Všichni dobří rodáci

Transkript

Všichni dobří rodáci
STRANA 4 – 5
STRANA 6
Plesy,
krása,
zdraví
STRANA 6
STRANA 7
Pěknej zadek, kámo!
Masopustní tradice
Benešovsko
NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtek 16. 2. / 2. ročník / č. 4 / 2012
GLOSA
Zachraňte
květinku
Když se v naší redakci řešilo, kdo napíše glosu na téma
Svatby, většina redaktorů se
začala ošívat… ,,já jsem na to
moc mladá, já mám na vdávání ještě dost času,“ říkala
jedna. Druhá oponovala: „co
já mám co psát o svatbách,
když jsem třikrát rozvedená?
Ze mě si novomanželé asi
příklad nevezmou.“ A ostatní
snad šťastně vdané a ženatí?
Co by měli pozitivního říci
lidem, kteří se rozhodli vyměnit své já a ty za my? Že časem
zamilovanost opadne? Že
přijdou problémy a překážky,
přes které není snadné se dostat? To ale oni slyšet nechtějí, jejich srdce je plné víry, že
jim štěstí vydrží až do konce
života. Vztah je vlastně malé
semínko, které se pomalu
dere na světlo a roste v překrásnou květinku. Ze začátku
pozorujete, jak roste, rozvíjí
jedno poupátko za druhým
a s láskou o ni pečujete.
Ovšem pokud o ni přestanete pečovat, skloní své listy
smutně k zemi, vše šťavnatě
zelené překryje hnědý povlak,
květinka chřadne a po čase
uvadne úplně. A jaký tedy je
recept na šťastný vztah? Nedopusťte, aby ta vaše květinka chřadla a uvadala. Pečujte
o ni s láskou a ona se vám za
to bohatě odvděčí. A pokud již
má své listy dole, vzpomeňte
si, jak krásná byla na začátku
a začněte o ni pečovat znovu.
Dokud neuschne, dá se ještě
zachránit, ale je to jen na vás.
Lenka Bartáková
KRÁTCE
Za tomboly méně
Pořadatelé plesů si mohou vydechnout. Za pořádání tomboly totiž musí
letos nakonec zaplatit jen
500 Kč. Od začátku příštího roku by měl platit nový
herní zákon, podle něhož
by pořadatelé nemuseli za
tombolu platit vůbec. Nutné bude ohlásit pouze tombolu, kde by ceny přesáhly
částku 100 000 korun.
(red/mk)
Náš REGION nosí do schránek
Pokud nedostáváte noviny,
kontaktujte svoji poštu nebo nás!
[email protected] 774 488 900
Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
Všichni dobří rodáci
Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 byly zveřejněny podle místa trvalého bydliště sčítaných
osob a byly tak srovnatelné s předchozími sčítáními. Všechna data se vztahují k 26. březnu 2011.
Počet obyvatel se zvyšuje
vyšším podílem rodáků 46,7 % příznivý trend vývoje věkové
Podle předběžných výsledků Sčí- z celkového počtu obyvatel.
struktury obyvatelstva okresu.
tání lidu, domů a bytů 2011 bylo
Více svobodných, méně
v okrese Benešov sečteno 95 157 Okres stárne
obyvatel, což je o 4 532 více, než Srovnání věkové struktury oby- sezdaných
bylo v roce 2001 (nárůst o 5,0 %). vatelstva při sčítáních v roce Struktura obyvatel podle roZvýšení počtu obyvatel ovlivnil 2011 a 2001 potvrzuje trend dinného stavu vypovídá při
nárůst počtu cizinců, který se postupného stárnutí populace, porovnání roku 2011 a 2001
zvýšil za deset let více než dvoj- který platí i pro okres Benešov. o nárůstu podílu svobodných
násobně, a to celkem o 1 077 Index stáří, vyjadřující počet a rozvedených. V roce 2001
b podíl svobodných
byl
osob. Z celkového
3 %, v roce 2011 byl
37,4
počtu 1 941 cizinců
Předběžné výsledky sčítání ve formě tabulek
p
podíl
svobodných již
v okrese (2,0 % z cela grafů jsou přístupné na adrese:
3 %. Dále se snížil
39,3
kového počtu obyvawww.scitani.cz a www.stredocesky.czso.cz. podíl
p
ženatých mužů
tel) byli zastoupeni
a vdaných žen. V roce
téměř jednou třetinou Ukrajinci, dále pak přede- osob starších 65 let připada- 2001 byl podíl osob žijících
vším Slováci, Vietnamci, Bulhaři jících na 100 dětí ve věku 0 až v manželství 45,6 % a v roce
14 let, dosáhl v okrese Benešov 2011 to bylo 44,0 %. Význama Poláci.
v roce 2011 výše 106,3. V roce ně roste podíl rozvedených
Rodáků nejvíce v kraji
2001 byla výše indexu stáří pří- – v roce 2001 byl podíl rozveZajímavým ukazatelem je po- znivější, a to 92,4. Skutečnost, dených na celkovém počtu
díl „rodáků“, tj. osob, které žijí že se snížil v okrese během de- obyvatel 5,9 %, zatímco v roce
ve svém rodišti (bydliště mat- seti let počet dětí ve věku 0 až 2011 vzrostl tento podíl na
ky při jejich narození). Okres 14 let na 14 158 dětí a naopak 9,0 %. Tento trend ve struktuře
Benešov se zařadil ve Středo- se zvýšil počet seniorů starších obyvatel podle rodinného stačeském kraji na 1. místo s nej- 65 let na 15 046, ukazuje na ne- vu je celorepublikovým jevem.
Vzdělanost roste
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva okresu Benešov významně
roste, tak jako v celém Středočeském kraji. V roce 2001 bylo
vysokoškolsky vzdělaných lidí
v okrese 4 757, v roce 2011 už
to bylo dokonce 7 983 obyvatel,
což je 9,9 % z počtu obyvatel
starších 15 let. Zvyšuje se i počet obyvatel s úplným středním
vzděláním s maturitou nebo
vyšším odborným vzděláním,
který již představuje třetinu
z počtu obyvatel starších 15 let
(32,9 %). Naopak se snižuje počet osob se středním vzděláním
vč. vyučení bez maturity a počet
osob se základním vzděláním.
Většina bydlení v rodinných
domech
K 26. 3. 2011 bylo sečteno v okrese Benešov celkem 28 449 domů
určených k bydlení. V průběhu
deseti let se domovní fond okresu navýšil o 2 322 domů, tedy
o 8,9 %. Z celkového počtu bylo
trvale obydleno 20 769 domů,
tj. 73,0 %. Z počtu obydlených
domů tvoří 90,0 % rodinné
domy. Neobydlených domů bylo
sečteno 7 680, z toho je více než
polovina (54,8 %) neobydleno
z důvodu využívání k rekreaci.
Obydlených bytů bylo v okrese
Benešov k datu sčítání 34 358,
což bylo o 2 012 bytů více než
v roce 2001. Více než polovina bytů je z hlediska právního
důvodu užívání – ve vlastním
domě (52,0 %). Byty nájemní tvoří podíl 17,2 %, v osobním vlastnictví je 17,3 % bytů
a družstevních 6,8 %.
Fenomén internet
Vzrostla vybavenost bytových
domácností počítačem s internetem za deset let z 1 773 na
18 571 bytových domácností.
Ing. Hana Himmelová,
gestor sčítání pro Středočeský kraj
Foto: Alena Vašatová
Máme šanci ovlivnit, do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních a evropských fondů po roce 2013
Anketa napoví, kudy se bude ubírat rozvoj regionu
Stačí, když se obyvatelé zúčastní ankety vyhlášené společností Posázaví o.p.s. a sdělí jí
svá přání a náměty. Lístek s písemnou odpovědí mohou do
konce února vhodit do některé
z krabic, které jsou na veřejně
přístupných místech, například
obecních úřadech, v knihovnách, školách, obchodech, mateřských či informačních centrech. V současnosti je takových
míst 81 v 38 městech a obcích.
Zájemci mohou svá přání vy-
jádřit i elektronicky na leader.
posazavi.com v sekci Strategie
rozvoje regionu.
Svůj hlas mohou vyjádřit také
spolky, neziskové organizace,
sdružení nebo podnikatelé.
Od dětských hřišť po rozpočty Integrovaná strategie
Anketa by měla dát odpověď na regionu
otázku, jakou cestou se bude
ubírat rozvoj regionu Posázaví
po roce 2013. Pomůže stanovit hlavní priority strategie
obcí, mikroregionů i Místní akční skupiny Posázaví.
Podle prvních ohlasů je
spektrum námětů velice
široké. Účastníci ankety
si přejí třeba stavby a rozšíření dětských hřišť, opravu nádraží, vybudování
kvalitního tábořiště u řeky
Sázavy, opravy cest a komunikací, vznik míst pro
spolkovou činnost. Objevila
se ale také přání na posílení
obecních rozpočtů nebo
zachování vesnických škol.
Anketní lístky se během března a dubna 2012 vyhodnotí
na úrovni obcí, mikroregionů
a místní akční skupiny. Výsledky budou podkladem pro integrované plány rozvoje na úrovni mikroregionů, které stanoví
hlavní trendy a témata. Z nich
pak bude vycházet Integrovaná
strategie regionu, která by měla
být schválena v květnu 2013.
Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.
INZERCE
KulatouOFCPhranatou?
Využijte zimních slev
Škoda Citigo!
Citigo
g !
TROJSKLO a TROJITÉ UǔTOǔOÓ ZDARMA!
www.okna.eutUFMFGPO
www
okkna eu UFMM FGGPO 773
773 360
36 0 000
000
2
kam, kdy a za čím
www.nasregion.cz
v Benešově
BENEŠOV
Malé stálé expozice – Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století
– Osobnosti historie a současnosti
české a slovenské fotografie uvedené prací nejslavnější fotografky dneška – Američanky Cindy Shermann
(Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová,
Chochola, Kolář, Luskačová, Marco,
Novotný, Reich, Sitenský, Štecha,
Štreit, Tmej ad.). Expozice obsahuje několik desítek fotografií a bude
v průběhu roku dále rozšířena. Součástí expozice je také „Elektronické muzeum fotografie“ připravené
historikem P. Scheuflerem a firmou
FOTO-CD-BLER. www.muzeum-umeni-benesov.cz. Otevřeno: úterý
– pátek: 10–13 a 14–17 hod., v sobotu a neděli 10–12 a 13–16 hod.
28. 1. – 15. 4.
Fotografie Martina Staňka – Autorská výstava z tematického cyklu „Se
zkušeností oběti“, Kabinet fotografie, Malé náměstí 1, Muzeum umění
a designu.
Do 24. 2.
Zmizelý Benešov – Fotografie dokumentující vzhled města v 50. a 60.
letech 20. století pocházejí z rozsáhlé
sbírky benešovského sběratele Josefa
Nerada, Městská výstavní síň, Malé
náměstí 5, Muzeum umění a designu.
Do 19. 2.
Architekt Otakar Novotný (1880–
1959) – Výstava představující dílo
vynikajícího benešovského rodáka,
českého architekta, designéra a pedagoga a jednoho ze zakladatelů
moderní české architektury. Místo
konání Piaristická kolej, Masarykovo
náměstí.
