Výroční zpráva MAS Pošumaví za r.2010

Transkript

Výroční zpráva MAS Pošumaví za r.2010
#+ ,
&
)
.
#
/ #
1 &'0+
2
,
3 %
,
' '0
#
4#
'0
!
" #$ %
!
-.
-.
*
/ 0 12 # 3 '
%& 1
&' (
!
4)%
'(
)
+ , ! !
$ %
(
$
&'
$ ) )%
" )#
(
" #
*
* *
" )#
5 5
" #
!
&
)
'
* *
5,
'
5,
6
7
2
#
,
6
,
67 #+
" #
8 9
"
4
:; 1*
#
)
.
'
0
<
8 ' 6 # )
.
) 6= 5
) >
'
0
? )
96$
1
: ' .* ;
0 12 # 3 '
6 & #
( @
> #
0
!
" #
(#
# > # # 0 ;
)
(
, + #
> # 6
5
* *
> #
0 6
9+
;9+" (;9
;9 " (;9
;9 . (;9 + ;9
;;)
,;
- ?;- # ;2 . ;2 0 " ;2
(;2 #
;2 .
;A (# 0 ;B #
;B
;
B ?
;B , ;B .C
;B
;B
" ;B
" +;D
;D
;D
# (" ;
D
@
;D
;E . (;5 , (; 5
;5 ( +;5
;5
(;5
;
5
,;5
< # +;5 , ;5
;5 "?
;@ 0 ;@ , # ;
'9 ; ?
;
+, ;
(F
2 # . G;
; ' )!
;
;
(;
; ( ; (
;7 .
) B (;7
;7 +# , ;7
#(
;7
< # +;7
;7
& ;H 0( ;H " (; H
;H
; ,
;
! " ;
;
;
#
(;
?;
;% 0 ;!
;! 0+" ;! ? ;! " ;! )
;<
;
I' ;J 0 ,;J
;J +
;J
;&
;& ) B ( , ;& ' 9 ;
&
,;&
;&"
(;&" 0(;
(;
; 0
(;K 0 ;K
,
% 6 1
#
# !
;
6 $1 : $ F
* *G
;
6 ;
0(
L#
# !
;) 6 M:
#$ ' ( !
(
-)
#+ # ,
@8 2 8%
/6
!
#
" #
"
'
#
B
;
; 0
" #
'
,
,
N
!
#+ +
#
+ !
(
#
E
•
(
'
/
'
@8 2 8%
,
#
#+ +
,
)N
2
N
o
•
o
2
> #
'#
' (
#+ (
#+ +
N
,
0 )
0
)
'0+
( .
/ #
)
" #
)
/
" )
> #
#
(
;
;
, '
' ;
" #
;
;
#
,
'
';
0 0 **$ 4 *
#
4 H ( 1 @8 2 8% &
**$ 0(
**$ 4 * ;
' 0(
+
#
#
0( (0
#
,
0
7
+
/ )
0( (
, # N
#
3 N ;
+
+
.
N
'
6
#+ +
)
+
(
•
&
'
o
"
o
•
•
H
•
o
& +
o
H
+
.0(
+
,
.
9
(.
) (0
H 0,
+
H
+
"
& +
/ #
# :
"(
,
#
N #
0 0
!
* *
" #
' 0
.
;
#
(
#
)
)
:
/ #
/ #
(
!
0(
* * 0(
#
>
,(
'
.
'
**1 B
#
,
@8 2 8% -%
, +
!
+ ' ;
' 0(
" #
%H ! OA - )
0F
+6
!
, # #
#
+ @8 2 8%P
" # G 0(
! 0(
**$
' #
/
"
0
MM:
# )
.
'
0
;
.
/ (
5
(; 2 # . ; I
?Q
"
)
0(
# ,
) N) ( I
.
#)
,
/
/ # @8 2 8%
?
**1 "
> # ;
0 <
.
#
,
4 " #
- '
,
" #
0(
0 0
**1 . **3
/ # @8 2 8% -%
( " )
#
#
#+ +
**:
#
,
(0 '
/ #
4 ( 1 @8 2 8%
,
" #
> #
1
# R;
)# .
0 . +
$1 :** 0(
J #
0
(#
,
'# #
/ (;
.
) 0
#
(; 0(
> # #
0'
?
!
/ '
@8 2 8%; (
'
!
'
# #+ +
- )
0 (
/
" #
#
•
E.
#
/
;
;
3; 1 1 5
FN /
S% /
#
G
•
;
5
::*L * ;
)
.
* **
F
•
•
" #
!
.
'
(
#
5
#
'
+
+ '#
5
(G
;
. ," )
(;
2
. '# ;
# 0(
9
G
M LO;
1$L&;
G
1 ;
1*
M* 5
M* 5
"
(F
