tOp 09 změní prahu 3 Víc, než si myslíte

Transkript

tOp 09 změní prahu 3 Víc, než si myslíte
říjen 2010
www.top09.cz
noviny pro odpovědné pražany
pražský
kurýr p3
Víc, než si
myslíte
www.top09.cz/kuryr
TOP 09
změní Prahu 3
víc, než si
myslíte
Martin Dlouhý
Předseda TOP 09 Praha 3
Kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Praha 3 je městskou částí, která má svou
nezaměnitelnou osobitost. Žižkovu nelze upřít
„genius loci“, což je dáno jeho pestrou sociální
skladbou a architekturou. Jsou zde zátiší malebná
i ohyzdná, sklochromová i prkenná, a vše dohromady dýchá svobodou a romantikou. Žižkov je
i bohémská čtvrť plná nočního života, kaváren,
barů, hotelů, vysokoškolských kolejí. Naproti
tomu část Vinohrad, která patří pod Prahu 3, Vás
uchvátí velkoměstskou noblesností. Spravovat tuto
čtvrť znamená respektovat rozmanitost, mít cit pro
tradici, ale zároveň dobře hospodařit se svěřeným
majetkem. Program TOP 09 pro Prahu 3 vychází
z programu TOP 09 pro Prahu. Program pro Prahu 3 konkretizuje vybrané návrhy pro naši městskou část a zabývá se jejími místními problémy.
Co program TOP 09 obsahuje? V bytové
politice budeme pokračovat v privatizaci stávající-
KANDIDÁTI DO
ZASTUPITELSTVA
PRAHY 3
ho bytového fondu a do privatizace začleníme bez
rozdílu všechny domy. Z výnosů privatizace vybudujeme nové malometrážní obecní byty. Následně
vytvoříme transparentní systém pro přidělování
obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným, a to za přijatelných
finančních podmínek.
Další prioritní oblastí je zabezpečit vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na
hospodárnost. Proto provedeme revizi plánovaných
investičních akcí a vyhodnotíme systém fungování
akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3.
V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov prosadíme vybudování nové čtvrti
s veškerou občanskou vybaveností, která bude přínosem pro všechny obyvatele Prahy 3. Zpracujeme
urbanistickou studii revitalizace spodního Žižkova,
včetně lepší dostupnosti vrchu Vítkova. Prosadíme
a kultivovanost v širokém slova smyslu.
Kultura znamená úroveň. A ta se musí
pěstovat a rozvíjet. Vzpomeňme na hrdost Žižkováků, kterou známe například
z filmů Karla Kachyni. Přál bych si, aby
občané Prahy 3 byli hrdi na svůj obvod
a nestyděli se za své radní. Radnice musí
udělat první velký krok, který zdaleka
nebude posledním. Bude to vykročení
na dlouhou cestu, na niž bych se i já rád
vydal, i když vím, že to nebude žádná
nedělní procházka.
Tomáš Kalousek
č. 1 ve volebním obvodě 1
Jsem kameraman. Moje práce mě naučila dívat se na svět z různých úhlů,
naslouchat a pracovat v týmu. Mým cílem bylo vždy pořídit ostré, nezkreslené, nezamlžené záběry. Ty jsem předal
postprodukci a jejich osud jsem dále
nemohl ovlivnit. Postprodukce je díky
svým možnostem – střih, efekty, triky
– mocná čarodějka a může zcela změnit, co zaznamená kamera a kameraman
za ní. V politice chci využít vše dobré, co
jsem se naučil ve své profesi, a ohlídat si
i „postprodukci”. Zaměřím se na kulturu
Ing. Rostislav Rubík, CSc.
č. 2 ve volebním obvodě 1
Od roku 1958 jsem rodilým Žižkovákem. Původní profesí jsem vysokoškolský pedagog a vedoucí úředník děkanátu
fakulty. Po roce 1991 jsem spoluzakládal
společnost pro řízení a správu informačních toků v organizacích, a poté působil
rozšíření systému parkovacích zón na Jarov a budeme s Magistrátem spolupracovat na zavedení
jednotného parkovacího systému pro celou Prahu.
