Čestné prohlášení

Transkript

Čestné prohlášení
Čestné prohlášení
___________________________________________________________________________
Já níže podepsaný,
jméno a příjmení:
trvale bytem:
RČ:
Číslo OP nebo pasu:
jméno a příjmení zákonného zástupce:
trvale bytem:
RČ:
Číslo OP nebo pasu:
(dále jen „Účastník“)
Tímto na základě předmětného čestného prohlášení, na základě mé svobodné a vážné vůle,
která je uskutečněná v předepsané formě a za ne nápadně nevýhodných podmínek prohlašují,
že souhlasím s níže uvedenými ustanoveními.
1.
Účastník sportovního výkonu spojeného s akcí Red Bull Homerun 2014 se tímto neodvolatelně
vzdává nároku na náhradu škody, kterou může Účastník mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či
bezesmluvně, za jakýkoli druh škody, kterou Účastník nebo jeho tým utrpí přímo či nepřímo, a to ať
formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo
v důsledku jeho účasti jako soutěžícího nebo jako diváka na akci známé jako Red Bull Letecký Den
2013 (dále jen jako „Akce“), která se bude konat ve dne 22. 2. 2014.
2.
K účasti na Akci se nemohou přihlásit osoby mladší 16 let. Pro zájemce o účast
na Akci mladší 18 let je nutný písemný souhlas rodičů, eventuelně zákonného
zástupce odpovědného za zájemce mladšího 18 let.
3
Aniž by byla omezena obecnost odstavce 1, zproštění Účastníka od odpovědnosti bude platné,
co se týká jakéhokoli činu nebo opomenutí, které způsobí škodu či zranění v důsledku nedbalosti, hrubé
nedbalosti nebo nedostatku adekvátních zkušeností na straně Společnosti, Organizátora, jeho zástupců,
agentů, subdodavatelů nebo jakékoli další osoby účastnící se Akce aktivně nebo jako divák.
4.
Shora uvedené vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti Účastníkem je poskytnuto ve
prospěch Společnosti a všech jejích zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících
se Akce aktivně nebo jako diváci.
5.
Účastník si přečetl a porozuměl pravidlům Akce - Red Bull Homerun 2014, které jsou umístěna
na adrese www.redbull.cz/homerun a též budou k nahlédnutí při registraci do závodu 22.2.2014.,
s těmito pravidly souhlasí, bude se podle nich chovat a použije při Akci veškeré ochranné pomůcky
(přilba, záchranná vesta atd.), které pravidla vyžadují.
6.
Účastník souhlasí, že se může zapojit do nebezpečných aktivit během Akce a jeho účast je
dobrovolným převzetím rizika, za které nebude činěna zodpovědnou žádná jiná osoba. V zákonem
povoleném rozsahu bude toto vzdání se nároku a zproštění zavazovat manžela/manželku Účastníka,
rodinné příslušníky Účastníka a nabyvatele právního titulu ze zákona a bude se vztahovat na jakýkoli
nárok, který může jakákoli z výše uvedených osob mít vůči Společnosti, jejím zástupcům, agentům,
subdodavatelům a jakékoli další osobě účastnící se Akce aktivně nebo jako divák. Účastník tímto
zbavuje Společnost, její zástupce, agenty, subdodavatele a další osoby odpovědnosti za takový nárok.
7.
Účastník tímto potvrzuje, že má v současné době uzavřeno pojištění osobní odpovědnosti a
úrazové pojištění, jež pokrývá jeho účast na Akci a tímto zprošťuje organizátora, společnost Red Bull
Česká republika s.r.o. (dále jen „společnost“) odpovědnosti za nároky, které by vznesly třetí strany
z důvodu účastníkem způsobené škody.
8.
