zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
NtĚsTsKÝÚŘAD RAKovNiK
odboř výí'Ýby i inYeíic
HusoYonánl 27. Rakovnik
T e l e t ú í ř ' : 3 | 32 5 9 1 1 l
F.x:313 517302,$s*.nur
o.cz
(N'llrx'\'121
7lr20lI )
tt .r120ll
:--
lrlr
:a
ROZHoDNUTÍ
ÚZE]uNiRozHoDNUŤi o z^lřNř \\UŽlTi ÚzElui
veřejnouvyhIáškou
pod|c! l] odí l pisD,
]věískýiiad R:kovnik odboÍlýíavb]'ainvs'ic jrko ý]Y.bni úiadpřis|LLšj!
0 ákoMd L3]]]006sb'.o úz. nin páDoýálit ýa\gbn''nÍádu(slaIebfiákoí). ý9 Z|ůli pozd|išil]l
|iedpisů(di]hjen \lav.bn' zákon ), 1 úz.Dnlíni'!|i Dosoudi|podL.! 3] až 9l íNebn'ho zákoDr
ádoí o \l.dlni fuáodnutio 2nrĚné
Ý]LŽj1iúZemi
ktcroudne2] 9']00s pÓd.l
ProúčeIza.sléni'
I n g ' c u n n i r c r i b o s s k i n r r ' ] 5 ' 3 ' 1 9 5 72' 7 0 3 5 N o Ý ! . D l ú r 7
(dÁ|e']ei'ldalel.)' ! ni zák|adé
loholoposoUz.li]
\lťdávípodlc!30]92ýmcbnihoztifuna]!|0\lhLašklč,j0j/]006sb'.opodlobnějnúpra!ě
územDi]jo
iizeni.\eÉjnoprórtri
nnIouv]a i'7.nl jhoopalřfll
I'
II,
roZb0douli
o změn!
t J užili
ú,cmí
Zalesněnív katastrá|nímúzení P€ t řoÝice, Šanov,senec' Hvozd a Pav|íkov
(dáLején'ú!é|.)na pozen u prÍ!' .' 36], ]69/j' ]7] ! kalrí.á|nimúzeDi|hozd. pr.c'. 2|0]/|l v
^''',3'4.'
kakí Lnijnúa'ni |rv]ikoÝ.Parc'. : ! ' .
J"J;|
U/
|e''i.íU|i\on'|"
parc.a. 103/.1.
127/1.ll3/i. lj0/1. ]5015']9l/] vkat6Íí]nínúzčDisen.. u |{akovnika.parc,
č'606/1.
ó0ó/], 733]2ó! k.kí |nifuúzcni
III. slinÚÝinÚdmink]pronoYé
wužilipozcnlků'
l
Nlv 'ovináznlěna\)'uŽniúzemibudevsouladusglan.kotrpliIohouÍozhodíuti,ketáobsahule
výkresýui$néhoýavuú7Jmivn'éinkukleíÍáLnijnap]'s!aa.cnínhÍanicio!ě!'uŽi\aného
ú8mia Způsobujeho
nového
\]'užíríni'
]
Novér1u'jtúzďnibudeProvedďDPod]ČPicdlo'ftré]joplojcktuzrhsněDí.7{']cované]lo:
respÍojek staií BoIedaY.s,Í,o'samc|mÚ l]13.1500l Rlandý!nadLabeD
staÍáBo|edN.
