PRODUKT katalog 2012 CZ-GIMA

Transkript

PRODUKT katalog 2012 CZ-GIMA
Kvalita z hlíny
Inovace cihel ...
cihly, broušené cihly, překlady
cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy
CÍTIT SE DOBŘE – OD SKLEPA PO STŘECHU
Cihla
– cihla od firmy GIMA
přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení
Zdi jsou multifunkční konstrukční
součásti, jejich úkol nekončí jen
u ohraničení místnosti.
Vnější zdi přebírají jiné funkce
než vnitřní zdi, nosné zdi jiné
než nenosné zdi.
Pro všechny tyto požadavky
nabízí společnost GIMA správné
řešení. V rámci naší obsáhlé
nabídky výrobků zahrnující
broušené a zdící cihly, sklepní
cihly, roletové skříně a různé
příslušenství Vám nabízíme
přírodní stavební materiál
pro zdravé a bezpečné bydlení.
Ať už soukromý stavebník, zkušený architekt nebo generální dodavatel, všichni mají stejný požadavek: Postavit budovu,
a to solidně, přiměřeně, hospodárně, moderně, z hlediska energetické účinnosti, s odpovědností před společností
nebo také vůči budoucím generacím.
Kdo takto uvažuje, vytváří používáním hliněných cihel nejlepší předpoklady k úspěchu své práce, stará se o přirozené zdravé
prostorové klima a zabezpečuje trvání hodnoty nemovitosti na desetiletí.
Cihly vyrobené firmou GIMA odpovídají normě DIN EN- 771 -1, případně DIN 105, jejich kvalita je stále
prověřována vlastní kontrolou. K tomu navíc probíhá i pravidelná cizí kontrola, kterou provádí společnost
Güteschutz Ziegel Bayern e.V.
2
Cítit se dobře – od sklepa po střechu
Komín
Střešní taška
Masivní cihelná střecha
Hotové cihelné stropy
Keramické a roletové
překlady
Zdící a broušené cihly
Lícové cihly klinker
Zvukově izolační cihly
Sklepní cihly
Cihelný dlažební prvek
Cihlové základové desky
Sklepní biocihly
3
C IHLY
GIMA - TEPELNÁ JISTOTA A OCHRANA
Tepelně izolační cihly TV 7, TV 9 s odpovídající "U-hodnotou" od 0,07/0,09 W/m2k vyhovují standardům pro pasivní domy.
V nabídce jsou i cihly pro nízkoenergetické domy, jejichž použitím získá zákazník velmi výraznou úsporu ve spotřebě neustále
rostoucích cen energií.
Cihly plněné
minerální vatou
4
– Broušené cihly pro rozpočtáře
Maltová vrstva mezi řadami cihel je jen 1 mm tlustá.
Na styčné spáře už není žádná malta zapotřebí,
o držení a těsnost se v tomto případě stará ozubení.
To umožňuje rychlejší stavební postup, což se projeví
potěšitelnými úsporami v době uvádění staveniště
do provozu - co se týče například pronájmu jeřábu,
nákladů na lešení, pracovní doby atd. a snížení
celkových nákladů na hrubou stavbu.
Vzhledem k vynikajícím stavebně fyzikálním
vlastnostem a jak ekologickému, tak ekonomickému
smluvnímu stavebnímu postupu, bychom Vám chtěli
používání celkových systémů THERMOPOR broušené
cihly od firmy GIMA doporučit.
S NÍŽ ENÉ N Á KLADY A VÍCE K VALITY
Na následujících stránkách získáte podrobné
… toto jsou snad nejdůležitější argumenty,
informace k celkové nabídce produktů:
které mluví pro broušené cihly Thermopor.
Jednotlivě je zde však obsaženo mnohem více:
V YŠ Š Í PŘ ESNOST LÍCOVÁ NÍ
- L EHČÍ ZPRACOVÁ NÍ
- R YCHLEJŠ Í STAVEBNÍ POSTUP
- M É NĚ MALTY
- N IŽ Š Í STAVEBNÍ NÁ KLADY
O D S KLEPA PO S TŘ ECHU - G IMA
-
Radost ze stavění, bezpečnosti a kvality bydlení
pro Váš nový domov.
Vyšší přesnost lícování u broušených cihel Thermopor
znamená:
díky přesně broušeným ložným plochám stačí
již tenká vrstva malty (malta pro zdění na tenkou
spáru), která se nanáší pomocí nanášecího válce.
Systémem zazubení (pero a drážka) na styčných
plochách se dají cihly snadněji pokládat. Cihly leží
těsně a pevně na sobě.
5
C IHLY PRO VNITŘ NÍ ZDI ( B ROUŠENÉ)
Kapilární dynamika pálené cihly způsobuje vyrovnání
nepříjemně
vlhko
teploty a vlhkosti vzduchu a tak zajišťuje optimální
klima bydlení.
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu pod 20%
relativní
prostorová
vlhkost
(%)
a ve špičkách přes 88% se v závislosti na teplotě
pod 16°a nad 27°C pociťuje jako neútulná.
příjemně