Parkovací systém musí být pružnější a nemůže vytlačovat živnostníky z Prahy 3.
Budeme chránit životní prostředí v Praze 3. Plánujeme, že vysadíme nové stromy na území Prahy 3 pro snížení prašnosti (což je specifický
problém Prahy) a hluku v ulicích. Chceme prosadit
zvýšení počtu městských strážníků v ulicích Prahy 3. Je třeba zajistit přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren,
v parcích a v okolí škol.
Zajistíme dostatečný rozsah a kapacitu
zdravotní péče a sociálních služeb pro obyvatele
Prahy 3. Podpoříme terénní sociální práci a služby
občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální
či zdravotní situaci. Počítáme se zvýšením kapaci-
jako ředitel její pražské divize. Spolupracoval jsem v několika mezinárodních
organizacích jako konzultant, podílel se
jako poradce i na přípravě návrhu zákona o vlastnických vztazích k bytům
pro MPMR. Mám praktické zkušenosti
v různých právních a správních oblastech, ve správě nemovitostí a s výběrovými řízeními. Rozčarování z pokleslosti politické kultury v posledních letech
mne přimělo ke vstupu do TOP 09. Jako
občana mne dráždí byrokracie a neochota, leckdy arogance úředníků, místo
aby platila ochota sloužit a posloužit.
Na komunální úrovni se proto chci zaměřit na zlepšení vstřícnosti úřadu vůči
obyvatelům Prahy 3 a jejich informovanosti. Za nutnost pro dobrou práci úřadu
považuji odpovědné a odborné vedení
veškerých agend a činností úřadu s rovným přístupem k potřebám každého občana. Pro zlepšení možností komunikace
a spolupráce hodlám prosazovat formu
elektronického referenda k závažným
rozhodnutím, rozšíření a zlepšení přehlednosti webových stránek úřadu, včetně rozšiřování počítačové gramotnosti,
zvláště starších občanů.
ty míst v předškolních zařízeních, a to vybudováním mateřských škol v nevyužívaných prostorách
základních škol. Není řešeno, kam budou chodit
děti ze Zeleného města (již Praha 9), které vyrostlo
v blízkosti Spojovací a má přirozenou spádovost na
Prahu 3. Dále podpoříme projekty spojené s mimoškolní aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní
využívání volného času, organizované sportovní,
vědomostní a umělecké aktivity. V oblasti kultury
je naším cílem transparentní systém rozdělování grantů MČ Praha 3. Podpoříme nové i stávající
umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy
a prezentace mladým umělcům.
To jsou jen některé z plánů TOP 09 na
Praze 3, které naleznete ve volebním programu
(http://www.top09.cz/praha3). Je to na Vás, na občanech, zda nám dáte důvěru a budete hlasovat pro
dlouho očekávanou změnu na Praze 3.
Ing. Světlana Škapová
č. 3 ve volebním obvodě 1
Narodila jsem se v roce 1963 v Děčíně.
Po studiu na střední škole jsem začala žít
v Praze u své tety. Do té doby jsem znala
Žižkov jen ze vzpomínek, neboť mí prarodiče v této části Prahy žili. Po ukončení studia na VŠE se mým domovem staly
Vinohrady, kde žiji společně se svým
manželem a dvěma dcerami. V současné době pracuji v Českém statistickém
úřadě. Před vstupem do TOP 09 jsem
nebyla členkou žádné politické strany.
Mým hlavním cílem v komunální politice
je ochrana životního prostředí. Chci zlepšit
kvalitu ovzduší, především snížit množství
drobných prachových částic. Budu podporovat projekty s cílem vytvořit na Praze 3
více zelených ploch, revitalizovat současnou zeleň a podporovat výsadbu stromů
v ulicích. Chci společně s Vámi rozvíjet
naše město jako kvalitní a příjemné místo pro život, práci a odpočinek.
Ing. Vladislava Hujová
kandidátka na starostku Prahy 3
č. 1 ve volebním obvodě 2
Narodila jsem se v roce 1963 v Ústí nad
Labem. Od roku 1982 žiji v Praze 3.
