Odhad tržní hodnoty č. 4011 - Exekutorský úřad Šumperk

Komentáře

Transkript

Odhad tržní hodnoty č. 4011 - Exekutorský úřad Šumperk
Odhad tržní hodnoty č. 4011
Objednatel posudku:
Exekutorský úřad Šumperk
soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
K. H. Máchy 647/2
787 01 Šumperk
IČ: 47844582
DIČ: CZ460603459
č. obj.: USN 065 Ex 01018/12-075
ze dne: 10.10.2013
Účel posudku: exekuční řízení prodejem nemovité věci USN 065 Ex 01018/12-075
Podle stavu ke dni 26. 2. 2014 posudek vypracoval:
Adolf Pelár d.t.
soudní znalec
oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí
788 20 Dolní Studénky 39
Posudek obsahuje 21 stran textu. Objednateli se předává v 1 vyhotovení.
26. 2. 2014
–2–
A. Nález
1. Znalecký úkol
Odhad spoluvlastnického podílu 1/2 z obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitých věcí:
Pozemek
parcela č. st. 25
druh: zastavěná plocha a nádvoří
Pozemek
parcela č. 2307
druh: ostatní plocha – jiná plocha
Stavba (budova) rodinného domu č.p. 68
s příslušenstvím na pozemku parcela č st. 25
zapsané na Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava pro obec Jakartovice , katastrální území Bohdanovice na LV č.
210
pro účely exekučního řízení prodejem nemovitých věcí dle usnesení soudního exekutora
JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk
č.j. USN 065 Ex 01018/12-075 ze dne
10.10.2013
2. Informace o nemovité věci
Nemovitá věc rodinný dům č.p 68 s příslušenstvím a pozemky zapsané na Katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava pro obec
Jakartovice , katastrální území Bohdanovice na LV č. 210 tvoří s pozemkem a příslušenstvím
jednotný a funkční celek
3. Prohlídka a zaměření nemovité věci
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 25. 2. 2014 bez přítomnosti vlastníka .
4. Podklady pro vypracování posudku
- usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Olomouc č.j. USN 065 Ex
01018/12-075 ze dne 10.10.2013
- LV č. 210 k.ú. Bohdanovice, obec Jakartovice
- KM k LV č. 210 k.ú. Bohdanovice, obec Jakartovice (zdroj čúzk)
- vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku
- metodika stanovení obvyklé ceny nemovitostí
- informace RK a realitních makléřů z oblasti
- SW Delta-Nem
- mapový server ČUZK, Google
- fotopříloha pořízená znalcem
5. Vlastnické a evidenční údaje
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Moravskoslezský
Opava
Jakartovice
Bohdanovice (606189)
–3–
List vlastnictví číslo: 210
Vlastníci:
1. Jakobovský Radek
Bohdanovice 68, 74755 Jakartovice
Podíl: 1/2
2. Krutilová Lucie
Bohdanovice 68, 74755 Jakartovice
Podíl: 1/2
6. Dokumentace a skutečnost
Dokumentace vedená v Katastru nemovitostí vedeném Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava pro obec Jakartovice , katastrální
území Bohdanovice
na LV č. 210 souhlasí se skutečností. Zde znalec hodnotil pouze formální
stav zapsaný v KN.
7. Celkový popis nemovité věci, metody ocenění
Předpoklady pro vypracování ocenění
Prohlášení
Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast, nebo jiný zájem
související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem.
Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znalce.
Předpoklady
Běžně dostupné informace o předmětu ocenění byly získány z veřejně dostupných zdrojů. Znalec
neprováděl žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti podkladů. Za
přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocení vycházel, nepřebírá odpovědnost a
předpokládá jejich pravdivost a úplnost.
Věcné omezení
S výslednou hodnotou uvedenou v tomto znaleckém posudku je kalkulováno pro účely uvedené v
účelu ocenění. V případě použití výsledné hodnoty, jiné než uvedené účely, neodpovídá znalec za
jakékoliv následky nebo škody s tímto použitím vzniklé.
Stavebně právní stav
Ke stavebně právnímu stavu oceňované stavby nebyla objednatelem předložena žádná stavební
dokumentace. Z výpisu z Katastru nemovitostí a z délky a způsobu užívání vyplývá, že stavebně
právní stav oceňované stavby není v rozporu s údaji zapsanými v katastru nemovitostí.
Zástavní a jiná věcná práva. viz příloha posudku.
Nájemní vztahy
–4–
Podle poskytnutých informací není oceňovaná nemovitá věc pronajímána.
Metody oceňování
Obvyklá cena
Cena obvyklá je zákonem č. 151/1197 Sb., o oceňování majetku definována jako Obvyklou cenou
kterou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na
cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího,
důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové,
rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.
Pro ocenění majetku jsou používány tři obecně uznávané přístupy a jejich kombinace.
-
Nákladový (věcná hodnota)
-
Výnosový
-
porovnávací (srovnávací metoda)
Nákladová metoda
Tato metoda představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku, nebo náklady spojené s
nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou resp. Morální
zastaralost. Náklady na pořízení nového majetku jsou náklady spojené s pořízením majetku se
stejnou využitelností při současných cenách.
Věcná hodnota nemovitých věcí
V případě nemovité věci se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemovité věci stejné velkosti,
stejného typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jako oceňovaná nemovitá věc v
cenové úrovni ke dni ocenění snížené o opotřebení a způsobené vlivem stáří a technického stavu