ještě příjemně
Cihla má stav této nevyváženosti na základě svých
stavebně fyzikálních vlastností vyrovnat. Při vyšší
nepříjemně
sucho
vlhkosti vzduchu přebírá vlhkost, při nižší vlhkosti
vzduchu odvádí nahromaděnou vlhkost a zajišťuje
tak stálé zdravé prostorové klima.
teplota vnitřního vzduchu (°C)
B ROUŠENÉ CIHLY PRO V NITŘ NÍ STĚNU
Plán příčně děrovaných cihel podle přílohy Z 17.1 – 522/483
Položka č.
Rozměry v mm
D
T LOUŠŤKA STĚNY 24,0
Š
Pevnost
Třída
objemové
hmotnosti
Kusů
na
paletě
Váha
s paletou
v kg
V
CM
PL 75
372 240
249
11
0,8
48
855
PL 76
372 240
249
12
1,0
48
1070
PL 14 AKU
372 240
249
18
1,2
32
850
PL 30 AKU
307 240
249
12
1,4
36
950
PL 97
372 175
249
10
0,8
64
860
PL 73 AKU
307 175
249
12
1 ,2
54
870
PL 32 AKU
307 175
249
12
1,4
54
1180
PL 90
372 115
249
15
0,8
96
820
PL 99
497 115
249
10
0,8
72
965
PL 96
372 115
249
12
1,0
80
905
PL 79 AKU
372 115
249
12
1,2
80
1020
T LOUŠŤKA STĚNY 17,5
T LOUŠŤKA STĚNY 11,5
CM
CM
= Cihla s perodrážkou. Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru.
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
6
C IHLY PRO VNITŘ NÍ STĚNU ( V YZDĚNÉ)
VELKÝ CIHLOVÝ BLOK PRO VNITŘNÍ STĚNU (VYZDĚNÉ)
Velký blok - dutá cihla podle normy DIN 105 – 100 (EN 771-1)
Položka č.
Rozměry v mm
D
T LOUŠŤKA STĚNY 24,0
Š
Pevnost
Třída
objemové
hmotnosti
Kusů
na
paletě
Váha
s paletou
v kg
V
CM
SM 75
372 240
238
15
0,8
48
825
SM 76
372 240
238
15
1,0
48/30
1020
SM 14 AKU
372 240
238
20
1,2
32/30
760
SM 30 AKU
307 240
238
20
1,4
36
885
SM 97
372 175
238
15
0,8
64
800
SM 73 AKU
307 175
238
20
1,2
58/54
820
SM 32 AKU
307 175
238
15
1,4
58/54
1180
SM 32a AKU
307 175
238
20
1,6
58/54
1220
497 145
238
10
0,8
54
730
SM 90
372 115
238
13
0,8
96
840
SM 99
497 115
238
10
0,8
72
965
SM 96
372 115
238
12
1,0
96/60
905
SM 79 AKU
372 115
238
12
1,2
84
1020
SM 86 AKU
372 115
238
12
1,4
70
950
SM 89 AKU
247 115
238
20
2,0
72
980
497 100
238
10
0,8
72
645
497
80
238
10
1,0
96
870
372
65
238
15
1,2
132/120
660
T LOUŠŤKA STĚNY 17,5
T LOUŠŤKA STĚNY 14,5
CM
CM
SM 85
T LOUŠŤKA STĚNY 11,5
T LOUŠŤKA STĚNY 10,0
CM
CM
SM 69
T LOUŠŤKA STĚNY
8,0
CM
SM 8
T LOUŠŤKA STĚNY
6,5
SM 72
CM
= Cihla s perodrážkou.
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
7
T ECHNICKÉ Ú DAJE
Vnější stěny z příčně děrovaných cihel
Vnitřní stěny ze zdících cihel
Přímou vzduchovou neprůzvučnost RW u stěn z příčně děrovaných cihel
lze podle DIN 105 nebo DIN771-1 ve spojení s DIN 20000-401 stanovit
do jmenovité tloušťky 24 cm z plošné hmotnosti konstrukce stěny.
Vnitřní a vnější omítkové vrstvy jsou přitom v plošné hmotnosti m´
obsaženy. Pokud jsou takové zdi opatřeny kontaktním zateplovacím
systémem (WDVS), musí být u měření vůči vnějšímu hluku přihlédnuto
k vlivu WDVS. Pro stanovení bočního přenosu musí být použito jedině
i
přímé vzduchové neprůzvučnosti RW masivní konstrukce stěny.
Dodatečně izolované konstrukce Hlz uvedené v tabulce jsou rozlišeny
podle tloušťky zdiva a třídy objemové hmotnosti, jakož i podle druhu
injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se nanáší sádrová omítka
tl. 15 mm. Možné zvenčí nanesené izolační vrstvy se při zjišťování
stavební neprůzvučnosti RW nezohledňují!
Platí stejné okrajové podmínky jako pro dříve uvedené vnější stěny.
Protože se těžké vnitřní stěny zhotovují také v síle stěny >24 cm,
může se při použití děrovaných cihel třídy objemové hmotnosti 1,0
a vyšší počítat přímá vzduchová neprůzvučnost Rw podle plošné
hmotnosti m´. Stěny z příčně děrovaných cihel a stěny z plných cihel
jsou rozděleny podle tloušťky stěny a objemové hmotnosti, jakož i druhu
injektáže ložné spáry. Vychází se z toho, že se oboustranně nanáší
sádrová omítka po 15 mm.
Hodnocená vzduchová neprůzvučnost u zdiva z tepelně
izolačních příčně děrovaných cihel
U zdiva z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel může být existující
zvuková izolace mezi těmi, které se podle údajů očekávají na základě