V roce 1986 jsem úspěšně ukončila
studium na Vysoké škole ekonomické
v Praze, obor ekonomicko-matematické
výpočty.
Před vstupem do TOP 09 jsem nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Praha 3, která je mým domovem již 28 let,
je čtvrtí blízko centra města a zároveň
má dostatečné množství zeleně, což vytváří velmi příznivé podmínky pro život
obyvatel Žižkova i Vinohrad. Proto je
znepokojující současný nesystémový
přístup k řešení komunálního bytového
fondu, jeho privatizaci a chybějící koncepce bytové politiky ze strany současného Zastupitelstva MČ Prahy 3.
p3
Chci prosadit následující cíle:
1. Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme všechny domy. Znalecké
posudky, které určují cenu nemovitosti,
budou zpracovány v jednotné metodice.
Nebudou se již realizovat velké rekonstrukce domů před privatizací.
2. Výnosy z privatizace použijeme ve
prospěch všech obyvatel Prahy 3. Vybudujeme nové malometrážní obecní byty,
které budou určeny pro sociálně znevýhodněné občany Prahy 3.
3. Vytvoříme transparentní systém pro
přidělování obecních bytů seniorům,
handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným. V takto přidělovaných
bytech bude diferencovaně stanoveno
nájemné. Na základě tohoto systému budou přidělovány nové byty a na základě
žádosti nájemníka budou přehodnoceny
nájemní smlouvy tam, kde se nájemník
nechce zúčastnit privatizace.
Mojí hlavní prioritou je, aby byla radnice důvěryhodná a vstřícná ke všem občanům Prahy
Mgr. Jaroslava Suková
č. 3 ve volebním obvodě 2
Narodila jsem se v roce 1964. V roce
1988 jsem úspěšně absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika / péče o nemocné.
Věnuji se profesi fyzioterapeutky a provozuji masážní studio Nefrit. Ve spolupráci s občanským sdružením Osvěta organizuji konzultace a masáže pro seniory
a handicapované spoluobčany Prahy 3.
V rámci svého působení v Zastupitelstvu
MČ Praha 3 bych se ráda věnovala práci
se seniory, kteří nepotřebují jen sociální
péči, ale mají i potřebu být platnými členy naší společnosti a mohou nás všechny
obohatit o své bohaté životní zkušenosti
a moudrost.
Ing. Josef Heller, MBA
č. 1 ve volebním obvodě 3
Narodil jsem se v roce 1943 v Praze.
V roce 1992 jsem se stal ředitelem Nemocnice s poliklinikou Vysočany. V letech 1996–1997 jsem zastával funkci
ekonomického náměstka na ministerstvu
zdravotnictví. Od roku 1997 jsem pracoval ve FN Bulovka jako vedoucí provozního úseku. Od roku 1999 jsem ředitelem
Hospice Štrasburk, prozatím jediného
lůžkového hospice v Praze. V oblasti
zdravotnictví budu prosazovat plnou
dostupnost zdravotní péče jak v oblasti
praktických lékařů, tak ambulantních
specialistů. V oblasti sociální péče mám
cíl dobudovat systém sociální péče pro
všechny občany MČ Praha 3, kteří tyto
služby potřebují. Prosadím rozšíření jak
ústavní, tak domácí sociální péče. V oblasti komunitního plánování prosadím
takový systém péče, který bude plně
uspokojovat požadavky seniorů i občanů
s vážným zdravotním postižením.
pražský kurýr
noviny pro odpovědné pražany / říjen 2010
Roman Žipaj
č. 2 ve volebním obvodě 3
Narodil jsem se v roce 1967 ve Zvoleně, od roku 1992 žiji v Praze. V letech
1985–2008 jsem zastával různé pozice
v ozbrojených silách. Od roku 2008 zastávám funkci asistenta operační skupiny řízení u Hradní stráže. Před vstupem
do TOP 09 jsem nebyl členem žádné
politické strany. V oblasti bezpečnosti
budu prosazovat změny u Městské policie. Mám za cíl změnit postavení strážníků Městské policie, kteří by se měli stát
součástí života každého občana, nejen
v MČ Praha 3, ale v celé Praze. Méně
úředníků v této instituci a více strážníků v ulicích. Občan by měl mít důvěru
ve svého strážníka a cítit se bezpečně.
