číslo 1, ročník 2012

Transkript

číslo 1, ročník 2012
číslo 1, ročník 2012
pravoda
j
Z
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
PODRALSKO
slovo úvodem
Vstoupili jsme do předposledního roku plánovacího období 2007 – 2013 a připadá nám, jako by to
bylo včera, kdy jsme vyhlašovali naši první výzvu.
Jsme ale u administrace již šesté výzvy, finanční
alokaci na tento rok máme rozdělenou a čeká nás
realizace vybraných projektů této výzvy a několik
málo neukončených projektů z výzev minulých.
Možná by se na tomto místě slušelo bilancovat:
za období 2008 – 2011 byly prostřednictvím
LAG Podralsko zrealizovány projekty v částce téměř
40 milionů Kč, těchto projektů bylo 79, většina z nich
je již ukončených, zkontrolovaných a proplacených
a nachází se ve fázi udržitelnosti. Nyní u nich může
následovat po dobu pěti let kontrola ex post – jedna
taková na našem území již úspěšně proběhla. V letošním roce bude realizováno dalších 17 projektů
z poslední výzvy v celkové částce 7 700 000,- Kč.
Za velký úspěch považujeme fakt, že se nám daří
plnit náš strategický plán a vybrané monitorovací
indikátory a že našim žadatelům nebyly při žádostech o proplacení a následných kontrolám projektů
nijak kráceny finanční prostředky ani uděleny žádné sankce. Svědčí to – alespoň doufám, o dobré
spolupráci žadatelů s kanceláří MAS, o dobré práci
kanceláře a správné administraci projektů. Věříme,
že se nám v tomto směru bude dařit i nadále.
O našich akcích a aktivitách se podrobně dočtete
na následujících stránkách, jednu bych však ráda
zmínila i na tomto místě: pustili jsme se do projektu,
který na první pohled nevypadal tak odvážně a složitě jako se jeví nyní: jedná se o projekt spolupráce
čtyř MAS – koordinační MAS LAG Podralsko a partnerských MAS – MAS Turnovsko, MAS Skleněný
Nový Bor a Otevřené zahrady Jičínska, který realizujeme pod názvem „Živý venkov – tradice a současnost“. Projekt spočívá v realizaci několika kulturních,
sportovních, osvětových apod. akcí na území každé
MAS a v našem případě rovněž v koupi techniky, která umožní kvalitnější a levnější pořádání těchto akcí
nejen v letošním roce, ale zejména do budoucna –
v době udržitelnosti projektu. K tomuto účelu bylo
zakoupeno pódium o velikosti 7,5 x 3,1 m, zvuková
technika, 4 prodejní stánky a párty stan pro účinkující. V době přípravy projektu a výběru této techniky
jsme ještě netušili, jakou lavinu zájmu o její zapůjčení touto koupí spustíme! Přednost samozřejmě mají
v letošním roce a v letech následujících obce a města, která jsou přímými účastníky tohoto projektu
a pomohli nám s jeho předfinancováním, za což jim
patří náš velký dík. Ve volných termínech si ale techniku za velmi výhodné ceny může zapůjčit kdokoliv
z našeho území působnosti, ceník a fota techniky
najdete rovněž na následujících stránkách. Protože
jsme na našem území vybrali 6 akcí a celkem je
jich v projektu 20 z území všech zúčastněných MAS
a většina z nich se koná o víkendech, máme až
do podzimních měsíců „o zábavu postaráno“!
A také o spoustu práce s kontrolou a zajištěním administrativních náležitostí tohoto projektu.
A ještě o jednom dříve realizovaném projektu
bych se ráda zmínila – o projektu spolupráce „U nás
je taky hezky“, v jehož rámci jsme realizovali na našem území ve dvou etapách 9 výstavních zastavení.
Ráda bych poděkovala všem obcím, která výstavní
zastavení využívají a současně plní podmínky společné smlouvy a zejména povinné publicity – nejen, že nás na akce zvou, oznamují nám jejich konání, posílají fota a uvádějí nás jako partnery, ale bez
problémů v těchto zastaveních realizujeme i naše
vlastní akce. K těm aktivním patří zejména Hamr
na Jezeře, Bělá pod Bezdězem, Stráž pod Ralskem,
Blatce a Kravaře. Ke společným setkáním využívají
výstavní zastavení v obcích Velký Valtinov a Zahrádky. Pořízené vybavení nastěhovali do nových prostor a mají funkčně využito v Jablonném v Podještědí. O to víc nás mrzí, když se o některých
dlouhodobě pořádaných akcích nedozvíme. Věříme ale, že i v tomto směru se naše vzájemná spolupráce a komunikace zlepší.
Dovolte mi, abych na tomto místě za celou kancelář LAG Podralsko popřála vám všem příjemně
strávené letní dny, klid a pohodu a poděkovala většině z vás za vaši přízeň!
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
PhDr. Dagmar Strnadová
leader
Výzva 04-01-11
V průběhu měsíce ledna a února byly úspěšně ukončeny a zkontrolovány poslední z realizovaných projektů této výzvy :
Žadatel
Název projektu
Resumé
Město Dubá
Obnova původní kamenné dlažby v ulici Malá Strana
Předláždění části ulice Malá Strana, kde v některých místech
původní kamenná dlažba chyběla nebo byla značně porušena.
Jedná se o památkově chráněné území.
Město Mimoň
Sloup s Matkou Boží v Mimoni
Projekt řešil závěrečnou etapu záchrany památky, Sloupu
s Matkou Boží, která se skládá z restaurátorských prací
na sloupu, kompletaci památky (soklu, sloupu a sochy) a její
osazení zpět na původní místo.
Město Jablonné v Podještědí
Oprava Kaple sv. Antonína – Heřmanice v Podještědí
Technickým řešením projektu byla adaptace dožilých oken
a vstupních dveří. Celkově se jedná o 15 ks oken a 3 ks
vstupních dveří.
Skiareál Podralsko, o.s.
Vybavení sportovního klubu
Cílem projektu bylo vybavení sportovního klubu
Skiareál Podralsko o.s. sjezdovou a běžeckou výstrojí v rámci
působnosti klubu (LAG Podralsko).
Město Stráž pod Ralskem
Skříň na sušení požárních hadic
Vybavení stávající hasičské zbrojnice zařízením – skříní
na sušení požárních hadic
Obec Zahrádky
Vybudování víceúčelového hřiště
Výstavba víceúčelového hřiště o rozměrech 40 x 20 m a celkové
ploše 800 m2, včetně oplocení, určeného k míčovým hrám
pro žáky ZŠ, obyvatele i návštěvníky Obce Zahrádky.
Dlažba v Dubé
Skiareál Podralsko
Sloup v Mimoni
Kaple v Heřmanicích
Skříň na sušení požárních hadic v Stráži pod Ralskem
Kaple v Heřmanicích
Víceúčelové hřiště v Zahrádkách
Výzva 05-10-11
V průběhu měsíce května 2012 byly podepisovány dohody žadatelů se SZIF pro 14. kolo přijatých žádostí na RO SZIF (naše výzva 05-10-11):
Žadatel
Název projektu
Resumé
Požadovaná dotace (Kč)
Technika na údržbu zeleně v Osečné
Zakoupená technika s využitím k údržbě zelených
ploch Města Osečná. Technika bude bezplatně
zapůjčována ZŠ a MŠ Osečná, která je příspěvkovou
organizací žádatele.
117 900,-
Město Stráž pod Ralskem
1
Pořízení techniky pro letní a zimní údržbu
veřejného prostranství
Nahrazení vysloužilé techniky na údržbu veřejných
prostranství novou modernější, což přinese zvýšení
efektivity práce i lepší výsledky ve vzhledu rozsáhlých
travních ploch a veřejných prostranství v majetku města.
531 000,-
Město Mimoň
Zefektivnění údržby veřejných ploch
v Mimoni
Pořízením nové techniky - zahradního traktoru dojde
k zajištění včasné a kvalitní údržby, snížení spotřeby
pohonných hmot, pracovních sil a zlepšení životního
prostředí.
180 000,-
Fiche
Město Osečná
1
1
2
Více najdete na www.lagpodralsko.com
leader
Město Zákupy
Pořízení žacího zahradního traktoru,
motorové pily a křovinořezu na údržbu
veřejné zeleně
Zakoupená technika nahradila původní již hodně
opotřebovanou. S novou technikou se zkvalitní
prováděné práce, odpadnou vysoké náklady na údržbu
přestárlé techniky a dojde i k úspoře času a tím lidské
práce.
117 600,-
Technika na údržbu zeleně v Brništi
Nová technika, která nahradila starou poruchovou
techniku. Nákupem nového traktoru dojde ke zkvalitnění a zefektivnění práce při údržbě veřejných
prostranství.
103 500,-
Nákup nejnutnější techniky pro údržbu
veřejného prostranství v obci Horní
Police
Zakoupená víceúčelová technika částečně nahradí
starou, opotřebovanou a na opravy náročnou
jednoúčelovou techniku. Pořízena bude pohonná
jednotka s přípojnými zařízeními na údržbu obce
a štěpkovač.
112 680,-
Nákup techniky na údržbu veřejných
prostranství v obci Kvítkov
Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství
v obci Kvítkov - zahradní traktor, zametací zařízení se
sběrným košem, shrnovač listí, sněhová radlice.
160 200,-
Nákup techniky pro údržbu veřejných
prostranství města Doks a přidružených
obcí
Nákup nové techniky – sekačka na trávu 1x, foukač
listí 2x, vysavač extrementů 1x, plotostřih 2x
100 800,-
Komunální technika pro údržbu obce
a obnova veřejného osvětlení
Nákup nového traktoru k letní i zimní údržbě veřejných
prostranství nahradí nakupované služby. Obnova
veřejného osvětlení za staré technicky dožilé. Nové
osvětlení bude vyšší kvality s nižší spotřebou elektrické
energie.
275 400,-
1
Úprava veřejných prostranství v obci
Bohatice
Odstranění sesuvu zeminy a zřízení kulturního
veřejného prostranství na upraveném místě.
100 800,-
1
1
Obec Brniště
1
Obec Horní Police
1
Obec Kvítkov
1
Město Doksy
1
Obec Velký Valtínov
Obec Bohatice
Město Stráž pod Ralskem
Obec Bohatice
Obec Brniště
Město Doksy
Obec Kvítkov
Město Zákupy
Město Zákupy
Město Zákupy
Město Osečná
Více najdete na www.lagpodralsko.com
3
Leader
V současné době byla podepsána na RO SZIF Dohoda a současně podána Žádost o proplacení těchto projektů:
• Město Stráž pod Ralskem – Pořízení techniky pro
letní a zimní údržbu veřejného prostranství
• Obec Bohatice – Úprava veřejných prostranství
v obci Bohatice
• Obec Brniště – Technika na údržbu zeleně v Brništi
• Město Doksy – Nákup techniky pro údržbu veřej-
ných prostranství města Doks a přidružených obcí
• Obec Kvítkov – Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství v obci Kvítkov
• Město Zákupy – Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně
• Město Osečná – Technika na údržbu zeleně
v Osečné
Výzva 06-01-12 (15. kolo na SZIF) byla vyhlášena
22.12.2011 a ukončena 25.1.2012 ve 14.00 hodin.
Jednání výběrové komise LAG Podralsko proběhlo
9.2.2012. Výběr projektů byl schválen Valnou hromadou LAG Podralsko 20.3.2012. Projekty byly předány k zaregistrování na RO SZIF 23.3.2012. V sou-
Do konce měsíce června budou ještě podány
žádosti o proplacení Obce Horní Police – Nákup
nejnutnější techniky pro údržbu veřejného prostranství v obci Horní Police a Města Mimoň – Zefektivnění údržby veřejných ploch v Mimoni. V červenci pak bude uzavřen poslední projekt z této
výzvy – Obce Velký Valtinov Komunální technika
pro údržbu obce a obnova veřejného osvětlení.
Výzva 06-01-12
časné době byly již předány na RO SZIF i chybníky
k zaregistrovaným projektům.
Projekty, vybrané výběrovou komisí LAG Podralsko k realizaci z výzvy 06-01-12:
FICHE
žadatel
2
město Dubá
2
Šešule
2
město Osečná
1
Požadov. dotace
460 913
Název projektu
Resumé
Klubový dům v Dubé
Vybudování nového sociálního zařízení
ve vznikajícím Klubovém domě dětí a mládeže.
Rekonstrukce půdního prostoru na boulderingovou stěnu
Dokončení úprav objektu – vybudování boulderingové stěny pro sportovní využití volného času mládeže.
981 176
Rekonstrukce objektu č.p. 72 – školka Osečná
Vnitřní rekonstrukce zrušené služebny Městské
Policie na mateřskou školku.
obec Stružnice
262 499
Pořízení techniky pro údržbu veřejných
prostranství v obci Stružnice
Nákup malotraktoru pro zlepšení prací na veřejných prostranstvích.
4
Máchovo jezero, o.p.s.
158 301
Turistický informační a navigační systém
k ubytovacím a dalším zařízením v okolí
Máchova jezera
Vybudování informačního a navigačního systému
ve Starých Splavech.
