RD golf hostivar - krb

Transkript

RD golf hostivar - krb
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Odbor : životní prostředí
VÁŠ DOPIS ZN.:
SPISOVÁ
ZNAČKA:
ČJ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
ÚMČ P 15
3455/2014/OŽP/JŠm
Ing. Judita Šmídková
281003308
274864756
[email protected]
Vážený pan
Ing. Tomáš Cedzo
Novostrašnická 3293/13
100 00 Praha 10
14.01.2014
Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší ÚMČ Praha 15
Stavba: změna stavby - výstavba krbu v rodinném domě P31, stavební parcela 521/227, poz.
parcela 521/150 k. ú. Horní Měcholupy
Žadatel: Ing. Tomáš Cedzo, Novostrašnická 3293/13, Praha 10
Orgán ochrany ovzduší ÚMČ Praha 15 vydává podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší ( dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), obecně závazné vyhlášky č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění a ve smyslu § 149
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění následující závazné stanovisko ke
změně stavby spočívající v umístění a montáži krbu Varia 2Lh-4S včetně komínového tělesa
v rodinném domě P31, stavební parcela 521/227, parcela 521/150 k. ú. Horní Měcholupy:
Předmětný krb je zařazen mezi stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevyjmenované
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Upozorňujeme provozovatele, že v krbu může být
spalováno pouze čisté palivové dřevo. Nesmí zde být spalováno dřevo ošetřené lakováním,
napouštěním či jinými chemickými přípravky, jiné druhy paliv a jakýkoliv druh odpadu.
Tento stacionární zdroj znečišťování ovzduší, vyhovuje požadavkům platné legislativy
ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy.
K jeho umístění a realizaci nemáme námitek.
Mgr. Zuzana Venclíková
vedoucí odboru životního prostředí
sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
e-mail: [email protected]
http://www.praha15.cz
tel.: +420-281 003 111
fax: +420-274 864 756
IČO : 00231355
DIČ: CZ00231355

Podobné dokumenty

39052 obchodni zona Hornomecholupska Kaufland HM

39052 obchodni zona Hornomecholupska Kaufland HM a identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán. Toto je vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 4. Z hlediska ochrany vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o...

Více

40857odstraneni RDU Tune DM

40857odstraneni RDU Tune DM jejich další využití není možné. Tyto doklady budou obsahovat název odpadu, katalogové číslo odpadu, množství a identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán. Toto je vyjádření podle § 154 z...

Více

Czech Republic - HECTOR LEONHART OPEN 2016

Czech Republic - HECTOR LEONHART OPEN 2016 Ales BRABENEC (CZE) - Jan KOVARIK (CZE)

Více

Katalog krbu Spartherm

Katalog krbu Spartherm vhodné pro: Varia 1V/1Vh Varia 1V/1Vh S Varia 2L/2R Varia 2L/2R S Varia 2Lh/2Rh

Více

Spartherm teplovodní krbové vložky

Spartherm teplovodní krbové vložky spalovací teplota. Hoření tak vypadá mimořádně čistě a krásně.

Více

PEUGEOT Servis a údržba vozidla Provoz a

PEUGEOT Servis a údržba vozidla Provoz a Accord Car, spol. s r.o. Třída Karla IV. 635

Více