Minimální preventivní program 2009/2010- ukázka

Transkript

Minimální preventivní program 2009/2010- ukázka
Minimální preventivní program 2009/2010- ukázka
Charakteristika školy, podmínky pro realizaci MPP
Základní škola praktická má 9 postupných ročníků, které navštěvuje průměrně 100 – 110 žáků. Žáci
jsou rozděleni do 10 tříd.
Základní školu speciální navštěvuje 25 dětí s dětským autismem a s rozličným tělesným a mentálním
handicapem.
Škola je umístěna v nové, moderní budově, která poskytuje žákům příjemné zázemí a podmínky pro
kvalitní výuku i zájmové aktivity. Budova je umístěna nedaleko městského parku, v blízkosti školy je
zimní stadion i cyklistická stezka. Žáci mají možnost v tomto prostředí absolvovat hodiny tělesné
výchovy i volnočasové aktivity při činnosti školní družiny (brusle i jízdní kola jsou ve výbavě školy).
Škola sousedí s Domem dětí a mládeže, který ve spolupráci nabízí žákům rozličné aktivity
(komponované pořady, zábavné akce, výstavy).
V naší škole je předpokladem pro úspěšnou práci žáků plné respektování jejich individuálních potřeb.
Ve škole pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga a vychovatelé. Dále ve škole
působí výchovný poradce a metodik prevence.
Kmenové třídy i odborné učebny jsou dobře vybaveny pro kvalitní výuku žáků. Škola má keramickou
dílnu (využívaná ve výuce i volnočasových aktivitách), tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, cvičný byt,
učebnu šití, školní dílnu i počítačovou učebnu. Tyto prostory umožňují žákům zažít modelové situace,
které je připraví na budoucí samostatný život, osvojí si dovednosti, které budou nezbytné pro jejich
následné uplatnění.
Především žáci základní školy speciální často využívají rehabilitační tělocvičnu s pomůckami, vířivou
vanu a rehabilitační bazén.
Žákům nabízíme :

Řadu nepovinných předmětů (zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry, aerobic).

Zájmové kroužky (sportovní, šikovné ruce a canisterapie).

Ve škole probíhá canisterapie (určená především dětem s dětským autismem, těžším
tělesným i mentálním postižením).

Pro žáky 1. stupně je zajištěn plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výcvik je pro
žáky naší školy zdarma a tak není plavecký výcvik odepřen ani dětem ze sociálně slabých
rodin.

Škola pořádá lyžařské kurzy a rekondiční pobyty zaměřené na primární prevenci rizikového
chování. Letošní kurz bude věnován „Zdraví“ v primární prevenci.

Ve škole působí asistentka pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětem
pomáhá s přípravou na vyučování, ale také se snaží ve spolupráci s třídními učiteli o navázání
užšího vztahu s rodiči.

Pro děti, jejichž zdravotní stav není optimální, pracují ve škole asistenti pedagoga. Ti těmto
dětem poskytují individuální péči nejen během výuky, ale i v době přestávek a při mimoškolní
činnosti.
Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka
Strana 1 / 5
Základní dokumenty školy pro oblast prevence

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. 20 006/2007-51

Příloha k č.j.: 20 006/2007-51 Doporučené postupy školy v případech užívání návykových
látek v prostředí školy a školského zařízení

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT
ČR na období 2009-2012

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení Č.j.: 28 275/2000-22
Cíl minimálního preventivního programu
Cílem minimálního preventivního programu na naší škole je předcházení rizikovým jevům v chování
žáků. Jde především o prevenci záškoláctví, šikany, rasismu a xenofobie, vandalismu, kriminality,
delikvence a užívání návykových látek.
Dále je cílem rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech týrání a zneužívání dětí
(domácí násilí, sexuální násilí), ohrožování mravní výchovy dětí. A v neposlední řadě rozpoznání a
intervence v oblasti poruch příjmů potravy (mentální anorexie a bulimie).
Pedagogičtí pracovníci se snaží ve spolupráci s rodiči formovat takového žáka, který s ohledem na
svůj věk bude schopen orientace v dané problematice. Základním principem preventivní strategie
bude osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.
Dále je cílem zprostředkovat více informací ostatním pedagogickým pracovníkům, získat je pro plnění
minimálního preventivního programu. Seznámit je se všemi oblastmi prevence rizikového chování, se
sociálně právním minimem, aby věděli, jak je možné vzniklé situace řešit.
Diagnostikovat vztahy v problémových třídách a vhodnou formou reagovat na jejich vylepšení.
Zapojit co nejvíce dětí do volnočasových aktivit, poskytnout vhodné zázemí.
Zvýšit informovanost žáků o problematice rizikového chování.
Zvýšit informovanost rodičů, zapojit je do problematiky prevence, aktivní spolupráce.
Zvýšit povědomí žáků i pedagogických pracovníků školy o zdraví, zdravém životním stylu.
K tomu, aby mohlo být dosaženo cílů minimálního preventivního programu, je třeba zajistit aktivity,
které budou mít preventivní charakter a vytvořit systém vzdělávání pedagogických pracovníků,
vedoucí ke včasnému rozpoznání a vhodné intervenci v oblasti rizikového chování.
Realizace cílů
Preventivní výchovně vzdělávací působení musí být neoddělitelnou součástí výuky a běžného chodu
školy.
Realizace probíhá formou besed, preventivních programů, projektů, peer programů, videoprojekce,
volnočasových aktivit, zájmové činnosti a sportu. Jednotlivá témata jsou řazena do výuky.
Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka
Strana 2 / 5
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:

Vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocit důvěry, zařazení do skupiny, vytváření
atmosféry pohody bez stresu a vypětí, zapojení do skupiny vrstevníků.