1
město Zákupy
406 800
Rekonstrukce chodníku před Základní
a mateřskou školou v Zákupech
Rekonstrukce chodníku u MŠ a ZŠ.
2
obec Kravaře
428 400
Pořízení mikrobusu – Kravaře
Nákup devítimístného mikrobusu, zejména
pro svážení dětí do školy a na mimoškolní aktivity.
4
Podralský nadační fond
275 000
Koňská stezka Podralskem – etapa Brniště,
Velký Grunov, Luhov
Vyznačení a úprava stávajících cest pro hipoturistiku a jejich vybavení mobiliářem.
2
město Bělá p. Bezdězem
450 000
Pořízení minibusu – Bělá pod Bezdězem
Nákup devítimístného minibusu.
2
město Žandov
427 498
„Děti pojďte si hrát“ - dětské hřiště v Žandově
Vybudování nového dětského hřiště s herními prvky
2
obec Plužná
354 893
Fasáda obecního úřadu Plužná
Zateplení budovy a fasáda ObÚ, v němž se
odehrávají veškeré volnočasové aktivity dětí i spolků.
1
obec Provodín
132 727
Nákup zahradní techniky na údržbu zeleně
Nákup nových sekaček na údržbu veřejných
ploch a ploch u MŠ a ZŠ.
1
obec Mařenice
271 908
Odpočinek pod Kalvárií
Vytvoření odpočinkového místa pro rodiny s dětmi.
1
obec Jestřebí
580 038
Oprava místních komunikací v obci Jestřebí
Oprava místních komunikací v obci.
1
obec Bezděz
192 960
Oprava místní komunikace
Oprava místní komunikace v obci.
1
obec Tachov
258 673
Úprava veřejného prostranství před budovou
OÚ Tachov
Vybudování zpevněných ploch, bezbariérového
přístupu a zelených ploch.
2
ČZS – Základní organizace
Kuřívody-Ralsko
282 735
Zahrádkářská kolonie Ralsko - stavba
hlavního oplocení
Podpora spolkové činnosti - oplocení nové
zahrádkářské kolonie.
1 575 000
Realizace Strategického plánu LEADER v období 2008 – 2011 v číslech
Rok realizace SPL
Skutečně nárokováno na IV.1.2. – realizace strategie žadateli
Aktuálně zbývá k proplacení
2008
7 525 239,-
0
2009
10 665 784,-
0
2010
10 293 939,-
0
2011
9 193 853,-
568 080,-
2012
7 700 000,-
7 700 000,-
45 378 815,Čerpání alokace probíhá velmi dobře, z uvedeného vyplývá, že jsou uzavřeny takřka všechny projekty až do r. 2011. Z výzvy 05-10-11 zbývá podat
žádost o proplacení pouze u tří projektů. Všechny
4
ostatní projekty již byly zkontrolovány ze strany RO
SZIF Hradec Králové i ze strany LAG Podralsko
a buď již byly nebo v nejbližší době budou proplaceny. Výzva 06-01-12 je ve fázi administrace kontro-
Více najdete na www.lagpodralsko.com
ly na RO SZIF, projekty z této výzvy budou teprve
v průběhu tohoto roku realizovány.
Leader
Fiche byly aktualizovány v r. 2011, výzva 06-01-12
byla první, v níž byly po aktualizaci otevřeny všechny fiche. V předchozí výzvě 05-10-11 byla otevřena
pouze fiche 1.
Celkem bylo v šesti výzvách podáno 138 žádostí
o dotaci do opatření IV.1.2. – realizace místní strategie. Výběrová komise LAG Podralsko doporučila
k realizaci 95 z těchto projektů.
V průběhu realizace Strategického plánu místní
akční skupiny LAG Podralsko o.s. pro program LEADER v plánovacím období 2007 – 2013 byly
od r. 2008 otevřeny všechny fiche MAS. Proti rozhodnutí výběrové komise nepodal žádný ze žadatelů v žádné z výzev odvolání.
Aktuální fiche:
Fiche č.1 Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č.2 Občanské vybavení a služby
Fiche č.3 Podpora cestovního ruchu/Z
Fiche č.4 Podpora cestovního ruchu/N
Fiche č.5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Fiche č. 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Výzva č.:
Kolo SZIF
Počet podaných projektů
Počet hodnocených
projektů
Počet vybraných projektů
1
5
19
19
14
2
7
28
27
18
3
9
28
28
22
4
12
17
17
15
5
14
11
11
10
6
15
35
35
16
138
138
95
Celkem
Plnění vybraných monitorovacích indikátorů v rámci
Strategického plánu místní akční skupiny LAG Podralsko o.s. pro program LEADER v plánovacím
období 2007 – 2013
Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie
Fiche 1:
indikátor
Měrná jednotka
Předpoklad plnění 2012
Skutečnost plnění 2012
výstavba/obnova komunikace
m
2000
2070
parkové úpravy, obnovy veřejných prostranství
m2
1200
1370
nákup techniky
ks
12
12
výstavba/obnova sítí technické infrastruktury
m
0
300
Fiche 2:
indikátor
Měrná jednotka
Předpoklad plnění 2012
Skutečnost plnění 2012
rekonstruovaná budova/část budovy občanské vybavenosti
ks
3
4
Rekonstruované/vybudované hřiště/dětské hřiště
ks
1
1
Pořízení nových prvků v oblasti volnočasových aktiv, péče o děti
ks
1
1
Fiche 3:
indikátor
Měrná jednotka
Předpoklad plnění 2012
Skutečnost plnění 2012
Nákup vybavení
ks
1
0
Propagační materiály
ks
1
0
Fiche 4:
indikátor
Měrná jednotka
Předpoklad plnění 2012
Skutečnost plnění 2012
Délka stezky
m
13000
13500
Propagační materiály
ks
5000
5000
Více najdete na www.lagpodralsko.com
5
Leader
Opatření IV.1.1. – místní akční skupina
Plánované monitorovací indikátory pro rok 2012
byly v opatření IV.1.2. – realizace místní rozvojové
strategie ve většině fichí (1, 2 a 4) překročeny, navíc
jsou realizovány projekty, které nemáme v monitorovacích indikátorech v rámci realizace naší strategie uvedeny, např. nákupy mikrobusů (2 kusy) a realizace oplocení zahrádkářské kolonie. Monitorovací
indikátory se nepodařilo naplnit pouze ve fichi 3.
V opatření IV.1.1. – místní akční skupina máme
v našem strategickém plánu naplánováno plnění monitorovacích indikátorů až ke konečnému roku tohoto plánovacího období – 2013. Aktualizace strategie
s výslednými čísly v tabulce proběhla v roce 2011.
Vzhledem k uvedenému skutečnému stavu v polovině roku 2012 lze předpokládat, že i monitorovací indikátory pro opatření IV.1.1. budou překročeny.
ukazatel
cílová hodnota 2013
červen 2012
8
5
90%
98,5% r. 2011
Aplikace komunitního plánování – setkávání
pracovních skupin
10
6
Informování veřejnosti o aktivitách MAS (tiskové
zprávy, regionální a místní rozhlas a televize)
10
6
Další čísla zpravodaje MAS
6
3
Počet vzdělávacích akcí k tematice SPL
Čerpání přidělených prostředků
PhDr. Dagmar Strnadová
Komunikace s LAG Podralsko o.s.
V uplynulých měsících bylo na území působnosti
LAG Podralsko provedeno dotazníkové šetření, zjišťující úroveň a způsob komunikace LAG Podralsko se
žadateli z řad obcí, NNO i podnikatelů na svém území. Toto šetření proběhlo v rámci evaluace v období
únor 2012 – květen 2012 . Osloveno bylo 78 respon-
dentů z řad veřejného sektoru, NNO i podnikatelů.
Návratnost byla velmi příznivá - 54 dotazníků,
tj. 69,3% z celkového počtu odeslaných dotazníků.
Vybrané údaje z tohoto dotazníkového šetření:
Využíváte výzev LAG Podralsko k podání žádostí o dotace?
Účastníte se valných hromad a dalších jednání či akcí, které pořádá LAG Podralsko?
80%
ne, neplánuji
70%
ne, ale hodlám
60%
ano, občas
ano, pravidelně
50%
40%
69% oslovených pravidelně využívá výzev LAG Podralsko k podání žádosti
o dotaci, 34 % využívá těchto výzev občas. Pouhá 4% výzev dosud nevyužila,
ale chystají se k tomu. Z uvedeného lze
vyvodit dobrá připravenost žadatelů
k využití výzev. Mezi oslovenými se nenašel žádný, který by využití výzvy LAG
Podralsko neplánoval.
30%
20%
10%
0%
ano – 45%
nepravidelně – 37%
vůbec – 17%
45% respondentů se pravidelně účastní schůzí
a valných hromad LAG Podralsko, 37% se účastní
nepravidelně. Vzhledem k rozložení oslovených respondentů (procentu členů – 55% a nečlenů 43%)
lze usuzovat, že o účast na jednání jako přihlížející
mají zájem i nečlenové LAG Podralsko. Pouze 17%
se těchto jednání neúčastní.
Jakým způsobem s Vámi LAG Podralsko komunikuje?
100%
90%
80%
70%
60%
Jaký způsob komunikace Vám nejvíce vyhovuje?
50%
40%
100%
30%
90%
20%
80%
10%
70%
0%
60%
e-mail
telefon
osobně
pošta
jiný způsob
6
Nejpoužívanějším způsobem
komunikace je komunikace
prostřednictvím e-mailu, následována ale velmi těsně telefonickými a osobními konzultacemi. Méně využívána je pošta,
jiným způsobem komunikace je
myšlen Zpravodaj a informace
na schůzích a dalších veřejných
jednáních LAG Podralsko. Toto
zjištění koresponduje s našimi
záznamy o konzultacích.
50%
Všichni respondenti preferují osobní setkání a ústní konzultaci (100%), 93% pak
vyhovuje konzultace prostřednictvím e-mailů, následuje telefonická konzultace,
důležitá pro 85% respondentů. Pro 59%
je důležité setkání na schůzi nebo valné
hromadě, pro 50% je důležitý Zpravodaj,
41% preferuje poštu a pouze 9% fax.
V návaznosti na další otázky z dotazníku
lze předpokládat, že ne všichni respondenti znají Zpravodaj LAG Podralsko.
40%
30%
20%
10%
0%
Více najdete na www.lagpodralsko.com
osobní setkání
e-mail
telefon
schůze, VH
zpravodaj
pošta
fax
Leader
Pokud máte zájem o rozšiřování služeb, prosím napište v jakých oblastech.
Pokud nemáte, pokračujte viz další otázka.
Máte zájem o další rozšiřování služeb
LAG Podralsko?
administrace všech žádostí
zpracování dotací
rozšiřování poradenství
– ZVZ, dotace
0
ano – 54%
54% respondentů (členové,
kteří jsou s prací LAG Podralsko
lépe seznámeni), má zájem
nevím – 33% o další rozšiřování služeb LAG
Podralsko. Ostatní respondenti,
kteří nejsou členy odpovídají ne nebo nevím, protože
dosavadní služby, poskytované LAG Podralsko jim
zřejmě vyhovují a považují je za dostatečné.
ne – 13%
Je pro Vás komunikace důležitým
faktorem při spolupráci s LAG Podralsko?
0,05
0,1
0,15
0,2
Náměty na rozšíření činnosti:
• Rozšíření poradenství – novela ZVZ, další DT – 22%
• Zpracování dotací – 7,50%
• Administrace všech žádostí – 5,50 %
0,25
Jen 40% respondentů přemýšlí
nad dalšími možnostmi rozšiřování služeb LAG Podralsko, přestože
rozšíření těchto služeb by uvítalo
54% respondentů.
Dále – koordinace regionu po r. 2013, právní servis
pro obce, propagace regionu, zaměření na zemědělství – drobné farmy ...
Prosím uveďte s čím jste dále spokojen/a či nespokojen/a.
Spokojenost:
• Profesionální přístup všech
pracovníků kanceláře
• Vstřícnost
• Individuální přístup
Nespokojenost:
• Finanční alokace na dané území
15%
21%
13%
10%
Celková úroveň spokojenosti s naší činností je patrná z následujícího grafu
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
velmi – 93%
trochu – 7,5%
nevím – 0%
spíše ne – 0%
vůbec ne – o%
Velmi potěšující je zjištění,
že pro 93% respondentů je
komunikace s LAG Podralsko velmi důležitá, zbylá
procenta tvoří komunikace s LAG Podralsko důležitá trochu.
Velmi spokojeni jsou respondenti s komunikací
LAG Podralsko, úrovní informací i rychlostí komunikace ve více než 85%, zbylí respondenti odpovídají,
že jsou celkem spokojeni, nikdo neuvedl, že by
s činností LAG Podralsko nebyl spokojen.
Velmi (54%) nebo celkem (39%) jsou respondenti spokojeni i s webovými stránkami.
