Koncepce podpory tělovýchovy mládeže

Komentáře

Transkript

Koncepce podpory tělovýchovy mládeže
Město Hranice
Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice, IČ: 00301311
KONCEPCE PODPORY TĚLOVÝCHOVY MLÁDEŢE NA
OBDOBÍ OD 1.1.2015 DO 31.12.2018
Zpracoval:
Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Ing. Leona Bláhová, vedoucí oddělení školství, kultury a
tělovýchovy
Zastupitelstvo města Hranic usnesením 23/2014 – ZM 2 ze dne 11.12.2014 schválilo
v souladu s Programem rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy mládeţe na
období od 01.01.2015 do 31.12.2018. Koncepce vychází ze skutečnosti, ţe podpora
tělovýchovy mládeţe je prioritou města, protoţe sportovní vyţití mládeţe patří nejen mezi
důleţitou primární prevenci proti trestné činnosti a drogové závislosti a dalším negativním
jevům, ale také přispívá k smysluplnému vyuţití volného času a zvyšování fyzické kondice.
1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
1.1. Úvod
Tradice tělovýchovy a sportu v Hranicích je dlouholetá. Jiţ v roce 1987 oslavovali hraničtí
sportovci 100 let od počátků organizované tělesné výchovy a sportu. Zpočátku se zájemci o
tělovýchovu sdruţovali především v Sokole a Orlu. Po II. světové válce se tělovýchova a
sport rozvíjely v oddílech a odborech TJ Sigma, TJ Cementárna, Dukla a později VTJ
Hranice apod.
Od devadesátých let na území města působí široké spektrum sportovních oddílů,
tělovýchovných a volnočasových krouţků, které nabízí sportovní vyţití nejen mládeţi, ale i
dospělým. Moţnosti sportovního vyţití umoţňuje nabídka sportovišť různé kvality.
1.2. Sportoviště na území města
a) tělocvičny a sportovní haly
Na území města Hranic se nachází sportovní haly a tělocvičny, které jsou provozovány buď
školskými zařízeními, nebo jinými subjekty. Údaje vychází ze Smluv o nájmu nebytových
prostor a úhradě sluţeb spojených s jejich uţíváním.
Zřizovatel město Hranice:
ZŠ Hranice, Tř. 1. máje
ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko
ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
ZŠ a MŠ Drahotuše
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
tělocvična
167 m2
343 m2
343 m2
670 m2
150 m2
89 m2
.
Strana 1 (celkem 7)
Zřizovatel Olomoucký kraj:
ZŠ a MŠ Hranice, Nová
Gymnázium Hranice
SPŠ a SOU Hranice, Studentská
tělocvična
tělocvična
sport. hala
tělocvična
sport. hala
326 m2
240 m2
726 m2
284 m2
666 m2
Jiný vlastník/provozovatel:
HC Cement, s.r.o.
Sportovní centrum Naparia o.p.s.
SK Hranice s.r.o.
Dynamic fit Hranice (Koloseum)
Sokol Hranice
Sokol Velká
Sokol Slavíč
sportovní hala
sportovní hala
judo hala
tenisová hala
tělocvična
sokolovna
sokolovna
sokolovna
1 750 m2
900 m2
136 m2
2 043 m2
304 m2
550 m2
234 m2
230 m2
b) Sportovní hřiště na hranických sídlištích
Kompetence údrţby sídlištních sportovišť spadá od roku 1998 pod odbor školství a
sociálních věcí, oddělení školství, kultury a tělovýchovy. Vzhledem k tomu, ţe většina
sportovišť nebyla od svého vybudování celkově rekonstruována, hřiště jsou různorodá svými
povrchy, umístěním a technickým stavem, jsou různě vybavena. Z těchto důvodů vyţadují:
1. vzhledem k velkému vyuţívání a všudypřítomnému vandalismu pravidelnou údrţbu
2. vzhledem k četnosti hřišť a různorodostí obyvatel jednotlivých sídlišť správce nebo
kontaktní osobu
Přehled sídlištních sportovních hřišť:
sídliště
Stručný popis sportovního hřiště
Hromůvka
Asfaltové hřiště s částečnými síťovými zábranami
Kpt. Jaroše
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Cementářské sídliště
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Nádraţní - Jaslo
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Sklený kopec
Antukové hřiště
Galašova
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Nová
revitalizace sídliště, hřiště s umělým povrchem
Struhlovsko
revitalizace sídliště – studie regenerace
Pod Nemocnicí
Škvárové hřiště
Rezkova
Asfaltové hřiště
Jaselská
Škvárové hřiště (v zimě svépomoci ledová plocha)
1. máje
Šotolinové hřiště opatřeno sítěmi
počet
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
Pozn.: Z výše uvedených sportovních hřišť je na sídlišti Kpt. Jaroše, Cementářském sídlišti a
na Nádraţní ulici placený správce, V praxi se ukazuje, ţe tyto osoby jsou pro zachování
funkčnosti veřejných sportovišť nezbytné.
