Zamyšlení – Jaký je Náš pan farář

Transkript

Zamyšlení – Jaký je Náš pan farář
Zpravodaj
oveček
Dobrého Pastýře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ročník
1. číslo
1/2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu Ježíši.
Začínáme rok 2009 a jako vždy nevíme co nás potká,
co přijde, co se stane, a jak bude celý rok vypadat. Myslím,
že vždy se objeví radostné, ale také bolestné chvíle a situace
či události. Na to už ostatně jsme zvyklí. To co si přejeme bývá
nejčastěji: všechno nejlepší a hlavně zdraví. Já se domnívám, že to
už tak nějak používáme, aniž bychom se nad tím více zamýšleli.
Proto bych rád udělal takovou změnu. Nebudu přát zdraví,
protože když ho Pán dá tak je, když ho Pán nedá tak není a On
jistě ví, kdy dát a kdy odebrat. To co bych Vám a také sobě chtěl
popřát především není zdraví, ačkoliv samozřejmě, když zdraví je,
tak se to všechno mnohem lépe nese.
Rád
bych
vyslovil
přání
takové:
Ať
všichni
hledáme
a usilujeme po celý rok o přátelství s naším Pánem. Ať nám jde
především o tohle. Protože když žijeme v přátelství s Pánem,
pak nám nemůže uškodit ani chybějící zdraví, ani žádný člověk,
ani žádná nepříjemná událost. Kéž se nám v roce 2009 podaří dojít
a vydržet v přátelství s Bohem, a také k usmíření se všemi našimi
bližními, kteří nám nějak ublížili nebo my jsme ublížili jim. Ať se nám
1
podaří usmířit se všemi našimi bližními, protože teprve potom se
můžeme skutečně usmířit a žít v přátelství s našim Bohem. Vždyť se
přece modlíme každý den a to několikrát: odpusť nám naše viny,
jako i my jsme odpustili těm, kdo se proviňují proti nám. A tehdy se
nás zmocní Kristova Láska, která proměňuje poušť v prameny vod.
Požehnaný celý rok 2009 přeje P. Petr Utíkal
Zamyšlení – Jaký je Náš pan farář?
O
letošních
prázdninách
nás
překvapila
změna
s uspořádáním farností. Nastoupil k nám otec Petr Utíkal a my jsme
ani nestačili pořádně vnímat kolik času si náš pan farář na nás
udělal a kolikrát jsme se s ním setkali zvláštně a zajímavě.
Prvním překvapením bylo, když nás pozval na zábavu
s přehlídkou tří hudebních kapel z nichž v každé hrál. Večer byl
bezvadný, dokázali se obdivuhodně bavit mladí, ale také my dříve
narození jsme se jim rychle přizpůsobili – díky otci Petrovi.
A kolik to bylo dalších společných setkání? Velehrad, pěší
pouť do Štípy, setkání s mladými, se seniory, Zelfest, či výšlap
na hrady v okolí Podhradní Lhoty. Tehdy si nesl kytaru, sedl si
na pařez, zahrál a my se dali do zpěvu. Kdo by z cizích řekl, že je
to farář?
Je to tak dobře a i nám je s ním dobře, ale přesto to má
jednu chybu a vím, že ona nevadí jen mě. Nelíbí se mi, když slyším,
že je oslovován Peťo (s dlouhým nebo krátkým „e“, nevím).
Občas k nám přijde strejda, je mu 85 let a vypráví, co mu řekl pan
2
doktor. A já se ptám: „Vy mu vykáte?“ „No samozřejmě, tak nás
doma učili.“ Nám doma také říkali: „Komu čest, tomu čest,“
a snad proto mě to dráždí a mám pocit, že si takové ledabylé
oslovení od farníků nezaslouží žádný kněz a od lidí ani lékař, učitel
a podobně postavený člověk.
A když tak vyslovit jej aspoň s úctou a titulem, nevadí
s tykáním – třeba otče Petře. Nebo máte snad jiný názor?
M.H.
Adventní koncert
Adventní koncerty v kapli v Kunovicích se již staly milou
tradicí.
Ten letošní, v pořadí již osmý, zněl o třetí neděli adventní hlavně
hudbou J. S. Bacha.
Děti z místní hudební školy hrály na varhany, flétny a kytary.
Následovalo
Komorního
zcela
profesionální
smyčcového
orchestru
vystoupení
studentského
z konzervatoře
v Kroměříži.
Na závěr zazněly zpěvy z Taizé v podání scholy z Loučky.
