CP COMFORT

Komentáře

Transkript

CP COMFORT
Záruční program Car Protect: ADVANTAGE
Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických
poruch motorových vozidel
Tento dokument popisuje záruční program Car Protect Advantage. Musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a Návrhem
pojištění, které spolu tvoří pojistnou smlouvu.
Vysvětluje, která vozidla jsou způsobilá k zařazení do pojištění v rámci záručního programu, jednotlivé součástky pojištěné záručním programem,
maximální výši plnění a postup hlášení nároků za poruchy, které mohou vzniknout. Také vyjmenovává jednotlivé součástky nebo události
nepojištěné příslušným záručním programem. Na pojištění se dále vztahují ostatní obecné výluky uvedené ve VPP.
Příslušný záruční program, který se vztahuje na vaši pojistnou smlouvu je uveden v Návrhu a v Pojistce.
POJISTITELNÁ VOZIDLA
Záruční program Car Protect Advantage se vztahuje na nová nebo ojetá motorová vozidla do 3500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy:


jsou nejvýše 5 let stará a
mají najeto nejvýše 160 000 km:
Pojistitel si vyhrazuje právo odmítnout pojištění konkrétního vozidla a rozhodnout, zda je vozidlo pojistitelné podle příslušného záručního
programu. V takovém případě je rozhodnutí zaslané správcem konečné.
KRYTÉ SOUČÁSTKY
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé
ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje
opravu nebo výměnu.
Všechny vnitřní mazané součástky, vstřikovače
Motor:
Vnější součástky motoru: sací potrubí, setrvačník, ozubený věnec, turbojednotka
Chladicí systém motoru:
Chladič, chladič oleje, vodní čerpadlo
Elektronická řídící jednotka:
Elektronická řídící jednotka motoru
Převodovka:
Manuální, automatická nebo převodovka s plynule měnitelným převodem (CTX): Všechny
vnitřní mazané součástky, řídící jednotky, mechatronika
Řízení (včetně posilovače řízení):
Hřebenová tyč řízení a pastorek (kromě manžet), skříň převodovky řízení, hřebenová tyč
posilovače řízení a čerpadlo, skříňka pomocné páky, nádržka posilovače řízení
Brzdy:
Hlavní brzdový válec, brzdové válečky, ventil omezovače brzdného účinku, posilovač,
modulační ventil a snímače ABS
Měnič točivého momentu:
Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky
Diferenciál:
Všechny vnitřní mazané součástky
Spojka:
Přítlačný kotouč, vypínací ložisko spojky, hlavní a pomocný válec
Palivová soustava (dieselová a benzínová):
Mechanická a elektrická palivová čerpadla
Systém vstřikování paliva:
Škrticí klapka, měřič průtokového množství vzduchu
Elektrická instalace:
Startér motoru, alternátor, zapalovací cívka, regulátor napětí cívky, relé přerušovače směrových
světel, motorky stěračů předního a zadního skla a ostřikovačů, motorky elektrického stahování
oken a posuvné střechy, motorky centrálního zamykání, motorek ventilátoru topení, rozdělovač
Pohon čtyř kol:
Všechny vnitřní mazané součástky pohonu všech čtyř kol
Klimatizace (namontovaná při výrobě):
Kompresorová jednotka klimatizace, klapky regulace vzduchu
Provozní materiály:
Provozní kapaliny a filtry jsou kryty pouze v případě, musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté
součástky
Prodloužená záruka Car Protect – PROGRAM ADVANTAGE - Strana 1 z 4
Skříně jsou kryty, dojde-li k jejich poškození v důsledku selhání kryté součástky
Skříně:
Odtahová služba: Pokud se pojištěné vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny náklady na odtah
k nejbližšímu autorizovanému opravci do maximální výše 2 000,- Kč a zahrnuty do limitu pojistného plnění. Autorizovaným opravcem se rozumí
kterýkoli opravce, který byl správcem schválen pro provedení opravy.
VÝLUKY
Kromě výluk uvedených v článku 4 VPP, nebude plnění poskytnuto v souvislosti s níže uvedenými součástkami:

mazadla a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů
způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva
a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny.