Strážník Městské policie by měl mít pocit, že je tu pro občana, kterému může
podat pomocnou ruku vždy, když o to
bude žádán. Radnice je tu pro občany,
měla by zabezpečit pomyslný most mezi
občanem a Městskou policií, a to v řešení otázek týkajících se nejen dopravních
přestupků, ale dalších oblastí bezpečnosti (znečišťování veřejného prostranství,
vandalismu, sprejerství a v otázkách šíření drog).
Ladislav Kolář
č. 3 ve volebním obvodě 3
Narodil jsem se v roce 1962 v Českých
Budějovicích, od roku 1989 žiji v Praze 3. Pracuji v oblasti informačních
technologií. Věnuji se poradenství v nejrůznějších oblastech, kde je potřeba řešit
nové požadavky a situace. Před vstupem
do TOP 09 jsem nebyl členem žádné
politické strany. Mám zkušenosti v oblasti řešení postupů řízení, proto se chci
věnovat oblasti řízení městského úřadu.
Je nutno provést inventuru hospodaření městské části (investice, privatizace,
akciové společnosti). Rovněž je nutné
zavést do fungování úřadu běžné ekonomické mechanismy, včetně důsledné
kontroly jeho fungování. Jakýkoli ekonomický rozvojový plán musí být podrobně
popsán a zveřejněn. Je třeba nastavit kvalitní koordinaci všech postupů s Magistrátem hl. m. (doprava, přerozdělování
peněz, požadavek na převzetí výkonné
správy všude tam, kde je to věc Prahy
3). Radnice se má chovat ekonomicky
a slušně ke všem občanům Prahy 3.
Ing. Jan Vokál
č. 1 ve volebním obvodě 4
Celý život žiji na Žižkově. Až do vstupu
do TOP 09 jsem nebyl v žádné politické
straně. Popudem k vstupu do TOP 09 bylo
mé znechucení stávajícími politickými
poměry na všech úrovních od komunální
až po vrcholovou politiku a má snaha aktivně přispět k pozitivní změně. Toto mi
nabídly výchozí principy nově zakládané
strany TOP 09. Jako člen Zastupitelstva
MČ Prahy 3 chci přispět k plnému naplnění teze, že městský úřad je zde pro
občany, nikoliv naopak. Vzhledem ke své
profesi ekonoma se chci zaměřit zejména na transparentní a účelné hospodaření
a skoncování s neprůhlednými majetkovými transakcemi tak, aby nebyl ponechán žádný prostor pro korupci. Dále se
chci zaměřit na hospodaření a fungování
dceřiných obchodních společností Prahy
3. U nich budu prosazovat zákaz odkazování na obchodní tajemství a zveřejňování všech důležitých údajů včetně odměn
pro členy dozorčích a statutárních orgánů
z řad zastupitelů. Rovněž budu prosazovat princip, že v těchto orgánech, stejně
jako v odborných komisích Prahy 3, bude
rozhodujícím kritériem pro členství odbornost, nikoliv politická příslušnost.
Mgr. Simeon Popov
č. 2 ve volebním obvodě 4
Narodil jsem se v roce 1975. V roce 1999
jsem úspěšně absolvoval Právnickou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Ve své profesní praxi jsem v minulosti
působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v odboru veřejné zakázky,
poskytoval jsem právní služby významným obchodním společnostem v oblasti
výstavby dálnic, silnic, administrativních
a obchodních budov, rezidenčních objektů v celé ČR a nyní jsem zaměstnán jako
firemní právník v obchodní společnosti
Siemens. Členem TOP 09 jsem se stal
se záměrem aktivně přispět k pozitivním
změnám ve společnosti. Rád bych v pozici člena zastupitelstva více naslouchal
potřebám obyvatel Prahy 3, zkultivoval
a zracionalizoval budoucí stavební plány
developerů na území Prahy 3, napomohl
vyřešit problematiku privatizace obecních bytů (hlavně co do transparentnosti
procesu), zajistil lepší životní prostředí,
zachování – revitalizaci a rozšíření zeleně
a dohlédl na vyrovnaný rozpočet a smysluplné hospodaření této městské části.