(F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!
#+ + )
;2
; 1 1 5
F "T
+
,
#+ + G
D #
9
# ;
5 #
:; M * 5
( F 0'
# 0 .
.0 0
ODI Q N #
(;
N
; ' ,
)
(G
8 ;
; 2 !
$$:LOOO M * 5
(F
0
N#
#+ +
' 0
/
G
5 0
5
;
; - @ /
; M* 5
(F
,
0,
)
.
"# #
; ' #
/
+Q
'
'
5
G
@UD589U
[email protected];
!
M13; 1 * B .C
F" 0
B .C
#+ + '
/
G
!
"
#+ +
5
(; 7 # ,
1 ; M* 5
(
!8D= %OIU O7 &8!I 87 I;
;2 # . )
# + 3 *; M * 5
(F
N#
"T
0
;
(; N(
0
;
(
+
G
J
;
;5 #
:; M * 5
(
,
' # '
+
/
H /
, +
"T
5
)
,
+
# )N
(- ) # + + )
(
F 8A - = G
#+ + ) 0
.
B ?
; B ?
:; 1 1 5
F (
#+
# + + ),
(
0
/
(G
/ !
" # ; B #
,$ ; 1 : B #
/
+,
; A
1 ; 1* $ +,
/ 5 (? ; 7 # +
; 1 *3 5 ( +
/
? ;
) #+
; 1 * B .C
/ 9+ ,; 7 # 8 9
" :; 1*
<
/
;
:*; 1* 1
+ 5
;B
M:;
11 5
+ 5
(; 7 #
3 ; M* 5
(
<4
W / &+ I #
#
5 .G
5
;
2 &
1 O/ I # "
';
W9
5 .; !
#
2
"
3 O/
B
;
$ 5
< ;
#
'
O/ &
%
D
&
# B
1 O / E NE
9
5
;
#+
0 D
;
2;
B #
5
( FW
;
#+
#
<
5
G
;5
0(
/
#
#+
0
;
(F
(J
" #
0
.
/
0(
;
4 4; 6
!#
;
";
.;
;
;,
! <5
(
H IO!5 ;
/
;
H2 B ?
5 0
5
#
/
5
(
?
;
)
#+
9+ ,
9+ ,
4
!
5
<4;(
'
W&
0 12 # 3 '
;
#+
;
O / E! # #
.
#
E
E
1 O/
O/
3 O/
$ E B
" =
/
; " #
)
';
#' #+
B 0';
E
; ,
&
, ;J
" ;
0 !
!
>'
E E ;
E @XNN #
O/
#+
& ,
+
D #
!< 5
;
"
9
#
G
;5
#
/
F
0
(
;
(
) 4; 6
B #
5 ( +;
;
&
6
;
!
;
!
.
" #
0 5 (?
8 O7 ;
!
O / O < " ; D!
&
# B
/ H/ 5 ,
1
5 .
/ 5 #
!
&
#
&'
#
4;
'
4
<4;(
'
=
!
,
!
#
" #$ %
.
*
0 12 # 3 '
)
5 5
" #$ %
.
* #,<
" <4
0 12 # 3 '
2
' ; 4)%
> <4
-2
<4
.
.
.
) 5 5 , 2 9?
<
' ) <4
. ;(%
5 5 @(3 )%
2
'
'
$ .
;
4)%
?
#
#$
! .
6
5 5
)
$
43
4)% @
A %
<4
<4
6
) 6
6
(
(B C
) )% = %
/
5 5 D%
) )%
0 12 # 3 '
5 +CC 5C+BE
+ C 5
Q 5 C"5 5"BE
4. Výzva MAS Pošumaví: Ve 4. Výzv MAS Pošumaví bylo p edáno na SZIF 12 projekt , ástka
k p id lení dotací 10 799 097,- K
Název žadatele
Název projektu
Celkové
náklady
FICHE 1
Ji í Zelený
% "
#+ +
'
,
N # (2
,
Dotace
požadované
2 180 000,-
1 019 200,-
2 406 038,-
1 118 897,-
FICHE 3
Ing. Marek Janda
Ubytování se sportovn rekrea ním zázemím v Uborsku
FICHE 4
Obec Hejná
Hasi ská zbrojnice a spole enské centrum Hejná
ATELIERY FARA
Úbo
TJ Sokol P edslav
Oprava bývalé fary v Úbo i pro innost OPS „Ateliery
