laboratorní příručka 2016 - Oblastní nemocnice Jičín as

Transkript

laboratorní příručka 2016 - Oblastní nemocnice Jičín as
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
1 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Název dokumentu
Laboratorní příručka OKB ON Jičín a.s.
Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem
náležitostem, které se týkají řízení dokumentace. Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem
Vedoucího Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Zpracoval
Schválil
Mgr. Alena Prokopcová, Vedoucí CKL
Mgr. Alena Prokopcová; MUDr. Tomáš Jedlička, MHA
Kontroloval
Mgr. Monika Zlámalová
Dne 29.02.2016
Revize
Dne 29.02.2016
ročně
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
2 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Úvod
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předkládáme Vám nabídku našich služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny. Naše
příručka je určena zejména lékařům a zdravotním sestrám, pracovníkům laboratoří a dalšího komplementu.
Shrnuje základní informace o činnosti našeho pracoviště, nabízí seznam poskytovaných vyšetření, obsahuje
zásady správné přípravy před odběrem krve, pokyny pro správný sběr moče pro pacienty i pro provádějící
oddělení, formy a způsoby vydávání výsledků, kritéria odmítnutí vzorků a mnoho dalších oboustranně
potřebných sdělení.
Je připravena v souladu s normou ČSN EN ISO 15189.
Doufáme, že Vám naše příručka přinese nejen potřebné informace, ale také inspiraci.
Údaje uvedené v textu jsou aktuální k datu vydání příručky a řada z nich bude průběžně
aktualizována. O zásadních změnách budete informováni ihned.
Mgr. Alena Prokopcová
Vedoucí Centra klinických laboratoří
Primář Oddělení klinické biochemie ON Jičín a.s.
V Jičíně dne 10. března 2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
3 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Obsah
Úvod
Obsah
1 Informace o laboratoři
1.1 Identifikace laboratoře, základní informace o laboratoři
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Nový Bydžov
1.2 Zaměření laboratoře
1.3 Úroveň a stav akreditace pracoviště
1.4 Organizace laboratoře
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Nový Bydžov
1.5 Spektrum nabízených služeb
1.6 Funkční testy OKB
Orální glukosový toleranční test (OGTT):
1.7 Přehled akutních (statimových) a pohotovostních vyšetření
1.8 Laboratorní vyšetření pro veterinární účely
2 Manuál pro odběry primárních vzorků
2.1 Požadavkové listy (žádanky)
Základní identifikační údaje požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):
2.2 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)
2.3 Používaný odběrový systém, množství vzorku
Typy používaných zkumavek VACUETTE:
Další typy odběrových nádob
2.4 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku
Odběrová místnost na OKB
2.5 Identifikace pacienta a označení primárního vzorku
2.6 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita.
2.7 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu biologického materiálu
2.8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
3 Preanalytické procesy v laboratoři
3.1 Příjem žádanek a vzorků
3.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
3.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
3.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi (informace o vyšetřeních, která laboratoř neprovádí)
4 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
4.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv
4.2 Hlášení výsledků v kritických intervalech
4.3 Změny výsledků a nálezů
Oprava identifikace pacienta
Oprava výsledkové části
4.4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
4.5 Způsob řešení stížností
4.6 Vydávání potřeb laboratoří
5 Seznam laboratorních vyšetření
Metoda
Acidobazická rovnováha, ASTRUP (krevní plyny a pH)
Metoda
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Metoda
Alaninaminotransferasa (ALT)
Metoda
Albumin
Metoda
Albumin (mikroalbuminurie)
Metoda
Alfa-fetoprotein
Metoda
Alkalická fosfatasa (ALP)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Amoniak
Amylasa
Apolipoprotein AI
Apolipoprotein B
Aspartátaminotransferasa (AST)
Beta-2-mikroglobulin
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
C-peptid
C-reaktivní protein
C3-komplement
C4-komplement
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Clearance bezelektrolytové vody - výpočet
Clearance elektrolytová - výpočet
Clearance kreatininu korigovaná na povrch těla
Clearance osmolální
CYFRA 21-1
Digoxin
Draslík
Elektroforéza proteinů
Eosinofilní kationický protein
Estradiol
Etanol (pro klinické účely)
Fenytoin
Feritin
Folikulostimulační hormon
Fosfor
Frakční exkrece draslíku - výpočet
Frakční exkrece osmolální - výpočet
Frakční exkrece sodíku - výpočet
Frakční exkrece vody - výpočet
Gamaglutamyltransferasa (GGT)
Glukóza
HE4 (Human Epididymal Protein 4)
Hemoglobin A1c (DOF)
Hemoglobin ve stolici (imunochemicky)
Hořčík
Chemické vyšetření moče
Chloridy
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet
IgA celkový
IgE celkový
IgG celkový
IgM celkový
Karbamazepin
Karbonylhemoglobin
Karcinoembryonální antigen
Koeficient energetické bilance - výpočet
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
4 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Kortizol
Kreatinin
Kreatinkinasa (CK)
Krevní obraz
Krvácivost dle Dukea
Kvocient albuminu (Csf/S) - výpočet
Kyselina listová
Kyselina močová
Laktát
Laktátdehydrogenasa (LD)
Lidský choriogonadotropin (HCG)
Lipoprotein Lp(a)
Lithium
Luteinizační hormon
Methemoglobin
Morfologické vyšetření moče
Morfologie moči kvantitativně - Hamburger
Myoglobin
Natriuretický peptid typu B
Odhad glomerulární filtrace – CKD-EPI
Odhad glomerulární filtrace u dětí - Schwartz
Orální glukosotoleranční test (oGTT)
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Parathormon intaktní
Poměr fPSA/PSA - výpočet
Prealbumin
Progesteron
ProGRP (Pro-Gastrin-Releasing Peptid)
Prokalcitonin
Prolaktin
Protein celkový
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům (aCCP)
Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy (aTPO)
Protilátky proti TSH receptorům stimulující (TRAK-S)
Protilátky proti tyreoglobulinu (aTG)
Protrombinový test - INR (Quick)
PSA celkový (3. generace)
PSA volný
Revmatoidní faktor
ROMA skóre
Saturace transferinu - výpočet
SCCA (antigen skvamózních buněk)
Sedimentace erytrocytů
Sodík
Specifické IgE
Spektrofotometrie mozkomíšního moku
Teofylin
Testosteron
Thyroxin (T4) celkový
Thyroxin (T4) volný
Transferin
Triglyceridy
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
5 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
6 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Trijodthyronin (T3) celkový
Metoda
Trijodthyronin (T3) volný
Metoda
Troponin I
Metoda
Tubulární resorpce vody - výpočet
Metoda
Tyreoglobulin
Metoda
Tyreostimulační hormon (TSH)
Metoda
Urea
Metoda
Valproát
Metoda
Vápník
Metoda
Vápník ionizovaný
Metoda
Vápník ionizovaný - výpočet
Metoda
Vápník/kreatinin - výpočet
Metoda
Vazebná kapacita železa - výpočet
Metoda
Vitamin B12
Metoda
Vitamin D (25-hydroxyvitamin D)
Metoda
Vyšetření peritoneální tekutiny (dialyzátu)
Metoda
Vyšetření punktátu
Metoda
Vzhled mozkomíšního moku
Metoda
Železo
6 Pokyny pro pacienty
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera - dospělý pacient
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera - dětský pacient
Pokyny pro pacienta: Sběr moče (za 24 hodin)
Pokyny pro pacienta: Průkaz krve (hemoglobinu) ve stolici imunochemicky
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
7 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
1 Informace o laboratoři
1.1 Identifikace laboratoře, základní informace o laboratoři
Oddělení klinické biochemie je součástí Centra klinických laboratoří zdravotnického zařízení Oblastní
nemocnice Jičín a.s. Součástí oddělení je samostatné detašované pracoviště Laboratoř Nový Bydžov.
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín
Název laboratoře:
Identifikační údaje:
Adresa:
Korespondenční adresa:
Okruh působnosti laboratoře:
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín (OKB)
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
IČO: 26001551, IČP: 63101633
Československé armády 963, 506 01 Jičín
Areál nemocnice Jičín, pavilon „L“
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Služby pro akutní a neakutní lůžkovou péči, služby pro ambulantní
zdravotnická zařízení
Primář oddělení:
Vedoucí laborantka:
Mgr. Alena Prokopcová
Soňa Skočovská
Klinická část:
Identifikační údaje:
Adresa:
Metabolická ambulance, Dietologická ambulance
IČP: 63101635
Československé armády 963, 506 01 Jičín
Areál nemocnice Jičín, pavilon „L“
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Korespondenční adresa:
Telefonní linky, kontakty
Primář oddělení:
Mgr. Alena Prokopcová
493 582 390; mobil: 604 826 716
[email protected]
Vedoucí laborantka:
Soňa Skočovská
493 582 405
[email protected]
Lékař:
MUDr. Helena Podzimková (zástupce primáře)
493 582 479; 493 582 267
[email protected] 
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Odborný pracovník v laboratorních metodách
(analytik):
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
8 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Ing. Dagmar Kopecká
493 582 592, 493 582 776
[email protected]
Mgr. Monika Zlámalová
493 582 405
[email protected]
Ing. Jitka Vitvarová
493 582 405
[email protected]
PharmDr. Ivana Vrbatová, Ph.D.
493 582 405
[email protected]
Centrální příjem materiálu, výsledky:
493 582 275
Pohotovostní služba:
493 582 137; 732 163 245
Metabolická ambulance:
Dietologická ambulance:
493 582 267
493 582 654
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Nový Bydžov
Název laboratoře:
Identifikační údaje:
Adresa:
Primář oddělení:
Vedoucí laborantka:
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Nový Bydžov (OKBH)
Oblastní nemocnice Jičín a.s., Nemocnice Nový Bydžov
IČO: 26001551, IČP: 63101633
Malátova 493, 504 01 Nový Bydžov
Areál nemocnice Nový Bydžov, pavilon „C“, 1. patro
Mgr. Alena Prokopcová
Jana Deylová
Telefonní linky, kontakty
Primář oddělení:
Mgr. Alena Prokopcová
493 582 390; mobil: 604 826 716
[email protected]
Vedoucí laborantka:
Jana Deylová
493 582 776
[email protected]
Lékař:
MUDr. Helena Podzimková (zástupce primáře)
493 582 479; 493 582 267; 493 582 776
[email protected] 
Odborný pracovník v laboratorních metodách
(analytik):
Ing. Dagmar Kopecká
493 582 776, 493 582 592
[email protected]
Mgr. Monika Zlámalová
493 582 405
[email protected]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Centrální příjem materiálu, výsledky:
6:00 – 15:00
po 15. hodině
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
9 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
493 582 803
493 582 761
1.2 Zaměření laboratoře
OKB se zabývá biochemickým vyšetřením biologických materiálů humánního, výjimečně i animálního
původu. OKB zajišťuje laboratorní služby pro nemocnici a praktické i specializované ambulantní lékaře
z oblasti Jičínska. Metodami biochemické, imunologické, RIA i morfologické analýzy poskytuje informace o
základních metabolitech, minerálech, enzymech, acidobazické rovnováze, hladinách protilátek, hormonů,
léčiv. Zpracovává vzorky krve, moče i dalších tělesných tekutin pacientů.
Poskytuje konzultační služby v oblasti klinické biochemie.
Součástí oddělení je také dietologická ambulance (na doporučení lékaře hrazená z prostředků ZP) a
metabolická ambulance.
Metabolická ambulance OKB ON Jičín a.s. je specializované pracoviště pro diagnostiku a léčbu
metabolických poruch zejména hyperlipoproteinémií u dospělých. Je také zapojená do mezinárodního
projektu MED PED, který je zaměřen na závažné geneticky podmíněné poruchy lipidového metabolismu.
1.3 Úroveň a stav akreditace pracoviště
V rámci celé ONJC se pracoviště připravuje na akreditaci Spojenou akreditační komisí O.P.S. (SAK)
v prosinci r. 2016.
Oddělení klinické biochemie se průběžně připravuje na akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189.
OKB je vedeno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při
ČLS JEP pro odbornost 801. OKB je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném
MZ ČR. V říjnu 2010 úspěšně složilo Audit I NASKL. V listopadu 2012 úspěšně obhájilo Audit I NASKL.
V srpnu 2013 úspěšně složilo Audit II NASKL, který úspěšně obhájilo v červenci 2015 splněním podmínek
Dozorového auditu A NASKL. Cílovým stavem je získání akreditace podle ČSN EN ISO 15189 v souladu
s etapami Registru.
OKB je zapojeno do systémů externí kontroly kvality tuzemských (SEKK, SZÚ) i mezinárodních (RfB)
poskytovatelů. Využívá mezinárodní mezilaboratorní srovnání v zavedeném systému vnitřní kontroly kvality.
Akreditované pracoviště dle zákona 95/2004 Sb.
Dne 27. 10. 2006 vydalo MZ ČR našemu Oddělení klinické biochemie, Oblastní nemocnice Jičín, a. s.
"Rozhodnutí o udělení akreditace v oboru specializačního vzdělávání klinická biochemie" s platností
na 10 let.
Na základě tohoto rozhodnutí školí OKB lékaře v oboru specializačního vzdělávání klinická biochemie.
Mimo to OKB zajišťuje praxe studentů v oboru klinická biochemie.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
10 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
1.4 Organizace laboratoře
Oblastní nemocnice Jičín a.s. poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. OKB zajišťuje
laboratorní služby s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.
Oddělení klinické biochemie je součástí organizačního celku Centrum klinických laboratoří.
Součástí oddělení je samostatné detašované pracoviště Laboratoř Nový Bydžov.
Spádová oblast OKB a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení:
Oblastní nemocnice Jičín a.s., vč. detašovaného pracoviště nemocnice Nový Bydžov, praktičtí lékaři a
odborní lékaři specialisté Jičínska, Novopacka, Novobydžovska. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve
spolupráci s odborem dopravy Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín
Organizačně je Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Jičín uspořádána do několika úseků:
-
příjem materiálu
úsek rutinní biochemie I.
úsek rutinní biochemie II. (glykémie, ASTRUP)
úsek pro analýzu močí
úsek speciálních metod I. (imunochemické analyzátory)
úsek speciálních metod II. (nefelometr, RIA, elektroforéza)
odběrová místnost
metabolická ambulance
dietologická ambulance
Pracovní doba laboratoře:
Nepřetržitě, 24 hodin denně
Odběry biologického materiálu (areál ON Jičín,
pavilon „L“, přízemí):
Pondělí – pátek: 6 – 11
30
30
hod
Pro odběr biologického materiálu pro spolupracující laboratoře (především FN HK) je nutné se dostavit
30
na odběrovou místnost nejpozději v 6 hod. Tito pacienti budou upřednostněni.
Pracovní režim laboratoře:
Centrální příjem biochemického a hematologického
materiálu
Provedení rutinních a speciálních vyšetření,
kompletace a výdej výsledků
Příjem a zpracování statimových vyšetření,
provedení analýz, kompletace výsledků a jejich
distribuce
Konzultační služby, lékařská konzilia:
Mgr. Alena Prokopcová
MUDr. Helena Podzimková
30
00
hod
30
30
hod
Pondělí – pátek: 6 – 14
Pondělí – pátek: 6 – 18
Denně, 24 hodin
00
hod
Pondělí – pátek: 7 – 15
Metabolická ambulance:
MUDr. Helena Podzimková
Dietologická ambulance:
Libuše Svobodová
Mgr. Jana Pokorná
00
30
Úterý, Středa: 8 – 12 12
30
30
Pondělí: 7 – 15 hod
00
00
Úterý: 9 – 17 hod
00
00
Středa: 8 – 16 hod
30
- 14 hod
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
11 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Nový Bydžov
Laboratoř Nový Bydžov zajišťuje laboratorní služby s přesně definovaným spektrem akutních a rutinních
vyšetření pro nemocnici Nový Bydžov a některé praktické lékaře Novobydžovska. Nemocnice Nový Bydžov
poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Specializovaná vyšetření se provádějí na
OKB v Jičíně, kam je zajištěn svoz materiálu každý pracovní den.
Organizačně je Laboratoř Nový Bydžov uspořádána do několika úseků:
-
příjem materiálu
úsek rutinní biochemie a analýzy močí
úsek hematologie
Pracovní doba laboratoře:
Pracovní dny: 6:00 – 19:00
Víkend a státky: 6:00 – 18:00
Mimo provozní dobu laboratoře jsou dostupná neodkladná laboratorní vyšetření z plné krve prostřednictvím
POCT analyzátorů na Interní ambulanci Nemocnice Nový Bydžov.
Odběry pro diabetologickou poradnu:
30
30
Úterý, čtvrtek: 6 – 7
hod
Pracovní režim laboratoře:
Příjem biologického materiálu
Pracovní dny: 6:00 – 18:00
Víkend a státky: 6:00 – 17:00
Příjem vzorků do laboratoře je možný nejpozději 1 hodinu před ukončením provozu!
Provedení vyšetření, kompletace a výdej výsledků
Pracovní dny: 6:00 – 19:00
Víkend a státky: 6:00 – 18:00
1.5 Spektrum nabízených služeb
Oddělení klinické biochemie CKL Oblastní nemocnice Jičín a.s. poskytuje svým zákazníkům
Laboratorní služby v oboru klinická biochemie
-
-
základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč,
mozkomíšní mok, další tělesné tekutiny a biologické materiály)
specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních
markerů, lékových koncentrací, protilátek, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých
biologických materiálech)
vyšetření pro veterinární účely
Logistické služby související s laboratorním vyšetřením: odběry biologického materiálu, svoz a transport
materiálu, odesílání materiálů do spolupracujících laboratoří (sběrné místo), doprava výsledkových listů,
dodávka odběrových potřeb, komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování
v laboratorním informačním systému, včetně elektronického přenosu výsledků.
Klinické služby ve specializovaných ambulancích
-
Metabolická ambulance
Dietologická ambulance
Pověření pracovníci zajišťují interpretaci laboratorních výsledků, konzultační a konziliární činnost.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
12 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
1.6 Funkční testy OKB
OKB v současné době provádí jediný funkční test:
Orální glukosový toleranční test (OGTT):
Orální glukosový toleranční test používá zátěže 75 g glukosy a hodnotí koncentraci glukosy v žilní plazmě
před zátěží a po dvou hodinách po zátěži.
Orální glukosový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza
není jednoznačně potvrzena nálezem FPG (Fasting Plasma Glukose, glukosa v plazmě žilní krve na lačno)
vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy IFG (prediabetu) s hodnotami FPG 5,6 až 7 mmol/l, jednak
v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukosy
z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jednice se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené
glukosové tolerance se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech.
OGTT se dále používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. V tomto případě se test
provádí ve 24. – 28. týdnu gravidity.
Kde se provádí
-
na pracovišti Oddělení klinické biochemie ON Jičín a.s. v odběrové místnosti; dle aktuální
situace budou vyšetřovaní upřednostněni
-
na pracovišti Oddělení klinické biochemie, Laboratoř Nový Bydžov po předchozím objednání na
tel: 493 582 803
Předpokládaná délka trvání testu cca 2,5 hodiny.
Před odběrem
-
Během 3 dnů před testem by měl být zajištěn dostatečný příjem sacharidů (cukrů) v potravě,
minimálně 150 gramů/den, bez omezení fyzické aktivity.
Test není vhodné provádět při probíhajícím akutním onemocnění nebo těsně po něm.
Odběr musí být proveden po 8-14 hodinovém lačnění (obvykle přes noc).
Provedení testu
-
-
-
Provede se odběr žilní krve a vyšetření hladiny glykémie (krevního cukru) nalačno.
Pokud je hodnota glykémie nalačno ≥ 7,0 mmol/l nebo u těhotné ≥ 5,1 mmol/l orální
glukosový toleranční test neprovádíme. Vyšetření je ukončeno.
Při vyhovující hodnotě glykémie vyšetřovaná osoba vypije během 10 minut definovaný testovací
roztok glukosy (75 gramů).
Během testu by se neměly přijímat jakékoli tekutiny a potraviny, kouřit. Je třeba se
vyvarovat i mírné fyzické zátěže. V průběhu testu zůstává vyšetřovaný na vyhrazeném místě,
kde může být kontrolován sestrou. Při pocitu na zvracení nebo zvracení během testu je třeba
kontaktovat sestru.
Zvracení je důvodem přerušení testu s nutností opakování.
U těhotné se provede další odběr žilní krve po jedné hodině od vypití roztoku
U všech vyšetřovaných se provede další, poslední odběr žilní krve po dvou hodinách od vypití
roztoku.
Po posledním odběru je možný běžný denní režim, příjem potravy a tekutin. Při pocitech slabosti
a nevolnosti je vhodné se najíst a napít před odchodem z pracoviště a vyčkat na zlepšení
zdravotního stavu, případně kontaktovat sestru.
Výsledek vyšetření bude odeslán ordinujícímu lékaři
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
13 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
1.7 Přehled akutních (statimových) a pohotovostních vyšetření
Akutní vyšetření jsou dostupná v průběhu celé provozní doby laboratoře, mají přednost při vyšetřování
ostatních materiálů. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou
rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné.
Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi OKB osobně (zvonek u
příjmového okénka)!
Spektrum statimových vyšetření je definováno samostatnou žádankou Statim 3/4 A4 červený pro pracoviště
ON Jičín a.s.
Ambulantní pracoviště používající souhrnný A4 oboustranný růžový mohou požadovat ve STATIMOVÉm
režimu vyšetření s barevným podbarvením u číselného označení metody. Je nutné zaškrtnout políčko
STATIM.
V době pohotovostní služby lze požadovat také doplňující vyšetření v případech, kdy je výhodné z jednoho
odběru zjistit i další informace. Laboratoř tato vyšetření provede tak, aby neohrozila uspokojení akutních
požadavků. Vyšetření, která se v pohotovostním režimu neprovádějí (např. HDL, LDL, Fe, transferin,
hormony), budou stanovena z téhož vzorku v následujících dnech rutinního provozu.
Viz Seznam laboratorních vyšetření.
Výsledky urgentních vyšetření se uvolňují ihned po jejich zpracování. Žadateli, který nemá zajištěn
elektronický export výsledků, jsou tyto výsledky hlášeny telefonicky.
1.8 Laboratorní vyšetření pro veterinární účely
V laboratoři OKB lze vyšetřit pro veterinární účely následující metody:
MATERIÁL
VYŠETŘENÍ ZVÍŘAT pro VETERINÁRNÍ ÚČELY
Srážlivá krev (sérum)
glukosa
urea
kreatinin
kyselina močová
bilirubin celkový
bilirubin konjugovaný
Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe
osmolalita
ALT, AST, GGT, LD, CK, ALP, Amylasa
Cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly
Celková bílkovina, albumin
Elektroforéza bílkovin
fertilitní hormony (progesteron, estradiol, testosteron)
T4 celková
Vitamin B12, kyselina listová
Nesrážlivá krev
(K3EDTA - plná krev)
krevní obraz
Výsledky laboratorních vyšetření zvířat pro veterinární účely klinicky neinterpretujeme.
Ostatní metody měřené v laboratoři OKB jsou založené na principu vazby specifické protilátky proti lidským
proteinovým strukturám, a tudíž je nelze využít k měření zvířecích analytů. Pro případné konzultace se,
prosím, obracejte na primáře oddělení.
Vyšetření pro veterinární účely jsou fakturovány veterinárnímu lékaři, který vyšetření požadoval nebo si je
hradí zákazník sám přímo v pokladně ON Jičín a.s. dle pokynů laborantek.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
14 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
2 Manuál pro odběry primárních vzorků
2.1 Požadavkové listy (žádanky)
OKB používá následující druhy žádanek:
č. 1:
společná žádanka CKL (OKB, OTH, OKM) pro ambulantní pracoviště – Poukaz na laboratorní
vyšetření (A4 oboustranný růžový)
č. 2:
rutinní žádanka pro ON Jičín a.s. – Biochemické vyšetření – Rutina (A4 růžový)
č. 3:
statimová žádanka pro ON Jičín a.s. – Biochemická vyšetření – Statim (3/4 A4, červený)
č. 4:
Biochemické vyšetření – Specifické IgE (A4 zelená)
č. 5:
Poukaz na laboratorní vyšetření (Acidobazická rovnováha, vyšetření pro diagnostiku a sledování