nemovitosti. K takto zjištěné věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků zjištěná na
základě porovnatelných prodejů.
Výnosová metoda
Výnosová metoda je založena na stanovení budoucích výnosů, které vlastnictví oceňovaného
majetku svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění je analýza výnosů,
nákladů, investic a diskontní míry. Vzhledem k tomu, že není dostatek relevantních údajů pro
použití této metody, nebyla proto použita.
Srovnávací metoda
–5–
Při ocenění za použití porovnávací metody se odhaduje cena obvyklá majetku na základě v
současnosti realizovaných cen při prodejích majetku porovnatelných s oceňovaným majetkem mezi
nezávislými partnery a jejich následném statistickém vyhotovení. Porovnávací metoda je založena
na soustředění informací o porovnatelných a na znalosti a analýze trhu s porovnatelnými majetky a
statistické analýze. Následně je provedena analýza těch informací se zohledněním rozdílu mezi
absolutní velkostí vybraných ukazatelů oceňovaných a porovnávaných majetků ze kterých zjistí
výsledná hodnota. Při použití srovnávací metody je oceněn rodinný dům jako celek a vedlejší
stavby se oceňují spolu jako součást a příslušenství nemovitosti přirážkou k porovnávací ceně
hlavního objektu.
Ocenění srovnávací metodou srovnává tedy nemovitou věc jako celek tedy srovnává ji celkově se
vším příslušenstvím a pozemky. Srovnávací nemovité věci byly převzaty ze serverů RK v oblasti
a od makléřů v oblasti.
1.
RD využitelný k bydlení i k rekreaci v obci Svobodné Heřmanice. Dům
je dispozičně řešen jako 4+1 a je zde možnost vytvoření dalších
obytných místností v půdních prostorách, kde se již jeden pokoj
nachází. Dům leží na pozemku o výměře 155m2, kdy k domu náleží
velice pěkná a udržovaná zahrada o výměře 1179m2. Na zahradě je
postaven přístřešek pro kryté stání pro auto a také pergola s
posezením. Dům je v dobrém technickém stavu, po výměně oken za
plastová, je napojen na obecní vodovod a vlastní studnu, která je
využívána jako zdroj užitkové vody pro sociální zařízení. Jako střešní
krytina je použit povrchově upravený plech. Odpadní vody jsou
svedeny do žumpy. Vytápění domu zajišťuje plynový kotel Dakon,
který zároveň zabezpečuje ohřev teplé vody. V některých pokojích lze
napojit do komínu i krbová kamna a využívat třeba i k lokálnímu
vytápění při sychravějším počasí. V domě je k dispozici i menší
sklípek na uskladnění ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky. Na
zahradě se nachází vzrostlé stromy jako ořech, jabloně a ryngle.
Velice pěkné a klidné místo jako stvořené pro bydlení. . Cena 880 000
Kč
2.
pěkný udržovaný rodinný dům s pozemkem, jenž je situován v obci
Svobodné Heřmanice. Jedná se o rodinný dům, který je částečně
podsklepený, volně stojící, přízemní se sedlovou střechou a obytným
podkrovím. Suterén slouží jako technické patro. V přízemí se nachází
vstupní veranda, chodba se schodištěm do podkroví, kuchyň s
jídelnou, hala, koupelna, kotelna a dva pokoje. V podkroví jsou další
dva pokoje a hala. V roce 2001 až 2008 byla provedena kompletní
rekonstrukce a modernizace Cena 1 650 000 Kč
3.
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům tzv. Okál, má montované velkoplošné
panely s tepelnou izolací z minerální plsti, krov dřevěný. Dům má nová
plastová okna, radiátory, vstupní a garážové dveře, nový automatický kotel na
spalování pelet - Benekov C 25 p, je možné rovněž vytápět kotlem na plyn.
Podlahy - koberce, lino, plovoucí podlaha, dlažba. Zahrada 500m2 Cena
1 430 000 Kč
–6–
4.
amostatně stojící RD 5+1 v klidné části na okraji obce Horní Životice ležící při
silnici spojující Bruntál a Opavu. Jedná se o podsklepenou stavbu ze smíšeného
zdiva s dřevěnými okny a sedlovou střechou krytou eternitem, zastavěná plocha
činí 171 m2, obytná je cca 150 m2. Dům je v dobrém udržovaném stavu.
V přízemí se nachází veranda, zádveří, chodba, schodiště, kuchyň s jídelním
koutem, obývací pokoj, ložnice, dva pokoje, koupelna s vanou, samostatná toaleta
a komora. V podkroví je jeden pokoj, chodba a půdní prostor.
Po dohodě s majiteli je možné v domě ponechat kompletní vybavení včetně
zahradní techniky a tuhých paliv.
O vytápění se stará plynový kotel s rozvody ústředního topení, krbová kamna a
krb. Voda je k dispozici obecní, odpady jsou svedeny do kanalizace.
K domu náleží garáž, hospodářská budova, sklad, kůlna a udržovaná zahrada s
pergolou a ovocnými stromy o rozloze 2509 m2. Nemovitost je oplocena.
Základní občanská vybavenost jako je obchod, škola, školka, pošta a zdravotnické
zařízení se nachází v 3 km vzdáleném městě Horní Benešov. Dům je situován na
velmi pěkném a klidném místě v krásné lokalitě. Cena 1 679 000 Kč
5.
Prodej rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami o dispozici 3+1, který
je navíc mezonetový o výměře 100 m2 a 2+1 o výměře 60 m2, který je v
současné době pronajímán. Součástí nemovitosti je garáž s dílnou, dva
sklepy a půda. Byt se prodává včetně vybavení - lednice, pračka, sedačka,
nábytek, sporák se sklo - keramickou deskou aj. Cena 1 090 000 Kč
6.
Velmi pěkný rodinný dům 4+kk s vinárnou ve sklepních prostorech.
Dům prošel od roku 2007 do 2011 rozsáhlou vkusnou
rekonstrukcí:elektroinstalace, rozvody vody, odpady, topení, okení
výplně, kuchyně, koupelny, toalety. V podkroví vybudovány pokoje. Ve
sklepě vybudována vinárna o rozloze cca 250 m2, sociální zařízení,
