Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy

Transkript

Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy
Z obsahu čísla
6
Zkrácené zápisy z rady města a zastupitelstva
11
Pavilon B mateřské školy rozkvetl novými barvami
12
Jeden den v Kostelci nad Černými lesy
16
Volby do zastupitelstva města
21
Zahájení školního roku
22
Právní poradna
Muzeum hrnčířství - výstava Petra Kameníčka
Pozvánka na slavnostní sázení stromu
27
Svatbín v historii času
30
130 let od vzniku Župy Tyršovy
33
Významné jubileum
VÁŽENÍ A MILÍ KOSTELÁCI,
Čtyři roky uplynuly a nezbývá než vám složit účty, co se za ty
čtyři roky změnilo k lepšímu v našem městě. Přece jenom i my
máme svědomí a nechtěli bychom odcházet s pocitem, že si myslíte, že jsme tu byli k ničemu. I nám záleží na vaší pochvale a předkládáme tímto výčet podle nás dobrých skutků, které současné
vedení města spáchalo.
Jejich výčet je v dalším textu dokumentován formou fotodokumentace. Přesto některé věci vyfotografovat nejdou nebo se nám
je nepodařilo realizovat, a tak je telegraficky zmíním.
Při nástupu jsme měli velká předsevzetí — pokračování výstavby kanalizačních sítí, postavit obchvat Kostelce pro těžkou nákladní dopravu, prodej sanatorky, rekonstruovat náměstí a vyřešit bytový problém.
Plánovanou část kanalizace jsme nejen splnili, a to hlavně zásluhou Ing. Chmelíkové, ale udělali i spoustu věcí navíc. Splašková
kanalizace se objevila v oblasti Trativod, ul. Javorová, ale hlavně
v ulici Prokopova, Janské náměstí, ul. Janská, Gen. Vedrala-Sázavského, kde byly nebo do konce volebního období budou vzhledem
k žalostnému stavu vyměněny i sítě dešSové kanalizace a vodovodu. Ve všech těchto lokalitách jsou (budou) i nové kvalitní povrchy. Na příští rok je plánováno pokračování další etapy v oblasti
Lázeňské ul. a Poustek. Právě v ulici Lázeňská se nyní zpevňuje
svah a okraj silnice, kde podle odborného posudku hrozil svahový
sesuv. Byl zpracován generel kanalizace pro celé město, dle kterého je nutno dále postupovat.
Ve věci obchvatu jsme dokázali vypracovat studii trasy obchvatu, uzavřít za velké pomoci Ing. Jetenského smlouvu se Středočeským krajem na dotaci 80 milionů na realizaci s podmínkou,
že zabezpečíme výkup pozemků. Ačkoli město nabídlo jednotlivým
majitelům stavební pozemky výměnou za pole, ze 36 dotčených
majitelů tuto nabídku pět odmítlo, přes veškeré i opakované
výzvy a jednání. Jít do vyvlastnění se málokomu chtělo, a tak akce obchvat padla. Taková příležitost postavit obchvat Kostelce se
již asi více nenaskytne, a to je velká škoda.
(pokračování na straně 2)
2
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
ÚVODNÍK
Vážení a milí Kosteláci, pokračování ze str. 1
Prodej sanatorky byla obdobná záležitost. Takový mohutný
objekt jako je hlavní budova v areálu hledá opravdu těžko svého kupce, a když se to nakonec podařilo a prodej byl právně pro
město výhodně ošetřen, tak se zastupitelstvo na prodeji neshodlo. Budova měla být využita jako léčebna alzheimeriků.
Na rekonstrukci náměstí byla vypsána architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů. Přišlo 24 návrhů, které byly vystaveny v muzeu. A město vybere jeden ze čtyř návrhů
vybraných odbornou porotou a bude ho postupně realizovat.
Zato s řešením bytové situace to vypadá pro město slibně.
Koupili jsme objekt nedostavěné ubytovny v areálu sanatorky,
pozemky okolo něj a prostor sběrných surovin, na kterém by
mělo vzniknout 78 parkovacích míst. Nyní probíhá práce na prováděcí projektové dokumentaci rekonstrukce této ubytovny s cílem 48 nových moderních bytů. Pokud bude vůle nového zastupitelstva, stavební práce mohou začít ještě letos a ke konci roku
2015 je možné se stěhovat.
Základní škola - to začíná být velmi vážný problém. Dětí narozených ve školském obvodu Kostelce přibývá a je jasné i podle
demografických zjištění, že ve školním roce 2015/16 se děti do
školy téměř a v roce 2016/17 zcela jistě nevejdou. Počítáme, že
do čtyř let bude nutno vybudovat nové učební kapacity pro dalších 350 dětí. Existuje již studie na novou školu a je požádáno
na Ministerstvu školství ČR o dotaci.
Byl zateplen pavilon B mateřské školy a je již dotace na zateplení pavilonu A, realizace by měla proběhnout v nejbližší vhodné době.
Podařilo se nám vyřešit i šestiletý spor s firmou VODKA mimosoudním vyrovnáním. Město získalo 7,7 milionů, které nemusí doplácet jako zádržné.
Kultura také nezůstala v našem městě popelkou. Výstav a koncertů i velmi známých umělců byly desítky, vydali jsme reprezentační publikaci „Černokostelecké domy“, funguje místní kostelecká televize RAST, jen by potřebovala více příspěvků. Město
navštívilo i několik zajímavých lidí, mezi nimi i syn vládnoucího
knížete z Liechtensteinu, princ Constantin.
Realizované stavby:
Svatbín
Kruhová lavička na svatbínské návsi
Hasiči
Oprava svatbínské „volební místnosti“ čp. 11
Zakoupení vyprošSovacích nůžek pro hasiče
Oprava krajské komunikace ve Svatbíně
Termokamera pro hasiče (bez fota)
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
3
ÚVODNÍK
Hydrant v hasičské zbrojnici
Nové kanceláře v přízemí pro občany
Nový hasičský zásahový vůz
Multifunkční barevná
kopírka A3 na úřadu
Regály pro archiv
stavebního úřadu
Vzhled města
Nový hasičský doprovodný vůz
Městský úřad
Nové povrchy v ulici Prokopova
Nové osobní služební auto
Nové povrchy na Jánském náměstí
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
ÚVODNÍK
4
Chodník na severní straně
náměstí
Výměna oken a oprava fasády
u čp. 81 na náměstí
Kontejnerové místo
U Studánky
Školy
Úprava prostor před muzeem
Zateplení mateřské školy, pav. B
Výměna oken v čp. 27 v Kutnohorské ulici
Nová okna a zateplení základní školy
Zamezení svahových sesuvů
v Lázeňské ulici
Oprava věže kostela
a jeho okolí
Venkovní posilovna ve škole
Kontejnerové místo
v ulici Tyršova
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
5
Výměna starých technologií ve školní kuchyni (bez fota)
ÚVODNÍK
Napojení základní školy
na splaškovou a dešSovou
kanalizaci
Rekonstrukce a osazení
dvěma čerpadly přečerpávací
stanice ve dvoře čp. 15
Nová okna ve školní jídelně
Kanalizace
Předělání propustku u přeložky tak,
aby voda za přeložkou netekla do města
Nová splašková kanalizace v Trativodech a přilehlých ulicích
Městská policie
Nákup radaru
pro měření rychlosti
Nová splašková kanalizace v Javorové ulici
Výstavba
nových sítí
splaškové
kanalizace,
dešSové kanalizace a vodovodu v ulicích
Prokopova,
Jánské nám.,
Jánská
a Vedrala
Sázavského
Nové vozidlo pro potřeby policie
6
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
ÚVODNÍK / INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Kultura a sociální věci
Budoucnost v Kostelci
Černokostelecká televize RAST TV (bez fota)
Projekt nové školní budovy v prostorách Chmelíkova mlýna
Nákup nového auta pro potřeby pečovatelské služby
Projekt rekonstrukce ubytovny v sanatorce
Vydání reprezentativní
publikace Kostelecké domy
Přeju všem Kostelákům šSastnou ruku
při výběru zastupitelů.
Ing. Jan Svatoš, starosta města
Foto archiv MěÚ
Informační panel u zastávky
autobusu na náměstí
ZKRÁCENÉ ZÁPISY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA
Zkrácený zápis č. 11/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 19. 5. 2014
! Navýšení prací na akci „Klubovna Svatbín“ č. p. 11 v k. ú.
Svatbín
Rada města Kostelec nad Černými lesy, dále jen RM, odsouhlasila navýšení prací na akci „Klubovna Svatbín“ č. p. 11 v k. ú. Svatbín v rozsahu: chybějící položky k existujícím položkám v rozpočtu, drenážní systém okolo základů k odvedení dešSových vod
do vsaku, oprava a přístup pro údržbu komínu na pevná paliva,
řešení tepelných izolací stropu a podlah, chybějící přesazení
dveří při plánovaném navýšení výšky podlah, vyspravení stropů, odstranění nevhodné skladby pod omítkami stěn, zpevnění rohů budovy, odečet za odvoz na skládku, celkem v ceně do
115 000 Kč včetně DPH (95 000 Kč bez DPH).
!
Žádost o odprodej části pozemku p. č. 532 v k. ú. Kostelec
nad Černými lesy
Paní L. D. bytem Tyršova 831 podala žádost o odprodej části
pozemku p. č. 532 z důvodu možnosti parkování obyvatel domu v uvedeném prostoru.
! RM pověřila ORM MěÚ přípravou návrhu možného odprodeje
při zajištění dopravní obslužnosti ke všem přiléhajícím pozemkům a objektům. Termín do 30. 6. 2014.
!
!
!
Tepelné hospodářství sanatorka - žádost MTH Kolín o stanovisko
Starosta seznámil přítomné s dopisem MTH Kolín, s.r.o., který
předkládá další návrh variantního řešení tepelného hospodářství
v sanatorce, a vzhledem k tomu, že výpovědní lhůta končí 31. 5.
2014, požaduje stanovisko města k případnému obnovení další
spolupráce.
RM pověřila starostu města jednáním s firmou MTH Kolín, s.r.o.,
k řešení situace tepelného hospodářství v sanatorce.
Poptávkové řízení na zhotovení dokumentace na přestavbu
ubytovny
Do konce lhůty pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky. Přijaté obálky byly řádně uzavřené a správně označené. Komise pro
otevírání obálek s nabídkami (ve složení p. Vedral, Ing. Svatoš,
Ing. Hervertová) dne 19. 5. 2014 zkonstatovala, že všechny nabídky jsou úplné, obsahují všechny součásti požadované záko-
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
! RM schválila firmu ANTA, s.r.o., Gymnastická 24718/2, 169 00
Praha 2, IČ: 45793891 jako zpracovatele projektové dokumentace přestavby ubytovny č. p. 1052 v areálu bývalé léčebny v Kostelci n. Č. l. na bytový dům.
! RM na základě doporučení komise pro posouzení kvalifikace
a hodnocení nabídek schválila pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení „Připojení ZŠ Kostelec nad Černými lesy na splaškovou a dešSovou kanalizaci“ (viz příloha - protokol o jednání
komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek).
! RM schválila nabídku firmy STAVOKOMPLET, spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČO: 47052945 v částce 2 367 642 Kč
bez DPH jako nejvhodnější.
! RM pověřila starostu města podpisem rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek v zadávacím řízení na akci „Připojení ZS Kostelec nad Černými lesy na splaškovou a dešSovou kanalizaci“.
Měření úsekové rychlosti v Kostelci n. Č. l.
! Materiál předložila RM Ing. Chmelíková, kdy informovala, že zejmé-
!
!
na z důvodu stálých stížností občanů na překračování povolené
rychlosti v intravilánu města, žádostí na zřízení přechodů pro chodce byla na jednání svedením města pozvána firma GORMEX. Firma městu zdarma zapůjčí statistický box, který bude nainstalován
na vybrané místo a který nám poskytne statistiku průjezdů vozidel. Tato statistika by byla jedním z podkladů pro následné jednání o instalaci obousměrného úsekového měřiče rychlosti.
RM vzala na vědomí zapůjčení statistického boxu pro měření
počtu průjezdů vozidel a současně vzala na vědomí možnost
budoucího úsekového měření ve městě.
Pořízení techniky za účelem snížení prašnosti ve městě Kostelec nad Černými lesy
Ing. Chmelíková informovala, že byla vybrána vhodná úklidová
technika pro naše město - místo 2 strojů budeme žádat pouze
o 1 zařízení. Cílem změny je uspoření finančních prostředků
pro zakoupení kvalitnějšího zařízení.
! Rada města Kostelec nad Černými lesy vzala na vědomí informaci o pořízení techniky za účelem snížení prašnosti ve městě
Kostelec nad Černými lesy.
Smlouva o partnerství
! J. Havelková požádala o doplnění programu o bod Smlouva
!
o partnerství bez finančního příspěvku mezi městem Český Brod
a Základní školou Kostelec nad Černými lesy.
Základní škola Kostelec nad Černými lesy je zapojena do projektu města Český Brod „Sdílené radosti a strasti základních
škol ORP Český Brod“ reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/46.0008 v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
ZŠ Kostelec n. Č. l. bude moci využít v rámci projektu odborné
vedení psychologa, logopeda a spec. pedagoga a zapůjčené didaktické pomůcky, partnerství v projektuje bez finančního příspěvku.
RM schválila uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi městem Český Brod a Základní školou Kostelec
nad Černými lesy, ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou
součástí originálu zápisu, a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy za zřizovatele partnera.
Zkrácený zápis č. 12/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 27. 5. 2014
!
Připojení ZŠ Kostelec nad Černými lesy na splaškovou a dešYovou kanalizaci
Předkládá Ing. Chmelíková. Dne 19. 5. 2014 proběhlo otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Připojení
ZŠ Kostelec nad Černými lesy na splaškovou a dešSovou kanalizaci“. V termínu byly doručeny 2 nabídky, na základě nabídkové
ceny byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy STAVOKOMPLET, s.r.o., s nabídkovou cenou 2 367 642 Kč bez DPH.
Projekt „Jeden den v Kostelci n. Č. l.“ - pořízení infopanelu
! Předkládá Ing. Havelková, v rámci projektu Jeden den v Kostel-
!
!
ci n. Č. l. bylo naplánováno pořízení dvou panelů - LED panel (pro
aktuální informace) a elektronická infotabule (pro propagaci města,
restaurací, hotelů, penzionů a dalších služeb pro návštěvníky i místní obyvatele). Po konzultaci s památkáři a poskytovatelem dotace
bylo dohodnuto a schváleno pořízení infopanelu, který bude na
nám. Smiřických v prostoru autobusové zastávky. Byla provedena
poptávka, dostali jsme tři nabídky, nejnižší cenu na infopanel nabídla firma LANGARD, s.r.o, 233 000 Kč bez DPH, 281 930 Kč s DPH.
RM schválila jako dodavatele infopanelu v rámci projektu „Jeden den v Kostelci nad Černými lesy“ firmu LANGARD, s.r.o,
IČ 28134800 za nabídkovou cenu 233 000 Kč bez DPH a pověřila starostu podpisem objednávky.
MTH Kolín - Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu movitého a nemovitého majetku pro účely podnikatelské činnosti ze dne
27. 1. 2004
V návaznosti na jednání mezi MTH Kolín, s.r.o., a vedením města požádala společnost MTH Kolín o zpětvzetí výpovědi ze dne
29. 11. 2013. Vedení města s firmou předjednalo i další možné
variantní řešení tepelného hospodářství v „sanatorce“.
! RM odsouhlasila zpětvzetí výpovědi ze „Smlouvy o nájmu movitého a nemovitého majetku pro účely podnikatelské činnosti“ firmou
MTH Kolín, s.r.o., a schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu movitého a nemovitého majetku pro účely podnikatelské
činnosti ze dne 27. 1. 2014 včetně dohody o řešení tepelného hospodářství v „sanatorce“ mezi městem Kostelec nad Černými lesy
a Městským tepelným hospodářstvím Kolín, spol. s r.o., Klenovecká 597, 280 02 Kolín I, ve znění návrhů, které jsou jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřila starostu města
podpisem dodatku č. 3 a výše uvedené dohody.
Úprava chodníku před č. p. 41
! Pan starosta předložil cenovou nabídku od firmy BELLE, Bohemia, s.r.o., Prosecká 24, Praha 8 na úpravu chodníku a mlátové
cesty před domem č. p. 41 na náměstí Smiřických.
! RM schválila úpravu chodníku a mlátové cesty před domem
č. p. 41 za cenu 49 513 Kč včetně DPH ve znění předložené
cenové nabídky od firmy BELLE, Bohemia, s.r.o., Prosecká 24,
Praha 8, která je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřila starostu města podpisem objednávky s tím, že
úhrada bude provedena z účtu hospodářské činnosti města.
Zkrácený zápis č. 13/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 2. 6. 2014
Sponzorská smlouva na Keramický den (MARKER CZ, s.r.o.)
! RM schválila uzavření sponzorské (darovací) smlouvy mezi
městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, Koste-
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
nem či zadavatelem v zadávacích podmínkách a doporučila zadavateli zařadit všechny nabídky do dalšího hodnocení.
Při hodnocení nabídek byla hodnotící komise složena z členů rady
města (Ing. Svatoš, Ing. Chmelíková, Ing. Havelková), jako zpracovatel projektové dokumentace přestavby ubytovny č.p. 1052
v areálu bývalé léčebny v Kostelci n. Č. l. na bytový dům byla vybrána firma ANTA, s.r.o., Gymnastická 24718/2, 169 00 Praha 2,
IČ: 45793891 s nejnižší nabídkovou cenou 866 000,- Kč bez DPH.
7
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
8
!
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
lec n. Č. l. a firmou MARKER CZ, s.r.o., Kutnohorská 1105/444,
Kostelec n. Č. l. na podporu akce „Tradiční keramický den 2014“
města Kostelec n. Č. l.
sesuvů strží pod zámkem“. V případě souhlasu s návrhem výběrové komise bude rozesláno všem uchazečům „Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek“.
Žádost ZUŠ Český Brod o příspěvek na pořádání cyklu Podlipanské slavnosti
RM schválila přidělení finančního příspěvku ve výši 7 500 Kč
ZUŠ Český Brod, Kolárova 419, 282 01 Český Brod na pořádání cyklu Podlipanské kulturní slavnosti. Úhrada bude provedena z § 3319.
! RM schválila pořadí nabídek veřejné zakázky „Prevence svahových sesuvů strží pod zámkem“ dle doporučení výběrové komise. Schválila vítěze veřejné zakázky: firmu METROSTAV, a.s.,
IČ: 00014915 s nejvhodnější nabídkou, cenou 8 355 898 Kč
bez DPH a současně pověřila starostu města podpisem. Rozhodnutí zadavatele ze dne 9. 6. 2014 o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek“ ve znění návrhu, který je jako příloha
nedílnou součástí originálu zápisu. Rozhodnutí bude rozesláno
všem uchazečům veřejné zakázky „Prevence svahových sesuvů strží pod zámkem“.
Projekt „Venkovní posilovna v ZŠ
! Předkládá Ing. Havelková. Město Kostelec n. Č. l. získalo dotaci
!
na pořízení venkovní posilovny v areálu základní školy. Projekt
zapadá do celkové koncepce vybudování venkovního sportovního areálu ve škole. Projekt je ukončen, bude zpracována žádost o proplacení, oficiální zahájení provozu je 13. 6. 2014.
RM vzala na vědomí informaci o ukončení realizace projektu
„Venkovní posilovna ve škole“.
Projekt „Jeden den v Kostelci nad Černými lesy“
Zkrácený zápis č. 4/2014 ze zasedání
Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy
konaného dne 11. 6. 2014
! Předkládá Ing. Havelková. Jednou z priorit projektu je pořízení
infopanelu a kamery, která bude sledovat infopanel. V rámci poptávky po kamerovém bodu město obdrželo 4 nabídky, nejnižší
nabídkovou cenu předložila firma KFS Alarm, s.r.o.
!
! RM schválila jako dodavatele kamerového bodu v rámci projektu
„Jeden den v Kostelci nad Černými lesy“ firmu KFS Alarm, s.r.o.,
za nabídkovou cenu 33 112 Kč bez DPH a pověřila starostu
města podpisem objednávky.
Nákup hasičského auta pro potřeby JSDH Kostelec n. Č. l.
Pořízení hasičského auta pro JSDH Kostelec n. Č. l.
! ZM schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Kostelec nad
Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, 1Č: 00235474 a firmou Quintal, Ing. Stankovič, Vajnorská 46, Bratislava, IČ 339868993 na nákup vozidla OPEL
MOVANO dle předložené nabídky za cenu 210 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
! Sbor dobrovolných hasičů města Kostelec nad Černými lesy ve
spolupráci s městem Kostelec n. Č. l. podal žádost o dotaci v rámci „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS“ název
projektu - Pořízení vozidla - náhrada za dosluhující techniku.
JSDH Kostelec nad Černými lesy získal dotaci ve výši 200 000 Kč
na pořízení zásahového vozidla. Byla provedena poptávka, na jejímž základě byly získány 3 nabídky a ty dále posuzovány. Jako nejvhodnější bylo vybráno vozidlo Opel Movano v ceně 173 554 Kč
bez DPH od firmy Ing. Stankovič Jan.
! RM doporučila zastupitelstvu města schválit pořízení vozidla
Opel Movano pro JSDH Kostelec nad Černými lesy dle předložené
nabídky, která je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Zkrácený zápis č. 14/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 9. 6. 2014
!
!
Zateplení MŠ Kostelec n. Č. l. - pavilon „B'' - prodloužení
termínu realizace stavby
Předkládá Ing. Havelková. Realizace stavby se od zahájení potýká
s různými problémy technického, organizačního i komunikačního
rázu. Tyto problémy i nepřízeň počasí (časté a silné deště) si vyžádaly prodloužení termínu dokončení stavby. S poskytovatelem dotace byla tato záležitost konzultována, ve spolupráci s dotačním manažerem a právníkem dodavatelské firmy byl připraven Dodatek č. I
ke smlouvě o dílo, jedná se o prodloužení termínu do 10. 7. 2014.
RM vzala na vědomí odůvodnění prodloužení realizace projektu „Zateplení MŠ Kostelec nad Černými lesy - pavilon B“ do 10. 7.
2014 a schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavební firma Libor Jindřichovský, s.r.o., IČ: 27536505
a pověřila starostu města podpisem Dodatku č. I, který je jako
příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Prevence svahových sesuvů strží pod zámkem
! Předkládá Ing. Chmelíková, výběrová komise doporučila zadavateli ke schválení pořadí nabídek na akci „Prevence svahových
Použití finančních prostředků z účtu „prodej bytů“ na nákup
pozemků p. č. 312 a 313 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy, dále jen ZM,
schválilo použití finančních prostředků ve výši 2 624 400 Kč na
nákup pozemků parcelní č. 313 a p. č. 312 v katastrálním území Kostelec nad Černými lesy z účtu č. 356-420502349/0800
(prodej bytů). Jedná se objekt sběrných surovin (pozn. redakce).
!
Dohody o narovnání - revokace usnesení č. 14/3/2014 ze dne
14. 5. 2014 a schválení nového upřesněného znění dohod
Předkládá Ing. Svatoš. V důvodové zprávě uvádí, že dne 14. 5.
2014 schválilo zastupitelstvo města za přítomnosti Mgr. Drumeva uzavření dohod o narovnání v souvislosti se spory vedenými
po výstavbě I. etapy splaškové kanalizace. Před podpisem však
byly v textu nalezeny chyby a došlo k upřesnění textu smluv.
Aby nedošlo k nejasnostem ohledně schválených verzí návrhů
dohod, doporučuje revokovat předchozí usnesení a znovu schválit nyní již definitivní text dohod.
ZM revokovalo usnesení č. 14/3/2014 ze dne 14. 5. 2014 ve
znění: „Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi městem Kostelec nad
Černými lesy a společnostmi AVK VOD-KA, a.s., IČ 27343367
a HYDROTECH, s.r.o., IČ 48245852 a Mgr. Martinem Kuře, insolvenčním správcem VOD-KA, a.s., v likvidaci, a společností
Voda — kamarád, s.r.o., IČ 27343421 a současně schvaluje
uzavření Dohody o narovnání mezi městem Kostelec nad Černými
lesy a Mgr. Martinem Kuře, Litoměřice, Nerudova 22 PSČ 412 01,
insolvenčním správcem VOD-KA, a.s., v likvidaci, se sídlem Litoměřice, Horní Dubina č. p. 276, IČ 25043161, ve znění návrhů,
které jako příloha jsou nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřuje starostu města podpisem předmětných smluv“.
MVDr. Černý navrhl, aby hlasování ve věci návrhu dohod bylo
znovu provedeno tajným hlasováním. Hlasování bylo provedeno
tajnou volbou (pozn. redakce).
ZM schválilo uzavření Dohody o narovnání mezi městem Kostelec
nad Černými lesy a společnostmi AVK VODKA, a.s., IČ 27343367
Labská 233/11, Litoměřice, HYDROTECH, s.r.o., IČ 48245852,
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Přestavba ubytovny č. p. 1052 na bytový dům
Zkrácený zápis č. 15/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 16. 6. 2014
! Provedení poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace na přestavbu panelového domu č. p. 1052 schválila
rada města dne 23. 4. 2014 a současně pověřila starostu města zajištěním tohoto poptávkového řízení. Do termínu ukončení
podání nabídek se přihlásily 3 firmy s těmito nabídkami:
1. ANTA, s.r.o., s nabídkovou cenou 866 000 Kč bez DPH
2. ALT Architekti, v.o.s., s nabídkovou cenou 1 650 000 Kč
bez DPH
3. Sdružení Němec Polák a Kordovská s nabídkovou cenou
2 000 500 Kč bez DPH
ZM schválilo firmu ANTA, s.r.o., Gymnastická 2418/2, 160 00 Praha 6, IČ: 45793891 jako zpracovatele projektové dokumentace
přestavby ubytovny č. p. 1052 v areálu bývalé léčebny v Kostelci nad Černými lesy na bytový dům a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými
lesy, IČ: 00235474 a firmou ANTA, s.r.o., Gymnastická 2418/2,
160 00 Praha 6, IČ: 45793891 ve znění návrhu, který je jako
příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
!
!
!
Zateplení mateřské školy
! Informaci podala Ing. Havelková. Realizace stavby se od zahájení potýká s různými problémy technického, organizačního i komunikačního rázu. Tyto problémy i nepřízeň počasí (časté a silné