10%
0%
velmi
celkem
nevím
komunikace
web
úroveň informací
zpravodaj
rychlost komunikace
konzultace
Se Zpravodajem jako způsobem komunikace je
velmi spokojeno 54% dotázaných. Dle vyhodnocených dotazníků lze předpokládat, že jej znají a čtou
zejména členové LAG Podralsko. Následně v otázce
spokojenosti se zpravodajem pak 30% dotazovaných je celkem spokojeno, ale 15% neví, protože
zřejmě Zpravodaj nezná. Z uvedeného lze vyvodit,
spíše ne
velmi ne
poradenská činnost
že by LAG Podralsko měl lépe rozšířit distribuci
Zpravodaje na celé své území působnosti. V oblasti
poskytování konzultací a poradenské činnosti LAG
Podralsko překračuje míra celkové velké spokojenosti s přístupem LAG Podralsko 90%.
PhDr. Dagmar Strnadová
Příprava dalšího plánovacího období 2014 – 2020
Pro nové plánovací období 2014 – 2020 nás
s největší pravděpodobností čeká řada závažných
novinek.V začátku nového plánovacího období (r.
2014) lze očekávat problémy s financováním MAS
– důvodem bude neexistence příjmových finančních zdrojů z EU a ze státu při rozběhu období.
Na tuto skutečnost jsme již delší dobu upozorňováni, avšak bez reálné vize řešení tohoto stavu. Naše
MAS již na řešení roku 2014 pracuje a má rozpracovaná řešení.
Pro celé plánovací období let 2014 – 2020 se očekává výrazný nárůst alokovaných finančních prostředků – dle informace náměstka min. zemědělství
z Valné hromady NS MAS ČR bude tento nárůst cca
o jeden řád. Tento nárůst bude zapříčiněn snahou
EU rozdělovat finanční prostředky metodou LEADER v co největší míře. MAS by tedy měly rozdělovat dotace i pro jiná ministerstva (např. MMR, MŽP,
MPO). Pro jednání o postupu tohoto rozdělování
a kontrole správnosti je v současnosti se zástupci
ministerstev a dalšími jednáno. Byl zřízen koordinátor vyjednávání (p. Pošmurný z MAS Posázaví), který
se stará o komunikaci s ministerstvy, poslanci, ...
Úkolem je přesvědčit co největší počet zástupců
o správnosti této cesty a schopnosti MAS finanční
prostředky rozdělit s minimálním rizikem chyb.
MAS se musí připravit na zvýšený zájem „lobbistů“ a zajistit přesné a průhledné řízení výběru pro-
Více najdete na www.lagpodralsko.com
jektů a toku peněz. K tomuto účelu bude sloužit
tzv. certifikace. Pracovní skupina LEADER při NS
MAS ČR v současnosti připravuje návrh pravidel –
co se bude hodnotit a jak, velký podíl na tom budou mít dotčená ministerstva, která musí vznést
své požadavky na MAS ve smyslu zajištění správnosti celého procesu hodnocení projektů a toku finančních prostředků. Do práce této pracovní skupiny jsem se zapojil, důvodem je i skutečnost, že se již
nějaký čas snažíme zajistit certifikaci naší MAS
a potvrdit tak naši kvalitu.
Jindřich Šolc
7
projekty spolupráce
„Živý venkov – tradice a současnost“
„Živý venkov – tradice a současnost“ je další z realizovaných projektů spolupráce, kde je koordinační MAS LAG Podralsko o.s. Partnerskými MAS v tomto projektu jsou: Otevřené zahrady Jičínska, MAS
Skleněný Nový Bor a MAS Turnovsko. Projekt byl
zaregistrován na RO SZIF v Hradci Králové 27.3.2012.
Na území působnosti zúčastněných místních akčních skupin probíhá celá řada různých akcí, spojujících kulturu, sportovní aktivity a mnohdy i s účastí
místních producentů. Tyto akce jsou však z velké
části pouze místního významu, bez velké propagace, aniž by byly známější v širokém okolí. Když jsme
projednávali vytvoření společného projektu spolupráce, který by nejlépe definoval cíle spolupráce –
vzájemnou provázanost projektů, zapojení partnerů
z řad obcí, měst, neziskových organizací i drobných
podnikatelů - zejména místních producentů, zvažovali jsme několik možností - vytvořit nové akce nebo
ve spolupráci s partnery využít aktivit, které v obcích
a městech již probíhají v menším měřítku bez nadregionálního významu a tyto akce zviditelnit, zvýšit
jejich návštěvnost a nabídnout bohatší netradiční
program, ve kterém by si přišly na své všechny věkové skupiny návštěvníků.
Zvítězila myšlenka, využít stávajících akcí, tyto
akce rozšířit a obohatit jejich program. Dále pak
pořídit na tyto akce nezbytné vybavení – ať již pódia, prodejní stánky, zvukovou techniku, sportovní
vybavení..., popř. stavebně upravit místa, kde se
tyto akce pravidelně konají nebo konat budou. Tato
myšlenka výrazně přispěje i k zajištění udržitelnosti
projektu v horizontu mnoha dalších let. Sníží se náklady pro pořádání akcí, budeme moci poskytnout
návštěvníkům kvalitnější program – pořízené vybavení v následujících letech přispěje k efektivnější-
8
mu pořádání akcí vzhledem k úspoře na jeho
pronájmu a tím i k lepšímu programu akcí vzhledem k úspoře na tomto
vybavení. Z akcí na našem území se jedná
o Dokskou pouť, Letní
slavnosti v Dubé, Vartenberské slavnosti ve Stráži
pod Ralskem,, Zdislavskou pouť v Jablonném
v Podještědí, Zákupské
slavnosti i Kundratickou
lávku a Svatovítskou
pouť v Osečné. Naším cílem je vytvořit na každé
akci bohatý a zajímavý
program, jehož se zúčastní zejména amatérské,
popř. poloprofesionální
spolky divadelníků a hudebníků ze všech zúčastněných MAS, předpokládáme i účast místních producentů ze všech MAS, k zajištění jak občerstvení, tak
i k doprovodnému prodeji svých výrobků na jarmarcích a trzích, které budou tyto akce doprovázet.
V jiných případech půjde např. o turistické akce –
pochody, i zde bude doprovodný kulturní program.
Zvolené akce probíhají od dubna 2012 do října
2012 napříč zájmovým územím zapojených MAS.
Místa byla zvolena s ohledem na řadu zajímavých
přírodních, kulturních, sakrálních a dalších památek v okolí, dále pak s přihlédnutím k aktivitě a spolupráci partnerů – měst, obcí a neziskových organizací v těchto místech, úspoře finančních prostředků
Více najdete na www.lagpodralsko.com
– např. nehrazení pronájmu prostor, výhodným
podmínkám pro místní producenty i vlastním zpracováním koncepce jednotlivých akcí.
K tomuto projektu se 18.1.2012 konala schůzka
s jeho partnery, na které byly projednány podrobnosti projektu, způsob nákupu a objednání služeb,
pořízení vybavení.
V návaznosti na realizaci projektu „Živý venkov
– tradice a současnost“ se rovněž uskutečnila
schůzka se zástupci obcí, ve kterých budou v rámci
projektu podpořeny tradiční akce, obsahem jednání bylo organizační a finanční zajištění projektu,
dohodnutí konečných podmínek projektu a následných výsledků projektu.
projekty spolupráce
Realizace projektu „Živý venkov – tradice a současnost“
Na jaře letošního roku se rozběhla realizace projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“. V tomto projektu probíhá spolupráce LAG
Podralsko, MAS Turnovsko, MAS Skleněný Nový Bor
a Otevřené zahrady Jičínska.
Na území územní působnosti LAG Podralsko již
proběhla 26.5. Zdislavská pouť v Jablonném v Podještědí, 16. 6. Svatovítská pouť a Kundratická lávka
v Osečné, 23.6. Vartenberské slavnosti ve Stráži pod
Ralskem a 30.6. Letní slavnosti v Dubé. Na těchto
akcích se představilo i vybavení zakoupené naší
MAS. Toto vybavení lze zapůjčit a jeho seznam,
ceny půjčovného a jeho podmínky najdete v tomto
Zpravodaji.
V letošním roce můžete navštívit ještě 18.8. Dokeskou pouť a 8.9. Zákupské slavnosti. Mimo tyto
podpořené akce projednáváme i další využití zakoupené techniky.
Zástupci LAG Podralsko navštívili také akce pořádané spolupracujícími MAS. Jako příklad mohu
uvést Den země v Běcharech a Sloupský tyjátr pořádaný v nádherném přírodním prostředí lesního
divadla ve Sloupu v Čechách.
Jindřich Šolc
Kalendář akcí
Zveme vás k návštěvě akcí a aktivit, které se konají na území Podralska, Novoborska, Turnovska
a Jičínska – akcí, které vám nabízí hudbu, divadlo,
sport, tradiční regionální výrobky i osvětu, akcí, které vám ukáží, že venkov žije!
Dokská pouť – Doksy – 18. – 19. 8. 2012
Z pohádky do pohádky, z historie do současnosti,
k tomu řemeslo, které má zlaté dno! To všechno přinese Dokská pouť!
Svijanské slavnosti – Svijany – 25. 8. 2012
Přijeďte na dobré pivo! Slavnosti probíhají v průběhu celého roku a jsou pořádané ke konkrétním výročím v obci.
Loučení s prázdninami – Běchary – 26. 8. 2012
Za zábavou i poznáním do Běchar! Odpoledne se
zábavným, soutěžním, poznávácím a sportovním
programem pro děti a doprovodným programem
pro dospělé.
Maloskalský jarmark – Malá Skála – 1. 9. 2012
Pro kutily, zahrádkáře, ale i za zábavou! Setkání regionálních řemeslníků, umělců, pěstitelů a chovatelů. Návštěvníky zde čeká bohatý program. Program pro děti (pohádky, lanové centrum, jízda
na koni, soutěže), soutěž Maloskalská marmeláda.
Sychrovská pouť – Sychrov – 2. 9. 2012
Na pouť i zámek do Sychrova! Tradiční venkovská
pouť doplněná řemeslnými trhy.
Více najdete na www.lagpodralsko.com
Zákupské slavnosti – Zákupy – 7. – 8. 9. 2012
Zábava pro celou rodinu a k tomu překrásný zámek
v Zákupech! Jarmark – trh místních produktů, hudební skupiny, divadelní soubory, sportovní utkání,
historické pojetí – šerm, turnaje, historické tržiště,
dobová vystoupení – hudba, tanec, divadlo pro děti
i dospělé, ohňostroj.
Přehlídka amatérské divadelní tvorby
– Dětenice – 6. 10. 2012
Divadelníci – do Dětenic! Přehlídka amatérské divadelní tvorby pod širým nebem v přírodním amfiteátru s podiem. Veřejnosti se představí i místní
ochotnický spolek Korálka, který se pravidelně zúčastňuje v rámci Východočeské přehlídky venkovských divadelních souborů přehlídky amatérských
souborů „Miletínské jaro“
Svátek jablka – Pěnčín – 25. – 28. 10. 2012
Sadaři a zahrádkáři, chovatelé i domácí kutilové, nenechte si ujít Svátek jablka! Výstava jablek doplněná
výstavou nimrodů, včelařů a chovatelů exotického
ptactva. Akce je doplněna ukázkou tradičních řemesel – paličkování, malování perníčků apod.
9
projekty spolupráce
Připravované projekty
spolupráce
Dne 27.03.2012 byla zaregistrována Žádost
o dotaci z opatření IV.2.1. Projekty spolupráce Programu rozvoje venkova s názvem „Venkov v záři
reflektorů“, koordinační MAS jsou Otevřené zahrady Jičínska, partnerské MAS LAG Podralsko
a MAS Turnovsko.
LAG Podralsko je partnerskou MAS rovněž v projektu „Památky a jejich budoucnost“. I tento projekt byl zaregistrován 27.3.2012 a KMAS je v tomto
projektu MAS Turnovsko. Další partnerskou MAS je
MAS Skleněný Nový Bor.
Miroslava Váradiová
Největší kulturní událost Libereckého kraje výstava Beatlemánie!
ve výstavním zastavení, realizovaném v rámci opatření IV.2.1.
projektů spolupráce LAG Podralsko!
V prostorách mimoňského Domu kultury Ralsko
byla na konci dubna zahájena výstava Beatlemánie!, kterou vytvořilo Národní muzeum a byla prezentována v Českém muzeu hudby v Praze a Moravském zemském muzeu v Brně. Výstava mapuje
historii skupiny Beatles, osudy členů skupiny
po jejím rozpadu a fenomén revivalových skupin.
Nedílnou součástí této expozice je ukázka jak slavní „brouci“ ovlivnili nejen hudební scénu, ale většinu obyvatel tehdejších obyvatel Československa.
Část výstavy mapuje události Pražského jara 1968,
některé stěžejní události lze shlédnout na audiovizuálních smyčkách.
Ve foyer návštěvníky vítá obří žlutá ponorka. Vystaveny jsou dobové zpěvníky, články, LP desky,
fotografie, autentické hudební nástroje, oděvy či
předměty z běžného života. Vzniklo zde malé hudební studio s mixážním pultem, v němž si ná-
vštěvník může sám vyzkoušet práci zvukaře skupiny Beatles, box pro poslech hudebních ukázek
a využito je i promítací plátno pro projekci filmu
Perný den.
Během výstavy je možné si mnoho dobových
předmětů přímo „osahat“ a vyzkoušet.
Pro zanechání vzkazů je připravena kopie Lennonovy zdi na Kampě.