]. BudoUdodrŽ.nJ.podnínkyuled€néverÍídřeni.hI
v'Ádiq
Č E Z D n t i b u . c a s , č d r e l 9 j 2 o 0 $P o d i j ' l o 0 3 ] l 0 ] 7 . 1 3 ] 9 ] 1 '
3. Budoudodrien!podDínky uled.nóYe\jódřlnich:
v)jÁdi.triTdefo|jca()] uedne]0 1 ]003 p.d či' 5]767103lcKL/NJ00
Pn Provádětr'íx\ebDichnebo iinýdl pm.i]e írlebnik neboji Do\čl.|! subckl poviner úiDn
kohÍoŽeijfubopo!ko^ii sEK' ajc ýozu'něD5 tiD '.
n.zb)bléopďřťni.ab]'nedoš|o
a/Silr:!].kÍo|i.kýů konutrika.isPočinoni|.Lefotri.9o: cze.h ReP(b]i.'ts'jsou souiíýi Ycicj|'é
o.|ťa|tré
komdjkičii silr.jsou zajišb\án] !e \.i. r.m záiDu ' !jsou dYáněnypráYnimipÍgdpis}
páJnoPodTnIihokoňulikúl'hoved.tr'čini l jDpoíntríc]j|.ajliboYedeni'
b] Pii . |troí.dl \ bli7koíi\edčnisLKje p.\ ífn rcsP.kloYrlo.|řannápásna podčmliho\cdqlisi'ó
ehktroni.kýclrkonl ikrci (dál9 PvsEK] a nMčnliho vťdql' siti dčkton1ckjchkonunikaci(dáLe
n.bo soubÉh(
\vsEK) bk. 'b} nedojlokpolko,giiiébo dnezeíi piisn|puk\edeni Přj kiižČnj.
\lbrv.|i Ý phúrúl
7.lrnich pracis PvsEK dod.ŽicSN 7] 6005PfoýoÍováúÍ$a \cdcnilčc|lri.kého
zlini' csn. ]]] 2| 60 '.PÍ.dpistpjo o.|ťonj sd!]o\..i.h \cd.ni l aiizeDi pičdIeb.Zp..D)'úiVIjvy
\odiš.'.'
rojlá7.Dldl Yelg|i VN' vvN l zvN.'a csf* ]j ]000.'.5]..LJ7.|nlějriao.]ÍrnDé
c)Př9dZaFiÚinzlntricLrpÍa.i7i]istí\lzlačerinas]PvsEKnatÍén|podL.obJrŽ.úpolohopÝ1é
kl.iibudou ía\ebn' prác.
doklnetrl]c. s lr'zMienou tasol' PVSEK prok'ale|něýááňi pÍa.oYtri|.].
pro\ídĚl(Náiizc v|álLJ. j9]/]j006 sb.'požjdavk).
|a bezPčďrý a oc|nnu zd.ali př] pnici nt
ýa\.nišli.h
l 'j b o d b l ' p i i | o h a č ][ .a p| | . ] | . J . - i )
je po\j'Ei PÍoýéíprúz|.trD]
lcc]ltri.ké
inl.oínktuq- !nějšichi
d/ V piipadi PÍo\ádó|ipÍ!.i ý oll']ekfu
\'n.ni.]j veddl sil'.]ekto|i.kých ko'ntnikrci D3 oni|ce jpod ni (NitizcDi Yládl 59|1]006sb.
poádi\k) f. b.zpcdlNl! ochlatrIzdjaY'lrřipjá. míaYeništích.\]bodb 5 pii|oh.i j'kap.xrl||] )
c1 UpozoD' pra.ol ]ik1. kleřj bLdoupIovidá zenln' pjn.e ua ýáý!nišIi'ab].Y připadépolieb).ziis.Li
U]ožeDi
l'VsEK pÍiónj"fui
so'dani UpozoÍnijc lakéM |nožno!od.]\lku +/ ]0 ďn mezi
h|oubko!é
poloholjD]úda]i
PvsEK a
!e Úkeso\t dokumnl]ci DákF (pozonri,ab} \€
skule.nýmU|ožénim
!Zdáhtro{L n.néné |.5 n od krarIkh v.ddl' r:vzfie|é tasy PvsEK |épouŽiýa]iádn..h
p.oíi.dkůnebonshodnéhonliiad''l b] PlipÍo\ádé|i|)ru.ivtěchlomEtch dbaLi
'nč.hltrizaÉnich
fl Pn ,jjííli ásadliho Íozpo'uDE7i údai \ [ojektoYedo[Um.|la!iá skul!Ěnoqizmlavi přác. ! ýic
oztránrianěýMi.i spohi|o$] T.lefonica()2 cz.ú Repub|ic.xs,'Pověii|éhdÓchÍ.nous'tš Pct
Náp*lck( lel' 60]365 76l). (dá]. j.D Pos) . \'DrováděnjcbpÚcelh j! opÍti\n!ípo| .o\al a7 po
pqednini s schlilcni d.|šihopoíupu'ýanoťeí.ho
Pos
g/ Pi pro!ádéDi
zťfrij.h pÍa.j\ b]i7ko*iPvsEK posupu].tak.ab!'nedo!|oke ZDĚnéhIoUbkJÚ|ozŮli
uspoiádánikomLDj|ainisiG' odkr!|élgdéíijc poI iN abczpc.il l)mtjpo:kozční.