Posluchači ve zcela zaplněné kapli odměnili všechny
účinkující potleskem. Hlavní dík však patří panu učiteli Bubeníčkovi
za trpělivou práci s našimi dětmi, panu faráři Utíkalovi za umožnění
koncertu v kapli a za osobní účast při vystoupení, studentům,
kteří pro naši radost obětovali svůj volný čas a ovšem i našim
statečným malým i větším varhaníkům, flétnistům, kytaristům
i zpěvákům.
MUDr. Jana Sehnalová
3
FARNÍ SBOR
Bylo to sice odvážné rozhodnutí, ale dnes již toho nelitujeme.
V listopadu letošního roku jak mnozí jistě víte, jsme založili
ve farnosti Loučka farní sbor. Na první zkoušce se nás sešlo
9 a v závěrečné fázi na zpěvu o půlnoční nás zpívalo 18. Sešli se
farníci z Loučky a Kunovic.
Nejprve jsme cvičili na faře a v závěrečné fázi jsme
secvičovali vše i s varhanním doprovodem MUDr. Josefa Sehnala
v kostele.
Sbor vedla Karolína Kundrátová z Loučky a my, ač i trošku
starší
jsme
ji
pilně
a
svědomitě
poslouchali.
Dodávala
na zkouškách správného ducha drilu i pohody. Je pravda, mladí
jsou draví a nás starší je třeba i trošku zformovat, opravit, postrčit,
ale i pochválit. Karoli to svým uměním a nadáním na nás uměla.
A my ostatní jsme poslouchali a zpívali, protože jsme věděli,
že to s námi myslí dobře.
Vím, že se našli ve farnosti i takoví, kteří si mysleli, že za tak
krátkou dobu nemůžeme nic pořádně secvičit, prý tak nanejvýš
jednu písničku. Nevadí nám to, podařilo se nám secvičit těch
písniček trošku více, a tak jsme se s Vámi na půlnoční o ně podělili.
Chtěli jsme jich zpívat ještě více, ale dali jsme prostor i lidem, ať si
taky od srdce zapějí ty krásné vánoční koledy. Vždyť přece v ten
vánoční čas se to pěkně zpívá a koledy zná skoro každý i bez not.
Sbor zpíval pro Vás „lide betlémský“ i pro toho Nejvyššího,
který se nám v Betlémě narodil, tak jak je to v písni Nám, nám,
narodil se…
4
A co bude se sborem dál? Chceme zpívat příležitostně,
podle toho, jak se nám podaří další písně nacvičit. Chtěli bychom
zpívat alespoň jednu píseň na pouť v Loučce a opět budeme
zpívat o Velikonocích.
Bude to však záležet i na přání Vás farníků a souhlasu pana
faráře.
Jinak chceme nechat prostor schole, která zpívá a zkrášluje
mše svaté svým zpěvem celoročně.
Zdenka Černochová starší
pokračování
Asi tak v půli listopadu mi bylo, uprostřed zkoušek a studijních
povinností, navrhnuto, zda-li bych nechtěla založit v naší farnosti
sbor, který by svým zpěvem zpestřil vánoční svátky. A jelikož těch
aktivit a činností mám opravdu málo (☺), řekla jsem si, proč ne – je
to přece ke Chvále Boží a ne ke zviditelnění a tak mi snad Pán Bůh
požehná a budu vše zvládat. Měla jsem kolem sebe pár lidiček,
kteří, vím, že by mi pomohli a podrželi, a proto jsem do toho šla.
Zprvu, přiznám se, jsem nečekala velkou účast zpěváků.
Nakonec se nás však sešlo celkem 18.
Vytvořili
jsme
tři
hlasové
skupiny
v zastoupení
–
soprán:
paní Marie Hrušková, paní Anna Hrušková, paní Pavla Kajnarová,
paní
Marta
Kuchaříková,
Kočnarová,
alt:
paní
paní
Ivana
Miroslava
Střiteská,
Kuchaříková,
paní
Vlaďka
Zdenka
Černochová, paní Ivana Skýpalová, paní Marie Kundrátová,
Jitka Martínková, Zdenča Černochová, tenor: Zbyněk Bambušek,
Libor Kutálek, Mirek Černoch, Pepík Kundrát, pan Josef Kundrát
z Loučky.
5
Setkávali jsme se jedenkrát či dvakrát za týden. Hrou
na varhany nás doprovázel MUDr. Josef Sehnal. Na zkouškách
nechyběl humor, dobrá nálada, ale také modlitba, která naše
snažení
posilovala.
Tak
pěkná
atmosféra
a prostředí,
ve kterém jsme cvičili je jistě snem nejednoho vedoucího sboru.
