Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad

Transkript

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad
uĚsrsxÝ úŘao rršNov
ODBOR DOPRAVY
NÁlrĚsríuínu346,666 ts rtšNov
Cj,
.
VYřizuje:
MUTI27234l20I4loD/Vk-3
V Tišrrově, 11.2,2015
oprávněná úředníosoba:
r,ig rl;, p;,.a
Tel,: 549 439 756
Vokáčová
E-mail
:
[email protected]
VEREJNA VYHLASKA
VraY
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, jako silničnísprávní úřad příslušný podle § 40 odst, l zákona ě,
13ll997 Sb,, o pozemníclr komunikacích, ve znéni pozdějšíchpředpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a speciální stavební úřad přísltršný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst, 4 písm. a) zákona o
pozemních komunikacíclr a § 15 odst. I zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušnýpodle § 11
zákona é,50012004 Sb., správní řád, vplatném znéní(dále jen "správní řád') na základé žádosti
o prodlouženíplatnosti stavebního povolení, kterou dne 3.12.2014 podal
Obec Malhostovice,IČ: 00282057, Malhostovice 75,666 03 Tišntrv,
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst.4 stavebního zákona
prodluŽuje
do
31.3.2017
platnost stavebního povolení na stavbu
Místníkomunikace,
Malhostovice, lokalita'oNad Koupalištěm",
na pozemcích parc. ě.747 (ostatní plocha, ostatní komunikace),770 (orná půda), l7I9 (ostatní plocha,
ostattrí komunikace), 174112 (ostatní plocha, ostatní komunikace),4108 (orná půda),4109 (ostatní plocha,
ostatní komunikace),4lI7 (orná půda),4144 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 4150 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), 4152 (orná půda) , 4199 (orná půda) , 420212 (orná půda) , 4204 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 4207lI (orná půda), 420811 (orná půda), 4209lI (orná půda) vkatastrálním izemi
Malhostovice, lydaného Městským úřadem Tišnov, odborem dopraly dne 5,1I.2012 pod
20582l20I2lODNk-4, které nabylo právní moci dne 6.12.2012.
ěj. MUTI
odůvodnění:
Stavební úřad vydal dne 5.1I.2012 pod čj. MUTI 20582l20|2lODNk-4 stavební povolení, kterym povolil
stavbu - Místníkomunikace, Malhostovice, lokalita "Nad Koupalištěm". Toto stavební povolení nabylo
č. i.
MUTI
2,7
23 4 1201 4 l
oD/Vk-3
str. 1/5
Právni moci dne 6.12.2012. Stavební povolení pozbýváplatnosti ve smyslu § 115 odst.4 stavebního zákona
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Stavebník podal před uplynutím této lhůry konkrétně dne 3,I2.20I4, žádost o prodlouženíjeho platnosti ve
smyslu ustanovení § 115 odst,4 stavebního zákona. Tuto žádost odůvodnil tim, že se dosud nepodařilo
zaj i stit fi nančnípro střed ky n a r ealizací stavby.
Dnem podání Žádosti
1 správního řádu.
o
prodloužení platnosti stavebního povolení bylo zahájeno správní řizení dle § 44 odst.
Stavební úřad oznámil veřejnou r,yhláškou ze dne 16.12.2014 zabájeni správního řizení o prodloužení
platnosti stavebnílro povolení, ve kterém podle § 44 odst. 1 správního íádu oznámil zahájeni íízenia
souČasně ÚČastníky řizeni a dotčenéorgány požádal, aby uplatnili své námitky a závazná stanoviska,
popřípadě dťrkazy nejpozději do 15 dnů od doručenítohoto oznámení, Stavební úřad v průběhu řízení
neobdržel žádnénámitky účastníkůřízení
ani nesouhlasnázávazná stanoviska dotčených orgánů.
Stavební Úřad ve správním řízeníposoudil důvody, které vedly žadatele k podání žádosti o prodloužení
platnosti stavebního povolerrí a shledal §rto důvody za opodstatněné. Protože navíc zůstaly nezměněny další
předpoklady, za kteých bylo stavební povolení vydáno, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska
dotčených orgálrů, stavební úřad žádosti vyhověl,
V této souvislosti byly pro stavební úřad dalšímpodkladem pro vydání rozhodnutí nížeuveden á závazná
stanoviska, stanoviska, vyjádření a datši doklady:
-
-
MěÚ TiŠnov,odbor životníhoprostředí,.ze dne22.7.2011 pod ěj. MUTI r5974l20luoŽPlce,ze dne
27.6.2012 pod čj. MUTI 15629l20l2lOZPlKa,zedne27.9.20II pod čj. MUTI 22083l20l1loŽPNa,ze
