Pravidla marketingové soutěže Soutěž o balíček vlasové

Transkript

Pravidla marketingové soutěže Soutěž o balíček vlasové
Pravidla marketingové soutěže
Soutěž o balíček vlasové péče Advance Techniques BB
Tato pravidla se vztahují na marketingovou soutěž „Soutěž o balíček vlasové péče Advance
Techniques BB“, jejímž pořadatelem je společnost Avon Cosmetics, spol. s.r.o., IČO: 005 71 989,
se sídlem v ulici Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, spisová značka C 998; DIČ: CZ 005 71 989 (AVON dále jen „pořadatel“
či „AVON“, soutěže dále jen „soutěž“).
1. Podmínky účasti
1. Soutěž je pořádána na území České republiky.
2. Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České
republiky. Je-li soutěžícím osoba mladší 18-ti let, je třeba souhlasu jejího zákonného zástupce.
Soutěžící se může do soutěže zaregistrovat pouze jednou.
3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o. a
dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve
vztahu osoby blízké. Taková osoba nebude mít na výhru nárok a výhra případně propadne
pořadateli. Stejně tak se výhra nepředá a propadne pořadateli v případě, že pořadatel zjistí
nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého ze soutěžících, který by měl jinak nárok na výhru, či jiné osoby, která
dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
4. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, prostřednictvím jedné emailové
adresy. Zapojení jednoho soutěžícího do soutěže z více emailových adres je zakázáno a
povede k vyloučení ze soutěže.
5. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb, zaplacení jakéhokoli jiného
vkladu či jakákoliv účast na reklamní akci pořadatele.
2. Pravidla soutěže
Doba trvání soutěže je stanovena na období od 20.8.2015 od chvíle jejího spuštění na
internetových stránkách www.avon.cz do 30.8.2015 do 23:59 včetně.
2. Soutěže se mohou zúčastnit účastníci v souladu s těmito pravidly, kteří na předem určených
internetových stránkách (www.avon.cz/avonsoutez) vyplní celý soutěžní formulář (v rozsahu
jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) a odpoví, resp. zaškrtnou odpověď na následující
soutěžní otázku: „Vyberte, kterou kombinaci účinků naleznete v péči o vlasy Advance
Techniques BB pro bezchybný vzhled vlasů?“, přičemž soutěžícímu budou nabídnuty
následující možnosti (z nichž je jedna správná) a) Vyživuje - chrání - dodává objem; b)
Hydratuje – předchází krepatosti - dodává lesk; c) Pečuje – dodáva hebkost - chrání proti
lupům (formulář dále jen „formulář“, soutěžní otázka dále jen „soutěžní otázka“). Veškeré
údaje ve formuláři musí být soutěžícím vyplněny úplně, správně a musejí být platné po dobu
trvání soutěže. Podmínkou účasti v soutěži je také vyjádření souhlasu s těmito pravidly.
3. Výhrami v soutěži se rozumí 30 x dárkový balíček s kosmetikou pro péči o vlasy AVON
v hodnotě 526 Kč (23,5 €) (dále jen „výhra“).
4. Způsob získání výhry. Soutěžící prostřednictvím formuláře odpoví na soutěžní otázku.
Výherci budou určeni na základě pravidla „každá 30tá správná odpověď vyhrává“ (tj.
výhercem se stane soutěžící, který odpoví správně na soutěžní otázku jako 30tý v pořadí, 60tý
v pořadí, 90tý v pořadí atd. až do vyčerpání výher, příp. až do skončení soutěže). Počet výher
1.
je omezen na 30, tj. posledním výhercem se stane soutěžící, který odpoví správně na soutěžní
otázku jako 900tý v pořadí. Podmínkou získání výhry je řádné vyplnění formuláře uvedením
kontaktní e-mailové adresy soutěžícího. Neuvedení kontaktní e-mailové adresy nebo uvedení
neplatné e-mailové adresy povede k propadnutí výhry. K propadnutí výhry dojde také
v případě nedostatečné spolupráce výherce s AVONem, např. neuvedení doručovací adresy
pro výhru apod.
5. Výherci mohou být požádáni o vyplnění doručovacích údajů (min. v rozsahu jména;
příjmení; emailové a poštovní adresy) prostřednictvím kontaktního formuláře. Neuvedení
doručovací adresy či jiných údajů dle předchozí věty (případně nesprávné uvedení těchto
údajů) povede k propadnutí výhry. K propadnutí výhry dojde také v případě nedostatečné
spolupráce výherce s Avonem (či se společností, která bude doručovat výhry), např. neuvedení
doručovací adresy pro doručení výhry atp.. Výhercům budou výhry odesílány doporučeně
prostřednictvím poštovní služby, nejpozději do jednoho měsíce ode dne sdělení doručovací
adresy soutěžícím (výherce bude doručovací společností kontaktován za účelem předání
výhry). Pořadatel může propadlé výhry zařadit zpět do soutěže. Po skončení soutěže mohou
být výherci e-mailem požádáni o vyplnění testimonialu o vyhraném produktu, s čímž soutěžící
souhlasí. Vyplnění je dobrovolné.
6. V případě rozporu mají ustanovení čl. 2 těchto pravidel přednost před ustanoveními čl. 3
těchto pravidel.
3. Předání výhry; získání výhry
1.
Po skončení soutěže budou výherci prostřednictvím zadaného emailu vyzváni ke sdělení
2.
3.
4.
5.
jména; příjmení; emailové a poštovní adresy, na kterou bude výherci výhra doručována
(nebudou-li vyrozuměni na kontaktních údajích dle formuláře), příp. požádáni o osobní odběr
výhry. Výhercům budou výhry odesílané Českou poštou s.p. (případně jinou společností
pověřenou doručováním výher) nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže.
Pořadatel neodpovídá za nastavení spamových filtrů soutěžících, díky kterým může dojít
k nedoručení emailové zprávy s informací o případné výhře. Pokud budou soutěžící
kontaktovat pořadatele, je vždy nutné uvést plné jméno a telefonní kontakt, jinak nelze
soutěžící s nevhodně nastaveným spamovým filtrem zpětně kontaktovat. Podrobné podmínky
způsobu a termínu předání výher bude obsahovat email, kterým bude soutěžícímu sděleno, že
se stal výhercem.
Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědní za zpoždění, poškození, ztrátu nebo
nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou. Výhra je považována za odeslanou
okamžikem, kdy je s příslušnou adresou uveden v seznamu odeslaných předmětů potvrzeném
Českou poštou s.p. (případně jinou společností pověřenou doručováním výher) vedeném a
uloženém u pořadatele, nebude-li výhra předána osobně.
Pro vyloučení pochybností, výhry nelze předávat výhercům jiným způsobem, než dle