Na výstavě lze rovněž zakoupit upomínkové
předměty vztahující se ke kapele Beatles.
Reportáž ČT 24: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/173997-v-mimoni-se-probouzi-dalsi-beatlemanie/
Více informací naleznete na webových stránkách:
• www.mestomimon.cz
• www.bugles.cz
• www.beatlemanie.cz
Z dění v dalších výstavních zastaveních
Obec Blatce: výstavní zastavení v této akci lze
nazvat „multifunkčním“. V turistické sezóně si zde
mohou prohlédnout zajímavosti z obce a její historie turisté, kteří zde zjistí rovněž informace o památkách a zajímavostech v okolí. K cvičení s míči se
na tomto místě pravidelně schází místní ženy, dále
se zde konají tradiční zábavy, svatby a 12.5.2012
zde byla také zajímavá přednáška o Chile a jeho
hvězdné obloze.
www.blatce.cz
Obec Velký Valtinov: ve výstavním zastavení se
pravidelně scházejí zastupitelé obce k jednáním,
konají se zde posezení důchodců, ve vitrínkách
jsou s obměnou vystavovány ruční práce místních
obyvatel – krajky, kraslice, výrobky z medu…
Na tomto místě probíhají rovněž často jednání Mikroregionu Podralsko.
www.velkyvaltinov.cz
Hamr na Jezeře: zdejší výstavní zastavení je jedno z těch, které využíváme často za LAG Podralsko
– velké prostory a příjemné zázemí jsme využili i letos při školení k novele Zákona o zadávání veřejných zakázek 4.dubna 2012, celkem se sešlo
37 účastníků a prostory jsou skutečně účelově vybaveny vhodnou technikou.
10
17.3.2012 byla pořádána oslava MDŽ s hudbou,
konají se zde zastupitelstva obce i tradiční zábavy.
www.obechamr.cz
Jablonné v Podještědí: ze Zámečku Pachtů
z Rájova bylo výstavní zastavení přemístěno
do vestibulu nově zrekonstruované budovy městského úřadu, ve vitrínkách najdete prezentace
dnes už našich regionálních výrobců – paní Grolichové s keramikou z Heřmanic, další místní produkty a mnoho informačních materiálů.
http://www.jablonnevp.cz/
Stráž pod Ralskem: výstavní zastavení je pravidelně využíváno k jednání zastupitelstva města,
probíhají zde setkání s občany, poslední 20.2.2012;
v březnu zde proběhlo jednání odborů s.p.DIAMO.
12.6.2012 se zde konal koncert ZUŠ Mimoň,
ve dnech 15. – 25.6.2012 zde byla ke shlédnutí výstava kreseb a plastik p. Milana Výboha.
www.pandasport.cz
Bělá pod Bezdězem: výstavní zastavení slouží
jako městská expozice, zaměřená na historii zámku
a regionu a rod Valdštejnů.
Tak jako v loňském roce, jsou ve výstavním zastavení připraveny dvě výstavy. První byla zahájena
Více najdete na www.lagpodralsko.com
vernisáží 5. května 2012. Je věnována místnímu
malíři J. A. Bubákovi (200 let od narození) a nazvána „Obrazy s příběhem.“ Výstava byla uspořádána
ve spolupráci s Diecézí Litoměřickou, farností
v Bělé pod Bezdězem, Národním muzeem, divadelním oddělením a Muzeem Mladoboleslavska, pobočkou v Bělé pod Bezdězem. Tuto výstavu zahájila
PhDr. Květa Křížová a potrvá do 31. července 2012.
Od 1. srpna 2012 bude zahájena výstava „Tajemné
podzemí“ o průběhu a závěrech záchranného archeologického výzkumu na zámku v Bělé pod Bezdězem v letech 2011 – 2012. Výzkum prováděla fa.
ZIP (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s.) z Plzně, jejichž pracovnice tuto
výstavu zahájí. Výstava vznikla ve spolupráci s touto firmou a potrvá do 30. září 2012. Třetí krátkodobá výstava, putovní „Máchovské imprese“ (třináct
plastik na téma K. H. Mácha) doplní stálou expozici
v prvním sále od 1. července 2012. Tato umělecká
díla vznikla na 25. ročníku Dřevořezání v Doksech
a putovní výstava je pořádána pod záštitou Svazku
obcí Máchův kraj. Návštěvnost expozice přes sezonu je cca 1000 návštěvníků. Sezona: otevřeno květen, červen, září – soboty, neděle a svátky; červenec
a srpen- každý den.
http://www.mkzbela.cz
Z NAŠICH MIKROREGIONŮ
Svazek obcí Peklo
Zástupci Svazku obcí
Peklo se sešli na svém jednání v úterý, 28. 2. 2012
v zasedací síni OÚ v Zahrádkách. Na programu
byla kromě schválení rozpočtu na rok 2012 a členského příspěvku v částce 5,-Kč/občan na rok 2012
i řada důležitých informací:
Pan Studený, který má na starosti agendu veřejné služby na Úřadě práce v České Lípě podal členům
Svazku obcí Peklo základní informace o veřejné službě. Veřejná služba je činnost, za níž pracovníci nedostávají mzdu. Jde tedy o bezplatnou pracovní sílu
pro obce. Má vliv také na výši příspěvku na živobytí
u lidí, kteří ho pobírají déle než šest měsíců – nedochází u nich k poklesu této dávky na existenční minimum. Veřejná služba spočívá nejčastěji např.
v udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Členové svazku byli informováni o organizaci
výkonu veřejné služby, nutnosti uzavření smlouvy
a pojištění pracovníků. Při počtu osm a více pracovníků má tyto pracovníky na starosti koordinátor
veřejné služby, při menším počtu pak organizuje
činnost těchto pracovníků starosta obce nebo jím
pověřená osoba. Informace o veřejné službě vyvolaly mezi přítomnými velmi živou diskuzi, týkající se
organizace této činnosti, výměny pracovníků, řešení jejich případného porušení povinností, právního
vztahu a pojištění v případě nehody nebo poškození pomůcek pro výkon veřejné služby. V současné
době začínají s veřejnou službou i obce Svazku obcí
Peklo. Z obcí svazku mají podepsanou smlouvu
obec Zahrádky a městys Holany.
Na programu bylo rovněž schválení podání žádosti o dotaci do GF 17 – POV Libereckého kraje.
Do žádosti prostřednictvím Svazku obcí Peklo dosud nebyly zahrnuty obce Kvítkov a Provodín, proto byly tyto obce navrženy do DT 7 – Integrované
projekty venkovských mikroregionů pro rok 2012.
Žádost o dotaci byla podána na opravu komunikací
v obci Kvítkov a opravu chodníku v obci Provodín.
V současné době již víme, že tato žádost uspěla
a probíhá výběr firmy, která bude opravy komunikace a chodníku realizovat. Do dotačního titulu
3 POV MMR byla podána žádost s názvem „Vyměňme si zkušenosti“, která spočívá v realizaci společných exkurzí a vzdělávacích akcí Svazku obcí Peklo
a Svazku obcí Máchův kraj a ve vydání společného
propagačního materiálu, obsahujícího nejdůležitější realizované projekty. I tato žádost byla úspěšná a v současné době začínáme pracovat na realizaci v ní uvedených aktivit.
Všechny přítomné zaujala informace pí starostky
Halasníkové o možnosti umístit v obcích kontejner
na tříděný odpad – textil. Kontejnery umísťuje
po dohodě s obcí (městem) firma Koutecký s.r.o.,
která spolupracuje s farní charitou. Nejdůležitější
podmínkou je, aby kontejnery mohly být umístěny
bezplatně na obecním pozemku. Použitelný textil
se sváží po vytřídění do charity, nepoužitelný je určen k výrobě např. hadrů nebo k další recyklaci.
Veškeré podrobné informace najdete na webových
stránkách firmy: http://koutex.koutecky.cz/.
Členové Svazku obcí Peklo se rozhodli pro opakování akce „Putující kontejner“. Tato akce, při níž
byl v loňském roce v průběhu letních měsíců v obcích svazku umístěn na dva až tři dny uzamykatelný
kontejner firmy ELEKTROWIN a.s. na elektroodpad,
proběhla úspěšně a setkala se v obcích svazku
s kladným ohlasem. Svazek obcí Peklo obdržel
za tuto akci na svůj účet částku 28 500,- Kč. Jako
doporučení pro opakování akce v dalším roce navrhují členové umístit na kontejner viditelnější – výraznější loga. Akci chceme zopakovat v průběhu
léta 2012.
Členové svazku se rovněž při svém jednání vrátili k návrhu firmy EKO Volfartice, jejíž představitelé
nás navštívili v červnu 2011 se svou nabídkou služeb. Opět konstatovali, že zakoupit do vlastnictví
svazku vlastní svozové vozidlo by bylo pro Svazek
obcí Peklo velmi problematické, navrhovali by ale
firmě, aby zakoupila svozové vozidlo ona a nabídla
obcím svazku cenu k jednání svozu velkoobjemových odpadů.
Předseda svazku pan Chvojka rovněž informoval
přítomné o návštěvě zástupců firmy AKCENTA
ENERGIE a.s., která nabízí obcím výhodnější cenové
podmínky a tím úsporu při nákupu silové energie.
Smlouvu s touto firmou lze uzavřít na dva roky. Bližší informace najdete na webových stránkách firmy:
http://energy.akcenta.eu/energie.html.
Další jednání svazku proběhne 19.6.2012 v prostorách znovu ožívajícího zámku v Horní Libchavě.
PhDr. Dagmar Strnadová
Svazek obcí Máchův kraj
Členové Svazku obcí
Máchův kraj se v letošním
roce sešli zatím dvakrát –
v březnu a v květnu 2012.
Na březnovém jednání
bylo jako nový člen svazku přijato město Zákupy.
Od ledna 2012 je na základě smlouvy poradcem
Svazku obcí Máchův kraj LAG Podralsko.
LAGem Podralsko byly za Máchův kraj vypracovány a podány žádosti do GF 17 Lbc. kraje – v uplynulém roce na poskytování poradenství a v letošním roce na opravu komunikací v obcích Máchova
kraje, konkrétně byly vybrány obce Tachov a Skalka
u Doks. Obě tyto úspěšně podané žádosti jsou již
ve fázi realizace.
V dalších letech by měl Svazek obcí Máchův kraj
převzít záštitu nad letním provozem cyklobusů.
Cyklobusy v předcházejících letech organizovalo
město Mšeno, Doksy a Dubá, stejně tak vedly i jejich trasy. Letošní rok bude stejný, jako předcházející, další jednání do budoucna probíhají s městem
Bělá pod Bezdězem.
Městem Mšeno byla svazku nabídnuta spolupráce ZŠ a ZUŠ při realizaci mimoškolních aktivit – atletické závody, společné výstavy, koncerty. Na konci
měsíce května proběhly atletické závody žáků
1. stupně ZŠ, jichž se z dalších škol svazku zúčastnili
žáci základní školy z Dubé a z Doks. Postupně v následujících ročnících se ale počítá i s 2. stupněm ZŠ.
Další aktivity svazku se odvíjí od projektu „Za Máchou s Máchou Máchovým krajem“, na který byla poskytnuta svazku dotace z ROP. V návaznosti na udržitelnost projektu budou každý rok organizovány
• pochody Máchovi v patách, vč. dotisku těchto
pochodů, ve spolupráci s MěKS Doksy a MěKZ
Bělá pod Bezdězem,
• soutěže, ve spolupráci s Muzeem a galeriemi
v ČL, MěKS Doksy a ZŠ Doksy,
• údržby informačních panelů – na základě
smlouvy o výpůjčce mezi SOMK a jednotlivými
obcemi.
Ředitelka MěKS Doksy pí dr. Mauserová upozornila členy svazku, že při svých pořádaných akcích
mohou v obcích využít některou z možných putovních výstav:
• Máchovské imprese (soubor dřevosoch
K. H. Máchy)
• Tajemný K. H. Mácha (portréty)
• Místa spatřená a milovaná (fotografie a obrazy)
• Máchův kraj poeticky – fotografie p. Kuřátka
PhDr. Dagmar Strnadová
Mikroregion Podralsko
Starostové měst a obcí
Mikroregionu Podralsko
se v prvním pololetí sešli
společně na jednáních
v Osečné, ve Velkém Valtinově a ve Velenicích.
Na programu jednání byly informace o pokračování projektů: varovný systém před povodněmi, Cyklomagistrála Ploučnice, partnerské projekty Cíl 3,
společný turistický systém na území Podralska a Žitavských hor, místní agenda 21. Na každém jednání byly zástupcem LAG Podralsko podány informace o činnosti LAG Podralsko a novinkách
v dotačních programech.
Jindřich Šolc
Více najdete na www.lagpodralsko.com
11
LAG PODRALSKO
Ceník techniky k pořádání akcí na území působnosti LAG Podralsko
Druh techniky
člen LAG
ostatní
2 000
5 000
přívěs
100
-
zvuková aparatura
300
700
párty stan
500
1 500
Poznámka
Kč/den
pódium
+ náklady na dopravu a stavbu( 12,- Kč/km – doprava; stavba a bourání pódia 3 600,- Kč celkem)
+ zvukař a doprava
+ doprava
prodejní stánek
50
200
+ doprava (cena za 1 stánek)
osvětlení
100
200
+ doprava
Akce podpořené v projektu „Živý venkov – tradice a současnost“ po dobu udržitelnosti projektu hradí pořadatel pouze
náklady uvedené v „pozn“, v letošním
roce nehradí ani tyto náklady.
