami,cistern.,kontejnerová,pro těžké a nadměr.náklady. Kategorie vozidel pro přepravu osob: M1-vozidla mající max8 míst k přepravě osob,kromě místa
řidiče M2-vozidla mající více než 8 míst k přepravě osob,kromě místa řidiče a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg,M3-vozidla mající více než 8
míst k přepravě osob,kromě místa řidiče, a jejichž největší příp.hmotn.řevyšuje 5000 kg.Kategorie vozidel pro přepravu nákladů:N1-vozidlo,jehož největší příp.
Hmot.nepřevyšuje 3500 kg,N2-vozidlo,jehož největší příp.hmot.převyšuje 3500 kg,avšak nepřevyš.12000 kg,N3-vozidlo,jehož nejv.příp.hmot.převyšuje 12000 kg.
Otázka č.23 Hlavní techn.prostředky kombin.dopravy silnice–železnice–silnice Pro tento systém je třeba techn.prostředků jako: přepravní prostředkykontejnery,výměnné nástavby siln.vozidel,specializ.dopr.prostředky–podvozky siln.vozidel,standardní či special.želez.vagony,speciální nakládací (manipul.)
zařízení–portálové překládací jeřáby,mobil.vysokozdvižné nakladače. Nejběžn.prostředky komb.dopravy v siln.dopravě jsou:podvozek motor.vozidla:kontejner ISO
1C,1CC,výměn.nástavba (valníková,cistern.,chladírenská,spec.skříňová),podvozek přípoj.vozidla přívěsu:viz.předešlý bod-p.mot.voz.,tahač návěsu:návěs (valník.,
cistern.,chladír.,sp.skříňový),návěs.podvozek kontejnerový na dopravu:kontejneru ISO 1C,1CC,1A,1AA,HC. Kontejnery a výměn.nástavby splňují limit.rozměr.a
hmotnost.Kontejner je univerz.použitelný všemi zákl.druhy prostředků komb.dopravy a lze ho skladovat a ložit ve více vrstvách,výměn.nástavby jsou prakticky
použitelné jen v komb.dopravě silnice-železnice-silnice.Přeprava siln.vozidel po železnici:doprava komplet.návěs.souprav,doprava samotných návěsů–navíc
ekonomické hledisko.Je nezbytné použití spec.žel.vagónů. akládka se provádí pomocí portálových jeřábů,kontejn.nakladačů.
Otázka č. 24 Mezin.členění siln.nákl.vozidel a autobusů a jejich písmenné a čísel.označení v mez. a národních předpisech Rozdělení vozidel do kat: A)
Zákl.kategorie vozidel: Kategorie L-mot.vozidla zpravidla s méně než 4 koly,Kat.M-mot.vozidla mající nejméně 4 kola a používají se pro dopravu osob, Kat.Nmot.vozidla mající nejméně 4 kola a používají se pro dopravu nákladů,Kat.O-přípojná vozidla,Kat.T-traktory zeměd.nebo lesnické,Kat.S-prac.stroje
(Ss,Sp,Sp1,Sp2,Sp3),Kat.R-ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uved.kat. Kat.vozidel M se člení na: a)M1-vozidla mající max.8 míst k přepravě
osob,kromě místa řidiče nebo víceúčelová vozidla,b)M2-vozidla mající >8 míst k přepravě osob,kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost
nepřevyšuje 5000kg,c)M3- vozidla mající >8 míst k přepravě osob,kromě místa řidiče a jejichž nejv.příp.hmot.převyš.5000kg.Kat.vozidel N se člení na: a)N1vozidlo,jehož největší příp.hmot.nepřevyš.3500kg,b)N2-vozidlo,jehož největší příp. hmot.převyš.3500kg,avšak nepřevyš.12000kg,c)N3-vozidlo,jehož
nejv.příp.hmot.převyš.12000kg.Kat.vozidel O se člení na: a)O1-přípoj.vozidla,jejichž nejv.příp.hmot.nepřev.750 kg,b) O2-750-3500kg,c)O3-3500-10000kg,d)O4převyšuje 10000kg,e)OT1-přípojná vozidla traktoru,jnphn 1500kg,f)OT2-1500-3500kg,g)OT3-3500-6000kg,h)OT4-převyšuje 6000kg.
