88.3 kB

Transkript

88.3 kB
Příloha č. 13
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004
ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 1/2005, č. 5/2005, č. 10/2005, č. 12/2005,
č. 35/2005, č. 7/2006, č. 9/2006, č. 12/2006 a č. 22/2006
1. strana ze 3
____________________________________________________________________________________________________
Změna Územního plánu města Brna B54/04-I – soubor změn vyplývajících z projednané
US Dolní Heršpice – Přízřenice – nultá etapa
schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/036. zasedání konaném dne 12. 9. 2006
Změny B – funkčního využití ploch ÚPmB
B54/04-I MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, k. ú. Dolní Heršpice, k. ú. Přízřenice
1B
k. ú. Horní Heršpice, k. ú. Dolní Heršpice – území vymezené železničním tělesem,
dálnicí a plochou kolmo k ul. K Terminálu v Horních Heršpicích,
ul. Havránkovou a Leskavou
− změna trasy kolejového systému MHD a sběrné komunikace, ploch PP – návrh,
KV – návrh, TP – návrh, SV – návrh, vodní plochy – tok, komunikace
a prostranství místního významu na KV – návrh, KV – stab., sběrnou komunikaci
s centricky situovaným tramvajovým tělesem, PP – návrh, SV – návrh, komunikaci
a prostranství místního významu
− změny hranic ochranných pásem a ÚSES
hranice lokálního biocentra a biokoridoru při toku Leskavy,
ruší se stanice katodové ochrany (SKAO) a její ochranné pásmo
2B
k. ú. Dolní Heršpice – území vymezené ulicí Havránkovou, dálnicí, Svratkou, ulicí
Vomáčkovou
− změna PV – stab. na DP – stab., KV – návrh a komunikaci a prostranství místního
významu
3B
k. ú. Dolní Heršpice – území vymezené ulicí Havránkovou, ulicí Vomáčkovou,
Svratkou, Leskavou
− změna SV – návrh, KR – návrh, KV – návrh, ZPF na BO – návrh, vodní plochy –
tok, ZR – návrh a komunikaci a prostranství místního významu
− změny hranic ÚSES
hranice regionálního biocentra a biokoridoru soutoku Svratky a Svitavy
4B
k. ú. Dolní Heršpice – území vymezené tělesem železnice, Leskavou,
ul. Havránkovou, ul. Chleborádovou a jejím prodloužením s prostupem do
ul. Vídeňské
− změna trasy kolejového systému MHD, ploch PP – návrh, komunikace místního
významu, KV – návrh, ZR – návrh, BO –návrh, BP – stab., DG – stab., ZPF na
sběrnou komunikaci s centricky situovaným tramvajovým tělesem, KV – návrh,
BO – návrh, SO – návrh, SV – stab. a komunikaci a prostranství místního
významu
− změny hranic ÚSES
hranice lokálního biocentra při toku Leskavy
Příloha č. 13
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004
ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 1/2005, č. 5/2005, č. 10/2005, č. 12/2005,
č. 35/2005, č. 7/2006, č. 9/2006, č. 12/2006 a č. 22/2006
2. strana ze 3
____________________________________________________________________________________________________
5B
k. ú. Dolní Heršpice, k. ú. Přízřenice – území vymezené tělesem železnice,
prodloužením ul. Chleborádovy, ul. Havránkovou, ul. Zelnou a ul. Moravanskou
− změna trasy kolejového systému MHD, ploch PP – návrh, ZPF, BC – návrh, BP –
stab. na sběrnou komunikaci s centricky situovaným tramvajovým tělesem,
obslužnou komunikaci a komunikaci a prostranství místního významu, SO – stab.,
SO – návrh, BP – stab., OS – návrh, BO – návrh, BC – návrh, TK – návrh, ZO –
stab.
6B
k. ú. Dolní Heršpice, k. ú. Přízřenice – území vymezené Leskavou, Svratkou, částí
mlýnského náhonu ve směru sever-jih, Starým náměstím, ul. Břeclavskou,
ul. Zelnou a ul. Havránkovou
− změna KV – návrh, ZPF, SV – návrh, SO – stab., PZ – stab., ZR – návrh, vodní
plochy – tok, komunikace a prostranství místního významu na obslužnou
komunikaci, KV – návrh, KV – stab., ZR – návrh, ZO – návrh, TP – stab., BP –
stab., OS – stab. a komunikaci a prostranství místního významu
− změny hranic ÚSES
hranice regionálního biocentra soutoku Svratky a Svitavy
7B
k. ú. Přízřenice – území vymezené ul. Modřickou, Břeclavskou, Jižním náměstím,
částí mlýnského náhonu ve směru západ-východ, Svratkou a Moravanským
potokem
− změna PV – stab., PZ – stab., BO – návrh, KV – návrh, KV – stab., ZPF,
komunikace a prostranství místního významu, vodní plochy – tok na sběrnou
komunikaci, KV – stab., TK – návrh, ZO – návrh, SV – stab., SV – návrh,
R – návrh, ZR – návrh, BP – návrh, vodní plochy – tok a komunikaci
a prostranství místního významu
8B
k. ú. Přízřenice – území vymezené železničním tělesem, ulici Moravanskou,
Modřickou a hranicí města
− změna trasy sběrné komunikace, PP – návrh, ZPF, ZPF s objekty pro individuální
rekreaci, BP – stab., BC – návrh, plochy pro dopravu na plochy pro dopravu,
sběrnou komunikaci s centricky situovaným tramvajovým tělesem, komunikaci
místního významu, BO – návrh, BO – stab., BP – stab., BP – návrh, SO – návrh
Veřejně prospěšné stavby
VPS B54/04-1/1
Stavba sběrné komunikace s centricky situovaným tramvajovým tělesem
propojující dnešní ul. Kšírovu průchodem až po křižovatku
s prodlouženou Chleborádovou a pokračující jižně po sběrnou
komunikaci východ-západ, která směřuje severně od areálu Olympia.
Dále komunikace pokračuje bez tramvajového tělesa až po zaústění do
sběrné komunikace na jihu Přízřenic.
Příloha č. 13
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004
ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 1/2005, č. 5/2005, č. 10/2005, č. 12/2005,
č. 35/2005, č. 7/2006, č. 9/2006, č. 12/2006 a č. 22/2006
3. strana ze 3
____________________________________________________________________________________________________
VPS B54/04-1/2
Stavba obslužné komunikace propojující navrženou páteřní severojižní
komunikaci směrem ke křižovatce IKEA na D2.
VPS B54/04-1/3
Stavba sběrné komunikace s cyklistickou stezkou ve směru východzápad na jihu Přízřenic, směřující od okružní křižovatky směrem severně
od areálu Olympia.
VPS B54/04-1/4
Stavba sběrné komunikace směřující z Vídeňské do Přízřenic přes
okružní křižovatku.
VPS B54/04-1/5
Stavba tramvajové tratě.
VPS B54/04-1/6
Stavba napojení sběrné komunikace na severovýchodní obchvat Modřic.
VPS B54/04-1/7
Stavba vstupní rozvodny – její velikost a poloha bude upřesněna v rámci
technického řešení.
VPS B54/04-1/8
Stavba STL plynovodu.
VPS B54/04-1/9
Stavba zařízení technické vybavenosti na stokové síti – retenční nádrž
včetně přístupové komunikace.
VPS B54/04-1/10
Stavba v krajinné zeleni, v rámci které budou uskutečněna
protipovodňová opatření.
VPS B54/04-1/11
Stavba v krajinné zeleni, v rámci které budou uskutečněna
protipovodňová opatření.
VPS B54/04-1/12
Stavba cyklistické stezky podél Leskavy.
VPS B54/04-1/13
Stavba obslužné komunikace umožňující propojení s ulicí
Chleborádovou.
VPS B54/04-1/14
Stavba STL plynovodu z ulice Vídeňské směrem na ulici Chleborádovu.
VPS B54/04-1/15
Stavba zařízení technické vybavenosti na stokové síti – retenční nádrž
včetně přístupové komunikace.
VPS B54/04-I/16
Stavba STL plynovodu.