ígboproío.o!ého
|a sLoup.pddjepoýingn
[] v'nnlelh ' [de ú|ožn)'kabe]
\}JUpÚ! z! zŮné do budo]'r'ro,traděče.
pú.c vblizkoýi
pÍá!e
PvsEK
v-i'kopo!é
vyko|á!atze'nni
vélmjopatílÓkvú|jubýVajj.jňu
kq1inád
je
polinDen
prováděl
Ýlakolé vzdále.oýi'.by i.do!]o kí!rušetrircjichýabiliiy
s]oupúNvsEK
(Naiizenivlády.' 59l/]006sb,'s]bodb |''ptiLoha.,] káp |v čl.j a 4')
1]DojdeLipiiPÍo!áděni z.nrnilh pm.i kodk]li PvsEK.jc povi|leiqzY{ Pos ke kontok \€ d e|i
předak!-dnr Ážpo nínédnóko'Íro|c]coprívíéipÚvéŠához.
j] Pofiociá zaiiz.ni ( pilliky' konťolniDjěřj.iobjČkq'oznrčnik-v'
nadLožni
|anr'u.i]ňoýa.iso!ýd]..
jsou
podpěry íoáry. ířešrik}. konzo]! ípod') klcré
soÚ.ásli ýcdc|'. |g'i opráUá' rni doÉEnĚ
ani pře'nnlěnl
uu;iulk jii!m úĎc|íij.'bková aiiz.Dj nesni b!.tdolčďla
neboí.Vcbnj mšhui7lcido dob!. než
k)TÉsUPvsEKnrimo rozolku ne|iopÍílrénpi.]iždéivozidLy
bude\edeniábezpe.enoprÓli ňecha|lick!nupoškoZeniZpúsobne.hanickéoc|ť]n}Úas! PvsEKjé
D i P'lÍ' l:
\. o\:|Ú n;\ ódU '.bo [a
po\incn lcspoklÓval lÍku \€detri nadzcnri
l
/á '' 'o
'
.ol \\'
\]
DNa ÍaÝ PvsEK (v.úlú olhrMnóho pisma) neni opráYněinéiit indqu leléDu.!)'s'jvgt !\'|ó
p o r o s N a n j n ' ě t r i t . o z ý h a k o D í n k c i z ] ) e l | á l ý d l p L o ú ( | . c i k o n n ] n i ok !aicni'.tpř zad ú . i )
n'\'Irnipuhčnie sklado\! p|odl}j. polinenzřizo\atťlakové
lzdÁ|!íoýioJ NvsEK. ab! Ý Přir:ikonu
prdr lěchlopIoíoráchn.mohl]osob).Íjfu.ha|]zace |řjhj'žtkrtdc|i Ia v,dáL.noj mcnšinežl rn
(!t275.CSNlt2t 00)
|)Je polined obrálil se na Pos l|.úbóbl í!vb].,a b vc všcchpiipadech|d)bJ.jtrld iáúo. |Ěchlo