barový pult a krb. U domu je udržovaná zahrada. Cena 1 780 000 Kč
7.
Rodinný dům vhodný pro vícečlennou rodinu, ležící na okraji obce
Horní Benešov u hlavní cesty. V přízemí se nachází kotelna, koupelna,
WC a kuchyň spojená s jednou místností a dva další pokoje, V
podkroví jsou další dva pokoje a půda s možností rozšíření bytových
prostor. Ústřední topení na pevná paliva, k nastěhování ihned. Cena
590 000 Kč
8.
Horní Benešov samostatně stojící rodinný dům nepodsklepený pocházející
pravděpodobně z roku 1937. Je umístěn u hlavní asfaltové komunikace. Nabízí svému
majiteli celkem 3 obytné místnosti, kuchyň, koupelnu a WC v přízemí. Ve spodní části je
vstupní chodba, velká kuchyň , obývací pokoj a další dva menší pokoje, dále potom
koupelna s WC. Vstup z hlavní části je i do kotelny a dále potom je zde zděná garáž. Po
výsuvných schodech se vchází do podkroví, kde jsou dvě místnosti ( lze uzpůsobit na
pokoje) a další půdní prostor skýtá zvětšení půdních pokojů. K domu patří zahrada s
ovocnými stromy a keři. Voda je brána z obecního vodovodu, ohřev vody zajištěn
elektrickým bojlerem, odpady jsou řešeny žumpou a trativodem, vytápění je řešeno
kotlem na tuhá paliva a nebo elektrikou. Napojení plynu je možné – je na okraji
pozemku a taktéž napojení na místní kanalizaci. Střešní krytina je původní je potřeba ji
celkově vyměnit. Okna jsou plastová cca 5 let zpátky, dveře jsou dřevěné . Podlahy
odlehčený beton, PVC a dlažba. Rozvody vody jsou v plastu – cca 17 let zpět výměna.
Objekt se nachází v klidné lokalitě . Objekt je celoročně dostupný po zpevněné
komunikaci, v blízkosti občanská vybavenost. Cena 790000 Kč
–7–
9.
Prodej rodinného objektu větších rozměrů v Horním Benešově, každá místnost cca 25
m2, možnost půdní vestavby, nové vytápění, elektřina, kuchyňská linka, střecha stará
cca 10 let, slušný stav, k domu patří velká hospodářská budova - nutná rekonstrukce,
vytápění tuhé paliva, plyn na kraji pozemku, po úpravě možnost nastěhování, volný dle
domluvy, klidné místo, dostupnost služeb. Cena 599 000 Kč.
10.
Prostorný RD s balkonem na slunném místě obce Horní Benešov se zahradou,
kulnou, skleníkem s heliovými skly a garáží. Provedené rekonstrukce: střešní krytina,
rozvod vody a elektřiny, dveře, ústřední topení včetně plynového kotle a elektrokotle.
Vhodný pro vícečlennou rodinu. Zahrada umožňuje chov domácích zvířat
příslušenství
Elektřina - 400 V,
Telekomunikace - Telefon, Internet,
Voda - Dálkový vodovod, Rozvod studené a teplé,
Topení - Lokální plynové, Lokální elektrické, Ústřední plynové,
Doprava - Autobus,
Plyn - Plynovod,
Odpad - Kanalizace,
Vybavení domu
Vybaveno: Ano
Garáž,
Cena 1 890 000 Kč
Popis oceňované nemovité věci.
Oceňovaná nemovitá věc – dům č.p. 68 na pozemku par. č. st 25 s příslušenstvím je situován
v obci Jakartovice resp. Její části (základní sídelní jednotce ) Bohdanovice.
V části obce (ZSJ) Bohdanovice je rodinný dům situován při obslužné komunikaci v centru části
obce.
popis rodinného domu č.p. 68
Rodinný dům č.p. 68 je jednopodlažní rodinný dům vesnického typu. Dle použitých materiálů a
konstrukce znalec odhaduje jeho stáří na min 80 let.
Rodinný dům je ve stavu, kdy je zjevná vnější údržba. Je nutné pouze některé části konstrukce
(okna) ošetřit, nebo provést výměnu.
Dle vnějších znaků nebyl od doby pořízení domu žádný větší zásah do konstrukce domu.
Typická vesnická architektura ukazuje na dům spíše pravděpodobně původně využívaný jako
drobná provozovna s bydlením.
Dům z velké části zaplňuje pozemek parcela č. st. 25 druh: zastavěná plocha a nádvoří.
Rodinný dům je dle vnějších znaků bez vodorovné izolace, svislá izolace není.
Dům je dle vnější prohlídky v poměrně dobrém technickém stavu.
–8–
Pozemky
p.č. st 25 druh zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 246 m2
p.č. 2307 druh ostatní plocha – jiná plocha s výměrou 80 m2
tvoří s rodinným domem jednotný a funkční celek.
Účel využití
Rodinný dům k trvalému užívání
Trh s nemovitými věcmi
Realitní trh pro Opavsko, Bruntálsko a okolí má v nabídce dostatek nemovitých věcí – rodinných
domů. Avšak jak ukazují zkušenosti realitních makléřů je-li cena vyšší jak 10 % než průměrná
cena, je bytová jednotka v dlouhodobém horizontu téměř neprodejná. Taktéž se velmi liší ceny
bytových jednotek v preferovaných částech města, oproti částem na okraji města nebo v
nepreferovaných částech města, kde jsou ceny nižší v některých případech až o 50 % oproti
preferovaným místům.
Orientace ke světovým stranám
Jih
konfigura terénu
rodinný dům č.p. 68 je situován na rovinatém pozemku
poloha vzhledem k centru
rodinný dům č.p. 68 je situován v centru části obce Jakartovice v její základní sídelní jednotce
Bohdanovice v zastavěném území obce s urbanizovanou zástavbou rodinných domů s menší
než průměrnou koncentrací obyvatel
Převládající zástavba
Zástavba je urbanizované území rodinných domů se zahrádkami a předzahrádkami
Inženýrské sítě
Nemovitá věc má možnost napojena na všechny inženýrské sítě v části obce
Doprava
Obec Jakartovice a její základní sídelní jednotka Bohdanovice je přístupná po pozemních
komunikacích regionálního významu.
Hromadnou dopravu zajišťují přepravní společnosti autobusovou dopravou. Vlaková stanice
Jakartovice bude zrušena (provoz ukončen) rozhodnutím Rady Moravskoslezského kraje v dubnu
2014.
Obchod a služby