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
Zumba – V tělocvičně v sokolovně
probíhá lekce Zumby pod vedením
lektorky Ivy Šímové. Přijďte si s námi
užít hodinu intenzivního tance, který
ovládl svět fitness. Počet míst omezen. Po skončení dané lekce možnost
rezervace místa na lekci následující
(na příští týden). Cena: 70 Kč (platba
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Prodám líheň na 60 ks vajec,
cena 3150 Kč, tel. 733 483 672
zašlu dobírkou
na místě před zahájením každé lekce). Možnost zakoupení permanentky
na 10 lekcí (600 Kč). Vaše dotazy
zodpoví na tel. čísle 608 815 146
Mgr. Jana Stejskalová.
Každé úterý od 9.30 do 10.30 hod.
Cvičení pro děti – Věková kategorii 2–3 roky. Děti cvičí ve skupince
vrstevníků společně s maminkou či
tatínkem. Lekce budou probíhat v budově sokolovny (1. patro) v Benešově.
Cvičení vede Mgr. Jana Stejskalová.
Více informací naleznete na stránkách www.faktorplus.cz.
Do 2. 3.
Modelářská výstava – Výstavní síň
DDM Benešov, otevřeno PO-PÁ 8.00
– 17.00 hodin, uvidíte modely letadel,
vláčků, lodí…, info I. Růžičková, tel.:
317 721 911, 603 462 352.
17. 2. – 18. 2.
Masopustní nocování – Pro děvčata od 1. do 9. třídy, čekají vás hry,
soutěže, výroba dárku pro potěšení
a přespání v DDM Benešov, cena
80 Kč (večeře, snídaně, materiál), info
a přihlášky I. Růžičková, M. Rýdlová.
Dům dětí a mládeže Benešov, ul. Poštovní 1668, www.ddmbenesov.cz, email: [email protected], tel., fax:
317 721 911, mobil: 603 462 352.
18. 2.
Ruce Nohy – Atlas music klub, Tyršova 2063, Benešov, tel. 732 333 143.
18. 2.
Vycházka KČT Benešov – Odjezd
vlakem do zastávky Bystřice v 7.50
hod., po červené značce dojdeme
do Líšna, pak po zelené značce přes
Mokrou Lhotu do Benešova (8 km).
19. 2.
Minizávody v gymnastice – V sokolovně Benešov, info a přihlášky Mgr.
I. Křížková. Dům dětí a mládeže Benešov, ul. Poštovní 1668, www.ddmbenesov.cz, e-mail: [email protected], tel., fax: 317 721 911, mobil:
603 462 352.
20. 2. – 19.00 hod.
Výtvarný kreativní kurz – Výtvarný kurz pro dospělé. Budeme tvořit
– Malované krabičky na čaj. Kurzovné
250 Kč. Svou účast nahlaste prosím
na tel.: 731 197 930 nebo na [email protected] MC Hvězdička, Piaristická kolej, Masarykovo ná-
městí v Benešově, www.hvezdicka.
info, tel.: 731 197 930.
22. 2. – 14.00 – 16.00 hod.
Turnaj ve stolním tenise – V sále
DDM Benešov, pro děti od 1. do 9. třídy, s sebou: sportovní obuv na přezutí,
info I. Růžičková. Dům dětí a mládeže
Benešov, ul. Poštovní 1668, www.
ddmbenesov.cz, e-mail: [email protected], tel., fax: 317 721 911,
mobil: 603 462 352.
22. 2. – 14.00 – 15.30 hod.
Pro šikovné ruce – Výroba veselé
loutky, v klubovně DDM Benešov,
s sebou: 20 Kč, na akci se přijďte
přihlásit předem k L. Strachotové.
Dům dětí a mládeže Benešov, ul.
Poštovní 1668, www.ddmbenesov.cz,
e-mail: [email protected], tel., fax:
317 721 911, mobil: 603 462 352.
22. 2. – 9.30 hod.
Keramický kreativní kurz – Keramický kurz pro dospělé s hlídáním dětí. Budeme tvořit – Keramika
– Váza. Kurzovné 250 Kč. Svou účast
nahlaste prosím na tel.: 731 197 930
nebo [email protected]
MC Hvězdička, Piaristická kolej, Masarykovo náměstí v Benešově, www.
hvezdicka.info, tel.: 731 197 930.
23. 2. – 15.00 hod.
Herní odpoledne – Přijďte si vyzkoušet logické úkoly: ANTIVIRUS,
LOGICO PICCOLO, NA LEDOVÉ KŘE,
3D PIŠKVORKY…, v klubovně DDM
Benešov, info Mgr. I. Křížková. Dům
dětí a mládeže Benešov, ul. Poštovní 1668, www.ddmbenesov.cz,
e-mail: [email protected], tel., fax:
317 721 911, mobil: 603 462 352.
23. 2.
Filmový festival Expediční kamera – Přijede do Benešova do místní
čajovny U veselé konvičky a promítne
snímek – Co se stalo na ostrově PAM.
25. 2.
Vycházka KČT Benešov – Odjezd
z Benešova v 7.33 hod. do Prahy.
Přejdeme na Masarykovo nádraží. Odjezd vlakem do Běchovic. Půjdeme po
červené značce do Kolodějí. Dále přes
Kralovice do Uhříněvse (12 km). Odjezd z Uhříněvse 14.10 hod. (15.10).
26. 2. – 10.00 hod.
Halové závody v dětské atletice
– Ve sportovní hale ZŠ Jiráskova, pro
děti do ročníku narození 2001, info I.
Růžičková. Dům dětí a mládeže Benešov, ul. Poštovní 1668, www.ddmbenesov.cz, e-mail: [email protected], tel., fax: 317 721 911, mobil:
603 462 352.
26. 2. – 14.00 hod.
Tradiční Masopust – MC Hvězdička
pořádá tradiční masopustní veselí
– již potřetí, ve spolupráci s Komorním studiem Ačko. Program: starostenské požehnání, vystoupení dětí
z MC Hvězdička a DD Racek, průvod
městem, živá hudba, jízda na koňském povozu pro děti, soutěže pro
děti, soutěž o nejlepšího masopusťáka, masopusťačku a masopusťátko.
Vstupné dobrovolné. Zveme všechny
malé i velké, v maskách i bez. Na Masarykově náměstí v Benešově.
27. 2. – 19.00 hod.
Výtvarný kreativní kurz – Výtvarný kurz pro dospělé. Budeme tvořit
– Ozdobný jehelníček z pedigu a látky.
Kurzovné 240 Kč. Svou účast nahlaste prosím na tel.: 731 197 930 nebo
na [email protected], MC
Hvězdička, Piaristická kolej, Masarykovo náměstí v Benešově, www.
hvezdicka.info, tel.: 731 197 930.
29. 2. – 9.30 hod.
Výtvarný kreativní kurz – Výtvarný
kurz pro dospělé s hlídáním dětí. Budeme tvořit – Suché plstění – zvířátko.
Kurzovné 180 Kč. Svou účast nahlaste prosím na tel.: 731 197 930 nebo
na [email protected], MC
Hvězdička, Piaristická kolej, Masarykovo náměstí v Benešově, www.
hvezdicka.info, tel.: 731 197 930.
29. 2. – 14.00 hod.
Odpoledne v pohybu – Přijďte si
vyzkoušet taneční koberec a zasoutěžit si na něm, v sále DDM Benešov,
info I. Růžičková. Dům dětí a mládeže
Benešov, ul. Poštovní 1668, www.
ddmbenesov.cz, e-mail: [email protected], tel., fax: 317 721 911,
mobil: 603 462 352.
29. 2. – 15.00 hod.
Bingo – Zábavná hra s čísly pro
všechny děti od 1. do 9. třídy, v klubovně DDM Benešov, info I. Růžičková. Dům dětí a mládeže Benešov, ul.
Poštovní 1668, www.ddmbenesov.cz,
e-mail: [email protected], tel., fax:
317 721 911, mobil: 603 462 352.
3, horor, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 70 Kč.
18. 2. – 20.30 hod.
Judas Priest Revival – Heavymetalová skupina vystoupí na Pyšelce,
předskupina Divá Bára.
18. 2. – 20.00 hod.
Jezdecký Atrej – Místo konání KD
Čerčany.
2. 3. – 19.00 hod.
Ples ZUŠ Čerčany – Místo konání KD
Čerčany.
31. 3. – 20.00 hod.
Motorkářský ples – Místo konání
KD Čerčany, info pí Zamrazilová, tel.:
774 262 045.
21. 4. – 19.00 hod.
Country Posázavského pacifiku
– Místo konání KD Čerčany, info
p. Liška, tel. 774 262 045.
knihovnou Neveklov zve rodiče a děti
na pravidelné tematické knihovnické
dopoledne pro nejmenší. Těšit se můžete na pohádky, malování a soutěže.
Sraz v 9.30 hod. v Městské knihovně
Neveklov. Podrobnější info: [email protected].
27. 2. od 9.00 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče a děti na
téma ,,Zimní radovánky“ – Mateřské
centrum YMCA Neveklov (na náměstí, prostory kina Neveklov) zve rodiče
a děti na pravidelné výtvarné dopoledne
s arteterapií. Vstup 30 Kč. Více informací
poskytne: Lektorka programů Fulínová
Martina, e-mail: [email protected].
ONDŘEJOV
17. 2. – 18.00 hod.
Povídání o Africe – S cestovatelem F. Jandou - Choceradská 62,
CHOCERADY
251 65 Ondřejov, www.obecondreSportovní mateřská škola Človíček jov.cz, [email protected],
– Nové, nejen sportovní aktivity pro 777 668 212, 775 564 064.
BYSTŘICE
děti i dospělé. Více na www.sportov- od 1. 2. každou středu
2. 3. od 16.00 hod.
niskolka.cz.
od 19.40 do 20.40 hod.
Dětský karneval – hravé odpoledne,
Kurz sebeobrany – V malém sále
napínavé soutěže, veselé skotačení. Po- NETVOŘICE
SKC. Cena kurzu 1.080 Kč (18 lekcí),
řádá mateřské centrum Kulíšek v sále Muzejíčko smaltu – Expozice je zamě- Choceradská 62, 251 65 Ondřejov,
řena výhradně na smaltované zboží, kte- www.obecondrejov.cz, skcvondrerestaurace U Hlaváčků. Vstup 30 Kč.
ré vznikalo na československém území, [email protected], 777 668 212,
ČERČANY
a to už za Rakouska-Uherska. Návštěva 775 564 064. Cena 200 Kč při platbě
17. 2. – 19.00 hod.
po předchozí domluvě s J. Šmídovou, předem, 240 Kč na místě.
Kino Čerčany – Anonym, drama, tel. 776 151 343. V rodinném muzejíčku
mládeži do 12 let nevhodný, vstupné je i obchod a vetešnictví.
OSTŘEDEK
70 Kč.
Každý čtvrtek – 17.00 – 18.00 hod.
18. 2. – 16.30 hod.
NEVEKLOV
Cvičení s dětmi – Pro děti od 2,5 do
Kino Čerčany – Kocour v botách, 22. 2. od 9.30 hod.
6 let. V posilovně v budově OÚ Ostřeanimovaný v českém znění, vstupné Tematické knihovnické dopoled- dek. Pořádá TJ Sokol Ostředek.
70 Kč.
ne pro nejmenší ,,zima, masopust 10. 3. od 20.00 hod.