diabetu) (A5 oboustranný oranžový)
č. 6:
Žádanka na laboratorní vyšetření – Dovolávka (A5, dovolaná vyšetření nutné ručně vypsat)
Základní identifikační údaje požadované a povinně uváděné na
požadavkovém listu (žádance):
-
Číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců)
Příjmení, jméno a tituly pacienta
Kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)
Základní a další diagnózy pacienta
Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem
pojištěnce
Datum a čas odběru (pokud jsou podstatné pro kvalitu výsledku, péči o pacienta)
(datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním
systémem po přijetí žádanky)
Identifikace osoby provádějící odběr (podpis)
Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení,
jméno lékaře, IČP, IČZ)
Kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení
Urgentnost dodání (požadavek se vyznačí vyplněním kolonky STATIM)
Požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům; tam, kde je to
vhodné, popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru);
čísla vpravo od názvu vyšetření jsou vnitřní laboratorní čísla metod, pouze pro potřeby laboratoře
Požadavek na laboratorní vyšetření musí být jednoznačný, údaje psané rukou čitelné!
OKB skladuje požadavkové listy po zákonem stanovenou dobu.
2.2 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná
vyšetření)
Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) jsou neobvyklou formou objednání
provedení vyšetření daného vzorku.
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:
Dodatečná vyšetření budou provedena po telefonickém doobjednání. Doobjednaná vyšetření budou zadána
do LIS pod novým laboratorním číslem (Skutečný datum a čas odběru – dle původní žádanky, datum a čas
příjmu - dle telefonické dovolávky). Dodatečný požadavkový list Dovolávka MUSÍ být vždy po telefonickém
objednání urychleně doručen do laboratoře, řádně vyplněný.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
15 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu
v odebraném biologickém materiálu (viz Seznam laboratorních vyšetření). Po uplynutí uvedeného časového
intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku.
OKB -
-
Laboratoř Jičín skladuje vzorky venózní krve při +4 až +8 °C následující týden po provedení
vyšetření; ostatní vzorky biologického materiálu se likvidují po uvolnění výsledků vyšetření,
obvykle na konci pracovní směny
Laboratoř Nový Bydžov skladuje vzorky venózní krve pro biochemická vyšetření
při +4 až +8 °C následující týden po provedení vyšetření; ostatní vzorky biologického materiálu
se likvidují po uvolnění výsledků vyšetření, obvykle na konci pracovní směny
2.3 Používaný odběrový systém, množství vzorku
Pro laboratorní vyšetření prováděná na OKB doporučujeme používání bezpečnostního vakuového
uzavřeného odběrového systému VACUETTE (Greiner Bio-One) s víčkem na závit.
Pro ambulantní pracoviště spádové oblasti OKB (praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Jičínska,
Novopacka, Novobydžovska) vydává OKB odběrový materiál bez úhrady, viz 4.6 Vydávání potřeb laboratoří.
Vhodné typy zkumavek jsou uvedeny u jednotlivých vyšetřovaných analytů, viz Seznam laboratorních
vyšetření.
Jiné typy odběrového materiálu jsou použitelné po konzultaci s vedením OKB (např. zkumavky
pro pediatrické odběry, zkumavky BD, Sardstedt).
Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a
protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým
způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na štítku zkumavky je ryska (◄), po kterou
má být zkumavka naplněna.
Typy používaných zkumavek VACUETTE:
Obj.kód
(potřebné
množství
vzorku)
Počet
obrácení
zkumavky
po odběru
456071
5 ml
5 – 10
Objem
Použití
Biochemická vyšetření
prováděná ze séra
Sérologická vyšetření pro
mikrobiologii
Vyšetření ze séra pro jiné
laboratoře mimo ON Jičín
Imunohematologická
vyšetření
(Krevní skupina)
Imunohematologická
vyšetření (Screening
protilátek)
Barevné označení
Červené víčko se
žlutým středem
Popis zkumavky
Plast s aktivátorem
srážení a separačním
gelem
454028
2,5 ml
5 – 10
Fialové víčko
s černým středem
454036
4 ml
8 – 10
Plast s nesrážlivým
činidlem (K3EDTA)
Fialové víčko
s černým středem
456036
6 ml
8 – 10
Plast s nesrážlivým
činidlem (K3EDTA)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Objem
Použití
Barevné označení
Obj.kód
(potřebné
množství
vzorku)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
16 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Počet
obrácení
zkumavky
po odběru
Zelené víčko se
žlutým středem
Troponin I, event.další
biochemická vyšetření
z plazmy
454083
4 ml
5 – 10
Plast s nesrážlivým
činidlem (lithium
heparin) a
separačním gelem
454084
4 ml
5 – 10
Plast s nesrážlivým
činidlem (lithium
heparin)
454085
2 ml
5 – 10
Plast s nesrážlivým
činidlem (K3EDTA) a
stabilizátorem (NaF)
454087
2 ml
8 – 10
Plast s nesrážlivým
činidlem (K3EDTA)
729090
2,9 ml
5 – 10
Sklo s nesrážlivým
činidlem 1:4 (3,8%
citrát sodný)
454325
3 ml
4
Sklo s nesrážlivým
činidlem 1:9 (3,2%
citrát sodný)
Zelené víčko s černým
středem
Šedé víčko s bílým
středem
Glukóza, laktát
Glykovaný hemoglobin,
BNP, amoniak
Popis zkumavky
Fialové víčko s bílým
středem
KO + diff., retikulocyty
Černá gumová zátka
Sedimentace
Koagulační vyšetření
Modré víčko s černým
středem
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
17 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Další typy odběrových nádob
Použití
Materiál
Objem
(potřebné množství
vzorku)
Odběrová nádoba
Vyšetření acidobazické
rovnováhy (ASTRUP),
Ca ion., MetHb, COHb
Arteriální nebo
kapilární krev –
anaerobní odběr
Min. 130 µl
kapilára
Stříkačka nebo kapilára
s protisrážlivým činidlem (lithium
heparinát)
Vyšetření moče chemicky,
močového sedimentu
Analýza moče – amylasa,
kreatinin, albumin aj.
Vzorek ranní moče
8 ml
Sklo nebo plast bez přísad pro
nativní materiál (moč, punktát aj.)
Vyšetření ze sbírané
moče (odpady)
Vzorek sbírané
moče (s uvedením
přesného objemu
moče a doby sběru
na žádance)
3 ml
Sklo nebo plast bez přísad pro
nativní materiál (moč, punktát aj.)
Vyšetření punktátu,
peritoneální tekutiny
(dialyzátu)
Odebraný vzorek
materiálu
Min. 2 ml
Sklo nebo plast bez přísad pro
nativní materiál (moč, punktát aj.)
Vyšetření likvoru
Odebraný vzorek
materiálu
Min. 2 ml
Plast bez přísad, sterilní
(Vitrum, obj.č. 331550400915)
Vyšetření stolice na OK
Speciální odběrové zkumavky na FOB – vzorek stolice získejte dle pokynů
k těmto zkumavkám
Souhrn dostupných odběrových nádob systému VACUETTE
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
18 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
2.4 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku
Odběr žilní krve
Odběr žilní krve dle standardních ošetřovatelských postupů v ON Jičín a.s.:
Umyjte, osušte a dezinfikujte si ruce. Identifikujte pacienta (dotazem: Jak se
jmenujete?). Vysvětlete mu výkon. Posaďte pacienta do pohodlné polohy v sedě,
event. i poloha vleže. Vyhrňte rukáv kabátku, event. jej svlékněte. Navlékněte si
rukavice. Připevněte turniket na nataženou paži, 10 – 15 cm nad místem
venepunkce. Najděte zrakem, příp. pohmatem vhodnou vénu k punkci.
Dezinfikujte místo vpichu dezinfekčním prostředkem, dezinfekční prostředek
nechte zaschnout (1 minuta). Nasaďte jehlu krouživým pohybem ve směru
hodinových ručiček na držák a dostatečně utáhněte. Odstraňte kryt jehly. Uchopte
držák jehly, palcem jedné ruky natáhněte kůži pod místem vpichu, kůži
propíchněte. Nasaďte šetrně označenou odběrovou zkumavku. Nechte volně krev
proudit do zkumavky. Odstraňte turniket, jakmile začne krev proudit do
zkumavky. Vyměňujte šetrně zkumavky dle potřeby. Odpojte odběrovou
zkumavku od jehly, potom vytáhněte jehlu ze žíly. Stlačte místo vpichu sterilním
buničitým čtverečkem nebo tampónem. Požádejte pacienta, aby provedl flexi
lokte, pokud bylo místo vpichu v ohbí lokte. Přelepte místo vpichu náplastí.
Znehodnoťte použitou jehlu vložením do pevnostěnného, uzavíratelného a
spalitelného obalu bez další manipulace. Zkumavky s krví promíchejte mírným
otáčením 5 – 10 krát (i pokud jsou bez protisrážlivého činidla). Zkontrolujte
znovu správnost identifikačních dat. Odešlete s vyplněnou žádankou do
laboratoře. Svlékněte si rukavice a umyjte si ruce. Proveďte záznam do
dokumentace.
Odběr musí být proveden bezpečně, šetrně, kvalitně; stres a spěch často odběr
znehodnotí. Nedoporučuje se cvičení paží.
Dodržujte při odběru správné pořadí zkumavek doporučené výrobcem
(VACUETTE): krevní kultura, koagulace, sérum, heparin, EDTA, glukóza,
ostatní. Koagulační zkumavky mohou být použity jako první pouze pro rutinní
testy (PT a APTT). Pokud není odebírán vzorek pro krevní kulturu, bude
zkumavce pro koagulační vyšetření předcházet zkumavka pro přípravu séra.
Odběr žilní krve je vhodné provést v ranních hodinách, 12 hodin po posledním
jídle. Odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla, omezit kouření.
Pokud lékař neurčí jinak, doporučuje se ráno před odběrem vypít 0,25 l vody nebo
neslazeného čaje. Pacient má být nejméně 15 minut před odběrem v klidu.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Odběr ranního
vzorku moče
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
19 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Před odběrem je nezbytné omýt zevní genitál, aby se zabránilo kontaminaci
vzorku. Poté zachytit střední proud moče do čisté plastové zkumavky nebo řádně
vymyté nádoby.
Moč se sbírá do čistých plastových nádob. Při sběru je vhodné u dospělého
dosáhnout objemu 1,5 – 2,0 l moče za 24 hodin. Proto by měl pacient v průběhu
každých 6ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi 0,75 l vody nebo tekutin.
Sběr moče za
24 hodin
Při 24 hodinovém sběru moče se pacient ráno v den odběru vymočí mimo
sběrnou nádobu. Od této doby pak sbírá veškerou moč, včetně moče při stolici.
Po uplynutí 24 hodin od zahájení sběru se vymočí do nádoby naposledy.
Uzavřenou, jménem a rodným číslem označenou, sběrnou nádobu s celým
objemem moče pacient doručí k ordinujícímu lékaři. V ordinaci se přesně změří
objem moče a vzorek ve zkumavce se odešle do laboratoře.
Na OKB je možné vyžádat Pokyny pro pacienta:
Pokyny - Sběr moče (24h)
Sběr moče
pro stanovení
sedimentu dle
Hamburgera
Sběr moče je zahájen vymočením mimo sběrnou nádobu. Od tohoto okamžiku je
sbírána veškerá moč do čisté sběrné nádoby. Sběr moče je zakončen vymočením
po 3 hodinách. Na žádance je třeba uvést čas sběru moče s přesností na minuty,
pokud se liší od 180 minut. Celý objem moče nutno okamžitě odeslat do
laboratoře.
Na OKB je možné vyžádat Pokyny pro pacienta:
Pokyny - Hamburger dospělý
Pokyny - Hamburger dětský
Test by se neměl provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci. Test
nevyžaduje zvláštní dietní opatření.
K odběru vzorku se využívají speciální odběrové soupravy FOB Gold Tube.
Během odběru držte zkumavku ve vzpřímené poloze barevným uzávěrem
směrem nahoru. Bílý uzávěr neodšroubovávejte!
Hemoglobin (krev)
ve stolici
imunochemicky
(FOB)
Odšroubujte barevné víčko zakončené odběrovou tyčinkou a vytáhněte ven.
Proveďte odběr stolice zanořením odběrové tyčinky do tří různých míst stolice.
Setřením tyčinky papírovým ubrouskem odstraňte přebytečné množství stolice.
Víčko s tyčinkou vložte zpět do zkumavky a řádně utáhněte. Několikrát
(5 - 10 krát) zkumavku převraťte, aby došlo k promíchání vzorku s roztokem uvnitř
zkumavky. Zkumavku čitelně označte příjmením, jménem a rodným číslem.
Odběrovou zkumavku co možná nejdříve dopravte do laboratoře (maximálně dva
dny lze skladovat v lednici).
Na OKB je možné vyžádat Pokyny pro pacienta:
Pokyny - FOB
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
20 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Odběrová místnost na OKB
Pro ambulantní pracoviště spádové oblasti OKB (praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Jičínska,
Novopacka, Novobydžovska) provozuje OKB odběrovou místnost, kde provádí převážně odběry vzorků krve
pro jednotlivá oddělení Centra klinických laboratoří ON Jičín a.s., případně spolupracující laboratoře, funkční
vyšetření pro OKB (oGTT), vybraná hematologická vyšetření (krvácivost).
Odběry biologického materiálu
(Areál nemocnice Jičín, pavilon „L“, přízemí):
30
Pondělí – pátek: 6 – 11
30
hod
Pro odběr biologického materiálu pro spolupracující laboratoře (především FN HK) je nutné se dostavit
30
na odběrovou místnost nejpozději v 6 hod. Tito pacienti budou upřednostněni.
Odběrová sestra nalepí pořadové číslo na žádanku a jednu odběrovou zkumavku (nejčastěji srážlivá krev). Zadá do LISu
k příslušnému pořadovému číslu identifikaci pacienta dle žádanky a doplní požadované druhy odebíraných zkumavek.
Dále se vytisknou štítky se jménem, rodným číslem a typem odběrové zkumavky. Tyto štítky sestra nalepí na zkumavky.
Teprve označené zkumavky lze použít k odběru biologického materiálu.
2.5 Identifikace pacienta a označení primárního vzorku
Primární vzorky, které nejsou jednoznačně označeny, nesmí být přijaty nebo v laboratoři zpracovány.
Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně
-
příjmení, jméno pacienta
číslo pojištěnce (rodné číslo)
jinak je možné materiál odmítnout (viz dále).
Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze
jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s
kompletní identifikací pacienta.
V případě požadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility (pro transfuzní oddělení) nelze
přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta tj. s chybějícím číslem pojištěnce a údajem
o odebírajícím pracovníkovi na žádance a jeho podpisem.
Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž
jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno
srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a
dokumentace.
Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.
2.6 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita.
Po označení odběrových zkumavek celým jménem a rodným číslem pacienta a provedení odběru se
odběrové nádobky řádně promíchají opakovaným převracením (5 – 10krát) a skladují při pokojové teplotě
(15 až 25°C), ne však na místě s přímým slunečním zářením. Pro správné vysrážení krve je potřebná doba
alespoň 30 minut. Zkumavky s materiálem musí být zasílány do laboratoře uzavřené, co nejdříve po odběru.
Doba transportu do laboratoře by neměla být delší než 2 hodiny. Vzorek po odběru nesmí být bez
předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.
U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou
analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro
dopravu a příjem vzorku na OKB.
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení
vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě).
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
21 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Podrobné informace ke každému analytu najdete v kapitole Seznam laboratorních vyšetření.
2.7 Informace k dopravě vzorků a k zajištění svozu biologického
materiálu
Vzorky biologického materiálu je nutné dopravit do laboratoře, co nejdříve po odběru. Pokud není pro
konkrétní laboratorní vyšetření uvedeno jinak, přepravují se odebrané primární vzorky biologického materiálu
při teplotě + 15 °C až + 25 °C a to nejlépe v monitorovaných transportních boxech zamezujících
znehodnocení vzorku a zajišťujících dodržení teplotních podmínek transportu. Doba transportu do
laboratoře by neměla být delší než 2 hodiny.
Způsoby dopravy vzorků do laboratoře:
Oddělení ON Jičín a.s.
Transport primárních vzorků z jednotlivých oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama. Veškeré
nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník příjmu telefonicky ihned se
zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem
provádějícím transport vzorku do laboratoře.
Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi OKB osobně (zvonek na
příjmovém okénku)!
Odběrová místnost na OKB
Odebrané zkumavky se žádankami sestry průběžně odnášejí na centrální příjem materiálu na OKB
k dalšímu zpracování.
Svoz biologického materiálu
Svoz biologického materiálu je organizován tak, aby doba transportu do laboratoře nebyla delší než
2 hodiny.
Odebraný biologický materiál je přepravován v uzavíratelných monitorovaných transportních boxech
zamezujících znehodnocení vzorku (ve stojanech) a zajišťujících dodržení teplotních podmínek transportu.
Při extrémních vnějších teplotách se tyto boxy připravují v laboratoři před transportem tak, aby byla zajištěna
optimální teplota v průběhu transportu (např. vychlazení boxů, chladicí vložky v létě).
Požadavkové listy se ukládají do desek, které se přepravují většinou v transportním boxu společně
s biologickým materiálem.
Svoz biologického materiálu je zajišťován pro spádovou oblast OKB (Areál nemocnice Nový Bydžov,
praktické lékaře a odborné lékaře specialisty v regionech Jičín, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Nová
Paka, Lázně Bělohrad, Hořice) ve všedních dnech. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci
s odborem dopravy Oblastní nemocnice Jičín a.s. dle vypracovaných pravidelných tras.
Pracovník zajišťující svoz biologického materiálu distribuuje žadatelům tištěné výsledkové listy (roztříděné v
obálkách, deskách), případně předává požadované odběrové potřeby a tiskopisy žádanek.
Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit
na centrální příjem materiálu ( 493 582 275). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat
s primářem OKB (493 582 390; mobil: 604 826 716).
Na centrální příjem materiálu OKB je dopraven a následně je zde přijímán veškerý biologický materiál pro
OKB a OTH předaný v těchto ordinacích.
Biologický materiál se žádankami pro Oddělení klinické mikrobiologie se nepřijímá, pouze jej sanitárka
předává na OKM.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
22 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Osobně „pacientem“
Transport vzorku osobně „pacientem“ případně jinou osobou je neobvyklou formou dodání biologického
materiálu do laboratoře.
Při používání uvedeného způsobu dbejte následujících pravidel:
Pokud není pro konkrétní laboratorní vyšetření uvedeno jinak, přepravují se odebrané primární vzorky
biologického materiálu při teplotě + 15 °C až + 25 °C. Doba transportu do laboratoře by neměla být
delší než 2 hodiny.
2.8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady bezpečné práce s biologickým materiálem vycházejí z příslušných právních předpisů a
směrnic, tj. především vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a
o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:
Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí
být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.
Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního
kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým
materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Se vzorky biologického materiálu je zacházeno s ohledem na
povahu požadovaných vyšetření.
Je nutné zabránit zbytečným manipulacím se vzorky, které by mohly vést ke kontaminaci nebo ke vzniku
infekčního aerosolu.
Pracovníci OKB a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.
3 Preanalytické procesy v laboratoři
3.1 Příjem žádanek a vzorků
Základní identifikační údaje požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance)
popisuje kapitola 2.1 Požadavkové listy (žádanky)
Nezbytnou identifikací biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně
-
příjmení, jméno pacienta
číslo pojištěnce (rodné číslo)
Bližší popis v kapitole 2.5 Identifikace pacienta a označení primárního vzorku.
Primární vzorky, které nejsou jednoznačně označeny, nesmí být přijaty nebo v laboratoři zpracovány.
Biologický materiál a požadavkové listy se nejdříve zkompletují a přiřadí se oběma pořadové laboratorní
číslo. Přiřazené centrální laboratorní číslo je dohledatelné na výsledkovém listě.
Požadavkové listy jsou skenovány OCR čtečkou a požadavky na biochemická a hematologická vyšetření
jsou zadány do Laboratorního informačního systému (dále LIS).
Biologický materiál se centrifuguje, pokud to vyžaduje jeho další použití.
Po naskenování pořadového čísla konkrétní primární zkumavky tiskárna čárových kódů vytiskne specifický
nezaměnitelný identifikační štítek pro analyzátory (jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo,
datum, typ materiálu, obvykle čárový kód, označení urgentnosti požadavku), štítky pro požadovaná
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
23 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
hematologická vyšetření. Po opětovné kontrole identifikace jsou tyto štítky nalepeny na primární zkumavky.
Pokud je to nutné, vytisknou se také štítky na sekundární zkumavky pro některé specifické požadavky. Až po
polepení sekundárních zkumavek štítkem a kontrole identifikace je do nich přepipetováno potřebné množství
biologického materiálu.
Specifické štítky s čárovým kódem pro močové analyzátory se tisknou ihned po zadání požadavků do LIS.
Přijaté a označené vzorky pro OTH spolu s žádankami na imunohematologická vyšetření sanitárka ihned po
přijetí transportuje na OTH ke zpracování.
Materiál pro Oddělení klinické mikrobiologie se nepřijímá, pouze jej sanitárka spolu se žádankami předává
na OKM.
Pokud je na jakémkoliv typu žádanky požadováno vyšetření vyšetřované na OKM a je nutné připravit
sekundární alikvot biologického materiálu, je tento označen specifickým nezaměnitelným identifikačním
štítkem. Žádanka je opatřena štítkem uvádějícím podrobnosti manipulace s příslušným biologickým
materiálem.
V laboratoři OKB se zpracovává pouze biologický materiál (primární i sekundární zkumavky) řádně označený
příslušnými identifikačními štítky.
3.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních
vzorků
Laboratoř odmítne
-
žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk
se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP
odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě
telefonického dotazu
-
žádanku s biologickým materiálem, která obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které
laboratoře CKL neprovádějí ani nezajišťují ve spolupracujících laboratořích
-
žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem
-
nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska
nezaměnitelnosti dostatečný
-
nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi
-
evidentně chybně odebraný biologický materiál pro požadovaná vyšetření
-
neoznačenou nádobu s biologickým materiálem
-
biologický materiál bez žádanky
Obecně platí zásada, že v případě nezpracování požadovaných vyšetření z jakéhokoliv důvodu je žadatel
bezodkladně informován.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
24 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
3.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Nesprávná identifikace biologického materiálu
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. O odmítnutí
vzorku (vyšetření) je žadatel o vyšetření telefonicky informován.
Pracovník laboratoře provede záznam do knihy odmítnutých vzorků.
Nesprávná nebo neúplná identifikace na žádance
Pokud žádanka nesplňuje požadované náležitosti a je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň
základní identifikace pacienta, je možné si telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje
(úpravu zaznamenat minimálně na žádanku, stvrdit podpisem, žádanku znovu skenovat OCR čtečkou,
pokud je v laboratoři nainstalována). Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní
identifikace nemocného, materiál nelze přijmout.
Pracovník laboratoře provede záznam do knihy odmítnutých vzorků.
3.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi (informace o vyšetřeních, která
laboratoř neprovádí)
Centrum klinických laboratoří nepoužívá smluvní laboratoře k pravidelnému vyšetřování vzorků, nemá žádné
subdodavatele pro nabízená vyšetření.
Pokud se vyskytne požadavek na vyšetření, které není v seznamu laboratorních vyšetření jednotlivých