deště) si vyžádaly prodloužení termínu dokončení stavby. S poskytovatelem dotace byla tato záležitost konzultována, ve spolupráci s dotačním manažerem a právníkem dodavatelské firmy
byl připraven dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jedná se o prodloužení termínu do 10. 7. 2014. Rada města schválila uzavření dodatku na svém jednání dne 9. 6. 2014.
!
Svahové sesuvy strží pod zámkem
! Ústní informaci o tom, že proběhlo zadávací řízení, podala
Ing. Chmelíková. Nejvýhodnější nabídku podala firma METROSTAV, a.s, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ: 000 14 915 za
cenu 8 355 898 Kč bez DPH, v současné době běží lhůta pro
podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Připojení ZŠ na splaškovou a dešYovou kanalizaci
! I o této akci informovala Ing. Chmelíková. Konstatovala, že dne
19. 5. 2014 proběhlo otevírání obálek veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Připojení ZŠ Kostelec nad Černými lesy na
splaškovou a dešSovou kanalizaci“. V termínu byly doručeny
2 nabídky, na základě nabídkové ceny byla vyhodnocena jako
nejlepší nabídka firmy STAVOKOMPLET, s.r.o., s nabídkovou cenou 2 367 642 Kč bez DPH.
!
Darovací smlouva - finanční příspěvek na provedení úprav
veřejného prostranství před č. p. 41 v Kostelci n. Č. l.
Dar je určen výlučně jako finanční příspěvek na provedení úprav
veřejného prostranství před budovou muzea č. p. 41 v Kostelci n. Č. l.
RM schválila uzavření darovací smlouvy mezi panem Radkem
Ulomem, Komenského 830, Kostelec n. Č. l., IČ: 7627058 a městem Kostelec nad Černými lesy, nám Smiřických 53, Kostelec
nad Černými lesy, IČ: 00235474 na poskytnutí finančního příspěvku na provedení úprav veřejného prostranství před č. p. 41
ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.
Smlouva o dílo „Připojení ZŠ na dešYovou a splaškovou kanalizaci“
Ing. Chmelíková navázala na projednávání této záležitosti na zasedání zastupitelstva města dne 11. 6. 2014, kdy bylo zvolené
řešení zpochybněno jedním z přítomných občanů. Uvedla, že již
ve čtvrtek 12. 6. 2014 dopoledne byly v sekretariátu MěÚ připraveny pro pana Šmejkala jím požadované podklady v papírové podobě. Tyto si převzal dne 16. 6. 2014. Na zasedání ZM bylo řečeno, že v případě trvajících pochybností či námitek má tyto
pan Šmejkal předat v písemné podobě do 7 dnů na MěÚ, tj. do
středy 18. 6. 2014 včetně.
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 v 18:00 hodin budou na MěÚ pozváni
všichni členové ZM, aby se seznámili s případnými námitkami
či připomínkami ze strany pana Šmejkala.
Užitečná praxe studentů stavební školy - zaměření a zpracování dokumentace budovy č. p. 53
Ing. Havelková kontaktovala ředitele Střední průmyslové školy
stavební Josefa Gočára s otázkou, zda by studenti školy v rámci praktických cvičení mohli provést zaměření a dokumentaci
budovy městského úřadu.
RM schválila objednávku zpracování dokumentace k č. p. 53
v k. ú. Kostelec n. Č. l. studenty Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4. Současně
RM uložila ORM MěÚ prověřit náklady na pořízení pasportizace č. p. 53 dle platného stavebního řádu.
Vyhrazená parkovací místa před ŠLP
! Starosta města informoval členy rady o dopisu adresovaném
ČZU v Praze, ŠLP Kostelec nad Černými lesy v záležitosti parkovacích míst na základě smlouvy o nájmu z roku 1998 a rovněž
odpovědi ze strany ČZU ŠLP v Kostelci nad Černými lesy.
! RM pověřila starostu města podáním výpovědi ze smlouvy
o nájmu veřejného prostranství uzavřené dne 2. 4. 1998 mezi
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vzhledem k tomu, že byly zaznamenány komentáře zpochybňující způsob provedení této akce, vyzvala přítomné k otevřenému vyjádření pochybností v této záležitosti. Pan Šmejkal uvedl,
že ano, že se snažil připomínkovat podle jeho názoru nesprávné
řešení - konkrétně se domnívá, že neměla být zvolena tlaková
kanalizace, ale kanalizace gravitační, která je o mnoho levnější
a v těchto konkrétních podmínkách možná. Vzhledem k tomu,
že tento názor občana způsobil i jisté pochybnosti u přítomných
členů zastupitelstva, bylo panu Šmejkalovi navrženo, aby do týdne podal konkrétní připomínky písemnou formou. S nimi budou
obratem seznámeni všichni členové zastupitelstva. MVDr. Černý
konstatoval, že pokud se zastupitelstvo rozhodne změnit projekt z kanalizace tlakové na gravitační a bude to o cca 1 mil Kč
levnější, je ochoten se tím osobně zabývat.
Kopečná 14, Brno, Mgr. Martinem Kuře, Litoměřice, Nerudova 22,
insolvenčním správcem VOD-KA, a.s., v likvidaci, se sídlem
Litoměřice, Horní Dubina č. p. 276, IČ 25043161 a společností
Voda — kamarád, s.r.o., IČ 27343421, Internacionální 1231/8,
Suchdol, Praha 6 a uzavření Dohody o narovnání mezi městem
Kostelec nad Černými lesy a Mgr. Martinem Kuře, Litoměřice, Nerudova 22, PSČ 412 01, insolvenčním správcem VOD-KA, a.s.,
v likvidaci, se sídlem Litoměřice, Horní Dubina č. p. 276,
IČ 25043161, ve znění návrhů dohod o narovnání, které jako
příloha jsou nedílnou součástí originálu zápisu z jednání Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy dne 11. 6. 2014, a pověřilo starostu města podpisem těchto dohod o narovnání.
Tajného hlasování se zúčastnilo všech 12 přítomných členů zastupitelstva města. Hlasování bylo ukončeno odevzdáním hlasovacích lístků do hlasovací schránky. Po sečtení hlasů volební
komisí oznámil předseda výsledek hlasování.
9
10
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
městem Kostelec nad Černými lesy a ČZU v Praze, ŠLP Kostelec nad Černými lesy.
!
Základní škola Kostelec nad Černými lesy - možné varianty
řešení nedostatečné kapacity
Starosta města seznámil členy rady s dokumentem zaslaným
městu ředitelkou Základní školy v Kostelci nad Černými lesy, který je stanoviskem k možným variantám řešení budoucí nedostatečné kapacity Základní školy v Kostelci nad Černými lesy (předpoklad - potřebná kapacita pro 1100 žáků). Dále pak informoval
o oslovení všech obcí, ve kterých mají trvalý pobyt děti - žáci
navštěvující Základní školu v Kostelci nad Černými lesy s požadavkem na úhradu podílu investičních nákladů za výměnu
technologií ve školní jídelně za školní rok 2013/2014. Podíl na
jednoho žáka činí 2 239 Kč.
! RM vzala na vědomí informaci starosty o možných variantách
Prevence svahových sesuvů strží pod zámkem
! Předkládá Ing. Chmelíková. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná námitka proti „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek“, lze podepsat SOD s vítězným uchazečem.
! RM schválila uzavření SOD mezi městem Kostelec nad Černými
lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
IČ: 00235474 a firmou METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, IČ: 00014915, vítězem veřejné zakázky „Prevence svahových sesuvů strží pod zámkem“ za nabídkovou cenu
8 355 898 Kč bez DPH ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
!
řešení nedostatečné kapacity Základní školy v Kostelci nad Černými lesy a o oslovení obcí s požadavkem úhrady podílu investičních nákladů na výměnu technologií ve školní jídelně.
!
Nabídka na upgrade stávajících webových stránek města
firmy Webhouse
Rada města pověřila člena rady města V. Kubu vyvoláním jednání
s firmou Webhouse ohledně upgradu webových stránek města.
Po osobní schůzce se zástupcem firmy a uplatněním slev firma
předložila nabídku na tzv. individuální webové stránky, které by
plně respektovaly požadavky města na design a pod. na místo
použití předpřipravených šablon. Cena je složena z jednorázové
částky za tvorbu nového webu ve výši 38 743 Kč s DPH a pravidelných měsíčních poplatků, které se nemění.
! RM schválila uzavření SOD mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
IČ: 00235474 a firmou STAVOKOMPLET, s. r. o., IČ: 47052945,
vítězem veřejné zakázky „Připojení ZŠ na splaškovou a dešSovou
kanalizaci“ za nabídkovou cenu 2 367 642 Kč bez DPH ve znění
návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu,
a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
! V návaznosti k akci „Připojení ZŠ Kostelec nad Černými lesy na
splaškovou a dešSovou kanalizaci“ bylo uskutečněno poptávkové řízení pro výkon činnosti TDI a BOZP. Byly podány 2 nabídky
na výkon činnosti TDI a jedna na BOZP. Nabídku s nižší cenou
podala firma KPCM, s.r.o., - 118 800 Kč bez DPH.
! RM odsouhlasila upgrade webových stránek v rozsahu stano-
!
veném cenovou nabídkou a pověřila starostu města podpisem
dodatku ke smlouvě o provozu s firmou Webhouse, s.r.o., Masarykovo nám. 47, 586 01 Jihlava, IČ: 25327054 a uložila
OVS MěU přípravu rozpočtového opatření k zajištění potřebných finančních prostředků.
Rada města Kostelec nad Černými lesy pověřila Václava Kubu
koordinací upgradu webových stránek.
Zkrácený zápis č. 16/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 30. 6. 2014
!
Poptávkové řízení na dodavatele stavby veřejného osvětlení
na pozemcích p. č. 1314 a 1344 (ul. Sadová) v k. ú. Kostelec n. Č. l.
Ulice Sadová je v současné době jediná ulice, která nemá veřejné osvětlení. Ing. Havelková doporučuje řešit osvětlení v ulici Českobrodská, kde je již připraveno osazení 4 lamp - bude
řešeno podle finančních možností.
! RM schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele stavby: veřejné osvětlení „Kostelec n. Č. l., ul. Sadová - veřejné osvětlení“ na pozemcích par. č. 1314 a 1344 v k. ú. Kostelec nad Černými lesy.
!
Dar pro místní organizaci Svazu tělesně postižených v Kostelci nad Černými lesy
RM schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec
nad Černými lesy jako dárcem a MO Svazu tělesně postižených Kostelec nad Černými lesy“, IČ: 71 212 191 jako obdarovaným dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou
součástí originálu zápisu, a pověřila starostu města podpisem
darovací smlouvy.
Připojení ZŠ Kostelec nad Černými lesy na splaškovou a dešYovou kanalizaci
Ing. Chmelíková informovala, že ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná námitka k „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek“, lze tedy podepsat SOD s vítězným uchazečem.
! RM schválila uzavření smlouvy pro výkon činnosti TDI a BOZP na
akci „Připojení ZŠ na splaškovou a dešSovou kanalizaci“ mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ: 00235474 a firmou KPCM, s.r.o.,
IČ: 29103126 za nabídkovou cenu a pověřila starostu města
podpisem předmětné smlouvy.
MěÚ Říčany, odbor soc. věcí - žádost o součinnost
! Tajemnice MěÚ informovala o žádosti o součinnost zaslané
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Říčanech. Předmětem žádosti je možnost poskytování příspěvků a finanční či
materiální výpomoci pro sociálně potřebné rodiny s nezletilými
dětmi z rozpočtu města Kostelec nad Černými lesy.
! RM pověřila tajemnici Městského úřadu Kostelec n. Č. l. vyžádáním si konkrétnějších údajů na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Říčany v souvislosti s žádostí o součinnost vedenou pod č. j. 03287/2014/KNCL/SEK.
Zkrácený zápis č. 17/2014 z jednání Rady města
Kostelec nad Černými lesy dne 14. 7. 2014
!
Projekt „Jeden den v Kostelci n. Č. l“ - tisk propagačních
materiálů
RM vzala na vědomí informaci o provedeném poptávkovém řízení, schválila jako dodavatele propagačních materiálů (pohlednice, leták, infotabule) v rámci projektu „Jeden den v Kostelci n. Č. l.“
firmu Jan Holeček, Tuchorazská 197, 281 63 Kostelec n. Č. l.,
IČ: 71812695 za cenu 47 750 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
Zpracoval Mgr. František Knop
Úplné znění zápisů naleznete na www.kostelecncl.cz
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA…
lého zájmu, kritické i sebekritické pozornosti věnované výchově a vzdělávání velmi přispěje k tomu, aby škola se stala
opravdovým základem života, kde je přirozenější a snadnější
nastavená pravidla dodržovat než je obcházet a hledat různé
únikové cesty tak, jak to občas vídáme v prostředí, kde žijeme.
Bu{te prosím trpěliví, spolupracujte se školou, všem nám jde
o jedno — vychovat z našich dětí dospělé, moudré, svéprávné
jedince, kteří si váží sami sebe stejně tak jako lidí okolo, jedince, kteří si dokáží najít to správné místo v životě a po zvážení okolností dělat správná rozhodnutí. A já věřím, že děti, až