Zvyšování sociální kompetence – rozvoj sociálních dovedností, které pomohou v orientaci ve
vzájemných vztazích, odpovědnost za své chování, pochopení důsledků, které z chování
plynou.

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení – žáci dostávají zpětnou
vazbu od učitele, jsou informováni o svém pokroku i o svých nedostatcích, žák se nesrovnává
s ostatními. Je podporován jeho individuální talent a zájem. pomáháme žákovi vybudovat si
důvěru v sebe sama, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.

Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty,
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku.

Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci – možnost individuální konzultace, učitelé vyzývají
rodiče, aby tuto možnost využívali.
Projekty a jejich popis
Peer program
Od října bude zahájen na naší škole Peer program, který povedou studenti Gymnázia Zikmunda
Wintra Rakovník. Peer program bude probíhat v 6., 7. a 8. ročníku. Jednotlivé lekce budou v rozsahu
2 vyučovacích hodin, ve třech blocích s časovým rozestupem 2 týdny. Vrstevnický program má
přiblížit žákům vhodné postupy při řešení konkrétních situací v oblasti rizikového chování. Program je
rozdělen tématicky – v první fázi studenti aktivně spolupracují na téma kouření, ve druhé fázi se
zaměří na alkohol a v poslední fázi jsou tématem společných aktivit drogy a jiné návykové látky.
Adaptační kurz
V září absolvují žáci Základní školy speciální adaptační kurz zaměřený na zdravou výživu, zdravé
stravování a prevenci obezity. Adaptační kurz bude probíhat v rekreačním středisku v Jesenici u
Rakovníka. Náplň kurzu je vytvořena pro potřeby žáků s mentálním handicapem, plně respektuje jejich
potřeby. Jednoducho a nenásilnou formou seznámí žáky se základy zdravé výživy, žáci si sami
vyzkouší přípravu zdravého pokrmu.
Celoroční soutěž „Kdo ví, odpoví“ – II. stupeň
Stejně jako v loňském roce bude probíhat celoroční soutěž – „Kdo ví, odpoví“. Jde již o 3. ročník. Tato
soutěž je určena žákům základní školy praktické (II. stupeň). Každý měsíc bude na nástěnce metodika
prevence probíráno téma z oblasti prevence rizikového chování. Na konci každého měsíce bude
vyhodnocení odpovědí, které žáci budu vhazovat do schránky důvěry. Ze správných odpovědí budou
vylosováni 3 výherci a ti obdrží drobnou věcnou cenu.
O aktuálním tématu budou vedeny diskuse. K jednotlivým tématům budou přizváni odborníci – Šikana
a agresivita – PIS Policie Rakovník, Drogová problematika – Nedrog Rakovník, Poruchy příjmu
potravy – společnost STOB, Annabel,…
Témata na školní rok 2009 / 2010
 Září
Prevence násilí a šikanování
 Říjen
Záškoláctví
 Listopad
Kriminalita, vandalismus a delikvence
 Prosinec
Xenofobie, rasismus, intolerance
 Leden
Návykové látky – alkohol, kouření
 Únor
Návykové látky - drogy
 Březen
Netolismus (virtuální drogy), gambling (patologické hráčství)
 Duben
Zneužívané a týrané děti
 Květen
Poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie
 Červen
Ohrožení mravnosti a mravní výchovy dětí
Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka
Strana 3 / 5
Celoroční projekt „Čisté zuby každý den, zdravé zuby celý rok“
I. stupeň, základní škola speciální
Od letošního školního roku bychom rádi zahájili projekt určený žákům základní školy speciální a žákům
I. stupně základní školy praktické. Tento projekt je zaměřený na správnou péči o dětský chrup, prevenci
zubního kazu a dalších onemocnění dutiny ústní. Jednoduchou formou se žáci seznámí se správnou
technikou čištění zubů, pozvaný zubní lékař žákům vysvětlí důležitost péče o zuby. Protože právě u
žáků z méně podnětného sociálního prostředí se velmi často vyskytuje nedostatečná péče o zuby,
zanedbávání ústní hygieny a vysoká kazivost zubů.
U žáků bude probíhat pravidelný nácvik správného čištění zubů, později budou probíhat náhodné
kontroly. Žáci, kteří budou dodržovat správné zásady obdrží motivační razítko a na závěr budou
nejúspěšnější účastníci akce odměněni drobnou cenou.
Besedy s odborníky
Na naší škole máme zavedené pravidelné návštěvy odborníků z oblasti prevence rizikového chování.
Ve spolupráci s Preventivní informační skupinou (PIS) Policie české republiky besedujeme s por. René