oddělení CKL, pracovník laboratoře doporučí, některou ze spolupracujících laboratoří. Doporučované
laboratoře musí poskytovat záruku kvalitních služeb: akreditace podle ČSN EN ISO 15189, audit NASKL
(nebo v přípravě na tyto audity) nebo jiný průkaz o vysoké kvalitě služeb (viz webové stránky ČIA, NASKL: Seznam
akreditovaných pracovišť, Registr klinických laboratoří NASKL, Seznam pracovišť, která splnila podmínky auditu I, II)
Požadavek na tato vyšetření by měl být zapsán na požadavkovém listě dané spolupracující laboratoře.
V jiných případech musí být řádně označen názvem laboratoře, pro kterou je požadavek určen. Jestliže je
nutné primární vzorek před transportem zpracovat a skladovat, je o uvedených činnostech učiněn záznam
na požadavkový list.
Materiál spolu se žádankou je předán na OKM, které slouží jako „sběrné místo“ pro spolupracující
laboratoře.
Sběrná místa CKL evidují v LIS všechny vzorky odeslané do smluvních nebo spolupracujících laboratoří
včetně specifikace požadovaných vyšetření.
Pracovník „sběrného místa“ po příjmu a zaevidování požadavku do LIS odešle biologický materiál s
příslušnou žádankou do spolupracující laboratoře. Řídí se pokyny v laboratorních příručkách jednotlivých
spolupracujících laboratoří. Spolupracující laboratoř dle smluvních podmínek ručí za zpracování vzorku a
dodání výsledku přímo žadateli o laboratorní vyšetření.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
25 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Seznam spolupracujích laboratoří se zajištěným pravidelným transportem biologického materiálu:
-
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
telefon (spojovatelka): +420 495 831 111
- Ústav klinické biochemie a diagnostiky
- Ústav klinické imunologie a alergologie
- Ústav klinické mikrobiologie
- Hematologická laboratoř, IV. interní hematologická klinika
- Fingerlandův ústav patologie
- Transfuzní oddělení
- Transfuzní oddělení – HLA systém a PCR diagnostika
- Oddělení lékařské genetiky
-
Oblastní nemocnice Trutnov a. s., M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov
telefon (spojovatelka): +420 499 866 111
- Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie
4 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
4.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních
zpráv
Výsledky laboratorního vyšetření jsou uzavřeny výsledkovým listem, na kterém se uvádí výsledky
laboratorních vyšetření a všechny údaje potřebné k hodnocení a interpretaci výsledků pro žadatele.
Výsledkový list se vydává pro všechny žadatele v písemné formě, bez ohledu na to, zda již byl hlášen
telefonicky či předán elektronickou cestou.
Forma dodání tištěných výsledků vyšetření je zpravidla dle požadavků žadatelů o vyšetření s přihlédnutím
k nutnosti zachování důvěrnosti o datech pacientů. Využívají se tyto způsoby – doručení výsledkových listů
při svozu biologického materiálu, předání výsledkových listů oprávněné osobě (sanitáři ONJC, žadatel,
případně jeho zdravotní sestra), zasílání poštou.
Všechna nemocniční oddělení získávají výsledky také v elektronické formě prostřednictvím NIS.
Po předchozí dohodě s oddělením IT ONJC se vedle papírové formy zasílají výsledky žadatelům také
zabezpečenou elektronickou cestou (např. MISE Stapro s.r.o., Compek Medical Services s.r.o. Medidata).
Elektronické výsledkové listy jsou dostupné lékaři ihned po schválení výsledků v laboratoři kvalifikovaným
pracovníkem, tedy téměř ihned po provedení a vyhodnocení analýzy. Elektronicky vydaný výsledkový list
není dle platné legislativy oficiálně uznávanou zdravotnickou dokumentací.
Vydávání výsledků přímo pacientům
Pacientům (zákonným zástupcům) se jejich výsledkové listy vydávají pouze při předložení průkazu
totožnosti s fotografií. Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
26 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Výsledkový list (výstup z LIS) obsahuje tyto údaje:
-
-
název a adresu laboratoře, která výsledek vydala
jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, příjmení, číslo pojištěnce – rodné číslo
údaje o žadateli - název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, IČP a adresu žadatele
datum a čas odběru (pokud jsou dostupné a jsou podstatné pro péči o pacienta)
datum a čas zadání primárního vzorku do LIS (odpovídá přijetí vzorku do laboratoře)
datum a čas uvolnění výsledkového listu k tisku
název vyšetřovaného systému (skupiny) tam, kde je to vhodné
nezaměnitelnou identifikaci laboratorního vyšetření
výsledek laboratorního vyšetření včetně jednotek měření, pokud je to možné
biologické referenční intervaly, kde to připadá v úvahu
v případě potřeby textové interpretace výsledků
jiné poznámky (číselné označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního
vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, výsledky interpretace smluvních
laboratoří, použití postupu ve vývoji, aj.)
identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu
Po zákonem stanovenou dobu jsou výsledky laboratorních vyšetření kdykoliv dostupné prostřednictvím
databáze LIS, odkud je možné opětovně vytisknout či exportovat požadovaný výsledkový list (označení Archivní nález).
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
27 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
4.2 Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výsledky v kritických intervalech jsou telefonicky nahlášeny bez ohledu na to, zda jsou statimové nebo
rutinní povahy.
Pracovník, který provádí kontrolu výsledků v žádance, telefonicky nahlásí hodnotu vyšetření v případě
prvního překročení kritické meze u pacientů ONJC (ambulantních i hospitalizovaných), v případě
ambulancí mimo ONJC vždy.
U vyšetření K-iontů a glukózy se hlásí i opakované překročení kritických mezí. Další výsledky kromě
uvedených limitů se hlásí na základě rozhodnutí VŠ zodpovědného za kontrolu výsledku.
Po telefonickém sdělení výsledku provede osoba, která výsledek nahlásila, záznam do LIS, komu a jaký výsledek byl
ohlášen. Systém automaticky zaznamená čas a kdo výsledek ohlásil. Pokud se nepodaří žadateli (nebo jinému
klinickému pracovníkovi odpovědnému za péči o pacienta) kritický výsledek sdělit, je tato skutečnost také uvedena v LIS.
Pracovník, zodpovědný za kontrolu výsledků a následné uvolnění výsledků, ověří úspěšnost nahlášení kontrolou
záznamů v LIS, eventuelně se pokusí o jeho opětovné zajištění.
Výsledky vyšetření, které jsou dostupné klinickým pracovníkům prostřednictvím POCT analyzátorů
umístěných přímo na klinických pracovištích, se již nehlásí.
VYŠETŘENÍ
S, B - Na
S, B - K
S, B - Cl
S - Ca
B - Ca ion.
S – Osmolalita
S - Urea
S - Kreatinin
S, P, B - Glukóza
S - ALT
S - AMS
S - CK
S – Bílkovina celková
S - Albumin
S - CRP
S - TSH
S - T4 volný
P - Troponin I
S - Lithium
S - Teofylin
S - Digoxin
S - Valproová kys.
S - Karbamazepin
S - Fenytoin
B - pH
B - pCO2
B - COHb a MetHb
DOSPĚLÍ
pod
nad
< 125
> 155
<3,0
> 6,0
< 85
> 125
< 1,8
> 2,9
< 0,8
> 1,5
< 250
> 320
> 20,0
> 400
< 3,0
> 20,0
> 10,0
> 10,0
> 15,0
< 35
> 100
< 15
> 150
> 60
<6
> 40
> cut-off
DĚTI DO 10 LET (včetně)
pod
nad
< 130
> 150
shodně
shodně
shodně
shodně
< 7,20
< 2,5
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/kg
< 3,0
> 12,0
> 200
> 10,0 (profil 20,0)
> 5,0
> 5,0
mmol/l
µmol/l
mmol/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
g/l
g/l
< 0,1
< 8,0
> 50
> 15
> 30
mg/l
mU/l
pmol/l
µg/l
Jičín > 0,04
> 1,2
> 140
> 2,6
> 1300
> 100
> 100
> 7,55
> 7,0
> 15
JEDNOTKA
mmol/l
µmol/l
nmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
shodně s výjimkou pupečníků
shodně s výjimkou pupečníků
>5
kPa
%
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
28 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
4.3 Změny výsledků a nálezů
Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a
jména pacientů (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem oprava
identifikace nepatří oprava titulu, oprava interpunkce.
Opravu identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) provádí pouze pověřený odpovědný pracovník
OKB a to po předchozím ověření. O provedené změně učiní záznam do příslušného formuláře. Oprava
identifikace pacienta se vztahuje ke všem záznamům v databázi pacienta.
Oprava výsledkové části
Pokud je třeba z jakéhokoliv důvodu opravit nebo revidovat již uvolněné výsledky, které byly dány k dispozici
pro klinické rozhodování, je považována tato událost za neshodu. Za revizi výsledku není považováno doplnění textové
poznámky při schvalování výsledku odpovědnou osobou, která nemá přímý vliv na klinické rozhodování při péči o pacienta.
V případě, že byl výsledek laboratorního vyšetření nesprávně odeslán na klinické pracoviště, musí být o této
skutečnosti neprodleně informován primář příslušného oddělení CKL nebo jeho zástupce a okamžitě po
zjištění klinické pracoviště. Výtisky výsledkových listů z LIS (řádně označený chybný i správný po opravě)
jsou vedeny u záznamů o neshodě.
Pokud je výsledek změněn, je žadatel informován o změně výsledku a nový (opravený) výsledkový list je mu
zaslán s novým datem a hodinou tisku (automaticky zajišťuje LIS) a s informací o změně výsledku.
4.4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Interval dodání výsledků vyšetření je dán technickou realizovatelností (provedení vyšetření, přenos dat a
uvolnění výsledků) a také neočekávanými událostmi (závada na technickém vybavení, apod.).
Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas odběru, čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků, čas
tisku a exportu výsledků.
V případě, že odborná společnost stanovuje nároky na rychlost vydání výsledků na požadované vyšetření,
OKB tyto nároky dle svých technických možností respektuje.
Doba odezvy uvedená u jednotlivých laboratorních vyšetření nezohledňuje způsob distribuce výsledků
žadatelům.
Analýzy vyšetřované v běžném rutinním provozu, tj. v pracovních dnech, by měly být dostupné v den
indikace, nejpozději do 24 hodin.
Pokud se analýzy neprovádějí denně a nejedná se o vysoce specializovaná vyšetření, je vhodné, aby
výsledek vyšetření byl dostupný do týdne.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
29 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
4.5 Způsob řešení stížností
Řešení stížností uživatelů služeb OKB je v kompetenci primáře OKB, pouze drobné připomínky k práci řeší
pracovník, který stížnost přijal. Stížnosti a podněty ke zlepšení (reklamace) jsou neodkladně předány primáři
OKB, který rozhodne o jejich oprávněnosti, zvolí způsob řešení a navrhne další opatření.
Cílem vedení CKL je spokojenost uživatelů služeb CKL, proto se snaží všechny písemné stížnosti řešit
objektivně bez zbytečného odkladu.
Stížnost klinických pracovníků, pacientů a jiných stran je podnětem pro zlepšení práce CKL. Vedení CKL se
zabývá prošetřením každé oprávněně uplatněné stížnosti. Získává tak kladnou i zápornou zpětnou vazbu od
uživatelů služeb CKL, podněty od pracovníků nebo pacientů.
4.6 Vydávání potřeb laboratoří
Pro laboratorní vyšetření prováděná na OKB doporučujeme používání bezpečnostního vakuového
uzavřeného odběrového systému VACUETTE (Greiner Bio-One) s víčkem na závit.
Lůžková oddělení a ambulance Oblastní nemocnice Jičín a.s. si vyzvedávají na centrálním pracovišti OKB
- požadavkové listy
- diagnostické proužky do glukometrů
- soupravy diagnostik pro vyšetření na POCT analyzátorech umístěných přímo na klinických
pracovištích
- odběrové zkumavky s lyzačním roztokem pro vyšetření HbA1c z kapilární krve
- odběrové zkumavky FOB
Ostatní odběrové potřeby, odběrové zkumavky nebo nádoby si oddělení vyzvedávají v příslušném skladu
nemocnice.
Ambulantním pracovištím vydává OKB na základě jejich písemného nebo telefonického požadavku zdarma:
- požadavkové listy
- odběrový materiál pro biochemická a hematologická vyšetření
- zkumavky na moč
- další odběrový materiál
Požadavek je vhodné odeslat na pracoviště OKB v minimálně týdenním předstihu. Požadovaný materiál je
odeslán v rámci svozu biologického materiálu nebo je možné si ho vyzvednout přímo v laboratoři.
Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti:
2.1 Požadavkové listy (žádanky)
2.3 Používaný odběrový systém, množství vzorku
2.4 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku
5 Seznam laboratorních vyšetření
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
30 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
5 Seznam laboratorních vyšetření
Metoda
Acidobazická rovnováha, ASTRUP (krevní plyny a pH)
Laboratoř
OKB Laboratoř Jičín,
Dětské oddělení, nemocnice Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce
Doporučený odběr
Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Hodnocení výsledku, referenční meze
pH
0d – 1d
1d – 5d
5d – 1r
1 – 14r
> 14r
7,220 - 7,414
7,300 - 7,420
7,320 - 7,430
7,330 - 7,435
7,360 - 7,440
0d – 1d
1d – 5d
5d – 1r
1 – 3r
3 – 14r
> 14r
4,00 - 7,30
4,40 - 6,00
4,40 - 5,30
4,40 - 5,50
4,40 - 5,65
4,80 - 5,90
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
0d – 4t
4t – 1r
1- 15r
> 15r
7,60 - 9,20
9,30 - 11,40
10,80 - 12,70
9,90 - 14,40
kPa
kPa
kPa
kPa
HCO3 aktuální
0d – 4d
4d – 4t
4t – 1r
> 1r
18,5 - 23,8
20,0 - 24,0
20,0 - 23,0
22,0 - 26,0
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
HCO3 standardní
0d – 4d
4d – 4t
4t – 1r
> 1r
18,5 - 23,8
20,0 - 24,0
20,0 - 23,0
22,0 - 26,0
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
23,0 - 27,0
mmol/l
pCO2
pO2
Oxid uhličitý (celkový)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Poznámky k metodě
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
31 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Base excess
0d – 1d
1d – 3r
3 – 4r
> 4r
-7,5 - 0,5
-3,4 - 2,3
-3,0 - 2,5
-2,5 - 2,5
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Saturace hemoglobinu kyslíkem
0d – 1r
1 – 15r
> 15r
89,0 - 99,0
86,0 - 99,0
94,0 - 99,0
%
%
%
Ze vzorku arteriální nebo kapilární krve je změřena hodnota pH, pO2, pCO2,
minerály. Po zadání aktuální teploty pacienta, hladiny hemoglobinu pacienta a procenta
vdechovaného kyslíku, se dopočítají další parametry vhodné k posouzení stavu pacienta
z hlediska acidobazické rovnováhy.
Anaerobní odběr kapilární nebo arteriální krve. Vyšetření arteriální krve
lépe odpovídá skutečnému stavu v organismu.
Kapilární odběr.
Po vpichu jehlou se první kapka setře. Po vytvoření další kapky krve se
těsně k rance přiloží heparinizovaná kapilára.
Krev se při vhodném sklonu kapiláry sama nasává. Krev z vpichu musí volně
odtékat. V kapiláře nesmí být bublinky (chyba 10% i více). Po naplnění
kapiláry krví vložíme drátek (promíchání pomocí magnetu) a uzavřeme na obou
koncích zátkami; krev se nesmí srazit. OKAMŽITĚ transportujeme do
laboratoře, do 15 minut by mělo být provedeno vyšetření.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
15 minut
Kód výkonu
81585
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
32 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Laboratoř
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plazma
Doporučený odběr
VACUETTE - modré víčko s černým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
APTR
Jednotka
1
Hodnocení výsledku, referenční meze
APTR
0 – 1d
1d – 1r
> 1r
1,00 – 1,50
1,00 - 1,40
0,80 – 1,20
Výsledek se vydává jako čas koagulace vyšetřované plazmy v sekundách, čas koagulace
kontroly a jejich vzájemný poměr.
V případě antikoagulační léčby nefrakcionovanými hepariny se hodnota léčeného rozmezí
APTT pohybuje v hodnotách indexu 2 – 4. Test není vhodný ke kontrole léčby
nízkomolekulárními hepariny.
Poznámky k metodě
Test pro hodnocení funkce vnitřního koagulačního systému.
Optimální je zpracování vzorku do 2 hodin od odběru. Centrifugace vzorku 15 minut
při 2500g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita se týká získané plazmy. Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 1 hodina.
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
4 hodiny
Kód výkonu
96621
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Alaninaminotransferasa (ALT)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
ALT
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
33 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 6t
6t – 1r
1 – 18r
> 18 r
0,05 - 0,73
0,05 - 0,85
0,05 - 0,60
0,10 - 0,78
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Stanovení ovlivňuje věk, hmotnost a požití
alkoholu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
81337
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Albumin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
ALB
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
34 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
>1 r
27 - 33
30 - 43
35 - 53
g/l
g/l
g/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Pro stanovení albuminu není nutná speciální příprava pacienta. Alespoň 15 minut před
odběrem by měl pacient sedět (vlivem hemokoncentrace roste při poloze ve stoje koncentrace
proteinů o 5 - 10 %)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
30 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
7 dní
Kód výkonu
81329
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Albumin (mikroalbuminurie)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
moč, likvor (pouze laboratoř Jičín)
Doporučený odběr
Moč: sklo, plast pro nativní materiál
Likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
moč: NE, likvor: ANO
Zkratka v LIS
MALB
Jednotka
mg/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
35 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Moč - poměr Albumin/kreatinin (ACR)
< 3,0
g/mol
Likvor
120 - 300
mg/l
údaje převzaty z:
Doporučení k diagnostikce chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování
proteinurie), doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP; Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, Mo.3, p. 138-152.
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Podle doporučení přichází v úvahu k diagnóze chronické renální choroby a k její klasifikaci:
- kvantitativní stanovení albuminu a albumin-kreatininového kvocientu (ACR) v moči
- kvantitativní stanovení celkového proteinu a protein-kreatininového kvocientu (PCR)
v moči
- event. orientační semikvantitativní stanovení proteinu testovacími proužky
Preferují se jednorázové vzorky moče (ideálně vzorky první ranní moče) a stanovení ACR
nebo PCR vzhledem k výraznému zkreslení výsledku při nepřesném sběru moči.
Pozitivní výsledky semikvantitavních stanovení je nezbytné potvrdit opakovanou
kvantitativní analýzou ACR či PCR v klinické laboratoři. V indikovaných případech je
zapotřebí preferovat stanovení PCR před ACR např. u monoklonálních gamapatií.
Diagnózu perzistentní proteinurie lze stanovit při pozitivitě 2 ze 3 vzorků moče, vyšetření by
nemělo být prováděno při součastné infekci močových cest, po zvýšené fyzické námaze a
při menses, což platí i pro screening diabetické albuminurie, kdy je vyšetření rozloženo
do 3 až 6 měsíců.
U albuminurií s ACR > 30 mg/mmol kreatininu je přesnější ke sledování dynamiky proteinurie
preferovat vyšetření celkového proteinu v moči formou PCR, jelikož při velmi vysokých
hodnotách může docházet k mírným nepřesnostem při vysoké citlivosti metody.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
4 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81675
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Alfa-fetoprotein
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
AFP
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
36 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 10,5
ug/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Poznámky k metodě
Stanovení je rovněž součástí screeningu vrozených vývojových vad v těhotenství.
Screening vrozených vývojových vad v naší laboratoři neprovádíme (nejblíže
ve FN Hradec Králové).
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93215
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Alkalická fosfatasa (ALP)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
ALP
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
37 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 10r
10 – 18r
> 18r
1,20 - 6,30
1,40 - 8,00
1,12 - 6,20
1,35 - 7,50
0,58 - 1,75
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Rustad R, Felding P, Franzson L, Kairisto V et al. The Nordic Reference Interval
Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties.
Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271 - 284.
Poznámky k metodě
Pro stanovení ALP je vhodný odběr krve na lačno.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
4 hodiny
Kód výkonu
81421
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Amoniak
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plná krev
Doporučený odběr
VACEUTTE - fialové víčko s bílým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
AMON
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
suchá chemie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
38 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Plná krev
0 - 54
µmol/l
Poznámky k metodě
Anaerobní odběr, zabraňte hemolýze. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku,
erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci amoniaku než plazma. Ihned po
odběru uzavřete a transportujte na ledu tak, aby analýza byla provedena do
20 minut po odběru (doporučuje se provedení analýzy ihned po odběru).
Kód výkonu
81341
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Amylasa
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
AMS
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
39 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,42 - 2,00
µkat/l
0,00 - 7,67
µkat/l
Moč
údaje převzaty z:
Rustad R, Felding P, Franzson L, Kairisto V et al. The Nordic Reference Interval
Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties.
Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271 - 284.
Poznámky k metodě
Pozor na kontaminaci slinami a potem. Antikoagulancia jiná než heparin
snižují aktivitu (např. oxalát, citrát). Lipemická séra mohou obsahovat
inhibitory, které falešně snižují výsledky. Naředěním lipemických sér může
naopak aktivita AMS vzrůst (asi 20 % pacientů s akutní pankreatitidou má
abnormální lipidy).
Odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních
přísad.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 7 dní, moč: 10 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 7 dní, moč: 2 dny
Kód výkonu
81345
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Apolipoprotein AI
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
APOA
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
40 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
muži
ženy
1,00 - 1,70
1,10 - 1,90
g/l
g/l
údaje převzaty z:
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Silně chylózní vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81355
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Apolipoprotein B
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
APOB
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
41 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,50 - 1,00
g/l
údaje převzaty z:
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Silně chylózní vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81355
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Aspartátaminotransferasa (AST)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
AST
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
42 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 6t
6t – 1r
1 - 18r
> 18r
> 18r
ženy
muži
0,38 - 1,21
0,27 - 0,97
0,10 - 0,63
0,25 - 0,58
0,25 - 0,75
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Rustad R, Felding P, Franzson L, Kairisto V et al. The Nordic Reference Interval
Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties.
Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271 - 284.