Strana 2 (celkem 7)
c) Školní sportovní hřiště při základních školách
Podmínky základních škol pro výuku školní tělesné výchovy:
1. Sportovní hřiště u Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo,
víceúčelové sportoviště - tartanová atletická dráha a hřiště s umělým trávníkem
(v dopoledních hodinách školní tělesná výchova, v odpoledních hodinách ostatní
veřejnost, placený správce). Povrch sportovního hřiště je nejstarší pouţívanou
umělou plochou ve městě, ve které jsou pouţíváním vytrhány či jinak poničeny lajny
hřišť. Také tartanová běţecká dráha a sektor skoku vysokého vykazují znaky
značného opotřebení.
2. Sportovní hřiště u základní školy a mateřská školy Hranice, Struhlovsko –
v roce 2011 byla realizována I. etapa výstavby hřiště s umělým povrchem o velikosti
20 x 40 m. Nyní se zpracovává projektová dokumentace II. etapy, kde dojde k úpravě
běţeckého oválu včetně sprinterské čtyřdráhy, sektoru vrhačského a sektoru pro skok
vysoký a daleký. Město přispívá na provoz sportovního hřiště částkou 60 tis. Kč
ročně.
3. Sportovní hřiště u Základní školy Hranice, Tř. 1. máje – probíhá příprava na
realizaci nového sportovního hřiště. V současné době probíhají terénní úpravy a bylo
nutné stabilizovat sousední svah vybudováním opěrné zdi a vykácet některé dřeviny.
Realizují se přeloţky inţenýrských sítí.
4. Sportovní hřiště u Základní školy a mateřská školy Drahotuše – sportovní hřiště
je po celkové rekonstrukci v roce 2004/05.
d) Sportovní areál SK Hranice
Stávající sportoviště (atletická dráha, travnaté hříště a hřiště s umělým trávníkem s
osvětlením) vyuţívané SK Hranice a hranickými základními i středními školami pro školní
tělesnou výchovu a další sportovní akce, prošly rekonstrukcí. Umělé povrchy na těchto
sportovištích vyţadují daleko menší údrţbu, během roku jsou déle vyuţitelná a pro trénink
přijatelnější (pruţnost povrchu, zdravotní hledisko). Pro zlepšení podmínek sportovců, ţáků
a studentů byla rekonstruována tribuna a vytvořeno odpovídající zázemí.
Fotbalová hřiště
Fotbalová hřiště slouţí převáţně ke sportovní přípravě fotbalových druţstev a moţnosti
návštěvy široké veřejnosti na soutěţní utkání, ale také ke školní tělesné výchově a různých
školních sportovních soutěţí.
1. Stadion v Ţáčkově ulici, areál provozuje SK Hranice, příspěvek města na provoz a
údrţbu činí 1 680 tis. Kč ročně.
2. Hřiště „U Splavu“ provozuje a spravuje FC Dukla Hranice, bez finanční účasti města
Atletická zařízení
1. Stadion SK Hranice - umělohmotná atletická dráha, sektory pro technické disciplíny
jsou vyuţívány pro sportovní přípravu atletického oddílu SK Hranice. Tato zařízení
vyuţívají také hranické základní a střední školy v rámci školní tělesné výchovy a
různých školních sportovních soutěţí.
2. Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, víceúčelové sportoviště tartanová atletická dráha a hřiště s umělým trávníkem (v dopoledních hodinách školní
Strana 3 (celkem 7)
tělesná výchova, v odpoledních hodinách ostatní veřejnost, placený správce). Hřiště
je ve špatném technickém stavu a je nutná modernizace.
e) Ostatní sportoviště
1) in - line hřiště – provozovatel EKOLTES Hranice a.s., údrţba je hrazena
z rozpočtu pro sídlištní hřiště (veřejná sportoviště)
2) hřiště pro skateboard – provozovatel EKOLTES Hranice a.s., údrţba a
inventář jsou hrazeny z rozpočtu pro veřejná sportoviště
3) hřiště Lhotka, umělohmotný povrch, správcem a provozovatelem je osadní
výbor
4) hřiště Slavíč, umělohmotný povrch, správcem a provozovatelem je osadní
výbor ve spolupráci se Sokolem Slavíč
5) hřiště Valšovice, areál tvoří hřiště s umělohmotným povrchem, hřiště pro
„petanque“, hygienické zařízení, správcem a provozovatelem je Sportovní
klub Valšovice, údrţba je hrazena z příspěvku města ve výši 80 tis. Kč ročně.