fara Úbo “
Opravy budovy sokolovny v P edslavi
Obec N m ice
Víceú elová p ístavba budovy Obecního ú adu N m ice
TJ Žihobce
Stavební úpravy šaten ve sportovním areálu v Žihobcích
Fiche .4 celkem
2 927 058,-
1 796 965,-
552 818,-
497 536,-
450 635,-
405 571,-
1 995 200,1 337 363,-
1 496 400,1 203 626,-
7 263 074,-
5 400 098,-
FICHE 5
OTISK, o.s.
Úprava a stavební obnova rozhledny Bolfánek
: ***;Q
3 **;Q
Obec Hradešice
Obnova kulturního d dictví v obci Hradešice
: ***;Q
M3 ***;Q
ímskokatolická
Švihov – oprava podlahy a vybudování topení v lodi
farnost Švihov
kostela sv. Václava I. etapa
Fiche . 5 celkem
FICHE 6
Ob anské sdružení
Regionální pr vodci a animáto i – nová šance pro
Šumava bez hranic
cestovní ruch v Pošumaví
Spolek pro rozvoj
Vzd lávání venkovského obyvatelstva v oblasti
zem.podnikání -jz
diverzifikace
Fiche 6celkem
Celková ástka pro 4. Výzvu
$M 11$;Q
$
* ;Q
2 605 447,-
2 265 702,-
3M: **;Q
3M: **;Q
M$ ***;Q
M$ ***;Q
995 200,15 449 759,-
995 200,10 799 097,-
2
'
;
4)%
) " <4
?
#
#$
" <4
! .
$
43
7
FICHE 2
Petr Mayer
FICHE 3
Št pán Ruda
FICHE 5
M stys Chudenice
" <4
) 6
6
" " " "BEF!
5 G+
"BEF!
E "
& 5BEF!
6
0 12 # 3 '
6 & &' +
,
:* 3$;Q 5,;
7
0 12 # 3 '
!
" #
" ,
0(
1
/
;Q F0
.
! OA $ * * * 3
#+
'#
"
D
=
.
#G
)
Tesa ství Petr Mayer – výstavba skladových
prostor
1 038 000,-
432 500,-
Agropenzion Vojetice
2 794 373,-
999 754,-
Starý zámek Chudenice – expozice národního
obrození a farnosti Chudenice
2 582 798,-
1 310 173,-
292 212,-
219 159,1 350 000,-
FICHE 4
Obec Nová Ves
Náves d tem
M sto Plánice
Stavební úpravy v základní a mate ské škole v
Plánici
2 135 230,-
Obec Velhartice
Modernizace d tského h išt a obnova ve ejného
prostranství ve Velharticích
312 640,9 155 253,-
Celkem vybrané projekty
+ ( &"
0(;
M stys Všeruby
237 480,-
,
0'
(
Nutné opravy sokolovny ve Všerubech u Kdyn
4 549 066
&' (G
1 673 398,-
902 449,-
1.náhradník
Celkem
10 828 651,-
-H ()%
#
. ;%
" <4
2 3)
. ;(%
'
, 2 9?
'
$6
G 5 5 F
4)% @
5 451 515,-
(
) )%
)%B & G 5 5 I ! ' B C G 5 5
"
#$ %
#
#
.
* .
. )
)%
0 12 # 3 '
# 3 '
)
0(
) 0+
"
'
N #
(