Se scholou jsme se domluvili a naplánovali, že sbor bude zpívat
na půlnoční mši svaté. Se snahou, nadšením a pod Božím vedením
si myslím, že se nám hudební doprovod povedl. To je však hoden
posoudit jen ten nahoře.
Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem, kteří měli
odvahu a přišli zpívat. Panu doktorovi patří také velký dík, že při své
zaneprázdněnosti si našel čas nás doprovázet.
Zpěv na půlnoční mši svaté jsme si opravdu vychutnali a plně
odevzdali tomu, který se nám narodil! Moc si vážím toho,
že jsem byla oslovena něco takového zorganizovat, a proto bych
chtěla ještě jednou poděkovat všem zpěvákům a panu doktorovi.
Ráda bych popřála nejen jim, ale také všem ostatním
farníkům do nového roku především zdraví, Boží požehnání, lásku
a ať Vás radost z narozeného Ježíška hřeje u srdce po celý rok!
Karolína Kundrátová
☺☺☺
• Být křesťanem znamená žít celý týden na úrovni neděle.
• Pastýř nesmí zapomínat na to, že nepase pouze ovečky,
ale také telátka.
• Někteří
křesťané
se
penězům
úzkostlivě
vyhýbají
ale za největší zázrak pokládají, když na ně narazí.
6
–
• V době hojnosti pamatuj na dobu hladu – a v době hladu
nezapomeň na Boží zásoby.
• Bůh je milosrdný, ale ani On neváhá odříznout suchou větev.
• Díky Bohu má člověk tu čest seznámit se sám se sebou.
• Věřím v Boha – ne v ty, kdo věří.
• Chcete poznat Krista? Choďte mezi lidi.
(převzato z knihy Aforismy aneb Slovo dalo slovo, Pavel Kosorin)
☺☺☺
Živý Betlém 2008
Rád bych touto cestou poděkoval všem ochotníkům,
kteří svou originalitou a hereckým zapálením ztvárnili postavy,
jež před více než 2000 lety žily. Vždyť co je krásnější na Štědrý den
než navštívit Betlém, vidět Ježíška, Marii, Josefa, pastýře se svými
ovcemi a kozou u ohniště, tři krále se svými sluhy a chudý lid, i když
jen v podání ochotných lidí, kteří se obětují, poruší své vánoční
tradice a tím udělají radost druhým.
Dále bych rád poděkoval všem, kteří přišli shlédnout toto
pásmo a věřte, že jich bylo nečekaně mnoho.
Radost ve tvářích a jiskřičky v očích u Vás kdož jste přišli byl
pro nás, odvažuji si říct za všechny, ten nejkrásnější vánoční dárek.
Ještě jednou moc díky a snad za rok na Štědrý den na návsi
nashledanou.
PepiK
7
Jeden dárek navíc…
…je aktivita z Papežského misijního díla pro děti i dospělé,
kteří se chtějí v adventní i vánoční době zapojit do misijního
programu a následně pak finančně přispět dětem v chudé Africe
na živobytí.
Co to znamená? Děti mohou ve své aktivitě zhotovit v době
adventní, jeden dárek navíc a potom jej mohou darovat ve škole
nebo ve farnosti na jarmark, na kterém se dárky prodávají. Výtěžek
peněz se pak odesílá dětem na misie. Dospělí mohou rovněž
přispět finančně na programy a v rámci svých možností tak, jak by
chtěli koupit nebo darovat dárek někomu blízkému a sami
si ohodnotit hodnotu dárku i příspěvku kolik mohou darovat.
Pěkným příkladem lásky k bližnímu a oceněním jednoho
dárku navíc, byla finanční sbírka do pokladničky při divadelní hře
Živého Betléma v Loučce na Štědrý den. Účastníci i děti při klanění
přispěli Ježíškovi do pokladničky celkem 5 499 Kč. Všem patří
za finanční podporu velký dík.
Velký dík i obdiv, chci však vyslovit i všem organizátorům
i účinkujícím Živého Betléma. Jsou to lidé nenápadní, neobdivující,
ale srdce jim hoří láskou k bližním. Však každý dobře ví, že mozaika
se skládá z malých kamínků, ze kterých pak vznikne velký obraz.
A věřím, že se při této velké i zdařilé akci podařilo oslavit Boží Dítě
v Betlémě, které rozzářilo oči všech návštěvníků Živého Betléma,
kteří se zde sešli. Byl to překrásný dárek pod stromečkem letošních
Vánoc.
Zdenka Černochová starší
8
Informace o sbírkách
Za Misijní kalendáře pro rok 2009 se vybrala finanční částka
2 250 Kč. Prodalo se 15ks kalendářů a sami si můžete spočítat,
kolika dětem jsme pomohli. Darem 100 Kč za kalendář se zachrání
život dítěte v Misiích z největší bídy na půl roku. Dar 200 Kč vystačí
na jeden rok.