pokynů pořadatele. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s užíváním výher. Další podmínky čerpání výher může stanovit jejich dodavatel.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem převzetí výhry výhercem. Výherce
nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána.
Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědní za nedoručení výhry v případě
nepřítomnosti soutěžícího na doručovací adrese uvedené výhercem dle čl. 3.1. výše. Pokud
výherce nebude zastižen, bude informován o uložení výhry na příslušné poště standardním
způsobem. Pokud si výhru na poště výherce nevyzvedne v termínu stanoveném v oznámení o
uložení zásilky, jeho zásilka propadne ve prospěch pořadatele.
6.
7.
8.
9.
10.
Opětovné zaslání výhry je možné provést jen po dohodě s pořadatelem do 30 dní od
zaslání zásilky, a to na náklady výherce.
Organizátor nebo pořadatel si vyhrazují právo kontaktovat výherce a domluvit se s ním
na osobním předání výhry.
Při podezření z podvádění, nebo jakéhokoliv nedovoleného ovlivňování soutěže bude
soutěžící ze soutěže vyřazen.
Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit
výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na
straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
Právo na výhry nelze převést na osobu odlišnou od výherce.
4. Osobní údaje
1. Soutěžící účastí v soutěži uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci
soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem
informování o dalších marketingových akcích pořadatele nebo dodavatele hlavní výhry, jakož i
nabízení produktů pořadatele nebo dodavatele hlavní výhry a zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů
je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost AVON Cosmetics,
spol. s r.o., se sídlem: Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 005 71 989, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 998.
2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí
doručenou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení
pořadatele. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze
soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo
přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat
nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných
právních předpisů.
3. Soutěžící souhlasí s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám,
zejména tj. subjektům spolupracujícím se společností AVON Cosmetics, spol. s r.o., jako jsou
společnosti skupiny AVON, reklamní agentury, zasílatelské agentury, obchodní partneři a
podobně, a to i v případě, že budou údaje poskytnuty do zahraničí, vše v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. Výherce souhlasí s uvedením svých osobních údajů, které pořadateli
poskytnul, na internetových stránkách pořadatele, jakož i na sociálních sítích pod profily
společnosti/skupiny AVON.
4. Soutěžící má právo obrátit se na pořadatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.
5. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z výher, pořadateli
souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s
uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných,
případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném pořadatelem a s využitím k
propagačním účelům.
6. Soutěžící, který se stane výhercem, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu
jména, příjmení a kraje bydliště pro marketingové účely pořadatele. Soutěžící, který se stane
výhercem výhry, souhlasí také s případným pořízením a uveřejněním foto a video
dokumentace z předání a z průběhu uskutečňování hlavní výhry, a to pro marketingové účely
pořadatele (např. zveřejnění na internetových stránkách či profilech sociálních sítí pořadatele
atp.).
5. Společná ustanovení
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.
3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
4. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění
ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
5. Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je
dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele či
organizátora.
6. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních stránkách/aplikacích může užívat tzv.
cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz
cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
7. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti, ani není
možné požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže,
předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku
na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při
podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je
např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky
soutěže. Jakékoliv výše uvedené rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na
internetových stránkách pořadatele či organizátora, či přímo v soutěžní aplikaci. Konečné
rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Pořadatel není odpovědný za jakékoli
technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese
odpovědnost za případné problémy s funkčností předmětné soutěžní aplikace
9. Pro případné dotazy je možné obrátit se na pořadatele prostřednictvím kontaktního
formuláře zde: https://www.avon.cz/contact-us či přímo prostřednictvím zákaznického
servisu AVON na níže uvedených telefonních číslech a prostřednictvím soukromých zpráv
na facebookové stránce Avon Česká republika www.facebook.com/AVONCzech.
Zákaznický servis AVON:
Pevná linka: +420 296 396 363
O2: +420 602 655 007
Vodafone: +420 777 115 417
T-mobile: +420 724 154 961
Provozní doba infolinky je 8 – 21 hodin každý pracovní den
10. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže nemá takový soutěžící právo na náhradu nákladů
či škody, která by mu mohla vzniknout.
11. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních, marketingových či jiných materiálech v souvislosti se soutěží
12. Tato pravidla soutěsže jsou k dispozici na www.avon.cz/avonsoutez.

Podobné dokumenty

Pravidla marketingové soutěže Soutěž o vstupenky na

Pravidla marketingové soutěže Soutěž o vstupenky na vždy na pořadateli. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností předmět...

Více

Pravidla marketingové soutěže „ISIC“

Pravidla marketingové soutěže „ISIC“ 4. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 5. Zapojením se do soutěže vy...

Více