1. termín Diktát: Kamzík a medvěd Teplé dny skončily. Kamzík věděl

Transkript

1. termín Diktát: Kamzík a medvěd Teplé dny skončily. Kamzík věděl
1. termín
Diktát:
Kamzík a medvěd
Teplé dny skončily. Kamzík věděl, že se počasí co nevidět změní. Opustil svůj
úkryt v kosodřevině, sestoupil dolů k jezírku a připojil se ke stádu. Kamzice ho
přijaly mezi sebe, jako by odešel před chvílí. Vyskočil na veliký balvan a
zbystřil pozornost. Z lesa se vynořil medvěd. Vylezl ze svého doupěte pod
vyvrácenou jedlí a ve zbytku laviny hledal uhynulá kamzičí mláďata. Tentokrát
neobjevil nic a zklamaně zamířil zpátky k lesní houštině. Kamzík věděl, že jej
medvěd nahoře v dolině nemůže ohrozit.
Vysoko nad les medvěd nikdy nevystupuje, protože tam by mu kamzíci stejně
unikli. Přestal se tedy medvědem zabývat.
1
Práce s textem:
Požár mrakodrapu
Chvíli poté, co se zpráva o požáru rozšířila po celé vyhlídkové restauraci, se
hosté požárem téměř bavili. Několik hostů se sice vytratilo a odjelo výtahem, ale
ostatní zůstali. Po skupinkách vycházeli na terasu, aby se podívali, co se děje
v ulicích hluboko pod nimi.
Ukazovali na pouliční zátarasy a hasičské stříkačky, když se začala objevovat
další a další policejní auta. Pak přijely na tamější náměstí sanitky a v budově
mizely drobné postavy. Za pár minut se ty samé postavičky opět vynořovaly
z nitra mrakodrapu se zakrytými nosítky. Skoro všichni se tlačili na terase, dívali
se na výjevy, které se nabízely dole, a pomalu ztráceli řeč.
Sněhová vánice a kouř valící se z oken v dolních patrech viditelnost ztěžovaly.
Přesto bylo vidět cisternu. U dveří do denního baru taxíky nakládaly nájemníky
v pyžamech, kteří odjížděli s malými zavazadly strávit noc jinam. Padající
skleněné střepy, které se v záři reflektorů leskly jako drahokamy, vyklidily
náměstí mnohem rychleji než policisté.
1. Z následujícího souvětí vypište základní skladební dvojice.
Pak přijely na tamější náměstí sanitky a v budově mizely drobné postavy.
2. V následující větě určete slovní druhy (vynechej „se“).
Skoro všichni se tlačili na terase.
3. Z uvedené věty textu vypište podstatná jména a určete u nich pád.
Za pár minut se ty samé postavičky opět vynořovaly z nitra mrakodrapu.
2
4. Ve větě vyhledejte sloveso a určete u něj mluvnické kategorie.
Sněhová vánice a kouř valící se z oken v dolních patrech viditelnost
ztěžovaly.
5. Od slovesa dívat se vytvořte:
a) 1. osobu množného čísla podmiňovacího způsobu přítomného
b) 2. osobu množného čísla rozkazovacího způsobu
c) 3. osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu času přítomného
6. a) Určete slova základová k těmto slovům:
vytlačit
skupinka
(Vzor: nemyslet - základové slovo myslet)
b) Vyhledejte v textu slovo složené.
7. Vytvořte slova podobného významu ke slovům:
a) lesknout se
b) kouř
8. Zakroužkujte správnou odpověď podle výchozího textu.
a) Hosté byli zvědaví, co se děje. ANO – NE
b) Padající střepy děsily přihlížející, proto odešli z náměstí. ANO – NE
c) Nájemníky odvážely přistavené autobusy. ANO – NE
3
9. Napište rýmové schéma a určete druh rýmu.
Zpráva o požáru se šíří,
hosté výtahem odjíždějí,
na náměstí se rojí sanitky,
z mrakodrapu vycházejí postavičky.
Všichni se tlačí na terase,
z oken se valí kouř,
nájemníci taxíky odjíždějí
a střepy na ně padají.
Následující úlohy se nevztahují k úvodnímu textu.
1. Metr se má k délce jako kilogram k...
a/ centu
b/ hmotnosti
c/ váze
d/ míře
e/ gramu
2. Zakroužkuj, které slovo nepatří mezi tato slova?
brambor - mrkev - ředkvička - rajče – řepa
3. Doplň slovo s významem, jaký mají tato slova - stroj, strom.
a/ dub
b/ větev
c/ jeřáb
d/ robot
e/ chapadlo
4. V každé možnosti označ slovo, které tam významově nepatří:
a/ jablko, paprika, švestka, mandarinka, hruška
b/ stůl, židle, válenda, skříň, počítač
c/ pes, kočka, liška, vrabec, králík
4
2. termín
Diktát:
Jak liška rybařila
Jednou liška velmi vyhladověla. Pobíhala po cestě a rozhlížela se na všechny
strany. Spatřila sedláka, jak veze na saních zmrzlé ryby. Pomyslila si, že by
nebylo špatné okusit rybiček. Lehla si přes cestu, vystrčila nohy a předstírala
mrtvou. Sedlák uviděl lišku a vzpomněl si na ženu, že by mohla mít krásný
límce. Lišku vyhodil na saně a přikryl ji prázdnými pytli. Vychytralá liška
vytlačila v saních díru a vyhazovala ryby ven. Pak vylezla. Když se objevil
sedlák doma, saně byly prázdné.
5
Práce s textem:
Levhart lovil lovce
Když jsme měli pokoje obsazeny bílými i černými nemocnými, přibyl k nim
můj známý lovec z Itálie. Minulý den střelil po levhartovi a stopy ho vedly do
blízké doliny, zarostlé vysokými stébly travin. V poslední chvíli uviděl levharta
a zamířil. Ale než mohl střelit, hbité zvíře uskočilo. Ital se pokusil ustoupit do
křoví, ale klopýtl. Levhart zaryl drápy do lovcovy paže. Černoši vyrazili i s
kopím a levharta skolili. Když dopravili raněného k nám, nelíbil se mi jeho
celkový stav rány. Měl jsem obavy z infekce. Vysoké horečky se naštěstí
nedostavily, rány se zacelily a výsledek naší léčby byl velmi dobrý.
1. Z tučně vytištěného souvětí vypište základní skladební dvojice:
2. V následující větě označte slovní druhy:
Měl jsem obavy z možné infekce.
3. Vypište podstatná jména z posledního souvětí ( Vysoké horečky …) a určete u nich
pády:
4. Ve větě.... Levhart zaryl drápy do lovcovy paže.... vyhledejte sloveso a určete u něj
mluvnické významy:
5. Od slovesa dopravit vytvořte:
a)1. osobu množného čísla podmiňovacího způsobu přítomného
b)2. osobu množného čísla rozkazovacího způsobu
c)3. osobu jednotného čísla oznamovacího způsobu času minulého
6.a) Určete slova základová k těmto slovům:
vyskočit
celkový
Vzor:přivázat – základové slovo je vázat
b) Zatrhněte kořen slova: výsledek
6
7.Vytvořte slova podobného významu ke slovu :
a)uvidět
b) skolit
8.Zakroužkujte správnou odpověď (podle výchozího textu):
a) V nemocnici se léčili černoši i běloši. ANO – NE
b) Italský lovec zastřelil levharta. ANO – NE
c) Ital trpěl vysokými horečkami. ANO – NE
9.Muž z Itálie přijel lovit,
chtěl levharta skolit.
Zraněný musel do nemocnice,
hrozila mu totiž infekce.
Napište rýmové schéma a určete druh rýmu.
Úlohy, které se nevztahují k textu
1. Které slovo se mezi ostatní nehodí?
a) cveo
b)ravák
c)ňůk
d)ákňučt
e)zako
2. V každé možnosti označ slovo, které tam významově nepatří:
a) vidlička, nůž, talíř, stůl, sklenička
b) holínky, botasky, cvičky, pantofle, kalhoty
c) bříza, olše, dub, modřín, javor
3. V každé z následujících úloh vyberte dvojici slov, mezi nimiž je vztah
nejpodobnější
vztahu mezi dvojicí slov v zadání
bohatý – bohatší:
hladový - hladovět
veselý - smutný
těžký - nejtěžší
tmavý - černý
dlouhý - delší
7
4. Rozhodni, která řada slov obsahuje pouze synonyma (slova podobného
významu):
chlapec, hoch, kluk, klučík
teplý, horký, vařící, žhavý, vodnatý,
cesta, pěšina, obilí, ječmen
8

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Město Rožmitál pod Třemšínem

zde ke stažení - Město Rožmitál pod Třemšínem a i C , 3 . 9 lzo n a b í d k c v tée n y n a l . r e s p | n ětneír m í n up r á z d n i n o v é hr oj í l ap r o p ř í p a d ž , ep r ů b ě h e m p r a c íb u d e z a p ř í č i n ě nvaý | u k at ...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy A jakou zásluhou přijde Mesiáš? Zásluhou pokání, které se přirovnává k vodě, jak je psáno (Pláč 2:19): „Vylij jako vodu své srdce.“ Vidíme, že již v okamžiku tvoření světa Boží plán počítal s nástu...

Více