podn'í'ekoclr']D}Doh|odojnke slietuíar b} se sEK'
o) J! po\inenkrŽé zjištěné'
ncbo způsobeŇpÓškozďlí.PiíFd|i od.]zqli \.deni sEK nepÍod|e|ě
oznánn Porucho\és]uŽb; spolE.nÓíi Té|é|Ó|icao] cz.cr Rlpubli.'.s'
nx reh|onDiDči|e
s001st03l
l l l . \ ! d r \ r r o T h o J n uor n / m i r L i ,h u i r . r o i L ui t ' n ' :
skvebtrjúiadvYhoYě]
lěDÍotráDnká :
Nínjlká'nLp]atrěný)!Č\].ádi.|jTe]9|oíicao]zednej0,12003podii5]767/03rcKL'M00'
Ná'nitkí'nb)]o1) lr\ěio pod'hinko(č,] tolroromzhodn!li'
|\ánilkán upIJ0lěný'n
\E ý\]Ádi!nicEz DistibUle ] s 7. dne l9 j.]003 pod.j. To/03/l0]7.]3]9]L
\liril|ám b}|or]ho!ěnopodminko!! ] tohotoÍoáodnúi
Ú.aíni.i iizdlí na něŽs. v'ah'Ú! IozhodnLlispÍáÝ1iho
o€ á tru]
l n ! ' G 0 n a . G m b o t r s kM
i .Í 1 5 3 ' ] 9 j ] ' ] ] 0 3 5N o r i D Y f u 7
Dne ]2'9:003 podalž9d3t.lŽáJoslo \)díni fuáodnutio změDělUzi!iúzciji PÍo!iše u!edenýúččL
PÍoloŽeŽidoí neb}|aúpl|ía řbl|g do|o'.i! \šc]nipodk|adya íano\iskr'poli.bíÝmiprc jeji řádné
polotrzd'i. b\] žjd.19Ldne ]j'l0']003 Pod čj v!! ,107j/]003'T)\'!^'n kdop]jjěniŽádoýi o
pÍ.dépsaDé
|íkžilo{ atj.|i b,]o piéÍuleno'
zádo! b)la JopLněnadne 1] |o]oo3 pod rJ' výí,,].l33/]oo3'Poté$rcbniúřad oznájnj|zaháieni
úzcň|ibo tjzdli dolčenýDorgr|ú'n.úóaý]ikůniizcni á ýEiejmýj, Kpmiednáni Žádoýi soGasně
Daijdj]vďcjŇ úýDjJ.dná|j|3 den]l l l 2003.ojehoŽÝ)'s|edku
lryl seps'nprolok.I K Ýše u\.dgDému
rozhodnuIib)lo dnc ]0'92009 pod č.] Výí]3l6]]009/Ty poJífu oJ\o|ániIng' Luboš.DjLipp.ígn
náI'15']]930's]abc.čp9j. ]701L s|abťg'
Krajský úiad séedočeského
kÍajePod sZ l63j]]/2009/KUsK REG/GÍ ze dne 2''2.2010 V}'dal
Íozhodnuli.