# ) 0
" #
#
0(
/
)
)
#
0( (
( , )
+#
)
(
0( 0
> # ; N # ,
;
#)
&"
( (
)
(
# + (
" #
YYY #
&
, )
0+
G
I
FY Y Y
#
2.
!9
!
0
YYY #
. ) 0
+
- )
0
(;
#
'
+ )
40
;
I
,
0
>; %
)
,
B
)
#
0+
#
+
(
(
0
# I
'#
(
. '
#
0
!
#;
'
(
#
'
(; Y
" #
I
> #
D
)
.
!
&
"
'
'
#
0(
'#
(, '
/
)
# T
(
)
(
# 0
(
&'
(
Z
!
> # ;
0
0
" #
. 0+
)
) "+
#
J
;
;
.
(
,
>
,
" #
I
*
;.
0(
)
'
N # ,
;
+ )
(
0( '
(
#
,
)%
> #
!
" #
0
( .
.
#
;
+
. (
,
+
0
)
0+
/
0 ,
" #
#
#
)
&
!
#+
% )
%
)#
#+
)% 0
!
.
# 3 '
ON # , #
-
)
,
.
(
* * '
)#
" #
0(
;
(
,
!
,
.
#
K
%
D #
&
0
" #
'
#
)
#
N
0(
O/ %
(
N # ,
)#
!
#
(
# .
" #
0(
#+ +
/
#
"
;
#
< "
> # ;
0
5 5
?4N #
)
,
* *
% /
? J
.
(
" #
#
+.
* * E #
+. 0( 5
/
2
+.
(
#
'
N #
;
3 ' 0 ( HD
'
5
;
#
(
? )
0+
+
+ '
' 0
0(
Z
? )
>,
(;
'
+ # +K
#
<
' ($ 4)%
$
.
#
(
'#
+
2 # .
( 8# #
);
+. % /
+
/
- ' 9 +
4)%
4)% .$
'
/
< (
)
&
,
* * 0( (
<
#
? )
# ;
#
)% 3
' *
0 (&
(O / E
& 0(
* * ! ,
)
+.
# 3 '
> '
)% .
#+ '
#
"
F5<G
#
+
0'
+
#
) #
(;
"#
+
#
+'
5 #
"
<
; ,
/
# '
+
"+
'
#
# 0, ( O
+ +
"
#+ <
8
)
N
;
'
#+
"
+
"
" #+
0
> #
,
( " #
# '#
(
#+ B #
;
5
;5 ( +
+,
0 9+" ( D
#
#
#
/
+
" #
'
.
5 #
.
#
(
#+
"
N #
#
+
(
"#
0
N #
+
5 #+
.
/
YYY
!
/ #
#
/
5 #+
#
/
'
)
0
#
+
0
#
0
,
#+
/ #
,
#
)
7
?
(
;
%
" #
(
"
,
(
N #
+
" #
>,
/
?
" #
"( "
( " #
;
)
'
'
,
,
(
0
)
.
'
,
(
" #
+
N
'
"
# . ' N
/ #
,
:!
. ;
0
)
;
4)%
)#
;
"
) )%6
'
/ # . + -I ;
0 12 # 3 '
2.
& #
. )
,
'( (
00
#
)#
!
)
!
&
3' .
6
!
4
B
# /
#
)
8 #
![ ,
& 5 0,
,
#
;
.
,
0(
'
N #
'
N / N;
)
(
#
,
- )
0
)# Q S&
Q#
+
S
&'
7
[
0(
#
0
# ;
" )#
(
9JL# #
" #
>
!
$
#L?
)% G E 5
"
H F
5 5
'
)%
0
,
& 0
+ (; '
#+ +
0
'
#+ +
"
# ;
'
> +" +
*
#
+
#
! " #
#+ #
)#
;
0
/
,
" #
'
N #
(
5 ( ;D
; 9+"
9 " ; @ ,#
'
0
'
#+ 5
"
0
@ (>?
"#
" #
/ (;;
'N
,
( " #
N (
"
/
<
#
% )% )%
,
#
,
%
'
!
/
A
"
# +
+
;5
0
&
)#
)# > #
* *
<
+ H
5
)%
9 +
)
#
'
# )
.
"
#
+
)
7
! " #
> #
,
>
#
0
+
)
#
?
;
#
0 ) #
N
# .
(0
'#
(
0 #
,
" #
.
,
' ,
;
&B ! % /
. " (
2
)
>
)
/
)
;
/
&B ! % /
#
#+ (
"#
+
0
.
+
!
* * >,
'#
0
(
+
"
)
+
.
3*
%
:
**M 0(
+
)
#
0
5 0,
[
;
.
,
0
+
/
@
" #
!
/0
)
(
E
0
#
!
"
" /
# ("
/
)
+
0
>,
8
* *
"
" + 0(
! " #
5 #
@
