Druhý ročník soutěže peruánských témat na ZČU

Komentáře

Transkript

Druhý ročník soutěže peruánských témat na ZČU
Embajada del Perú
Velvyslanectví Peru
La Embajada del Perú tiene el agrado de convocar al segundo Concurso sobre temas
peruanos en la Universidad de Bohemia Occidental. El tema para el año 2012 es:
"Amazonas: el río más largo y caudaloso del planeta;
nueva maravilla natural mundial"
Bases del concurso:
1. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad de Bohemia Occidental - Plzeň.
Para identificarse adjuntarán a su trabajo su documento de identificación personal y una
constancia de estudios emitida por su Facultad.
2. El participante presentará un trabajo en idioma checo o espaňol, redactado por él y con una
nota de autorización para la publicación en medio escrito o electrónico. La Embajada del
Perú podrá publicar los trabajos ganadores así como podrá invitar a los estudiantes a
exponer sus trabajos eventos académicos.
3. El trabajo tendrá una extensión de entre cinco a seis (5-6) páginas, el texto será redactado a
espacio y medio y con letra Arial 12. Adicionalmente, deberá adjuntar la página de la
carátula (con el título del trabajo, nombre del estudiante, Facultad en la que estudia) y, en las
últimas páginas del trabajo indicar las referencias bibliográficas o fuentes de información
electrónica y anexos (cuadros o mapas).
4. El trabajo será enviado al correo electrónico: [email protected]
y enviado impreso en papel por correo a:
Embajada del Perú
Muchova 9
160 00 Praga 6.
5. La Embajada del Perú evaluará los trabajos, observando dos criterios:
a. Nivel de conocimiento o dominio del tema.
b. Estilo de redacción.
6. La fecha límite para la entrega de los trabajos será el lunes 15 de octubre de 2012.
7. La entrega de los premios se realizará en una ceremonia oficial, con la presencia de la
Embajadora del Perú y de las autoridades regionales. Dicha premiación se llevará a cabo en la
Municipalidad de Plzen el día viernes 02 de noviembre de 2012.
Praga, 28 de febrero de 2012.
Embajada del Perú
Velvyslanectví Peru
Velvyslanectví Peru vám s potěšením oznamuje vypsání druhého ročníku soutěže
peruánských témat na Západočeské univerzitě. Téma na rok 2012 zní:
„Amazonka: nejdelší a nejvodnatější řeka planety;
nový přírodní div světa“
Pravidla soutěže:
1. Zúčastnit se může každý student Západočeské univerzity v Plzni. K identifikaci vlastní práce
přiloží student kopii svého občanského průkazu, či jiného průkazu totožnosti spolu
s potvrzením o studiu od své fakulty.
2. Účastník předloží svou práci buď v češtině nebo ve španělštině spolu se zmocněním k jejímu
uveřejnění v některém z tištěných či elektronických sdělovacích prostředků. Velvyslanectví
Peru vítězné práce zveřejní, případně vítěze vyzve, aby svou práci přednesli v různých
akademických centrech.
3. Rozsah práce bude mezi pěti a šesti stranami, formát textu v řádkování 1,5 a typ písma Arial,
velikost 12. Titulní strana se počítá odděleně a bude obsahovat: název práce, jméno studenta
a název fakulty. Na poslední straně práce budou uvedeny bibliografické údaje, elektronické
zdroje a přílohy (tabulky nebo mapy).
4. Práce bude odeslána elektronicky na e-mail: [email protected]
a zaslána v tištěné podobě na adresu:
Velvyslanectví Peru
Muchova 9
160 00 Praha 6
5. Velvyslanectví Peru vyhodnotí práce podle dvou kritérií:
a. Úroveň znalostí a zvládnutí zadaného tématu
b. Stylistická úroveň
6. Konečným termínem pro odevzdání práce je pondělí 15. října 2012.
7. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v prostorách plzeňské radnice dne 2.
listopadu 2012 za přítomnosti velvyslankyně Peru a zástupců kraje.
V Praze dne 28. února 2012

Podobné dokumenty

Etapa N° 1

Etapa N° 1 Cada semana o cada dos semanas los participantes del juego (los peregrinos) podrán responder a las preguntas del Concurso de español. Las respuestas serán evaluadas por puntos. Respondan en español...

Více