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Fyzická námaha před odběrem je nevhodná.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 dny
Kód výkonu
81357
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Beta-2-mikroglobulin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
B2MG
Jednotka
mg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LEIA)
C-LP-OKB-001
04
43 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
muži
ženy
0,60 - 2,20
0,60 - 2,30
mg/l
mg/l
< 0,30
mg/l
Moč
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Immulite 2000/2500)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 3 dny, moč: 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 den
Kód výkonu
91193
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
44 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Bilirubin celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum; nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
plná krev: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
BIL
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0d – 1d
1 – 2d
2 – 4d
4d – 4t
4t – 1r
> 1r
0 – 38
0 - 85
0 - 171
0 - 29
0 - 29
2 - 17
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Zkumavku se vzorkem nevystavujte přímému světlu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
81361
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Bilirubin konjugovaný
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
BILK
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0-5
µmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Zkumavku se vzorkem nevystavujte přímému světlu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
81363
C-LP-OKB-001
04
45 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
C-peptid
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
CPEL, CPES
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
46 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
268 - 1274
pmol/l
Vhodné je vyšetření po zátěži. Koncentrace C-peptidu po stimulaci by měla být trojnásobná.
Poznámky k metodě
Vyšetření C-peptidu po stimulaci řešíme jako CPES.
Hemolytické vzorky nelze vyšetřit.
Ihned po odběru transportovat do laboratoře. Doporučuje se umístit odběrovou
zkumavku do vodní lázně s tajícím ledem. Vyšetření nelze doordinovat!!!
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Kód výkonu
93145
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
47 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
C-reaktivní protein
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Dětské oddělení, nemocnice Jičín
Interní ambulance, nemocnice Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, plná krev, likvor (pouze laboratoř Jičín)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
plná krev: kapilární odběr s následnou aplikací přímo do testovací soupravy
plná krev: plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
CRP
Jednotka
mg/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 5,0
mg/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
dokumentace výrobce (Sentinel)
Poznámky k metodě
V případě monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 12 - 24 hodinách.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 den
Kód výkonu
91153
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
C3-komplement
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
C3
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
nefelometrie
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,9 – 1,8
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 den
Kód výkonu
91159
g/l
C-LP-OKB-001
04
48 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
C4-komplement
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
C4
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
nefelometrie
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,1 – 0,4
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 den
Kód výkonu
91161
g/l
C-LP-OKB-001
04
49 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
CA 125
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
CA125
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 35,0
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81235
kU/l
C-LP-OKB-001
04
50 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
CA 15-3
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
CA15-3
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 32,4
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81235
kU/l
C-LP-OKB-001
04
51 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
CA 19-9
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
CA19-9
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
52 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 37,0
kU/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Poznámky k metodě
Kontaminace vzorků nebo jednorázového materiálu slinami nebo aerosoly (např.
při kýchnutí) může způsobit falešně zvýšené hodnoty CA 19-9.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81235
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
53 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Clearance bezelektrolytové vody - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč (sběr za 24 hodin)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_EWC
Jednotka
ml/s
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
-0,006 až +0,010
ml/s
Je-li EWC nad referenčním rozmezím, vylučuje ledvina více vody než osmoticky
efektivních látek a efektivní osmolalita ECT se zvyšuje, voda se přesunuje z
ICT do ECT. Je-li EWC pod referenčním rozmezím, ledvina vylučuje méně vody
než osmoticky efektivních látek a efektivní osmolalita ECT se snižuje, voda
se přesunuje z ECT do ICT.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
C_EWC(ml/s) = U_OBJ(ml) / (U_CAS(hod)*3600) - C_ELC(ml/s)
C_ELC(ml/s) = (U_Na + U_K)*U_OBJ(ml) / [U_CAS(hod)*3600*(S_Na + S_K)]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Clearance elektrolytová - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
54 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč (sběr za 24 hodin)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_ELC
Jednotka
ml/s
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,01 až 0,03
ml/s
Dává informaci pouze o clearanci hlavních efektivních osmolů, tj. sodného a
draselného kationu (a jejich doprovodných anionů). Uvedený výpočet je možné
použít pouze za předpokladu, že sodný a draselný kation (a jejich doprovodné
anionty) jsou hlavními extracelulárními efektivními soluty, tj. není
výraznější hyperglykémie s glykosurií a nepodává se mannitol.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
C_ELC(ml/s) = (U_Na + U_K)*U_OBJ(ml) / [U_CAS(hod)*3600*(S_Na + S_K)]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
55 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Clearance kreatininu korigovaná na povrch těla
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč ( sběr za 24 hod)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_KREA
Jednotka
ml/s
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0 – 2t
2t – 6m
6m - 1r
1 - 3r
3 – 13r
13 – 50r
50 - 60r
60 – 70r
> 70r
13 - 50r
50 – 60r
60 – 70r
> 70r
muži
muži
muži
muži
ženy
ženy
ženy
ženy
0,25 - 0,75
0,58 - 1,43
1,05 - 1,52
1,23 - 1,97
1,57 - 2,37
1,63 - 2,60
1,20 - 2,40
1,05 - 1,95
0,70 - 1,00
1,58 - 2,67
1,00 - 2,10
0,90 - 1,80
0,80 - 1,30
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
ml/s
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
C_KREA(ml/s) = U_OBJ(ml)*U_KREA(mmol/l)*1,73 /
[U_CAS(hod)*3,6*S_KREA(umol/l)*PT_POVR]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Clearance osmolální
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
56 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_OSM.
Jednotka
ml/s
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,00 - 0,05
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
C_OSM.(ml/s) = U_OBJ(ml)*U_OSM(mmol/kg) / [U_CAS(hod)*3600*S_OSM(mmol/kg)]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
CYFRA 21-1
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
CY21
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
≤ 2,08
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Kód výkonu
81235
µg/l
C-LP-OKB-001
04
57 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Digoxin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
DIGo
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
58 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
1,02 - 2,56
nmol/l
terapeutické
rozmezí
Poznámky k metodě
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen
nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace.
Pro vyšetření metodou lze použít sérum nebo plazmu (odebranou do odběrových zkumavek
se sodnou solí heparinu, citrátem, EDTA nebo šťavelanem).
Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
99125
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
59 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Draslík
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Dětské oddělení, nemocnice Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč, plná krev
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
plná krev: sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
K
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
ISE
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
4,70 - 7,50
4,00 - 6,20
3,60 - 5,90
3,80 - 5,00
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
0 - 25
15 - 40
20 - 60
35 - 80
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Stanovení z plné krve jako součást vyšetření acidobazické rovnováhy: Plná
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce. Odebraná krev
nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně
promíchat. Okamžitě transportovat do laboratoře! V plné krvi nelze hodnotit
vzhled vzorku (hemolýzu).
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
8 hodin
Kód výkonu
81393
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Elektroforéza proteinů
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
Za 2 dny
Dostupné STATIM
NE
Metoda stanovení
elektroforéza na agaróze s denzitometrickým hodnocením
C-LP-OKB-001
04
60 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
Albumin (EALB)
Alfa-1-globuliny (EA1A)
Alfa-2-globuliny (EA2M)
Beta-1-globuliny (EB1G)
Beta-2-globuliny (EB2G)
Gama-globuliny (EGGL)
53,5 - 66,5
1,40 - 4,00
8,00 - 15,70
5,60 - 12,10
1,80 - 7,20
7,90 - 18,90
%
%
%
%
%
%
Poznámky k metodě
Obvykle se stanovují proteinové frakce: Albumin, Alfa-1-globuliny,
Alfa-2-globuliny, Beta-1-globuliny, Beta-2-globuliny, Gama-globuliny. V
případě změn v elektroforeogramu je nález doplněn textovým hodnocením
kvalifikovanou osobou.
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
8 hodin
Kód výkonu
81397
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Eosinofilní kationický protein
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Specifické IgE A4 zelený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
ECP
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LEIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,0 - 24,0
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Immulite 2000/2500)
Poznámky k metodě
Nutné uvést čas odběru!!!
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Kód výkonu
91239
ug/l
C-LP-OKB-001
04
61 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Estradiol
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
ESTD
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
62 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 50r
> 50r
muži
ženy
ženy
72 - 1309
0 - 118
0 - 146
Poznámky k metodě
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Kód výkonu
93149
pmol/l
pmol/l
pmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Etanol (pro klinické účely)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
ETOH
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
63 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 - 2,82
0 - 0,13
mmol/l
‰
Poznámky k metodě
Vyšetření slouží pouze ke klinickým účelům!!!
Výsledky etanolu jsou vydávány v mmol/l a současně přepočítány v promilích
(metoda _ETAP, promile = mmol/l*0,0461).
Odběrové zkumavky dokonale uzavřít k zabránění odparu alkoholu. Vyšetření
nelze opakovat nebo dovolat!!! (vzhledem k možnému odparu alkoholu při další
manipulaci s materiálem v laboratoři)
Kód výkonu
92141
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Fenytoin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
PHE1
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
64 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
39,6 – 79,2
umol/l
terapeutické
rozmezí
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Poznámky k metodě
Doporučuje se odebírat vzorky od pacientů léčených fosfenytoinem nejdříve 2 hodiny
po intravenózním podání a 4 hodiny po intramuskulárním podání. Změna
v koncentraci fenytoinu závisí na době, která uplynula od podání
fosfenytoinu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Kód výkonu
99139
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Feritin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
FERI
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
65 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
ženy
muži
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Kód výkonu
93151
10,0 - 291,0
22,0 - 322,0
ug/l
ug/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Folikulostimulační hormon
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
FSH
Jednotka
U/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
66 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 12r
> 12r
12 – 50r
> 50r
muži
ženy
ženy
0,50 - 3,70
1,40 - 18,10
1,50 - 33,40
23,00 - 116,30
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93129
U/l
U/l
U/l
U/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Fosfor
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
P
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
67 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 1r
1 – 15r
> 15r
1,36 - 2,58
1,29 - 2,26
1,16 - 1,90
0,65 - 1,61
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
2,10 - 10,40
8,00 - 64,00
16,00 - 64,00
mmol/d
mmol/d
mmol/d
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze
ráno.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 7 dní, moč: 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 4 dny, moč: 2 dny
Kód výkonu
81427
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Frakční exkrece draslíku - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
68 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Fe_K...
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,05 - 0,25
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
Fe_K = U_K(mmol/l)*S_KREA(umol/l) / [S_K(mmol/l)*U_KREA(mmol/l)*1000]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
69 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Frakční exkrece osmolální - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Fe_OSM.
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
Fe_OSM = U_OSM(mmol/kg)*S_KREA(umol/l) /
[S_OSM(mmol/kg)*U_KREA(mmol/l)*1000]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Frakční exkrece sodíku - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
70 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Fe_Na..
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,01 - 0,02
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
Fe_Na = U_Na(mmol/l)*S_KREA(umol/l) / [S_Na(mmol/l)*U_KREA(mmol/l)*1000]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Frakční exkrece vody - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
71 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Fe_H2O.
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,01 - 0,03
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
Fe_H2O = S_KREA(umol/l) / [U_KREA(mmol/l)*1000]
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Gamaglutamyltransferasa (GGT)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
GGT
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
72 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 6t
6t – 1r
1 – 18r
> 18r
> 18r
ženy
muži
0,37 - 3,00
0,10 - 1,04
0,10 - 0,39
0,14 - 0,68
0,14 - 0,84
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 dny
Kód výkonu
81435
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
73 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Glukóza
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Glukometry na klinických odděleních a ambulancích nemocnice Jičín a Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, plazma, plná krev, moč, likvor
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
plazma: VACUETTE – šedé víčko s bílým středem
plná krev: aplikace přímo na testační proužek glukometru
plná krev pro okamžité zpracování na interní ambulanci, nemocnice Nový Bydžov: Sklo, plast
s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
moč: sklo, plast pro nativní materiál
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
GLU
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie, elektrochemie (amperometrie)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 4t
4t – 18r
> 18r
1,7 - 4,4
3,3 - 5,6
4,0 - 5,6
mmol/l
mmol/l
mmol/l
0 – 4t
4t – 18r
> 18r
1,7 - 4,4
3,3 - 5,6
4,2 - 5,6
mmol/l
mmol/l
mmol/l
1,7 - 4,2
3,3 - 5,3
3,3 - 6,1
mmol/l
mmol/l
mmol/l
0,1 - 1,7
mmol/d
2,2 - 4,2
mmol/l
Plazma
Plná krev,hemolyzát
0 – 6t
6t – 15r
> 15r
Moč - odpad za 24 hodin
Likvor
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Doporučení ČSKB ČLS JEP a ČDS ČLS JEP: Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a
sledování stavu pacientů. Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 97 – 107, aktualizace 07-2014
Poznámky k metodě
Pro diagnostiku je doporučený odběr plazmy žilní krve s použitím
antiglykolytické přísady (NaF + EDTA).
Odebraný vzorek krve je třeba zcentrifugovat do 60 min od odběru.
Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
74 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
sníženou stabilitou vzorku (pokles hodnot až o 5% za hodinu). Uvedená
stabilita glukózy je pouze za přítomnosti antiglykolytických přísad
(fluoridu sodného) při odběru.
Pro vyšetření oGTT se používá plazma žilní krve nalačno a 2 hodiny po
zátěži, event. 1 hodinu po zátěži (viz oGTT).
Pro sledování glykemického profilu diabetického pacienta se užívá
plná kapilární krev měřená glukometrem v předem určených hodinách.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad. Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný
ze sbírané moče vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky
analyzujeme co nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním
dalších konzervačních a stabilizačních činidel.
Sběrnou nádobu nebo odlitý vzorek uchovávejte až do doby analýzy v lednici
při +4 až +8° C. Při sběru moče zabraňte bakteriální kontaminaci.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
plazma: 1 den, moč: 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
plazma: 24 hodin
Kód výkonu
81439
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
75 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
HE4 (Human Epididymal Protein 4)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
HE4
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 - 70
0 – 140
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
24 hodin
Kód výkonu
81235
pmol/l
pmol/l
ženy před menopauzou
ženy po menopauze
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Hemoglobin A1c (DOF)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plná krev, hemolyzát
Doporučený odběr
VACEUTTE - fialové víčko s bílým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
HBA1
Jednotka
mmol/mol
Metoda stanovení
HPLC na iontoměničích
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
76 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
20 - 42
mmol/mol
údaje převzaty z:
Doporučení ČSKB ČLS JEP a ČDS ČLS JEP: Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a
sledování stavu pacientů. Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 97 - 107, aktualizace 07-2014
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
plná krev: 5 dní, hemolyzát: 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
plná krev: 2 dny
Kód výkonu
81449
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
77 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Hemoglobin ve stolici (imunochemicky)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
stolice
Doporučený odběr
Zkumavky FOB Gold Tube
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
OKic
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
Hodnocení výsledku, referenční meze
Stolice
< 50,0
ug/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Sentinel)
Poznámky k metodě
Test by se neměl provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci.
Test nevyžaduje zvláštní dietní opatření.
K odběru vzorku se využívají speciální odběrové soupravy FOB Gold Tube.
Na OKB je možné vyžádat Pokyny pro pacienta:
Pokyny - FOB
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Kód výkonu
81733
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Hořčík
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Mg
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
78 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1r
1 – 15r
> 15r
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 1r
1 – 15r
> 15r
0,70 - 1,00
0,80 - 1,00
0,70 - 1,00
mmol/l
mmol/l
mmol/l
0,80 - 1,60
1,20 - 8,20
1,70 - 8,20
mmol/d
mmol/d
mmol/d
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 1 týden, moč: 5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 týden, moč: 3 dny
Kód výkonu
81465
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Chemické vyšetření moče
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
moč
Doporučený odběr
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Metoda stanovení
suchá chemie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
79 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
fyziologický nález je NEGATIVNÍ ve všech parametrech
hustota moči
1015 - 1020
kg/m^3
pH moči
4,5 - 6,0
Poznámky k metodě
Vyšetření moče chemicky pomocí testačních proužků provedené na automatickém
analyzátoru.
Hodnotí se minimálně tyto parametry: specifická hustota, pH, bílkovina, krev
(hemoglobin), glukosa, ketolátky (aceton), bilirubin, urobilinogen, nitrity.
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 hodiny
Kód výkonu
09123
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
80 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Chloridy
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč, plná krev
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
plná krev: sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Cl
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
ISE
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 1m
1m – 1r
1 – 7r
7 – 15r
> 15r
96 - 116
95 - 115
95 - 110
97 - 108
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
0,3 - 1,4
2,6 - 16,8
22 - 73
51 - 131
110 - 270
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Stanovení z plné krve jako součást vyšetření acidobazické rovnováhy: Plná
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce. Odebraná krev
nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně
promíchat. Okamžitě transportovat do laboratoře!
Lze použít odběrové zkumavky s heparinem lithným nebo amonným.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 2 týdny, moč: 2 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 8 hodin, moč: 7 dní
Kód výkonu
81469
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Cholesterol
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
CHOL
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
81 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
1,3 - 4,3
2,6 - 4,2
2,6 - 4,8
2,90 - 5,00
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění. Delší použití manžety je nevhodné.