poškození hlavy válců a odstranění karbonových usazenin

všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem (musí být prokázáno)

všechny další jednotky v motoru a kolem něj a jakékoli běžné opotřebení

všechny součástky, které nejsou výslovně uvedeny, spálené součástky a běžné
opotřebení

prokluzování spojky, které není způsobené poruchou

všechna vnější táhla, úpravy, elektrické prvky, solenoidy, vnější únik maziv a všechny
ostatní výslovně neuvedené součásti, včetně uložení a olejových těsnění
Pohon:

prachovky, manžety a jiné součástky výslovně neuvedené, běžné opotřebení
Řízení, odpružení a zavěšení:

prachovky a manžety

vnější úniky oleje, škody způsobené mrazem nebo nehodami

závěry, těsnění a provozní materiál jako oleje, olejové filtry a nemrznoucí směs, pokud
jejich výměna není nezbytná v důsledku selhání pojištěné součástky

skříně, pokud nejsou poškozeny v důsledku selhání pojištěné součástky

jakékoliv součástky a skupiny součástek, které nejsou výslovně uvedeny v seznamu,
jakékoliv položky běžné údržby a běžné opotřebení
Poruchy motoru:
Poruchy převodovky:
Všeobecné výluky:
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
V případě pojistné události, která nastane během doby pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše limitu uvedeného v pojistné smlouvě.
Má-li pojištěná osoba nárok na uplatnění odpočtu DPH, je pojistné plnění poskytováno bez DPH.
DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY
Doba pojištění
Doba pojištění začíná v den uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí v den uvedený v pojistné smlouvě jako den konce pojištění.
Zánik pojištění
Vedle ustanovení uvedených ve VPP, toto pojištění zaniká, jakmile pojištěné vozidlo dosáhne limitu najetých kilometrů sjednaného v pojistné
smlouvě.
Servisní prohlídky
Pojištěný je povinen pravidelně provádět servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce. Servis musí být prováděn prodejcem vozidla, nebo
autorizovaným opravcem, který je plátcem DPH. Maximální povolená odchylka je 800 km nebo 4 týdny.
V případě nároku na pojistné plnění, musí být předloženy faktury od opravce, které musí obsahovat všechny položky včetně DPH.
V souladu s článkem 6.8. písm.a) VPP porušení podmínky dodržení doporučených servisních intervalů může být pro pojistitele důvodem k
odmítnutí poskytnutí pojistného plnění.
Územní rozsah
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na území České republiky a během dočasných cest po státech Evropské unie. Je-li nezbytné provedení
opravy mimo Českou republiku, pojistitelova povinnost uhradit cenu náhradních dílů a práce je limitována cenami a sazbami vyžadovanými
smluvním opravcem v České republice.
Prodloužená záruka Car Protect – PROGRAM ADVANTAGE - Strana 2 z 4
DOPLŇKOVÁ ROZŠÍŘENÁ KRYTÍ
S ohledem na dodatečné pojistné a je-li to uvedeno v Pojistné smlouvě, může pojistník rozšířit rozsah pojištění o některé nebo všechna níže
uvedená doplňková rizika:
1. Náhrada půjčovného: Přesáhne-li délka opravy kryté pojistnou smlouvou 24 hodin, pojistitel nahradí pojištěnému náklady na půjčení
vozidla pro náhradní dopravu. Palivo, smluvní pokuty, náhrady škody a jakékoliv dodatečné platby jako pojištění, navigační systémy atd. jsou
vyloučeny. Počet dní pro poskytnutí náhrady půjčovného bude určen odůvodněnou dobou opravy poruchy, která může zahrnovat zpoždění v
dodávce náhradních dílů. Pojistitel nahradí pouze náklady na půjčovné, které jsou doloženy daňovým dokladem oficiální půjčovny s tím, že
náhrada bude omezena nejvýše na 1 000,- Kč denně po dobu maximálně 7 dní. Podmínkou poskytnutí plnění je splnění povinnosti pojištěného
oznámit správci telefonicky, že je potřebné půjčení vozidla a obdržení schválení před podpisem nájemní smlouvy.
2. Krytí chybného tankování: Pojistitel poskytne náhradu za:
a. vyprázdnění, propláchnutí a vyčištění a/nebo odblokování součástí pojištěného vozidla: palivové nádrže, palivového potrubí, filtrů,
zdvižného čerpadla, baterie, regulátoru a systému zpětného odvodu paliva,
b. likvidaci kontaminovaného paliva,
c. čištění, opravu nebo výměnu vstřikovacích čerpadel a/nebo vstřikovačů
nezbytné v důsledku neúmyslného naplnění palivové nádrže pojištěného vozidla nesprávným palivem, ke kterému dojde v době platnosti
pojistné smlouvy.
Podmínkou poskytnutí plnění je povinnost pojištěného v okamžiku, kdy dojde ke zjištění, že došlo k chybnému tankování:
a. okamžitě přerušit řízení nebo upustit od nastartování motoru
b. kontaktovat správce telefonicky nebo jinak, opravce může kontaktovat správce jménem pojištěného.
Náklady spotřebovaného paliva a náklady opětovného natankování správným palivem nejsou kryty.
Dojde-li k chybnému natankování mimo území České republiky, pojištěný je odpovědný za zajištění příslušných oprav v zahraničí a je povinen
předložit správci po návratu příslušné daňové doklady. Náhrada nákladů opravy je omezena obvyklými cenami práce a součástek v České
republice.
Pojistitel uhradí za jednu událost chybného tankování nejvýše 5 000,- Kč a během platnosti pojistné smlouvy nejvýše dva případy chybného
tankování.
3. Multimédia & Satelitní navigace: Odchylně od čl.4 odst.1 písm.p) uhradí pojistitel náklady opravy spojené s poruchou výrobcem
doporučeného audio-video zařízení, satelitní navigace nebo jiného originálního elektronického multimediálního zařízení, ke kterému dojde v
době pojištění. Toto rozšíření vylučuje jakékoliv venkovní nebo kosmetické poškození (např. poškrábání, promáčknutí, rozbití silou nebo
úderem), které neovlivňuje funkci zařízení. Náklady výměny disků nebo jiných nosičů, veškerého software a/nebo navigačních map je
vyloučeno. Maximální výše náhrady na základě tohoto rozšíření činí 25 000,- Kč.