dospějí, se budou rády potkávat se svými učiteli, budou vzpomínat na svoji školu i na svoje město.
Přeji všem prvňákům, aby se každý den ve škole dověděli
něco nového, zažili něco příjemného a hlavně, aby se jim ve
škole líbilo.
Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
PAVILON B MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZKVETL NOVÝMI BARVAMI,
PAVILON A SE TAKÉ DOČKÁ
Doba dotovaná přináší své úspěchy — podařilo se dokončit zateplení pavilonu B mateřské školy. Každý, kdo jde okolo,
vidí rozzářenou budovu. Celý objekt je zateplený, jsou zde
nová okna a očekáváme výrazné úspory energie na vytápění.
Stavbu se podařilo dokončit o prázdninách, takže děti přijdou do nového, uklizeného prostředí. Obrovské díky náleží
jednak učitelkám mateřské školy, které zvládly během stavby
zajistit provoz školy v jednom pavilonu, druhá rodičům, kteří
pochopili situaci a o děti, které mohly zůstat doma, se postarali, což velmi pomohlo zvládnutí situace.
Další snad dobrá zpráva — máme už dotaci na zateplení
pavilonu A. Nyní se zpracovává dokumentace provedení stavby, připravujeme zadávací řízení. Vzhledem k dotačním podmínkám nemůžeme čekat na prázdniny, opět bude nutné ko-
Pavilon B MŠ s novou fasádou
nat za provozu. Ale mateřská škola už dokázala, že to umí
zvládnout — ve spolupráci s městem stavba probíhala za přísných bezpečnostních opatření, potencionálně nebezpečné
práce byly prováděny mimo hlavní provoz školy, staveniště
bylo odděleno plotem…
A tak mám několik dotazů na ředitelku mateřské školy
Mgr. Fehérovou — získali jsme dotaci, bude se zateplovat pavilon A, je to pro Vás dobrá zpráva? Co to to pro mateřskou
školu znamená?
„Nás tato zpráva velice potěšila. Zvláště oceňujeme přístup města, které, když už přistoupilo k úpravám v jedné polovině školy, pokračuje ve stejném duchu dále a druhá polovina nezůstane opomenuta. Naše škola tak bude mít záhy nový
kabát od základů až po střechu. Nyní už víme, co to obnáší,
jaká úskalí nás pravděpodobně čekají a s čím si budeme muset poradit. Věříme, že zkušenosti, které jsme nabyli v první
etapě, nám vše pomohou zvládnout ke spokojenosti všech
zúčastněných“, odpovídá ředitelka mateřské školy a hned dodává: „A rádi bychom, kdyby se městu podařilo získat další
finanční prostředky pro uskutečnění rekonstrukce vnitřních
prostor (např. keramická dílna, sociální zařízení včetně rozvodů, nová elektroinstalace, …)“ .
Město se určitě bude snažit i nadále. A to nejen získávat
peníze, ale hlavně realizovat potřebné projekty ve spolupráci
s těmi, kterých se to týká. Zde je spolupráce na 1*!
Text a foto Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
První zářijový den je dnem svátečním nejen pro děti, které poprvé jdou do základní školy, ale i pro jejich rodiny. Bylo
mi velikou ctí, že jsem se mohla setkat s prvňáky i jejich rodiči, zažít sváteční atmosféru prvního školního dne, a byla to
pro mne i příležitost k zamyšlení.
Děti opustily mateřskou školu a nastoupily do první třídy školy základní. Zde získají spoustu základních znalostí
a dovedností, společně se svými učiteli budou hledat a nacházet cestu k poznání, budou přicházet věcem na kloub, potkají tu nové kamarády.
Škola bude pro děti prostorem, kde jsou nastavena jasná pravidla, která všichni dodržují, a kde panuje vzájemná důvěra - aby tomu tak skutečně bylo, je nutná spolupráce všech
zúčastněných včetně rodičů. Pomoc rodičů sestávající se z trva-
11
12
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA — AKTUÁLNÍ STAV
Návrh územního plánu byl vypracován podle pokynů, které 27. 11. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Kostelec nad
Černými lesy. 30. června 2014 proběhlo na Městském úřadu
Říčany veřejné projednání návrhu Územního plánu města Kostelec nad Černými lesy.
Veškeré námitky a připomínky byly shromážděny u našeho pořizovatele, tj. na MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Protože některé dotčené orgány
státní správy rozporují návrh územního plánu (zejména některé plochy a jejich využití), probíhají jednání na úřadech, které
vznesly svoje námitky a připomínky. Rovněž společně s pořizovatelem a zpracovatelem konzultujeme námitky a připomínky dotčených osob.
Kromě technických úprav (zejména upřesnění zákresů ve
výkresech a zpřesnění formulací v textu) jsou požadovány
i menší úpravy ploch, popř. jejich využití — z toho vyplývá
nutnost připravit opakované veřejné projednání upraveného
návrhu územního plánu. Jednání probíhají na MěÚ Říčany,
čeká nás i jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje.
Odhad termínu, kdy bude možné předložit veřejnosti upravený návrh územního plánu a opětovně jej veřejně projednat,
je listopad/prosinec 2014. Takže je zřejmé, že schvalování no-
vého územního plánu už bude náležet novému zastupitelstvu,
které vzejde z komunálních voleb v říjnu 2014.
Jako zastupitelka, která byla pověřena přípravou nového
územního plánu, chci tímto poděkovat všem, kteří se na procesu přípravy územního plánu podíleli. Věnovali jsme tomu
hodně času, a i když nebylo možné všem vyhovět, společně
jsme hledali řešení všech námitek i připomínek.
Na závěr chci jen požádat/poradit — sledujte informace na
webu města, doporučuji zaregistrovat se k zasílání novinek
e-mailovou poštou — takto vám žádné nové informace zveřejněné na webu neuniknou.
Důležitá informace:
Veškeré dokumenty byly zveřejněny, najdete je na webu
http://www.kostelecncl.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=
7016&id=11371&n=verejna-vyhlaska-oznameni&p1=4681
www.kostelecncl.cz # Městský úřad # Územní plán (je zde
textová část i mapové podklady stávajícího návrhu územního plánu).
Ing. Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
TF: 605 296 520
JEDEN DEN V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
… je název projektu, který jsme právě dokončili.
Cílem bylo připravit takové propagační materiály, které by
člověka váhajícího kam se vydat na jednodenní výlet přilákaly do našeho města. A také to, aby se sem návštěvníci města
rádi a často vraceli.
Podařilo se vydat pohlednice, které nabízejí nové pohledy
na město i jeho zákoutí. Kromě nových pohledů na nejznáměj-
Infopanel na autobusové zastávce na nám. Smiřických
ší turistické cíle (zámek, náměstí, muzeum), výhledů z věže
kostela sv. Andělů strážných do všech světových stran, jsou
na snímcích zachyceny i další zajímavé objekty, např. nároží
s křížem v ulici Komenského — Pražská, kaplička v Českobrodské ulici, soch sv. Jana Nepomuckého na Jevanské ulici, socha sv. Jana Křtitele na Poustkách, kavárna Modré dveře a budova Nového špitálu v Českobrodské ulici (nyní penzion Dům
Marie Terezie kněžny Savojské). Máme i odznaky města ve
dvou barevných provedeních. Poblíž zámku, pivovaru, Muzea
hrnčířství, sanatorky, poustevny v sanatorce a kapličky sv. Gotharda jsou umístěny informační tabule obsahující stručný
popis místa.
A také vyšla nová mapka města, kde jdou vyznačeny zajímavé cíle pro turisty i místní obyvatele a na druhé straně
je návrh prohlídkové trasy s popisem zajímavostí ve městě.
Návštěvník města zde najde i kontakty na ubytování a restaurace — tato místa Kostelečtí zcela určitě nemusí hledat podle
mapy, všichni víme, kde si můžeme v klidu posedět u kávy,
piva i kde se můžeme dobře najíst☺. Mapu najdete v Muzeu,
v informačním centru, v restauracích Nostalgie u hrnčíře,
Pizzerie u muzea, v kavárně Modré dveře, v prodejně novin
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
u Kalianků a samozřejmě v místním pivováru. Také si ji ve
formátu A3 můžete stáhnout z webu http://www.kostelecncl.cz/
/vismo/dokumenty2.asp?id_org=7016&id=11587&n=jeden-den-v-kostelci-nad-cernymi-lesy.
PODĚKOVÁNÍ
Jeden bystrý pozorovatel z města chválil opravenou věž
kostela. Je tedy čas vyjádřit poděkování podílníkům na této
renovaci. Jsou to: vstřícní zástupci města, kteří farnosti pomohli a pomáhají při opravě historického a architektonického
středu náměstí. Děkujeme za příspěvek. Dále je to Arcibiskup-
Na náměstí Smiřických na autobusové zastávce u parku
je nový informační panel. Monitor na infopanelu bude sdílet
záznamy z naší internetové televize, fotografie z městského
webu a další propagační materiály vztahující se k našemu
městu i regionu Černokostelecko. Zde opět apeluji na spolky
i jednotlivce, aby zasílali fotky i videa z akcí v našem městě.
Na informačním panelu se budete také průběžně dovídat, co
nového se ve městě chystá a nabízí — podnikatelé mohou nabízet své služby, inzerovat prodejní akce, plánujeme zde zveřejňovat hlášení místního rozhlasu, termíny zasedání zastupitelstva i další informace z města — přeji nám všem, aby to
byly dobré zprávy☺.
Jana Havelková, místostarostka
Václav Kuba, člen Rady města
Foto Jana Havelková
Poz. redakce: Pohlednice je možné zakoupit v Muzeu hrnčířství, v infocentru a na MěÚ - odd. kultury.
ství pražské, potom kameník p. Seydl, nájemník fary ze Svojšic, který nám pomohl rychle, když se zjistily vážné poruchy
v kamenných a ozdobných prvcích a nebylo kde vzít na opravu. Je to však také velká pomoc MAS Podlipansko a v prvé
řadě největší podíl financí je z fondů EU, Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.
Všem děkujeme.
J. Lízner, administrátor
Římskokatol. farnost
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI ČERVNU 2014
Stánkový prodej
Blokové pokuty
10 540 Kč
6 200 Kč
Celkem
16 740 Kč
Činnost:
1. 6. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
7. 6. měření rychlosti v obci Kostelec n. Č. l.
8. 6. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
10. 6. měření rychlosti v obci Přehvozdí
14. 6. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
21. 6. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
25. 6. zjištěn přetržený kabel od městského rozhlasu, předáno ORM města
27. 6. ohlášen pohyb podezřelého vozidla jedoucího od obce
Přehvozdí, výsledek negativní
27. 6. nahlášena ztráta psa v ulici Na Krásné vyhlídce, pes
předán majitelce
28. 6. oznámení rušení nočního klidu, řešeno domluvou
28. 6. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
30. 6. měření rychlosti v obci Výžerky
Denní činnost:
! dohled nad bezpečným odchodem dětí do školy - přechod
na nám. Smiřických
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku
! kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Další činnost:
! kontrola svozu separovaného odpadu
! kontrola stavu veřejného osvětlení
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku v době konaní společenských akcí
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
Tel.: 602 487 355
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Infotabule u pivováru
13
14
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI ČERVENCI 2014
Stánkový prodej
Blokové pokuty
11 650 Kč
30 600 Kč
Celkem
42 250 Kč
Činnost:
1. 7. měření rychlosti v obci Malotice — Lhotky
2. 7. měření rychlosti v obci Ždánice
2. 7. oznámení úniku provozní kapaliny z OA ul. Kutnohorská,
provedeno vyrozumění OO PČR Kostelec a SDH Kostelec, které provedly další opatření
4. 7. měření rychlosti v obci Kostelec n. Č. l.
4. 7. měření rychlosti v obci Kozojedy
6. 7. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
7. 7. zjištěno porušování vyhlášky města, řešeno domluvou
11. 7. oznámeno narušování občanského soužití, řešeno domluvou
14. 7. oznámení, že se v parku na nám. Smiřických nachází
muž, kterému je nevolno — provedeno vyrozumění RZS
15. 7. zjištěno vloupání do OA mužem, který v autě usnul, předáno OO PČR
19. 7. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
25. 7. oznámeno rušení nočního klidu, řešeno domluvou
26. 7. kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM města
Denní činnost:
! dohled nad dodržováním veřejného pořádku
! kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Další činnost:
! kontrola svozu separovaného odpadu
! kontrola stavu veřejného osvětlení
! dohled nad dodržování veřejného pořádku v době konání
společenských akcí
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
Tel.: 602 487 355
ČINNOST SDH V ČERVENCI A SRPNU 2014