Rozdíl mezi hodnotami vleže a vsedě je 6 - 15 %. Jedno stanovení koncentrace
sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu
rozptylu. Podmínky definuje NCEP (USA): během 12 hodinového lačnění jen pití
vody a užívání nezbytných léků.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81471
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Cholesterol HDL
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
HDLC
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
82 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 15r
> 15r
> 15r
muži
ženy
1,00 - 2,00
1,00 - 2,10
1,20 - 2,70
mmol/l
mmol/l
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění. Delší použití manžety je nevhodné.
Silně chylózní vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81473
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Cholesterol LDL
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
LDLC
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
83 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 15r
> 15r
1,20 - 3,80
1,20 - 3,00
mmol/l
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Silně chylózní vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
10 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
12 hodin
Kód výkonu
81527
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Cholesterol LDL - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
84 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
LDLV
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 15r
> 15r
1,20 - 3,80
1,20 - 3,00
mmol/l
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů (cholesterol, triglyceridy, HDL v séru)
bude automaticky dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
S_LDLV = S_CHOL - S_TAG./2,20 - S_HDLC; pouze pokud je S_TAG. < 4,0 mmol/l
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
IgA celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Specifické IgE A4 zelený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
IGA.
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
nefelometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
85 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 3m
3m – 6m
6m – 1r
1 – 2r
2 – 5r
5 – 9r
9 – 13r
> 13r
0,05 - 0,50
0,08 - 0,80
0,30 - 1,40
0,30 - 1,20
0,40 - 1,80
0,60 - 2,20
0,70 - 2,30
0,88 - 4,10
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91131
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
IgE celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Specifické IgE A4 zelený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
IGE.
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,0 - 158,0
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91189
kIU/l
C-LP-OKB-001
04
86 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
IgG celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Specifické IgE A4 zelený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
IGG.
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
nefelometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
87 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 3m
3m – 6m
6m – 1r
1 – 2r
2 – 5r
5 – 9r
9 – 13r
> 13r
2,50 - 7,50
1,80 - 8,00
3,00 - 10,00
3,50 - 10,00
5,00 - 13,00
6,00 - 13,00
7,00 - 14,00
6,90 - 14,00
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91129
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
IgM celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Specifické IgE A4 zelený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
IGM.
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
nefelometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
88 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 3m
3m – 6m
6m – 1r
1 – 2r
2 – 5r
5 – 9r
9 – 13r
> 13r
0,10 - 0,30
0,10 - 0,70
0,20 - 1,00
0,30 - 1,00
0,40 - 1,40
0,40 - 1,80
0,40 - 1,60
0,40 - 1,50
0,34 - 2,10
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91133
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Karbamazepin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
CAR1
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
89 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
16,90 – 42,30
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
99139
umol/l
terapeutické
rozmezí
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Karbonylhemoglobin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce
Doporučený odběr
Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
COHB
Jednotka
%
C-LP-OKB-001
04
90 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Děti
Dospělí nekuřáci
< 1,5
0,5 -1,6
%
%
U kuřáků tabáku je hodnota karbonylhemoglobinu 2 -10%, výjimečně i 15%. Při
hodnotách nad 20% lze pozorovat projevy intoxikace. Hodnoty vyšší než 50%
mohou být letální.
Karbonylhemoglobin je vyšetřován vždy současně s acidobazickou rovnováhou a krevními
plyny. Při překročení kritických hodnot je karbonylhemoglobin automaticky doordinován a
dochází k bezodkladnému informování žadatele.
Poznámky k metodě
Anaerobní odběr kapilární nebo arteriální krve. Vyšetření arteriální krve
lépe odpovídá skutečnému stavu v organismu.
Kapilární odběr.
Po vpichu jehlou se první kapka setře. Po vytvoření další kapky krve se
těsně k rance přiloží heparinizovaná kapilára.
Krev se při vhodném sklonu kapiláry sama nasává. Krev z vpichu musí volně
odtékat. V kapiláře nesmí být bublinky (chyba 10% i více). Po naplnění
kapiláry krví vložíme drátek (promíchání pomocí magnetu) a uzavřeme na obou
koncích zátkami; krev se nesmí srazit. OKAMŽITĚ transportujeme do
laboratoře, do 15 minut by mělo být provedeno vyšetření.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
15 minut
Kód výkonu
81233
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Karcinoembryonální antigen
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
CEA
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 5,0
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
81249
ug/l
C-LP-OKB-001
04
91 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
92 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Koeficient energetické bilance - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Materiál potřebný k provedení výpočtu likvor
Doporučený odběr
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Doba odezvy
Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Csf_KEB
Jednotka
-
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
28 - 38
Snížení KEB odráží vysoký rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém
kompartmentu a spolehlivě odhaluje přítomnost patologického procesu.
Nejčastější příčinou bývá infekční postižení CNS, dle cytolog. obrazu
bakteriální nebo virové, nádorové postižení CNS, krvácení do CNS či
autoimunitní postižení.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
Csf_KEB = 38 - 18*(Csf/LAKT / Csf_GLU)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Kortizol
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč (sběr za 24 hodin)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
KORT
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
C-LP-OKB-001
04
93 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
101,2 – 535,7
Moč - odpad za 24 hodin
11,8 – 485,6
nmol/l
odběr vzorku před
10. hodinou
dopoledne
nmol/d
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Poznámky k metodě
Vzhledem k výraznému diurnálnímu kolísání koncentrace kortizolu v séru, je nutné dodržet
čas odběru mezi 7. – 9. hodinou ráno (maximální hladiny), ke kterému se váže příslušné
referenční rozmezí.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad. Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný
ze sbírané moče vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky
analyzujeme co nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním
dalších konzervačních a stabilizačních činidel.
Sběrnou nádobu nebo odlitý vzorek uchovávejte až do doby analýzy v lednici
při +4 až +8° C. Při sběru moče zabraňte bakteriální kontaminaci.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 5 dní, moč: 14 dní
Kód výkonu
93131
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
94 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Kreatinin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč, plná krev
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
plná krev: aplikace přímo na testační proužek kreatininometru; plná krev s protisrážlivou
úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
KREA
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
fotometrie (enzymatická metoda)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
15 – 18r
15 – 18r
18 – 64r
18 – 64r
> 64r
> 64r
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
12 - 48
21 - 55
27 - 88
53 - 100
40 - 88
64 – 104
49 - 90
53 - 100
40 - 88
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
1,2 - 4,4
1,0 - 4,4
3,0 - 12,0
mmol/l
mmol/l
mmol/l
4,4 - 8,8
8,8 - 11,5
14,0 - 25,5
4,5 - 18,0
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Moč
0 – 1m
1m – 1r
> 1r
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 4t
4t – 1r
1 – 15r
> 15r
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
dokumentace od výrobce (RT Diagnosticum, Hungary)
Doporučení k diagnostikce chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování
proteinurie), doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP; Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, Mo.3, p. 138-152.
Poznámky k metodě
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 7 dní, moč: 6 dní
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 3 dny, moč: 2 dny
Kód výkonu
81499
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
95 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Kreatinkinasa (CK)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
CK
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
96 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m- 1r
1 – 18r
18 – 50r
> 50r
> 18r
muži
muži
ženy
1,25 - 6,66
0,17 - 2,44
0,20 - 2,27
0,83 - 6,67
0,67 - 4,67
0,58 - 3,50
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Rustad R, Felding P, Franzson L, Kairisto V et al. The Nordic Reference Interval
Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties.
Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271 - 284.
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat. Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná.
Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních
injekcích.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
81495
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Krevní obraz
Laboratoř
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
nesrážlivá krev
Doporučený odběr
VACEUTTE - fialové víčko s bílým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
97 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Leukocyty
0d – 1d
2d – 1t
1t – 2t
2t – 1m
1m – 3m
3m – 1r
1 – 2r
2 – 4r
4 – 6r
6 – 12r
12 – 16r
> 16r
9,4 - 38
5 - 21
5 - 20
5 - 19,5
5,5 - 18
6 - 17,5
6 - 17
5,5 - 15,5
5 - 14,5
4,5 - 13,5
4,5 - 13
3,8 - 10
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
ženy
muži
4 - 6,6
3,9 - 6,3
3,6 - 6,2
3 - 5,4
2,7 - 4,9
3,1 - 4,5
3,7 - 5,3
3,9 - 5,3
4 - 5,2
4,1 - 5,1
3,9 - 5,1
4,5 - 5,9
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
ženy
muži
152 - 235
150 - 230
127 - 187
103 - 179
90 - 166
92 - 150
96 - 128
101 - 129
105 - 129
107 - 131
108 - 128
111 - 143
119 - 147
118 - 150
128 - 168
120 - 160
135 - 175
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Erytrocyty
0d – 3d
3d – 1t
1t – 2t
2t – 4t
4t – 2m
2m – 6m
6m – 2r
2 – 6r
6 – 12r
12 – 18r
> 18r
> 18r
Hemoglobin
0d – 1d
2d – 6d
1t – 3t
3t – 1m
1m – 2m
2m – 3m
3m – 4m
4m – 7m
7m – 10m
10m – 2r
2 – 3r
3 – 5r
5 – 10r
10 – 12r
12 – 15r
> 15r
> 15r
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
98 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Erytrocyty (hematokrit) v krvi (HCT)
0d – 1d
2d – 6d
1t – 3t
3t – 1m
1m – 2m
2m – 3m
3m – 4m
4m – 7m
7m – 3r
3 – 5r
5 – 10r
> 10r ženy
> 10r muži
0,44 - 0,72
0,5 - 0,7
0,42 - 0,62
0,31 - 0,59
0,3 - 0,54
0,3 - 0,46
0,31 - 0,43
0,32 - 0,44
0,35 - 0,43
0,31 - 0,43
0,33 - 0,45
0,37 - 0,47
0,40 - 0,52
Střední objem erytrocytu (MCV)
0d – 1d
2d – 6d
1t – 3t
3t – 1m
1m – 2m
2m – 3m
3m – 4m
4m – 7m
7m – 10m
10m – 2r
2 – 3r
3 – 5r
5 – 10r
> 10r
98 - 122
94 - 130
84 - 128
82 - 126
81 - 125
81 - 121
77 - 113
73 - 109
74 - 106
74 - 102
73 - 101
72 - 88
69 - 93
84 - 98
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
Hemoglobin v erytrocytu (MCH)
0d – 1d
2d – 6d
1t – 1m
1m – 2m
2m – 3m
3m – 4m
4m – 10m
10m – 5r
5 – 10r
> 10r
33 - 41
29 - 45
26 - 38
25 - 37
24 - 36
23 - 36
21 - 33
23 - 31
22 - 34
26 - 34
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
Střední koncentrace hemoglobinu v krvi (MCHC)
0d – 1d
310 - 350
1d – 1t
240 - 360
1t – 3t
260 - 340
3t – 1m
250 - 370
1m – 7m
260 - 340
7m – 2r
280 - 330
2 – 3r
260 - 340
> 3r
320 - 360
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Trombocyty
0d – 5r
0d – 5r
5 – 10r
5 – 10r
10 – 15r
10 – 15r
> 15r
15 – 20r
15 – 20r
20 – 30r
20 – 30r
30 – 40r
30 – 40r
40 – 50r
40 – 50r
50 – 60r
50 – 60r
60 – 70r
60 – 70r
> 70r
> 70r
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
:
:
:
:
:
:
:
229 - 553
217 - 497
184 - 488
181 - 521
153 - 442
156 - 408
150 - 400
154 - 386
140 - 392
154 - 386
140 - 336
170 - 394
132 - 356
149 - 409
139 - 403
177 - 393
136 - 380
152 - 396
150 - 362
149 - 409
139 - 335
C-LP-OKB-001
04
99 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
10^9/l
10^9/l
Poznámky k metodě
Stanovení parametrů krevního obrazu na automatickém analyzátoru krevních
elementů. Na základě definovaných kritérií se doplňuje vyšetření diferenciálního
rozpočtu leukocytů mikroskopicky.
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 hodiny
Kód výkonu
96163
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Krvácivost dle Dukea
Laboratoř
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
Vyšetření se provádí přímo na pacientovi.
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
DUKE
Jednotka
s
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
100 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
90 - 300
Poznámky k metodě
Stanovení doby, za kterou dojde k zástavě krvácení ze standardního vpichu.
Vyšetření se provádí na pacientovi (vpich do ušního lalůčku). Výsledky může
zkreslit antiagregační a antikoagulační léčba (vhodné vysadit alespoň týden
před vyšetřením dle uvážení ošetřujícího lékaře)
Krvácivost je pouze orientační vyšetření!!!
Kód výkonu
s
09131
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
101 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Kvocient albuminu (Csf/S) - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, likvor
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Csf_qALB
Jednotka
10^-3
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0 – 1m
1m - 2m
2m - 3m
3m - 4m
4m - 6r
6 - 9r
9 - 12r
12 - 15r
15 - 23r
23 - 32r
32 - 40r
40 - 45r
45 - 53r
53 - 60r
60 - 70r
> 70r
Poznámky k metodě
< 28
< 15
< 10
<5
< 3,5
<4
< 4,5
< 5,0
< 5,5
< 6,0
< 6,5
< 7,0
< 7,5
< 8,0
< 8,5
< 9,0
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
10^-3
Při vyšetření jednotlivých analytů (albumin v likvoru, v séru) bude
automaticky dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
Csf_qALB = Csf_ALB/S_ALB
Ke stanovení kvocientu nutný odběr srážlivé krve 30min před odběrem likvoru.
Nelze stanovit u likvoru s příměsí krve i arteficielní, hraniční 100 Ery v ul likvoru.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Kyselina listová
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
FOL
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
102 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
> 12,0
nmol/l
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat. Vyšetření nelze doordinovat!!!
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
6 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
30 minut
Kód výkonu
93115
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Kyselina močová
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
KMOC
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
103 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 18r
> 18r
18 – 50r
> 50r
muži
ženy
ženy
143 - 340
120 - 340
140 - 340
230 - 480
155 - 350
155 - 400
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
1,5 - 4,5
mmol/d
Moč - odpad za 24 hodin
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Rustad R, Felding P, Franzson L, Kairisto V et al. The Nordic Reference Interval
Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties.
Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271 - 284.
Poznámky k metodě
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 dny
Kód výkonu
81523
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
104 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Laktát
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plazma, likvor (pouze laboratoř Jičín)
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce
Doporučený odběr
plazma: VACEUTTE - šedé víčko s bílým středem
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
plná krev: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
LAKT
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
Hodnocení výsledku, referenční meze
Plazma
0 – 1m
1m – 15r
> 15 r
0,50 - 3,00
0,56 - 2,25
0,50 - 2,00
mmol/l
mmol/l
mmol/l
1,2 - 2,1
mmol/l
Likvor
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Při odběru nepoužívat kompresi manžetou. Pokud je manžeta použita, odebrat
krev až 2 minuty po uvolnění.
Pokud je zajištěna separace plazmy do 15 minut od odběru, lze použít i
zkumavky s K3EDTA (VACUETTE - fialové víčko s bílým středem).
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 hodiny
Kód výkonu
81521
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Laktátdehydrogenasa (LD)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
LD
Jednotka
µkat/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
105 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 18r
18 – 70r
> 70r
5,60 - 21,00
4,60 - 11,80
3,00 - 8,40
1,75 - 3,42
1,92 - 4,25
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Rustad R, Felding P, Franzson L, Kairisto V et al. The Nordic Reference Interval
Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties.
Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271 - 284.
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
81383
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Lidský choriogonadotropin (HCG)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
HCG
Jednotka
U/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
C-LP-OKB-001
04
106 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 10,0
U/l
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stanovení je rovněž součástí screeningu vrozených vývojových vad v
těhotenství. Při podezření na patologické stavy s možností výrazného zvýšení
koncentrací hCG (mola hydatidosa) je vhodné tuto skutečnost uvést v
požadavkovém listu (provádí se analýza s ředěním vzorku). Screening
vrozených vývojových vad v naší laboratoři neprovádíme (nejblíže ve FN
Hradec Králové).
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
93159
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Lipoprotein Lp(a)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
LPa
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,00 - 0,30
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Sentinel)
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Silně chylózní vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
8 hodin
Kód výkonu
81541
g/l
C-LP-OKB-001
04
107 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Lithium
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Li..
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
plamenová fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
108 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,60 - 1,20
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Odběr 8-10 hodin po dávce.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
99149
terapeutické
rozmezí
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Luteinizační hormon
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
LH
Jednotka
U/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
109 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 12r
12 - 20r
20 - 70r
> 70r
12 - 50r
> 50r
muži
muži
muži
ženy
ženy
0,10 - 6,00
0,10 - 6,00
1,50 - 9,30
3,10 - 34,60
0,50 - 76,30
15,90 - 54,00
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93133
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Methemoglobin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce
Doporučený odběr
Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
METH
Jednotka
%
C-LP-OKB-001
04
110 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda stanovení
Hodnocení výsledku, referenční meze
Děti, dospělí
Cyanosa
Závažná intoxikace
0,2 - 1,5
15 - 20
> 30
%
%
%
Poznámky k metodě
Anaerobní odběr kapilární nebo arteriální krve. Vyšetření arteriální krve
lépe odpovídá skutečnému stavu v organismu.
Kapilární odběr.
Po vpichu jehlou se první kapka setře. Po vytvoření další kapky krve se
těsně k rance přiloží heparinizovaná kapilára.
Krev se při vhodném sklonu kapiláry sama nasává. Krev z vpichu musí volně
odtékat. V kapiláře nesmí být bublinky (chyba 10% i více). Po naplnění
kapiláry krví vložíme drátek (promíchání pomocí magnetu) a uzavřeme na obou
koncích zátkami; krev se nesmí srazit. OKAMŽITĚ transportujeme do
laboratoře, do 15 minut by mělo být provedeno vyšetření.
Methemoglobin je vyšetřován vždy současně s acidobazickou rovnováhou a krevními plyny.
Při překročení kritických hodnot je methemoglobin automaticky doordinován a dochází
k bezodkladnému informování žadatele
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
15 minut
Kód výkonu
81231
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Morfologické vyšetření moče
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
moč
Doporučený odběr
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Metoda stanovení
průtoková cytometrie s detekcí kamerou (OKB Jičín)
automatizovaná mikroskopie (OKBH Nový Bydžov)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
111 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Erytrocyty
Leukocyty
Dlaždicové epitelie
Epitelie malé kulaté
Jiné epitelie
Hyalinní válce
Ostatní válce
< 5 / ul
< 10 / ul
< 15 / ul
< 1 / ul
< 4 / ul
< 1 / ul
< 1 / ul
Semikvantitativně se hodnotí přítomnost bakterií, plísní, kvasinek, krystalů, hlenových vláken,
spermií, trichomonád.
Přítomnost dalších elementů v močovém sedimentu se popisuje doprovodným
textem.
údaje převzaty z:
Stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu
Poznámky k metodě
Morfologické vyšetření močového sedimentu na analyzátoru.
Hodnocení morfologie močového sedimentu se provádí u všech močí vyšetřených
chemicky testačním proužkem. Výjimku tvoří pacienti z diabetické poradny,
kde se standardně měří pouze moč chemicky.
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 hodiny
Kód výkonu
81347
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
112 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Morfologie moči kvantitativně - Hamburger
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
moč (sběr za 180 minut)
Doporučený odběr
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Metoda stanovení
mikroskopie
Hodnocení výsledku, referenční meze
erytrocyty
leukocyty
hyalinní válce
ostatní válce
Poznámky k metodě
fU_ERYH
fU_LEUH
fU_VALH
počet elementů za
minutu
≤ 2000
≤ 4000
≤ 60
nepřítomny
počet elementů za
sekundu
≤ 35
≤ 75
≤1
Kvantitativní morfologická analýza močového sedimentu, získaného po
odstředění vzorku moče sbírané přesně 3 hodiny. Odečet v Bürkerově komůrce a
přepočet erytrocytů, leukocytů a válců na jejich exkreci za minutu (sekundu).