Držitelé certifikátu „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“ mají
stejné zápůjční podmínky jako členové
LAG Podralsko.
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
V měsících únoru až březnu 2012 jsme připravovali ve spolupráci se základními i středními školami
v rámci výzvy Libereckého kraje do programu
OPVK dvě žádosti o dotaci:
1. projekt: „Učme se podnikat“ – projekt
v rámci prioritní osy Počáteční vzdělávání – název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje
na zvýšení možnosti uplatnění absolventů středních
škol Libereckého kraje na trhu práce prostřednictvím rozvoje jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Klíčové podnikatelské dovednosti budou rozvíjeny na základě a) získaných
znalostí z oboru podnikání b) v rámci případových
studií, vyžadujících velmi aktivní spolupráci žáků
i učitelů, kde budou moci aplikovat získané znalosti
a na základě vlastní invence rozvíjet dále své schopnosti a dovednosti. V rámci projektu bude vytvořen
3-modulový vzdělávací program s využitím ICT, kdy
důraz bude kladen na praktické příklady existujících
firem. Vytvoříme příklad fiktivní firmy od založení,
přes rozvoj, na kterém budou aplikovány poznatky
získané v jednotlivých modulech. Vznikne i e-learningová forma vzdělávacího programu, obsahující
soubory testů k jednotlivým modulům.
2. projekt: „Obec očima dětí“ – projekt v rámci
prioritní osy: Počáteční vzdělávání, název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Stručný obsah projektu: Projekt je určen žákům
ZŠ a klade si za cíl nastartovat komunitní projed-
12
návání aktivit na venkově zejména s dětmi, jako
skupinou obyvatel, která bude utvářet budoucnost venkova. Celá řada dotačních titulů, např.
z MMR přímo vyžaduje podporu spolupráce dětí
a mládeže na realizovaných aktivitách v obci, tyto
aktivity většinou končí nakreslením obrázku s jejich představou, jen v několika málo případech
uskuteční samospráva ve škole např. anketu s cílem zjistit, co by si děti přály mít za herní prvky
na svém hřišti, jak by si přály vybavit školu, jaké
volnočasové aktivity by v obci preferovaly. Podstatné rovněž je, aby již žáci na školách pochopili,
proč je v obcích OÚ, proč se volí zastupitelstvo,
jaká je funkce samosprávy, hospodaření obce, kde
získat finanční prostředky na rozvoj obcí a seznámili se se základní terminologií, včetně vazby
obce, školy a životního prostředí. Projekt bude realizován v 16 základních školách na území působnosti LAG Podralsko formou přednášek, besed,
praktických ukázek i společných akcí škol a samospráv.
K těmto projektům bylo Libereckým krajem připraveno školení, jehož jsme se zúčastnili, projekty
jsme konzultovali osobně i e-mailem, výsledky
a zveřejnění vybraných projektů budou známy cca
v měsíci červenci/srpnu.
Věříme, že tyto aktivity a rozšíření naší práce v regionu i na potřeby škol budou přínosem pro potřeby našich potencionálních žadatelů.
Miroslava Váradiová
Více najdete na www.lagpodralsko.com
Poradenství a zpracování
žádostí o dotace v dalších
dotačních titulech
I v letošním roce se na nás obraceli naši žadatelé
se žádostí o pomoc se zpracováním žádostí do jiných
dotačních titulů, než je námi administrovaná osa IV.
– LEADER. Jednalo se především o zpracování žádostí o dotace do osy III. PRV Mze, žádostí do grantového fondu Libereckého kraje a žádostí do POV MMR.
Celkem jsme zpracovali nebo konzultovali 30 žádostí, 11 se jich podaří zrealizovat, ale celkové výsledky úspěšnosti dosud neznáme, řada žádostí je
teprve ve fázi administrace a hodnocení.
LAG Podralsko smluvně zajišťuje poradenství pro
dva svazky obcí na svém území působnosti – Svazek
obcí Peklo a Svazek obcí Máchův kraj. Pro oba svazky
byly úspěšně podány žádosti o dotace – do GF 17 POV
Lbc. kraje – Integrované projekty venkovských mikroregionů. Pro Svazek obcí Peklo s partnerstvím Svazku
obcí Máchův kraj byla dále získána dotace na projekt
„Vyměňme si zkušenosti“ v částce 154 000,-Kč.
PhDr. Dagmar Strnadová
lag podralsko
Výstava Regiony ČR
Lysá nad Labem
Valná hromada LAG Podralsko o.s.
Za přispění Libereckého kraje se LAG Podralsko
a ostatní MAS Libereckého kraje v únoru prezentovaly na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem. Součástí prezentace byl společný panel a propagační
materiály jednotné pro všechny MAS z území LK
a každá z MAS si vezla ještě vlastní propagační materiály k prezentaci ze svého regionu. K prezentaci
Libereckého kraje jsme přizvali i naše regionální
výrobce, za LAG Podralsko a Regionální produkt
Lužické hory a Máchův kraj se výstavy zúčastnila
paní Grolichová s keramikou z Heřmanic a pan Bartoš s medem z Bělé pod Bezdězem.
Miroslava Váradiová
Valná hromada LAG Podralsko se konala 20.3.
v zasedací místnosti MÚ V Mimoni. Na programu
byla kromě projednání výsledku výběru projektů
Výzvy 06-01-12 také volba 2 členů představenstva,
3 členů kontrolní komise, přijetí nového člena a podání informace o postupu při rozšiřování území
působnosti LAG Podralsko včetně žádosti obce Cetenov o rozšíření území LAG Podralsko o tuto obec.
Zvláštní pozornost byla věnována informaci o přípravě na další plánovací období 2014 – 2020.
Přijatá usnesení:
Usnesení 2/2012:
Valná hromada schvaluje jako člena představenstva ing. Tomáše Rychtaříka
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení 3/2012:
Valná hromada schvaluje jako člena představenstva Luboše Pytlouna
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení 4/2012:
Valná hromada schvaluje jako člena kontrolní komise ing. Ivana Pastorka
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení 5/2012:
Valná hromada schvaluje jako člena kontrolní komise ing. Miroslava Králíka
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení 6/2012:
Valná hromada schvaluje jako člena kontrolní komise Karla Málka
Pro: 23
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení 7/2012:
Valná hromada projednala výsledky výběru výzvy
06-01-12 (14.kolo výzvy na SZIF) a způsob výběru
projektů bez připomínek
Pro: 24
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 8/2012:
Valná hromada schvaluje obec Velkou Bukovinu
jako člena LAG Podralsko o.s.
Pro: 24
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 9/2012:
Valná hromada bere na vědomí informaci o postupu rozšiřování území a souhlasí s rozšířením území
působnosti o obec Cetenov.
Pro: 24
Proti: 0
Zdržel se: 0
PhDr. Dagmar Strnadová
Školení – Novela Zákona o zadávání veřejných zakázek
– v Hamru na Jezeře
Po loňské zkušenosti a na základě velkého zájmu
našich žadatelů jsme i letos zorganizovali pro naše
členy a obce na území působnosti školení týkající se
Novely ZVZ v Hamru na Jezeře. Celkově se zúčastnilo 37 zájemců a školila stejně jako v loňském roce
paní ing. Martina Bufková – Rychecká z Liberce.
K podobným akcím většího rozsahu využíváme
jedno z několika našich výstavních zastavení, která
jsme realizovali v rámci projektů spolupráce „ U nás
je taky hezky!“.
Naše poděkování patří panu starostovi M. Dvořákovi a paní Kováčové za příjemné a vstřícné přijetí v nádherných upravených prostorách a za pomoc se zajištěním akce. Díky upraveným prostorám
vybaveným vhodnou technikou a kapacitně vyhovujícím a díky příjemnému prostředí se na toto místo vždy rádi s našimi akcemi vracíme.
Miroslava Váradiová
Více najdete na www.lagpodralsko.com
13
lag podralsko
Představenstvo LAG Podralsko o.s.
Představenstvo LAG Podralsko se sešlo ke svému jednání 24.5. Na programu jeho jednání bylo
projednání zápůjční smlouvy na pronájem techniky a výše půjčovného, volba předsedy LAG Podralsko o.s. a aktuální informace k letošnímu hodnocení MAS, k výzvě 06-01-12, k projektu
spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“
a k návštěvě Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje na území působnosti LAG Podralsko.
Usnesení z jednání představenstva:
Usnesení: Členové představenstva LAG Podralsko o.s. souhlasí s výše předloženým návrhem půjčovného za pronájem zakoupené techniky.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Členové představenstva LAG Podralsko o.s. navrhují pana ing. Rychtaříka jako předsedu LAG Podralsko. o.s.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
PhDr. Dagmar Strnadová
Výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje – 4.6.2012
čas i na návštěvu další zajímavosti v Doksech – Muzea Čtyřlístku, které je hojně navštěvované jak dětmi, tak i starší generací – všichni měli ještě v dobré
paměti jména všech postaviček kresleného komiksu. Závěr výjezdního zasedání proběhl ve Starých
Splavech, kde jsme mohli ještě doplnit informace
o činnosti LAGu Podralsko a také zodpovědět případné dotazy k naší činnosti.
Bylo mnoho míst na našem území, které jsme
ještě mohli navštívit a pochlubit se jimi, ale časový
harmonogram nám to již neumožnil. Proto doufáme, že se s Výborem hospodářského a regionálního
rozvoje Lbc. kraje setkáme zase příští rok.
Jménem všech zúčastněných bychom tímto také
chtěli poděkovat všem, kteří nám v tom dni umožnili vstupy na daná místa, poskytli výklad, či se s námi
této exkurze účastnili a věnovali nám svůj čas.
Miroslava Váradiová
Ve dnech 4. – 5. 6. navštívil území Svazku obcí
Máchův kraj a LAG Podralsko Výbor hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje. Měli
jsme možnost - podobně jako v loňském roce –
představit některé z našich projektů realizovaných
v navštívených obcích a ostatní zajímavé kulturní
a přírodní památky. Součástí exkurze bylo i město
Bělá pod Bezdězem, které se nachází na území LAG
Podralsko, ale patří již do Středočeského kraje
a pyšní se nádherně upraveným náměstím z ROP.
Na zámku jsme se pochlubili jedním z devíti našich
výstavních zastavení realizovaných v rámci projektů spolupráce „ U nás je taky hezky! – II. etapa“
a rovněž jsme zajistili prohlídku muzea o patro
níže. Celá tato exkurze byla obohacena i o prohlídku nádvoří zámku a přilehlé kaple. Ze zámku jsme
zamířili na Vrchbělá na prohlídku sportovně – rekreačního areálu.
Z Bělé pod Bezdězem jsme pokračovali do obce
Tachov, kde jsme ukázali vhodně a účelově vynaložené dotační prostředky – úpravu okolí obecního
úřadu, zastávky autobusu, kapličky a také proběhla
návštěva místní roubené chalupy, která je v soukromém vlastnictví a poskytuje i zázemí pro ubytování
při rekreaci v okolí Máchova jezera. Z Tachova pokračovala exkurze vyjížďkou parníkem po Máchově jezeře do přírodní rezervace SWAMP. Díky příjemnému odbornému výkladu jsme se o tomto
místě dozvěděli mnoho zajímavostí a měli jsme
štěstí na kvetoucí lekníny i na spatření několika
druhů zajímavých masožravých rostlin.
Při návštěvě Máchova kraje jsme neopomněli ani
město Dubou, kde byla pro nás připravena pro-
14
hlídka rekonstruovaného okolí a multifunkční zahrady MŠ a návštěva místní šatlavy, která je součástí budovy radnice. I přes nabitý program nám vyšel
Šešule v periodiku VENKOV!
V měsíci červnu vyšel v periodiku Venkov článek
k našemu projektu žadatele ŠEŠULE – volnočasový
klub neorganizované mládeže ve Stráži pod Ralskem. V tomto projektu jsou uvedeny obě fáze realizovaných úprav (rekonstrukce interiéru a nákup
vybavení klubu a oprava střechy, fasády, výměna
oken a vchodových dveří) a je zmíněna také nyní
realizovaná poslední fáze (rekonstrukce půdního
prostoru na boulderingovou stěnu)
Velmi nás těší, že se můžeme prezentovat tímto
výjimečným inovativním projektem.
Miroslava Váradiová
Více najdete na www.lagpodralsko.com
REGIONÁLNÍ PRODUKT LUŽICKÉ HORY A MÁCHŮV KRAJ
Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
je nově prezentován katalogem výrobců a producentů. Pro tento katalog byly pořízeny nové atraktivní fotografie.
Na výstavě Regiony 2012 v Lysé nad Labem byla
značka propagována formou ukázek produktů
a pan Bartoš a paní Grolichová se výstavy osobně
zúčastnili se svými výrobky.