Otázka č. 25 Vozidla,která musí být vybavena tachografy,techn.požadavky na tachografy a čas.lhůty pro jejich kontrolu a kalibraci Evro.dohoda o práci
osádek vozidel v mez.siln.dopravě Právní úprava:Zák 56/2001Sb–o podm.provozu vozidel na poz.komunikacích,Vyhl.341/2002Sb–o schval.tech.způsobilosti a o
tech.podm.provozu vozidel na pozem.kom,Zák.111/1994Sb–o silniční dopravě,Vyhl.478/2000Sb–provádí zákon o siln.dopravě,Text–AETR Vybavenost
tachografem :vozidla kat.M2,M3 třídy II a III (mezim.a dálk.autobusy pro1+8 a více osob),vozidla kat.N2,N3 (nákl.a spec.vozidla včetně tahačů s nejv.pov.hm.vyšší
než 3500kg),vozidla kat.M1,N1s příp.vozidlem,jestliže nej.pov.hmot.jízdní soupr.přesah.3500kg.Vozidla,na něž se dohoda AETR nevztahuje:pro přepravu nákladů,
jejichž max.příp.hm.vč.celk.hmot.přívěsu či návěsu nepřekr.3500kg,pro přepravu cest.s počtem míst k sezení max.1+8osob,jejichž nejv.dov.rychl
nepřes.30km/hod,ozbroj.sil,civil.obrany,požární ochrany a policie,cirkus.Každé vozidlo,které podléhá dohodě AETR,musí být vybaveno kontrol zařízením
(tachografem).Tachograf-přístroj určený k zabud.do vozidla pro automat.nebo poloaut.indikaci záznamů o provozu těchto vozidel a o některých prac.časech řidičů.
Tachografy-kontrol.nejméně 1x za 2 roky.Musí být zablombovány (mají mont.štítek a registr.značku).Zaznamenává:vzdálenost ujetou vozidlem,rychlost,dobu řízení,
přeruš.práce a denní doby odpočinku.Záznam.list (kotouček z papíru)-list určený k přijímání zaznamen.údajů,který se vkládá do kontrol.zaříz.a na němž zapisovací
zaříz.průběžně dokumentuje info,které mají být zaznamenány.Řidič musí až do opravy přístroje provádět záznam ručně,do přísluš.pásma na zadní straně kotoučku.
Otázka č.26 Techn.,provoz.a přepravní výhody návěs.konstrukce siln.jízdní soupravy Techn.výhody– velký ložný prostor a možnost využití max.povolených
délek a hmotností.Provoz.výhody–dobrá manipulace při manévrování (ve srovnání s přívěsem).Návěsová konstrukce snižuje provoz.náklady,protože nakládka a
vykládka může probíhat bez přítomnosti tahače.Přepr.výhody–snadné přepřahání návěsů (také náklad. jednotka komb.dopravy).
Otázka č. 27 Povinnosti držitele siln.vozidla udržovat je ve správném techn.stavu Na poz.kom.lze provozovat pouze takové siln.vozidlo,které je techn.způsobilé
k provozu na PK podle tohoto zákona(Zák.56/2001Sb.).Zkušební provoz-jen na zákl.povolení Minist.po ověření podmínek stanov.provád.právním předpisem. Histor.
vozidlo-jen na zákl.registrač.průkazu histor.vozidla a se zvláštní registr.Provozovatel siln.vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném techn.stavu podle pokynů
pro obsluhu a údržbu stanov.výrobcem. Siln. vozidlo je tech.nezpůs.k provozu na PK, pokud: a)pro závady v techn.stavu bezprostř.ohrožuje bezp.provozu na PK,
b)poškozuje živ.prostředí, c)provoz.vozidla neprokáže jeho techn.způsob. k provozu na PK, d) byly na vozidle provedeny neschv.změny. Provozovatel
siln.motor.vozidla a přípoj.vozidla nesmí provozovat na PK vozidlo: a)které je techn.nezpůsobilé k provozu,b) které není zaregistr.v registru siln.voz. v ČR nebo
jiného státu,c)které není opatřeno registr.značkou,d) k němuž není sjednáno pojištění odpov.e) které nemá platné osvědčení o techn.způsobilosti,emise
Otázka č.28 Předeps.termíny přistav.nákl.automobilů a autobusů k tech.prohlídkám a měření emisí a kdo tyto prohlídky a měření provádí Stanoví Zák
56/2001Sb–o podm.provozu vozidel na PK (př.Vyhl.103/1995 Sb o pravid.techn.prohlídkách a měření emisí siln.ozidel). Kontroluje se pov.výbava,brzd. souprava,
řízení,podvozek,stav karosérie,světelná zař.Měření emisí-Koncentrace oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků.Pro autobusy 1 rok s výjimkou mez.autobusů,kde
musí STK proběhnout každého ½ roku.Pro nákl. automobily 1 rok.Pro nové os.autom.je lhůta 4 roky a potom každé 2 roky. STK pro vozidla autoškoly a vozidla
použív.výstraž.znamení jsou povinné každého 1/2roku.STK provozuje práv.osoba pověřená výrobcem MD ČR.Měřeni emisí může provádět jak práv.tak fyz.osoba.