Obec Jakartovice disponuje základní soustavou obchodu a služeb
–9–
Školství
Obec Jakartovice disponuje pouze mateřskou školou.
Zdravotnictví
k dispozici je pouze gynekologická privátní ordinace
Kultura, sport, ubytování
K sportovním a volnočasovým aktivitám lze využít sportovní zařízení sportovních organizací,
organizací mládeže
Úřady
Obecní úřad, pošta, telefon
Pracovní možnosti
Mimo místo v dosahu autobusových linek
Životní prostředí
minimální hladina hluku a otřesů z dopravy
Přírodní lokalita
Urbanizovaná zástavba
Změny v zástavbě
bez dopadu na cenu nemovité věci
Příslušenství nemovitých věcí
bez dopadu na cenu nemovité věci - rodinného domu
Typ nemovité věci
Rodinný dům, samostatně stojící
Možnosti dalšího rozšíření
Žádná možnost dalšího rozšíření
Úkolem znalce je určit hodnotu spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 zde vyvstává
polemika o tom, že podíl na nemovitosti je samostatně obtížněji obchodovatelný a že by se ml
problém samostatné obchodovatelnosti zohlednit v hodnotě samostatného podílu. Pokud se zde
uplatní zcela praktická úvaha tom, jak by to mohlo v případě potřeby jednoho ze spoluvlastníků
prodat svůj podíl probíhat, mohlo by být tvrzeno, že nelze jinak určit tržní hodnotu
spoluvlastnického podílu prostou matematickou operací, totiž vynásobit celkovou hodnotu
nemovitosti patřičným podílem. Odůvodnění této úvahy je že v případě podílového vlastnictví
existuje zákonné právo předkupní i když v nové právní úpravě OZ již poměrně okleštěné. Podílník,
který hodlá prodat, bude jistě cenu svého podílu odvíjet od uvažované ceny celku, proto by mělo
být na místě určovat obvyklou cenu podílu prostým násobením podílu obvyklou cenou nemovitosti
jako celku.
– 10 –
Jenže je určována hodnota podílu pro účely exekučního řízení prodejem podílu na nemovitosti, kdy
se má předmět znaleckého zkoumání exekučně dražit. V tomto případě nebude realizace prodeje
posuzovaného spoluvlastnického podílu probíhat v rámci nastíněných úvah. Je třeba připustit zcela
obecného kupce bez sociálních, společenských či rodinných vazeb k vlastníkům ostatních podílů,
který bude každopádně chtít koupi spoluvlastnického podílu zrealizovat výhodněji, protože
vlastnictví spoluvlastnického podílu v rámci celku spolu se zcela cizími dalšími spoluvlastnickými
subjekty (musí být uvažováno o zcela cizích spoluvlastnících, aby byl zachován rámec obvyklé
ceny) s sebou nese určité riziko a složitosti ve výkonu vlastnických práv.obecně čím menší podíl,
tím by měla být hodnota spoluvlastnického podílu oproti jeho hodnotě určené prostým výpočtem
podílu z obvyklé ceny nemovitosti nižší. Čím menší podíl, tím hůře se prosazují či uplatňují
vlastnická práva.
Jeví se že, pro účely exekuce by hodnota spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 měla být rovna max
70% z ideální 1/2 z obvyklé ceny nemovitosti jako celku. Stanovený storno podíl vychází
z konzultací znalce s realitními kancelářemi a dalšími subjekty realitních trhů jež disponují
zkušenostmi z nucenými prodeji spoluvlastnických podílů na nemovitostech.
8. Obsah posudku
a) Objekty
1)Rodinný dům
b) Pozemky
1)Pozemky na LV číslo 210
c) Věcná břemena
1)Věcné břemeno
– 11 –
B. Odhad obyklé (obecné, tržní) ceny
Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
I. Poptávka výrazně nižší než nabídka
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
IV. Nezastavěný pozemek nebo pozemek,
jehož součástí je stavba (stejný vlastník)
3 Změny v okolí
III. Bez vlivu
4 Vliv právních vztahů na
II. Bez vlivu
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem)
5 Povodňové riziko
III. Zóna s nízkým rizikem povodně (území
tzv. 100-leté vody)
Pi
–0,06
0,00
0,00
0,00
0,95
4
Index trhu:IT = P5 × (1 +
Pi) = 0,893
i=1
Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2 Převažující zástavba v okolí
I. Rezidenční zástavba
pozemku a životní prostředí
3 Poloha pozemku v obci
IV. Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)
4 Možnost napojení pozemku na
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v
inženýrské sítě, které má obec
obci nebo obec bez sítí
5 Občanská vybavenost v okolí
III. V okolí nemovité věci není dostupná
pozemku
žádná občanská vybavenost v obci
6 Dopravní dostupnost
V. Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, špatné parkovací možnosti
7 Hromadná doprava
IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m
8 Poloha pozemku z hlediska
I. Bez možnosti komerčního využití
komerční využitelnosti
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
10 Nezaměstnanost
I. Vyšší než je průměr v kraji
11 Vlivy ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
11
Index polohy: IP = P1 × (1 +
Pi) = 0,876
i=2
Pi
1,03
0,00
–0,02
0,00
–0,05
–0,02
–0,02
0,00
0,00
–0,04
0,00
– 12 –
Popisy objektů
a) Objekty
1) Rodinný dům
b) Pozemky
1) Pozemky na LV číslo 210
c) Věcná břemena
1) Věcné břemeno
Ve prospěch oceňované nemovité věci nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B1 – LV)
zřízena žádná věcná břemena, která by měla vliv na obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí.
Ocenění
a) Objekty
a.1) Věcná hodnota podle THU
a.1.1) Rodinný dům
Jednotkové množství:
=
729,86 jedn.
Ocenění:
Jednotková cena:
729,86 jedn. × 3 200,– Kč/jedn.
Cena stavby:
3 200,– Kč/jedn.
=
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 84 roků
Předpokládaná další životnost: 36 roků