Další propagační akce proběhla 13. března v Lindavě na mezinárodním semináři pořádaném Sdru-
žením Českolipsko. Zde byla značka představena
jako celek formou přednášky doplněné o promítání doprovodných fotografií. Někteří výrobci se se
svými výrobky zúčastnili osobně a sklidili uznání
a zájem i ze strany německých účastníků.
všichni výrobci, kteří připravují nové exponáty.
Med z Bělé a zmrzlina ze Stráže pak budou mít
vlastní stánky u vstupu do areálu výstaviště.
Další kolo certifikace proběhne nejpravděpodobněji na podzim tohoto roku. Do řad držitelů
certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj zveme i další nové výrobce a producenty!
Další informace, seznam a kontaktní údaje držitelů certifikátu Regionální produkt Lužické hory
a Máchův kraj na www.dobry-vyrobek.cz
Jindřich Šolc
V současnosti se připravujeme na celostátní výstavu Země živitelka. V letošním roce bude stejně
jako vloni společný stánek MAS Libereckého kraje,
na kterém se budou zástupci MAS Libereckého kraje střídat. Na stánku budou opět propagováni
OKÉNKO ŽADATELŮ
Město Osečná
Výstavba haťového chodníku v Mannově lese je již dokončena
Začátkem dubna započala realizace projektu
„výstavba haťového chodníku Mannův les v příměstském lese“ v prostoru od hřbitova v Osečné až
do prostoru lázeňského území. V současné době
jsou již veškeré práce dokončeny.
budou pak informovat návštěvníky o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech.
Vlastní pokládka probíhala tak, že na „koleje“
ze dřeva se položily chodníky. Terén byl nejprve
urovnán malým bagrem, aby sklon chodníků
umožňoval bezpečnou chůzi. V místě mokřadu
byly celé „koleje“ podloženy dřevěnými polštáři,
aby se chodník příliš nebořil.
Zhotovitelem projektu byla firma Hedera –
Ing. Petr Komínek, dohled nad stavbou prováděl
Ing. Lukáš Lánský.
Celý projekt byl financován z prostředků EU –
Zemědělský fond EAFRD a spolufinancován městem Osečná.
http://www.osecna.info
http://www.podralsko.info
Nová sekací technika pomůže zrychlit
údržbu našeho města
Město Osečná získalo v měsíci květnu 2012 z dotace v rámci LAG Podralsko z programu LEADER
nový vyžínač od firmy STIHL a nový zahradní traktůrek od firmy VIKING – tento nahradil 15. let používaný a již dožitý městský zahradní traktor AGRO –
JET 15,5 K/40. Správu, údržbu a zodpovědnost nad
novým traktůrkem VIKING převzal pan František
Buša a školník Josef Frčo, který jako první nový zahradní traktůrek odzkoušel.
Parametry našeho sekacího traktůrku:
Zahradní traktor VIKING MT 6127 ZL s motorem
B&S Serie 8.230 OHV (2 válce), šířka záběru 125 cm,
objem sběrného koše 350 l, tempomat, elektromagnetická nožová spojka, LCD-Display, hydrostatická převodovka, komfortní jednopedálové ovládání pojezdu, třínožové mulčovací – žací ústrojí
a mnoho dalších inovačních vymožeností.
Předmětem projektu bylo položení haťových
chodníčku v délce cca 1100 m v několika větvích.
Jedna větev chodníčků utvořila uzavřený okruh.
Hatě jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese
a umožní chůzi osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další. Předpokládá se, že v Mannově
lese budou dodatečně nainstalovány lavičky se
stolky a informační tabule s naučným textem – ty
Město Osečná zakoupilo příslušenství k městskému traktoru Zetor
Měsíc květen 2012 je pro město Osečná měsícem
nové techniky. Město Osečná zakoupilo další příslušenství k městskému traktoru Zetor Proxima 95 Power pro zabezpečení provádění údržby městských
lesů. Jedná se konkrétně o toto příslušenství:
• Nakládací hydraulické rameno MULTIFOREST
MFV6300 k nakládce dříví na vyvážecí přívěs
• Vyvážecí přívěs MULTIFOREST MF80 na odvoz dříví z městských lesů
• Pluh do lesa
„Jelikož město vlastní kolem 250 ha lesa, je nutné zajišťovat jejich správu. Do současné doby jsme
byli nuceni zadávat většinu prací různým firmám. Nyní, po zakoupení nové
chybějící techniky, budeme všechnu
prací schopni provádět vlastními silami“,
uvedl starosta Hauzer.
Projekt „I těžkou práci v lese naše
nová lesnická technika snese“ byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova
(Podopatření I.1.2.1. Lesnická technika)
při Státním zemědělském intervenčním
fondu.
Jiří Hauzer starosta
Více najdete na www.lagpodralsko.com
15
OKÉNKO ŽADATELŮ
Město Doksy
K Mácháči za Čtyřlístkem aneb Doksy neměly zimní spánek
Až se nás léto a turisté zeptají, co jste přes zimu
dělali v Doksech, můžeme jim bez uzardění říci, že
jsme nezaháleli!
Asi největší zajímavostí a atrakcí pro malé i velké,
místní i přespolní se stalo muzeum Čtyřlístku.
Všichni víme, že domovem čtyř komiksových postaviček Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka jsou Třeskoprsky, ale málokdo věděl, že Třeskoprsky jsou
skutečné Doksy, ležící na břehu Blaťáku (Máchova
jezera), a nedaleký Bezzub je všem dobře známý
Bezděz. Díky autorovi, panu Jaroslavu Němečkovi,
jsme měli tu čest s ním a s jeho paní Lucií Němečkovou společně vybudovat jediné muzeum Čtyřlístku! Muzeum vzniklo v nevyužitých půdních prostorách městské knihovny a děti jeho otevření dostaly
jako dárek k Vánocům. Od té doby se doslova „netrhnou dveře“ a do interaktivního muzea zavítají
týdně stovky malých i velkých (např. v květnu navštívilo muzeum 2 300 lidí). V muzeu návštěvník
nalezne stálou expozici věnovanou vývoji komiksu
Čtyřlístek. Jedna část expozice je také věnována
připravované filmové adaptaci Čtyřlístku s názvem
ce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku, která sleduje žlutou turistickou značku a na níž najdete tři naučné
tabule v podobě komiksu namalované Jaroslavem
Němečkem. Nezapomeňte si předtím, než vyrazíte,
vyzvednout v Infocentru Doksy nebo přímo v muzeu ilustrovaného průvodce se spoustou soutěžních otázek a omalovánek!
inspirováni dětskými kresbami a pověstmi vysochali sedm soch lesních bytostí. Sochání bylo realizováno od května do listopadu přímo v lesoparcích
a veřejně přístupných zahradách, takže kolemjdoucí sledovali, jak dřevo ožívá pod motorovými pilami
a dláty mistrů řezbářů. Pro zvídavé vedli řezbáři odborné besedy a ti odvážnější z naslouchajících si
práci se dřevem mohli vyzkoušet, a to po celých
7 měsíců! A protože jsme nechtěli slavit Mezinárodní rok lesů jen u nás a chtěli jsme se také trošku pochlubit, jaké šikovné řezbáře u nás máme, poslali
jsme po Libereckém kraji a k sousedům do Německa putovní výstavu jednoho z nich, a sice Zdeňka
Viléma. Výstava „Dřevěné sochy s příběhem“ měla
velký úspěch a má-li o ni někdo zájem, může mě
kontaktovat. K nově vytvořeným sochám vznikly
pověsti (anebo tomu bylo naopak?), a tak tu pro
odvážné máme v našich lesoparcích novou tajuplnou stezku „Putování za lesními pověstmi aneb
I lesy mají své bytosti“.
autor: MěKS Doksy
Pokud máte pocit, že 15 km by vás nadměrně
znavilo, můžete si v letních měsících naučnou stezku zkrátit a zpříjemnit jízdou lodí po Máchově jezeře k jednotlivým stanovištím.
Mimo muzea Čtyřlístku jsme v Doksech také digitalizovali kino Máj, což pro diváky znamená nejnovější filmy v nejkratším čase a v nejlepší kvalitě,
autor: MěKS Doksy
Čtyřlístek ve službách krále, která by měla mít premiéru právě v Doksech. Je zde také prostor pro besedy, přednášky, ale i místo na hraní a kreslení. Velká pozornost je v muzeu věnována také tématu
Čtyřlístek na poštovních známkách. Čtyřlístek jde
samozřejmě i s dobou, proto jsou v muzeu dětem
k dispozici různá cédéčka s tématem Čytřlístku,
čtyřlístkovské počítačové hry. A co nejvíce láká? No
přeci setkání se všemi čtyřmi postavičkmi v téměř
životní velikosti. Nahlédnete tak do Fifinčiny kuchyně či spatříte Myšpulínovy vynálezy. Je úžasné, že
se s Bobíkem, Pinďou, Myšpulínem či Fifinkou fotografují nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče,
kteří se Čtyřlístkem vyrůstali.
A pokud se nebudete chtít po návštěvě muzea
ještě definitivně rozloučit s oblíbenými postavičkami, můžete se vydat na procházku do půvabné krajiny, kterou si možná matně pamatujete ze stránek
časopisu. Třeba po nedávno otevřené naučné stez-
16
autor: Lukáš Pelech
autor: Michael Kominík
neboť patří k nejmodernějším kinům v Libereckém
kraji. Nebýt digitalizace, nemohla by se například
v Doksech příští rok uskutečnit plánovaná premiéra
celovečerního animovaného filmu Čtyřlístek
ve službách krále. Nutno připomenout, že kino Máj
navrhl arch. Karel Hubáček, který je v širokém povědomí znám jako autor vysílače a hotelu na Ještědu.
V současné době v kině můžete zhlédnout výstavu
pod názvem Jedinečnost kina Máj aneb Architektonické počátky Karla Hubáčka. Že jsme v roce 2010
cca 3mil Kč na digitalizaci
(z toho 600 tis. Kč přispěl
Státní fond na podporu
a rozvoj české kinematografie) a v letošním roce
další 1 mil Kč na další opravy budovy. Věřím, že tomu
tak bude i v následujících
letech.
Ve spolupráci se Sdružením Českolipsko a městečkem Oybin jsme loňský rok
věnovali oslavám Mezinárodního roku lesů. Do projektu se zapojili s dětmi především mistři řezbáři, kteří
Více najdete na www.lagpodralsko.com
Více informací k muzeu či naučné stezce naleznete na www.machuvkraj.cz nebo www.doksy.
com, nebo přímo v informačním centru na náměstí
v Doksech.
K létu v Čechách patří pochopitelně Máchovo
jezero! Vlastníkem Máchova jezera je stát a spravuje ho prostřednictvím své organizace Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Město Doksy poprvé
v historii získalo právní vztah k tomuto rybníku, a to
díky nájemní smlouvě, kterou v dubnu t. r. uzavřelo
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Nájemné
činí cca 8 tis. za rok s tím, že jsme si museli odkoupit
ryby v hodnotě cca 175 tis. Kč. Nyní budeme moci
vytvářet opatření pro zajištění kvality vody v jezeře,
a to především dlouhodobými opatřeními jako
např. nasazením dravých ryb. Do úvahy také přichází zavedení sportovního rybolovu, který by se
jistě stal lákavým nejenom pro turisty, ale i místní.
Přestože jsou Doksy v kraji významným centrem
turistického ruchu, nezapomínáme také na to, že
zde žijeme a chceme žít. Pustili jsme se tedy do projektu rekonstrukce Mateřské školy Pražská v Doksech. V loňském roce byly provedeny zásadní úpravy střech všech pavilonů školky v hodnotě cca
2,4mil Kč. Na dvou pavilonech byla na nevyhovující
plochou střechu vybudována valba. Na prostřed-
OKÉNKO ŽADATELŮ
O prázdninách také zahájíme již IV. etapu revitalizace sídliště Pražská, na kterou se nám již čtyři
roky po sobě daří získávat dotaci z MMR programu
Revitalizace panelových sídlišť. V rámci jedné etapy
jsou v daných lokalitách řešeny komunikace, chodníky, mobiliář i zeleň. A kdybyste v Doksech hledali
autor: Michael Kominík
ním pavilonu se v budoucnu počítá s nástavbou,
a proto byla provedena pouze rekonstrukce ploché
střechy. Všechny střechy byly též zatepleny. O letošních prázdninách proběhne II. etapa rekonstrukce školky za cca 2,7 mil Kč. Jedná se o rekonstrukci všech rozvodů jednoho z pavilonů, každý
pavilon čítá dvě podlaží a dvě oddělení s kompletním zázemím. Současně jsme podali žádost
do Operačního programu životní prostředí na zateplení obvodového pláště a výměnu oken a dveří.
MC Otevřeno dětem – Stráž pod Ralskem –
z Výzvy 03-01-10 byl realizován v MC projekt MODERNIZACE VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÉHO
CENTRA, díky tomuto projektu je dnes MC hojně
využíváno, představujeme Vám činnost v první polovině roku 2012 v MC ve Stráži pod Ralskem a jsme
rádi za využití a účelovost tohoto projektu:
klasické sídliště a nenacházeli, možná stojíte v jeho
centru, jen už jako panelové ani zdaleka nevypadá!