Podobné dokumenty

MMB2016000000348 ZM7/.T! <te30 4 `2c

MMB2016000000348 ZM7/.T! <te30 4 `2c Vyjádření k pozemkům v k.ú. Horní Heršpice Dne 17.09.2015 jsme obdrželi Váš dopis, ve kterém nás žádáte o vyjádření z hlediska budoucího využití pozemků s ohledem na probíhající a připravované změn...

Více

informace010713 c - Statutární město Brno

informace010713 c - Statutární město Brno Stavba „Tenisový areál s ubytováním a občerstvením, včetně přípojek na inženýrské sítě, zpevněné plochy, oplocení a příjezdové komunikace“ na pozemcích parc. č. 993/1, 993/65, 993/66, 993/67 a 1903...

Více

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice Urèitou nadìjí je skuteènost, že v prùbìhu výbìrových øízení na realizaci staveb bylo dosaženo úspor. O možnostech jejich použití na opravu nìkterých dalších komunikací jsme požádali mìsto Ostrava,...

Více

leoš janáček ikona brněnského uměleckého parnasu

leoš janáček ikona brněnského uměleckého parnasu Otakar I. Znojmo povýšil na královské město. K nejvýznamnějším památkám Znojma patří rotunda svaté Kateřiny se zachovalými nástěnnými malbami z roku 1134, zobrazujícími scény ze života Přemyslovců,...

Více

magazín ke stažení ve formátu PDF

magazín ke stažení ve formátu PDF je ten nový pochopitelně  modernější při současném  zachování jednoduchosti  a přehlednosti. Výrazně pak usnadòuje práci s výstupními daty  díky možnosti výběru varianty  pro investora, pokrývače n...

Více