dne 21.3,20t2 pod čj. MUTI 7486l20I2lOŽPNa, ze dne 20.4.2012 pod čj. MUTI 897ill20l2loŽplva,
ze dne27.2.2012 pod čj, MUTI 4578l20l2loŽPtVa
MŤÚ TiŠnov,odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 23.7.2012 pod Spis.zn.
oÚpsvtso27l20l2lMa
MěÚ TiŠnov,odbor dopraly, ze dne28.6.20l2pod Spis,zn, MUTI 15626l20l2/oD/Vk
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ze dne25.7.2012 pod čj. KHSJM
29671l2jIzlBM/HoK
HasiČský záchranný sbor Jihomoravského ktaje, ze dne
2012
25.7 ,2012 pod
čj. HSBM-3-25-|48I1-0PSL
Policie Českérepubliky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brnovenkov, ze dne 10.8,2011 pod čj. KRPB-93869-2lČJ-2010-060306
Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne l l ,7.2012 pod zn. 5000654145
TelefónicaO2CzechRepublic a.s.,ze dne 13.8.2012 pod éj,l3802ll12
Vodárenská akciová společnost, a.s, ze dne 3.7 ,2012 pod zn. I343Il2012-Lo
E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 7,9.2012 pod zn, T6780 - Z061228764, ze dne 21.3.2012 pod, zn.
JI3978-Z061209113,zedne23.7.2012 podzn. Pl1356 -Z051223300,zedne4.9.20t2 podzn. JI39'18
- 2061209113
Brrrěnské vodárny a kanalizace) a.s, ze dne 4.9 .2012 pod zn, 230l I8323l20I2lPro
Povodí Moraly,, s.p., ze dne 23,8,2012 pod zn.PM043256l20|2-203lFa
Ústav archeologické památkové péčeBrno, v.v.i., ze dne 18.10.2012
Česká republika, Ministerstvo obrany, VUSS Brno, ze dne i8.7.2011 pod čj.504012011_1383-ÚP-BR
,,DSO ČOV Drásov
- Malhostovice"
ze dne 4.9.2012
Stavební úřad určil účastníkyřízeni dle § 27 správního řádu. Za iéastnika tedy pojal dle § 27 odst. 1, písm.
a) stavebníka - Obec Malhostovice,IČ: 00282057, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov, Stavební úŤad dále za
účastníkypojal dle § 27 odst. 2 správního řádu dalšídotčenéosoby, které mohou byt rozhodnutím
přímo dotČeny ve svých právech nebo povinnostech. Z tohoto titulu za účastníkypojal vlastníky
pozemkŮ dotČených stavbou - Milana Kíížea Zdeřku Křížovou jako spoluvlastníky pozemku parc, č. 770 v
č
j. MUTI
27 23 4 l
201 4 l oDlvk-3
str.2l5
k.Ú" Malhostovice, Josefa Tesaře jako vlastníka pozemku parc. č. 4II7 v k.ú, Malhostovice, Josefa Krejčího
jako vlastníka pozemků parc. ě. 4108, 4t99 v k.ú. Malhostovice, společnost AGRIA Drásov, spol. s ..o. jako
vlastníka pozemku parc. č. 4152 v k.ú. Malhostovice, Ing. Jaroslava Bílka, Jiřího Bílka a Marii Bílkovou
jako spoluvlastníky pozemku parc. č. 4209lI v k.ú, Malhostovice, Ing. Ivo Rubínka jako vlastníka pozemku
parc. Č. 4208ll v k.ú. Malhostovice, Ing. Václava Měcháčka, Ing, Juditu Revallo, Jiřího Vlasáka a Ing. Ivo
Rubínka jako spoluvlastníky pozemku parc. č, 420711 v k.ú. Malhostovice a dále tolro, kdo má k pozemku,
na kterém má b;ýt stavba prováděna, nebo stavbě právo odpovidqici věcnému břemenu - spoleěnost E.ON
Distribuce, a.s., a dále téžvlastníky bezprostředně sousedícíchpozemků a staveb na nich, jejichžvlastnická
Práva mohou by1 rozhodnutím přímo dotčena - společnost E.ON Distribuce, a.s. jako vlastníka pozemku
parc. Č. 4l49l3 v k.ú. Malhostovice a stavby bez čplóe na tomto pozemku, Miluši Řezaninovou jako
vlastrríka pozemku parc. ě. 768 v k,ú, Malhostovice, Karla Kubizňáka jako vlastníka pozemků parc. č,
I741lI, 414511 v k.ú. Mallrostovice, Karla Kubizňáka a Andreu Kubizňákovou jako spoluvlastníky stavby
Č.p.259 na pozemku parc.č, I74Ul v k.ú. Malhostovice, Františka Jakeše jako vlastníka pozemku parc. č.
4146lI v k.ú. Mallrostovice, Michala Tůmu a Janu Tůmovou jako spoluvlastníky pozemků parc. č. 414713,
4I48l1 , 414918 v k.ú. Malliostovice, Zdenku Fikrovou a Alenu Miličovou jako spoluvlastníky pozemku parc.
Č. 4201lI v k.ú. Malhostovice, Kateřinu Valachovou jako vlastníka pozemku parc. ó. 420011 v k.ú.
Malhostovice, Miloše Malého jako vlastníka pozemku parc. č. 42l0n v k,ú. Malhostovice, Bohumíra
Bloudka jako vlastníka pozemku parc. č. 420211 v k.ú. Malhostovice, Ivu Malou jako vlastníka pozemků