Na OKB jsou na vyžádání k dispozici pokyny pro pacienty.
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera - dospělý pacient
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera - dětský pacient
Kód výkonu
81325
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Myoglobin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
MGLB
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
113 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,0 - 110,0
ug/l
Poznámky k metodě
Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny po
stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 – 12 hodin.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
8 hodin
Kód výkonu
93135
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Natriuretický peptid typu B
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plazma
Doporučený odběr
VACEUTTE - fialové víčko s bílým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
BNP
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
114 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Plazma
< 28,9
pmol/l
< 100
ng/l (pg/ml)
Poznámky k metodě
Lze použít vzorky plazmy odebrané do EDTA. Nedoporučuje se používat jiné
typy vzorků, včetně séra a plazmy odebrané do citrátu nebo heparinu.
Pro přepočet na ng/l vydělte hodnotu faktorem 0,289.
Hemolytické vzorky nelze vyšetřovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
8 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
4 hodiny
Kód výkonu
81731
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
115 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Odhad glomerulární filtrace – CKD-EPI
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_CKDEPI
Jednotka
ml/s
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
Kategorie glomerulární filtrace GF (G1, G2, G3a, G3b G4, G5)
Kategorie
GF
(ml.s-1.1,73 m-2)
≥ 1,50
1,0 až 1,49
0,75 až 0,99
0,5 až 0,74
0,25 až 0,49
< 0,25
G1
G2
G3a
G3b
G4
G5
Hodnota GF je vždy vypočtena na standardizovaný povrch 1,73 m². Pokud bude uvedena
výška a váha pacienta, lze na výsledkovém listě uvést aktuální povrch pacienta, ale výsledek
samotné hodnoty GF již nelze automaticky zkorigovat. I u hodnot fyziologické GF bude
uvedena její přesná hodnota pro možnost přepočtu na aktuální povrch daného pacienta.
Odhad GF dle rovnice CKD-EPI je nastaven pro dospělou populaci od 18-ti let.
údaje převzaty z:
Doporučení k diagnostikce chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování
proteinurie), doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP; Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, Mo.3, p. 138-152.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
S_KREA
(µmol/l)
Výpočtová rovnice CKD-EPI
(ml.s-1.1,73 m-2)
Ženy
≤ 62
> 62
2,4*(S_KREA/61,9)^-0,329 * 0,993^věk *1,159 (černá populace)
2,4*(S_KREA/61,9)^-1,209 * 0,993^věk *1,159 (černá populace)
Muži
≤ 80
> 80
2,35*(S_KREA/79,6)^-0,411 * 0,993^věk *1,159 (černá populace)
2,35*(S_KREA/79,6)^-1,209 * 0,993^věk *1,159 (černá populace)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
116 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Odhad glomerulární filtrace u dětí - Schwartz
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_OGFS
Jednotka
ml/s
Metoda stanovení
výpočet
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
C_OGFS(ml/s) = Faktor * výška(cm) / S_KREA
Hodnota faktoru dle věku dítěte (S_KREA stanovený enzymatickou metodou):
do 1 roku
F = 0,60
1 - 18 let dívky
F = 0,60
1 - 12 let chlapci
F = 0,60
12 - 18 let chlapci
F = 0,60
Z praktického hlediska se u dětí a dorostu běžně používá stanovení tzv.
maximální koncentrace sérového kreatininu pro jedince dané tělesné výšky
S_Krea(max) (zde pod zkratkou C_MCKR) - to je poslední ještě normální
hladina sérového kreatininu při dolní hranici glomerulární filtrace (což je
1,5 ml/s/1,73 m2).
Výpočtová rovnice:
C_MCKR(umol/l) = výška(cm) * 0,40
údaje převzaty z:
Doporučení k diagnostikce chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování
proteinurie), doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP; Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, Mo.3, p. 138-152.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
117 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Orální glukosotoleranční test (oGTT)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plazma
Doporučený odběr
VACEUTTE - šedé víčko s bílým středem
Typ žádanky
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Metoda stanovení
fotometrie, elektrochemie (amperometrie)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Podle doporučení WHO lze OGTT doporučit jako doplňující diagnostickou zkoušku v
případech, kdy se hodnota FPG pohybuje v intervalu 5,6 až 7,0 mmol/l. oGTT se však
doporučuje k potvrzení diagnózy prediabetu a slouží k diagnóze gestačního diabetu.
Orální glukosový toleranční test zátěže 75g glukosy a hodnotí koncentraci glukosy v žilní
plazmě před zátěží a dvě hodiny po zátěži.
Rozhodovací limit OGTT pro diagnózu diabetu mellitu je definován jako:
glukosa v plazmě po 2 hodinách
> 11,1 mmol/l
Porušená tolerance glukosy (IGT):
glukosa v plazmě po 2 hodinách
> 7,8 mmol/l a < 11,1 mmol/l
Vyloučení diabetu:
glukosa v plazmě po 2 hodinách
< 7,8 mmol/l
K vyslovení diagnózy musí být překročení tohoto rozhodovacího limitu
potvrzeno opakovaně.
oGTT a diagnostika gestačního diabetu
Používá se zátěž 75 g glukosy a hodnotí se koncentrace glukosy v plazmě před zátěží,
1 a 2 hodiny po zátěži. Gestační diabetes je laboratorně diagnostikován, je-li dosaženo
aspoň jednoho ze tří uvedených kriterií:
FPG
> 5,1 mmol/l
glukosa v plazmě po 1 hodině
> 10,0 mmol/l
glukosa v plazmě po 2 hodinách
> 8,5 mmol/l
Pokud je hodnota glykémie nalačno ≥ 7,0 mmol/l nebo u těhotné ≥ 5,1 mmol/l orální
glukosový toleranční test neprovádíme. Vyšetření je ukončeno.
údaje převzaty z:
Doporučení ČSKB ČLS JEP a ČDS ČLS JEP: Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a
sledování stavu pacientů. Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 97 – 107, aktualizace 07-2014
Poznámky k metodě
Informace pro pacienty jsou uvedeny na druhé straně žádanky A5 oboustranný oranžový.
Během 3 dnů před testem by měl být zajištěn dostatečný příjem sacharidů
(cukrů) v potravě, minimálně 150 gramů/den, bez omezení fyzické aktivity.
Test není nevhodné provádět při probíhajícím akutním onemocnění nebo těsně po něm.
Odběr musí být proveden po 8-14 hodinovém lačnění (obvykle přes noc).
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
118 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Provedení u dětí
Provedení testu u dětí je shodné s běžným postupem, pouze je nutno upravit dávku podávané glukózy podle hmotnosti dítěte.
Dávkování Spofagnost Glucosum v ml při vyšetřování OGTT u tříletých a starších dětí (1,75 g na 1 kg tělesné hmotnosti, celkově
maximálně 75 g):
a=
hmotnost dítěte v kg
b=
potřebná dávka glukózy
vg
c=
objem roztoku Glucosum
solutio CSC v ml (75 g ve
270 ml lahvičce)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
dospělí
19
21
23
25
26
28
30
32
33
35
37
39
40
42
44
46
47
49
51
53
54
56
58
60
61
63
65
67
68
70
72
74
75
75
64
70
76
82
87
93
99
105
111
117
122
128
134
140
146
152
157
163
169
175
181
187
192
198
204
210
216
222
227
233
239
245
250
250
d=
výsledný objem k vypití
(doplnit objem "c" vodou
nebo slabým čajem na
objem "d")
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140
147
154
161
168
175
182
189
196
203
210
217
224
231
238
245
252
259
266
273
280
287
294
300
300
U dětí se podle hmotnosti odměří množství v ml (množství "c") podle tabulky a doplní na výsledný objem "d" ml vodou nebo slabým
čajem (tím se dosáhne nižší osmolality roztoku). Dávku vypije testovaná osoba během 10 minut. Dále se postupuje obvyklým
způsobem.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Osmolalita
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
OSM
Jednotka
mmol/kg
Metoda stanovení
kryoskopie
C-LP-OKB-001
04
119 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
275 - 295
mmol/kg
50 - 550
50 - 1160
50 - 1100
50 - 1028
50 - 970
50 - 912
50 - 854
50 - 796
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
Moč
0-6m
6m – 1r
1 – 20r
20 – 30r
30 – 40r
40 – 50r
50 – 60r
> 60r
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Osmolalitu lze stanovit v plazmě, kde je antikoagulačním činidlem heparin
lithný.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Kód výkonu
81563
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Osmolalita - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
120 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
OSMV
Jednotka
mmol/kg
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
275 - 295
mmol/kg
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů (sodík, glukóza, urea v séru) bude
automaticky dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
S_OSMV = 2*S_Na.. + S_UREA + S_GLU.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Osmolalita efektivní - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
121 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
OSME
Jednotka
mmol/kg
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
272 - 291
Poznámky k metodě
mmol/kg
Při vyšetření jednotlivých analytů (sodík, glukóza v séru) bude automaticky
dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
S_OSME = 2*S_Na.. + S_GLU.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Parathormon intaktní
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
PTH
Jednotka
ng//l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
122 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
11,4 - 72,0
ng/l
Poznámky k metodě
používáme jednotky pg/ml (0,1053 pg/ml ~ 1 pmol/l)
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Z důvodu růstu koncentrace intaktního PTH přes noc je třeba vzorky odebírat
ráno, po 7. hodině, nejlépe po nočním půstu.
Vzhledem k tepelné nestabilitě parathormonu je doporučeno v preanalytické úpravě vzorku
udržovat teplotu 2 - 8 °C. Vzorek co nejrychleji transportovat do laboratoře (v ledové lázni)
nebo provést separaci séra a to zmrazit. Vyšetření nelze doordinovat!!!
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 dny
Kód výkonu
93171
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Poměr fPSA/PSA - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
123 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
F/PS
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,15 - 1,00
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.338.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová metoda:
S_fPSA/S_PSA3
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Prealbumin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
IPAB
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
124 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 6t
6t – 1r
1 – 15r
15 – 90r
15 – 50r
50 – 90r
> 90r
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91143
muži
ženy
ženy
0,07 - 0,17
0,07 - 0,28
0,09 - 0,30
0,26 - 0,45
0,23 - 0,39
0,26 - 0,45
0,15 - 0,36
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Progesteron
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
PRGS
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
125 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 14r
14 – 50r
> 50r
muži
ženy
ženy
ženy
0,00 - 2,50
0,00 - 89,14
0,00 - 2,32
0,89 - 3,88
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93137
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
126 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
ProGRP (Pro-Gastrin-Releasing Peptid)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
pGRP
Jednotka
ng/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
≤ 63,0
ng/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Poznámky k metodě
Vzhledem k omezené stabilitě parametru doporučujeme provést odběr na odběrové místnosti
OKB. Ihned po odběru je vhodné provést centrifugaci biologického materiálu a následné
uložení séra při teplotě 4 - 8°C. Vyšetření nelze doordinovat!!!
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 hodiny
Kód výkonu
81235
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Prokalcitonin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
PCTi
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
127 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 0,10
ug/l
Poznámky k metodě
Stanovení lze provádět i v plazmě (Li-heparinát, Na-heparinát nebo EDTA).
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
4 hodiny
Kód výkonu
91481
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Prolaktin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
PRL
Jednotka
mIU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
128 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
muži
0 – 50r
> 50 r
ženy
ženy
45,0 - 375,0
59,0 - 619,0
38,0 - 430,0
mIU/l
mIU/l
mIU/l
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení,
optimálně mezi 8 - 10 hodinou (do ledové tříště).
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93177
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Protein celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč, likvor (pouze laboratoř Jičín)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
PROT
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
129 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
40 - 68
50 - 71
58 - 77
65 - 85
g/l
g/l
g/l
g/l
< 0,100
g/l
< 150
mg/d
Moč
Moč – odpad za 24 hodin
Moč - poměr Protein/kreatinin (PCR)
< 15,0
mg/mmol
Likvor
0 – 1t
1 – 4t
4t – 2m
2m – 4m
4m – 6r
6 – 15r
15 – 40r
40 – 60r
> 60r
0,40 - 1,25
0,20 - 1,14
0,00 - 0,74
0,00 - 0,42
0,00 - 0,30
0,00 - 0,39
0,00 - 0,45
0,00 - 0,59
0,00 - 0,66
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Doporučení k diagnostikce chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování
proteinurie), doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP; Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, Mo.3, p. 138-152.
Poznámky k metodě
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Podle doporučení přichází v úvahu k diagnóze chronické renální choroby a k její klasifikaci:
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
-
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
130 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
kvantitativní stanovení albuminu a albumin-kreatininového kvocientu (ACR) v moči
kvantitativní stanovení celkového proteinu a protein-kreatininového kvocientu (PCR)
v moči
event. orientační semikvantitativní stanovení proteinu testovacími proužky
Preferují se jednorázové vzorky moče (ideálně vzorky první ranní moče) a stanovení ACR
nebo PCR vzhledem k výraznému zkreslení výsledku při nepřesném sběru moči.
Pozitivní výsledky semikvantitavních stanovení je nezbytné potvrdit opakovanou
kvantitativní analýzou ACR či PCR v klinické laboratoři. V indikovaných případech je
zapotřebí preferovat stanovení PCR před ACR např. u monoklonálních gamapatií.
Diagnózu perzistentní proteinurie lze stanovit při pozitivitě 2 ze 3 vzorků moče, vyšetření by
nemělo být prováděno při součastné infekci močových cest, po zvýšené fyzické námaze a
při menses, což platí i pro screening diabetické albuminurie, kdy je vyšetření rozloženo
do 3 až 6 měsíců.
U albuminurií s ACR > 30 mg/mmol kreatininu je přesnější ke sledování dynamiky proteinurie
preferovat vyšetření celkového proteinu v moči formou PCR, jelikož při velmi vysokých
hodnotách může docházet k mírným nepřesnostem při vysoké citlivosti metody.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 4 týdny, moč: 2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 týden, moč: 1 den
Kód výkonu
81365
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
131 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům (aCCP)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
aCCP
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LEIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 4,0
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
91287
kU/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
132 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy (aTPO)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
aTPO
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 60,0
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
93217
kU/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
133 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Protilátky proti TSH receptorům stimulující (TRAK-S)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
TRAK-S
Jednotka
IU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 0,55
IU/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Immulite 2000)
Poznámky k metodě
Metoda je zaměřena na stanovení stimulujících protilátek proti TSH receptoru. Blokující
protilátky nejsou metodikou zachyceny.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
93235
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
134 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Protilátky proti tyreoglobulinu (aTG)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
aTG
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
< 60,0
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
8 hodin
Kód výkonu
93231
kU/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Protrombinový test - INR (Quick)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plazma, plná kapilární krev
Doporučený odběr
plazma: VACUETTE - modré víčko s černým středem
plná krev: aplikace přímo na testační proužek
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
PTR, INR
Jednotka
1
C-LP-OKB-001
04
135 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
PTR
0 – 1d
1d – 6m
> 6m
1,00 – 1,50
1,00 - 1,45
0,80 – 1,20
Zjišťuje se čas koagulace vyšetřované plazmy a kontroly v sekundách.
Výsledek se vydává jako
poměr (PTR) – platí pro pacienty bez antikoagulační léčby
INR - platí pro pacienty léčené kumarinovými deriváty
(normalizovaný poměr INR = poměr času koagulace vyšetřované plazmy k času koagulace
kontroly umocněný mezinárodním indexem citlivosti tromboplastinu ISI)
Poznámky k metodě
Test pro hodnocení funkce zevního koagulačního systému.
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na
trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Stabilita se týká získané
plazmy.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
24 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
8 hodin
Kód výkonu
96623
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
PSA celkový (3. generace)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
PSA3
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
136 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 40r
40 – 50r
50 – 60r
60 – 70r
> 70r
muži
muži
muži
muži
muži
< 1,70
< 2,20
< 3,50
< 4,50
< 6,50
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens ADVIA Centaur XP)
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Vzorky je třeba odebírat před biopsií, prostatektomií nebo prostatickou
masáži, protože manipulace s předstojnou žlázou může způsobit zvýšené
hodnoty koncentrace PSA, které přetrvávají i tři týdny. Pokud je to možné,
odebírejte vzorky PSA také před digitálním rektálním vyšetřením.
Při hodnotách PSA > 2,0 µg/l a < 15,0 µg/l automaticky doděláváme hladinu
volného PSA (PSA volný) – pokud není s žadatelem domluveno jinak.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
5 dní
Kód výkonu
93225
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
PSA volný
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
FPSA
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
137 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
muži
< 2,50
ug/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens ADVIA Centaur XP)
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Vzorky je třeba odebírat před biopsií, prostatektomií nebo prostatickou
masáži, protože manipulace s předstojnou žlázou může způsobit zvýšené
hodnoty koncentrace PSA, které přetrvávají i tři týdny. Pokud je to možné,
odebírejte vzorky PSA také před digitálním rektálním vyšetřením.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
24 hodin
Kód výkonu
81227
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Revmatoidní faktor
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
RF
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
nefelometrie
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,0 - 14,0
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91501
kU/l
C-LP-OKB-001
04
138 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
ROMA skóre
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
PreRM, PostRM
Jednotka
%
Metoda stanovení
výpočet
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
139 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
PreRM
≤ 7,4
%
PostRM
≤ 25,3
%
ženy před
menopauzou
ženy po menopauze
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová metoda:
Výpočet prediktivního indexu (PI)
Výpočet se provádí odděleně pro premenopauzální a postmenopauzální ženy:
PI (premenopauza) = -12,0 + 2,38*ln(HE4) + 0,0626*ln(CA125)
PI (postmenopauza) = -8,09 + 1,04*ln(HE4) + 0,732*ln(CA125)
Výpočet rizika (ROMA skóre)
Z hodnoty PI se vypočte vlastní riziko vyjádřené jako procentuální pravděpodobnost
přítomnosti epiteliálního karcinomu ovaria:
ROMA (%) = exp(PI) / (1 + exp(PI)) * 100
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Saturace transferinu - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
140 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
SATR
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů (železo, transferin v séru) bude
automaticky dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
S_SATR = S_Fe/S_FeVK = S_Fe/(S_ITRF*22,38)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
141 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
SCCA (antigen skvamózních buněk)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
SCC
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
≤ 1,5
µg/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Poznámky k metodě
Marker je výrazně citlivý na kontaminaci slinami a potem. Dodržení správného postupu
odběru kontaminaci eliminuje.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
24 hodin
Kód výkonu
93227
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Sedimentace erytrocytů
Laboratoř
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
krev
Doporučený odběr
VACUETTE - sedimentace, černý gumový uzávěr
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
FW1, FW2
Jednotka
mm
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
142 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
FW1
0 – 50r
> 50r
0 – 50r
> 50r
ženy
ženy
muži
muži
3–8
3–9
2–5
7 – 12
mm
mm
mm
mm
0 – 50r
> 50r
0 – 50r
> 50r
ženy
ženy
muži
muži
9 – 15
6 – 20
6 – 10
14 - 28
mm
mm
mm
mm
FW2
Poznámky k metodě
Sedimentace erytrocytů v nesrážlivé krvi za standardních podmínek hodnocená
za 1 hodinu a za 2 hodiny.
Vyšetření zpracovává a odečítá odběrová sestra v interní ambulanci.
Sedimentace je ovlivněna mimo jiné nedodržením poměru mezi krví a
protisrážlivým činidlem, teplotou, odloženým zahájením sedimentace po odběru.
Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimetačního stojanu.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
143 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Sodík
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Dětské oddělení, nemocnice Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč, plná krev
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
plná krev: sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Na
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
ISE
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
> 1m
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 6m
6m – 1r
1- 7r
7 – 15r
> 15r
136 - 146
137 - 146
mmol/l
mmol/l
1 - 10
10 - 30
20 - 60
50 - 120
120 - 220