Bohu díky těm, kteří se umí s druhými rozdělit.
(zdroj informací čerpán z titulní strany Misijního kalendáře)
• V pokladničce Rádia Proglas byla za poslední 2 měsíce finanční
částka 429 Kč. Pracovníci Proglasu děkují všem dobrovolným
dárcům a přejí hodně štěstí, zdraví v novém roce 2009
a příjemné chvíle při poslechu radia.
• Zároveň jsme obdrželi z Proglasu několik tiskovin z vysílání,
které jsou
vydány
písemně
a
jsou
volně
k rozebrání
u pokladničky radia.
• Sbírka padesátihaléřů pokračuje i v roce 2009.
Za spolupráci děkuje Zdenka Černochová starší
Modlitba siouxských Indiánů
Velký Duchu, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává
život celému světu, vyslyš mne. Předstupuji před tvou tvář
jako jedno z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý,
potřebuji tvou sílu a moudrost.
9
Dej ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí purpurově rudý
západ slunce. Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši
ať slyší tvůj hlas.
Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým jsi
naučil můj lid, učení skryté v každém lístku a každé skále. Toužím
po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych
dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem – nad sebou
samým. Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma rukama
a upřímnýma očima přicházel k tobě, aby můj duch, až život zmizí
jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se stydět.
Arcidiecézní centrum života mládeže Přístav v Rajnochovicích
a občanské sdružení Sarkander
Vás srdečně zvou na
XIII. Tříkrálový ples I. maškarní,
který se uskuteční 10. ledna 2009.
18:30 mše svatá v mateřské školce v Podhradní Lhotě.
Program začne v 19:30 v KD v Podhradní Lhotě.
K tanci a poslechu hraje kapela Vřesovanka.
Vstupné pro hosty bez masek je 100Kč
pro hosty s maskami 70Kč.
10
Římskokatolická farnost Loučka
Vás srdečně zve na
který se koná v SOBOTU 7. ÚNORA 2009
v sále HOSTINCE NA ROZCESTÍ v KUNOVICÍCH
18.00 hodin mše svatá v kapli
Program plesu:
• začátek ve 20.00 hodin
• zajímavá vystoupení – z řad nejen mladých,
ale i starších farníků
• bohatá tombola a občerstvení
K tanci a poslechu hraje skupina
FAŤA-BAND (členem je náš otec Petr)
Vstupné 60 Kč,
místenky nebudou, sál bude otevřen od 19:00,
a proto přijďte včas! ☺
Během ledna Vás navštíví zástupci z řad farníků organizujících ples.
Budete moci si koupit vstupenku a tím podpořit tuto akci.
Pokud budete chtít přispět i věcným darem do tomboly,
můžete jej předat v Kunovicích paní Zdence Černochové
nebo paní Anně Hruškové a v Loučce paní Miroslavě Střiteské.
11
Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2009 se pořádá v celé České republice
Tříkrálová sbírka. Sbírka je dobrovolná a je určena na pomoc
postiženým lidem a lidem v nouzi v naší republice i v zahraničí
a na podporu celého charitativního díla.
Z dobrovolníků
budou
sestaveny
skupiny
koledníků,
kteří budou vybaveni průkazy opravňujícími provádět sbírku.
Finanční
příspěvky
budou
vkládány
do
zapečetěných
pokladniček, jejichž obsah bude následně spočítán na obecním
úřadě.
Charita Valašské Meziříčí děkuje předem všem dárcům
a také lidem, kteří se na organizaci sbírky podílejí. Současně
také přeje všem lidem dobré vůle mnoho zdraví a spokojenosti
v roce 2009.
Anna Hrušková
Sraz bude 10. ledna 2009 v 7:45 u kaple v Kunovicích,
kde bude v 8:00 požehnání pro koledníky.
V Loučce bude sraz 10. ledna 2009 v 8:00 u Kundrátů č. 220
naproti škole a v 8:30 proběhne požehnání pro koledníky v kostele
Dobrého Pastýře.
Veškeré připomínky, články či náměty můžete vložit do krabičky
v kostele k tomu určené.
Elektronicky jej můžete poslat na email:
[email protected]
Těší se tým autorů ☺
12

Podobné dokumenty

Omický zpravodaj září 2015

Omický zpravodaj září 2015 doprovázela cimbálová muzika Omičan. Soubor po mnoha letech ukončil činnost. Asi před 3-mi roky byl však znovu obnoven, opět pod vedením paní Lenky Horké. V současné době máme asi 20 dětských členů...

Více