plošné hmotnosti pro homogenní jednoplášťové stavební konstrukce.
Pro zdivo z tepelně izolačních příčně děrovaných cihel s odlišnými
vlastnostmi se má proto vycházet z osvědčení o zkoušce s uvedenou
hodnocenou přímou vzduchovou neprůzvučností.i RW, Bau, ref. Tyto hodnoty
se zjišťují s přihlédnutím na korekturu ztrátového faktoru
(korektura in-situ).
Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost RW
pro jednoplášťové oboustranně omítnuté cihlové
vnitřní stěny
Tloušťka
stěny
(jmenovitý
rozměr)
v cm
Tloušťka
stěny
(jmenovitý
rozměr)
v cm
Třída
objemové
hmotnosti
běžnou maltou
m’ges
kg/m²
Rw
dB
lehkou maltou
m’ges
kg/m²
Rw
dB
m’ges
kg/m²
lehkou maltou
maltou ke zdění
na tenkou spáru
m’ges
kg/m²
Rw
dB
m’ges
kg/m²
Rw
dB
114
41,4
108
40,7
105
40,2
158
45,7
149
45,0
144
44,5
24,0
205
49,2
193
48,4
186
47,9
11,5
124
42,5
119
41,9
116
41,6
174
47,0
165
46,3
161
46,0
227
50,6
215
49,9
210
49,6
135
43,6
129
43,0
128
42,9
189
48, 2
181
47, 5
179
47, 4
11,5
0,7
0,8
24,0
maltou ke zdění
na tenkou spáru
běžnou maltou
Rw
dB
17,5
Ložná spára s
Ložná spára s
m’ges
kg/m²
17,5
Hodnocená přímá vzduchová neprůzvučnost RW
pro jednoplášťové vnitřní omítnuté
cihlové zdivo.
Třída
objemové
hmotnosti
11,5
Rw
dB
17,5
0,9
24,0
248
51,8
236
51,1
234
51,0
99
39,5
93
38,7
90
38,1
11,5
145
44,6
139
44,0
139
44,0
143
44,4
134
43,5
129
43,0
17,5
205
49,2
196
48,6
196
48,6
24,0
190
48,2
178
47,4
171
46,8
24,0
270
52,9
258
52,3
258
52,3
11,5
109
40,8
104
40,1
101
39,8
11,5
166
46,4
160
45,9
157
45,6
159
45,8
150
45,0
146
44,7
17,5
237
51,2
228
50,6
223
50,3
24,0
212
49,7
200
48,0
195
48,6
24,0
313
54,9
301
54,4
294
54,1
11,5
120
42,0
114
41,3
113
41,2
11,5
186
48,0
181
47,5
180
47,5
174
47,1
166
46,4
164
46,2
17,5
268
52,8
259
52,4
258
52,3
233
51,0
221
50,3
219
50,1
24,0
356
56,7
344
56,2
342
56,1
11,5
17,5
17,5
17,5
0,7
0,8
0,9
24,0
130
43,1
124
42,5
124
42,5
11,5
190
48,2
181
47,6
181
47,6
17,5
24,0
255
52,2
243
51,5
243
51,5
11,5
151
45,1
145
44,6
142
11,5
17,5
1,0
1,0
1,2
1,4
207
49,4
201
49,0
203
49,1
300
54,3
291
53,9
293
54,0
24,0
400
58,2
388
57,8
390
57,9
44,3
11,5
228
50,6
222
50,3
226
50,5
1,6
222
50,3
213
49,7
208
49,4
17,5
331
55,7
322
55,3
328
55,5
24,0
298
54,3
286
53,7
279
53,4
24,0
443
59,6
431
59,2
438
59,4
11,5
171
46,8
166
46,4
165
46,3
11,5
249
51,8
243
51,5
249
51,8
253
52,1
244
51,6
243
51,5
17,5
363
56,9
354
56,6
363
56,9
341
56,1
329
55,6
327
55,5
24,0
486
60,8
474
60,5
486
60,8
17,5
17,5
24,0
8
1,2
1,4
1,8
2,0
T ECHNICKÉ Ú DAJE
O CHRANA PROTI HLUKU
Hodnocení indexu vzduchové neprůzvučnosti R´W,R (dB)*
dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109
objemová
hmotnost
cihly
Plošná hmotnost/ index vzduchové neprůzvučnosti * u tloušťky stěny (cm)
objemová
hmotnost
zdi
druh
malty
2 x 11,5
kg/m² dB
2 x 14,5
kg/m² dB
2 x 17,5
kg/m² dB
2 x 20,0
kg/m² dB
2 x 24,0
kg/m² dB
0,8
820
NM*
-
-
-
-
307
62
-
-
414
65
0,9
910
NM*
229
58
284
61
339
63
-
-
457
66
1,0
1.000
NM*
250
59
310
62
370
64
-
-
500
67
1,2
1.180
NM*
291
61
362
63
433
66
-
-
586
69
1,4
1.360
NM*
333
62
414
65
496
67
-
-
673
71
1,8
1.720
NM*
416
65
519
68
622
70
-
-
846
73
-
-
-
-
-
622
70
716
72
864
74
PFZ s plnícím betonem 2,1
*NM normální omítka
spára ≥ 3cm deska z minerální plsti Typ T vyplněna
struktura omítky: 2x 1,0 cm vápenosádrová jednovrstvá omítka (2x 10 kg/m2)
P OŽADAVKY
Hodnocený index vzduchové neprůzvučnosti R´W,R (dB)*
dvouplášťových dělících příček v domě podle DIN 4109
Minimální požadavky
podle DIN 4109, díl 1 erf. R´W,R (dB)*
Doporučení pro zvýšenou ochranu proti hluku
podle DIN 4109, příloha 2 erf. R´W,R (dB)*
mezibytová příčka
> 53
> 55
schodišťový prostor, předsíňová stěna
> 52
> 55
nástěnný prvek pro oddělení domu
> 57
> 67
vnější stěny
v závislosti na hlučnosti
S TATIKA
Základní hodnoty přípustného tlakového napětí
Druhový typ
Třída tlakové pevnosti
Základní hodnota
0
přípustného tlakového napětí MN/m2
Cihla bez zazubení styčné spáry
0,8/0,16 (LM 21)
