energetický audit - Oblastní nemocnice Příbram

Transkript

energetický audit - Oblastní nemocnice Příbram
www.sasprojekt.cz
ENERGETICKÝ AUDIT
Snížení energetické náročnosti pavilonu E
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Areál II
Podbrdská 269
261 95 Příbram V- Zdaboř
Energetický audit je proveden podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Obsahuje analytickou část, zjištění současného stavu, návrh úsporných opatření, ekonomické a
enviromentální vyhodnocení.
Energetický audit obsahuje 76 stran včetně titulního listu a příloh.
Počet výtisků :
Číslo výtisku :
Autor:
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Datum:
Listopad 2013
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Abstrakt:
Energetický audit budovy byl proveden podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Obsahuje analytickou část zjištění současného stavu, návrh úsporných opatření, ekonomické vyhodnocení a enviromentální dopady.
Hranice řešení energetického auditu je dána obálkou budovy E. Rozvody
tepla v areálu ani výměníková stanice není součástí řešení.
Z dostupných informací navrhuje dvě varianty úsporných opatření, a to opatření stavební.
Doporučenou variantou je VAR 2. Tato varianta je charakterizovaná investičním nákladem 8 683 tis. Kč. Prostá doba návratnosti investice činí
15,6 let. Navrhovaný soubor opatření přináší efekt v poklesu provozních nákladů na vytápění a ve zvýšení hodnoty majetku.
Strana 2 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Autor energetického auditu
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Autorizovaný inženýr v oboru technika
prostředí staveb, specializace technická zařízení zapsán v seznamu ČKAIT
pod číslem licence 0010023
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
zapsán pod číslem 318 v seznamu
energetických auditorů Ministerstva
průmyslu a obchodu podle zák.
406/2000 Sb. § 10 odst. (1)
Oprávněn vypracovávat průkazy ENB,
provádět kontroly kotlů a provádět kontroly klimatizace, číslo oprávnění 318
Energetický audit je zpracován podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky 425/2004 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Struktura tohoto dokumentu je určena vyhláškou. Tabulky energetických vstupů, bilancí a enviromentálních hodnocení jsou uváděny podle vzorů obsažených ve vyhlášce 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.
Strana 3 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
I
OBSAH
I
OBSAH
4
II
IDENTIFIKACE
6
III
POPIS VÝCHOZÍHO STAVU
8
III.1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU
9
III.2
ENERGETICKÉ VSTUPY A VÝSTUPY
13
III.2.1 Analýza spotřeb energií za uplynulá období
III.2.2 Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech
14
14
IV
VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE
15
IV.1
POPIS ZDROJŮ TEPELNÉ ENERGIE
15
IV.2
ROZVOD ENERGIE
16
IV.2.1 Rozvod tepelné energie
IV.2.2 Rozvod elektrické energie
16
16
IV.3
DALŠÍ VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE
16
IV.4
IV.4.1
IV.4.2
IV.4.3
BUDOVA
Související současně platné právní předpisy
Energetické posouzení budov
Popis budovy
17
17
17
17
V
ZHODNOCNÍ VÝCHOZÍHO STAVU
21
V.1
ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ BILANCE
21
V.1
ZHODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ – ZJIŠTĚNÍ AUDITU 23
V.2
VÝŠE DOSAŽITELNÝCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR
23
VI
NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
24
VI.1
BEZNÁKLADOVÁ OPATŘENÍ
24
VI.2
NÍZKONÁKLADOVÉ OPATŘENÍ
24
VI.3
STŘEDNĚNÁKLADOVÁ OPATŘENÍ - B1
24
VI.4
VYSOKONÁKLADOVÁ OPATŘENÍ
24
VI.4.1 C1 - Zateplení svislých obvodových konstrukcí
VI.4.2 C2 - Zateplení vodorovných konstrukcí
VI.4.3 C3 - Výměna otvorových výplní
24
27
28
VI.5
32
VÝBĚR OPATŘENÍ PRO TVORBU VARIANT
Strana 4 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VI.6
DEFINOVÁNÍ VARIANT
33
VII
EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ
39
VII.1
VYHODNOCENÍ VARIANT
42
VII.2
EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ DLE 425/2005 SB.