Jednotka požární ochrany zasahovala v období 1. 7. až 25. 8.
u těchto mimořádných událostí:
! 2. 7. 16:32 - únik PHM z osobního automobilu - Kostelec n. Č. l., Kutnohorská
! 11. 7. 15:41 - odstranění spadlého stromu - Kostelec nad
Černými lesy, Pražská
! 23. 7. 04:05 - čerpání zatopeného sklepa - Kostelec n. Č. l.,
Lipanská
! 25. 7. 11:44 - planý poplach - Konojedy
! 28. 7. 14:03 - odstranění uvolněného okapu - Kostelec
nad Černými lesy, nám. Smiřických
! 28. 7. 17:39 - odstranění uvolněného okapu - Kostelec
nad Černými lesy, nám. Smiřických
! 28. 7. 19:23 - odstranění spadlého stromu - Štíhlice
! 31. 7. 11:36 - požár garáže - Stříbrná Skalice, Sázavská
! 1. 8. 07:47 - požár stohu - Kostelec n. Č. l., Svatbín
! 1. 8. 18:52 - likvidace nebezpečného hmyzu - Kostelec
nad Černými lesy, Ruská
! 12. 8. 18:17 - odstranění nebezpečných stavů - Kostelec
nad Černými lesy, nám. Smiřických
19. červenec 2014
Tento den byl letošním nejvýznamnějším dnem pro celý
náš sbor, neboS jsme oslavili 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Černými lesy. Zavzpomínali
Vystavená historická technika
jsme i na naše předchůdce, kteří pomáhali ostatním a chránili je před živly.
Oslavy jsme zahájili slavnostním průvodem, položením
věnce k památníku výročí založení našeho státu a uctěním památky všech hasičů, kteří se dnešního dne nedožili. Všichni
návštěvníci se na náměstí mohli pokochat historickou i současnou technikou, kterou nám přijeli ukázat kolegové hasiči
z okolních sborů. V dopoledním programu zástupci města
předali starostovi našeho sboru nový hasičský prapor, který
byl k příležitosti tohoto výročí zhotoven. Farář, pan Lízner,
následně provedl požehnání praporu.
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
15
Pěna - oblíbená atrakce pro děti
Členové naší výjezdové jednotky předvedli simulovaný zásah u dopravní nehody s vyproštěním osoby z havarovaného
vozu pomocí hydraulického vyprošSovacího zařízení. Následovala ukázka hašení požáru, při které mohli přihlížející diváci
pozorovat, jak rychle se šíří požár v osobním automobilu.
K výročí jsme vydali soubor pohlednic, což umožnili: Archiv
výtvarného umění, o.s., Jiří Bitter, Jiří Filípek, Ewa Chmelíková, Gabriela Vlková, Petr a Jana Havelkovi, R.K.L. systém, s.r.o.,
Město Kostelec nad Černými lesy, Soneko, s.r.o., Václav a Jana Kubovi, SSK Kostelec nad Černými lesy, PC Hospital, s.r.o.,
Petr Kostka, Jitka Krupičková, Karel Kalianko, Jaroslav Lindák, Jan Svatoš, Kompot, Jan Chmelík, Karel Kratochvíl,
KOSTNET, v.o.s., AK AUTO KOSTELEC, s.r.o., Pizzeria Restaurant Kostelec, Carton Clan.
Ukázka zásahu u dopravní nehody
Další ukázkou dne byla ukázka požárního sportu. Družstvo
přípravky předvedlo štafetu dvojic, tedy disciplínu kladoucí
důraz na šikovné ruce. Mladší i starší žáci poté ukázali přihlížejícím královskou disciplínu - požární útok, ve které soutěží
zejména v Podlipanské lize.
Následovala ukázka lezecké techniky, kdy lezci předvedli
slaňování a přepravu osob (zejména nadšených dětí) traverzem pomocí kladky. Pro děti nejlepší tečkou bylo již tradiční
skotačení v pěně a chladivá sprcha vodním vějířem ze zařízení zvaného deflektor.
Po celý den na náměstí hrála kapela Jel-band, kterou na
závěr vystřídala oblíbená místní skupina Osm setin bez jídla,
která slavnostní slunečné odpoledne na náměstí ukončila.
Následoval večerní program na hasičské stanici, kde největším lákadlem byla profesionální ohňová show a také závěrečný ohňostroj.
Celá akce se nemohla konat bez obětavých členů sboru
a bez sponzorů, kterými byly firmy: Boneco, Polar, Polkost,
Stavební firma Navrátil.
Ukázka hašení požáru
Aleš Bitter, Šárka Žylová
www.hasici-kostelecncl.cz
Autoři fotografií: Pavel Hubal (foto 1-4), Ivana Vítková (foto 5)
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali Sboru dobrovolných
hasičů Kostelec nad Černými lesy za vydatnou pomoc při organizaci 16. ročníku Černokosteleckého Pa{oura.
Ještě jednou děkujeme.“
Za Paoour team Aleš Kohoutek.
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Žehnání novému praporu
16
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / VOLBY
PODĚKOVÁNÍ NAŠIM HASIČŮM
Sbor dobrovolných hasičů bývá v mnoha obcích hybatelem dění a partou, která pořádá spoustu aktivit pro širokou
veřejnost a i pro své členy. Nejinak je tomu i v našem městě
a rádi bychom alespoň touto formou ocenili všechnu jejich
píli a nasazení a poděkovali jim za to, co pro město a jeho
obyvatele dělají.
Oslavy jejich výročí byly ukázkou toho, že když naši hasiči něco dělají, dají do toho veškerou energii i své srdce!
Naši hasiči nám dávají nejen pocit bezpečí, ale také jsou
významným hybatelem místního dění a starají se o volný čas
mnoha dětí.
Děkujeme celému našemu hasičskému sboru z Kostelce
nad Černými lesy.
Manželé Knopovi
VOLBY — REGISTRAČNÍ ÚŘAD
V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY INFORMUJE
Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města
Kostelec nad Černými lesy
Starosta města Kostelce nad Černými lesy souladu s ust. § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy
se uskuteční
v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místa konání voleb
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
MěÚ v Kostelci nad Černými lesy, nám. Smiřických 53 pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Kostelci nad Černými lesy v ulicích Pod Valy, Českobrodská,
Kutnohorská, Svatbínská, Dr. Konečného, Za Hájem, Ke Smíchovu, Za Hřbitovem, K Jatkám, Tyršova, Husova, Nerudova,
Javorová, Jabloňová, Dr. Trippé a nám. Smiřických.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově
jídelny Základní školy v ulici Tyršova 981 v Kostelci nad
Černými lesy pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kostelci nad Černými lesy v ulicích Skalka, Trativody, K Trativodům, Ke Smrčinám, Spojovací, Jevanská,
Revoluční, Dobrovského, Lesácká, Palackého, Komenského,
Dvouletky, Polní, Zelená, Osadní, Sadová, Březová, Borová,
Na Hrázi, Lomená, Příkrá, V Uličce, Krátká.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově
sokolovny v Kostelci nad Černými lesy ulice Komenského
č. p. 527 — jídelna (vchod přes recepci hotelu) pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kostel-
ci nad Černými lesy v ulicích V Koupadlech, Savojská, Pražská, Ruská, Lesní, K Hošti, Na Krásné vyhlídce, Gen. Sázavského, Jánská, Jánské náměstí, Nová, U Studánky, Prokopova,
Lipanská, Tuchorazská, Příční, Zahradní, Poustka, Na Skále,
Lázeňská, K Žižovu, Truba, HošS a Sportovní.
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově
č. p. 11 Svatbín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Kostelci nad Černými lesy v části Svatbín.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu.
V měsíci srpnu 2014 proběhla dle zákona 491/2001 Sb.,
odst. 3 registrace kandidátních listin. Pro Kostelec nad Černými lesy byly zaregistrovány tyto kandidátní listiny:
1. „Sdružení nestraníků“
2. TOP 09
3. Občanská demokratická strana
4. Česká srt. sociálně demokratická
5. Komunistická strana Čech a Moravy
6. ANO 2011
7. „Občanské sdružení Asanace“
Svatava Fousková
za registrační úřad
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
17
SUBJEKTY KANDIDUJÍCÍ DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOSTELEC N.Č.L.
VOLBY
VOLBY
18
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
Vážení kostelečtí spoluobčané,
dovolte nám v krátkosti seznámit vás s hlavními prioritami, které bychom rádi chtěli v příštím volebním období prosazovat a podporovat.
Rozhodně budeme proti bezhlavému prodávání městského majetku, který bychom chtěli zachovat v jeho současném stavu. Jde nám především o dokončení rozpracovaných
investičních akcí — městské splaškové kanalizace, zateplení a opravy MŠ a prevenci svahových sesuvů. Naše činnost bude také spočívat v kontrole využívání vložených prostředků města do těchto akcí. Budeme prosazovat a podporovat, aby se zlepšila údržba
a čistota místních komunikací ve všech částech našeho města. Také nás zajímá, proč
máme jeden z nejdražších svozů komunálního odpadu v okolí.
Budeme podporovat možnou realizaci vzniku místa centra léčebné péče pro seniory
v objektu sanatorky, kde by byla možnost vzniku nových pracovních míst.
Dále se chceme zaměřit na lepší propojení města s tělovýchovnými organizacemi, kde
je potřeba se zaměřit na práci s mládeží, neboO mládež je naší budoucností. A podívejme se, na jakém ústupu je sport v Kostelci, aO se to týká fotbalu, basketbalu a dalších
sportů, ve kterých jsme byli na krajské a vyšší úrovni.
Nechceme si dávat nereálné cíle, neboO víme, že finanční prostředky pro rozvoj města
budou omezené, a výše uvedený nástin by měl být hlavním nosným motivem pro naše
budoucí zastupitele.
Výbor MO KSČM v Kostelci nad Černými lesy
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
19
VOLBY
VOLBY / SOCIÁLNÍ TEMATIKA
20
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
PŘÍSPĚVEK
ING. JIŘÍHO ČVANČARY
Vážení kostelečtí spoluobčané,
dovoluji si se tímto způsobem na vás obrátit, poděkovat vám za
důvěru ve mne vloženou a trochu se ohlédnout za téměř již uplynulým volebním obdobím, ve kterém jsem byl předsedou finančního výboru Zastupitelstva Kostelec nad Černými lesy.
Občanem Kostelce jsem od roku 1968, v roce 1983 jsem
se přestěhoval do Kostomlat nad Labem, kde jsem byl nepřetržitě zastupitelem do roku 2009, kdy jsem se vrátil zpět
do Kostelce. Od roku 2009 jsem byl členem finančního výboru, tak jsem měl možnost poznat chod zastupitelstva a hlavně finanční toky města.
V roce 2010 jsem byl zvolen do zastupitelstva města a předsedou finančního výboru. Vzhledem k poznatkům z chodu minulého FV jsem již mohl navázat na práci minulého FV.
Nechtěl bych vás zdržovat podrobným popisem činnosti
FV, která byla zřejmá ze zveřejňovaných zápisů. Spíš bych vybral některé věci, které bych považoval za stěžejní.
Delší dobu se v zastupitelstvu vedl spor, zda finanční
prostředky získané z prodeje městských bytů, jednalo se
cca 27 mil. korun, byly ,,utraceny“ dle odsouhlasených směrnic minulých zastupitelstev, tj. použity pouze na investiční
činnost. V účetnictví města se tyto ,,utracené“ finanční prostředky vedly jako půjčky. Tímto se zvyšovalo vnitřní zadlužení města, což nám vytknul i auditor.
Po kontrole FV jsme doporučili tyto půjčky zaúčtovat jako účelně vynaložené dle směrnic na použití těchto finančních prostředků.
Mezi velmi ožehavé otázky, které způsobovaly i dosti emotivní výstupy na jednání zastupitelstva, byly investiční akce města.
AS to byla již dávno ukončená I. etapa výstavby městské kanalizace, tak i druhá etapa I. část. Otázka byla jediná a to, zda finanční prostředky byly účelně vynaloženy a zda výstavba probíhala dle plánů a fakturace dle odsouhlasených rozpočtů.
SOCIÁLNÍ PORADNA
Máte nárok na sociální dávky a nevíte, kam si přijít pro
odbornou pomoc?
Sociální poradna Modré dveře.
Vyznat se například v nárocích na výplatu dávek není snadné. Sociální poradna zajištuje bezplatné odborné sociálně-právní poradenství v těchto oblastech:
! základní sociální poradenství,
! pomoc při hledání a zajištění ubytování,
! pomoc při hledání práce,
! poradenství v oblasti sociálních dávek a důchodů,
Na požádání zastupitelstva jsme prováděli průběžné kontroly čerpání finančních prostředků na tuto investiční akci.
Náš názor byl vyjádřen v zápise, kde jsme posuzovali čerpání rozpočtu akce s rozpočtem. A v tomto jsme nezjistili žádné
pochybení. Náplní naší kontroly nebyla kontrola technologické kázně při výstavbě ani náplně jednotlivých smluv o dílo týkajících se tohoto díla.
Zvláštní kapitolou, která zdvihala hladinu adrenalinu v krvi
mnoha občanům Kostelce, byla realizace ulice Prokopova a Jánské náměstí. Vzhledem ke špatné projekční připravenosti zde
došlo ke značnému zdržení ve výstavbě i změně finanční náročnosti této části akce. Na základě žádosti FV bylo uspořádáno
setkání s občany, kde zástupci investora (Ing. Chmelíková),
projektantů i stavebního dozoru byl ozřejměn postup realizace Prokopovy ulice. Z původního záměru splaškové kanalizace byla zde vybudována kanalizace splašková, dešSová i vodovod, protože původní řády byly v dezolátním stavu.
