Hostouňsko 27.4.2009

Komentáře

Transkript

Hostouňsko 27.4.2009
27.04.2009
OBČASNÍK VYDÁVANÝ MĚSTSKÝM ZASTUPITELSTVEM
1/2009
Město Bělá nad Radbuzou a město Hostouň
ve spolupráci s U.S. Army, 2. Kavalerie Stryker, Grafenwoehr
Vás srdečně zvou
na
VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
A OSVOBOZENÍ NAŠEHO KRAJE AMERICKOU ARMÁDOU
v pátek 1. května 2009
Chceme připomenout „Operaci Kovboj“, která pomohla v roce 1945 zachránit z rukou Wehrmachtu
především sto padesát zde internovaných válečných zajatců a navíc se stala záchranou i pro několik
stovek koní, které Němci shromáždili z celé Evropy. Naším záměrem je akci „zopakovat“ – vytvořit
konvoj, který by absolvoval cestu z Hostouně přes Růžov do Bělé nad Radbuzou s krátkou pietní
zastávkou v těchto třech místech. Konvoje se zúčastní příslušníci americké armády, následníci
„Pattonových duchů“, dále veteráni americké a české armády, členové Military Car Clubu Plzeň s
dobovou vojenskou technikou, a rovněž jezdci na koních.
Program slavnosti:
10:00 – Hostouň – přivítání hostů u statku, odhalení informační tabule, položení kytic
10:30 – seřazení konvoje, přejezd na Růžov
11:30 – Růžov – krátká zastávka, položení kytic
12:00 – přejezd do Bělé nad Radbuzou
12:30 – Bělá nad Radbuzou – slavnostní akt u Památníku padlým, položení věnců
country hudba a občerstvení ve stanu za úřadem
Program v Hostouni:
Čtvrtek 30.4 - výstava bojových vozidel před Městským úřadem
Pátek 1.5.
9.00 – sraz na Perláku – koňáci a kolona vojenské techniky
9.30 – společný odjezd na náměstí
10.00 – přivítání hostů u statku, odhalení informační tabule a položení kytic
11.00 – 12.00 dechová hudba Dupalka v kulturním domě
16.00 – promítání dokumentu Operace Kovboj v kulturním domě
18.00 – country kapela Orient Express v kulturním domě
Po celý den výstava dobových materiálů v kulturním domě a tamtéž již od 8.00 hodin otevřeno
občerstvení – pivo, limo, utopenci a další česká klasika od hostouňských hasičů ☺
Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou
Ing. Miroslav Rauch, starosta města Hostouň
Informace z městského úřadu
POPLATKY ZA ODPAD
Poplatek platí podle vyhlášky města Hostouň č. 1/2006 fyzická osoba, která má v obvodu
města Hostouň trvalý pobyt, nebo která má v obvodu města Hostouň ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen podle této vyhlášky ohlásit na MÚ vznik a zánik
poplatkové povinnosti, např. v důsledku změny trvalého bydliště v obci, a to nejpozději do
30 dnů, kdy tato změna nastala.
Také majitelé rekreačních objektů jsou povinni ohlásit vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku poplatkové
povinnosti (pokud objekt koupili nebo prodali). Na MěÚ je nutno ohlásit příjmení, jméno a
datum narození poplatníka a evidenční nebo popisné číslo stavby, sloužící k individuální
rekreaci (není-li stavba označena popisným nebo evidenčním číslem, uvede se parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna). Poplatek činí 450 Kč za kalendářní rok, termín pro
zaplacení je do 31.srpna 2009.
Více informací získáte v pokladně městského úřadu .
POPLATKY ZE PSŮ
Poplatek platí podle Vyhlášky města Hostouň č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý
pobyt nebo sídlo v územním obvodu Města Hostouň. Poplatku podléhají psi starší tří
měsíců. Majitel psa je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení
stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího. Rovněž neprodleně ohlaste, pokud
už psa nemáte.
Poplatek Hostouň – rod. dům 100,- Kč
Hostouň – bytovka 400,- Kč
Ostatní obce
100,- Kč
Více informací získáte v pokladně městského úřadu .
PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Bezhotovostní platby převodem na účet.
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 762083359, kód banky: 0800