Pražské památky
nás potřebují
víc, než si myslíte
Mgr. Ludmila Štvánová
TOP 09 má ve svém programu tradici,
odpovědnost a prosperitu. Jsem přesvědčena, že v tomto kontextu potřebujeme
kultivovaný, zodpovědný, individuální i komplexní přístup k problematice
ochrany památek a turismu.
Pod pojmem kultivovaný rozumím přistupovat k Praze a jejím památkám v souladu s historickými, současnými i budoucími trendy rozvoje při
zachování toho, co je pro Prahu typické
a co je v souvislosti s turistickým ruchem
nejen důležité, ale i přínosné. Znamená
to jasně a jednoznačně odlišit novou
výstavbu od historického jádra našeho
města, aby nové, případně obnovené objekty byly v souladu s architektonickým
záměrem našich předků.
Pojem individuální představuje důkladně a důsledně se věnovat každému jednotlivému problému a obezřetně rozhodovat o každém jednotlivém objektu,
který spadá do okruhu památkové péče.
Význam pojmu komplexní
v mém programu upozorňuje na to, že
památky a cestovní ruch nejsou izolovanou oblastí. Souvisejí velmi úzce
i s dalšími otázkami života Pražanů a návštěvníků Prahy. Za svůj úkol považuji
nejen řešení otázky chudoby, žebráků
a bezdomovců v historickém centru,
ve spolupráci se sociálním úsekem magistrátu, ale i výchovu budoucí generace
k úctě a péči o kulturní dědictví našeho
města. Hodlám rozšířit a koordinovat
spolupráci s církevními, charitativními
a oborovými neziskovými organizacemi
v oblasti sociální, se vzdělávacími institucemi v oblasti výchovy zejména mladé
a nejmladší generace k úctě k tradicím
a hrdosti na naše tisícileté hlavní město.
Do péče o památky a rozvoj turistického ruchu spadá také můj plán zasadit
se o ustanovení tzv. „tichých“ dnů, což
spočívá ve výrazném omezení soukromé
dopravy o víkendech a svátcích v centru Prahy, zejména po nábřežích, Starém
Městě a na Malé Straně.
Co mám na mysli konkrétně?
Když projíždím či procházím Prahou,
všímám si se smutkem v duši těch takzvaných opuštěných památek. Co to je?
Objekty, jež nejsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, jsou ošuntělé, zanedbané
a přečasto i v zoufalém stavu. Na jejich
údržbu a opravu chybí jak prostředky,
tak – a to zejména – zájem příslušného
orgánu a energie a vytrvalost pro jejich
zařazení zpět do života Pražanů. Příkla-
dem je karlínská Invalidovna, budova
z 2. poloviny 18. století, kterou dala
postavit Marie Terezie pro vysloužilé
vojáky. Je v majetku státu, ale zcela
nevyužitá, chátrá a okolo ní se vytvořila mrtvá zóna. Chci vrátit Invalidovně a jejímu okolí život. Po úpravách
zde například může být dislokované
pracoviště některé z tradičních fakult
Univerzity Karlovy. Žijí a pracují
v podmínkách stísněných a leckdy nedůstojných. Budu vyvíjet tlak na státní
orgány, které objekt vlastní, aby bylo
nalezeno vhodné a užitečné řešení pro
její využití. Dalším příkladem je třeba
kavárna Arco. Kdysi slavné místo, bohémské útočiště Arconautů, jak si říkali pražští němečtí spisovatelé a umělci
v čele s Franzem Kafkou.