Otázka č.29 Dopor.výšky ložn.prostoru vyplývají z dopr.technologie 1500mm bez vstupu člověka,1850mm výška člověka,2200mm vysokozdvižný vozík,
Max.výška vozidla 4000mm.
Otázka č.30 Odlišnosti autobusů M2 a M3 jednotl.tříd I,II a III (pro městskou,příměs.link.a dálk.dopravu) Kat.vozidel M se člení: a)M1-vozidla mající
nejvýše 8 míst k přepravě osob,kromě místa řidiče nebo víceúčel.vozidla, b)M2-vozidla mající více než 8 míst k přepravě osob,kromě místa řid.a jejichž nejv.příp.
hmot.nepřevyš.5000kg, c)M3-viz.b a převyšuje 5 000 kg. Vozidla kat.M2 a M3 patří do jedné z násled.tříd-Vozidla s obsaditel.přesah.22 cestuj.mimo řidiče: -Třída I
"MĚSTSKÝ autobus" vozidlo této tř.má sedadla a místa pro stojící cestující.-Třída II "MEZIMĚSTSKÝ" pro dopravu stojících cestujících, avšak jen v uličce.-Třída
III "DÁLKOVÝ" vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro dopravu stojících cestujících. Dále:nízkopodlažní,sedadla rovnoběžně s podélnou osou..
Otázka č.31 Koncepce podvozků a nástaveb siln.nákl.vozidel a jaké podmínky je ovlivňuji Mezin.předpisy určují max.délku,šířku,výšku,hmotnost na
nápravu.Motor.vozidlo s návěsem/přívěsem. Přípojné vozidlo (návěs,přívěs) může být dvounáprav. nebo s centrální nápravou.Ovlivňující podmínky: bezpečností
(předpisy),ergonomické,technolog.(dáno vlastností převáž.mateirálu).Rozlišujeme 2 zákl.koncepce nástaveb: 1)univerzální(sklápěč,válník), 2)účelové (speciální):
a)jednoúčelové např. cisterny (pivo) a b)víceúčelové např.skříň.Nástavby dle typu: Přívěs-může být dvounáprav.(se zanedb.přenosem svislých sil) nebo s centrál.
nápravou(s pevnou ojí).Rozdíl je ve svislém tlaku na přípojné zař.na tažném vozidle.Oproti návěsům jsou u přívěsů s pevnou ojí svislé síly velice omezené (< 10kN).
Návěs–tažené vozidlo,jehož náprava nebo nápravy jsou umístěny za těžištěm vozidla a které je vybaveno spojov.zařízením umožňujícím přenášet vodor.a svislé síly
na tažné vozidlo.Část hmot.návěsu spočívá na tažném vozidle,druhy návěsů–skříň.,valník.,cistern.,chladící,plachtové.I podvojné Kombirail (í podsunutí žel.podvoz).
Otázka č.32 Humanitárně techn.požadavky na nákl.vozidla a autobusy a jejich legalizace A)Bezpečn.požadavky: aktivní bezpečnost-je dána konstr.vozidlavýkon motoru,dyn.charakter.brzd,systémy EPS,řízení-převod,kabiny řidiče-výhled,signalizace,konstr.koncepce podvozku,pasivní bezp.-dána odolností proti čelnímu,
boč.a zad.nárazu,airbagy,pásy a ponehodovou bezp.-možnost vyproštění osádky,požár.bezp. B)Ergonometr.požadavky-dány zákl.geometr.,mechan.a fyzik.vztahy
mezi člověkem a dopr.prostřed.Týkají se:pracov.místa řidiče–ovladače,sedačka,volant,nástavby vozidla–schůdky,plošiny, u autobusů–rozměry dveří,tvar sedadel
C)Ekolog.požad.-min.negat.dopadů.Jedná se o dopady:-hmotné–výf.plyny,- nehmotné–hluk,vibrace,-estetické–parkování v hist.zástavbě,-ostatní–zácpy. Certifikace
vozidel: Zelené vozidlo–splňuje EURO I a předpisy na hladinu vnějšího hluku).Označ.vozidla nálepkou–U–přijatelné pro živ.prostředí,-L–nízkohlučné,–S–bezpečné.
