ZDE - Obec Vranovice

Transkript

ZDE - Obec Vranovice
Obec Vranovice
Zápis č. 5/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranovice
konaného dne 7. 5. 2015
Přítomni:
1. Blanka Strnadová
2. Ing. Stanislav Strnad
3. Václav Polák
4. Martin Vachata
5. Jindřiška Faitová
6. Bc. Luboš Žáček
7. Petra Holubcová, DiS.
Omluveni:
1. Jiří Lojín
Hosté:
1. Zdeněk Pazderník
2. Jaroslava Zachařová
Program:
1. Zahájení
2. Rekapitulace
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Usnesení
6. Diskuse
7. Závěr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájila a jeho průběh řídila starostka Blanka Strnadová.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Je přítomno 6 členů zastupitelstva, což je
nadpoloviční většina a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Přivítala všechny přítomné a seznámila je
s programem zasedání.
Zastupitelstvo program veřejného zasedání zastupitelstva schválilo jednomyslně bez námitek.
Hlasování
6 pro
Za zapisovatele byla navržena: Petra Holubcová, DiS.
Hlasování
6 pro
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Jindřiška Faitová, Bc. Luboš Žáček
Hlasování
6 pro
2. Rekapitulace:
- Ověření zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
- Kontrola usnesení
3. Došlá pošta
- Firma Provod – nabídka na změnu projektu vodovodu a kanalizace ve Vranovicích za
87.120,-- Kč
Hlasování
6 pro
1
Obec Vranovice
-
-
-
-
-
Firma Provod – zpracování a podání žádosti z Operačního programu životního prostředí na
odkanalizování obce Vranovice za 121.000,-- Kč
Hlasování
5 pro
1 zdržel – Žáček
Firma Provod – zpracování a podání žádosti z Operačního programu životního prostředí na
vodofikaci obce Vranovice za 121.000,-- Kč - Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Pan Ing. Bukáček – návrh na studii chodníků a stavebních úprav v obci Vranovice podél
silnice 1/18 za 31.000,-- Kč bez zaměření, navržená úprava za 2,3 milionu Kč, studie se
nechá zpracovat až těsně před akcí
Hlasování
4 proti
2 zdržel – Strnad, Vachata
Firma Pontex - Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí – oprava mostu u č. p. 39 vyjádříme se, že nám tam nic nevede
Ing. Štěpánek – nabídka na úpravu pozemku pod dětské hřiště za 117.000,-- Kč
Hlasování
3 pro Žáček, Strnadová, Faitová
3 zdržel Polák, Strnad, Vachata
Dne 11. 5. 2015 bude mimořádné zastupitelstvo, aby se dalo znovu hlasovat o
této nabídce, bude přítomen i místostarosta Jiří Lojín.
ČEZ – smlouva na přeložku elektrického vedení na budově OÚ a MŠ, záloha 25.000,-- Kč
Státní fond životního prostředí – Smlouva na poskytnutí dotace na zateplení obecního úřadu
a MŠ
Hlasování
6 pro
Milena Schořovská – cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na
revitalizaci rybníčka pod Uralem za 42.000 Kč
Hlasování
6 proti
-
Dopis na Arcibiskupství Pražské – máme zájem o Podhůrecký rybník a Melichárek
-
Závěrečný účet za 2014
Hlasování
6 pro
na stránkách obce je anketa na znak a vlajku obce
vyhlášku o odpadech č. 2/2015 – pošleme ke schválení na Ministerstvo
Hlasování
6 pro
nechali jsme se udělat tabulky se zákazem skládky a umístí se na „Škalka“ a nainstaluje se
fotopast
Poděkování za brigádu a hlídání čarodějnic
6. 6. 2015 bude dětský den
26. 6. 2015 promítání dokumentů v hospodě od 19.00 hod – „Z popelnice do lednice“
Čekárny má Blanka Strnadová
4. Různé
-
5. Usnesení
6. Diskuse
7. Závěr
- Starostka poděkovala všem přítomným za jejich účast.
2
Obec Vranovice
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranovice se bude konat dne 5. 6. 2015 od 19.00 hod.
………………………………………
Blanka Strnadová
starostka
Ověřovatelé zápisu:
Jindřiška Faitová
………………………….
Bc. Luboš Žáček
………………………….
Zapsala dne 7. 5. 2015:
Petra Holubcová, DiS.
…………………………..
3
Obec Vranovice
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranovice
konaného dne 7. 5. 2015
48/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu,
49/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje nabídku na zpracování změny projektu na kanalizaci a vodovod v obci
Vranovice
50/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje nabídku na zpracování a podání žádosti na dotace z Operačního
programu životního prostředí na odkanalizování obce Vranovice
51/5/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na zpracování a podání žádosti na dotace z Operačního
programu životního prostředí na vodofikaci obce Vranovice
52/5/2015 Zastupitelstvo zamítlo návrh na zpracování studie chodníků kolem silnice 1/18 v obci Vranovice
za cenu 31 tis. Kč
53/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace na zateplení budovy Obecního úřadu a
Mateřské školky
54/5/2015 Zastupitelstvo zamítlo cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na revitalizaci
rybníčka pod Uralem
55/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje závěreční účet za rok 2014
56/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje znění vyhlášky o odpadech č. 2/2015 a její zaslání ke schválení
57/5/2015 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na přeložku elektrického vedení na budově OÚ a MŠ
4
Obec Vranovice
Listina přítomných na veřejném zasedání zastupitelstva obce Vranovice
konaného dne 7. 5. 2015
Blanka Strnadová
…………………………………..
Ing. Stanislav Strnad
…………………………………..
Václav Polák
…………………………………..
Martin Vachata
…………………………………..
Jindřiška Faitová
…………………………………..
Bc. Luboš Žáček
…………………………………..
Petra Holubcová, DiS .
…………………………………..
5

Podobné dokumenty

LIČNO

LIČNO PRVK vzhledem k velikosti obce akceptuje požadavek, aby odpadní vody z obce byly čištěny na centrální ČOV, doporučuje však napřed provést podrobnější pasportizaci poměrně rozsáhlé sítě stávající je...

Více

stáhnout

stáhnout Jana Pítová Renata Matějková

Více

Jaro - Dobřichovice

Jaro - Dobřichovice Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Cesta z Valdic u Jičína do Číhoště trvá v zimním nečase tři až čtyři hodiny. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z...

Více

kategorie muži

kategorie muži Výsledková listina 1. ročníku stovkařských dozvuků - kategorie muži - finále Rozběh

Více

Projektové řízení a marketing

Projektové řízení a marketing Závěreční vyhodnocení výsledků po šestém kroku na simulačním programu MARKSTRAT 3 a konečné výsledky každého studenta (skupiny) v první části (marketingové) semestrální práce. Řešení jednoduchého p...

Více

jjjj j j j j j j j jjjjjjj j j j j j j j jjj

jjjj j j j j j j j jjjjjjj j j j j j j j jjj aneb Kat Karl Huss se loučí s profesí

Více