Parc. Č. 754lI, 420311 v k.ú, Malhostovice, Vladimíru Staňkovou jako vlastníka pozemku parc. č. 752l1 v
k.Ú. Mallrostovice, spoleěnost AGRIA Drásov, spol. s r.o. jako vlastníka pozemku parc. č. 4153 v k.ú.
Malhostovice; 02 Czech Republic a.s., E.ON Ceská republika, s.r.o., RWE, GasNet, s.r.o., Vodárenská
akciová spoleČnost, a.s., Brněnské vodárny akanalizace. a.s., jako vlastníky staveb inženýrs§ých sítí
ÚČastníkŮm byla v souladu s ustanovením § 36 odst, 3 správního řádu před lydáním rozhodnutí dána
moŽnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě podání stavebního úřadu ze dne 16.1 .2015.
Učastníci se k podkladům rozhodnutí ner,yjádřili.
Na základě výŠeuvedenýclr skutečnostíproto stavební úřad rozhodl dle § 115 odst. 4 stavebního zákona o
ProdlouŽení platnosti stavebního povolení tak, jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí.
poučeníúčastníků:
Proti tornuto rozlrodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, podáním u zdejšíhospeciálního stavebního úřadu.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádulze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliý
nebojeho vedlejšíustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.
ýrok
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a
musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
sPatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni,jež mu předcházelo. Není-li
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušenícelého
rozhodnutÍ. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, r,yhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
,.,'rrai-',
i
,;rrarlro
\:::./
\
.'
,
-
u'u'!
Li
Ing. Bc. Petra Vokáěová
referent odboru dopravy
č
j. MUTI
27 23 4 l 20
1
4l
oDlVk-3
str. 3/5
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě, 63412004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen ve výši 1000,- Kč.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřednídesce MěU Tišnov a Obecního úřadu
Malhostovice a současně se zveřejní téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.
po sejmutí apoŇrzeni prosíme o zpětné zaslání
/ú,
Vyvěšeno dne:
í, .L"l,í'
Zveřejněno způsobem umožňujícímdálkoq,' přístup dne
..
.
./é.'.4..,/*,''{
UnI
Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.
Obdrží:
účastníci(dodejky):
Obec Malhostovice, Malhostovice 75, 666 03 Tišnov
dotčenésprávní úřady
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Radniční14,666 l9 Tišnov
Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru346,666 19 Tišnov
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Št"fánikova 32, 602 00 Bmo
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4,602 00 Brno - DS
- DS
Policie Ceská republika, Krajské ředitelství policie Jihomoravskélro kraje, specializované
dopravrrího inženýrstvíBM a BO, Kounicova 24, 61132 Brno - DS
ostatní účastníci (veřej nou vyhláškou) :
Milarr Kříž,Malhostovice I35, 666 03 Tišnov
Zdeňka Křižov á, Malhostovice 1 3 5, 66 6 03 Ti šnov
Josef Tesař, Malhostovice 85, 666 03 Tišnov
Josef Krejčí,Mallrostovice 100, 666 03 Tišnov
AGRIADrásov, spol. s r.o., Drásov 43,66424Drásov
Ing. Jaroslav Bílek, Mallrostovice 237, 666 03 Tišnov
Jiří Bílek, Malhostovice 88, 666 03 Tišnov
Marie Bílková, Malhostovice 88, 666 03 Tišnov
Ing. Ivo Rubínek, Kubešova 2629l14,612 00 Brno
Ing. Judita Revallo, Berkova |77515-1,612 00 Brno
Ing. Jan Revallo, K Lesíčku6I,252 45 Ohrobec
Ing, Václav Macháček, K Lesíčku61,,252 45 Ohrobec
Jiří Vlasák, Na Loučkách l2l7,664 34 Kuřim
E.ON D.istribuce, a.s., F.A. Gerstnera2151l6,370 49 ČeskéBudějovice
Miluše Řezaninová, Malhostov ice 202, 666 03 Tišnov
Karel Kubizňák, nar, 1983, Malhostovice 259,666 03 Tišnov
Andrea Kubizňáková, Malhostovice 259,666 03 Tišnov
František Jakeš, Malhostovic e 4l, 666 03 Tišnov
Michal Tůma, Malhostovice 9,666 03 Tišnov
Jana Tůmová, Malhostovice 9, 666 03 Tišnov
Zdenka Fikrová, Drásov 222, 664 24 Drásov
č.j, MUTI
27 23 41 20
| 4
l
oDlvk-3
str.4l5
pracoviště