4. Přerušení cesty: V případě vzniku poruchy kryté pojistnou smlouvou, ke které dojde ve vzdálenosti vyšší než 100 km od bydliště
pojištěného, poskytne pojistitel pojištěnému na základě platných daňových dokladů náhradu stravovacích, ubytovacích a dopravních nákladů
vzniklých v době před dokončením opravy. Alternativně, na žádost pojištěného, poskytne pojistitel náhradu za zpáteční vlakovou jízdenku v
první třídě pro cestu pojištěného do místa bydliště a zpět za účelem vyzvednutí pojištěného vozidla po dokončení opravy. Toto rozšíření je
omezeno náhradou za dva dny ubytování, 5 000,- Kč denně a 10 000,- Kč celkem.
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ
V případě vzniku škody, musí pojištěný postupovat v souladu s níže uvedenými kroky:
KROK 1: HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI SPRÁVCI
Pojištěný (nebo jménem pojištěného opravce) musí správci telefonicky nahlásit škodu před zahájením jakýchkoliv oprav a nikoliv později než 7 dní
od vzniku škodné události. Správce bude vyžadovat sdělení čísla pojistné smlouvy a odečet tachometru v době vzniku škody.
KROK 2: DOPRAVA VOZIDLA K SMLUVNÍMU OPRAVCI
V případě, že je vozidlo v přímé souvislosti s poruchou nepojízdné, pojištěný zajistí odtahovou službu k nejbližšímu smluvnímu opravci. Je-li
následně určeno, že se jedná o oprávněný nárok z pojistné smlouvy, pojistitel poskytne náhradu nákladů na odtah vozidla k nejbližšímu smluvnímu
opravci do výše 2 000,- Kč a tato náhrada je součástí limitu pojistného plnění.
V případě, že – během prohlídky vozidla smluvním opravcem – je zjištěno, že porucha není kryta v rámci pojistné smlouvy, náklady na odtah
vozidla budou hrazeny pojištěným.
Je-li vozidlo pojízdné, je pojištěný povinen přistavit vozidlo k smluvnímu opravci za účelem prohlídky do 5 dnů od nahlášení poruchy.
KROK 3: PROHLÍDKA VOZIDLA, SCHVÁLENÍ OPRAVY
POZOR: Žádná oprava nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady práce započaté před odsouhlasením správcem
budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.
Pokud oprava poruchy vyžaduje demontáž jakýchkoliv součástek, za účelem zjištění, zda je porucha kryta pojištěním a určení výše pojistného
plnění, může být demontáž provedena jen se souhlasem správce. Je-li po provedené demontáži zjištěno, že porucha je kryta pojištěním, pojistitel
uhradí náklady demontáže do výše celkového limitu pojistného plnění. Je-li po provedené demontáži zjištěno, že se nejedná o pojistnou událost,
náklady na demontáž součástek ponese pojištěný.
Pokud náklady na opravu (včetně nákladů na demontáž a odborné posouzení) přesáhnou limit pojistného plnění, uhradí vzniklý rozdíl opravci
pojištěný.
Pojistitel je oprávněn – na své vlastní náklady - podrobit vozidlo nebo poškozené součástky odbornému posouzení.
KROK 4: VÝPLATA POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojistitel obvykle provede výplatu pojistného plnění prostřednictvím přímé platby smluvnímu opravci. Není-li to možné, pojištěný předloží pojistiteli
originál faktury za opravu, která bude obsahovat číslo pojistné události přidělené správcem. Pojistné plnění bude vyplaceno pojištěnému do 15 dní
od schválení oprav, v závislosti na datu doručení faktury pojistiteli. Je-li pojištění sjednáno se spoluúčastí, bude částka spoluúčasti hrazena
pojištěným přímo smluvnímu opravci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodloužená záruka Car Protect – PROGRAM ADVANTAGE - Strana 3 z 4
PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ
V případě, že je vozidlo prodáno před nebo v průběhu doby pojištění, pojištěný může převést práva z pojistné smlouvy na nového vlastníka
pojištěného vozidla, v případě, že pojištěný je schopen pojistiteli prokázat, že servisní prohlídky byly provedeny v rozsahu a v intervalech
doporučených výrobcem. Za účelem účinnosti převodu je nezbytné, aby nový vlastník zaslal správci níže uvedenou informaci ve lhůtě 14 dnů ode
dne koupě vozidla. Nový vlastník musí souhlasit s tím, že bude vázán všemi ustanoveními pojistné smlouvy. Žádná práva z této smlouvy nemohou
být převedena na společnosti nebo jednotlivce, kteří mají podnikatelské oprávnění v oblasti prodeje nebo oprav vozidel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Převod práv a povinností
Zašlete na adresu:
Defend Finance s.r.o.
Správa produktu Car Protect
Pod Kaštany 18,
160 00 Praha 6
ČÁST 1 – VYPLŇUJE POJIŠTĚNÝ
Vozidlo jsem prodal dne
(den/měsíc/rok)
........../........../........................
Požaduji převod pojistné smlouvy na nového vlastníka.
ČÁST 2 – VYPLŇUJE NOVÝ VLASTNÍK
1.
Přečetl jsem si pojistnou smlouvu a rozumím jejímu obsahu. Souhlasím s
ujednáními, podmínkami a výlukami v ní obsaženými.
2.
Potvrzuji, že:
a.
na základě dostupných informací, bylo vozidlo servisováno v souladu s
doporučeními výrobce, a
b.
že informace uvedené v Části 1 jsou správné.
Podpis .................................................
Informace o novém vlastníkovi
3.
Jsem si vědom toho, že k pojistná smlouva nebude převedena před sdělením
pojistitelova souhlasu s tímto převodem.
Titul/Jméno/Příjmení:
Adresa:
Telefon:
Datum: ........../........../........................
Informace o vozidle
Podpis (nový vlastník) ...............................................................................
Číslo pojistné smlouvy:
Registrační značka
vozidla/SPZ:
Odečet tachometru ke dni
převodu:
Pro případ vzniku škody musí být novému vlastníku předána kopie servisní knížky.
Poskytněte, prosím, správci lhůtu 10 dnů pro vyřízení této žádosti. Bude-li tento dokument doručen správci ve lhůtě 14 dní ode dne prodeje, budou oprávněné nároky
vzniklé v průběhu této procesní lhůty posouzeny za účelem poskytnutí pojistného plnění.
Prodloužená záruka Car Protect – PROGRAM ADVANTAGE - Strana 4 z 4