18. 2. – 19.00 hod.
a zvířátka“ – Mateřské centrum YMCA Sokolský ples - V ostředecké restauKino Čerčany – Paranormal activity Neveklov ve spolupráci s Městskou raci. Hrát bude kapela Profil. Předprodej lístků zahájen. Přijďte se pobavit,
vyhrát některou z atraktivních cen
v tombole a podpořit ostředecký
sport. Výtěžek plesu je určen k jeho
financování. Ke každé vstupence obdržíte malý dárek! Více info na www.
sokolostredek.cz.
Maškarní merenda
V obecním sále
pořádá Sportovní klub Mrač
17. 2. od 20.00 hod.
Hraje kapela Profil
Masky mají vstup zdarma
TÝNEC NAD SÁZAVOU
Každý čtvrtek –15.00 – 15.30 hod.
Veselá angličtina pro předškolní děti
– Angličtina pro děti ve věku 2,5 až 6
let. Hodiny jsou zpřístupněny i dětem
nenavštěvujícím MŠ Domeček. Učení
formou her, říkanek, písniček a pohybových cvičení. Možnost navštívit
ukázkovou hodinu. Více na: www.
skolicka-domecek.cz nebo přímo
v MŠ Domeček, Klusáčkova 2, Týnec
nad Sázavou.
1. – 29. 2.
Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN
– Výstava k 70. výročí vzniku vojenského výcvikového prostoru Benešov/
Čechy, kterého byl Týnec nad Sázavou
součástí. Místo konání Městský úřad
v Týnci nad Sázavou, pondělí a středa
od 8.00 do 17.00 hodin,
úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, pátek od 8.00 do 14.00 hodin.
18. 2. – 19.00 hod.
Farní ples – Společenské setkání
farnosti. Místo konání Společenské
centrum Týnec. Pořadatel Římskokatolická farnost Týnec.
25. 2. – 20.00 hod.
Školní ples – Hraje kapela Music
Pavla Kolorose. Místo konání Společenské centrum Týnec. Pořadatel
SRPDŠ při ZŠ Týnec. Kontakt: Eva
Toušová, tel.: 739 668 311.
3. 3. – od 20.00 hod.
Rybářský ples – Hraje kapela Horváth Band, Pořadatel český svaz
rybářů Týnec. Místo konání Společenské centrum Týnec. Kontakt tel.:
603 234 692, 737 306 035.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Benešovsko
Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Jan Šercl
E-mail: [email protected]
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 21 000.
Redakce: Miroslava Kačerová, tel.: 725 906 620, [email protected] / Inzerce: Eva Krblichová, tel.: 725 934 861, [email protected]
Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli. * VVT – označení komerčního textu
Bedrč, Bělčice, Bělice, Benešov, Bezděkov, Bílkovice, Blaženice, Blažim, Borová Lhota, Borovka, Bořeňovice, Boušice, Břežany, Budkov, Buková Lhota, Bukovany, Býkovice, Bystřice, Čakov, Čelivo,
Čeňovice, Čerčany, Černíkovice, Český Šternberk, Čistec, Čtyřkoly, Dalešice, Dalovy, Divišov, Dlouhá Lhota, Dlouhé Pole, Dobříčkov, Drahňovice, Drachkov, Dunávice, Holčovice, Horní Podhájí, Hořetice,
Humenec, Hůrka, Hůrka Kapinos, Hvězdonice, Hvozdec, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chocerady, Chotýšany, Chrást nad Sázavou, Chrášťany, Chvojínek, Jablonná, Jarkovice, Javorník, Jemniště, Jezero,
Jinošice, Jírovice, Jiřín, Kácova Lhota, Kamenná Lhota, Kobylí a Plchov, Kochánov, Komorní Hrádek, Konopiště, Kozmice, Krchleby, Krňany, Krusičany, Křečovice, Křemení, Křešice, Lbosín, Lešany,
Lhota Veselka, Libeč, Libež, Lipka, Lísek, Líšno, Litichovice, Lštění, Mačovice, Mariánovice, Maršovice, Maskovice, Měchnov, Měřín, Městečko, Mezihoří, Milovanice, Miroslav, Mladovice, Mlékovice,
Mlýny, Mokrá Lhota, Mrač, Mstětice, Myslíč, Mžižovice, Nahoruby, Nebřich, Nedvězí, Nespeky, Nespery, Nesvačily, Neštětice, Netvořice, Neveklov, Nová Ves, Okrouhlice, Onšovice, Opřetice, Ostředek,
Ouběnice, Ouštice, Petroupec, Petroupim, Phov, Podělusy, Pomněnice, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Pozov, Přestavlky u Čerčan, Přibyšice, Racek, Radonice, Radošovice, Radslavice,
Roubíčkova Lhota, Rousínov, Řehovice, Samechov, Sembratec, Semovice, Skalice, Skrýšov, Slověnice, Soběhrdy, Soběšovice, Spolí, Stranný, Strážovice, Struhařov, Střížkov, Svatý Jan, Šternov,
Takonín, Tatouňovice, Teletín, Teplýšovice, Tisem, Tloskov, Tožice, Třebešice, Třebsín, Třemošnice, Tuchyně, Tvoršovice, Týnec nad Sázavou, Úročnice, Václavice, Vatěkov, Věřice, Vestec, Větrov, Věžníčky,
Vidlákova Lhota, Vlkonice, Vlkovec, Vodslivy, Vranov, Vranovská Lhota, Všechlapy, Všetice, Vysoká Lhota, Vysoký Újezd, Zádolí, Zahořany, Zahrádka, Zaječí, Zbožnice, Zdebuzeves, Zderadice, Zhorný,
Zlenice, Žabovřesky, Žíňánky, Žíňany, Živohošť
z obcí
KRÁTCE
Euroklíč pomáhá
BENEŠOV – Město se stalo
v rámci projektu „Euroklíč“
distribučním místem pro
300 ks Euroklíčů pro držitele průkazek TP, ZTP,
ZTP/P, diabetiky, stomiky
a onkologické pacienty ze
Středočeského kraje. Cílem
projektu je zajistit osobám
se sníženou schopností
pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných
sociálních a technických
kompenzačních
zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin,
veřejných WC apod.). Klíče se distribuují zdarma
s podmínkou, že osoby
musí prokázat, že spadají
do vyjmenovaných skupin
a mají trvalé bydliště na
území Středočeského kraje. Klíče jsou k dispozici
v sídle Městského úřadu
v Benešově, Masarykovo
nám. 226, budova B, Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, 2. patro, kancelář
č. 206.Více informací získáte na www.euroklic.cz.
Srážka
nákladních aut
SÁZAVA – Nákladní vozidlo
Avia se srazilo s tahačem
MAN krátce po 13. hodině
6. února nedaleko obce Sázava. V pravotočivé zatáčce
začal řidič Avie, nar. 1959,
prudce brzdit, vybočil do
protisměru a přední částí
nákladního vozidla narazil
do přední části tahače MAN
s návěsem Kogel, který řídil
řidič nar. 1989. Při nehodě
řidič Avie utrpěl naražení
hrudníku a byl převezen
k ošetření do benešovské
nemocnice. Kontrolní měření na alkohol u obou řidičů bylo negativní. Škoda
na vozidlech odhadnuta na
200.000 Kč.
Komunisté přepadli
kláštery
BENEŠOV
–
Obrazový
cyklus čtrnácti děl malíře
Michaila Ščigola je reakcí
na události noci ze 13. na
14. dubna 1950, kdy tajná
policie totalitního státu násilně vnikla do českých mužských klášterů, odkud pod
různými protiprávními záminkami a hrozbou síly odvlekla do vězení příslušníky
mnoha řádů. Cyklus vznikl
v souvislosti s rozsáhlejší
výstavou a vydáním publikace, kterou připravilo občanské sdružení Aurelius
ve spolupráci s Úřadem pro
vyšetřování zločinů komunismu a Konfederací politických vězňů. V prostorách
Piaristické koleje v Benešově bude instalována jen
část této výstavy doplněná
publikací Šárky HorákovéMaixnerové, která zahrnuje rozsáhlý dokumentační
materiál o odsouzeníhodných činech komunistických extrémistů. Výstava
začne 24. února a potrvá do
14. dubna.
INZERCE
Čtvrtek 16. 2. 2012 • BEN 4
Pohádkové pondělí
s Hvězdičkou po loupežnicku
BENEŠOV – Poslední
lednové pondělí
bylo zároveň prvním
pohádkovým pondělkem,
kdy Mateřské centrum
Hvězdička zahrálo v novém
roce svou pohádku
„Zvířátka a loupežníci“. Hrálo
se tradičně v sále v domě
seniorů ve Villaniho ulici.
V pohádce vystupují nejen zlí
loupežníci, ale i hodná zvířátka, která loupežníky vytrestají
a přimějí je tak k návratu k poctivému životu.
Jako vždy bylo hlediště plné.
Je krásné pozorovat spontánní reakce dětí, které pohádku
sledují. To, jak jsou rozhořčené, když sebere loupežník Rudovous vypravěči kytaru. Jak
pomáhají kokrhat kohoutovi,
když budí líné děvečky. Nebo
jak zesmutní, když pejsek honí
kočičku a ona nešťastně vypráví, proč je sama v lese. Jak se
bojí, jestli se zvířátkům podaří vyhnat loupežníky. A jak se
nakonec rozzáří, když zvířátka
nad loupežníky vyhrají a spo-
lečně se radují, že všechno
dobře dopadlo.
A nejen děti jsou z pohádky
nadšené, nadšení jsou i rodiče.
Výrazy obličejů vystrašeného
kohouta, neposedného kozlíka, odvážného pejska, bojácné
kočičky, vykutálených děveček
nebo mazaných loupežníků
pobaví nejednoho dospělého diváka. O tom pak svědčí
i dlouhotrvající potlesk na
konci představení.
Blanka Škorpová, MC Hvězdička
Foto: Miroslav Götz
V mrazivém počasí vzplály chaty
RAKOUSY – Až 200 metrů
dlouhé dopravní vedení museli používat hasiči při likvidaci požáru chaty v místní
části Rakousy v obci Kamenný Přívoz 29. ledna. Na místě
zasahovaly jednotky hasičů ze
stanice HZS Jílové a Benešov,
dobrovolní hasiči z Kamenného Újezdce a Luk pod Medníkem. Chata byla celá zasažena
ohněm a kvůli úzké cestě se
k ní nedalo dojet technikou.
Na místo se dostali hasiči
v 8.15 hod. a v 8.40 hod. měli
oheň pod kontrolu. Rozebírat
se musela střešní konstrukce.
V 10.30 hod. byl požár zlikvidován zcela. Způsobená škoda je vyčíslena na 490.000 Kč,
uchránit se podařilo hodnoty
za 150.000 Kč, příčina vzniku
Zásah v Rakousích komplikovala hasičům úzká příjezdová cesta Foto: Miroslav Český ohně je v šetření.
NESPEKY – U požáru trvale obydlené chaty zasahovali
v Nespekách 2. února hasiči
z HZS Benešov a dobrovolní
hasiči z Pyšel a Čerčan. Hasiči museli z objektu evakuovat dvě osoby. V 11.50 hod.
dostali požár pod kontrolu,
objekt odvětrávali a rozebírali mezistropní konstrukci, ve
12.40 hodin byl požár zlikvidován.
Způsobená škoda se vyšplhala na 700.000 Kč, uchránit se
podařilo hodnoty za 1 milion
Kč. Příčinou vzniku ohně je
nedbalost (sušení dřeva na
kachlových kamnech). Při
zásahu se lehce zranil jeden
hasič.