Černým. Téma přednášek je voleno dle aktuální situace na škole (výskyt konkrétního nežádoucího
chování) nebo plánovaně.
Dále spolupracujeme s organizací Nedrog, kdy s p. Cafourkem probíráme aktuální informace z oblasti
návykových látek. Seznamuje nás s situací užívání NL v našem městě a blízkém okolí, možnostech
prevence a předává kontakty pro odbornou pomoc.
Již v minulých letech jsme spolupracovali se společností STOB, i v tomto školním roce bychom rádi
navázali spolupráci a vedli přednášky na téma obezita a zdravá výživa.
Při výskytu nežádoucího chování spolupracuje naše škole s Výchovným střediskem Slaný. Ve
spolupráci s odborníky řešíme především výchovné problémy v třídním kolektivu, vzájemné vztahy a
počáteční stádia šikany.
Jednorázové akce – časový harmonogram
 Taneční soutěž
říjen 2009
 Turnaj ve stolním tenise „O pohár ředitele školy“
 V rámci peer programu (spolupráce studentů Gymnázia Rakovník)
listopad 2009
 Den barev
listopad 2009, duben 2010
 Turnaj ve vybíjené „Sportem proti nudě“
prosinec 2009
 Sportovní klání ve fotbálku
prosinec 2009 – leden 2010
 Den v posilovně „Sportuji a drogy neberu“
leden 2010
 Rukodělná dílnička
leden – březen 2010
 Výtvarná soutěž „Vím co jím“
únor 2010
 Výukový program „Co máme na talíři“
únor – duben 2010
 Výtvarná soutěž „Sport ANO, alkohol a kouření NE“
březen 2010
 Turistický výlet „Kilometry pro zdraví“
květen 2010
 Kuličky – soutěž pro žáky I. stupně ZŠP a ZŠS
květen 2010
 Den zdraví, příprava zdravého pokrmu, preventivní aktivity
květen 2010
 Den dětí „Den plný překvapení“
červen 2010
Další akce
 Projektové vyučování na společné téma
 Plavecký výcvik
 Den s knihou
 Výcvik na dopravním hřišti
 Lyžařský kurz v rámci preventivního programu
 Divadelní představení
 Sběr kaštanů
 Beseda o učebních a studijních oborech
 Beseda o drogové problematice – DDM – pro I. a II. stupeň Základní školy praktické
 Den barev
Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka
Strana 4 / 5
Zájmové činnosti nabízené školou
V současné době je žákům nabízeno několik zájmových kroužků v rámci činnosti školní
družiny.Vedením zájmových kroužků jsou pověřeny vychovatelky školní družiny. Jsou to kroužky:
sportovní, šikovné ruce a canisterapie. K těmto aktivitám je žákům umožněno využívat odborné učebny
– moderně zařízená učebna výtvarné výchovy s vybavení pro práci s keramickou hlínou ( keramická
pec, hrnčířský kruh, dostatečné množství materiálu). Dále je k dispozici učebna hudební výchovy
s audiovizuálním vybavením (videopřehrávač, DVD, přehrávač CD, klávesy a další hudební nástroje,
CD s hudbou). V rámci sportovních aktivit žáci využívají tělocvičnu s dostatečným vybavením, mají
k zapůjčení kola i s ochrannými helmami, brusle. Využívají učebnu výpočetní techniky, kde mohou i
prostřednictvím internetu získávat potřebné informace vztahující se k daným zájmovým aktivitám.
Informace
Žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům jsou průběžně předávány aktuální informace z oblasti
sociálně patologických jevů formou informačních letáků, prostřednictvím časopisu Prevence,
informacemi uvedenými na nástěnce metodika prevence. Pedagogičtí pracovníci jsou informováni na
pravidelných i mimořádných poradách pedagogického sboru.
V případě výskytu problému jsou rodiče zváni do školy a společně s metodikem prevence a výchovným
poradce jsou problémy okamžitě řešeny. Zápisy z pohovorů s rodiči jsou vedeny ve složce v pracovně
VP a MP.
Minimální preventivní program – tématické rozdělení do předmětů I. stupeň
Základní škola praktická
Téma
Český jazyk
Použité metody
Získané dovednosti
1.-3. ročník
Rodina
Čtení obrázku, vyprávění o
rodině
Znát správné fungování rodiny,
role otec - matka
Vyprávění
Umět popsat kamarádské
vztahy (možno použít i
v prvouce)
Promiň
Modelová situace
Umět se omluvit, používat
správné výrazy při konverzaci
Rodina
Když to neklape, povídání
Umět pochopit situaci, kdy
vztahy v rodině nejsou ideální,
rozumět výrazům rozchod,
rozvod
Společné vyprávění
Zásady přátelství, jak se chovají
přátelé, utváření vlastního
názoru na vlastnosti svých
kamarádů
Spolužáci
4. ročník
5. ročník
Kruh přátel
Minimální preventivní program 2009/2010 - ukázka
Strana 5 / 5