43
VII.3
VYBRANÁ VARIANTA
43
VII.4 VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V NAVRHOVANÝCH
VARIANTÁCH
44
VIII
VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
45
IX
VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
47
IX.1
HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
47
IX.2
CELKOVÁ VÝŠE DOSAŽITELNÝCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR
47
IX.3
NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY ENERGETICKY ÚSPORNÉHO PROJEKTU
47
IX.4
ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
47
IX.5
EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU
49
X
PŘÍLOHY
53
X.1
PŘÍLOHA 1 - VYHODNOCENÍ BUDOVY DLE ČSN 73 0540-2:2011 - SOUČASNÝ
STAV 53
X.2
PŘÍLOHA 2 - VYHODNOCENÍ BUDOVY DLE ČSN 73 0540-2:2011 - NÁVRHOVÝ
STAV 56
X.3
PŘÍLOHA 3 - PROTOKOL K VÝPOČTU - SOUČASNÝ STAV
59
X.4
PŘÍLOHA 4 - PROTOKOL K VÝPOČTU - NÁVRHOVÝ STAV
64
X.5
PŘÍLOHA 5 - PROTOKOL K VÝPOČTU - REFERENČNÍ BUDOVA
69
X.6
PŘÍLOHA 6 - VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ
74
X.7
PŘÍLOHA 7 - VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT
76
Strana 5 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
II
IDENTIFIKACE
ZADAVATEL AUDITU
název
Oblastní nemocnice Příbram
právní forma
akciová společnost
adresa
Podbrdská 269, 261 95 Příbram V- Zdaboř
telefon
318 641 111
email
[email protected]
IČO
27085031
zástupce
PROVOZOVATEL PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU
název
Oblastní nemocnice Příbram
právní forma
akciová společnost
adresa
Podbrdská 269, 261 95 Příbram V- Zdaboř
telefon
318 641 111
email
[email protected]
IČO
27085031
zástupce
PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO AUDITU
název
Snížení energetické náročnosti pavilonu E
zařízení
Oblastní nemocnice Příbram, areál
adresa
Podbrdská 269, 261 95 Příbram
vztah k zadavateli auditu
Zadavatel je provozovatel předmětu EA
Strana 6 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
ZPRACOVATEL
jméno
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
adresa
Společná 4, 182 00, Praha 8
telefon
603 265 877
e-mail
[email protected]
IČO
67897428
Strana 7 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
III
POPIS VÝCHOZÍHO STAVU
VSTUPNÍ PODKLADY
Pro vypracování předkládané zprávy byly využity následující podklady:
•
výkresová stavební dokumentace (neúplná),
•
ČSN EN ISO 13790,
•
klimatická data,
•
zákon 406/2006 Sb. o hospodaření energií,
•
vyhl. 480/2012
•
ČSN EN ISO 13790,
•
ČSN EN ISO 13370,
•
ČSN 73 0340-2:2011,
•
další navazující legislativní dokumenty,
•
www.mapy.cz,
•
energetický audit z roku 2004.
Další podklady byly získány návštěvou budovy. Řešitel se tak seznámil jejím chodem, provedl
prohlídku objektu a všech rozhodujících spotřebičů.
Při návštěvách byla pořízena fotodokumentace a zápis z místního šetření. Dále byla provedena kontrola projektové dokumentace se stávajícím stavem.
PRACOVNÍ METODA
Pro zpracování energetického auditu byla použita metoda vycházející z metodiky používané v
souladu s platnou legislativou – zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.
Strana 8 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
III.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU
NÁZEV PŘEDMĚTU ENERGETICKÉHO AUDITU
Energetický audit je proveden pro oblastní nemocnici v Příbrami, pavilón E.
Oblastní nemocnice v Příbrami, areál II, pavilón E
Podbrdská 269, 261 95 Příbram
CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Areál Oblastní nemocnice Příbram se začal stavět v polovině padesátých let jako zdravotnické zařízení uranových dolů. Výstavba objektu probíhala postupně během 60., 70. a 80. let až
do roku 1989. Jednotlivé objekty jsou označeny jako objekty A – Z. Objekty B, C, D, E a H
slouží k poskytování zdravotní péče. Zbývající objekty slouží k administrativnímu a technickému zajištění chodu Oblastní nemocnice.