Lenka Kostková,
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje
Buddhistická učení přednášel cestující učitel
BENEŠOV – Buddhistické
metody umožňují přechod
ze stavu nevědomosti do
stavu naprostého vhledu
do naší mysli.
„Meditujeme, protože je důležité, aby člověk neustále rozvíjel soucit, radost a moudrost,“
uvedl cestující učitel Radomír
Růžička 1. února na přednášce
pro veřejnost v Muzeu umění
a designu v Benešově.
Cestující učitel laického buddhismu Diamantové cesty Radomír Růžička hovořil na téma
O smrti a znovuzrození z pohledu buddhismu. Ačkoli umírání
a smrt jsou součástí života každého člověka, nemáme na Západě mnoho vědomostí o tom,
jak umírání probíhá, jaké psychologické procesy ho doprovázejí a jak jím nejlépe projít. „Informace o tom, co prožíváme
tický lékař. Sám se věnuje buddhismu již více než 15 let.
V Benešově návštěvníky seznámil s tím, že skutečné
umění zemřít spočívá v tom,
že zůstaneme uvolnění a bez
napětí a zároveň mentálně
nerozptýlení a soustředění.
„Umírající by si proto měl co
možná nejčastěji představovat to nejkrásnější nad svou
hlavou a měl by si přát za tím
jít. V okamžiku, kdy ho již
opustí smyslové vjemy, jsou
jedinou ochranou před strachem a zmatkem jeho vlastní
dobré činy vykonané za života
a dobrá přání pozůstalých,“
dodal Radomír Růžička, který
vychází především ze svých
vlastních zkušeností praktického lékaře. V závěru přednášky zodpověděl některé otázky
a návštěvníci si také mohli vyzkoušet krátkou meditaci.
Text a foto: Lenka Novotná
INZERCE
Cestující učitel Radomír Růžička,
který ve svém civilním zaměstnání
působí jako praktický lékař, se věnuje buddhismu více než 15 let
v průběhu umírání a těsně po
smrti proto patří mezi ta nejzajímavější buddhistická učení,“
potvrdil na přednášce Radomír
Růžička, který ve svém civilním
zaměstnání působí jako prak-
ČESKÝ VÝROBCE NÁBYTKU Z MASIVU
MATRACE PRO ZDRAVÝ SPÁNEK
PŘÍKRÝVKY A POLŠTÁŘE
Perníková chaloupka
Vítězka soutěže si odnesla voňavou
perníkovou chaloupku
BENEŠOV – Ve středu 1. února
proběhla v Domě dětí a mládeže
výtvarná soutěž na téma ,,Perníková chaloupka“. Do soutěže se
zapojilo sedm dětí a každé z nich
získalo za svůj tvůrčí výkon drobnou odměnu. Hlavní výhrou však
byla krásná chaloupka celá z perníku, kterou pro vítěze vyrobila
Lída Strachotová. Po vyhodnocení obrázků odbornou porotou
si vítězství a tedy i perníkovou
chaloupku odnesla sedmiletá
Petr Vojtko
Claudie Holubová.
DOLNÍ BŘEŽANY
NÁMĚSTÍ - PRAŽSKÁ
WWW.JACQUES.CZ
3
KRÁTCE
Mají novou
Tatru a Yetiho
BENEŠOV – Nová technika
byla koncem loňského roku
předána požární stanici HZS
Středočeského kraje v Benešově. Jedná se o Tatru 815–7
s nástavbou, která nahradila
již dosluhující Tatru 815. Vozidlo je standardně vybaveno podle vyhlášky například
elektrocentrálou, plovoucím
čerpadlem, hadicovými koši.
Nový zásahový automobil
má označení CAS 30-S3VH,
což znamená automobilová
cisterna s vysokokapacitním
hašením 3 000 litrů za minutu na speciálním podvozku
Tatra v terénním provedení,
s kabinou shodnou s vojenskou verzí vozidla. Objemy
nádrží jsou 9 000 litrů na
vodu a 540 litrů na pěnidlo.
,,Tato cisterna je kompletně
český výrobek, má vynikající jízdní vlastnosti a výbornou prostupnost terénem,
zkrátka Tatra. Po dlouhé
době opět hasičské vozidlo
s velkým H,“ pochvaluje si
novinku velitel stanice Jiří
Černovský.
Hledá se Zlatý Ámos
KUNICE – Ve čtvrtek 2. února začala regionální kola
ankety o nejoblíbenějšího
učitele ČR Zlatý Ámos 2012.
Nominovaní pedagogové ze
Středočeského kraje se sešli
na zámku Berchtold v obci
Kunice-Vidovice. Ředitel ankety Slávek Hrzal říká, že vítězi jsou vlastně všichni, kteří byli svými žáky či studenty
do ankety navrženi. Ten největší boj už mají za sebou,
vyhráli to u svých žáků.
„Posláním regionálního kola
bylo nejen vybrat semifinalisty, ale především ocenit
jejich školní vítězství,“ dodává Hrzal. Poděkovat za práci
jim přišel i senátor a náměstek hejtmana Středočeského
kraje Marcel Chládek a přítomní pedagogové převzali
certifikát, který potvrzuje jejich školní vítězství. Ředitel
ankety pak oznámil jména
dvou postupujících do semifinále. Jsou to Michal Pavelka ze ZŠ Bezručova v Městci
Králové a Lenka Grösslová
ze ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech. Druhá jmenovaná
se rozhodnutím poroty zároveň stává Středočeskou
Ámoskou ve školním roce
2011/2012.
Nominovaný
Ámos z benešovského gymnázia Zdeněk Dvořák do dalšího kola nepostupuje.
Semifinále proběhne tradičně v zrcadlovém sále MŠMT
8. března a finále v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 23. března.
SOUTĚŽ – Oprašte
vzpomínky a fotografie
Knížku autora Václava Šmeráka Mezi Vltavou a Sázavou
v soutěži o nejzajímavější
příspěvek
do Alman a c h u
Ohlédnutí,
který bude
věnovaný
vzpomínkám
na
vystěhování obyvatel Benešovského
okresu za II. světové války,
získal:
Pan Milan Kučík z Chrástu
nad Sázavou
Soutěž byla vyhlášena
19. ledna v druhém letošním
vydání Našeho REGIONU.
(red/mk)
4
plesy, krása a zdraví
www.nasregion.cz
Také bojujete s nadváhou?
Známe to téměř všichni.
Nový rok v plném proudu
a myšlenky upínající
se ke snaze zbavit se
přebytečných kilogramů.
A vůbec nezáleží na
tom, zda jsme je získali
v období nedávných
vánočních svátků, nebo se
k nám přimknuly tak nějak
plíživě, kilo po kilu
v letech minulých.
A
IČK iji tu
už
ĚZD
V
V prvním ročníku
íku jsme se
ší H po roce ce, zájlep
e
n
a ne že si zas er plný ta
t
všichni těšili, až oslavíme
a
k
olk
več
to,
é Ob
lovsk ma- Nik se na , :D A na oholu…☺ šné vstá
k
ráce
4 roky tvrdé práce
e
v
e
n
ším
kru
alk
vůj
vy“
čníku n prožijí s amys- Tě inutu slá ho toho no bude
ro
maturitním
o
é
e
z
á
íh
k
m
r
d
e
aturitn kteří za tý C Karlov s bavy… ,, vy a něja toho, že ě. ☺
plesem.
v
,
nti m
o
K
ba
žáka
m se
a hla
Stude akademie šovském čeho mají
spolu
bává adrem n
e
Netušili jsme
O
ní
z
n
u se
d
e
a
o
y
b
í
h
h
k
c
s
ta
těš
ábav ný šaty. e po
sv
í
z
u
e
le
n
s
d
u
p
á
u
í
o
o
v
b
však, jaké
přijd
turitn tím, na c
úžas
olečn
ná a
d
Kíťa se na sp í a na ty toho, co
prave k.
s ním budou
leli na
nás)
án
a
ě
udu u
ím
ča
, že b jako člov každá z na Těš a šerpov ůlnočko
to
ik
a
K
n
e
n
p
o
at
starosti.
ma,
k jak
e bud
nám
ypad
ím se
ru.
Zdeňka Matoušková, poradce výživy
a kondiční diagnostiky
Navštívila jsem poradnu výživy a kondiční diagnostiky INNERA FIT v Benešově a zeptala
se výživové poradkyně Zdeňky
Matouškové, jak na to.
Co vlastně nabízí poradna
výživy?
Poradna výživy a kondiční diagnostiky nabízí poradenské
služby formou individuálních
konzultací. Většina z nás už ví,
že žádné zázračné pilulky či
jiné přípravky slibující rychlý
a bezpracný úbytek na váze
dlouhodobě nefungují. Pracuji tak, aby výsledek byl trvalý,
bez Jo-Jo efektu a abyste se při
hubnutí cítili dobře, bez únavy
a podrážděných nervů.
Mnozí jsou si jistí, že to
zvládnou sami…
Přesně tak, hladovka každé
pondělí a prvního a při úplňku… „Budu jíst málo, k obědu si dám rohlík a doženu to
večer, to mám stejně největší
Poradenství výživy je nyní
v každém druhém fitness centru, v čem je to u vás jiné?
S fitness centry spolupracujeme, máme přeci stejný cíl
pomoci klientům na cestě za
štíhlejším a zdravějším tělem.
Naše poradna je součástí soukromého zdravotnického zařízení MUDr. Kuchaře, specialisty vyhledávaného pro léčbu
interních nemocí, takže je tu
profesionální návaznost i špičkové vybavení.
Pořád se usmíváte, nabývám
dojmu, že práce výživového
poradce je zábavná.
Pracuji v preventivní zdravotní péči 12 let, absolvovala
jsem studium výživy a osobního trenérství a tahle práce mě
obrovsky baví. Mám to štěstí,
že mohu v praxi sledovat, jak
se klientům snižuje velikost
kalhot, zlepšují zdravotní parametry a hlavně zvyšuje sebevědomí a životní elán. Mám
ráda tohle motto: ,,Člověk si
má udělat čas na své preventivní zdraví, aby si ho nemusel
dělat na svoji nemoc.“
Text a foto: Miroslava Kačerová, PR
hlad a čas se najíst. Přes den
pár káviček, večer pivko a pitný režim je vyřešený. A pohybu mám přeci v práci až dost.“
Přeháním, nebo jste se tu také
našli? Naštěstí už většina lidí
tuto problematiku nepodceňuje a je si vědoma důležitosti
správného stravování a všeho,
co k tomu patří. Nejen pro účely redukce váhy, ale zejména
pro své zdraví a dobrou psychickou i fyzickou kondici.
Jednoduché řešení – nejíst?
Naopak! Hlavní zásada zní: nehladovět! Jíst pravidelně a v takovém množství a složení živin,
jaké právě vaše tělo potřebuje.
Právě proto je alespoň na začátku vašeho snažení dobrá odborná spolupráce a neexperimentovat se svým tělem a zdravím.
Svou významnou roli hrají také
specifické a zdravotní problémy, kterým je třeba se ve stravovacím režimu přizpůsobit.