Opotřebení: 100 × 84 / (84 + 36) = 70,000 %
Odpočet opotřebení: 2 335 552,– Kč × 70,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:
–
=
2 335 552,– Kč
2 335 552,– Kč
1 634 886,40 Kč
700 665,60 Kč
Rodinný dům – určená cena:
700 665,60 Kč
a.2) Věcná hodnota podle vyhlášky 441/2013Sb.
a.2.1) Rodinný dům – § 35
Podlaží:
Název
ZP přízemí
krov
Součet:
Výška
4,50 m
3,80 m
8,30 m
Zastavěná plocha
15,50×7,40
15,20×7,40
=
=
114,70 m2
112,48 m2
227,18 m2
– 13 –
Zastavěná plocha všech podlaží:
Zastavěná plocha 1. NP:
114,70 / 114,70
Podlažnost:
114,70 m2
114,70 m2
= 1,00
Obestavěný prostor (OP):
ZP přízemí
4,50 × 15,50×7,40
krov
3,80/2 × 15,20×7,40
Obestavěný prostor – celkem:
=
=
=
516,15 m3
213,71 m3
729,86 m3
Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1:
Kraj:
Moravskoslezský
Obec:
Jakartovice
Počet obyvatel:
1 073
Základní cena (ZC): 2 387,– Kč/m3
Index konstrukce a vybavení: příloha č. 24, tabulka č. 2
Popis znaku
Hodnocení znaku
0 Typ stavby
I. Nepodsklepený nebo podsklepený do
poloviny zastavěné plochy 1.NP - se
šikmou nebo strmou střechou
1 Druh stavby
III. Samostatný rodinný dům
2 Provedení obvodových stěn
III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové
3 Tloušťka obvod. stěn
II. 45 cm
4 Podlažnost
III. Hodnota 1
5 Napojení na veřejné sítě
III. Přípojka elektro, voda a odkanalizování
(přípojky)
RD do žumpy nebo septiku
6 Způsob vytápění stavby
I. Lokální na tuhá paliva
7 Zákl. příslušenství v RD
III. Úplné - standardní provedení
8 Ostatní vybavení v RD
I. Bez dalšího vybavení
9 Venkovní úpravy
I. Zanedbatelného rozsahu
10 Vedlejší stavby tvořící
II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové
příslušenství k RD
zastavěné ploše nad 25 m2
11 Pozemky ve funkčním celku se
II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem
stavbou
12 Kriterium jinde neuvedené
III. Bez vlivu na cenu
13 Stavebně-technický stav
III. Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
*
Rok kolaudace:
1935
Stáří stavby (y):
79
Koeficient pro úpravu (s):
0,605
12
Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +
Vi) × V13):
0,458
i=1
Základní cena upravená (ZCU = ZC × I V):
1 093,25 Kč/m3
Vi
A
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
–0,08
0,00
0,00
–0,05
0,00
0,00
0,00
0,85*
– 14 –
Index trhu (IT):
0,893
Index polohy (IP):
0,876
Cena stavby určená porovnávacím způsobem:
CSP = OP × ZCU × IT × IP = 729,86 × 1 093,25 × 0,893 × 0,876
624 186,85 Kč
=
Rodinný dům – určená cena:
624 186,85 Kč
a.3) Srovnávací hodnota
a.3.1) Rodinný dům
Jednotkové množství:
=
729,86 jedn.
Ocenění:
Jednotková cena:
729,86 jedn. × 3 200,– Kč/jedn.
Cena stavby:
3 200,– Kč/jedn.
=
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 84 roků
Předpokládaná další životnost: 36 roků
Opotřebení: 100 × 84 / (84 + 36) = 70,000 %
Odpočet opotřebení: 2 335 552,– Kč × 70,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:
–
=
2 335 552,– Kč
2 335 552,– Kč
1 634 886,40 Kč
700 665,60 Kč
Výpočet cenových koeficientů
Druh objektu: Obytný objekt
Minimální cena srovnatelné nemovitosti: 479 200,– Kč
Maximální cena srovnatelné nemovitosti: 632 000,– Kč
Cenové koeficienty:
CA
CB
CC
CD
CE
0,684
0,738
0,793
0,847
0,902
Hodnocení objektu:
Název znaku
Trh s nemovitostmi
Orientace ke světovým stranám
Konfigurace terénu
Poloha vzhledem k centru obce
Převládající zástavba
Inženýrské sítě
Zatřídění
A
E
E
C
E
C
vk
5
5
3
5
5
5
Ci × vk
3,420
4,510
2,706
3,965
4,510
3,965
– 15 –
Doprava
Obchod a služby
Školství
Zdravotnictví
Kultura, sport, ubytování
Úřady
Pracovní možnosti
Životní prostředí
Přírodní lokalita
Změna v zástavbě
Příslušenství nemovitosti
Typ stavby
Možnost dalšího rozšíření
Obyvatelstvo
Názor znalce
Celkem:
B
A
A
A
B
C
A
E
A
C
C
C
A
E
C
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
1
5
1
5
5
92
3,690
3,420
3,420
3,420
3,690
1,586
3,420
4,510
3,420
3,965
0,793
3,965
0,684
4,510
3,965
71,534
Koeficient k = 71,534 / 92 = 0,7775
Korekce ceny:
Cena po úpravě cenovými koeficienty:
Rodinný dům – určená cena:
×
=
0,7775
544 767,50 Kč
544 767,50 Kč
b) Pozemky
b.1) Vyhláška 441/2013 Sb.
b.1.1) Pozemky na LV číslo 210 – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Jakartovice
Název okresu:
Opava
Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Velikost obce
III. 1001 – 2000 obyvatel
2 Hospodářsko-správní význam
IV. Ostatní obce
obce
3 Poloha obce
I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn
4 Technická infrastruktura v obci
II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo
kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
5 Dopravní obslužnost obce
IV. Železniční, nebo autobusová zastávka
6 Občanská vybavenost v obci
V. Minimální vybavenost (obchod nebo
služby – základní sortiment)
Základní cena výchozí: ZCv = 1 650,– Kč/m2
Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 4,29 Kč/m2
Oi
0,75
0,60
0,01
0,85
0,80
0,85
– 16 –
Index trhu: IT = 0,893
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
2 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
3 Ochranná pásma
I. Mimo ochranná pásma
4 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
5 Geometrický tvar pozemku
II. Tvar bez vlivu na využití
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů: IO = 1 +
Pi = 1,000
i=1
Index polohy: IP = 0,876
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 0,782