Zde vznikly i největší rozpory mezi členy zastupitelstva,
zda náklady na realizaci této akce jsou přiměřené či nikoliv.
Můj názor je takový, že odpovídají přepracovanému projektu i rozpočtu.
Za další úspěch bych považoval dosažení dohody mezi
městem Kostelec a zástupci realizátora I. etapy kanalizace
o ukončení vleklých soudních jednání ohledně různých vzájemných fiktivních pohledávek.
Samozřejmě souběžně probíhaly další akce jako prodej
areálu sanatorky, který zatím nedopadl, ale probíhají současně jednání o použití části areálu jako sanatoria pro nemocné Alzheimerovou chorobou, kde by město mělo možnost
být spoluinvestorem této akce, což by zároveň bylo i garantem
smysluplného využití tohoto areálu.
Myslím si, že jsem vás už dost zdržel líčením řešení některých pro mě důležitých problémů chodu města. Proto bych
vám chtěl poděkovat za spoustu velice zajímavých podnětů
k činnosti jak zastupitelstva, tak i pro budoucí zamýšlené akce
a chci vám popřát mnoho zdraví a osobní spokojenosti a těším se na možnou budoucí spolupráci.
Ing. Jiří Čvančara,
předseda finančního výboru a zastupitel za KSČM
! poradenství v oblasti pracovně právní problematiky, evi!
!
!
!
!
!
!
dence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace apod.,
pomoc s řešením rozvodového řízení,
pomoc s vyplňováním formulářů, finanční gramotnost,
dluhové poradenství, pomoc při řešení exekucí,
pomoc při odcizení či ztrátě dokladů a finančních prostředků,
informace o právech a povinnostech, právních předpisech ČR,
poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či
odvolání,
poradenství při využití nabídky dalších služeb v regionu
(sociální služby, psychologické služby, právnické služby,
zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.).
Terapeutický tým Modrých dveří
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kde? Kostelec nad Černými lesy — nám. Smiřických
(před vjezdem do zámku)
Svatbín — na návsi (u vypuštěné požární nádrže)
Co je nebezpečný odpad?
Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků, hadry od oleje, olejové filtry
Motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
Nespotřebované prostředky na hubení hmyzu a ochranu rostlin
a jejich obaly
SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Kdy? Sobota 18. října 2014
Kde? Kostelec nad Černými lesy:
! nám. Smiřických (před vjezdem do zámku)
8:00 — 10:00 hod.
! U sokolovny (ul. Komenského) 8:00 — 10:00 hod.
! Trativody (u transformační stanice)
10:00 — 12:00 hod.
Svatbín
! na návsi (u vypuštěné požární nádrže)
10:00 — 12:00 hod.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Učitelé prvních tříd přivítali nové prvňáčky, pro které je letošní 1. září velkou změnou v jejich životě. Začíná
jim období poznávání spolužáků, získávání dalších zku-
Nespotřebované barvy, kyseliny, louhy, fotochemikálie a čisticí prostředky
Elektrospotřebiče, baterie, monočlánky, zářivky, výbojky,
akumulátory
Léky — nevyužívané s prošlou zárukou
Pneumatiky — z osobních vozidel!! Pouze 4ks od občana!!
Bez disků!
Upozornění! Odpad přijute odevzdat osobně v určené hodiny, neukládat na stanoviště před ani po vyhrazených hodinách! Stanoviště budou s předstihem monitorována!!!
Lenka Szabóová,
životní prostředí
[email protected]
Co sbíráme?
Starý nábytek, matrace, staré zahradní nářadí,
podlahové krytiny — koberce, lina,
sanitární keramiku a železo.
Upozornění! Odpad přijute odevzdat osobně v určené
hodiny, neukládat na stanoviště před ani po vyhrazených hodinách! Stanoviště budou s předstihem monitorována!!!
Lenka Szabóová,
životní prostředí
[email protected]
šeností, objevování zajímavých věcí, ale také období, ve kterém jim přibudou i nové povinnosti. Přejeme všem našim
prvňáčkům do jejich prvních krůčků za vzděláním hodně
sil a radosti.
Text a foto Mgr. Jitka Kunteová
PODZIMNÍ VÝSTAVA
Základní škola a Praktická škola Kostelec n. Č. l., K Jatkám 748 vás srdečně zve na TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU.
Přij{te se podívat ve středu 22. 10.,
ve čtvrtek 23. 10. 2014 vždy od 8.15 do
15.15 hodin a v pátek 24. 10. od 8.00 do
12.00 hod.
Prvňáčci přišli do školy v doprovodu svých nejbližších
Mgr. Pavla Rývová
AKTUÁLNÍ / ŠKOLSTVÍ
Kdy? Sobota 11. října 2014 8:00 hod. — 12:00 hod.
21
PRÁVNÍ PORADNA / PŘÍSPĚVKY
22
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Poměrně časté dotazy se týkají institutu vydržení, nová
právní úprava se rozšířila o další paragrafy, které však pouze
upřesňují stávající právní úpravu. Stále je rozhodující dobrá
víra držitele podepřená nejen subjektivním přesvědčením, ale
i listinou, která z nějakého důvodu zůstala schovaná někde
doma a nepředložená příslušným orgánům.
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. („NOZ“) vydržení
upravuje tedy zřetelně podrobněji než bývalý občanský zákoník č. 40/1964 Sb. NOZ pojímá vydržení jako tzv. řádné vydržení a zavádí nový institut tzv. mimořádného vydržení.
Obecně lze říci, že účelem vydržení je zajištění právní
ochrany tomu subjektu, který věc dlouhodobě ovládá v dobré
víře, že je jejím vlastníkem, neboli tomu, kdo se o věc po určitou dobu stará v domnění, že s ní může nakládat jakožto vlastník. Vydržením se tak mění faktický stav (držba) na stav právní, neboS po uplynutí stanovené doby a při splnění dalších
podmínek se z držitele stává vlastník.
Institut vydržení je upraven konkrétně v ustanoveních
§ 1089 až § 1098. Právní úprava vydržení je v NOZ upravena
zřetelně podrobněji než v bývalém ObčZ. K naplnění řádného
vydržení je přitom dle NOZ třeba kvalifikované držby trvající
po určitou zákonem stanovenou dobu. Při mimořádném vydržení se do popředí dostává výjimečně dlouhá doba, po kterou držba vlastnického práva trvá, a to za předpokladu, že
držiteli nebyl prokázán nepoctivý úmysl.
Institut řádného vydržení uvozuje NOZ § 1089 následovně:
„Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví“. Nově je tak institut vydržení podmíněn držbou poctivou, pod níž je třeba chápat dob-
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
V čísle pět ČERNOKOSTELECKÉHO ZPRAVODAJE jsme
slíbili, že vás budeme informovat o dalším vývoji dopravního řešení v dané oblasti. Pan starosta Ing. Jan Svatoš nás
jmenoval do komise veřejné dopravy. Jelikož jsme delší dobu nedostali žádné informace, navštívili jsme předsedu komise a zastupitele, pana Karla Kratochvíla, abychom získali
informace, případně zjistili, kdy byl nebo bude pozván dopravní odborník. Dozvěděli jsme se, že do konce volebního
období komise pro veřejnou dopravu zasedat již nebude a problémy bude řešit nové zastupitelstvo.
rou víru držitele, kdy držitel má z „přesvědčivého důvodu“ za
to, že mu náleží právo, které vykonává, aniž by rušil právo jiného (ust. § 992 NOZ). Na základě poctivé držby, která je podmíněna přesvědčivým důvodem, tak nestačí k vydržení práva ani v NOZ subjektivní přesvědčení držitele o tom, že mu
svědčí vlastnické právo.
Ustanovení § 1090 NOZ dále stanoví, že „k vydržení se
vyžaduje pravost držby a aby se držba zakládala na právním
důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva. Nabyl-li zůstavitel nepravou držbu (např. krádeží nebo loupeží)
nemůže dojít k řádnému vydržení nejen u něho, ale ani u jeho
dědice, i kdyby ten držel poctivě“. K řádnému vydržení se vyžaduje pravá držba — tedy taková, kdy držitel nezískal držený
objekt násilím, lstivě nebo výprosou (ust. § 993 NOZ).
Současně se vyžaduje držba opřená o řádný titul (např.
kupní nebo darovací smlouva schovaná někde v šuplíku nepodaná ke vkladu či registraci), která by postačila ke vzniku
vlastnického práva, pokud by náleželo převodci, nebo kdyby
bylo zřízeno oprávněnou osobou.
Dle ust. § 1091 NOZ je k vydržení práva k movité věci potřebná nepřerušená držba trvající tři roky. Pro vydržení vlastnického práva u věcí nemovitých je stanovena lhůta nepřerušené držby na deset let. NOZ tedy vydržecí lhůty ponechal
stejné jako za současného stavu v ObčZ. Do vydržecí doby se
ve prospěch vydržitele započte i doba poctivé držby jeho předchůdce, pokud se jeho držba zakládá na právním důvodu, který by postačil ke vzniku vlastnického práva (ust. § 1090 NOZ).
JUDr. Martin Vlasák
[email protected]
Toto jednání nás ani moc nepřekvapilo, protože jsme ze
strany MÚ viděli nezájem řešit dopravní situaci, kvůli které
také vznikla petice. Jsme přesvědčeni, že pan starosta, aby
se vyhnul dalším nepříjemným otázkám a jednáním, nás jmenoval do komise veřejné dopravy a přislíbil, že budeme přizváni k jednání s dopravním inženýrem.
To všechno bylo účelové, jenom abychom moc neobtěžovali, protože tak bylo rozhodnuto a nic se nebude měnit. Je zarážející, že názory a přání občanů nejsou respektovány nebo alespoň nejsou s občany konzultovány. Tady
platí pravidla - tak jsme nebo jsem rozhodl a nikdo do toho
mluvit nebude.
za Petiční výbor Jiří Liška a Jiří Pokorný
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
23
DOTACE POMÁHAJÍ I PODNIKATELŮM
Provozovna RELAX - MASÁŽE Konojedy rozšiřuje své
služby zákazníkům.
Provozovna RELAX - MASÁŽE Konojedy poskytuje své
služby zákazníkům již od roku 2007. Od jara letošního roku
se provozovna stavebně rozšiřuje do prostor sousedícího domu. V nabídce služeb se jako novinka nachází Naturopatická
poradna a Elektroherbalistické metody sloužící k vyhledávání a následné likvidaci virů, bakterií, parazitů, plísní a jiných
nežádoucích patogenů v organismech. Poradí vám zde i s odkyselením organismu, detoxikací a s používáním přírodních
produktů. Tyto nově vzniklé místnosti budou sloužit k poskytování služeb, o které hodlá majitelka salonu rozšířit nabídku
pro své zákazníky. Do těchto prostor se přesune infrasauna
pro 3 osoby, vznikne zde také pracoviště kadeřnice, vizážistky, kosmetičky a bude zde umístěna i parní kabina s vířivou
vanou pro 3 osoby.
Toto rozšíření služeb v provozovně RELAX - MASÁŽE Konojedy probíhá díky poskytnuté dotaci přes MAS Podlipansko.
Věříme, že naši stálí i noví klienti budou mít k dispozici velice bohatou nabídku všech našich služeb a budou k nám i nadále rádi chodit relaxovat, pečovat o své tělo, svůj vzhled
a své zdraví.
Michaela Růžičková, Konojedy
SADA POHLEDNIC
Z HISTORIE SDH
Sbor dobrovolných hasičů v Kostelci nad Černými lesy
vydal sadu pohlednic z historie i současnosti tohoto sboru.
VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
V neděli 17. srpna do našeho
městského muzea zavítala vzácná návštěva. Na výstavu s názvem
„Kamil Lhoták a knihy“ osobně
dorazil významný český historik umění, profesor František
Dvořák.
Při pohledu na všechny ty krásProfesor F. Dvořák
né obrázky a fotografie Kamila Lhonavštívil výstavu
táka pan profesor zavzpomínal na
Kamila Lhotáka
jejich dávné přátelství.
Je to vždy událost, když taková osobnost do muzea přijde, a tak
jsem neodolal a poprosil pana Dvořáka o podpis, o který se podělím
Podpis profesora F. Dvořáka te{ s vámi.
Kromě pohlednic vydal SDH také
brožuru k 140. výročí sboru dobrovolných hasičů. Obojí můžete zakoupit v Muzeu hrnčířství.
Za muzeum, Jiří Filípek
[email protected]
Celou výstavu Kamila Lhotáka připravil Archiv výtvarného
umění v čele s panem Jiřím Hůlou.
Jiří Filípek, muzeum
[email protected]
NA PROCHÁZKU
DO SANATORKY
V rámci Dnů evropského dědictví se bude konat v sobotu 20. 9. 2014 od 13 hod. prohlídka areálu bývalého
plicního sanatoria s výkladem.
Sraz u bývalé vrátnice, ul. Kutnohorská.
Zve Jiří Bohata
PŘÍSPĚVKY / KULTURA
(TISKOVÁ ZPRÁVA, POVINNÁ PREZENTACE DOTAČNÍHO PROJEKTU)
24
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝCH V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2014
Po
14.30 — 16.00 hod. :
15.00 — 15.45 hod.
18.00 — 20.00 hod.
20.00 — 21.30 hod.
Basketbal děti
Angličtina — středně pokročilí
Nohejbal
Rekreační kopaná pro veřejnost
TJ Tatran
TC Modré dveře
TJ Sokol
TJ Sokol
Út
9.00 — 11.30 hod. :
15.05 — 16.20 hod.
15.30 — 16.30 hod. :
16.30 — 17.30 hod.
16.30 — 18.00 hod. :
17.00 — 19.00 hod.
18.30 — 20.00 hod.
19.00 — 20.30 hod.
20.00 — 21.30 hod.
Hrátky s batolátky, bar. těloc., OÚ Jevany
Výtvarná výchova M. Volvovičové
Florbal pro děti
Kuželník