INZERCE
HUBNUTÍ s odbornou pomocí
Nenabízíme zázraky, ale skutečnou pomoc!
tProfesionální analýza složení tělaWZÝFUœFOÓ[OÈUF[QPœBEVv+TUFUPDPKÓUFi
oNOPäTUWÓUVLVTWBMPWÏINPUZIZESBUBDFCB[ÈMOÓNFUBCPMJTNVT
tIndividuální výživový plán a doporučení změn životního stylu
tMonitorování krevního tlaku, rozbory krve a moči dle přání
tIndividuální konzultace a pravidelné kontroly
Programy pro nejdůležitější období v životě ženy:
„Těhotná FIT“
„Maminka FIT“
Jak jsme se chy
„V přechodu FIT“
INNERA FIT Benešov, Tyršova 828 (3. patro)
Podrobné informace na www.TeloMitFit.cz
a na tel. 773 64 88 22
V příštím vydání
Našeho REGIONU
budeme v rozhovoru se
Zdeňkou Matouškovou
pokračovat.
Dozvíme se o dětské nadváze
a jak s ní zatočit.
Pr vntíace
konzulMA!
Z DA R
Těš (snad) v
jde
eče
ě (ta y toho, ž osféra.
rpu.
Nevy rásným v
k
y
zřejm
ro še že mě n
někd se samo knu, a ta pjatá atm
k
jdu p
a
á
tom a
si pů ostudu a
ž
le
Čtvrtý ročník odstartara
Bojím e sebou fl že bude n
k
te
,
c
m
to
ž
Lu
a
é přá
e na si udělá
toval a přípravy na
toho, anizace
ny sv
ším s
že
rg
všech
ě Tě ávám se, cí.
erpo
e si
ples také. Nejprve
prd o
u mít
hrozn
b
d
in
er (š lo
O
u
e
a
m
b
s
efí
ý več
bo
Míš se, že
uk
ly do
všechny tři třídy vjely
tr
e
.
n
ě
o
d
,
d
a
u
k
prožit že mi
n
m
ím
y
k
a
š
k
ro
á
č
ě
z
h
fl
,
T
o
vlasů kvůli tématu plesu,
he
se
om
ebou
inu p
. D ím se na ). Bojím u. :)
o
h
a rod že tam s blekotat.
u
stnímu
nato kvůli slavnostnímu
š
u
dlo í, Tě
e
db
ebo
,
im už
Toho budu zas
zc
.
c, hu
knu s
rcholilo
nástupu a vše vyvrcholilo
a
žitek
kt těš u moji blí na tane tky a flá
ní zá šla
a
se fa
opiju
o
apeními.
půlnočními překvapeními.
í tříd
o
y
ečer tam bud áci. Také y- podp a
v
n
a
n
ž
sledn covat a p ud
te
v
M
e
o
lč
ž
lu
á
a
p
o
,
v
e
n
m dospěZ klidných a celkem
p
o
a
to
s
N
k
š
th
se n
e tan
ích v
Jo, ta evším na rodina a ka Horvá o v nás
lých lidí se rázem stala zvíTěším až budem a ten sm při ná
c
k
š
d
n
,
u
:) Pře marádi, ta ž nás Milu ukážeme, zdach,‘‘
bě štěkala
řátka, která po sobě
na to y. A taky e spadn
a
a
y
ie
k
,
v
m
h
k
ra
ž
a
e
h
o
ja
!
si no se toho, u bot :D
h več
nápady, výskala, když se poe to v
arket
ÁM!!
k
průbě taneční p ísničce ,,J ENOM N divoce
Bojím i podpate
J
k
a
let, ale také
dařilo něco vymyslet,
p
s
zve n devším v E PATŘIT budu ta
ím
m
e
D
su.
vrčela při nesouhlasu.
je, pře e NOC BU z toho, ž .pusu. :D
ž
..
n
„Nastal čas vybrat si slavnostní
proto mám je rozbiju ..
o
h
šerpu,“ znělo z úst třídních učiteStrac e si z toh
ž
lů. Za svou třídu mohu potvrdit,
pařit,
že další problém byll na světě. Norlektivu nebyla
A teď ta příjemnější čá
mální domluva kolektivu
e se rozhodli, že
i když mnohem kratší. P
na místě, tudíž jsme
né šerpě čárku
nové s plesem nemají problé
každý z nás dá k jedné
j í tak
t k ta
t zvíí
vezmou sii sako
k a vypadají
d jí ffa
a kde jich bude nejvíc,
tězila. Další povinností na plese je cena, nakonec se z nich vyklubalo tasticky. Ale co naše milé dám
fotograf, jehož jsme si vybrali pro přes 600. Studenti obcházeli spon- Už od září jsme si vybíraly ša
naši třídu hned na začátku všech zory a doslova žebrali o nějaký ten abychom měly co největší výb
příprav. Kapela byla naštěstí ob- dáreček do tomboly. Někteří lidé a také účes, líčení, doplňky a d
jednána předem naší školou, ale byli vstřícní a někteří s nepříjem- ší nezbytně nutné věci pro sleč
moderátor byl vskutku oříšek. ným výrazem ve tváři nedali nic našeho věku.
Navrženi byli moderátoři z rádia, a skoro nás vyhodili. Začala mra- Nakonec jsme však vše zvlá
Dalibor Gondík a jiní. Nakonec venčí práce. Ceny se rozdělovaly a teď už se jen těšíme, jak si p
se přeci jen ukázalo, že jsme eko- do velkých, které jsou jednotlivé, společně se svými rodinam
nomové a vybrali nejlevnějšího a malých, které se postupně balily přáteli, spolužáky, ale i učit
adepta, totiž Lejlu Abbasovou.
do balíčků. To vše se navíc psalo užijeme.
Michaela Černá, 4.C OA Nevek
Nejjednodušším výběrem pro nás do počítače.
byly skleničky. Skoro za zády
kluků jsme vybrali krásné
skleničky na šampaňské, protože jinak bychom poletovali
na plese s půllitry a pivem.
Nejvíc práce jsme však poznali na tombole plesu. Zprvu se zdálo, že bude jen jedna
PR
Dvě ženy a čtyři měsíce péče ke zhubnutí a zlepšení kondice
Prvních 10 dnů ve FIT 4 SLIM a Expresce
Poprvé jsme se setkali s Petrou
a Renátou v pondělí 30. 1. Prvním krokem byla diagnostika
u výživové poradkyně a také
u masérky, abychom zjistili
potřebné vstupní údaje a zaznamenali počáteční hodnoty
Petry a Renáty. Společně jsme
vyplnili i dotazník sestávající z otázek týkajících se jejich
zdraví, možnosti přípravy jídla a pohybové aktivity. Obě
obdržely pro prvních 10 dnů
plán návštěv našeho centra
pro ženy - cvičení a masáže 3x
týdně a 1x týdně kontrola u výživové poradkyně.
daly všechny kardiostroje - cross
trenažér, chodící/běžecký pás,
rotoped-ergometr.
SlimBelly
pás jim při cvičení masíruje a cíleně prokrvuje oblast břišních
partií, a tím pomáhá k rychlejším úbytkům v oblasti břicha.
Před cvičením podstupují masáž přístrojem Vacupress Niod,
který pomáhá redukci celulitidy,
podporuje hubnutí a pomáhá
odplavení škodlivin z těla. Renáta a Petra dostaly i domácí úkol.
Týden měly zapisovat kompletní stávající jídelníček a donést
ho na příští sezení k výživové
poradkyni.
Kardiozóna se SlimBelly
Výživové poradenství
První týden ve cvičebním plánu
zahájily obě cvičením v kardiozóně se SlimBelly pásem. Vystří-
Druhý týden začal odevzdáním
domácího úkolu a konzultací
u výživové poradkyně. Tento
krok je důležitý k tomu, abychom věděli, co jí, kolik přijímají energie a živin. Prvotní
rozbor stávajícího jídla s ohledem na zjištěné hodnoty bazálního metabolismu, množství tuku a svaloviny v těle je
základním kamenem kvalitního stravního plánu. Čím přesněji a důsledněji je vypracovaný domácí úkol, tím lépe se
výživové poradkyni pracuje při
vypracování jídelníčku.
Kruhový trénink
Do cvičebního plánu přibyl
trénink v Expresce. Jedná
se o kruhový trénink, kdy se
v rámci kruhu procvičí celé
tělo, střídá se posilování na
pístových strojích a cvičení
a aerobním stanovištích. Po
každého věku!
Otevřeno každý den
www.fit4slim.cz
tel. 734 408 005
Pražská 295, Benešov
Až o 8 cm menší břicho
za 4 týdny – SlimBelly®
Expreska, 30 minutový trénink
pro ženy
Výživové poradenství
Masáže
cvičení pro děti
a cvičení pro
ženy 50+
Pro ženy
NOVINKA
INZERCE
cvičení je nutné se i řádně protáhnout, provést tzv. strečink.
Cvičení v kardiozóně se SlimBelly i masáže pokračují.
A co na rozjezd říkají samy
účastnice?Renáta Rezková, 33
let: Jedním slovem - spokojenost, cítím se "našlápnutá",
ve FIT 4 SLIM dobiju energii,
povzbuzuje mě to. Nejvíce mě
baví zatím cross trenažér s pásem SlimBelly, to mě opravdu
chytlo. A navíc je tady příjemné
prostředí, přátelská atmosféra.
Personál, ať je tam jakákoliv
trenérka, je příjemný, vždy
pomůže, odpoví na jakýkoliv
dotaz. Masáže jsou super, vždy
mě zahřejí, uvolním se. Masérka Jana Burdová má zlaté ruce.
Petra Jedlanová, 39 let: Jsem
nadšená, chytlo mě to, nedovedu si den bez návštěvy FIT
4 SLIM a Expresky představit. Spolupráce s týmem FIT
4 SLIM a Expresky se mi líbí,
už se těším na úspěchy. Baví
mě úplně všechno - cvičení se
SlimBelly, Expreska, masáže,
výživové poradenství. Jedno
bez druhého by nešlo.
Příště se dozvíte, jak Renátě
a Petře chutná s novým jídelníčkem, jaké masáže přibyly
a jak cvičí. Přijďte také cvičit,
možná je ve FIT 4 SLIM poJana Česáková
tkáte.
Čtvrtek 16. 2. 2012 • BEN 4
Líčení pro letošní rok
hystali…
ystali…
Už vás nebaví líčit se jen v jednom stylu? Máte pocit, že to
chce nějakou změnu? Jestliže to
zvládáte samy, nezapomínejte,
že i v letošním roce stále platí
jedno – rozlišujte mezi denním
a nočním líčením. A hlavně –
každá příležitost si žádá své.
Pokud jdete například na pohovor, doporučuji dokonalý
make-up na sjednocení pleti,
lehce zdravíčka, aby pleť vypadala svěže. Oči malujte raději
jemně, zvolte třeba jen řasenku a jemné stínování v béžových či lehce zlatavých tónech.
Pusu zvýrazněte jen leskem.
Pokud jste hodně zaměstnaná
žena a vyžadujete stále upravený vzhled, zvolte permanentní
make-up.
Na plesy převládá výrazné lí-
nění,
pová u
o
ouzn
čení s výrazně nalíčenou pusou a kouřově orámovanýma
očima. Ale pozor, zapomeňte
na tužky na oči. Rámování očí
provádějte stínem, líčení pak
začistěte měkkým stínováním,
jako by stíny nekončily. Tvrdé
orámování očí se již nenosí.