0,8/0,18 (LM 36)
8
0,6 LM 21
0,8 LM 36
Plánované příčně děrované cihly
se zazubením styčné spáry
(Cihly pro vnitřní stěny)
6
8
12
20
1,2
1,4
1,8
2,4
Broušené příčně děrované cihly se zazubením styčné spáry
(vnější zeď 0,8/0,18 )
6
1,2
Lehké příčně děrované cihly
(vnější zeď 0,75/0,14 )
6
8
0,4
0,5
9
C IHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (BROUŠENÉ, CELOPLOŠNÁ KRYCÍ MALTA)
TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (BROUŠENÉ S CELOPLOŠNOU MALTOU PRO ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁ RU)
Broušené příčně děrované cihly podle normy DIN 105 (EN 771-1), příp. schválení Z-17.1 - 601, 840
Položka č.
D
T LOUŠŤKA STĚNY 49,0
PL 21
PL 41
PA 41
PL 61
PA 61
TV 9 490
TVA 9 490
247
24 7
123
2 47
123
2 47
123
T LOUŠŤKA STĚNY 44,0
PL 43
PA 33
247
123
T LOUŠŤKA STĚNY 42,5
TV
TV
SL
PL
PE
PA
7 42 5
9 42 5
55
42
42
42
247
247
247
247
307
1 23
T LOUŠŤKA STĚNY 40,0
PL 40
PL 93
PA 93
247
247
1 23
2 47
123
247
247
123
123
247
T LOUŠŤKA STĚNY 30,0
PL
PZ
PL
PA
PL
28
28
68
68
78
= Cihla s perodrážkou.
10
Pevnost
Koeficient
tepelné
vodivosti
Kusů
na
paletě
Váha
s paletou
v kg
Š
broušená 012
broušená 014
půlka 014
broušená 016
půlka 016
broušená s miner. vatou 009
broušená půlka s m. vatou 009
6
6
6
8
8
6
6
0,12
0,14
0,14
0,16
0,16
0,09
0,09
36
36
60
36
60
30
60
740
750
810
865
805
640
620
broušená 016
půlka 123
10
6
0,16
0,12
36
60
735
655
broušená s miner. vatou 007
broušená s miner. vatou 009
009
broušená 012
rohová cihla 012
půlka 012
4
6
6
6
6
6
0,07
0,09
0,09
0,12
0,12
0,12
40
30
36
36
24
60
478
615
590
640
540
570
broušená 016
broušená 012
půlka 123
13
6
6
0,16
0,12
0,12
36
36
60
700
620
490
249
249
2 49
249
249
249
249
249
249
249
broušená s miner. vatou 007
broušená s miner. vatou 009
broušená půlka s m. vatou 009
broušená 009
půlka 009
broušená 012
rohová cihla 014
půlka 012
půlka 014
broušená 016
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
0,07
0,09
0,09
0,09
0,09
0,12
0,14
0,16
48
48
64
48
64
48
40
64
64
48
550
705
375
685
585
670
640
510
510
840
249
249
249
249
249
broušená 012
půlka 183
broušená 016
půlka 123
broušená 016
6
6
8
8
13
0,12
0,12
0,16
0,16
0,16
54
54
54
72
54
610
570
783
535
830
V
CM
490
490
490
490
490
490
490
249
249
2 49
249
249
249
249
CM
440 249
440 249
CM
425
425
425
425
425
425
249
249
2 49
249
249
249
CM
247 400 249
247 400 249
123 400 249
T LOUŠŤKA STĚNY 36,5
TV 7 365
TV 9 365
TVA 9 365
SL 36
PA 09
PL 24
PE 24
PA 11
PA 44
PL 64
Popis
Rozměry v mm
24 7
183
247
123
247
CM
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
CM
300
300
300
300
300
Ke zpracování válečkem nebo sáněmi je dodáváno dostatečné množství malty pro zdění na tenkou spáru.
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
P OTŘ EBA STAVEBNÍCH MATERIÁ LŮ
Tloušťka stěny
v cm
11,5
Rozměry
v mm
Formát
zkrácené
označení
Potřebné množství na 1m2
Cihla1)
Malta2)
kus
litr
Potřebné množství na 1m3
Cihla1)
Malta2)
kus
litr
D
Š
V
240
115
52
1 DF
65
35
544
240
115
71
1 NF
50
30
420
240
115
113
2 DF
32
22-25
279
300
115
238
5 DF
13
15
365
115
238
6 DF
11
15
307
115
238
5 DF
13
10
372
115
238
6 DF
11
10
14,5
300
145
113
SF
27
25
17,5
240
175
113
3 DF
32
35
183
372
175
249
9 DF
11
100 4)
63
372
175
238
9 DF
11
110-120
372
175
238
9 DF
11
18
20,0
240
200
113
SF
32
115
24,0
115
240
71
1 NF
100
70
413
293
115
240
113
2 DF
64
60
270
245
175
240
113
3 DF
44
55
184
210
300
240
113
5 DF
26
45
108
180
365
240
113
6 DF
22
40
92
165
300
240
238
10 DF
13
35
54
140
365
240
238
12 DF
11
30
45
125
490
240
238
16 DF
8
20
32
110
372
240
249
12 DF
11
145 4)
45
372
240
238
12 DF
11
150-160
307
240
238
10 DF
13
20
30,0
93
93
3)
63
63
4)
3)
45
54
80
372
240
238
12 DF
11
20
45
80
145
300
113
SF
53
65
178
210
240
300
113
5 DF
32
60
107
190
240
300
238
10 DF
16
40
53
130
247
300
238
10 DF
16
25
53
80
240
115
113
2 DF
99
93
271
250
240
365
113
6 DF
32
70
88
190
240
365
238
12 DF
16
50
46
140
247
365
113
6 DF
32