V souč.platí norma Euro 4 (od 2006) D)Hygien.požadavky-pro vozidla určená pro přepravu osob,zvířat,zkazitel.potravin,NV. E)Likvid.a recykl.požad.-siln.vozidlo
je sestaveno z řady druhů materiálů.Poplatek se týká pouze vozidel kategorie M1 nebo N1,tedy os.a lehkých užit.vozidel do 3,5 t.Platí se jen jednou při převodu (od
EURO2-3000Kč-max.10000Kč). MD ČR-oddělení schvalování vozidel-provádí dohled dle Zák.56/2001 nad výrobou vozidel,systémů vozidel, onstrukčních částí,..
Otázka č.33 Provozně techn.parametry nákl.automobilů a autobusů Tyto požadavky jsou společné pro nákl.automobily a autobusy.Zjišťují se z techn.průkazu
vozidla a návodu k údržbě a obsluze. Patří sem: 1.Charakteristika motoru–závislost efekt.výkonu a točiv.momentu na otáčkách klik.hřídele při plném zatížení
motoru.Motory vozidel M,N,T,L5-musí být schopny bez pomoci cizího zdroje uvedeny do chodu po 14hod.stání vozidla při t=–15C. 2.Char.převodů–při přenosu
výkonu od motoru až po hnací kola vozidla dochází k mech.ztrátám-vyjadřuje mech.účinnost,závisí na:konstrukci,materiálu. 3.Hmotnostní a rozměr.char.–délka,
šířka,výška,rozvor,pohotov.,užitečná a celk.hmotnost. 4.Aerodyn.char.–aerodyn.odpor vozidla závisí na:čelní ploše,rychlosti (spoilery,střešní štít)-součinitel odporu
vzduchu C (os.automobily 0,3-0,65;autobusy 0,5-0,8;nákl.aut.0,6-1,2) 5.Brzdové vlastn.-stanoveny v Zák.56/2001Sb-jsou stanoveny:-zařízení pro provozní brzdění,
pro nouz.brzdění,pro parkov.brzdění. 6.Směrová stabilita-schopnost vozidla udržovat požad.dráhu,nereagovat na nerovn.vozovky,boční vítr.. 7.Průjezdnost vozidla
terénem–hodnotí se u vozidel zařaz.do kategorie „TERÉNNÍ“ (stoupavost sólo vozidla (25%,20%),přední nájezd.úhel (nejméně 25°),8.Druh paliva,9.Elektr. systémy
Otázka č.34 Přepravně tech.parametry nákl.automobilů a autobusů Přepr.techn.vlastnosti vozidla umožňují vozidlu plnit jeho poslání–provádět konkrétní
přepravu. Mezi nejdůlež.přepr.techn.vlastnosti patří: konstrukční koncepce podvozku(nápravy,pérování),konstr.koncepce nástavby,užiteč.hmotn.vozidla (soupravy),
rozměry ložné plochy (délka, šířka),ložného prostoru (výška),výška ložné plochy nad vozovkou,specifické zatížení ložné plochy a ložného prostoru,úprava nástavby
(plachta, skříň, přídavná zařízení),umístění a provedení dveřní nástavby,úprava,konstrukční provedení a vnitřní vybavení autobusu,úprava a konstr.provedení kabiny
vozidla,tachografy pro mot.vozidla. Náklad má vliv na chování vozidla,na jeho stat.a dyn.vlastnosti.Nutno znát polohu těžiště vozidla(svazek tabulí plechu..).U
nákl.autom.připadá zhruba 33% hmotnosti plně zatíženého vozidla na přední nápravu a 67% na zadní nápravu.Proto bývá zadní náprava opatřena dvojitou montáží
pneumatik. Příliš velký převis dlouhého těžkého nákladu vede k odlehčení kol řízené přední nápravy,což může způsobit problémy při ovládání vozidla.Poloha těžiště
se zjišťuje vážením u náprav autom.a výpočtem.Ve státech EU platí normy pro nákl.automobily,přívěsy a návěsy s valník.nástavbami určující vybavenost
komponenty pro zajištění a ukotvení nákladu. Jsou zde uvedeny:zesílení čelní stěny,náraz.stěny k ochraně kabiny řidiče,nakládací lyžiny,aretační zařízení pro upínací
popruhy,zajišť.prostředky (klíny,hranoly),protismyk.podložky a proložky.Zvláštní zřetel je třeba věnovat technice jízdy s plnými cisternami-přelévání kapalin.