Budova E má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží.
-
1.PP (nukleární medicína),
-
1.NP (nukleární medicína – kanceláře, RTG, ultrazvuk)
-
2.NP (interní ambulance, endokrinologická ambulance, odborné interní poradny, onkologie)
-
3.NP (oddělení ošetřovatelské péče)
-
4.NP (léčebna dlouhodobě nemocných)
Svislé obvodové konstrukce jsou z cihel CDM tloušťky 375 mm. V 1.P.P. jsou obvodové stěny
tloušťky 500 mm.
Stropní konstrukce je provedena z dutinových panelů se škvárovým násypem tloušťky 100 –
400 mm. Na škváře je uložen perlitový beton tloušťky 80 mm. Střešní krytina je živičná.
Okna v jednotlivých podlažích jsou převážně dřevěná zdvojená, na schodišti kovová. Vstupní
dveře jsou ocelové s jednoduchým zasklením do hliníkových lišt. Vstup do 1.PP z jižní strany
je osazen plastovými dveřmi s izolačním dvojsklem. Vstup je řešen přes zádveří, které je situováno pod spojovacím koridorem.
Strana 9 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Situační schéma areálu II
Strana 10 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Letecký pohled na pavilón E
Poloha objektu
Strana 11 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Poloha objektu
Pohled na pavilón E
Strana 12 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Pohled na pavilón E
III.2 ENERGETICKÉ VSTUPY A VÝSTUPY
Budova spotřebovává:
-
tepelnou energii pro vytápění a přípravu TV,
-
elektrickou energii pro osvětlení, zdravotnické technologie a další spotřebiče.
Dodavatelé a aktuální dodavatelské ceny tepelné energie pro rok 2012:
TEPELNÁ ENERGIE
Tepelná energie se spotřebovává pro vytápění a přípravu TV.
Dodavatel
Příbramská teplárenská a.s.
Obecnická 269
261 01 Příbram
Strana 13 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Elektrická energie se spotřebovává:
-
pro osvětlení,
-
zdravotnické technologie,
-
další drobné domácí spotřebiče.
Dodavatel
ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 425/1
140 53 Praha 4
III.2.1
ANALÝZA SPOTŘEB ENERGIÍ ZA UPLYNULÁ OBDOBÍ
Spotřeba tepelné energie, tak i spotřeba elektrické energie je měřena pouze na hranici areálu
nemocnice. Dílčí odečty nejsou instalovány.
To platí i pro řešený objekt, kdy dílčí údaje o spotřebě nejsou k dispozici. Analýza spotřeb
energií pouze pro řešenu budovu není možná.
III.2.2
SOUPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O ENERGETICKÝCH VSTUPECH A VÝSTUPECH
Spotřeba tepelné energie, tak i spotřeba elektrické energie je měřena pouze na hranici areálu
nemocnice. Dílčí odečty nejsou instalovány.
To platí i pro řešený objekt, kdy dílčí údaje o spotřebě nejsou k dispozici.
Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech pouze pro řešenu budovu
není možné předložit.
K dispozici byly pouze fakturační údaje spotřeb energií celého areálu. Z těch lze určit cenu
jednotlivých energonositelů:
Cena energonositelů:
Cena vč. DPH
(Kč/kWh)
Cena vč. DPH
(Kč/GJ)
EE
3,47
963,9
TE
1,76
490,0
Komodita
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění je určena podle ČSN EN ISO 13790. Postup zohledňuje lokální klimatické podmínky, vliv tepelně-technických parametrů obálky budovy i orientaci otvorových výplní ke světovým stranám.
Strana 14 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
IV
VLASTNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE
IV.1 POPIS ZDROJŮ TEPELNÉ ENERGIE
Hranice řešení energetického auditu je dána obálkou budovy E. Rozvody tepla v areálu ani
výměníková stanice není součástí řešení.
Zdrojem tepla pro objekt je centrální výtopna spalující hnědé uhlí, která je umístěna mimo
areál nemocnice.
V areálu II. Oblastní nemocnice Příbram a.s. se nachází centrální výměníková stanice horká
voda – voda. Rozvody tepla jsou tlakově nezávislé. Z výměníkové stanice jsou vedeny lokální
rozvody tepla do jednotlivých budov, včetně budovy E.