Na území města se nachází nespočet jiných sportovních zařízení, jako jsou sportovní a
pohybová centra, která přispívají k rozšíření nabídky sportovních aktivit. Jsou to například
MFitness Martin Rabel, Pohybové studio Blanka, Sports KOTELNA, Dynamic Fit, Fitcentrum
Na plovárně, Fitness centrum Extrifit Gym ve sportovním centru Naparia a další.
f) Bazény
Plovárna Hranice
V těsné blízkosti stadionu SK Hranice na Ţáčkově ulici je od roku 2006 otevřen nový krytý
bazén, který byl vybudován v sousedství venkovního koupaliště, rekonstruovaným v roce
2009, provozovaným společností EKOLTES Hranice a.s. Toto zařízení umoţňuje
návštěvníkům plavání po celý rok včetně vyuţívání dalších vodních atrakcí.
g) Tenisové kluby
Tenisový klub TJ Slovan Hranice
Tenis Tondach Hranice, o.s.
další tenisové kurty se nacházejí v areálu Staré střelnice, jednotlivé kurty jsou pak na
víceúčelových sportovištích s umělým povrchem a na některých školních hřištích.
1.3. Podpora tělovýchovy městem Hranice
Město Hranice v rámci podpory tělovýchovy a sportu vytváří podmínky vycházející
z finančních moţností rozpočtu města.
Základní dokumenty:
a) Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe (dále jen „Koncepce“), která byla
schválena poprvé zastupitelstvem města jiţ v roce 1996.
b) Grantový program města Hranic, instrukce QI 61-01-10 schválená zastupitelstvem
města poprvé v roce 2005
c) Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, instrukce QI 61-01-09 schválené
zastupitelstvem města v roce. 2005 současně s Grantovým programem
d) Kritéria pro vyhlašování nejlepších sportovců schválená radou města v roce 2004
e )Vyhlašování nejlepších sportovců města, anketa vyhlašovaná radou města k ocenění a
popularizaci dosaţených výsledků sportovních oddílů a jednotlivců, sportovních seniorů,
trenérů a činovníků.
Strana 4 (celkem 7)
f) Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020 schválilo zastupitelstvo města
na svém zasedání 15. prosince 2011. Je střednědobým strategickým plánem, formuluje
podstatné otázky dalšího směřování města, vymezuje nejdůleţitější cíle a záměry.
2. VIZE A CÍLE NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY MLÁDEŢE
Navrţené vize a cíle pro další čtyřleté období pokračují v jiţ započaté podpoře tělovýchovy
mládeţe ve městě z uplynulých let.
2.1. Úhrada nájemného v tělocvičnách a halách
Úhrada nájemného v celkové částce 1 100 000 Kč na nájemné v tělocvičnách
a halách na území města Hranic v době od 15:00 hod. do 20:00 hod., kdy budou
přednostně vyuţívána pouze sportovními oddíly a krouţky se zaměřením na mládeţ do 18
let ve sportovních občanských sdruţeních a jiných subjektech, které mají statut právnické
osoby (mimo krouţky volnočasových aktivit škol a školských zařízení) se sídlem nebo
působností v Hranicích. Úhrada nájemného je určena pouze na podporu tréninkového
procesu ve dnech pondělí – pátek (není určena na turnaje, zápasy, soutěţe a další akce
obdobného charakteru).
Úhrada nájemného je poskytována jednotlivým zařízením za podmínek:
(vlastník nebo provozovatel tělocvičny/haly (pronajímatel) uzavře se sportovním oddílem,
krouţkem (nájemce) a městem Hranice, zastoupeným odborem školství a sociálních věcí
(dále jen OŠSV) trojstrannou smlouvu o nájmu na období školního roku (od 1.9 do 30.6).