Nezapomínejte na co nejdelší řasy (klidně umělé), a to
nejlépe i s kamínky. Metoda
lepení řas – řasa na řasu vypadá dokonale a na očích vydrží
až 4 týdny. Stále jsou v módě
metalické barvy, a to i na nehtech, ale červenými, fialovými
a béžovými tóny nic nezkazíte. Trend béžové manikúry už
se rozšiřuje i k nám. Nehty se
nosí spíše delší, tvar je užší lehce čtvercový.
Na jaře se pak bude nosit co
ím se
. Těš
e
m
e
p
a
lem.
de ko a zlou
p
ástu
nejvíce neonových a kyselých tónů. A to jak v líčení, tak
i v manikúře. Nejvíc in bude
žlutá, fuchsie, zelená neon,
pink a oranžová. Ano, vrací se
nám do módy neonové barvy
80. let.V líčení však doporučuji soustředit se jen na jednu
partii. Třeba jen na líčení očí
a pusu pak nechte jen v natural
stylu. V tomto módním trendu
bude opravdu platit – méně
znamená více.
Pavlína Ziemba
INZERCE
SVATEBNÍ LÍČENÍ
pro nejkrásnější den
ve Vašem životě…
nechte si vytvořit SVATEBNÍ IMAGE
na míru
kompletní poradenství v péči
o pleť „VSAĎTE NA KVALITU“
svatební líčení včetně zkoušky
zkouška a líčení v den D
v pohodlí Vašeho domova
líčení pro ostatní účastníky svatby
ást,
Páém,
anmy?
aty,
běr,
dalčny
Jitka Naušová
profesionální vizážistka
kosmetická poradkyně
Tel.: 603 932 386
e-mail: [email protected]
Schody do nebe
ádli
les
mi,
teli
klov
5
ntstude
rásy omoci
p
e ty k
enem í, nebo za aráda,
m
o
p
n
ři
m
pět p
rý
pková
ra
na ka
Ond se, až si o ž skrze vti zpomíná e být dob e
z
v
s
u
Těším života, ať hezky se vinné sna tu. Také h
e
e
n
rk
těc
ského . Opravdu římné a
na pa ěv a na
h
ů
o
p
s
n
u
m
a
s
trap e vší té polovinu tomný ú
v
je
ří
který ík pošlape t, všudyp kušenost. ale těžké z
z
n
e
os
taneč a upřímn e to dobrá ě také. J ne pocit ú n
a
d
jm
ro
v
u
p
a
ře
ím
B
z
i
z
š
a
tí.
tě
es
mo
tk
je
a
m
o
s
rá
e
d
k
ž
z
ve
m
ů
lz
pár s obavy má dy mnou pitelný. M ervozitu i n
o
o
ěk
Lehké tizovat. N cela poch vidíme tu ou osvob á
z
in
d
eu
konkre terý je ale dokud n nás povětš u stále. Z
o
k
le
ž
d
,
a
bu
ů (je
kosti e plesů,
lužák bnosti zde
o
íc
p
s
s
ti
y
h
é.
žít
ic
ch
Lidsk
h naš
té po
tváříc naší), jis přirozené.
té
zcela
dí od
le
a
to
se mi
BENEŠOV - Možná se
B
vám bude zdát titulek
po
poněkud nadnesený, ale
vvystoupáte-li po točitém
sch
schodišti do prvního patra
v Be
Benešově na Masarykově
ná
náměstí v čísle popisném
154, jste tam.
FIRMA REGIONU
Maj
Majitelka
domu paní Zelenkov v roce 1993 pronajala
ková
kr
krásný
prostor s vysokými
stropy, jemnými štuky
a zelenými kachlovými
kamny sympatické paní
Janě Hvězdové. A tehdy si začala paní Hvězdová plnit svůj
sen a plní si ho s chutí dodnes.
l
S velkou
péčí, obdivuhodnou
vstřícností a milým úsměvem
provozuje obchod, nebo možná
spíše „malou galerii“ s krásnou
bižuterií a kvalitní kosmetikou.
Kdybychom měli vyjmenovat,
co vše v obchodě nesoucím
jméno Stella nabízí, popsali bychom tuto novinovou přílohu.
Vkusně zařízený interiér je však
doslova nabitý náhrdelníky,
řetízky, korálky, náušnicemi,
náramky, čelenkami, brožemi,
pásky, šátky…různých velikostí, tvarů, barev i materiálů
a mnoha dalšími doplňky, které dokáží podtrhnout upravený
zevnějšek, jedinečnost a originalitu nositelky. Krásné doplňky tu však mají i pro pány.
Co je české, to je…
Většina sortimentu pochází z dílen českých výrobců, které kvůli
kvalitě materiálů a preciznímu
zpracování paní Hvězdová preferuje. Co však v dnešní době
anonymních nákupů v supermarketech a obchodních centrech oceníte nejvíce, je ochota,
péče, odborná rada, vstřícnost
a nakažlivý úsměv místního kolektivu. Chce se říci lidský prvek.
,,Nejlepší je, když si zákazníci
přinesou oděv, ke kterému doplňky společně doladíme. Důležité je si vše v klidu vyzkoušet
a cítit se příjemně. Správně
zvolené doplňky vás rozsvítí,“
říká přesvědčivě paní majitelka. ,,Máme rády osobní kontakt
a když se od zákazníků dozvíme,
na jakou příležitost doplňky vybírají, je mnohem snazší poradit
a najít pro ně to pravé ořechové.“ Plesy, svatby, oslavy, večírky, ale i všední dny si sami můžete zkrášlit úsměvem a dobrou
náladou. Kolektiv ve Stelle vám
pomůže s tím ostatním.
Text a foto: Miroslava Kačerová
Něco pro každého
,,Pěstící i dekorativní kosmetiku testujeme s kolegyněmi
na sobě, abychom věděly, co
zákazníkům nabízíme,“ vysvětluje s úsměvem paní Hvězdová.
Vybrat si kosmetiku či vůně ve
Stelle, samozřejmě s odbornou
poradou, mohou ale i pánové.
Usměvavý kolektiv ve Stelle
INZERCE
Parfumerie › bižuterie
uterie
Stella
Masarykovo náměstí 154 – 1. patro
o
Benešov, tel.: 605 252 730
ÙYçàäëd•
×ÖáÚãm
›
åäêàYïàî
Těšíme se na Vaší návštěvu!
Pondělí – Pátek 8.30 – 17.30 hod., Sobota 8.30 – 12.00 hod.
6
auto/moto / z obcí
www.nasregion.cz
Pěknej zadek,
ek, kámo!
Znáte to, když koukáte zezadu na nějakou kočku a pak ji předběhnete
a zjistíte, že zezadu to bylo lepší. Tohle mě napadlo při prvním pohledu
na Renault Megane Grandtour. Jenomže pro letošní rok chystá
Renault nový facelift a navíc, když do auta usednete a nastartujete,
přijdete na daleko podstatnější věci.
AUTO, MOTO
je holt trochu náročnější
s dlouhým autem zaparkovat podél chodníku, si
zvyknete. Ale
Renault Megane Grandtour
Cena od 294 900 Kč
Při úvěru nebo leasingu od Renault Finance
dodatečná sleva 40.000 Kč
ších zatáčkách (samozřejmě
na sněhu) vás nemá zadek
auta snahu předběhnout.
Když jsme u toho zadku,
tak podle nás je tahle část
karoserie tou úplně nejvíc
nejlepší. Vykrojení zadních
světel, zadní okýnko do V si
zapamatujete daleko víc než
přední masku, kterou se můžete vesele pochlubit jen na
schůzce klubu nevidomých.
Ale jak už jsme předeslali na
začátku, co nevidět přivezou
Megany s novým faceliftem
i k nám do Čech a již nyní si
je můžete objednat. Podle
dostupných fotografií vypadá
mnohem lépe! Ale to je snad
jediná vada na kráse jinak zajímavého a opravdu užitečného
auta, které se rychle stane členem vaší rodiny, ať jste zatím
jen dva, nebo je vás už pět.
Zkrátka jak říkají v Renaultu,
naším hlavním cílem je zpříjemnit vám život. A s tímhle
autem se jim to určitě podaří.
Zbyněk Pokorný
Masopustní tradice nás baví
V autě se výborně sedí, je obrovské, máte pocit,
že je snad ještě větší zevnitř než zvenku.
Komfortnímu sezení pomáhá
polohování sedadel ve všech
možných směrech a velmi pohodlná a nebývale velká opěrka
hlavy. Megane Grandtour patří
s délkou přes 4,5 metru k největším, resp. nejdelším osobákům ze stáje Renault. Delší
ale zanedbatelně (o pár cm)
je pouze Laguna Grandtour
a model Latitude. Mimochodem u Renaultu se přívlastkem
Grandtour (ve firemní hantýrce Renaultu znamená kombi)
kromě Meganu a Laguny může
pyšnit ještě model Clio.
Prostor – to nejdůležitější,
co Grandtour nabízí – můžeme variabilně rozdělit na
několik částí. Potřebujete
převážet objemné předměty?
Jednoduchým pohybem stačí sklopit opěradla zadních
sedadel a přepravní kapacita
vašeho Megánka se během okamžiku zvětší na
1 567 litrů. Sklopit můžete také
opěradlo spolujezdce a vznikne tak stoleček např. na notebook. Zároveň tím získáte
úložnou plochu napříč celým
autem o délce 2,55 m. Jen pozor v Harrachově na skokany,
aby se k vám nechtěli i s lyžemi
nacpat do auta. Naštěstí, a to
jsme si vyzkoušeli důkladně jízda na sněhu nedělá Meganu
Grandtour problém, takže nebudou mít šanci vás dohonit.
Bohužel s velkým zavazadlovým prostorem přichází
i některé nevýhody. Na to, že
neustálé
telefonáty
známých, kteří potřebují
něco odstěhovat, vás donutí pořídit si sekretářku, která
vás občas zapře. Tj. vzrostou
poněkud náklady na provoz,
který je jinak ekonomický
– s šestistupňovou převodovkou vás „řadicí“ asistent na
palubní desce neustále nabádá řadit o stupeň výš a šetřit
spotřebu, jak jen to jde.
Po celou dobu našeho testování opravdu nebyla o jízdu na
sněhu nouze. Silnici od Světic
k dálnici D1, kde se bojí jezdit
sypač i v létě, jsme zmákli společnými silami na jedničku.
Megan dobře sedí a i v ostřej-
Vrbova 19a, Praha 4 – Braník
tel.: 222 769 710
e-mail: [email protected]
www.autodispo.cz
INZERCE
U Pražské plynárenské
Vaše přeplatky vydělávají
Pražská plynárenská,
a. s., jako patrně jediná
energetická společnost
v republice „úročí“ svým
zákazníkům přeplatky
z vyúčtování spotřeby
plynu. Na podrobnosti
jsme se zeptali tiskového
mluvčího Miroslava Vránka.
„Zákazníkovi je přeplatek z vyúčtování spotřeby zemního plynu za
dané fakturační období zhodnocen o více než 1 % z jeho celkové
výše,“ vysvětluje výhody přeplatků
Miroslav Vránek
Proč jste k uvedenému kroku
přistoupili?
Naším cílem je motivovat zákazníky,
aby hradili v dostatečné výši, pravidelně a včas své
zálohové platby. To
je důležité zejména z toho pohledu,
že tím podstatně
zmenšují
riziko
vzniku následného
vysokého
nedoplatku v rámci vyúčtování spotřeby
zemního plynu. Zároveň považujeme za férové nějak odměnit ty naše zákazníky, kteří
k platbě záloh přistupují odpovědně a řádně.