Otopná soustava v budově E je tlakově závislá. Do budovy vstupují topným kanálem v 1.PP.
Otopná soustava není členěna na dílčí větve.
Teplá voda je do budovy přiváděna přímo.
Přívod otopné vody topným kanálem do objektu
Strana 15 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
IV.2 ROZVOD ENERGIE
IV.2.1
ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE
Otopná soustava je řešena jako teplovodní s nuceným oběhem, oběhové čerpadlo je instalováno ve výměníkové stanici. Použita jsou otopná tělesa litinová; termoregulační ventily byly v
místnostech kde probíhalo místní šetření instalovány částečně. Předpokládaný teplotní spád
v otopném období 80/60 (°C), rozvody jsou v oceli.
Rozvod tepla je vnitřní. Ztráty rozvodů tepla se převážně podílí na vytápění objektu.
Vnitřní výpočtová teplota se pro výpočty uvažuje ti = 22 (°C).
IV.2.2
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
Budova je zásobována elektrickou energií z vnější distribuční energetické soustavy. Budova
nemá vlastní zdroj výroby el. energie.
IV.3 DALŠÍ VÝZNAMNÉ SPOTŘEBIČE ENERGIE
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Osvětlení je ve společných prostorách provedeno s ohledem na dané prostředí a požadovanou intenzitu osvětlení žárovkovými svítidly. Ovládání osvětlení je vždy místní, pomocí vypínačů a přepínačů. Tato kapitola má podat informace o kvalitě vnitřního osvětlení zařízení.
Měření, které bylo provedeno luxmetrem mělo pouze informativní charakter. Přesné měření
kvality osvětlení dle ČSN EN 12464-1 nebylo prováděno.
PŘÍPRAVA TV
Teplá voda je připravována centrálně ve výměníkové stanici. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané spotřeby TV:
Spotřeba TE pro přípravu TV
Počet pacientů
-
50
Počet zaměstnanců
-
20
Dávka na pacienta
l
100,0
Dávka na zaměstnance
l
20,0
Denní odběr
3
5,4
-
365
t1
°C
10,0
t2
°C
55,0
GJ/rok
372,5
Počet dní
Potřeba tepla pro přípravu TV
m
Strana 16 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VZDUCHOTECHNIKA
Instalovány jsou lokální odtahy z jednotlivých hygienických zařízení. Odváděný vzduch se
nahrazuje infiltrací.
DALŠÍ SPOTŘEBIČE
Jedná se zejména o zdravotnické spotřebiče a další domácí spotřebiče.
IV.4 BUDOVA
IV.4.1
SOUVISEJÍCÍ SOUČASNĚ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Právní předpisy platné v době zpracování energetického auditu pro hodnocení tepelnětechnických vlastností stavebních konstrukcí a budov a pro hodnocení účinnosti využití energie v budovách:
•
•
•
•
•
Zákon č.406/2000Sb. o hospodaření energií
Vyhláška č. 213/2001 Sb. o podrobnostech provedení energetického auditu
Vyhláška č. 425/2004 Sb. o podrobnostech provedení energetického auditu
Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku
ČSN 73 0540 - 2:2011 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky
•
IV.4.2
ENERGETICKÉ POSOUZENÍ BUDOV
Energetické posouzení budovy bylo provedeno standardními postupy tepelně-technických
výpočtů. Postup prací:
•
•
•
•
Stavební průzkum budovy.
Stanovení tepelně-technických vlastností konstrukcí.
Výpočet tepelných ztrát.
Posouzení měrných ukazatelů, zda vyhovují současným normovaným požadavkům.
Cílem práce je poskytnout podklady k hodnocení stavu budov po tepelně-energetické stránce
a dále stanovit potřebu tepelného výkonu pro vytápění a podklady pro sestavení roční bilance
budovy.
IV.4.3
POPIS BUDOVY
Budova E má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová. Hlavní vchod do budovy je z východní strany přes zádveří.