Fotbal ml. žáci
Box
Fotbal muži
Stolní tenis
Basketbal muži
Tudyznudy
TC Modré dveře
TJ Tatran
TJ Sokol
SK Kostelec
TJ Sokol
SK Kostelec
TJ Sokol
TJ Tatran
St
15.00 — 15.45 hod.
15.00 — 16.30 hod. :
15.30 — 16.30 hod.
15.45 — 16.30 hod.
16.00 — 17.00 hod. :
16.30 — 17.30 hod. :
16.30 — 18.00 hod.
17.00 — 18.00 hod.
18.00 — 19.00 hod.
Angličtina — začátečníci
Kreslíme s Jiřím Filípkem
Orientační běh
Angličtina — mírně pokročilí
Správňáci, bar. tělocvična, OÚ Jevany
Cvičení rodiče a děti
Taekwon — do, tréninky v tělocvičně ZŠ
Kuželník
Zdravotní cvičení dle metody Borise Tichanovského
(klouby, páteř, lektorka J. Veselá)
Florbal
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TJ Sokol
TC Modré dveře
OS Tudyznudy
TJ Sokol
Škola Taekwon-do
TJ Sokol
TJ Sokol
Basketbal děti
Florbal pro děti
Fotbal přípravka
Fotbal ml. žáci
Nohejbal
Fotbal muži
Box
TJ Tatran
TJ Tatran
SK Kostelec
SK Kostelec
TJ Sokol
SK Kostelec
TJ Sokol
Stolní tenis
TJ Sokol
24. 5. — 31. 10.
Výstava keramiků Milana Exnera
a Davida Exnera host Aleš Vašíček
Galerie Svatoš
6. 9. — 26. 10.
Výstava Petra Kameníčka — Řezby
Muzeum hrnčířství
19.30 — 20.30 hod.
Čt
14.30 — 16.00 hod.
16.00 — 17.00 hod.
16.00 — 17.00 hod.
16.30 — 18.00 hod.
17.30 — 19.30 hod.
18.30 — 20.00 hod.
18.30 — 20.30 hod.
Pá
19.00 — 20.30 hod.
:
:
:
:
TJ Tatran
Pá
19. 9.
18.30 hod.
Přednáška na téma islám,
arabský svět — vztah ke křesSanství a Západu
Římskokat. farnost
So
20. 9.
13.00 hod.
EHD - Prohlídka areálu bývalého sanatoria
s výkladem
Koncert kapel Narušené spojení
a TmZtM v klubu Barák
J. Bohata
21.00 hod.
vOstrá tour
St
24. 9.
18.00 hod.
Beseda nad bylinkami
Kavárna MD
So
27. 9.
16.30 hod.
Mistrovské utkání muži SK Kostelec — Mirošovice
SK Kostelec
Ne
28. 9.
15.00 hod.
Mistrovské utkání ml. žáci SK Kostelec — Louňovice
SK Kostelec
Pá
10. 10.
14.00 — 22.00 hod.
Volby do Zastupitelstva města Kostelec n. Č. l.
Město Kostelec n. Č. l.
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
25
11. 10.
8.00 — 12.00 hod.
8.00 — 14.00 hod.
9.30 hod.
16.00 hod.
Sběr nebezpečného odpadu
Volby do Zastupitelstva města Kostelec n. Č. l.
Černokostelecká dvanáctka — přespolní běh
Mistrovské utkání muži SK Kostelec — Senohraby
MěÚ Kostelec n. Č. l.
Město Kostelec n. Č. l.
Čer. pivovár
SK Kostelec
St
15. 10.
19.30 hod.
Koncert Petra Börnerová duo
Kavárna MD
So
18. 10.
Sběr objemného odpadu
MěÚ Kostelec n. Č. l.
8.00 — 12.00 hod.
: akce určená dětem
TJ SOKOL
Muzeum hrnčířství
www.sokolkostelec.cz
www.kostelecncl.cz
Kavárna Modré dveře
SK Kostelec n. Č. l.
www.modredvere.cz/cz/kavarna
www.sk-kostelecncl.cz
Terapeutické centrum Modré dveře
Galerie Jan Svatoš
www.modredvere.cz
www.galerie-svatos.cz
OS Tudyznudy Jevany
Škola Taekwon - do I. T. F.
www.tudyznudy.eu
www.tkd.cz
Černokostelecký pivovár
Římskokatolická farnost
http://www.pivovarkostelec.cz/
http://www.farnostkostelec.cz/
MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
Přehled knih zakoupených z rozpočtu města v srpnu 2014:
ROTTOVÁ, Inna:
DEVERAUX, Jude:
MASSIE, Robert K.:
DVOŘÁK, Otomar:
NESVADBOVÁ, Barbara:
DUNCAN, Lois:
SMITH, Wilbur:
LAYBOURNE, Emmy:
JAMES, Peter:
CRAIS, Robert:
VINKLÁŘ, Jakub:
ERSKINE, Barbara:
ERSKINE, Barbara:
ERSKINE, Barbara:
PILCHER, Rosamunde:
WEISBERGER, Lauren:
VALTROVÁ, Marie:
LÖNNAEUS, Olle:
TAUSSIG, Pavel:
GRUBER, Václav:
ERIKSON, Thomas:
PLAIDY, Jean:
PLAIDY, Jean:
PLAIDY, Jean:
PLAIDY, Jean:
DOHERTY, Paul:
CRAIS, Robert:
Milenci oddané manželky
Měsíc za úsvitu
Kateřina Veliká
Smrt ve stříbrné zbroji
Borůvky
Temnou chodbou
Na život a na smrt
Monument 14
V sevření mrtvého
Zloději lidí
Jana Dítětová
Dědictví minulosti
Úkryt před světem
Půlnoc je osamělé místo
Divoký tymián
Poslední noc v Chateau Marmont
Kronika rodu Hrušínských
Za co se pyká
O věrném milování Antonie Nedošínské
a Theodora Pištěka
Zastřelte toho chromého koně
Mentalista
Nejistá koruna
Královna Kateřina
Ludvík Milovaný
Cesta povstání
Ve službách hyení bohyně
Podezřelý
Přehled knih z projektu „Česká knihovna“ získaných
v srpnu 2014
Jako každý rok i letos se naše knihovna účastní projektu Ministerstva kultury ČR, který podporuje nákup nekomerčních děl
české literatury a je určen profesionálním veřejným knihovnám
a vybraným vysokoškolským knihovnám. V měsíci srpnu obdržela knihovna z tohoto projektu tyto knihy:
DRÁBEK, David:
LANDOVSKÝ, Pavel:
SIDON, Karol:
SVĚRÁK, Zdeněk:
ŽÁČEK, Jiří:
BRYCZ, Pavel:
BUDAŘ, Jan:
PEKÁRKOVÁ, Iva:
TOPOL, Filip:
BINAR, Ivan:
FOŘT, Karel:
HAK, Pavel:
KRYL, Karel:
VLADISLAV, Jan:
Dětem!
Hodinový hoteliér
Brány mrazu a jiné prózy
Dvanáct malých hororů
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř dětem
Zvířátka
Neberte nám ptáka Loskutáka
Největší tajemství Leopolda Bumbáce
Levhartice
Jako pes
Jen šmouha na nebi
Z New Yorku do pekla a zpět
Vomito negro
Rýmované komentáře
ProPánaKrále!
Bližší informace k jednotlivým titulům najdete v ON-LINE KATALOGU na http://knihovna.kostelec.cz/katalog nebo na webových
stránkách města www.kostelecncl.cz ve složce Infocentrum, Městská knihovna.
Eva Šoukalová, knihovnice
VOLNÝ ČAS
So
VOLNÝ ČAS / SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTA
26
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
ISLÁM, ARABSKÝ SVĚT —
VZTAH KE KŘESŤANSTVÍ,
K ZÁPADU
V pátek 19. 9. 2014 v 18.30 hod. se koná na faře v Kostelci n. Č. l. PŘEDNÁŠKA na téma islám, arabský svět - vztah
ke křesSanství, k Západu.
Přednáší český student, teolog Lukáš Nosek, který studoval dva roky v Káhiře v Egyptě.
Srdečně zveme na přednášku. Po ní je možná diskuze.
Administrátor J. Lízner
Řím. kat. far. Kostelec n. Č. l.
NOVÁ PUBLIKACE
O DĚJINÁCH NAŠEHO REGIONU
V měsíci červenci vydalo město Český Brod
novou knihu o dějinách a památkách zdejšího kraje včetně řady lokalit na Černokostelecku. Kniha (197 str.) nese název „ZMIZELÉ
ČESKOBRODSKO - MĚSTSKÉ PAMÁTKY,
LIDOVÁ ARCHITEKTURA“ a jejím autorem
je historik PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. Kniha je velmi
bohatě ilustrovaná a obsahuje velké množství historických
fotografií i kreseb z Českobrodska i Černokostelecka.
V prodeji je v Podlipanském muzeu a Informačním centru v Českém Brodě.
Vladimír J. Mrvík
VOSTRÁ TOUR 2014
BUDE MÍT ZASTÁVKU I V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY!
Kapely Narušené spojení a TmZtM vyráží na tour.
„vOstrá tour“, během níž kapely společně odehrají koncerty ve 14 městech po naší republice, se uskuteční
v měsících od září do prosince. Kompletní seznam koncertů a nejaktuálnější informace můžete najít bu{ na
stránkách TmZtM, profilech obou kapel na Bandzone.cz
nebo na facebooku, kde je také vytvořena událost.
Celá tour odstartuje 12. 9. koncertem v Brandýse nad
Labem v klubu Saloon a skončí 5. 12. koncertem v Oseku u Litvínova. Kromě měst, která jsou pro obě kapely
dobře známá, jimiž jsou především Brandýs nad Labem
a Čelákovice, zavítají obě kapely také do vzdálenějších
koutů republiky. Koncerty proběhnou ve městech, jako
jsou například Karlovy Vary, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice či Liberec.
V Kostelci nad Černými lesy se kapely představí
20. 9. 2014 v klubu Barák na náměstí Smiřických.
K oběma hlavním formacím se přidá místní parta Managarm. Start je naplánován na 21. hodinu, a pokud
přijdete, můžete se těšit na příval decibelů v duchu
punku a punkrocku!
Ondřej Šturm
ČERNOKOSTELECKÉ DOMY
Dům čp. 119/16 — ul. Pražská
Dům patří paní Ireně Vyhnalové z Kostelce n. Č. l.
V domě sídlí firma PC Hospital a věnuje se servisu počítačů, internetu a správě počítačových sítí. Jednatelem společnosti PC Hospital je pan Ondřej Flek a firma působí v tomto objektu od 24. 10. 2011.
Dům čp. 119, sídlo firmy
PC Hospital
P. O. Flek - jednatel společnosti
PC Hospital
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
27
Dům čp. 559 — ul. Pražská
Již od roku 1991 zde funguje obchod pana Jaroslava Pokorného, který je zároveň také majitelem celého domu. Celý
název obchodu zní Jaroslav Pokorný — Domácí potřeby — Železářství. Jak samý název napovídá, dá se v obchodě koupit
Na tomto místě sídlí prodejna Elmet Group, s.r.o. — Elektro,
malo — velkoobchod.
Dům čp. 296
Dům čp. 559 v němž sídlí prodejna Elmet Group
P. J. Pokorný, majitel obchodu
např. kuchyňské nádobí a náčiní, ale hlavní sortiment tvoří
zboží železářské.
Dům je částí rodiny obýván.
SVATBÍN V HISTORII ČASU
František a Václav Pouchovi z čp. 36 byli svatbínští kronikáři. Kniha byla založena v roce 1933 a prvním kronikářem
byl pan František. Díky jim mohu dnes sdělit to, co bylo již
zapomenuto.
Z kroniky — „V roce 1910 dne 5. června, což připadlo na neděli, v 9 hod. dopoledne vypukl v čp. 24 oheň, který se za vel-
Rodina Holubova před svým domem.
Na fotografii je vidět došková střecha
Majitel a jednatel obchodu je pan Ing. Michal Trojan a majiteli domu jsou manželé Vavříkovi z Jevan. Obchod zde funguje již od roku 2004 a zabývá se prodejem drobných domácích spotřebičů, elektroinstalačního materiálu a světelných
zdrojů.
Text a foto Jiří Filípek
kého větru jihovýchodním směrem rozšířil tak, že vyhořelo
18 popisných čísel, vesměs malých domků. A sice 24, 30, 31,
68, 71, 67, 66, 63, 64, 73, 38, 5, 50, 52, 53, 54, 59 a 58.
Za 4 dny nato vypukl oheň ve 3 hod. odpoledne v čp. 42
a 72. Při prvním požáru bylo zúčastněno 10 hasičských sborů. Kromě obytných stavení, stájí a stodol uhořelo také několik kusů hovězího dobytka a mnoho drůbeže. Ku pomoci
pohořelým se konala sbírka po okrese vydanou vyhláškou
okresním hejtmanem, panem Emilem Lhotašem, v Českém
Brodě a výtěžek sbírky byl rozdělen mezi pohořelé …“
Střechy chalup byly pokryty došky. Tyto byly vyrobeny z pečlivě vybraných a usušených stvolů z žitné slámy.
Odborníci sdělují, že střecha z došků měla trvanlivost až
50 let. Měla výborné izolační vlastnosti. Byla lehká, vzdušná, a tak nedocházelo k rychlému střídání teplot. Velkou nevýhodou však byla její vysoká hořlavost. Hořící došky létaly
větrem vysoko na další střechy. Proto již v roce 1833 dochází u nás k zákazu pokrývání střech došky. Nahrazují je
dřevěné šindele.
Zpracoval Stanislav Bürger, Svatbín
Foto archiv P. S.
SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTA / HISTORIE
Dům čp. 296/26 — ul. Pražská
28
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
HISTORIE
DVA OSUDY NAŠICH SPOLUOBČANŮ Z PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
První z nich naštěstí přežil,
ale druhý zůstal v daleké Itálii pohřben neznámo kde.
Z války se vrátil pekařský mistr Václav Čipera (1881 — 1960)
z Kutnohorské ulice, čp. 440
(u pumpy), kde měl pekařství
a krupařství. Sloužil jako desátník u K.u.K. divisionsbackerei
regimentu 19 feld post no. 431.
Z války se však nevrátil Jan
Mistr pekařský
Vondráček (1898 — ?), syn znáv rakouské uniformě
mého hrnčířského průkopníka
z našeho města Jana Vondráčka (1858 — 1938). J. Vondráček ml. působil v rakouské
armádě u létajícího oddílu č. 9 na italské frontě u Tolmezzu.
U data úmrtí 2. 3. 1918 ale chybí záznam o pohřbu. Spíše je pravděpodobné, že byl od tohoto data nezvěstný
a v roce 1924 byl prohlášen za mrtvého. Jan Vondráček
V. Čipera před svým domem s rodinou a zaměstnanci
je vzpomenut na pomníku padlých 1914 — 1918 před
kostelem sv. Andělů strážných na náměstí spolu s dalšími 85 Kosteláky.
Text a foto archiv Jiří Bohata
BOJOVALI ZA VLAST - ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V ITÁLII
31. střelecký pluk
Vznikl 22. 4. 1918 jako 1. stř. pluk, ale 3. 6. byl přečíslován na 31. a zařazen k 11. stř. brigádě a od listopadu 1918 k 6. stř. divizi. Pluk bojoval na Doss’Altu,
měl 36 padlých a do vlasti se vrátil v prosinci 1918.
Velitel pluku L. Ciaffi. Po návratu byl hned nasazen do
bojů o Slovensko, kde padlo 44 mužů. Později zařazen
do čs. armády jako 31. pěší pluk Arco.
U pluku bojoval: Jaroslav Strnad 25. 4. 1892 — zahradník, Kostelec nad Černými lesy, původně narukoval k 11. pěšímu pluku.
32. střelecký pluk
Vznikl 22. 4. 1918 jako 2. stř. pluk, 3. 6. byl přečíslován na 32. stř. pluk. Zařazen do 11. stř. brigády
a od listopadu 1918 do 6. stř. divize. Účastnil se bojů
na Doss´Alto, ztráty dosáhly 13 mrtvých. Veliteli byli