ktc.í) zi(Lši].ozhod|Uti.jvÝí1075/]003/Ty2e dne21]l']003 r \ěc ý !Ía.j k novénn'
p$]e'lnáIiýa!.bíinu úiaduV noléDjplqedDáni íavebniúÍad
iádnĚ\'!mezi|okruhúi6tnikúřizéni'
oznámi]a dotučj]]i'nzahájéniúzemniho
řizeni o Dě'ló r''vuŽiliú7!mipÍo ú.cl ZJl*něDi posoudi|
spisovýMl.Íiál vc vájen ých \olvisloí.dl a M podl]adézjiíénýchoko]Doí'k !ěcj ýsou|adusc
slavcbni úiád zaháji]úzeDnliiizenj o nné'ě ýyužitiúzemiP.o uče]7lk!lě|i a sou.*né nriidjl
kpfurodnániŽiidoíi!eiEDéúýtri,jcdnánin.dei|0Ledna20ll
PiiúýniD']cdnÁDi
ýavcbniúiadb]ižširn
pÍoýudovÁnin
spnu Zjislil že V podá|i l'lB.cutriaÍácraboÝskéhonaÍ,lj 3 ]957.270 jj Noýý D!ůÍ
yÍ"lo' ?.o2], 2!| | .J: I b;| 7'
.p ood 'ir-33 oo9 : |í| 'Jn'.n' / '.ml
áhá eiéhoú7.nnihÓijzeni' UYedeDé
pozeDkyvk ú Kúkov ncjsoupied'naen roznodnulí'
Pro obgc
Pcto!ice. sano\, sene.,Hlozd a Pavlikol l'e !),dánáú7.fDě|)|átrovaci
dokUJicnkco..oŽje rozhodné
pro dÓn'čÓvánipisemnoíi! É|ncilohololizcni' slavebniúiadPodíničj.1433/2003
zc dn.22'10'2003
\)'hodnolilÝe smysluujai0ý.tr' š 45 odý..]zákona.500]]00.1
!!!!!!s\48!l!
MÓŠsk!úiadRako!|íkodbolŽnotnihoprcýl.di7.dne]]o2oo3podój.ozPó016r]003
pIoíi!dizčdr 2.1'ó]003 podij. oZP ]3]9/]003/Be]0'
úiadRakoýtrikodboÍŽjvotniho
]Vlějs^J.
j3]3/]00&'
MěsukýútldRako\nikodbor'nobjho pÍoíiediZ! dtrc2j'ó,2oo3podči' oZP
Měíský úild Rako\nik odbor'iloÚriho p'oířediZ! d|c ]]'7 2003podčj' oZP 1j50/]003
ploýl!di7Čd|e l9'] 2oo3Pod.j. oŽP ]]71/]003
MéýskýúfudRa|o\trikodboÍŽjvoltriho
pod':j oZP 6573i200712
Iíéýsk).
úiadRákouik odbolživotniho
PrcýicdiE dné2]].1'200&
Raros.s.r.o zr dne22 10.2003
zc dne]6'9 ]003
kmjeodbolžn'oúiho
Kra]skýúřadSliedočského
Pmíl.di! zeméd!l{n'i
p o d i ] l 1 l ] l 3 ] 2 0 0 s ] K U s K / o Ž P N z f u É h Ú e srol a s k t | a l ó n N o d n ě ( i 7 d n ě d é l s k é p ú d ! 7 e
pidDiho|otrdu
za út.l. Žl.'l!ni
7.DÉdéhkého
j0
k.rie odboÍ']volnihopÍo$iediazBnédělíviZedne |1 ]007
KrŽjsk].úladsliedo.éského
púd!z!
odtrělizeméd!hké
soUlrts k ln'a]é'nu
podč,j,171135/]oo7/KUSK]oŽP|VZ
Údě|Uje
za]čílěni
lodduza íčeléň
z.DěděkkJhoDůdniho
7. dn. |3,62003
proířédiazemědé|íY'
Knjsk! úirdsli.doicskeholiJáÍ odboržn01niho
podči39]]7,394oslKUSK/oŽPlvzUdĚlÚjcsouhIJšktv!|énruodnétiaDÉděLsképúdyze
piidnihdlo|du 7l úielenrza]sně|i,
z.nlěděGkého
|(Ia]e
odboÍ'iloúrjhopřoíicdia amidě|ívi2c dnč]],3 2007
Krajskýíř!d středočcského
púdyze
!otrh]as
k he|ém| odi!lizemědékké
Podčj' l2rq5s/2oortKUsKloŽP/vz udÚlu']e
půdíiho
Zksné|j.