V posledním roce platnosti „Koncepce“ uzavře trojstrannou smlouvu jen na období
kalendářního roku. Smlouva musí být předloţena nájemcem k podpisu městu Hranice,
zastoupeném OŠSV nejpozději do 30.9. daného roku. V případě, ţe nájemce takto neučiní,
nebude příspěvek poskytnut a nájemné hradí nájemce v plné výši. Ve smlouvě bude
ustanovení, ţe nájemce hradí 40% a zbývajících 60%, avšak maximálně do 270,- Kč za 1
hodinu nájmu, hradí město Hranice. V případě, ţe finanční prostředky na úhradu
nájemného do konce kalendářního roku nepokryjí poţadavky sportovních oddílů a krouţků,
můţe město Hranice tento podíl úhrady nájemného před uzavřením smlouvy o nájmu změnit
nebo úhradu nájemného neposkytnout
a) vlastník nebo provozovatel tělocvičny/haly (pronajímatel) doloţí ke smlouvě o nájmu
harmonogram obsazení a vyuţití tělocvičny/haly (kde bude uveden název oddílu a
věková kategorie) a kalkulaci nákladů za 1 hodinu nájmu.
b) fakturu za úhradu nájemného včetně přehledu skutečného vyuţití tělocvičny/haly je
pronajímatel povinen předloţit městu Hranice – odboru školství a sociálních věcí
nejpozději:
do 15.12 daného roku, a to za období září aţ prosinec
do 30.6. daného roku, a to za období leden aţ červen
c) vyuţití tělocvičen/hal bude pro „halové sporty“ od září do června (školní rok), pro
„venkovní sporty“ v období od listopadu do dubna.
T: kaţdoročně
O: OŠSV
2.2. Příspěvky na činnost mládeţnických oddílů a krouţků
Kaţdoročně bude zapracována do rozpočtu města částka 900 tis. Kč na přímou
podporu mládeţnických oddílů a krouţků, z nichţ budou přidělovány neinvestiční příspěvky
na základě Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (QI 61-01-09).
T: kaţdoročně
O: OŠSV
Strana 5 (celkem 7)
2.3. Realizace oprav a modernizace sportovních hřišť na hranických sídlištích a v
místních částech
Kaţdoročně bude do rozpočtu města zapracována částka 400 tis. Kč na zabezpečení
údrţby, oprav a modernizace včetně vybavení hřišť na hranických sídlištích.
Vzhledem k neustálým opravám a údrţbě sídlištních sportovišť a především povrchů těchto
hřišť je ideálním stavem postupná rekonstrukce povrchů na umělé, které jsou méně náročné
na údrţbu, pruţné a víceúčelové. Zároveň se změnou tradičních povrchů je sníţena
prašnost na sídlištích. Modernizací s barevným provedením povrchů dochází k zatraktivnění
sportovišť.
Za vybavení hřišť inventářem hrazených z prostředků města se nepovaţují:
- míče
- hokejky, puky
- sítě pro volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis
- pálky, rakety všech druhů a typů
- brusle, kolečkové brusle
V případě získání dotací postupně realizovat rekonstrukci sídlištních sportovišť. Při realizaci
vycházet ze spolupráce občanů jednotlivých lokalit, případně osadního výboru:
-
sídliště Hromůvka - hřiště má nerovný asfaltový povrch, nutno
nahradit umělým povrchem
-
Jaselská ulice – škvárové hřiště, v zimě svépomocí ledová plocha.
Nutno nahradit umělým povrchem.
-
místní část Velká – je zpracována projektová dokumentace včetně
územního rozhodnutí o umístění stavby.
-
místní část Středolesí – je zpracována projektová dokumentace
včetně územního rozhodnutí o umístění stavby.
T: 2015 - 2018
O: OŠSV, OSM
2.4. Realizace výstavby školních sportovišť
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko – v roce 2015 zpracována
projektová dokumentace II. etapy modernizace hřiště, v roce 2016 realizace modernizace.
Základní škola Hranice, Tř. 1. máje – v roce 2014 terénní úpravy, stavba hřiště bude
dokončena v roce 2015.
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo – vykazuje znaky značného
opotřebení. Nutná výměna umělého povrchu.
T: 2015 - 2018
O: OŠSV, OSM
Strana 6 (celkem 7)
2.5. Realizace Parku posilovacích prvků v Sadech Čs. legií
Záměrem je vybudovat park posilovacích prvků, který by slouţil široké veřejnosti. Jedná se o
posilovací prvky, které jsou zaloţeny na systému hrazd, ţebřin a lavic, jeţ umoţní posilování
svalů celého těla vlastní váhou.
T: 2015
O: OSM
Strana 7 (celkem 7)

Podobné dokumenty