55
88
145
247
365
238
12 DF
16
33
44
80
42,5
247
425
238
14 DF
16
37
39
86
49,0
240
115
113
2 DF
132
121
269
246
240
490
238
16 DF
16
60
33
130
247
490
238
16 DF
16
45
33
90
36,5
1)
2)
3)
4)
Číselné údaje ohledně počtu cihel zahrnují bezpečnostní přirážku ve výši 3% na teoretickou hodnotu
Ú daje pro potřebu malty se stanoví v praxi (tj. včetně cca 40% ztráty rozptylem) a platí jako doporučení
Včetně plnicí malty
Plnicí beton při suchém pokládání
Návod na míchání pro tepelně izolační maltu, zvláště co se týče přidávání vody a doby míchání je nutné přesně dodržet.
11
B ROUŠENÁ CIHLA – P Ř ÍSLUŠENSTVÍ
BROUŠENÁ CIHLA NA MALTU KE ZDĚNÍ NA TENKOU SPÁ RU
Výrobek č.
Popis
PL 02
nanášecí válec 36,5 cm
PL 05
nanášecí válec 30 cm
PL 03
nanášecí válec 24 cm
PL 01
malta pro zdění (balení a 25 kg)
PL 04
příložná pomůcka (1 pár)
nanášecí válec
na maltu
pro zdění
na tenkou spáru
BROUŠENÁ CIHLA NA (CELOPLOŠNOU) MALTU PRO ZDĚNÍ
NA TENKOU SPÁ RU
PL 09
nanášecí válec 49 cm (celoplošná malta)
PL 12
nanášecí válec 42,5 cm (celoplošná malta)
PL 06
nanášecí válec 36,5 cm (celoplošná malta)
celoplošná malta pro zdění na tenkou spáru
DM 01
(balení a 15 kg)
PL 04
příložná pomůcka (1 pár)
nanášecí válec
na celoplošnou
maltu pro zdění
na tenkou spáru
Technické změny a omyly vyhrazeny
B ROUŠENÁ CIHLA - Z PRACOVÁ NÍ
Malta pro zdění na tenkou spáru se jednoduše
S rostoucí jistotou zpracování se dá docílit
položí na cihlu pomocí nanášecího válce a nanese
30 – 40% úspory času a úspory cihel až 80%
pomocí točivého pohybu. Tak vznikne milimetr
oproti tradičním způsobům stavění používajícím
tlustá, rovnoměrná vrstva malty. Následně se
cihlové bloky.
přiloží cihla tak, aby lícovala se styčnou stranou.
12
T ECHNICKÉ Ú DAJE
T EPELNÁ
OCHRANA
Hodnota U (W/m2/K) pro vnitřní stěny
omítka
0,8
0,39
0,9
0,42
1,0
0,45
1,2
0,50
1,4
0,58
1,8
0,81
2,0
0,96
PFZ
1,50*
11,5
vápenocementová
sádrová
1,70
1,71
1,76
1,78
1,82
1,84
1,91
1,93
2,03
2,05
2,29
2,32
2,41
2,45
-
14,5
vápenocementová
sádrová
1,50
1,51
1,56
1,58
1,62
1,64
1,71
1,73
1,84
1,86
2,11
2,14
2,24
2,27
-
17,5
vápenocementová
sádrová
1,35
1,36
1,41
1,42
1,46
1,48
1,55
1,57
1,68
1,69
1,96
1,98
2,10
2,12
2,43
2,47
20,0
vápenocementová
sádrová
-
-
-
-
-
-
-
2,34
2,37
24,0
vápenocementová
sádrová
1,09
1,11
1,15
1,16
1,21
1,22
1,44
1,45
1,41
1,42
1,69
1,71
1,84
1,86
2,20
2,23
oboustranná omítka
vápenocementová
sádrová
Třída objemové hmotnosti cihla
Součinitel tepelné vodivosti
vápenocementová omítka 15 mm
sádrová jednovrstvá omítka 10 mm
* po schválení Z-15.2-128
Hodnota U (W/m2/K) pro omítnuté vnější stěny
Vnější stěna s lehkou omítkou
Zvenčí: lehká omítka 20 mm, WLZ 0,31
Uvnitř: 10 mm sádrová nebo vápenosádrová omítka
cihla
tloušťka zdi
Součinitel tepelné vodivosti
0,07
0,09
0,11
0,12
0,14
0,16
Vnější stěna s izolační omítkou
Zvenčí: izolační omítka 50 mm, WLZ 0,07
Uvnitř: 10mm sádrová nebo vápenosádrová omítka
tloušťka zdi
0,12
0,14
0,16
0,18
49,0
52,0
0,14
0,18
0,21
0,23
0,27
0,30
55,0
0,20
0,23
0,25
0,28
42,5
45,5
0,16
0,20
0,24
0,26
0,30
0,34
48,5
0,23
0,25
0,28
0,31
36,5
39,5
0,18
0,23
0,28
0,30
0,35
0,40
42,5
0,25
0,29
0,31
0,34
30,0
33,0
0,22
0,28
0,34
0,36
0,42
0,47
36,0
0,29
0,33
0,36
0,39
Hodnota U (W/m2/K) pro vnější zdi s tepelně izolačním kontaktním systémem
Třída objemové hmotnosti cihla
Součinitel tepelné vodivosti
Vnější: WDV-Systém 80 mm, WLZ 0,004
Vnější: WDV-Systém 120 mm, WLZ 0,004
0,8
0,16
0,9
0,42
1,0
0,45
1,2
0,50
PFZ
1,50
0,8
0,16
0,9
0,42
1,0
0,45
1,2
0,50
SMZ
1,50
30,0
40,0
0,25
0,34
-
-
-
44,0
0,20
0,26
-
-
-
24,0
34,0
-
0,36
0,37
0,37
0,42
38,0
-
0,26
0,27
0,27
0 3, 0
20,0
30,0
-
-
-
-
0,43
34,0
-
-
-
-
0,30
17,5
27,5
-
-
-
-
0,43
31,5
-
-
-
-
0,30
13
C IHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNY (VYZDĚNÉ)
TEPELNĚ IZOLAČNÍ CIHLY PRO VNĚJŠÍ STĚNU (VYZDĚNÉ)
Velký blok z příčně děrovaných cihel podle DIN 105, díl1 a 2 (EN 771), příp. schválení Z-17.1 - 697, 808
Položka č.