loDduá úúc|em
zemédšhkého
dnel0,32003
prostiedi
a 7!DěÍlé|{!i7c
kÍajc
odbo|žirclniho
KÍ.íkýúř5dstředolcského
pťLd}
ze
udě|desouhlaskba émuodnělizéfučdčkké
Dod. i ]j996.]'9sJ/]0o3KUsK]oŽPlvZ
půdnibo
a|e Ěni'
lbnduŽ úče|eij
zemědĚlského
kÍ{9odboržn'ohi|D
sliedo..ského
Kojskýúiad
Doíř.di a z.Dě.]ě(tvi7ed|e]]'].]003'
ze
k Í\r|énuodnětizanldéLské
ÚdólujesÓuh|as
Půdy
|Ddč' I0953]]]oo3lKusK/oŽPlvz
púdniho
a|esnčn''
lolduza úó9Lgjn
zemědĚhkého
Pnhaz9 Jí.9 5 2003pod.'i ]933 ÚŤ/20037]0]/4l.
vo]enskáub]b!a.i a ŠNebnispÍáÝa
Pmhazedne193']ool pod.j' 5j22LP/:o0l].7l0]],]1
ubýo\aciaýaÝcbnisPúťr
\'oj9nskí
ze
o2 czů RčpUblic,.'s'
Tel9lonica
spo|cóDoíj
koi]unika!i
v)'ídienioelštencisil.c|ckmnjckJlch
d|ej0''l ]003pÓdč'i'5]767103/cKL/M00,
l9'5.]003podčj|o/03n0|713292t'
v!jádřeniČEzDi!tibrcca's'zedne
o..gánú
závaznýchíano\is.kdÓlčctrýclr
strvebniíiad ujnlilvájcnný sol'|&lpted|ožených
vyldo!an]'ch^láínijni přcdpisya áhríÚ!j. do podúii.k iozhodíu{i
přílDichpi.dpisů
á pouŽj{iuíanoveni
uvedenove výÍokuÍozhodnuli'
Íozhod|.rakje
sta!čbniúřad
Č ŇÚL!lr]]f]0lr
ÚčŇtríciliaii.
d.|!i dol..néÓsobv:
ObecletoYice, 270l5 Peto ce
obec sarcv,270 ]l Šmovll9
obecscncc.27036scĎec95
ob{ Hlozd32'27035PaÝ|ikol
MéíysláY í|toV.l,avLikoV
]35.270]l Pav]íkd!
Telelbni.a(]2 Ropubli.'a s. píco!iltéK]adÚ. o|š!nská551j,]]0 ]1Pnha ]
ČEz DisÍibuce.'va|cch76't120l Litoněiicčs.Ťcpli.ká37.1/3,405
o2Děčin
vrDořádánís ná'řh' ' námi(kani úč'ínik'j:
sla|ebDiúiad$'ho!šl té o M|rilká'n:
Ná'njlkámuplatěnýjnvčVy.jádie|i
ČEZDistibu!e.a,s'zedne l9.5'2oo3podij' To/o3/]o]7,]329]l'
Ná'nitkámb)'lolyho\tno Podminkou
i ] tol]otorozhodndi'
Nímnkánup|afuěnýnvc])jádřéníTé|e|onicao].z.'lDc30'4]003Podó
5]767/03/cKL/]v00
Náfr i án b}|or.]'1rově|o
Podminkouč'3 loho1obznodnuti'
vypoiádínil náv.hyJ ná'njtkrmiúčaý|ikú:
v)jádřeni úč4t1iků
iizČniGPrÁvců
inŽeíýÍsk):.h
siti)b!|azloojdinová'aa zalbula do podňinck
v] hodtro.dlipÍico'ninck
ýcicJnoýi
. z9ýnn} Yeiej'loíin.byly Up|rÚěnyk prqedúné\ě!i ád|e piiponljnLa'
V}Poiádínís v\jádřetrimi
účmhikú
kpÓdkladúmrozhodDuti:
- Úča*nicis.kpodk]adům'o7nodnÍín!ÝyJádřiIi'
Protj lonaÍo máÓdnuli Ý lze odrc]a' do ]5 dnů odé dne.]elrooz|áme|i |teKrajskému
úřadÚ
stiedoč.ského
kJde. odbo úzémniho
a staYeb|ihořjzoli' ZbÓmÝská ll. 1j0 ]] pr2lra5 Dodátrim
U zd.jšiho spr.árŤihoolgáDu.