Rozdělení vozidel dle nástavby:speciální( stroje na automobil.podvozku(autojeřáb,autobagr)),vozidla nákl.s univerzálním použitím,nákl.speciální.
Otázka č.35 Bezpečnost siln.dopravy (siln.provozu, práce a přepravovaného nákladu) Bezpečnost dopravy (výchova a chování řidičů,bezp.vozidel,bezp.
Infrastruktury) patří mezi hlavní prvky „Programu dopravní politiky Evropského společenství “.Právní úprava bezpeč.siln.provozu v ČR do r.2001 vycházela
zejména z mez.úmluv OSN. V rámci EU je problematika bezp.provozu na pozem.komunikacích řešena i v jednom ze zákl.dokumentů Unie-v Maastrichtské smlouvě
a je součástí Koncepce evropské dopr.politiky členských států EZ, tj.bezpeč.provozu na PK patří do I. pilíře, tj. společné politiky Společenství. V rámci Evropské
komise je orgánem DG TREN (Generální ředitelství pro energetiku a dopravu) zodpovědným za bezp.siln.provozu. V rámci Evropské konference ministrů dopravy
(ECMT/CEMT) exist.tzv.Pracovní výbor bezpeč.siln.provozu,který uvedenou problematiku řeší na úrovni zástupců zodpověd.ministerstev člen.států i států se
statutem pozorovatelů. ECMT/ CEMT pracuje zejména formou vydávání rezolucí,které mají doporučující charakter.Do oblasti prevence se v posled.letech aktivně
zapojuje i mez.silniční unie (IRU), jejíž komise pro bezpeč.siln.provozu se zabývá zejména techn.aspekty bezpeč.nákl.siln.dopravy a naplňováním mezinár.dohod
ADR a AETR. AETR-Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mez.siln.dopravě. ADR-Evropská dohoda o mez.siln.přepravě NV. IRU-Rada pro os.dopravu.
Bezpečn.požadavky,zejména:aktivní bezpečnost,pas.bezp.,ponehodovou bezp.,viz.otázka č.32
Otázka č.36 Postup volby optimál.siln.vozidla pro danou přepravní relaci charakterizovanou provoz. a přeprav.podmínkami a vhodnou dopravní
technologií. Siln.doprava je provozována za určitých provoz.a přepr.podmínek,které jsou velice různorodé: různé přepr.vzdálenosti (doprava dálková,
staveništní),různá požad.rychlost přepravy zboží na místo určení,různý charakter přeprav.věcí (stroje,živá zvířata,tekutiny, NV.),různé dopr.cesty (dálnice,místní
komunikace). Pro zabezpečení ekon.efektivní,bezporuch.,bezpečné,hygienicky a zdrav.a ekolog.nejšetrnější silniční dopravy musí tomuto charakteru odpovídat i
dopravně techn.charakteristika siln.vozidel. Členění technolog.procesu v os.siln.dopravě:nastupování a vystup.osob do a z dopr.prostředku,umístění osob
v dopr.prostředku (sezení, stání),placení jízdného,rezervace.V siln.nákladní dopravě je odlišná technologie jde-li o:1.kusové zásilky,které jednotl. nevytíží celou
kapacitu vozidla–uplatnění sběrné služby,2.náklad,který ložnou kapacitu plně vytíží

Podobné dokumenty

iTeplice.cz - Agentura IS

iTeplice.cz - Agentura IS další ročník našeho měsíčníku REGIO, který vychází již od roku 1990, pomalu spěje do finále. Jak jsem posledně avizoval, z druhé strany novin „vzhůru nohami“ naleznete slibovanou přílohu na téma by...

Více