.
* *
)
!
.
!
'
2 3)
!
,
(
,
!# (
#
#
)
) "
/
* *
#
.
!
1 # %
.
.
4
;4 '
%
;4
@ 99 =
%
;4 %'
4'
@ 999 =
%
;4 8
! '
%'
#+
+.
'
.
'"
;
*
.
;
0( (
(.
'
5,G
5,G
) #+ (
2
5 5
2
5 5
5
5CC
C
G
C
G
4'
;(
CG
&
;
%
; . %
D 999 F
; . %
D 9< F
;4 8
= 9
0
;
.
@ 9=
D 99 =
' 0
N # ,
"
N #
+
* *F
1FJ9<1 DLIFL0
D 9
/
'
"
( #
(
7
D
0
)#
" )#
%
+
J
# ! "
$ ) )%
%
@ =
/
;
)
)
0+
$
/
+
( B
& '(
+ , !
, +
.
,
#
# . )
&
" #
# #
'#
3
5
! '
CG
&
"5
#129<1 DLIFL0
5
1 <
+5
.
19
.
1 99 F .
8
5CC
E"
+
1 999 ,
8
8
B
(
1 9< <4
% .
$
1 < <4
% .
; ; -MNE/
$
+
48
'
;(
4)%
%
"
!
%
E 5GG
EG
@ D
+&
5
G
@ 9,
@ 99 =
%
;
@ 999 F
;
5C
@ 9< @
(
D 9
4. ' )
5
3
$
&'
7
.
"&
(F
'
5,G
2
5 5
<4
2
5 5
+"5
<4
. $;
#$
%
5+5
+ &
EC &
ECG&
;
=
+
+5
( . .
.
%
; %
%'
%
%'
%
5C
'
.
4
""
.
#
+
4
8
?
!
G&G
% .
$
!
4
% .
<4
% .
$
;(
!
<4
% .
$
!
;
<4
% .
$
.$
$
( '
; -MNE/
G
G
GC
5"
EGC
E 5"
EG
+&
EG
+&
EG
+&
?
)
2
0 12
5 5 -#$ ' /
! OA
G O OO
* *
113 1 $;Q
0G OO OOO
**M
:* $M ;Q
D
&
#
G
5 + 5CBE
+ (
0G &
D
=
)
,
5"
5
G 2
D
&&
3 ***;Q
9X # Y /
M 3* ;Q
#
C" &5 BE
'
+& +GBE
#$
6
0
.$
0
$ 2#I6 O / %
0
#
2.
1 '
. )
2 &
6O /I # "
'; 2 B9
< "
BO / O < " ; D!
. ) 6O/ E
2 /
) 69
) E
BE
5
! " #
7 # 8 9
" :
1* <
N 6 $3 :$ $ $
# 6 /\
#
YYY
#
J
$ * 1 1;Q
#
G 2
D
* M1 ;Q
4 !
.
;
5 .
0
5
M*
N
# 6
YYY
)%
% '
! " #
E " M1
5
(
6 $3 M3 1*$
/\
#
#
0 12 # 3 '
6
5

Podobné dokumenty

ll B ilI

ll B ilI Sor-rhlasím se zpracováním a zveřejrrčrrím osobrrích údajir l' r'i'tmci KCI]GB dlc 5s 2 l zákona č. l() l/2000 sb.

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Krajskj' pozemkovy iriad pro Stiedodeskj' kaj, Pobodka Kutn6 Hora (d6le jen ,,pobodka") jako piislu5njr spr6vni uiad podle zhkona E. 50312012 Sb., o St6tnim pozemkov6m riiadu a o zmdnd n6kterych so...

Více

kempy v okolí

kempy v okolí SMĚR RABÍ Kemp Dobršín Dobršín, Sušice tel.:

Více

Zápis č. 3 - obec Červený Újezd

Zápis č. 3 - obec Červený Újezd 9. postup hodnotící komise a její doporu ení ze dne 10.3.2015; hodnotící komise doporu uje k uskute ní ve ejné zakázky na akci „P ístavba t ídy mate ské školy ervený Újezd“ uchaze e z nejnižší nabí...

Více