G. Cravero, A. Couture, A.n. Angioni. Po návratu koncem prosince roku 1918 do vlasti byl pluk nasazen do
Bratři Tučkové, zleva legionář
František a sokol Antonín
Jan Macháček
bojů na Slovensko, kde padlo 54 mužů, a nakonec zařazen do čs. armády jako 32. pěší pluk Gardský.
V řadách pluku bojovali:
František Tuček (31. 3. 1986 — 1940), Kostelec nad
Černými lesy čp. 15, pivovarský kočí, později městský
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
33. střelecký pluk
Pluk vznikl 22. 4. 1918 jako 3. stř. pluk. Od 3. 6. 1918
přečíslován na 33. stř. pluk a zařazen k 12. stř. brigádě,
od 17. 11. 1918 k 7. stř. divizi. Jeho 1. prapor se zúčastnil bojů u Santa Dona di Piave, celý pluk pak bitvy na
Doss’Alto. Velitelem byl R. Barreca, ztráty 85 mrtvých.
V prosinci 1918 se vrátil do vlasti a byl nasazen do bojů na Slovensku, kde padlo 31 mužů. Zařazen do čs. armády jako 33. pěší pluk Doss’Alto.
U pluku bojoval: František Pelikán (2. 2. 1896 — 8. 11.
1976), Vyžlovka č. 33. Desátník, v legiích od 11. 3.
1918 — 31. 12. 1919.
Text a foto archiv Jiří Bohata
ŠKOLA TAEKWON—DO I.T.F. GBHS
V Kostelci nad Černými lesy působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České republice, Ge-Baek
Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor
nových členů do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho
studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlav-
ní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se
Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i „naše“
škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde
působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG
HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění
Taekwon-do v ČR dokládá zisk mnoha cenných umístění na mezinárodních soutěžích během posledních let.
Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku
umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře,
soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku.
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší
školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden ve
středu od 16:30 hod. do 18:00 hod. v tělocvičně ZŠ pod
vedením Chrise Krejzla (I. dan). Více informací naleznete na www.tkd.cz.
Instruktor Martin Zámečník se svým žákem
Mária Trundová
Foto archiv školy
HISTORIE / SPORT
strážník. Desátník u 6. skvadrony — jízdy. 9x raněn. Nositel Čs. válečného kříže 1914 — 1918, Řádu M. R. Štefánika s meči. Revoluční medaile italského válečného
kříže 1914-1918 a válečné medaile za boje na Slovensku.
Italské dekrety jsou v našem muzeu!
Jan Macháček (12. 11. 1884 — 16. 7. 1970), Vyžlovka 159, učitel v Kyjích, ředitel Domova sirotků po
legionářích v Bystřici pod Hostýnem (1924 — 1930).
Narukoval k 8. zeměbraneckému pluku, byl nejdříve na ruském bojišti. Zajat 19. 8. 1917 Italy. Praporčík u 6. divize ve zdravotnickém odd. č. 6. 2x zraněn
na řece Soči. Nositel Čs. válečného kříže 1914 — 1918.
Revoluční medaile. S plukem bojoval na Altissimu
a na Slovensku.
29
SPORT
30
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
130 LET
OD VZNIKU ŽUPY TYRŠOVY
V programu vystoupily s ukázkou své činnosti oddíly odboru všestrannosti ze Sokola Zásmuky, Peček, Kolína, Chlapáci z Cerhenic, Poděbrad a Plaňan. Svoji pódiovku předvedly ženy ze Sokola Pečky a ženy-country z Kolína, Sokolče,
V minulém vydání Černokosteleckého zpravodaje vyšel
článek, kde jsme si připomněli 130. výročí tragické smrti
Dr. Miroslava Tyrše, jednoho ze zakladatelů tělocvičného spol-
Chlapci z oddílu basketbalu TJ Tatran
Slavnostní zahájení akademie
ku Sokol. V letošním roce si také připomínáme 130. výročí
založení sokolské župy Tyršovy, do které náleží i naše tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Černými lesy. Na počest tohoto významného výročí se z pověření předsednictva župy
konala dne 22. 6. 2014 v místní sportovní hale TJ Tatran
Kostelec slavnostní akademie.
Peček a Poděbrad. Se svou činností se představil TeamGym
z Kolína a Sokolče a oddíl silového trojboje Sokola Nymburk. Zajímavé bylo vystoupení skupiny Flying Boys z Kolína a Na kole Polabím v podání mužů z Poděbrad. Program
zpestřila skupina aerobik klubu Dodo Kostelec s pořadem
„Kolvětrání „ a „Perný den“. Ukázku své činnosti předvedli
chlapci oddílu basketbalu Tatranu Kostelec a také pozemkáři ze Sokola Poděbrady.
U příležitosti tohoto významného výročí byla předána řadě cvičitelů, trenérů a činovníků ocenění Středočeského kraje. Plaketu a čestné uznání hejtmana Středočeského kraje
Zástupce Stř. kraje Ing. J. Jetenský předával ocenění
P. J. Těšitel (uprostřed), jednatel sokolské župy Tyršovy
MVDr. Josefa Řiháka za práci v tělovýchově obdrželi: Mgr. Zdeněk Fousek, Mgr. Stanislav Chrpa, Ing. Viktor Kalivoda, František Nykl, Jaroslav Váňa, Jiří Kabelka, Jaroslav Pokorný a Jan
Leinweber.
Předsednictvo výboru České obce sokolské a předsednictvo župy Tyršovy dále udělilo plakety a čestná uznání za-
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
31
SPORT
sloužilým činovníkům župy. Stříbrná medaile ČOS byla předána Mgr. Stanislavu Chrpovi.
Stříbrnou medailí byl oceněn p. Stanislav Chrpa
Slavnostní akademie se po všech stránkách vydařila a poděkování si zaslouží výbor TJ Sokola Kostelec n. Č. l., zaměstnanci TJ a všichni účinkující.
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Cvičení rodičů a dětí začíná 24. září 2013 v Kostelci
nad Černými lesy.
Pro koho:
pro děti od 2 do 7 let
Kdy:
každou středu od 16.30 hod. do 17.30 hod.
Kde:
TJ Sokol — sál
Slavnostní ukončení
Zvláštní poděkování patří bratru Těšitelovi a sestře Lucii
Fouskové za přípravu a bezchybnou organizaci celé akce.
Mgr. Stanislav Chrpa
za TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy
Foto archiv TJ Sokol Kostelec n. Č. l.
S sebou:
sportovní oblečení, čistá obuv vhodná do
tělocvičny, chuS do cvičení a dobrá nálada
Cvičení je za poplatek.
Zve Eva Konůpková
SPORT / SPOLEČENSKÁ KRONIKA
32
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
ČERNOKOSTELECKÁ DVANÁCTKA
ANÓBRŽ PIVOVARSKÝ PŘESPOLNÍ VÝBĚH
ČERNOKOSTELECKÁ DVANÁCTKA - Pivovarský výběh je určen pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví
a výkonnosti.
Termín:
TraY:
11. 10. 2014
12 kilometrů převážně terénem
VZPOMÍNKA
V srpnu 2014 by se dožil 75 let pan Jindřich Luka.
Stále vzpomíná rodina.
„Léta ubíhají a smutek v srdci zůstává“
Dne 5. 9. 2014 tomu bylo 13 let, co zemřel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Míla Kučera. V dubnu
jsme vzpomněli jeho 70. narozeniny.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Dne 9. 9. 2014 uplynulo 11 smutných let, kdy zemřela naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Alena Klimtová.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel a syn s rodinou.
Dne 14. 9. 2014 to byly 3 roky, co navždy odešel pan
Karel Holý. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka,
dcera s manželem, syn a sestra.
Pořadatel:
Černokostelecký zájezdní pivovár ve
spolupráci s městem Kostelec n. Č. l.
Místo konání:
Kostelec nad Černými lesy
Přihláška:
[email protected]
Kontaktní telefon: 731 440 255
Podrobné info:
www.pivovarkostelec.cz
Ing. Milan Starec
„Očím ses ztratil, ale v srdci zůstáváš.“
Dne 23. 9. 2014 by se dožil 60 let pan
Václav Dědourek. 15. 10. 2014 uplyne smutných 11 let, kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomínají Hana,
Hanina a Ála s rodinami.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vedení města Kostelce n. Č. l. za milou gratulaci
k mým narozeninám.
Anastázie Hubínková
Děkuji panu starostovi Svatošovi a paní Flusserové za
milou návštěvu, také za blahopřání k mým narozeninám,
dárek a krásnou kytici.
Blažena Pavlíková
Dne 18. 8. 2014 po dlouhé nemoci navždy odešel pan
Jaroslav Šašek. Děkujeme všem přátelům, známým a sousedům za projevy soustrasti a kondolence.
Jaroslava Tocháčková (roz. Šašková) s rodinou
Dne 14. 9. 2014 uplynulo 33 let, kdy zemřel náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan Václav Vedral, rodák
z Kostelce.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
VÝROČÍ
Dne 20. 9. 2014 uplynou 4 roky od úmrtí mého manžela, pana Jaroslava Dvorského. Kdo jste ho znali, věnujte
mu ,prosím, s námi tichou vzpomínku.
manželka Ladislava
a synové Martin, Pavel a Michal
V měsíci září oslaví svá životní jubilea tyto kostelecké
občanky:
Dagmar Kacovská
Cyrilka Kamínková
Gratulujeme!
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
33
nu Pavlíkovou, aby jí popřáli k jejímu významnému
životnímu jubileu. S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví předal p. starosta oslavenkyni také kytici
a dárek.
Dne 25. 8. 2014 navštívil starosta města Jan Svatoš s pracovnicí odd. kultury
Hanou Flusserovou rodačku Starosta města J. Svatoš
našeho města, paní Blaže- s paní B. Pavlíkovou
Paní Blažena Pavlíková je nejstarší občanka Kostelce nad Černými lesy. Je jí úctyhodných 98 let.
Text a foto Hana Flusserová,
odd. kultury
Řádková inzerce
! Pronajmu rodinný dům se zahradou ve Svatbíně.
! Přijmu kvalitního zedníka do party. T. 777 590 930
Prořezávání a kácení stromů z lana
T. 736 446 028
Opravy, nátěry střech, okapů, fasád
a jiné výškové práce
Nabízíme pronájem prostorného bytu
s velkou terasou, uprostřed města
v Kostelci nad Černými lesy.
Michal Pták, tel.: 603 712 174, [email protected]
Tel.: 602 422 728
DĚTSKÝ OBCHŮDEK
NOVĚ OTEVŘENO
NAJDETE NÁS
NA NÁM. SMIŘICKÝCH 79
ZA KOSTELEM
------------------NABÍZÍME
SORTIMENT PRO NEJMENŠÍ
A POTŘEBY PRO MAMINKY
------------------DÁLE NABÍZÍME NA OBJEDNÁVKU
AUTOSEDAČKY — KOČÁRKY —
VYBAVENÍ POSTÝLEK,
NÁBYTEK DO POKOJÍČKU —
TĚHOTENSKÉ OBLEČENÍ,
BODY S VLASTNÍM TEXTEM
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE BUDEME TĚŠIT
PONDĚLÍ — PÁTEK
SOBOTA
8.00 — 16.00 HOD.
8.00 — 11.00 HOD.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
VÝZNAMNÉ
JUBILEUM
INZERCE
34
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
35
INZERCE
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 9/2014
INZERCE
36
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum — 12x ročně $ Číslo 9, vydáno 12. září 2014 $ Náklad 1660 ks $ Vydává město Kostelec n. Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474
pod registrační značkou MK ČR E 10636 $ Místo vydání — Kostelec n. Č. l. $ Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma $ Redakční rada: Mgr. František Knop,
Mgr. Veronika Fořtová, Jakub Novák, Ing. Jan Svatoš, Mgr. Eva Havlová, Hana Flusserová $ Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 $ www.kostelecncl.cz $ e-mail: [email protected], [email protected] $
Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací $
Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady $ Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce $ Uzávěrka příštího čísla 22. září 2014

Podobné dokumenty

komunální volby 2010 - Kostelec nad Černými Lesy

komunální volby 2010 - Kostelec nad Černými Lesy USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Usnesení č. 12/2010 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 22. 6. 2010 RM 2010_12_1: Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy

kost10_14c - Kostelec nad Černými Lesy RM schválila provedení opravy 2 ks autobusových čekáren na náměstí Smiřických ve znění nabídky, která je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřila starostu podpisem objednávky.

Více

Z obsahu čísla OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH

Z obsahu čísla OBNOVA NÁMĚSTÍ SMIŘICKÝCH o zabezpečení odpadového hospodářství ve městě“ mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53 a firmou NYKOS, a.s., Ždánice 71 a pověřilo starostu města podpisem smlouvy a současně ulož...

Více

Vážení Kosteláci, Z obsahu čísla

Vážení Kosteláci, Z obsahu čísla a praktické školy v souladu se schváleným navýšením spoluúčasti města zastupitelstvem ze dne 8. 9. 2011.  Kanalizace - II. etapa - RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou TEBODIN Czech Republic, s....

Více

smlouva o dílo - Veřejné zakázky města Kolín

smlouva o dílo - Veřejné zakázky města Kolín Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníl Více