Můžete více přiblížit současný systém v oblasti úhrady zálohových plateb?
Naši zákazníci, stejně jako zákazníci dalších energetických
společností, hradí, v souladu
s uzavřenou smlouvou, v průběhu roku zálohové platby tak,
aby jejich celková výše co nejpřesněji pokryla předpokládanou spotřebu zemního plynu.
Mimochodem, stejně tak musíme i my průběžně platit zálohové platby svým dodavatelům.
Výše zálohových plateb pro kon-
krétní období svým zákazníkům
vždy doporučujeme, a to s ohledem na jejich roční
spotřebu a aktuální
cenu plynu. Každý
zákazník má však
možnost kdykoliv
v průběhu roku, dle
svých potřeb jejich
výši sám libovolně upravit. Tím tak
může aktivně přímo ovlivňovat, zda
v rámci následného
vyúčtování vznikne
nedoplatek
nebo
naopak přeplatek. V případě
vysokého nedoplatku se však
někteří naši zákazníci mohou
dostat do určitých problémů
spojených s úhradou a tomu se
právě snažíme, mimo jiné i úročením přeplatků, předejít.
Jakým způsobem bude zákazníkovi jeho přeplatek
zhodnocen?
Zákazníkovi je přeplatek z vyúčtování spotřeby zemního
plynu za dané fakturační období zhodnocen o více než 1 %
z jeho celkové výše. Zákazník
tak nemusí mít obavu, že jeho
peníze uhrazené na zálohách
leží tzv. „ladem“. Naopak u nás
na penězích navíc vydělá.
(red)
KAMENNÝ PŘÍVOZ
– Mrazivý leden dal
opět najevo, že zima je
tady a k ní neodmyslitelně
patří i Masopust.
V Kamenném Přívozu má
již svou tradici a v okolních
obcích zažívá úspěšnou
renesanci.
Masopustem se nazývá období,
které začíná po svátku Tří králů
a končí v úterý, jež předchází
Popeleční středě. Končí tedy
šest týdnů před Velikonocemi.
Slovo „masopust“ se dá nahradit synonymem „karneval“,
pocházejícím z italského carne
vale… A máme i původ oslav
na světě, i když u nás je jeho
slovní základ spojený s trochu
jiným loučením. Průvod masek
vyjadřujících veselí a radost,
zvířata živá, ale i jejich kopie
v kostýmech procházejí obcí za
doprovodu živé hudby.
Pestrá směsice masek
Letošní Masopust byl opět něčím jiný než ty předchozí. Do
mrazivého rána se sešlo na
55 nadšenců v maskách, ať již
doma vlastnoručně vyrobených, či vypůjčených z půjčoven. Laufr, to je ten, který celý
průvod vede, požádal pana starostu o průchod masopustního
průvodu obcí. S jeho svolením
pak medvěd, kůň, pes, žába,
kočka, beruška, cikánka, lesní
žínky, Karkulka s vlkem, myslivec, poustevník, jeptiška, farář, vodník, šašek a další a další
mohli začít veselou pouť obcí.
Živá muzika
Na co nesmím zapomenout, je
živá muzika. Bez té si neumíme
tuto taškařici představit. A klobouk dolů před partou Pepíka
Roubíčka, která s námi projde Přívozem po obou březích
řeky, Důlem na Zastávku a pak
dolů do Újezdce a zpět do Přívozu, do hospůdky U Hastrmana. Je to bratru nějakých sedm
kilometrů chůze, doplněných
spoustou krásných písní hraných na přání a s láskou. Nádhernou atmosféru prosluněného dne dokreslila vůně buchet,
koláčů, koblih a spousty dalších
dobrot, které na nás cestou čekaly. A k chuti v tom mrazu
přišlo i něco na zahřátí, konzumované pochopitelně s mírou. Až za tmy dorazil průvod
zpět k Hastrmanovi. Zde byl za
doprovodu muziky a tance zastřelen medvěd. Tím skončilo
masopustní veselí a následovala večerní zábava.
Kam s penízky
Kromě oněch laskomin, které
rozhodně přijdou k chuti, nám
místní i kolemjedoucí přispívají nějakým tím drobným penízem. Z výtěžku jsou potom
hrazeny některé náklady, jako
například kapela. A pokud se
peněz sejde víc,
a letos tomu tak
bylo, snažíme
se, jako pořadatelé, smysluplně s nimi
naložit. Naší
prioritou je
podpora
dětí, které
nás
třeba
v udržování masopustní tradice jednou nahradí. Dáme
s paní ředitelkou místní školy
hlavy dohromady a jistě najdeme způsob, jak vhodně naložit s finančním darem ve výši
5 000 Kč.
Za rok jsme tu zase
Na místě je poděkování všem,
kdo si dali práci s výrobou
masek, zahodili ostych a přišli
mezi nás. Samozřejmě musím
poděkovat všem, kteří se postarali o naše hladová volátka,
či přispěli do našich kasiček.
A zvláštní dík patří muzikantům, kteří nás po celou dobu
doprovázeli. Bez nich to prostě
nemůže být ono a já mohu už
teď můžu slíbit, že příští rok do
toho jdeme znovu.
Jiří Patera
Foto: Miroslava Kačerová
Ani arktický
mráz nevadil
CHOTOUŇ
HOTOUŇ – Lyžařský areál
stejného jména jako obec má
jednu nepředstavitelnou přednost - když svítí slunce, je celá
sjezdovka zalitá jeho paprsky
a až k večeru, kdy se schovává za
kopec, klesá v těchto dnech teploměr hluboko pod bod mrazu.
Už páteční školní pololetní volno, stejně tak jako celý víkend,
připomínala louka tak trochu
sluneční lázně, a tak kdo byl na
svahu, užíval si překrásného
lyžování, kterému ani arktický
mráz nemohl uškodit.
„Máme
Máme pořád dost zájemců,“
řekl nám hned na úvod při
naší návštěvě Jiří Němeček,
ředitel areálu, a ochotně se
rozpovídal: „Všední dny jsou
tady trochu volnější, na parkovišti je takových 60 – 70 aut,
o víkendech to je trojnásobek,
to znamená v každém autě
jsou alespoň tři lyžaři, tak to
je kolem pěti stovek lyžařů.
Jezdíme denně od 8.00 hod. do
21.00 hod., o víkendech i déle.
Navíc máte tady večerní lyžování, které je velice oblíbené
a hojně navštěvované. Parkuje
se u nás zdarma, ale s místy to
je zejména o víkendech složitější. Musí se využívat i okolí
silnice, což není moc pohodlné. Ceny máme dostupné,
ostatně posuďte: celodenní
stojí od 350 do 400 Kč, 1 hodina lyžování od 80 do 100 Kč,
optimální je podle nás tříhodinová a ta stojí od 150 do 190
Kč.“ Více se lze dozvědět na telefonu: 721 115 584 či na www.
vlekychotoun.cz
Jan Kotrba
Foto: Vít Chlumecký
fotbal
Čtvrtek 16. 2. 2012 • BEN 4
7
Přihlaste svůj tým a vyhrajte výlet na EURO 2012 nebo zájezd na Letní olympijské hry do Londýna
Školský pohár je zpět
V březnu odstartuje v České
republice jubilejní 10. ročník
fotbalového turnaje CocaCola Školský pohár.
Akce konaná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
a Fotbalové asociace České republiky je určena žákům druhého stupně základních škol
a nižších ročníků víceletých
gymnázií s výjimkou sportovních tříd. Letos poprvé se mohou přihlásit do samostatného
turnaje i dívčí týmy. Patronát
nad celou akcí převzal bývalý
fotbalový reprezentant České
republiky Jan Koller.
Elektronické přihlášky (k dispozici na www.skolskypohar.
cz/prihlaska.php) je třeba
odeslat nejpozději do 20. února 2012.
I letos se očekává účast více
než tisíce školních týmů,
což dělá z turnaje jednu
z největších tuzemských
sportovních
akcí roku. Celý turnaj se bude
odehrávat podle pravidel FIFA
a týmy se utkají v obvodních,
okresních a krajských kolech.
Nakonec nejlepších osm chlapeckých a osm dívčích družstev
postoupí do finálového turnaje,
který se bude konat 4. – 5. června 2012 na stadionu AC Sparta
Praha. Na vítězný tým chlapecké části soutěže čeká mimo jiné
odměna v podobě zájezdu na
zápas české reprezentace na
EURO 2012 v Polsku, kde se členové vítězného družstva stanou
předzápasovými vlajkonoši české reprezentace. Vítězný
dívčí tým zažije
jedinečnou
atmosféru Letních
olympijských her
v Londýně.
Jiří Hubička
Zdroj: Coca-Cola – Školský pohár
Zdravý a ambiciózní klub
Podrobné informace
o pravidlech a organizaci
turnaje Coca-Cola
Školský pohár naleznete
na stránkách
www.skolskypohar.cz
Velké fotbalové sčítání
Velmi rozsáhlý projekt se
v těchto dnech realizuje
v rámci Fotbalové asociace
České republiky (FAČR).
Ta od 1. ledna letošního roku
spustila sčítání svých členů,
konečným termínem pro zaslání vyplněných přihlášek je
29. únor tohoto roku.
Cílem projektu je vytvoření
funkční databáze. Od července
totiž budou muset být všichni, kteří se chtějí zúčastnit jakékoli fotbalové soutěže jako
dosud, členy svazu a být tedy
Pro posílení
našeho týmu
HLEDÁME
DOPISOVATELE
do sportovní rubriky.
Náš REGION
[email protected]
v databázi pod jedinečným
identifikačním číslem.
„Stále více se na různých jednáních o dalším financování
sportu, ale i při jednání s partnery současnými i potenciálními ukazuje, že je potřeba vědět,
kolik nás opravdu je,“ uvádí
v rozhovoru na oficiálních svazových stránkách generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.
Ten následně uvádí, že svaz
pracuje s tím, že český fotbal
má celkem 650 tisíc registrovaných hráčů. Nicméně
nevyvrací, že kvůli neaktualizované databázi se může
jednat o zkreslený údaj. „Zavedením členství, o kterém
rozhodla valná hromada
asociace v červnu minulého
roku, zjistíme přesný počet
členů,“ doplnil.
kého a 200 korun za dospělého
fotbalistu.„Prostředky budou
samozřejmě z velké části přerozdělené na nejnižší články
naší struktury. Kolem osmdesáti procent vybrané sumy se
vrátí zpět do hnutí na základě
principu solidarity. Tedy platí všichni, profesionální i ty
nejmenší kluby, funkcionáři,
rozhodčí, ale zmíněná velká
většina vybrané sumy se vrá-
tí na úroveň okresů a krajů,“
upřesňuje Řepka.
Sčítání fotbalu pomůže
Všichni zájemci se mohou registrovat na internetové stránce clenstvi.fotbal.cz, na které
jsou k dispozici základní informace týkající se vyplňování tří
druhů různých formulářů. Konec registrací je stanoven na
29. února.