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 3,3548 Kč/m2
ZCU je omezena na 30 Kč/m2 dle § 4 odst. 7.
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
st. 25
zastavěná plocha a nádvoří
246
Cena [Kč]
7 380,–
§ 4 odst. 2 – Stavební pozemky určené k zastavění
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I × 0,80 = 2,6838 Kč/m2
ZCU je omezena na 30 Kč/m2 dle § 4 odst. 7.
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
2307
ostatní plocha - jiná plocha
80
Cena [Kč]
2 400,–
Součet cen všech typů pozemků:
=
Pozemky na LV číslo 210 – určená cena:
9 780,– Kč
9 780,– Kč
c) Věcná břemena
c.1) Obecná metoda
c.1.1) Věcné břemeno
Hodnota věcného břemene:
=
0,– Kč
– 17 –
C. Rekapitulace
V České republice ceny nemovitostí během roku 2006 a 2007 zaznamenaly raketový růst.
Příčin tohoto nebývale rychlého růstu do roku 2007 byla celá řada - např. pozitivní demografické
faktory (bydlení si pořizovaly silné ročníky); konkurenční boj mezi hypotečními bankami, a tedy
levné a dostupné úvěry; pokračující růst příjmů a hospodářství; státní intervence – hrozby zvýšení
DPH, deregulace nájemného, daňová reforma; ale také nedostatečná resp. opožděná reakce nabídky
bydlení
na
růst
poptávky
po
vlastním
bydlení.
v polovině roku 2007 se situace obrátila a na domácnosti začala stále více doléhat negativní
očekávání: hrozící ekonomická recese, pokles příjmů domácností, růst nezaměstnanosti. Navíc
banky začaly zpřísňovat podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a zvyšovat úrokové sazby. A
k tomu všemu začíná docházet k relativně prudkému zhoršení demografických vlivů (bydlení si
budou
pořizovat
početně
slabší
ročníky).
To vše má za důsledek výrazný pokles poptávky po novém bydlení a následný pokles cen
nemovitostí. "Hloubka poklesu záleží na hloubce ekonomické recese – vzhledem k negativním
globálním faktorům, credit crunch a za předpokladu recese 2/2009 – 3/2010 orientačně odhadujeme,
že pokles cen realit v letech 2009-2011 by mohl činit 25-35 % (v případě recese v ČR)," "Pokud by
česká ekonomika mírně rostla, případně stagnovala, očekáváme pokles cen do 25 %. V takovém
případě by se mohly ceny nemovitostí dostat na původní úroveň v roce 2012 (resp. 2013). Pokud by
česká ekonomika vstoupila do recese, očekáváme návrat cen na původní hodnoty nejdříve v roce
2013, spíše však 2014 (v reálných cenách v letech 2015 a dále),"
Tyto předpoklady se však ne všechny daří plnit, úroveň cen jsou v nominálních hodnotách stejné,
ale v reálných nižší o inflaci.
Současná situace na realitním a hypotečním trhu. Ceny nemovitostí velmi často kopírují
hospodářský cyklus země, a proto jsme v minulosti ve vyspělých zemích zaznamenali celou řadu
rostoucích a klesajících trendů. Nicméně stávající situace na realitních trzích se historickým
srovnáním výrazně vymyká. Od roku 2000 ceny nemovitostí v téměř všech vyspělých zemích bez
přestávky rostly, a to bez ohledu na vývoj hospodářského cyklu nebo vývoj ekonomických
fundamentů. Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) z roku 2008 ukázala, že největší růst
nemovitostí byl do té doby zaznamenán v zemích s nejpozitivnějším demografickým vývojem,
nejhlubší změnou preferencí ve prospěch vlastnického bydlení (největším růstem podílu
vlastnického bydlení) a nejdynamičtěji se rozvíjejícím hypotečním financováním (nejdůslednější
deregulací). Nicméně v roce 2007 nastal zlom a v podstatě od roku 2008 ceny nemovitostí začaly
razantně klesat.
Při analýze celkové hodnoty znalec pracoval také s hodnotami IRI (institut regionálních informací)
které porovnával s hodnotami současné nabídky na trhu s nemovitostmi .
Realitní trh pro Opavsko a Bruntálsko (hranice okresů) a okolí má v nabídce dostatek všech typů
nemovitostí. ihned k nastěhování. Avšak jak ukazují zkušenosti realitních makléřů je-li cena vyšší
jak 10 % než průměrná cena, je nemovitost v dlouhodobém horizontu téměř neprodejná. Taktéž
se velmi liší ceny nemovitostí v preferovaných částech obce, a oblasti oproti obcím na okraji
oblastí kde jsou ceny nižší v některých případech až o více než 50 % oproti preferovaným
místům.
Při analýze ceny vzal znalec v úvahu faktory, které ovlivňují cenu nemovitostí. Ze statistiky
realitních kanceláří vyplývá jaké jsou procentuálně vyjádřené Faktory ovlivňující ceny
nemovitostí:
– 18 –
24 % lokalita
24 % velikost
14 % druh vlastnictví
10 % stav domu a použité stavební materiály
9 % umístění - vnitřní dispozice
6 % stav nemovitosti a jeho vybavení
5 % doprava a parkování
3 % okolí domu a výhled
3 % dispozice a orientace
2 % služby v místě
Úroveň obvyklých cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci
srovnatelného druhu, vlastností, stáří ap. Přívlastek „obvyklá“ vyjadřuje, že se při jejím odvozování
z většího množství dohodnutých cen přihlíží jen k objektivním znakům z hlediska směny věci;
nepřihlíží se zde k významu, jaký může mít vlastnictví a tím i možnost užívání věci z hlediska
jejího užitku pro určitou osobu (tzv. „cena zvláštní obliby“). Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí,
které jsou v dostatečném počtu v daném území obchodovány, tedy u nichž existuje trh a je k
dispozici dostatečně velký porovnávací soubor, je základní metodou cenové porovnání; je však
třeba zohlednit i podmínky konkrétního místa a předpoklad chování trhu s nemovitostmi v
budoucnu.