Mohla bych pokračovat. Velmi mi třeba leží na srdci osud domu na
rohu Kaprovy a Křížovnické ulice. Ten
do roka nebo dvou zaručeně spadne, pokud se něco nezačne zásadně dít. Je ostudou Starého Města, podobně jako domy
číslo 5 a 7 v Provaznické ulici. A stejně
jako obchody a obchůdky s různými kýči
v samém centru Prahy, na Královské
cestě. Musíme se postarat o to, aby zde
nastaly časy tradičních českých a pražských řemesel a umění. A to jak u domů
ve vlastnictví města nebo městských
částí, tak v rukou soukromých. Nástroje k tomu máme. Zřejmě chybí energie,
nápad, vůle a vytrvalost. Chceme to napravit. Jsem přesvědčena, že i turisti se
budou raději seznamovat s tradicemi
místními než dovozovými. I já ráda poznávám kultury jiných národů a etnik.
Ovšem v jejich zemích či státech.
Finančně a ekonomicky chci
tento program podpořit třemi hlavními
zdroji. Především maximálně využívat
finančních prostředků z evropských
fondů a fondů UNESCO a v neposlední řadě důsledně prověřit a případně
revidovat současné smlouvy o pronájmech pražských památek. To vše
v souladu s programem TOP 09, který
počítá s úsporami ve všech oblastech
veřejného života občanů.
Praha byla od dob, kdy nám
o ní podal zprávu Ibrahim ibn Jákob,
místem kulturní tolerance a vstřícnosti. Odkaz minulosti je zavazující. Mým
cílem je Praha multikulturní, ovšem při
důsledném zachování tradičních evropskokřesťanských hodnot kulturního, historického a etického dědictví Pražanů.
Autorka kandiduje do Zastupitelstva
hl. města Prahy, členka TOP 09 Praha 3
Transparentnost v oblasti
veřejných zakázek
Mgr. Martin Žárský
č. 3 ve volebním obvodě 4
Narodil jsem se na Valašsku, ale od roku
1991 žiji trvale v Praze. Jsem absolventem Filozofické fakulty UK – obor sociální práce. Již od dob studií se profesně
zabývám rolí samosprávy v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů a sociálních služeb. V 90. letech jsem pracoval
na odboru prevence kriminality ministerstva vnitra, kde jsem se zabýval problematikou delikvence dětí a mládeže. Nyní
již téměř deset let vedu odbor sociálních
služeb na ministerstvu práce a sociálních
věcí. Až do mého vstupu do TOP 09 jsem
nebyl členem žádné politické strany. Chci
pracovat tak, abych zajistil trvalou diskusi mezi občany a orgány samosprávy, a to
jak v koncepčních otázkách zajištění například sociálně zdravotní péče, bydlení
či bezpečnosti, ale také v oblasti problémů každodenního života.
Bc. David Vychánek
Jedním z prvořadých volebních sloganů
snad všech politických stran je boj proti
korupci. Z vlastních pracovních zkušeností vím, že radikální změna v oblasti veřejných zakázek je nutná. Veřejné
zakázky musí být nejen transparentní
a průhledné, ale za jejich průběh by měly
být odpovědné osoby, které je budou mít
na starosti. K tomu může sloužit mnoho
nástrojů, například:
1) Všechny veřejné zakázky uveřejnit
na internetových stránkách s dostatečným předstihem.
2) Nerozlišovat tzv. malé zakázky,
u nichž není potřeba vypisovat veřejnou
soutěž.
3) Potencionální uchazeč bude písemně souhlasit s uvedením všech okolností
týkající se podání nabídky, a to včetně
uveřejnění podepsané smlouvy.
4) Při otevírání obálek zveřejní komise u každé nabídky hodnotící kritéria
(např. cena, ale i dodací lhůta).
5) Členové komise a zejména její
předseda budou odpovědni za správný
a zákonný průběh veřejné zakázky.
6) Osoba pověřená veřejnou zakázkou
nebo člen komise, jehož se přímo či nepřímo dotýká veřejná zakázka, musí odstoupit z funkce nebo bude odvolán.
Kombinace alespoň některých výše uvedených a dalších kroků povede k Transparentnosti, Odpovědnosti a Prosperitě
nejen v oblasti veřejných zakázek.
Autor je kandidát do Zastupitelstva MČ
Praha 3