Svislé obvodové konstrukce jsou z cihel CDM tloušťky 375 mm. V 1.P.P. jsou obvodové stěny
tloušťky 500 mm. Stropní konstrukce je provedena z dutinových panelů se škvárovým násypem tloušťky 100 – 400 mm. Na škváře je uložen perlitový beton tloušťky 80 mm. Střešní krytina je živičná. Okna v jednotlivých podlažích jsou převážně dřevěná zdvojená, na schodišti
Strana 17 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
kovová. Vstupní dveře jsou ocelové s jednoduchým zasklením do hliníkových lišt. Vstup do
1.podzemního podlaží z jižní strany je osazen plastovými dveřmi s izolačním dvojsklem.
Vstup je řešen přes zádveří, které je situováno pod spojovacím koridorem.
Složení a součinitelé prostupu tepla jednotlivých obvodových konstrukcí a jejich plochy jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
Dílčí Geometrické parametry:
Pavilon E
Energeticky vztažná plocha (m2)
3993
Užitná plocha (m2)
3717
Objem (m3)
14375
STAVEBNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA
Jedná se o původní budovu. Údržba je na úrovni odpovídající finančním prostředkům.
URČENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
V následující tabulce je uveden přehled tepelně-technických parametrů jednotlivých konstrukcí:
d
Ri
U
UREQ Hodnocení dle ČSN 730540λ
2
2
2
2:2011
(W/mK) (mm) (m K/W) (W/m K) (W/m K)
OS1 (tl. 375 mm)
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
375
0,68
Omítka
0,990
20
0,02
1,236
0,30
NEVYHOVUJE
1,003
0,30
NEVYHOVUJE
0,955
0,45
NEVYHOVUJE
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
OS2 (tl. 500 mm)
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,91
Omítka
0,990
20
0,02
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
Stěna se zeminou (tl. 500 mm)
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,89
Terén
nez.
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
Strana 18 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
d
Ri
U
UREQ Hodnocení dle ČSN 730540λ
2
2
2
2:2011
(W/mK) (mm) (m K/W) (W/m K) (W/m K)
Stěna se spojovací chodbou
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,91
Omítka
0,990
20
0,02
0,941
0,60
NEVYHOVUJE
0,941
0,60
NEVYHOVUJE
0,923
0,24
NEVYHOVUJE
0,830
0,24
NEVYHOVUJE
0,45
NEVYHOVUJE
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
Stěna s nevytápěným prostorem
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,91
Omítka
0,990
20
0,02
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
Střecha 1 (budova)
Omítka
0,990
10
0,01
Stropní panel
1,200
200
0,17
Škvárový násyp
0,270
100
0,37
Perlitbeton
0,160
80
0,50
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
Střecha 2 (vstupní prostor)
Omítka
0,990
10
0,01
Stropní panel
1,200
200
0,17
Izolační pás
0,050
50
1,00
Krytina
0,210
5
0,02
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,10 W/m K
Podlaha se zeminou (pro výpočet podle ČSN EN ISO 13370)
Krytina
1,100
3
0,00
Betonová mazanina
1,430
50
0,03
Podkladní beton
1,430
150
0,10
Rostlý terén
nez.
Tepelná vodivost zeminy λ (W/m.K)
2,0
2
Plocha podlahy A (m )
810,4
Exponovaný obvod podlahy P (m)
143,0
Celková tloušťka obvodových zdí w (m)
0,500
Charakteristický rozměr podlahy B' (-)
11,335
Ekvivalentní tloušťka dt
1,035
3,215
Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U
0,389
2
(W/m .K)
Strana 19 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
d
Ri
U
UREQ Hodnocení dle ČSN 730540λ
2
2
2
2:2011
(W/mK) (mm) (m K/W) (W/m K) (W/m K)
Okna dřevěná v OS1 (SV)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Okna dřevěná v OS1 (JZ)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Okna dřevěná v OS2 (SV)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Okna plastová v OS2 (SV)
1,700
1,50
NEVYHOVUJE
Okna dřevěná v OS2 (JV)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Okna dřevěná v OS2 (JZ)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Okna dřevěná v OS2 (SZ)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Okna kovová v OS1 (SV)
3,300
1,50
NEVYHOVUJE
Okna kovová v OS1 (JV)
3,300
1,50
NEVYHOVUJE
Okna kovová v OS1 (SZ)
3,300
1,50
NEVYHOVUJE
Luxfery v OS2 (JV)
3,800
1,50
NEVYHOVUJE
Dveře kovové prosklené v OS1
3,300
1,50
NEVYHOVUJE
Dveře kovové prosklené v OS2
3,300
1,70
NEVYHOVUJE
Dveře se spoj. chodbou v 1.NP
1,900
1,70
NEVYHOVUJE
Dveře s nevyt. prostorem v 1.PP
1,900
1,70
NEVYHOVUJE
Okna strojovny výtahu v OS1 (SV)
2,400
1,50
NEVYHOVUJE
Dveře kovové strojovny výtahu v OS1
3,800
1,70
NEVYHOVUJE
Předpokládaná tepelná ztráta budovy Qztr = 270 kW.