variabilní symbol 1337 - poplatek za odpad
variabilní symbol 1341 - poplatek za psy
variabilní symbol 2131 - poplatek za pronájem pozemků
Pokud poplatky nebudou uhrazeny v termínu, daném vyhláškou, budou navýšeny o
sankční poplatek 50% a budou vymáhány exekučně. Na tyto poplatky Městský úřad
nerozesílá složenky!
ODPADY
Vývoz popelnic
Hostouň I.– 13.4, 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.
Hostouň II.– 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.
Sběrný dvůr v Bělé nad Radbuzou možno využít za poplatek :
Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00 - 17:00
sobota 8:00 - 12:00
Co patří do sběrného dvora?
Pneumatiky, lednice, nebezpečný odpad (chemické látky, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla,
těsnicí materiály), papír, textil, sklo, plasty, sorpční materiály, obaly znečištěné
škodlivinami, asfalt, dehty, odpadní oleje, baterie, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče,
elektrotechnický odpad, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek), stavební suť, dřevo
apod.
Při odevzdávání odpadů do sběrného dvora je nutno se řídit pokyny obsluhujícího a
podle jeho určení dávat odpad do jednotlivých kontejnerů.
Kolik odpadové hospodářství stálo v roce 2008?
Příjmy:
od občanů:
od podnikatelů:
509.620,- Kč
94.200,- Kč
Výdaje:
sběr, odvoz a uložení odpadu:
929.289,- Kč
Příjmy celkem:
603.820,- Kč
Výdaje celkem : 929.289,- Kč
Město doplatilo z rozpočtu 325.469,- Kč, což představuje 35% celkových výdajů
za sběr, odvoz a uložení odpadu. Z těchto čísel vyplývá, že poplatek za odpad na osobu
a kalendářní rok by měl činit 714,- Kč a ne současných 450,- Kč!
CZECH POINT
Co je Czech POINT ?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by
měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan
navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované
místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak,
aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i
neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty
do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi
a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve
vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude
stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z
domova prostřednictvím internetu. Od 1.1.2009 byla zřízena pobočka Czech POINTu na Městském
úřadu v Hostouni.
Co poskytuje Czech POINT
•
•
•
•
•
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Co potřebujete mít s sebou při podání žádosti o výpis:
- Katastr nemovitostí: číslo listu vlastnictví nebo alespoň číslo parcely
- Živnostenský rejstřík: IČO
- Obchodní rejstřík: IČO
- Rejstřík trestů: občanský průkaz
- Výpis bodového stavu z registru řidičů: občanský průkaz a řidičský průkaz
Ceny za výpisy
Katastr nemovitostí, Živnostenský r., Obchodní r.: za první stranu 100,-- Kč, za každou další stranu
50,- Kč.
Centrální registr řidičů: za první stranu 100,- Kč, za každou další stranu 50,- Kč.
Rejstřík trestů – 50,- Kč.
Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Pátek:
8:00 – 11.00
8:00 - 11.00
8:00 - 11.00
8:00 - 11.00
12.00 - 17:00
12.00 - 15.00
12.00 - 17.00
12.00 - 13.00
Kam za kulturou
Pozvánka na Den dětí s Mudráčkem
Ve čtvrtek 7.5. připravilo Město Hostouň, RTC PRODUCTION, TJ Hostouň a SDH Hostouň pro
všechny děti a jejich rodiče zábavné odpoledne HRAJEME SI S MUDRÁČKEM. Od 16.00 hodin
na fotbalovém hřišti čekají na děti dvě hodiny her, soutěží a tance a nakonec i sladká odměna. Pro
rodiče je připraveno občerstvení.
Zveme:
16.5. od 16.00 hodin Tradiční posezení seniorů v Jídelně u Brabců
23.5. od 14.00 hodin Country show ve Svržně
1.6. od 16.00 hodin Den dětí na farmě ve Svržně
19.6. od 17.00 hodin Broučkiáda
20.6. od 13.00 hodin Piráti ze Štítar
Tříkrálová sbírka
Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim.
Kromě toho chce umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že
obdarovali jiného člověka.
Letošní Tříkrálová sbírka v Hostouni začala v sobotu 3. ledna požehnáním biskupa Mons.
Františka Radkovského a představitelů města. Výnos této akce se díky štědrosti a důvěře dárců
dostal na částku 11.438,-Kč. Z toho 3.718,- Kč bylo odesláno na účet školy pro potřeby školní
družiny. Velké poděkování patří všem organizátorům – paní Milové, Duškové a Pichové, panu Jiřímu
Benešovi. Díky si zaslouží i všichni králové Šárka Turnerová, Dominika Strnadová, František
Pivovarník, Jiří Beneš, Zuzana, Klára, Nikola Nozarovi, Karel Hladík, Blanka Hladíková, Saša
Zaruckij, Sabina Králová, Petra Turnerová, Lucie Šinálová a Milan Horváth.
PODĚKOVÁNÍ
Dne 31. ledna 2009 pořádali maminky ze Spolku rodičů a Sbor dobrovolných hasičů v Hostouni
maškarní bál pro děti v odpoledních hodinách a pro dospělé maškarní a pyžamový bál večer. Rádi
bychom jim touto cestou poděkovali nejen za opravdu skvěle připravenou akci, která měla
v Hostouni i v blízkém okolí velký ohlas, ale také za sponzorský dar z výtěžku obou akcí věnovaný
MŠ Hostouň.
Na vybavení školní zahrady - bazénu daroval Spolek rodičů 5 500,- Kč a SDH 5 000,- Kč.
http://www.ms-hostoun.cz/
Stalo:
Knihovna v Hostouni slavila poprvé Andersena
K akci Noc s Andersenem, která se každoročně slaví v knihovnách v zemích Evropy, se v
pátek 3.4.2009 poprvé připojila i Městská knihovna v Hostouni.
Pro dvaadvacet dětí, které se na první Noc, či spíše odpoledne přihlásily, připravily
maminky ze Spolku rodičů v Hostouni spolu s knihovnicí Annou Matějkovou povídání
Skřítka Knihovníčka o putování za pohádkou, hry, pohádkové kvízy a soutěže a hlavně dva
vzácné hosty – pana Václava Bártu st. - autora pohádkových knížek a zejména písniček
z pohádek jako je např. Princezna ze mlejna a Radka Krýsla - čerta z Troškovy pohádky
Z pekla štěstí.
A tak společné čtení z knihy o Zpěvavém království, kterou napsal pan Bárta, vystřídalo
společné zpívání písniček z pohádek a večerníčků v doprovodu kytary a dětských hudebních
nástrojů .
A protože v nejlepším se má končit, aby se mohlo těšit na příště, pohádkové odpoledne v
Hostouni ukončila pohádka O Červené Karkulce v podání maminek z pořádajícího Spolku
rodičů. Na památku si každý z malých účastníků odnesl mimo hezkých zážitků a vzpomínek
i pamětní list s logem Noci s Andersenem.
Otvírací doba v knihovně:
Pondělí: 13.00 – 17.00 hodin
Středa : 13.00 – 17.00 hodin
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009
Vážení občané,
ve dnech 5. 6. a 6. 6. 2009 se v České republice podruhé
uskuteční volby do Evropského parlamentu. Hlasování bude
probíhat v pátek 5. 6. od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 6. 6.
od 8:00 do 14:00 hod. Hlasovací lístky obdrží voliči do
schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb.
Občasník HOSTOUŇSKO, povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod č.j. MK ČR E 11535, vydává
Městský úřad Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň, IČ 00253391.

Podobné dokumenty

zde

zde jsme ovšem nevěděli, a tak se šla naše dámská skupina umýt a upravit po cestě vlakem a já s bráchou jsme seděli v místní restauraci a pili kolu. Pod slovem restaurace si nesmíte hned představit čty...

Více

The US Embassy Prague Tribune - Velvyslanectví USA v České

The US Embassy Prague Tribune - Velvyslanectví USA v České Vítání amerických osvoboditelů v Sušici 6. května 1945.

Více

Brožura zima 2009

Brožura zima 2009 domů jako téměř dvouleté batole. Dnes je jí patnáct a jsou s ní trochu problémy, ale všichni mají velkou trpělivost. Tři roky už jsou tu doma také sourozenci Karel a Blanka. Kája právě oslavil své ...

Více