Vlastní tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné hodnoty i
výrazně odlišovat.
Stále je třeba mít na paměti rozdíl mezi hodnotou a cenou. Hospodářství má svůj cyklus s obdobími
recese a konjunktury. Nemovitosti jsou věcmi dlouhodobějšího charakteru; cena za ně dosahovaná
může být v jistých časových obdobích i velmi odlišná od jejich hodnoty.
Vlivů působících na obvyklou cenu nemovitostí je celá řada.
Značný vliv na ceny nemovitostí má okamžitá kupní síla obyvatelstva. V obdobích snížené kupní
síly, kdy peněžní prostředky obyvatelstva jsou použity ve větší míře na uspokojení základních
potřeb, je poptávka po nemovitostech nižší. Pokud někdo potřebuje získat prostředky prodejem
nemovitosti, pak jedině za nízkou cenu, aby se kupujícímu jevila výhodnou. Naopak v období s
vyšší kupní silou a při vysoké inflaci se jeví investice do nemovitostí výhodnými a proto je zde
značná poptávka, mající za důsledek zvyšování cen, někdy až na neuvěřitelnou míru.
Jak ze statistiky vyplývá obec Jakartovice má poměrně vysokou nadprůměrnou nezaměstnanost,
byla li ke konci sledovaného (2011) období průměrná nezaměstnanost v celé ČR okolo 8 -9 %,
město Jakartovice mělo téměř 20 %, Což se odráželo na velikosti kupní síly ale i (ne)možnostech
získat zaměstnání . Jak nadále z demografické statistiky vyplynulo, za poslední léta je v obci
Jakartovice stále nižší počet obyvatel, kdy přirozený úbytek obyvatel není nahrazen nově
narozenými, nebo přistěhovanými obyvateli. Tedy nevzniká v obci žádný „satelit“ města Opava .
Z uvedených statistik tedy můžeme vyvodit i zájem o nemovitosti v oblasti a z informací od
realitních kanceláří v návaznosti na kupní síle a demografických přehledech můžeme konstatovat,
že trh s nemovitostmi je v situaci kdy nabídka vysoce převyšuje poptávku. Na druhou stranu je
nutno konstatovat nijak vyjímečný status obce Jakartovice , daný jeho polohou, kdy leží mimo
zájmy hospodářské, kulturní či společenské. Není zde ani vyhlášená či oblíbená rekreační oblast a z
tohoto důvodu je nutno při analýze obvyklé ceny uvažovat o spíše o minimálních hranicích
odvozených a vypočtených cen.
Po zpracování jednotlivých dílčích výstupů znalec provedl závěrečnou analýzu , která spočívá ve
zvážení významu jednotlivých metod s ohledem na jejich vliv na utváření hodnoty nemovitých věcí.
Výsledné hodnoty jednotlivých metod představují indikátory nebo ukazatele na jejichž základě je
odhadnuta závěrečná hodnota
– 19 –
Při vyslovení závěrečného verdiktu přihlížíme k základním principům jednotlivých metod a to:
Stanovení věcné hodnoty je technickým pohledem na hodnotu jehož prioritou jsou pořizovací
náklady ,přístup nepřihlíží k současnému užitku nemovité věci.
Porovnávací přístup , který vychází ze skutečně obchodovaných cen nepřihlíží ani k užitku ani
k nákladům na pořízení ale vychází ze skutečného stavu na trhu s nemovitými věcmi.
Finální výsledek – obvyklá cena tedy vyjadřuje výsledek ke kterému znalec dospěl zvážením
všech přístupů s přihlédnutím k účelu užití oceňované nemovité věci a to jako odhadnuté
jednoznačné číslo přiměřeně zaokrouhlené .
Rodinný dům č.p. 68 obec Jakartovice, část obce Bohdanovice je sice v dobrém technickém stavu,
avšak jeho poloha těsně při komunikaci místního významu a bez dalších pozemků (jako např.
zahrada) což je pro vesnické stavení poměrně netypické, je z hlediska trhu s nemovitými věcmi ve
značné nevýhodě.
Také negativní stránka kterou bylo nutno vzít v úvahu je podílové vlastnictví rodinného domu, kdy
vlastní podíl je poměrně obtížně obchodovatelný na trhu s realitami. Celkově hodnotí znalec
z hlediska uplatnění na trhu s nemovitými věcmi rodinný dům č.p. 68 jako podprůměrný až
problematický.
Pro účely exekuce by hodnota spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 měla být rovna max 70%
z ideální 1/2 z obvyklé ceny nemovitosti jako celku. Stanovený storno podíl vychází z konzultací
znalce s realitními kancelářemi a dalšími subjekty realitních trhů jež disponují zkušenostmi
z nucenými prodeji spoluvlastnických podílů na nemovitostech.
Závěrečná analýza není matematické stanovení výsledku , ale úvahou nad oceňovanou
nemovitou věcí s ohledem na stanovené dílčí výsledky , rozbor jejich přispívání k tržní
hodnotě majetku a postavení konkrétní nemovité věci na trhu s nemovitými věcmi..
Ve prospěch oceňované nemovité věci nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B1 – LV)
zřízena žádná věcná břemena, která by měla vliv na obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí.
– 20 –
Cena pozemků podle cenového předpisu
Věcná hodnota objektů
Věcná hodnota podle THU
Věcná hodnota podle vyhlášky 441/2013 Sb.
Srovnávací hodnota
Stanovená věcná hodnota objektů
Obecná cena věcných břemen
Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny celkem
Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny id. Podílu 1/2
Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny id. Podílu 1/2 x 0,7 (ex. řízení)
9 780,– Kč
700 670,–
624 190,–
544 770,–
624 000,–
0,–
540 000,–
270 000,–
189 000,–
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Obvyklá (obecná, tržní) cena podílu 1/2 podle odborného odhadu znalce
189 000,– Kč
Cena slovy: jednostoosmdesátdevěttisíc Kč
– 21 –
D. Seznam příloh
1. LV 210 k.ú. Bohdanovice, obec Jakartovice
2. KM k LV č. 210 k.ú. Bohdanovice, obec Jakartovice
3. mapy místa
4. fotopříloha