Rozměry v mm
D
T LOUŠŤKA STĚNY 49,0
SM
SA
SM
SM
21
41
41
61
SM 43
SM 33
SA 33
SM 17
SA 42
40
93
93
93
SM
SE
SA
SM
64
64
64
25
48
68
68
23 AKU
23a AKU
78
14
Váha
s paletou
v kg
012
půlka 014
014
016
6
8
6
10
0,12
0,14
0,14
0,16
36
80
36
36
720
805
830
830
0,18
0,21
Schválení Z-17.1-808/919/697
440
440
440
238
238
238
016
012
012
15
6
6
0,16
0,12
0,12
36
36
60
710
650
651
425
425
238
238
014
půlka 012
8
6
0,14
0,12
36
60
660
670
36
36
36
60
680
595
595
465
48
48
56
48
840
840
510
925
51
54
58
45
36
45
525
770
400
810
795
650
Schválení Z - 1 7 . 1 - 8 0 8 / 6 9 7 / 8 6 4 / 4 2 0 / 91 9
400
400
400
400
238
238
238
238
016
012
rohová cihla
půlka 012
13
6
6
6
0,16
0,12
0,12
0,12
365
365
365
365
238
238
238
238
016
rohová cihla
půlka 012
12
6
6
15
0,16
0,16
0,16
0,16
300
300
300
300
300
300
238
238
238
238
238
238
půlka 183
016
půlka 123
012
014
8
10
8
20
20
21
0,18
0 21
0,14
0,16
0,16
0,18
0,18
0,21
0,21
0,16
0,18
0,21
CM
183
247
123
247
247
247
= Cihla s perodrážkou.
238
238
238
238
Kusů
na
paletě
CM
247
247
123
247
T LOUŠŤKA STĚNY 30,0
SZ
SM
SA
SM
SM
SM
CM
247
247
247
123
T LOUŠŤKA STĚNY 36,5
490
490
490
490
Koeficient tepelné vodivosti
lehká
lehká
normální
malta
malta
malta
LM 21
LM36
NM
CM
247
123
T LOUŠŤKA STĚNY 40 ,0
SM
SM
SE
SA
CM
247
247
123
T LOUŠŤKA STĚNY 42,5
V
Pevnost
CM
247
123
247
247
T LOUŠŤKA STĚNY 44,0
Š
Popis
021
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
D OPLŇ KOVÁ CIHLA
C IHLY NA OBEZDĚNÍ STROPU
Položka č.
Rozměry v mm
D
Š
Pevnost
Ttřída
objemové
hmotnosti
Kusů
na
paletě
V
DZ 16
372 115 150
12
0,8
80
DZ 18
372 115 170
12
0,8
80
DZ 20
372 115 190
12
0,8
80
DZ 21
372 115 200
1I 2
0,8
80
C IHLA NÁ ZEV VĚNCOVKY U – VĚNCOVKY WU
Položka č.
Rozměry v mm
D
Š
Typ
Kusů
na
paletě
V
U 17
240 175 240
U
13 5
U 24
240 240 240
U
105
U 30
240 300 240
U
75
U 36
240 365 240
U
60
U 42
240 425 240
U
40
W 30
240 300 240
WU
75
W 36
240 365 240
WU
60
W 42
240 420 240
WU
60
C IHLA - PRO NAVÍJEČ PÁ SKU OD ŽALUZIÍ
Položka č.
Rozměry v mm
D
0 98
Š
Hmotnost
v kg/kus
Kusů
na
paletě
7
160
V
115 238 238
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
15
K ERAMICKÉ PŘ EKLADY
C IHLOVÉ PŘ EKLADY
P Ř EKLADY 238 mm - NOSNÉ
Rozměry v mm
Označení výrobku
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
-
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
Š
D
V
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238
Hmotnost
v kg/ks
Počet
ks/paleta
35
44
53
62
71
79
90
99
108
117
125
24
24
24
24
24
12
12
12
12
12
12
Hmotnost
v kg/paleta
912
1140
1368
1596
1824
1026
1140
1193
1301
1409
1505
Ložení na kamion cca - 620 bm
P Ř EKLADY 115 mm - NENOSNÉ
Rozměry v mm
Označení výrobku
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
115
115
115
115
115
115
115
115
115
-
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
Š
D
V
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
70 70 70 70 70 70 70 70 70 Hmotnost
v kg/ks
Počet
ks/paleta
14,0
17,5
21,0
24,5
28,0
31,5
35,0
38,5
42,0
48
48
48
48
48
48
32
32
24
Hmotnost
v kg/paleta
710
888
1070
1250
1420
1598
1200
1310
1070
Ložení na kamion cca - 1500 bm
P Ř EKLADY 145 mm - PLOCHÉ, NENOSNÉ
Rozměry v mm
Označení výrobku
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
překlad
145
145
145
145
145
145
145
145
145
-
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
Š
D
V
145
145
145
145
145
145
145
145
145
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
70 70 70 70 70 70 70 70 70 Hmotnost
v kg/ks
Počet
ks/paleta
18,0
21,0
22,7
27,5
36,0
41,5
45,0
50,0
55,0
Ložení na kamion cca - 1350 bm
Ložení na paletách 96 x 72 cm. Od délky překladu 150 cm musí být 2 palety na podklad.
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
16
42
42
42
42
42
35
28
28
21
Hmotnost
v kg/paleta
756
950
1150
1330
1512
1450
1260
1400
1150
C IHLOVÉ R OLETOVÉ PŘ EKLADY PODLE E N EV
Optimální detaily ohledně tepelných mostů k DIN 4108, příloha 2