Strana 20 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
V
ZHODNOCNÍ VÝCHOZÍHO STAVU
V.1 ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ BILANCE
Spotřeba tepelné energie, tak i spotřeba elektrické energie je měřena pouze na hranici areálu
nemocnice. Dílčí odečty nejsou instalovány. To platí i pro řešený objekt, kdy dílčí údaje o skutečné spotřebě nejsou k dispozici.
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění je proto určena podle ČSN EN ISO 13790. Postup zohledňuje lokální klimatické podmínky, vliv tepelně-technických parametrů obálky budovy i orientaci otvorových výplní ke světovým stranám.
ř.
Ukazatel
1
2
3
4
5
Vstupy paliv a energie
Změna zásob paliv
Spotřeba paliv a energie
Prodej energie cizím
Konečná spotřeba paliv a energie
6
Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech
7
8
9
10
11
12
Spotřeba energie na vytápění
Spotřeba energie na chlazení
Spotřeba energie na přípravu TV
Spotřeba energie na větrání
Spotřeba energie na úpravu vlhkosti
Spotřeba energie na osvětlení
13
Spotřeba en. na technol. a ostat. procesy
Před realizací projektu
Energie
Náklady
Energonositel
(GJ/rok)
(MWh)
(tis. Kč)
2 669,4
741,5
1 381,6
TE + EE
2 669,4
741,5
1 381,6
TE + EE
2 669,4
637,9
741,5
177,2
1 381,6
312,6
TE + EE
TE
1 503,7
417,7
736,8
TE
372,5
103,5
182,5
TE
155,3
43,1
149,6
EE
Detaily výpočtu spotřeby TE pro vytápění a pro přípravu TV (vč. účinnosti) jsou uvedeny dále:
Jednotky
Původní stav
GJ/rok
1 503,7
Účinnost rozvodů
-
0,85
Účinnost zdroje
-
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
265,4
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
GJ/rok
1 769,1
GJ/rok
372,5
Účinnost rozvodů
-
0,50
Účinnost zdroje
-
1,00
GJ/rok
372,5
Vytápění
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
Teplá voda
Roční potřeba tepelné energie pro spotřebu TV
Ztráty v rozvodech
Strana 21 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
GJ/rok
745,0
Celková spotřeba
GJ/rok
2 514,1
PŘEDPOKLÁDANÉ POROVNÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY
TV
Předpokládané rozdělení spotřeby tepelné
energie
70,4%
;
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
29,6%
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
KONTROLA STÁVAJÍCÍCH ÚDAJŮ ENERGETICKÉ BILANCE
•
vstupy paliv a energie
vypočteny podle ČSN EN 13790
•
změna stavu zásob
k změně nedochází
•
prodej energie fyzickým i právnickým osobám
neprodává se
•
energetické ztráty v rozvodech
uvažují se
•
spotřeba energie na vytápění
dosahování požadovaných teplot v
budovách podle požadavků provozovatele
•
spotřeba energie na přípravu teplé vody
odběr tepla pro přípravu TV je
v bilancích uvažován
•
tepelně-technické parametry budovy
budova nevyhovuje
požadavkům
•
spotřeba energie na technologické procesy
není definováno
Strana 22 (celkem 76)
současným
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
V.1
ZHODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ – ZJIŠTĚNÍ
AUDITU
STAVEBNÍ ČÁST - BUDOVA
Budova je ve stavu odpovídající době vzniku. Svislé obvodové konstrukce, střecha a otvorové
výplně jsou původní a jsou příčinou významného úniku tepelné energie.