Podobné dokumenty

Znalecký posudek 1 - Exekutorský úřad Šumperk

Znalecký posudek 1 - Exekutorský úřad Šumperk Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast, nebo jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné d...

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2368 - Exekutorský úřad Šumperk

Odhad tržní hodnoty č. 2368 - Exekutorský úřad Šumperk Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast, nebo jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné d...

Více

Znalecký posudek 1 - Exekutorský úřad Šumperk

Znalecký posudek 1 - Exekutorský úřad Šumperk Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast, nebo jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné d...

Více

Znalecký posudek č. 14/08/114 - Exekutorský úřad Šumperk

Znalecký posudek č. 14/08/114 - Exekutorský úřad Šumperk Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek...

Více

Stáhnout - Dotace Plzeňského kraje

Stáhnout - Dotace Plzeňského kraje modernizaci nemovitosti a práce provedené v rozporu s památkovým zákonem. Náklady na akci, na kterou byla poskytnuta dotace ze státních programů, státních či EU fondů, též nelze zahrnout mezi uznat...

Více

Když medvědi spí… - KAM na výlet speciál

Když medvědi spí… - KAM na výlet speciál věnoval 10 zlatých rakouských dukátů, z nichž byla zhotovena „Zlatá lyže“ jako putovní cena pro vítěze. Ve kterém to bylo roce? a) 1929 b) 1932 c) 1934 Své odpovědi nám posílejte do 15. března 2016...

Více

Návrh trvalkových výsadeb v Italské ulici před rezidencí Riegrovy sady

Návrh trvalkových výsadeb v Italské ulici před rezidencí Riegrovy sady Telefonica, ČD telematika a ČD, PVK vodovod, NT úsek plynovod, kabely Ministerstva vnitra. Navrhované výsadby trvalek vyžadují pouze povrchové zkypření půdního profilu 15 cm, kabely tudíž nebudou n...

Více