V letošním roce ještě proběhne IV. etapa revitalizace sídelní zeleně, v rámci které mimo jiné proběhne obnova parku u základní školy a na náměstí
bude zase o pár stromů víc. Na své si také určitě
přijdou klienti, lékaři a další personál zdravotního
střediska, kteří se mohou na podzim těšit na nové
sociální zázemí v hodnotě cca 1,3 mil Kč.
Závěrem bych Vás chtěla pozvat do Máchova
kraje, k Máchovu jezeru, do muzea Čtyřlístku,
do kina Máj, ale také na městské slavnosti, které se
uskuteční ve dnech 18. srpna v Památníku K. H. Máchy a 19. srpna v Rekreačním reálu Poslova Mlýna.
Velké poděkování patří MAS LAG Podralsko, díky
které jsme se mohli zapojit do projektu spolupráce
„Živý venkov“ a získat finanční prostředky na zajímavý kulturní program a technické zázemí našich
slavností.
Krásné léto, ať již bude kdekoliv, a těšíme se
na setkání, bude-li u Mácháče.
Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy
autor: MěKS Doksy
Rok 2012
Leden
13. leden - Lednové spaní v centru
28. leden - Fitness day
Únor
Každé úterý od 10:00 - se děti seznamovaly se
základními barvičkami - vyráběly, tvořily, malovaly a oblékaly se do různých barev
21. únor - Disco v tělocvičně
Březen
v průběhu měsíce se konaly v prostorách centra
besedy s odborníky a lékaři na téma péče o pleť
dětí, péče o chrup, první pomoc.
9. březen - Zhu Zhu noc
13. březen - Beseda První pomoc dítěti
21. březen - Beseda Správná životospráva
30. březen - Noc s Andersenem
Duben
3.duben - Beseda s městskou policií na téma výbava kola, cyklistické přilby, viditelnost
14. duben - Pyžamová párty a spaní v centru
25. duben - Odpoledne s deskovými hrami
Květen
4. květen - Twister and Dance Night
11. květen - Coctail párty
Červen
2. červen - Den dětí
8. červen - Dámská jízda
22. červen - Vánoce v létě
K našim pravidelným aktivitám patří jóga pro děti,
úměrně k jejich věku a výuka výtvarné výchovy
pro nejmenší děti.
PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE ČLENY
V této nové rubrice vám postupně představíme naši členskou základnu a přiblížíme činnost jednotlivých členů, včetně projektů, které prostřednictvím
LAG Podralsko tito členové realizovali, případně projektů, které s naším přispěním získali z jiných dotačních titulů za dobu členství v naší organizaci.
Obec Velký Valtinov – všeobecná veřejná správa
Malá obec se 174 obyvateli v blízkosti města Jablonné v Podještědí. V obci je aktivních celá řada
spolků a sdružení. Patří mezi ně Klub valtinovských
žen, který se stará o kulturní akce v obci, hasičský
sbor, TJ Slavoj i myslivci z MS Růžová. Velmi dobře
funguje místní knihovna.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne
7.12.2011 schválilo vyrovnaný rozpočet obce
na rok 2012, a to v příjmech i výdajích ve výši
1 951 800,- Kč. V roce 2011 obec hospodařila se ziskem ve výši 251 tis., rozpočet byl v příjmech splněn
na 100%, ve výdajích na 101,43 %.
Největšími výdaji pro zajištění chodu obce jsou:
• oprava a udržování místních komunikací
• veřejné osvětlení
• svoz a likvidace komunálního odpadu
V roce 2011 podala obec ve Výzvě 05-10-11 žádost na projekt: Komunální technika pro údržbu
obce a obnova veřejného osvětlení. Tento projekt
je ve fázi realizace.
V roce 2009 ve Výzvě 02-05-09 byla podána žádost na projekt: Rekonstrukce garáže vozidla Š-706.
Z projektů spolupráce „ U nás je taky hezky!“ bylo
v budově obecního úřadu zrekonstruováno výstav-
ní zastavení – jedno z devíti na našem území, vybaveno dataprojektorem, plátnem a vitrínami. V tomto výstavním zastavení se konají výstavy místních
ručních prací a výrobků, je využíváno k jednání mikroregionu a jiným zasedáním.
Obci Velký Valtinov je poskytováno poradenství
a pomoc se zpracováním žádostí i do dalších dotačních titulů, zejména POV MMR a GF Libereckého
kraje. Úspěšný byl projekt z GF Libereckého kraje
na rekonstrukci střešní krytiny budovy obecního
úřadu, jehož realizace se v současné době dokončuje.
Město Osečná – všeobecná veřejná správa
Město má 1 059 trvale žijících obyvatel, ale
od května do října se zvýší jejich počet o cca 2 500
(chalupáři, lázeňští hosté, rekreanti...). Ekonomicky
činná je asi 1/3 obyvatel, která pracuje buď ve městě nebo dojíždí za prací do Liberce a Stráže pod
Ralskem. Ve městě je ZŠ a MŠ, pošta, lékárna, praktický, dětský, zubní lékař a ordinace ortopedie.
Z obchodní sítě a služeb zde působí zelinář, řezník,
cukrář.Je zde květinářství, papírnictví a 3 obchody
se smíšeným zbožím. Dále prodejna upomínkových předmětů s výrobnou, kadeřnictví, 3 restaurace, 2 penziony, 1 rekreační středisko a 1 ubytovna.
Ve městě není průmyslová výroba. Lázně Kundratice vznikly jako součást městečka Osečná roku 1881
a patří mezi jedny z nejstarších lázní v Čechách,
ve kterých se používá jako přírodní léčivý zdroj slatina. V Osečné působí celá řada spolků a sdružení,
která se podílí na řadě zdejších akcí a aktivit: spor-
Více najdete na www.lagpodralsko.com
tovní klub SK Osečná, SDH Osečná, Plamínci Osečná,
SDH Druzcov, Traktůrkáři Druzcov, myslivecké a rybářské sdružení, zahrádkářské sdružení, CHORUS –
pěvecké sdružení a Lázeňský rybník o.s.
Město i jeho sdružení patří k nejaktivnějším
při získávání dotačních prostředků:
• 2009 Rekonstrukce mlýnského náhonu
Mze
• 2009 Podpora společenských a volnočasových
aktivitMze
17
PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE ČLENY
• 2009 Pořízení lesní techniky pro budování
a údržbu lesních cest v rámci LHC Osečná Mze
• 2009 Varovný systém ochrany před povodněmi
OsečnáMze
• 2010 Rekonstrukce školní kuchyně při ZŠ a MŠ
OsečnáMze
• 2010 Obnova kostela - oprava vitráž. okna MK
• 2010 Dočasná neobyvatelnost po povodních MMR
• 2010 Povodně 2010
LK
• 2010 – Venkovní učebna - Záměrem projektu bylo
vybudování venkovní učebny, nízkonákladového
venkovního prostoru, který žákům umožnil zažívat netradiční formy výuky a který zmodernizuje
infrastrukturu pro volnočasové aktivity.
• 2011 Modernizace školní kuchyně ZŠ a MŠ Osečná
Realizací projektu došlo k modernizaci školní jídelny a kuchyně spočívající v nahrazení zastaralých
spotřebičů, částečné výměně nevyhovujícího odvětrání a rozšíření stravovacího prostoru.
• 2011 Technika na údržbu zeleně v Osečné.Pořízení zahradního traktoru a křovinořezu na úpravu veřejných prostranství
MZe
• 2012 Rekonstrukce objektu č.p. 72 – školka
OsečnáMze
V projektu se jedná o přestavbu budovy, která
byla využívána jako služebna Policie ČR na mateřskou školku s kapacitou 20 dětí – tento projekt je
ve fázi realizace.
Město Mimoň – všeobecná veřejná správa
V současné době má město téměř 7000 obyvatel. Je zřizovatelem tří základních škol a jedné umělecké školy. Ve městě je také gymnázium. Příspěvkovými organizacemi města jsou Sociální služby
města Mimoň a Dům dětí a mládeže „Vážka“. Směnárny a peněžní ústavy jsou v centru města, stejně
jako většina institucí: Státní policie, Městská policie,
Referát státní sociální podpory a Úřad práce. Poliklinika a dvě lékárny jsou nedaleko od centra.
Dopravní spojení s ostatními městy má Mimoň
vlakové a autobusové. Na okrajích města ve směru
na Liberec a Mnichovo Hradiště se nacházejí čerpací stanice pohonných hmot.
Při silnici ve směru na Mnichovo Hradiště je
umístěn Domov důchodců, v jeho blízkosti je
i Dům pečovatelské služby, kde sídlí organizace
Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň, o.p.s..
Ve městě má tradici textilní a dřevozpracující průmysl.
Ve svém volném čase mají občané možnost využít některý ze spolků, sportovních klubů, zajít si
na procházku do rozsáhlého zámeckého parku, navštívit fitness-centrum, koupaliště, kino či knihovnu, nebo se věnovat turistice.
Pro předávání důležitých zpráv občanům využívá město měsíčník Mimoňský zpravodaj a vysílání
lokálního Mimoňského infokanálu.
Ze spolků a sdružení jmenujme alespoň občanské sdružení Tour de Ralsko (bude představeno v některém dalším čísle), SDH, Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí a pěvecký sbor Zpěvandule o.s.
V rámci našich projektů spolupráce bylo v Mimoni díky realizaci jednoho z devíti výstavních zastavení na našem území v prostorách kina Ralsko upraveno foyer a 1. patro kina. Tento projekt je jedním
z několika možností, jak využít financování k realizaci účelných a prospěšných projektů v regionu.
V tomto výstavním zastavení a v přilehlých pro-
storách kina se v současné době koná výstava Beatlemánie, která byla zahájena 28. dubna a potrvá
do 21. října. Návštěvníci ji budou moci shlédnout
vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Těší nás,
že jsou naše výstavní zastavení využita k podobným akcím, velmi si ceníme i spolupráce se všemi,
na jejichž území se projekt spolupráce realizoval
a všech, kteří o plánovaných akcích a aktivitách
v rámci propagace s námi dále spolupracují.
Další projekty realizované ve výzvách LAG Podralsko:
• 2008 Rozšíření dětského hřiště na sídlišti Letná
v Mimoni
Mze
• 2008 Obnova sousoší Getsemanské zahradyMze
• 2010 Rekonstrukce pomníku Vítězství
Mze
• 2011 Sloup s Matkou Boží v Mimoni
Mze
• 2012 Zefektivnění údržby veřejných ploch v Mimoni – nákup traktoru na údržbu veřejných proMze
stranství.
Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ A AKTIVIT
Leden 2012
Celková alokace na tuto výzvu byla ve výši 7,7
mil. a celkově podané žádosti o dotaci dosáhly
výše téměř 20 milionů Kč.
• Kontrola ze strany RO SZIF v kanceláři MAS
za rok 2011 – nebyly shledány žádné nedostatky, rok 2011 byl úspěšně ukončen a v současné
době je poslední etapa r. 2011 již proplacená.
•Setkání MAS Libereckého kraje v Mimoni.
V zasedací místnosti MÚ v Mimoni se uskutečnilo další z pravidelných setkání MAS Libereckého
kraje, na které byli přizváni zástupci Agentury
pro zemědělství a venkov Liberec a zástupci
Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Na setkání byli představeni zástupci obnovené MAS
ROZVOJ TANVALDSKA – předseda sdružení Josef
Kucin a manažerka MAS Tereza Šolcová, dále
byla představena nová manažerka MAS Podještědí Jitka Tvrzníková. Programem jednání bylo
i projednání Výstavy Regiony ČR a její propagace
za podpory Libereckého kraje a zastoupení jednotlivými MAS v průběhu výstavy v Lysé nad Labem. Dále byla prezentována vize dalšího plánovacího období na léta 2014 – 2020. Zástupce NS
MAS za MAS Libereckého kraje pan Šolc informoval přítomné o činnosti výboru NS MAS. Jedním z bodů programu jednání bylo i řešení
webových stránek a oživení informací na stránkách www.seal.cz.
• Prezentace činnosti LAG Podralsko v obci Cetenov
• 17.02.2012 Výstava Regiony ČR Lysá nad Labem
• Seminář k místním produktům Lindava
Únor 2012
• Školení OPVK Liberec
• 09.02.2012 Hodnotící komise IV.1.2. Výzva
06-01-12
Výběrová komise hodnotila celkem 35 projektů
– otevřeny byly všechny Fiche.
Počty projektů, podaných do jednotlivých fichí:
Fiche 1 – 9 projektů
Fiche 2 – 18 projektů
Fiche 3 – 2 projekty
Fiche 4 – 3 projekty
Fiche 5 – 2 projekty
Fiche 6 – 1 projekt
18
Více najdete na www.lagpodralsko.com
Z NAŠICH DALŠÍCH AKCÍ A AKTIVIT
• Valná hromada NS MAS Rumburk
zační zabezpečení výstavy Země živitelka 2012
probrala pí. Váradiová.
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Den země Běchary
• Valná hromada LAG Podralsko o.s.