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Stanovení z plné krve jako součást vyšetření acidobazické rovnováhy: Plná
nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce. Odebraná krev
nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně
promíchat. Okamžitě transportovat do laboratoře!
Je možný odběr do zkumavky s heparinem lithným nebo amonným.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 2 týdny, moč: 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 8 hodin
Kód výkonu
81593
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Specifické IgE
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
Specifické IgE A4 zelený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Jednotka
kU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LEIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
144 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze Výsledky samostatných alergenů:
Ukazatelem množství endogenních IgE specifických pro vybraný alergen je
číslo třídy. V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní hodnoty (kU/l)
a interpretace výsledku dané třídy.
Třída
0
kU/l
< 0,10
0
I
II
III
IV
V
VI
0,10 – 0,34
0,35 – 0,69
0,70 – 3,49
3,50 – 17,49
17,5 – 52,49
52,5 – 99,99
> 100
Reaktivita pro jednotlivé/směsné alergeny
Nepřítomná nebo nezjistitelná vůči
jednotlivému/skupinovému alergenu(ům)
velmi nízká
nízká
střední
vysoká
velmi vysoká
velmi vysoká
velmi vysoká
Výsledky smíšeného panelu alergenů:
Pozitivní výsledek (třída I a vyšší) u smíšeného panelu alergenů značí, že
jeden nebo více dílčích alergenů v panelu se ve vzorku séra pacienta
vyskytují ve zvýšeném množství. K identifikaci alergen specifických IgE je
třeba vzorek znovu testovat s jednotlivými alergeny z panelu alergenů.
Negativní výsledek (třída 0) značí nepřítomnost zjistitelných IgE
specifických pro jednotlivé složky panelu.
Výsledky testování panelu alergenů se nedají porovnávat s výsledky testování
jednotlivých alergenů a není možné je ani považovat za kumulativní součet
výsledků pro jednotlivé alergeny.
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Immulite 2000)
Poznámky k metodě
Seznam jednotlivých alergenů a skupin alergenů viz žádanka Specifické IgE A4 zelený a
příloha Specifické IgE: předdefinované směsi antigenů
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91219
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
145 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Spektrofotometrie mozkomíšního moku
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
likvor
Doporučený odběr
plast pro nativní materiál sterilní
Typ žádanky
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Poznámky k metodě
Provádí se spektrofotometrie mozkomíšního moku po centrifugaci ve viditelné
oblasti spektra (390 - 600 nm). Do LISu se zaznamenávají hodnoty absorbance
při vybraných vlnových délkách (415, 420, 430, 460, 530, 570 nm).
K tištěnému výsledku vyšetření je přiložený záznam s grafickým zobrazením
naměřené spektrální křivky.
Kód výkonu
81315
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Teofylin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
THEO
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
146 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
terapeutické
rozmezí
0 – 1m
> 1m
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Kód výkonu
99119
33,30 - 61,00
55,50 - 111,00
umol/l
umol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Testosteron
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
TSTR
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
147 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 50r
> 50r
ženy
muži
muži
9,10 - 55,20
8,40 - 28,70
0,50 - 2,60
nmol/l
nmol/l
nmol/l
Poznámky k metodě
Pro přepočet na dříve používané µg/l se výsledek násobí faktorem 0,288.
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93191
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Thyroxin (T4) celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
T4
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
148 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
1 – 2d
2d – 1m
1m – 1r
1 – 5r
5 – 10r
10 – 15r
15 – 20r
1m – 1r
1 – 5r
5 – 10r
10 – 15r
15 – 20r
> 20r
muži
muži
muži
muži
muži
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
93187
138 - 332
100 - 254
79 - 161
75 - 158
69 - 152
63 - 147
58 - 142
82 - 162
79 - 160
75 - 154
69 - 149
64 - 144
77 - 142
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Thyroxin (T4) volný
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
T4V
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
Jičín
11,50 – 22,70
pmol/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Nový Bydžov
9,01 – 19,05
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 dny
Kód výkonu
93189
pmol/l
C-LP-OKB-001
04
149 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Transferin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
ITRF
Jednotka
g/l
Metoda stanovení
turbidimetrie
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
1,69 - 3,09
g/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
91137
C-LP-OKB-001
04
150 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Triglyceridy
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
TAG
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
151 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
0,50 - 1,80
0,50 - 2,22
1,00 - 1,64
0,45 - 1,70
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů
pro dospělou populaci. Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46
Poznámky k metodě
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
10 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 dny
Kód výkonu
81611
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Trijodthyronin (T3) celkový
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
T3
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
152 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
1 – 2d
2d – 1m
1m – 1r
1 – 5r
5 – 10r
10 – 15r
15 – 20r
1m – 1r
1 – 5r
5 – 10r
10 – 15r
15 – 20r
20 – 50r
> 50r
muži
muži
muži
muži
muži
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
8 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
93185
1,20 - 4,00
1,10 - 3,10
1,58 - 3,35
1,54 - 3,27
1,37 - 3,13
1,24 - 3,00
1,11 - 2,86
1,52 - 3,39
1,43 - 3,30
1,62 - 3,12
1,09 - 2,95
0,92 - 2,78
1,20 - 3,10
0,60 - 2,80
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Trijodthyronin (T3) volný
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
T3V
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
3,50 - 6,50
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93245
pmol/l
C-LP-OKB-001
04
153 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
154 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Troponin I
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plazma, plná krev
Doporučený odběr
plazma: VACEUTTE - zelené víčko s bílým nebo žlutým středem
plná krev: plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
TNI
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Plazma
Jičín
< 0,04
ug/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Plná krev
Nový Bydžov
< 0,023
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Radiometer AQT90)
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
4 hodiny
Kód výkonu
81237
ug/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Tubulární resorpce vody - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
155 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum, moč (sběr za 24 hodin)
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
C_RESO
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,98 - 1,00
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
C_RESO = (C_KREA(ml/s) - U_OBJ(ml) / 86400) / C_KREA(ml/s)
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Tyreoglobulin
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
TG
Jednotka
µg/l
Metoda stanovení
imunochemie (LEIA)
:
:
:
:
:
:
:
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0,0 - 55,0
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Immulite 2000/2500)
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Kód výkonu
93199
ug/l
C-LP-OKB-001
04
156 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Tyreostimulační hormon (TSH)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
TSH
Jednotka
mU/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
C-LP-OKB-001
04
157 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
Jičín
2 – 12 r
12 – 18 r
> 18 r
0,64 – 6,27
0,51 – 4,94
0,55 – 4,78
mIU/l
mIU/l
mIU/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Nový Bydžov
0,35 – 4,94
mIU/l
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Abbott Architect)
Poznámky k metodě
Při hodnotách TSH < 0.3 mU/l nebo > 5.0mU/l automaticky doděláváme hladinu
volného thyroxinu (T4 volný).
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, nalačno.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
1 den
Kód výkonu
93195
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Urea
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
UREA
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
158 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
> 15r
muži
ženy
1,7 - 5,0
1,4 - 5,4
1,8 - 6,7
2,8 - 8,0
2,0 - 6,7
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
167 - 390
mmol/l
2,5 - 3,3
10 - 17
33 - 67
67 - 333
167 - 583
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Moč
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 1t
1t – 4t
4t – 1r
1 – 15r
> 15r
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 2 týdny, moč: 10 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
sérum: 1 týden, moč: 2 dny
Kód výkonu
81621
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Valproát
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
VAL1
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
159 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
347 - 693
údaje převzaty z:
dokumentace výrobce (Siemens Advia Centaur XP)
Poznámky k metodě
Odběr před aplikací následující dávky.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
2 dny
Kód výkonu
99139
umol/l
terapeutické
rozmezí
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Vápník
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum, moč
Doporučený odběr
sérum: VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Ca
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
C-LP-OKB-001
04
160 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1t
1t – 2r
> 2r
Moč - odpad za 24 hodin
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
1,80 - 2,80
2,00 - 2,90
2,00 - 2,75
mmol/l
mmol/l
mmol/l
0,00 - 1,50
0,10 - 2,50
2,00 - 4,00
2,40 - 7,20
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Vzhledem k vazbě na proteiny je koncentrace závislá na poloze těla s rozdílem mezi odběrem
vleže a vsedě asi o 10%, z podobných důvodů je nutno při odběru zabránit venostáze
(nadměrné zatažení manžetou).
Nesmí se použít protisrážlivá činidla typu citrát, oxalát, EDTA!!
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez
konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení
správnosti sběru moče.
Vzorky moče neupravujeme. Každý parametr vyšetřovaný ze sbírané moče
vyžaduje jinou úpravu před vyšetřením. Proto vzorky analyzujeme co
nejrychleji od přijetí do laboratoře a neupravujeme přidáním dalších
konzervačních a stabilizačních činidel.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
sérum: 1 den, moč: den
Kód výkonu
81625
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Vápník ionizovaný
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Interní ambulance, nemocnice Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
plná krev
Doporučený odběr
Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparin lithný
Typ žádanky
A5 oboustranný oranžový
Doba odezvy
Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
CaI
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
ISE
C-LP-OKB-001
04
161 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Plná krev
0 – 6t
> 6t
1,40 - 1,50
0,90 - 1,30
mmol/l
mmol/l
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Pro stanovení ionizované frakce vápenatých iontů je vhodný anaerobní odběr
do kapilár s heparinátem litným a současné měření pH vzorku. Expozice vzorku
na vzduchu vede k úniku CO2 a změně pH, kdy pokles pH o 0,1 zvýší
koncentraci Ca2+ o cca 0,04 mmol/l. Proto je také nutno zajistit okamžité
zpracování k minimalizaci ovlivnění výsledku. Při odběru nutno zabránit
venostáze.
Stanovení ze séra nebo plazmy (heparinát lithný) je možné pouze po předchozí
telefonické domluvě s VŠ analytikem, v případě služby se sloužícím.
V ostatních případech vzhledem k možnosti výrazného ovlivnění výsledku nebude
vyšetření provedeno.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
2 hodiny
Kód výkonu
81627
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Vápník ionizovaný - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
162 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
CaIV
Jednotka
mmol/l
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0 – 6t
> 6t
1,40 - 1,50
0,90 - 1,30
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů (vápník, celková bílkovina v séru) bude
automaticky dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
S_CaIV=(60*S_Ca.. - 0,00832*S_PROT) / (S_PROT+60)
mmol/l
mmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Vápník/kreatinin - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
163 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu moč
Doporučený odběr
moč: sklo, plast pro nativní materiál
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Ca/k
Jednotka
1
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
0,00 - 0,60
Poznámky k metodě
Při vyšetření jednotlivých analytů bude automaticky dopočítaná k výsledku
také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
U_Ca../U_KREA
Lze vypočítat ze sbírané moče i z náhodného vzorku moče.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Vazebná kapacita železa - výpočet
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
C-LP-OKB-001
04
164 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Materiál potřebný k provedení výpočtu sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
FeVK
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
výpočet
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
44,8 - 71,6
Poznámky k metodě
µmol/l
Při vyšetření jednotlivých analytů (transferin v séru) bude automaticky
dopočítaná také tato metoda.
Výpočtová rovnice:
S_FeVK = S_ITRF*22,38
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Vitamin B12
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
B12
Jednotka
pmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
165 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
156 - 672
pmol/l
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat. Vyšetření nelze doordinovat!!!
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
4 hodiny
Kód výkonu
93213
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
Metoda
Vitamin D (25-hydroxyvitamin D)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Zkratka v LIS
VD
Jednotka
nmol/l
Metoda stanovení
imunochemie (LIA)
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
75,0 - 250,0
nmol/l
Poznámky k metodě
Hemolytické vzorky nelze analyzovat.
Zkumavku se vzorkem nevystavujte přímému světlu.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
3 dny
Kód výkonu
81681
C-LP-OKB-001
04
166 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
167 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Vyšetření peritoneální tekutiny (dialyzátu)
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
peritoneální tekutina (dialyzát)
Doporučený odběr
punktát: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
NE
Poznámky k metodě
Dle požadavku lékaře:
hodnotíme počet erytrocytů a leukocytů v dialyzátu; stanovujeme hladinu
bílkoviny, draselných iontů, glukosy, kreatininu, močoviny event. dalších
analytů.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
168 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Vyšetření punktátu
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
punktát
Doporučený odběr
punktát: sklo, plast pro nativní materiál
Typ žádanky
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Poznámky k metodě
Biochemické vyšetření puntátu lze provést pouze v případě tekutého
materiálu. Ze zcentrifugovaného supernatantu lze vyšetřit řadu analytů. Na žádost lékaře
obvykle vyšetřujeme pH, bílkovinu, glukosu, LD, event. amylasu, cholesterol.
Po domluvě lze provést i další vyšetření.
Požadované metody je nutné doplnit na žádanku ručně.
Nepoužívejte, prosím, kolonky pro analýzu ze séra.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
169 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Metoda
Vzhled mozkomíšního moku
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
Vyšetřovaný materiál
likvor
Doporučený odběr
likvor: plast pro nativní materiál sterilní
Typ žádanky
Statim 3/4 A4 červený
Doba odezvy
Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Csf_TYP.
Poznámky k metodě
Hodnotí se vzhled likvoru (čirý, kalný, sanguinolentní, xantochromní) při přijetí do
laboratoře a po centrifugaci. Případné změny se doplňují textem k metodě.
Kód výkonu
81313
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Metoda
Železo
Laboratoř
OKB, Laboratoř Jičín
OKB, Laboratoř Nový Bydžov
Vyšetřovaný materiál
sérum
Doporučený odběr
VACUETTE - červené víčko se žlutým středem
Typ žádanky
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Doba odezvy
V den doručení
Dostupné STATIM
ANO
Zkratka v LIS
Fe
Jednotka
µmol/l
Metoda stanovení
fotometrie
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
170 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Hodnocení výsledku, referenční meze
Sérum
0 – 1m
1m – 1r
1 – 15r
> 15r
> 15r
muži
ženy
11,0 - 36,0
6,0 - 28,0
4,0 - 24,0
7,2 - 29,0
6,6 - 28,0
údaje převzaty z:
Zima T a kol. Laboratorní diagnostika. Galén 2002, p.661 - 691.
Poznámky k metodě
Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Stabilita při teplotě +4 až +8°C
3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25°C
6 hodin
Kód výkonu
81641
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
171 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
6 Pokyny pro pacienty
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera dospělý pacient
Vážená paní, vážený pane,
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování
některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem
moče vyloučené za určitou dobu. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
Sběr začíná v určený den přesně v ..... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně
vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od této doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela
čisté a suché uzavíratelné sklenice).
Sběrné období trvá 3 hodiny.
Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení
do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5
hodiny. Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné
nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli.
Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml.
Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení sběru do ordinace
ošetřujícího lékaře.
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
Děkujeme Vám za spolupráci.
OKB CKL Oblastní nemocnice Jičín a.s.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
172 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera dětský pacient
Vážení rodiče,
na žádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování
některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem
moče vyloučené za určitou dobu. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
Sběr začíná v určený den ..... přesně v ..... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se dítě naposledy důkladně
vymočí na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od této doby dítě močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela
čisté a suché uzavíratelné sklenice).
Sběrné období trvá 3 hodiny.
Po třech hodinách sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné
močení do sběrné nádoby. Nemůže-li se Vaše dítě vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí
2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do
sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
Močení do sběrné nádoby je vhodné provést po hygienické očistě genitálu, u děvčat po sedací koupeli.
Před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít 100 - 200
ml (1 - 2 dcl, ne více), děti osmileté a starší 200 - 300 ml (2 - 3 dcl, ne více).
Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení sběru do ordinace
ošetřujícího lékaře.
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
Děkujeme Vám za spolupráci.
OKB CKL Oblastní nemocnice Jičín a.s.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
173 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Pokyny pro pacienta: Sběr moče (za 24 hodin)
Vážená paní, vážený pane,
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování
některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně
objem moče vyloučené za 24 hodin. Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve od této doby budete
veškerou další moč (i při stolici) sbírat do láhve označené I. Po naplnění této láhve můžete pokračovat ve
sběru moče do láhve označené II. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do láhve vymočíte
naposledy.
Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24 hodin. Nejnutnější léky
užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem
po dobu sběru moče vynechejte.
Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
Po ukončení sběru odneste obě lahve do ordinace ošetřujícího lékaře.
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
Děkujeme za spolupráci.
OKB CKL Oblastní nemocnice Jičín a.s.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
174 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016
Pokyny pro pacienta: Průkaz krve (hemoglobinu) ve stolici
imunochemicky
Vážená paní, vážený pane,
tímto testem může být prokázáno okultní, tedy nepatrné množství krve (hemoglobinu) ve stolici.
Test by se neměl provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci. Test nevyžaduje zvláštní dietní
opatření.
Provedení odběru:
K odběru vzorku se využívají speciální odběrové soupravy FOB Gold Tube. Během odběru držte zkumavku
ve vzpřímené poloze barevným uzávěrem směrem nahoru, odběr provádějte v čistém a suchém prostředí.
Bílý uzávěr neodšroubovávejte!!!! (Došlo by k vylití obsahu a tím ke znehodnocení testu.)
Odšroubujte barevné víčko zakončené odběrovou tyčinkou a vytáhněte ven.
Proveďte odběr stolice zanořením odběrové tyčinky do tří různých míst stolice.
Setřením tyčinky papírovým ubrouskem odstraňte přebytečné množství stolice. Víčko s tyčinkou vložte
zpět do zkumavky a řádně utáhněte.
Několikrát (5-10krát) zkumavku převraťte, aby došlo k promíchání vzorku s roztokem uvnitř zkumavky.
Zkumavku čitelně označte příjmením, jménem a rodným číslem.
Odběrovou zkumavku co možná nejdříve dopravte do laboratoře (maximálně 2 dny lze skladovat v lednici).
Přesné dodržení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
Děkujeme Vám za spolupráci.
OKB CKL Oblastní nemocnice Jičín a.s.
OKB - Laboratorní příručka
Laboratorní příručka/ Laboratorní příručky vydané
číslo
verze
exemplář
strana
platí od
přílohy
datum tisku
Přílohy:
Název
Požadavkové listy:
A4 oboustranný růžový
Rutina A4 růžový
Statim 3/4 A4 červený
Specifické IgE A4 zelená
A5 oboustranná oranžová
Dovolávka
Odběrové nádoby systému
VACUETTE
Specifické IgE: předdefinované
směsi antigenů
Počet stran
Uložení
2
1
1
1
2
1
1
u dokumentu
u dokumentu
u dokumentu
u dokumentu
u dokumentu
u dokumentu
u dokumentu
2
u dokumentu
:
:
:
:
:
:
:
C-LP-OKB-001
04
175 z 175
01.03.2016
8
10.03.2016