Budova nevyhovuje parametrům ČSN 73 0540-2:2011.
Pro snížení energetické náročnosti budovy se jako výhodné jeví zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení střech a výměna otvorových výplní.
ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE PRO BUDOVY
Zdrojem tepelné energie je centrální výtopna umístěná mimo budovu.
PŘÍPRAVA TV
Teplá voda je v současné době připravována centrálně.
Pro snížení energetické náročnosti přípravy teplé vody se jako výhodná může jevit instalace
kapalinových kolektorů slunečního záření na střeše objektu. Vzhledem k charakteru dodávky
TV se však instalace nedoporučuje.
V.2
VÝŠE DOSAŽITELNÝCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Budova vykazuje energeticky úsporný potenciál.
Určení výše technicky dosažitelných úspor vychází z porovnání stavu výchozího, tak jak byl
popsán a odůvodněn v předchozích kapitolách.
Dosažitelný stav je charakterizován následujícími opatřeními:
-
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
-
Zateplení vodorovných konstrukcí
-
Výměna otvorových výplní
Strana 23 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VI
NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
Beznákladová opatření
Nejsou navrhována
Nízkonákladová opatření
Nejsou navrhována
Středněnákladová opatření
Nejsou navrhována
Vysokonákladová opatření
C 1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
C 2
Zateplení vodorovných konstrukcí
C 3
Výměna otvorových výplní
VI.1 BEZNÁKLADOVÁ OPATŘENÍ
Nejsou navrhována.
VI.2 NÍZKONÁKLADOVÉ OPATŘENÍ
Nejsou navrhována.
VI.3 STŘEDNĚNÁKLADOVÁ OPATŘENÍ - B1
Nejsou navrhována.
VI.4 VYSOKONÁKLADOVÁ OPATŘENÍ
VI.4.1 C1 - ZATEPLENÍ SVISLÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
Jedná se o zateplení svislých obvodových fasád tepelnou izolací o tepelné vodivosti alespoň
λ = 0,039 (W/mK). Tloušťka izolace 160 (mm) byla zvolena s ohledem na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2:2011.
Součástí opatření je i zateplení části svislé obvodové konstrukce sousedící se zeminou tepelnou izolací o tepelné vodivosti alespoň λ = 0,040 (W/mK) a tloušťce izolace 100 (mm).
Zateplení se předpokládá do hloubky alespoň 1,0 (m) pod terén.
Strana 24 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Součinitelé prostupu tepla po zateplení jsou uvedeny v tabulce:
d
Ri
U
UREQ
λ
2
2
2
(W/mK) (mm) (m K/W) (W/m K) (W/m K)
Hodnocení dle ČSN
730540-2:2011
OS1 (tl. 375 mm)
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
375
0,68
Omítka
0,990
20
0,02
Izolace
0,039
160
4,10
Stěrka
0,850
3
0,00
0,241
0,30
VYHOVUJE
0,232
0,30
VYHOVUJE
0,229
0,60
VYHOVUJE
0,229
0,60
VYHOVUJE
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,04 W/m K
OS2 (tl. 500 mm)
Omítka
0,990
10
0,01
Porobeton
0,550
500
0,91
Omítka
0,990
20
0,02
Izolace
0,039
160
4,10
Stěrka
0,850
3
0,00
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,04 W/m K
Stěna se spojovací chodbou
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,91
Omítka
0,990
20
0,02
Izolace
0,039
160
4,10
Stěrka
0,850
3
0,00
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,04 W/m K
Stěna s nevytápěným prostorem
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,91
Omítka
0,990
20
0,02
Izolace
0,039
160
4,10
Stěrka
0,850
3
0,00
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,04 W/m K
Strana 25 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
d
Ri
U
UREQ
λ
2
2
2
(W/mK) (mm) (m K/W) (W/m K) (W/m K)
Hodnocení dle ČSN
730540-2:2011
Stěna se zeminou (tl. 500 mm)
Omítka
0,990
10
0,01
Cihla dutá
0,550
500
0,91
Izolace
0,040
100
2,50
Rostlý terén
0,323
0,45
VYHOVUJE
nez.