Podle nařízení o úsporách energie (EnEV) se zohledňují tepelné ztráty roletového překladu jen v případě, pokud je ještě
v zabudovaném stavu. Zcela zabudovaný roletový překlad se počítá k detailům tepelných mostů.
Tepelné ztráty jednotlivostí tepelných mostů se hodnotí pomocí koeficientu tepelných mostů (Psi). Pokud není hodnota
vyšší než tepelná ztráta uvedená v příloze 2 – Vzory detailů, shoduje se zabudovaný díl s danou přílohou.
Síly zdi v cm / výška překladů 30 cm
roletový překlad - Typ
28,0
ROKA-L ITH -RG-C LASSIC
30,0
34,5
36,5
42,5
49,0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(s pásovým průchodem)
s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční
díly a izolace uložení
ROKA-L ITH -RG-C LASSIC plněná perlitem
s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční
díly a izolace uložení
ROKA-L ITH -S HADOW
s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční
díly a izolace uložení
ROKA-L ITH -S HADOW plněná perlitem
s tepelně izolačním klínem z Neoporu, tepelně izolační boční
díly a izolace uložení
ROKA-L ITH „N EOLINE “
Pro okenní prvky s roletovým prostorem 16,5 cm nebo dveřní
prvky s roletovým prostorem 21,0 cm. Všechny cihlové dutiny
jsou vyplněny perlitem, minerální vlnou nebo Neoporem,
včetně vodítka popruhu ESM nebo EVS
ROKA-L ITH -S HADOW „N EOLINE “
Šířka šachty 130 mm pro lamely 80´ do výše balení 25 cm
ROKA-R UBO -Z-E XCLUSIV
pro rohový nebo stlačený oblouk ( < 1,75 m) se zárukou
otevírání oken do úhlu 90°
x
x
x
x
Technické změny a omyly vyhrazeny.
17
F ASÁ DA / O BKLAD TERASY / V NITŘ NÍ VÝ STAVBA
LÍCOVÁ CIHLA KLINKER
zvláštní prospektový materiál, na vyžádání
Cihlová fasáda společnosti GIMA je co se týče délky životnosti
a stálé krásy nepřekonatelná. Již před staletími se stavěly
fasády z cihel, které i přesto, že čelí vlivům prostředí, jsou
dodnes nádherné a půvabné a přitom technicky zcela
neporušené. Z dnešního pohledu to znamená, že fasádní cihla
je stavební materiál, který díky svým pozitivním vlastnostem postačuje duchu
doby a z hospodárného hlediska je daleko před ostatními fasádami.
DLAŽDICE
zvláštní prospektový materiál, na vyžádání
Při výrobě se nepoužívají pouze tuzemské přírodní suroviny,
které na základě svého organického složení odolávají i nejnáročnějším klimatickým nárokům. Dlaždice GIMA odpovídají
platným normám DIN a jsou odolné proti kyselinám, oleji
a alkáliím, absolutně mrazuvzdorné, odolné proti posypové soli,
vysokému tlaku, otěru, jisté pro chůzi a proti uklouznutí a po výstavbě
podkladu vhodné pro lehký, středně těžký a těžký provoz.
CIHLOVÉ ZÁ KLADOVÉ DESKY
zvláštní prospektový materiál, na vyžádání
Cihlové základové desky GIMA, vypálené z přírodní hlíny
přetrvají generace. Na základě svých vynikajících vlastností
jsou mnohostranně použitelné. Další kvalitní výrobek
od firmy GIMA, necitlivé na vlivy počasí a absolutně mrazuvzdorné. Různé formy a barvy poskytují nesrovnatelný cihlový
podklad.
SKLEPNÍ BIOCIHLA
zvláštní prospektový materiál, na vyžádání
Sklepní cihla GIMA je ideální podlahová krytina pro biosklep
ve vlastním domě. Biosklep se hodí výborně pro uskladnění
ovoce, zeleniny, brambor a je nutností pro každého znalce
vína. Tato plná cihla, která se sama vyrovnává danému klimatu,
z vypálené hlíny, se dá doporučit obzvlášť z ekologického hlediska.
CIHLY „CAVINO“ URČENÉ PRO REGÁ LY NA VÍNO zvláštní prospektový materiál, na vyžádání
Vnější rozměry
v cm
D
Š
V
37
24
25
Otvor O
10
Ostatní rozměry (cm)
Hmotnost
kg/ks
drážka
uložení
vedení
litrových lahví
Kusů
na
paletě
2,2
48
6ks
16,8
Vyhrazujeme si právo obsah palet krátkodobě měnit. Technické změny a omyly jsou rovněž vyhrazeny.
18
P OZNÁ MKY
Cihly, broušené cihly
Tepelně izolační cihly
Cihly plněné minerální vatou
Akustické cihly
Doplňkové cihly
Keramické překlady
Roletové překlady
Doplňky a příslušenství
Komíny a tašky
Klinkery
P.B.C.-Praha, s.r.o.
tel: +420 323 671 820
fax:+420 352 669 715
http://www.pbc-praha.cz
email: [email protected]