Březen 2012
• 23.03.2012 Registrace projektů Výzvy 06-01-12
na RO SZIF – po skončení Výzvy a po následné
administrativní kontrole vybraných a doporučených projektů
Květen 2012
Duben 2012
• Výbor NS MAS – Benešov
• Školení – Novela Zákona o zadávání veřejných zakázek – Hamr na Jezeře
• Opravy chybníků Výzvy 06-01-12 na RO SZIF
v Hradci Králové
• Prezentace činnosti LAG Podralsko v obci Velká Bukovina
• Představenstvo LAG Podralsko o.s.
• Kontrola Ex-Post Stráž pod Ralskem – Bezbariérové úpravy chodníků ulice Mimoňská
Projekt byl kontrolován oddělením specifických
kontrol SZIF Praha na základě náhodného vygenerování projektu z databáze registrovaných realizovaných projektů.
Pro žadatele neznamenala tato kontrola nic jiného než je doložení všech podkladů, které jindy
dokládají u běžných fyzických kontrol po zaregistrování žádosti o proplacení na RO SZIF
v Hradci Králové.
nice, Antonínská pouť, Jenišovický jarmark, Loučecké slavnosti, Sklářské slavnosti
• Třešňová pouť Horní Police
• Podání Žádosti o proplacení 1. etapy 2012
za opatření IV.1.1. – Realizace SPL na RO SZIF
v Hradci Králové
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Zdislavská pouť, Sloupský tyjátr
Připravujeme:
Červen 2012
• Výjezdní zasedání Výboru hospodářského
a regionálního rozvoje Libereckého kraje –
4.6.2012
Červenec 2012
• Prezentace – opatření IV.2.1. – Projekty spolupráce na Mze v Praze, projekt „Památky
a jejich budoucnost“
• Zahájení příprav nové ISRÚ (integrované
strategie rozvoje území) na období
2014 – 2020
• Hodnocení MAS – příprava a vyplnění hodnotícího dotazníku
Srpen 2012
• Setkání MAS Libereckého kraje v Jiřetíně
pod Bukovou
Ředitel společnosti Detoa Albrechtice s.r.o.
J. Zeman seznámil přítomné s historií a vývojem Muzea výroby hraček a vznikem kreativních dílen v areálu firmy od r.2010. Vysvětlil záměr akce Týden české hračky, která proběhla
poprvé v loňském roce a letos se uskuteční
ve dnech 24. - 29.9 .2012.
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Dokská pouť - Doksy, Loučení
s prázdninami – Běchary
• Hodnocení MAS na MZe v Praze
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Kundratická lávka a Svatovítská
pouť, Vartenberské slavnosti Stráž pod Ralskem,
Letní slavnosti Dubá
• Země živitelka České Budějovice – propagace
LAG Podralsko i regionálních producentů
na Zemi živitelce, společný stánek LAG Podralsko s MAS Libereckého kraje, letos poprvé rovněž 2 stánky regionálních producentů, nositelů
certifikátu „Regionální produkt Lužické hory
a Máchův kraj“
Září 2012
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Maloskalský jarmark, Sychrovská pouť, Zákupské slavnosti
• Zapůjčení techniky na další akce – Brniště
a Lemberk (koncert Anety Langerové)
Pí Doubnerova podala informace ze schůzí NS
MAS. Připomněla, že se NS obrátila na jednotlivé
MAS s žádostí o finanční příspěvek na podpůrný
fond pro vyjednavače za MAS, avšak příspěvek
poslalo jen několik MAS. Zdůraznila potřebnost
vyjednavače, kterým je p. Pošmurný z MAS Posázaví, a nutnost zajistit pro jeho činnost finanční
prostředky. Dále informovala o tvorbě Standardů MAS a problematice s tím spojené. Organi-
Říjen 2012
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Přehlídka amatérské divadelní
tvorby – Dětenice, Svátek jablka – Pěnčín
• Akce v rámci projektu „Živý venkov – tradice
a současnost“ – Líšeňské pochody Českým rájem, Svijanské slavnosti, Festival Foerstrovy Ose-
• Závěrečné vyúčtování a podání Žádosti
o proplacení projektu spolupráce „Živý venkov – tradice a současnost“
Členská základna k 30.6.2012 – 46 členů
Město Osečná
Město Mimoň
Město Dubá
Město Ralsko
Město Zákupy
Město Doksy
Město Bělá pod Bezdězem
Město Stráž pod Ralskem
Mikroregion Podralsko
Město Jablonné v Podještědí
Obec Blíževedly
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Hamr na Jezeře
Obec Chlum
Obec Brniště
Obec Velký Valtínov
Obec Skalka u Doks
Obec Velká Bukovina
Jaromír Plíva
Lázně Kundratice, a.s.
PV-Cvikov, s.r.o.
J.M.B., s.r.o.
AGROP, spol. s r.o.
ZOD Brniště
Regata Čechy, a.s. Hotel Port
Regio Máchova kraje, a.s.
Petr Krejbich
CHORUS, pěvecké sdružení
SRPŠ Osečná
Obnova památek
Sportovní klub Osečná
PS Výři
Více najdete na www.lagpodralsko.com
SRPŠ Mimoň Mírová
SDH Osečná
TJ Slavoj Dubá
DDM Vážka
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Ralsko Mimoň
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
Máchovo jezero o.p.s.
TOUR DE RALSKO, o.s.
SK Rokytá Podralsko
Meandry Ploučnice o.s.
Podralský nadační fond
Lázeňský rybník
Lubomír Majliš
Mimoňská komunální, a.s
19
NUTS 2 Severozápad
Ústecký kraj + Karlovarský kraj
20
Mařenice
NĚMECKO
nad Nisou
HRÁDEK
HRÁDEK
nad Nisou
nad Nisou
HRÁDEK
NĚMECKO
NĚMECKO
L
LIBEREC
LIBEREC
Velký
Velký
Valtinov Velký
Valtinov
Valtinov
DubniceDubnice
Více najdete na www.lagpodralsko.com
DOKSY
Rokytá
Zpravodaj Podralska. > Číslo 1 – Ročník 2012 < Tento informační materiál vydává LAG Podralsko jako zpravodaj pro informování všech subjektů zapojených
do rozvoje regionu Podralska. Za informace uvedené v článcích jsou odpovědní jejich autoři. Vedoucí vydání PhDr. Dagmar Strnadová, manažerka Místní akční
skupiny LAG Podralsko o.s., tel.: 774 400 397, e-mail: [email protected]. LAG Podralsko o.s. – sídlo a kancelář Malá 168, 471 24 Mimoň. Své dotazy,
připomínky a příspěvky můžete zasílat na e-mail: manager@lagpodralsko.com. MK ČR E 19158. Grafická úprava Miroslav Horák – Region Design, tiskne Pavel
Fuksa – GraTypoPrint. Náklad 100 ks. Uzávěrka 22. 6. 2012.
LITOMĚŘICE
LITOMĚŘICE
MĚLNÍK
MĚLNÍKBlatce Blatce
nad Jizerou
TANVALD
TANVALD
ROKYTNICE
ROKYTNICE
ROKYTNICE
nad Jizerou
nad Jizerou
POLSKO
JIČÍN
TURNOV
TURNOV
LOMNICE
nad Popelkou
SEMILY
JILEMNICE
NOVÁ PAKA
JILEMNICE
JILEMNIC
VRCHLABÍ
JIČÍN
K R KÁRL ÁO LVOÉ VHÉRHARDAEDC EKCÝ K Ý
K
SOBOTKA
NOVÁ PAKA
NOVÁ
LOMNICE
LOMNICE
nad Popelkou
nad PopelkouHOŘICE
SEMILY
SEMILY
ŽEL. BROD
ŽEL. BROD
Liberecký kraj + Královéhradec
N UN
TS
Č íe cČhe
KycRhÁyL O V É H R A D E C K Ý K R A J
U T2S S2t řSetdř ne íd n
S t řSetdř oe čdeosčkeýs kkýr akj r a j
JIČÍN
SOBOTKA
NUTS 2 Střední Čechy
Středočeský kraj
Bezdědice MLADÁ BOLESLAV
Bezdědice
Březovice
Plužná Čistá
Březovice
Plužná Čistá
POLSKO
POLS
N U T S 2 NS U
e vTeSr o2v ýSceh vo e
drov ýchod
N
U
T
S
2
S
rovýchod
L i b e r eLci kbýe kr reacj k+ý Kkr á
é hK
r ar dáeel v
coke
r al oj v +
výé khrraaj d e c k ý
Vrchovany
Chlum
DOKSY
Bezděz
SkalkaTachov
Chlum
Dolní Krupá
u Doks Skalka
DUBÁ
BĚLÁ
Okna
Rokytá
MNICHOVO
HRADIŠTĚ
u Doks
Rokytá
pod Bezdězem
Vrchovany
Ždírec Luka
Tuhaň
Bezděz
VrchovanyTachov
Tuhaň
Dolní Krupá
Bezděz
Tachov
Dolní Krupá
Blatce
DUBÁ
BĚLÁ
Okna
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Bezdědice
DUBÁ
BĚLÁ
Okna
MNICHOVO HRADIŠTĚ
pod
Bezdězem
SOBOTKA
Ždírec
Luka
pod Bezdězem
LITOMĚŘICE
Březovice
Plužná Čistá
Ždírec Luka
Tuhaň
J
TANVALD
JABLONEC JABLONEC
JABLONEC
nad Nisou nad Nisou
nad Nisou
J
A
NOVÉ MĚSTO
pod Smrkem
L I ILB BIE EB
R E C K Ý
R EE CR K E Ý C K
K RÝ AK JR
K A
R
LIBEREC
FRÝDLANT
Dubnice
Velenice
Brniště
Velenice Brniště
Svojkov
Svojkov
Hamr
Hamr
Velenice Brniště
Svojkov
na Jezeřena Jezeře Hamr
Noviny
Noviny
pod Ralskem STRÁŽ
Osečnána Jezeře
pod RalskemNoviny
STRÁŽ
Osečná
ZÁKUPY
pod
Ralskem
pod
Ralskem
ZÁKUPY Pertoltice
STRÁŽ
Osečná
pod
Ralskem
ZÁKUPY
LÍPAČESKÁ
pod Ralskem
pod Ralskem
Pertoltice
LÍPA
Pertoltice
HODKOVICE
ŽEL. BROD
ČESKÝ DUB
Bohatice pod Ralskem
LÍPA
Kozly
pod Ralskem
HODKOVICE
Kvítkov Sosnová
Cetenov
ČESKÝ DUB
Bohatice MIMOŇ
HODKOVICE
Kozly
Sosnová
ČESKÝ DUB
Bohatice
Kvítkov
Cetenov
Kravaře
Kozly
MIMOŇ
Kvítkov
Cetenov
ZahrádkySosnová
Stvolínky
MIMOŇ
Provodín
Kravaře
Zahrádky
Kravaře
Holany
Stvolínky
Zahrádky Provodín
Ralsko
Jestřebí
Stvolínky
Blíževedly
Provodín
Holany
TURNOV
Holany Jestřebí
Ralsko
DOKSY
Blíževedly
Ralsko
Chlum Jestřebí
Blíževedly
Skalka
u Doks
NOVÝ
BOR
NOVÝ
BOR BOR
NOVÝ
CVIKOV
Mařenice
JABLONNÉ
CVIKOV
Mařenice
JABLONNÉ
CVIKOV
v Podještědí
JABLONNÉ
v Podještědí v Podještědí
VARNSDORF
VARNSDORF
VARNSDORF
Velká Velká
Velká Volfartice
BukovinaBukovina
Volfartice
Bukovina
ŽANDOV Volfartice
ŽANDOV
ŽANDOV Horní
Horní
Libchava
Horní Horní
Horní
Libchava
Police
Police HorníStružnice Libchava
Stružnice
ČESKÁ
Police
ČESKÁ
Stružnice
DĚČÍN
DĚČÍN
DĚČÍN
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
FRÝDLANT
FRÝDLANT
Oblast působnosti LAG Podralsko
NOVÉ MĚSTO
NOVÉ MĚSTO
pod Smrkem
pod Smrkem
Oblast
působnosti
LAG
Podralsko
Oblast
působnosti
LAG
Podralsko
Státní hranice
Státní hranice
Hranice NUTS 2
Hranice NUTS 2
Hranice kraje
Hranice kraje
Státní
hranice obvodu obce s rozšířenou působností
Hranice
správního
Hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností
Hranice
NUTS 2obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
Hranice správního
Hranice správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
Hranice kraje
Hranice města nebo obce
Hranice
města nebo
obce
Hranice
správního
obvodu
obce s rozšířenou působností
Oblast působnosti LAG Podralsko
Hranice
obvodu
s pověřeným obecním úřadem
Oblastsprávního
působnosti
LAGobce
Podralsko
Liberecký
krajměsta nebo obce
Hranice
Liberecký kraj
Královéhradecký
kraj LAG Podralsko
Oblast působnosti
Královéhradecký kraj
N
NUUTTS S2 2S eSveevr oe zr áopzaádp a d
k ýr skkr ý
aj kraj
ÚÚsstt ee cc kkýý kkr ar aj j+ +K aKr laorvl aorvs a

Podobné dokumenty

Microsoft® Office 365

Microsoft® Office 365 • Všechny objekty se ukládají do Office 365 Directory Store − jsou zakládány v odpovídajících objednaných službách − (Exchange Online, Lync Online, SharePoint Online)

Více