Podobné dokumenty

Laboratorní příručka - Nemocnice Na Bulovce

Laboratorní příručka - Nemocnice Na Bulovce 5.15 Informace k dopravě vzorků ............................................................................................ 26 5.15.1 Transport vzorků z lůžkových oddělení a ambulancí v areálu nem...

Více

laboratorní příručka - Ústav klinické biochemie a diagnostiky

laboratorní příručka - Ústav klinické biochemie a diagnostiky C 02 Pokyny pro odběr vzorků ................................................................................................ 21 C 03 Transport odebraného biologického materiálu do laboratoře.........

Více

1 úvod - Trasko, as

1 úvod - Trasko, as Horáková, A. a kolektiv: Ekonomie energeticky úsporných opatření při uvažování odstranění zanedbané údržby. Stavebně technický ústav – Energetika budov, a.s. říjen

Více

č. 6/2013 - Praktický lékař

č. 6/2013 - Praktický lékař 10 Romanowski, B. – de Borba, P. C. – Naud, P. S., et al.: Sustained efficacy and immunogenicity of the human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine: analysis of a randomised placebo-co...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Před vydáním jsou všechny výsledky v LISU kontrolovány a odsouhlaseny pověřeným analytikem nebo lékařem OKBH. Pověření SZP/ laboranti/ informují o všech kritických a sporných výsledcích VŠ zaměstna...

Více

Informace o prubehu gravidity - Centrum prenatální diagnostiky

Informace o prubehu gravidity - Centrum prenatální diagnostiky prvních dvou měsíců obrovské pokroky ve vývoji. Mozkové buňky a nervový systém se vyvíjí v neuvěřitelném tempu. Na konci 2. měsíce je Vaše miminko velké přibližně tři centimetry a začínají se vyvíj...

Více

Referenční postup měření katalytické koncentrace α

Referenční postup měření katalytické koncentrace α Postup byl dokon en a k p ipomínkám odeslán v lednu 2005. Referen ní postup je odvozen z již d íve publikované referen ní metody IFCC (1). Použití teploty 37 °C namísto p vodních 30 °C vedlo jen k ...

Více

Laboratorní příručka - Vojenská nemocnice Brno

Laboratorní příručka - Vojenská nemocnice Brno C. Manuál pro odběry primárních vzorků ........................................................................................................................12 C-1 Základní informace ...............

Více

Laboratorní příručka HTO - Kroměřížská nemocnice as

Laboratorní příručka HTO - Kroměřížská nemocnice as C-05 Použitý odběrový systém ........................................................................................................................... 9 C-06 Příprava pacienta před vyšetřením ......

Více