Podobné dokumenty

ROZHODNUTI

ROZHODNUTI Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho oznámeni ke Krajskému úřadu Ústeckého kaje v Ústí nad Labem podáním u zdejšíhosprávního orgánu.

Více

RoZHoDNUTÍ

RoZHoDNUTÍ k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje dle $ 24 odst. 1 spr. řádu za doruěenou posledním dnem této lhůty. odvo|áním |ze podle ust. $ 82 spr. řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jedno...

Více

Usnesení ZM Bystré č. 6 ze dne 22.9.2015

Usnesení ZM Bystré č. 6 ze dne 22.9.2015 pozemkt. 'V;fkup d6sti p.p.d. 94115 v k. ri. Bystr6 u Polidky od manZelir Jaroslava a Emilie Cihliiov.'-fch, byem Hraddany 376, Bystr6. C6st pozemku urden6 pro vystavbu RD bude vykoupena za ceilr 1...

Více

únor 2008 - Obec Nová Ves

únor 2008 - Obec Nová Ves nebezpečnéodpacjy (lednice, l'V většíelektrospot ebiěe. PB lahve, záŤivky, v bojky)' p edměty užitkovékerarniky (umyvadla" van}'

Více

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

Rozhodnutí - veřejná vyhláška Krajská správa aúdrŽba silnic, provo zŽd'árr nad Sázavou

Více