Podobné dokumenty

Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně

Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně socioekonomického dění pro informaci a analytické potřeby členských firem SOCR a jejich manažerů, jakož i pro využití v součinnosti SOCR se spolupracujícími organizacemi. V návaznosti na internacio...

Více

Brožura METAL EVOLUTION

Brožura METAL EVOLUTION Zemědělské stavby Skladovací objekty Nákupní a komerční budovy, autosalony Centra volného času, sportu a kultury Modulové systémy pro uplatnění v oblasti bydlení, rekreace i občanské vybavenosti

Více

1 Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně

1 Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně Postavení České republiky, jejího obchodu a cestovního ruchu vyplývá z jednotlivých ukazatelů ekonomické a sociální úrovně a z daného vývoje vnitřního trhu obchodu a služeb cestovního ruchu. Působe...

Více

Indikatory obchodu 2010

Indikatory obchodu 2010 Postavení České republiky, jejího obchodu a cestovního ruchu vyplývá z jednotlivých ukazatelů ekonomické a sociální úrovně a z daného vývoje vnitřního trhu, obchodu a služeb cestovního ruchu. Působ...

Více

technologie staveb podle materiálu_nm

technologie staveb podle materiálu_nm trvanlivost)  lze s ním vytvořit konstrukce libovolných tvarů

Více

Spektrum výrobků

Spektrum výrobků Magnetron zušlechťují sklo na požadované funkční jednotky.

Více

BERNARDO – Vrtačky – Katalog 2013 CZ

BERNARDO – Vrtačky – Katalog 2013 CZ 285 x 285 mm / 14 mm 200 x 190 mm 0,55 kW /230 V nebo 400 V 0,80 kW /230 V nebo 400 V 400 x 590 x 980 mm 45 kg 01-1116 (230 V) 01-1117 (400 V)

Více

Projekt pracoviště Lány 2013 - pracoviště Lány – SVČ Lužánky

Projekt pracoviště Lány 2013 - pracoviště Lány – SVČ Lužánky jako kanceláře a kuchyňku sloužící jako zázemí pro pracovníky. Budova je v současné době plně vytížena, denně nabízíme činnost od 8.00 do 20.00 hod. V době provozu pracoviště Lány mohou naši klient...

Více

květen 2006

květen 2006 řízení PK. To se mu však nezdařilo a v režimu negativní zatáčky dopadl na zem. Záchranný padák se mu již nepodařilo použít, protože nenahmátl rychle uvolňovač ZP tam, kde byl zvyklý.

Více

Vzdušný prostor ČR

Vzdušný prostor ČR viditelnosti, což znamená, že je přímá viditelnost země a pokrytí oblačností pod SLZ menší než 4/8.

Více