Podobné dokumenty

Katalog - ADVA s.r.o.

Katalog - ADVA s.r.o. 3M SCOTCH-BRITE ARCHY „MULTI-FLEX“ V ROLI 100x200mm 60archů v roli Ztenčená verze „Multi-flex“ je velmi flexibilní a jsou ideální pro broušení obtížně dostupných ploch. Naperferované na archy. VÝRO...

Více

Pojistné podmínky Náhodné Poškození

Pojistné podmínky Náhodné Poškození podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady ke zjištění oko...

Více

1. Mapování kulturního dědictví venkova prostřednictvím fotografií 2

1. Mapování kulturního dědictví venkova prostřednictvím fotografií 2 Štěrbinová závěrka – je umístěna v těle většiny digitálních zrcadlovek. Je to série lamel umístěných před čipem snímače. Při jejím využití při fotografování s bleskem musíme dbát na to, aby expozič...

Více

Dotčená oblast: Pracovní oblast společnosti Toyota Motor Europe

Dotčená oblast: Pracovní oblast společnosti Toyota Motor Europe 3) Mimo výše uvedený rozsah: Kromě vozidel z výše uvedených výrobních rozsahů mohla být příslušná jednotka ECU systému VGRS namontována do vozidel mimo tyto rozsahy. Budou přijata potřebná opatření...

Více

Zaruční podmínky pro vozy značky CHEVROLET

Zaruční podmínky pro vozy značky CHEVROLET Pro záruční opravy v záruční době je možné použít pouze originální náhradní díly Chevrolet prodané autorizovaným úpravcem Chevrolet. Záruku není možné uplatnit, pokud pro závadu platí následující p...

Více

Dotčená oblast: Pracovní oblast společnosti Toyota Motor Europe

Dotčená oblast: Pracovní oblast společnosti Toyota Motor Europe Poznámka: # znamená, že na této pozici mohou být různé znaky. DŮLEŽITÉ:

Více