odlo]áli sc podáú s polÍebným
počlem{ejDopisů
tak' abyj.den stejnopiszůýalspráÝninuoÍgitrua
aby každýúč!ýtrík
doýa|jedcnslejnÓpis,Nepo& |j účslnikpoliebnýpošetí.j'oPGů. \'hoIovíj.
sprívtrjorgfu na nák]adyú':aýnika'
jednolIiYýýjrok rcbo jcho ýod]!jšiuíanoveni'
odvo|ínimIze napadnout
Úrokovou čáý rÓzhodnUti.
jén
odvo|ání prcli odůvodnění
ro'lodiulj]e nopfipuýné
slavebniúiádpo pÍávnífuo.jÍozhodnutipiedáovětcrytr
situa'jiivikÍesádaleIi.piipad!ěáš|e obecnimtr
uiadu.j.]joŽúze]nniho
obýodusch!na r'-vtržilí
úzenlí
l'!ká.rcniIisáň ýavebninúřadem.
poPiip'děréž
sPeciá]''ínu
ýavebninUúiadU'
Rozhod.uúmá podle $ 9] Ódí' l Šavcbnihozákon! I|a!'oí 2 .o(f' Podmínk!Íozhodlu'io změně
podobuuŽí!áni
ú7enli.
n.doš|olizpovahy věcj
v}tržili
územíp|aij
lngM.hrela !adtlo\;,! f.
*.''"-;-"..
l' '.
/ e r.;-a "Ď
""*''".'^'.
B:J
,4t) :
*.,","1,-' \r,)e:';
ili
rcÍererl.íň.bn'ho tadu.odd..nj í3\.6iiÓl:lJ
óý
po dobu1jli dnůna úicdnidesce\1ěÚ Rakovník(Ýčehězveře,jnéii
Tolo ozlánreniňusibýtr}!éšeno
sei.c, Hvozd! Úi'd Měs9.sePaý|ikov
na \\\ trléíojnkovDjkc7)
obecniúřrdy]fetovj.é,Šanov.
s e j m u r u d o c. . . .
ozrímeni,
kleď poNÍzuÍrlýéšeDiasej'nuti
orgÁny
obd.Žijldnoililě(úíaíni.iifuní dl. s 35 odí' 1 ý'vebnibozákona)' dotč.nó
NovýDvůrd.p'
7' 27035
hlg'Gumal0rábo*skj'
obecsene.'270]6 sen..úp'95
obé.P.toýice.27035PelmÝice.p'l4
l l9
o]recŠanov,
270]l Šanov
obecEÝozd32.270]5 Pav|iko!
Méýy!Prv|ikov135.2701lpavlikov
Dqle!Á!Ís4ry
pÍo$řcdí,
Ě'p,2]' 2ó9 13 Rakovník
Husovo.ámě*í
MěýskJ'úřadRrkouik..odboÍŽiýobiho
IDDS|jk4dyk4
AEenlUnochrmypřircdya krajinyČR.spÍáncllKo Křivok|í6kÓ'
kraje'Kiájlkéiedildívi,
]DDs:dz4aa7]
HEičsryzáchranný
sbors'i.dočského
Zborolski1l, smichoÝl502] Pmha5
Krajskýúi]dstiedÓčeského
kaje.odbor Egio|í|nihÓŤozvoje'
vojenskí
ubytovaci
spÍáva
Praha'N!valechč,p''6.4l24] Lnoněřic.
(účasIni.i
ři?ni dl. 6 35odý'2 í.v.bnino7'kon,)proobc.P.t.o}i.e.
obdrživeř.jnouqblÁškou
sanov. séDec'Elozd r Móstys P!Ýlíkov

Podobné dokumenty