Účastník tímto uděluje Společnosti právo a svolení nahrávat, filmovat, vytvářet mediální výstup a
využívat jeho jména, zobrazení, hlasu, vzhledu, výkonu a biografického materiálu následujícími
způsoby: (a)
k vytvoření audiovizuálního a jakéhokoliv jiného díla; (b) k televiznímu a jinému šíření
ve všech formách a všemi technologickými postupy včetně zpřístupňování počítačovou nebo obdobnou
sítí, a to libovolně často a na libovolném médiu; (c) k pořízení libovolného množství rozmnoženin
libovolnou technologií a k užití těchto rozmnoženin všemi komerčními i nekomerčními způsoby, tj.
zejména k jejich prodeji, výměně, pronájmu a půjčování; (d) k účelům propagace Společnosti a jejích
dceřiných či mateřských společností, a to všemi způsoby, např. v propagačních materiálech, ve
sdělovacích prostředcích, v teletextu, v síti Internet; (e) k užití k vytvoření dalšího audiovizuálního díla a
jiného díla a k užití tohoto dalšího díla v rozsahu stanoveném v tomto odstavci; (f) zařadit obrazovou či
přepsanou zvukovou složku audiovizuálního a jiného díla do periodických a neperiodických publikací,
tyto publikace rozmnožovat a rozšiřovat všemi způsoby; (g) k jakékoliv úpravě audiovizuálního a jiného
díla. Pokud bude shora uvedený materiál vytvořen a/nebo poskytnut Společnosti ze strany Účastníka
jako dílo Autorské, zaručuje tímto Účastník Společnosti výhradní právo ke zveřejnění Autorského díla, a
to v rozsahu (i) pro všechny způsoby užití, které jsou známy v době uzavření této Dohody i pro způsoby
užití dosud neznámé; (ii) po celou dobu trvání majetkových práv; (iii) v rozsahu neomezeném; (iv)
výhradně a (v) na území celého světa. Společnost není povinna Autorské dílo užít.
9.
Účastník tímto prohlašuje, že byl řádně a úplně seznámen s pravidly soutěže a bezpečnostními
pravidly a zavazuji se, že budu tyto pravidla soutěže a bezpečnostní pravidla dodržovat.
10.
Účastník se zavazuje zúčastnit soutěžních disciplín a provádět sportovní výkon takovým
způsobem, aby nezpůsobil újmu na zdraví nebo majetku sobě či ostatním soutěžícím nebo divákům či
pořadatelům. Porušení tohoto závazku zprošťuje kromě jiných skutečností uvedených v tomto dokumentu
Společnost jakékoli odpovědnosti za újmy či škody, které v důsledku tohoto porušení vzniknou.
Prohlašuje, že možnost získat ocenění, která může dosáhnout sportovním výkonem, neznamenají, že
bude jednat takovým způsobem, v důsledku kterého může jemu osobně nebo jinému vzniknout škoda
nebo jiná újma.
11.
Účastník prohlašuje, že odškodní Společnost a/nebo jejich zaměstnance a zástupce za
veškerou a jakoukoli újmu, která jim a/nebo jejich zaměstnancům a zástupcům vznikne z důvodů úrazu,
nebo jiné události, která byla způsobena Účastníkem.
12.
Účastník je srozuměn s tím, že konečné povolení ke startu může být závislé na kladné inspekci
místa Akce a/nebo bezpečnostní kontrole.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit formu
hodnocení. Účastník souhlasí s tím, že on, ani ostatní účastníci nemají právo požadovat konkrétní
metodu hodnocení.
13.
Výslovně se sjednává, že veškerý obsah tohoto Prohlášení je důvěrný. Účastník tímto Prohlašuje,
že tyto důvěrné informace bude řádně uchovávat a zejména tyto důvěrné informace nijak nikomu
dalšímu nezpřístupní.
14.
Účastník, popřípadě jeho zástupci, zaručuje, že je způsobilý uzavřít toto prohlášení, že si
přečetl a pochopil podmínky tohoto čestného prohlášení a podepsal ho po důkladném zvážení. Účastník
prohlašuje, že je dostatečně a adekvátně pojištěn proti jakémukoli riziku souvisejícímu s aktivitami
vykonávanými na Akci.
15.
Pokud by se jakékoli ustanovení tohoto čestného prohlášení stalo protiprávním či nevynutitelným,
zbývající část tohoto prohlášení zůstane nadále v platnosti.
Na důkaz toho Účastník, popřípadě jeho zástupce, podepisují toto čestné prohlášení.
Dne 22.2. 2014 ve Špindlerově Mlýně, Česká republika
_________________________
Účastník
______________________
Společnost Red Bull ČR, s.r.o.