Petr Hašek
Za poplatky různé benefity
O tom, že se k tomuto kroku
přistoupí, se rozhodlo už minulý rok v červnu. Každý registrovaný člen zaplatí příspěvek. Pro
letošní rok to bude 50 korun,
v dalších letech bude činit 100
korun za každého mládežnic-
Registrace se týká i fotbalistů z okresních
soutěží
Foto: Marek Škvor
Ještě poslední vteřiny hry a pak
už se nad táborským hřištěm
rozléhá jen závěrečné pískání rozhodčího. Diváci tu další
soutěžní zápas uvidí až na jaře.
Je 19. listopadu 2011 a fotbalisté
benešovského
„A“ týmu mužů se
výhrou 2:0 nad FK
Tábor posouvají do
čela tabulky
divize A. Alespoň na
den. Když nejbližší
pronásledovatel, SK
Horní Měcholupy,
prohrává o den později ve Voticích, první
místo v tabulce zůstává
Benešovu pro celou zimní přestávku… O benešovském „áčku,“ situaci uvnitř
klubu a také o budoucnosti
benešovského fotbalu jsem
si povídal se sekretářem klubu
SK Benešov panem Tomášem
Turkem.
Jak probíhá zimní příprava
„A“ mužstva pro jarní část
sezony?
Tým začal svou přípravu v pondělí 9. ledna. Hráči především
nabírali kondici v areálu městského stadionu. Před odjezdem
na soustředění si mužstvo zpestřilo přípravu dvěma přípravnými zápasy (Benešov vs SK
Slovan Kunratice 5:3, Benešov
A vs Benešov B 3:1). Hráči a realizační tým absolvovali soustředění v Malé Úpě od úterý 24. do
neděle 29. ledna. Podle slov trenéra Martina Bárty vše proběhlo
dle plánu.
K jakým změnám oproti poslednímu soutěžnímu zápasu
v týmu zatím došlo?
Pohyb v hráčském kádru v Benešově nebyl vůbec veliký. Na
zkoušce v Horních Měcholupech (farma Viktorie Žižkov) je
záložník Michal Kučaba. Mužstvo jsme chtěli doplnit jedním
hráčem odjinud, ale tento fotbalista dal přednost angažmá ve
třetí lize. Z našeho „B“ mužstva
jsme pozvali do přípravy prvního týmu tři fotbalisty.
Krédem klubu je dobrá práce
s mládeží. Daří se vám zabudovat některé dorostence do širšího kádru?
Toto je běh na dlouhou trať. Naštěstí v novodobé historii benešovského fotbalu od samého počátku nebyla mládež na druhé
koleji. Jinak bychom těžko dnes
měli v kádru mužů všechny loňské dorostence. Jinými slovy, ze
35 fotbalistů v kádru mužů jich
je 90 % odchovanců.
Když si čtu o benešovském
fotbale, navozuje to ve mně dojem, že v klubu všechno „klape.“ Klub
má podporu města
a řady místních
podnikatelů. Práce
s mládeží je na vysoké úrovni, stejně
tak i práce vedení.
Je něco, čím byste mi
můj dojem vyvrátil?
Klub je sice zdravý
a ambiciózní, ale za
vším hledejte spoustu
práce několika málo lidí
z vedení klubu ve svém
volném čase. Největší penzum práce odvádí tým ve
složení – Machač Zdeněk, Brožek Miloslav, Havlíček Petr,
Vachoušek Richard, Řejha Miloš. Bez generálního sponzora
pana Ing. Sládka bychom určitě nebyli na fotbalové mapě
vidět tak, jako jsme vidět teď.
Rádi bychom mnohem více
rozšířili spolupráci s městem
Benešov. Naše členská základna je největší na okrese, tudíž si
troufám tvrdit, že si zasloužíme
určitě větší pozornost ze strany
radnice než doposud. Nebylo
by fér zde nezmínit poděkování ostatním sponzorům našeho
klubu. Poděkování patří i všem
rodičům našich hráčů za nemalou pomoc při financování
provozu mužstev mládeže.
Jak vidíte budoucnost benešovského fotbalu?
Budoucnost
benešovského
fotbalu chci vidět samozřejmě
co nejrůžovější. Stabilizované
mužstvo jak po fotbalové, tak
po ekonomické stránce ve třetí lize (to je asi sen nás všech,
ale cesta k tomu je ještě hodně
dlouhá). Záviděníhodnou práci
s mládeží, tedy ligové soutěže
u všech věkových kategorií pod
hlavičkou tréninkového střediska mládeže s podporou Fotbalové asociace ČR a ministerstva
školství. Ambice bychom chtěli
mít vždycky co nejvyšší. Uvidíme, jak se nám je povede realizovat. Za sebe mohu říct, že pro
to udělám maximum. Vedení
klubu, všichni trenéři a vedoucí
mužstev mi budou určitě zdatně sekundovat.
Jaroslav Sládek
8
inzerce
www.nasregion.cz
)#$
!*%(+"'&
#$")!
0, *,>+,/0 -,!)" 58(,+ ?
/(,+?&) +@ 2A0;&+A <5"*: ."-1)&(4
(@ @ .5" 2"@ 2;" % (.'
/(= %*A/0" %*&*,/0.21@7/0:+!
"*@2"@2;" %*A/0" %0B"!,?"/(9%,
(.'" /@ 2: " +"> ,420")& 4) -,
/)"!+:!"."$1)?+:(.,(.,5),>"+!,@!2,1
)"0
8'"*+9 0"!4 1!" *,>+9 '"!+,
/0.++A524;,20!,@(,+ ".,(1
241>&'" *3&*8)+: %.+& " +", '"!+,
/0.++A52=;:+@+&>;:<.,2"D
>!4*1/:
!,!.>"0 #,.*8)+: +8)">&0,/0& ,5+8*"+:
,@52=;"+:+8'"*+9%,@5!C2,!+A+:/0+,
2"+92=;"+8'"*+9%,
%%+"!&
#$")!
" +"*1/:
8(,+ ?
+"1
()8!82@>8!+9*-B:-!A-.,+':*0")C*
-,2&++,/0 +8'"*+9 524;,20
"!+8 /"
-,15" ,@ 58(,++,1 *,>+,/0 (0".,1 -.,
+':*0") 401 *C>" @ +"*1/: 2@ ?/,2A
,*"5"+9* ,!,: -)0+,/0& 58(,+ ?
241>:0
,( % ' %#
% !, #$ *
) # $ "!&#% #
$ ) ,"$ '& $
!!
+, '" 0, *,>+9 @ 0, &@ 2@ .8* & '"!+,%,
!,*1 /@ 404 +-B:()! /@ -B&%)9!+10:*
(@ !&/-,5& & 401 2@ !,*A 2=%)"! !,@ 5
%.!4!,@.1;+91)& "-,!
"/*:2;(
!,':0 (@ -B"(.,?"+: *3&*8)+:%, -B:.C/0
(1 +", :),29%, +8'"*+9%, 0( '( '"
/0+,2"+9 2"@ !A)"+: ?
.(0& (4 *C>" -,/01-,20 &@ 0( >"
2@ +A(0".= % 40" % +"*1/: '"!+,/0.++A
+8'"*+952=;&02C" % % "'& #$
")!) #%!
" +"*1/:
" +@ '"%, -,/,15"+: 5!
,( % $ "'&% #$ ") ! (
) #%% ) *% (
+"'&#$$
"#
,5%,!+A +"
,>+,/0 '"!+,/0.++9
%, 52=;"+: +8'"*+9%, 2@ ?/" '" /0.&(0+A
24*"5"+ 58(,+"*
,(1! *,>+,/0
'"!+,/0.++9%, 52=;"+: /(,+?&) 2@ ., "
*C>" =0 +8'"*+9 '"!+,/0.++A
52=;"+,-,15"2@0,*0,., "
"+0,2=()!
/" 1!" +8/)"!+A 0=(0 &@ , : (!" *,>
+,/0 '"!+,/0.++9%, 52=;"+: +8'"*+9%,
/(,+?:2@., "
(8(,)&2!);:<-.2
+8'"*+9%, -., +8/)"!1': : ,!,: '" '&>
/*)12+:@0,+@58()!A!,%,!4+8'"* "
@-.,+':*0")"
*# #$ ) *% ( + "'& #
$
,@
."/-
1!"*,>
+9+8'"*+95*A+&0-,15"!,%,!,1,,1
/*)12+: %/0.+
+"!,%,!+,1 '&+(
.,+':*0") *C>"
+!8)"+8'"*24-,2A!A0-,15"5@!C2,!C
/0+,2"+= %2@58(,+A
%#%
,!/00+9 +8)">&0,/0& +8'"*+: /*),124
'/,1 1-.2"+4 2@ 1/0+,2"+: 6 ,
?+/(9%, 58(,+:(1
8'"*+: /*),12
*1/: ,/%,20 ,5+?"+: 401 !."/
-,!)>: 2"@ (0".9* '" 40 1*:/0A+ ?:/
), 401 !&/-,5& " 401 2=?"0 *:/0+,/0:
@ '"'& % -C!,.4/+= % .,5*A.C 5B:5"+:
@ 242"+: 401 0!
'"%, -B:/)1;"+/02:
@.,5/%'"'& %1>:28+:
.,)9*.,5/%1
1>:28+: -.,+'09 2A & /" 0=(8 -B"!"2;:*
-B:/)1;"+/02:401(!4*C>"=0(,+(.90
+A 24*"5"+ 5-C/, 1>:28+: +-B
(C)+4
*&*,4058(51*:/E,20%,B)29-B"!
*A042"@/()"-+: %-.,/0,.8 %-,!
8)"
*1/:/*),12,/%,205-C/,2=-,?01
Uhlí Němcová
Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2
Koks ořech 2 – černé uhlí Ostrava
Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé
Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo
UHELNÉ
S K L A DY
BENEŠOV
Kvalitní uhlí
za nejnižší ceny
Při odběru 20q a více doprava do 30km zdarma.
Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00
CSJHFULB!FNBJMD[twww.uhlinemcova.cz
"+#%),+
(%%"
+,!,%,!,1)5"5*A+&0+8'"*+:/*),121
!,%,!/0.+6,?+/(9%,58(,+:
(1
.,+':*0")@+8'"* "*,%,15*A+&0
+8'"*+: /*),121 0( >" !,'!" ("@ 5*A+A
(,+(.90+:%, 5825(1 +", +%.!&0 /08
2': : 5825"( 5825("* +,2=*
" /*,
5B"'*9 >" (>!8 5*A+ +8'"*+: /*),124
*1/:=0-.,2"!"+-:/"*+A@0,2"@#,.*A
!,!0(1("@/082': :+8'"*+:/*),12A
( ) *% *% $ #% ! ) -"-%!$#
*%
"+:
8'"* 0.28 5@ /082': : % -,!*:
+"( -,(1! /" -.,+':*0") @ +8'"* "
Uhelné sklady Hostěradice
Tel.: 775 238 070, 224 282 514
+8'"*+9%, @ <%.!4 5@ -)+A+: /-,'"+8
/@1>:28+:*401+",'"'& %2=;&
8'"*
+: /*),12 *1/: *:0 -:/"*+,1 #,.*1
/"+ " 12"!"+= % +8)">&0,/0: @ -:/"*
+9#,.*45-C/,1'"/,)10+:+"-)0+,/0
+8'"*+:/*),124
@-B:-!A>"+"+:/'"!
+8+!,+8'*1*8/"5@0,>"/*),12
,@+8'*14)152B"++@!,1+"1.?&0,1
Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání
dopravníkem
Volání zdarma na
800 100 487