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,05 W/m K
Jednotková cena je složena z:
-
ceny za materiál,
-
ceny za montáž,
-
ceny za instalaci lešení.
Celková jednotková cena zateplení je uvažována ve výši 2 200 Kč/m2.
Celková jednotková cena zateplení části stěny se zeminou je uvažována ve výši
2 500 Kč/m2.
Charakteristické údaje opatření:
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
C1
náklady na realizaci opatření
3 917
tis. Kč
energetická úspora
551
GJ/rok
finanční úspora
270
tis. Kč/rok
Rizika opatření spočívají v kvalitě provedené práce. V případě výběru vhodné dodavatelské
firmy s dobrými referencemi z oblasti jsou rizika nízká.
V následující tabulce je provedeno vyčíslení dosažených úspor po provedení opatření C1:
Jednotky
Původní stav
C1
GJ/rok
1 273,6
1 035,3
Účinnost rozvodů
-
0,85
0,85
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
224,7
182,7
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
GJ/rok
1 498,3
1 218,0
Vytápění
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
Strana 26 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Teplá voda
Roční potřeba tepelné energie pro spotřebu TV
GJ/rok
372,5
372,5
Účinnost rozvodů
-
0,50
0,50
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
372,5
372,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
GJ/rok
745,0
745,0
Celková spotřeba
GJ/rok
2 243,3
1 963,0
VI.4.2 C2 - ZATEPLENÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ
Jedná se o zateplení rovných střech budovy tepelnou izolací o tepelné vodivosti alespoň
λ = 0,040 (W/mK). Tloušťka izolace 250 (mm) byla zvolena s ohledem na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2:2011 (předpokládá se zachování původní krytiny; v případě odstranění původní krytiny je třeba provést nový přepočet tloušťky
tepelné izolace).
Součinitelé prostupu tepla po zateplení jsou uvedeny v tabulce.
d
Ri
U
UREQ
λ
2
2
2
(W/mK) (mm) (m K/W) (W/m K) (W/m K)
Hodnocení dle ČSN
730540-2:2011
Střecha 1 (budova)
Omítka
0,990
10
0,01
Stropní panel
1,200
200
0,17
Škvárový násyp
0,270
100
0,37
Perlitbeton
0,160
80
0,50
Izolace
0,040
250
6,25
Krytina
0,210
5
0,02
0,154
0,24
VYHOVUJE
0,151
0,24
VYHOVUJE
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,02 W/m K
Střecha 2 (vstupní prostor)
Omítka
0,990
10
0,01
Stropní panel
1,200
200
0,17
Izolační pás
0,050
50
1,00
Krytina
0,210
5
0,02
Izolace
0,040
250
6,25
Krytina
0,210
5
0,02
2
Přirážka na tepelné mosty ∆U = 0,02 W/m K
Strana 27 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Jednotková cena je složena z:
-
ceny za materiál,
-
ceny za montáž,
-
ceny za instalaci lešení.
Celková jednotková cena je uvažována ve výši 1 500 (Kč/m2) pro rekonstrukci rovné střechy.
Charakteristické údaje opatření:
Zateplení vodorovných konstrukcí
C2
náklady na realizaci opatření
1 216
tis. Kč
energetická úspora
317
GJ/rok
finanční úspora
155
tis. Kč/rok
V následující tabulce je provedeno vyčíslení dosažených úspor po provedení opatření C2:
Jednotky
Původní stav
C2
GJ/rok
1 503,7
1 234,0
Účinnost rozvodů
-
0,85
0,85
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
265,4
217,8
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
GJ/rok
1 769,1
1 451,8
GJ/rok
372,5
372,5
Účinnost rozvodů
-
0,50
0,50
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
372,5
372,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
GJ/rok
745,0
745,0
Celková spotřeba
GJ/rok
2 514,1
2 196,8
Vytápění
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
Teplá voda
Roční potřeba tepelné energie pro spotřebu TV
VI.4.3 C3 - VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Jedná se o výměnu všech oken za trojskla v rámech plastových se součinitelem prostupu
tepla celého okna UW ≤ 1,0 (W/m2 K). Do uvažované ceny je zahrnuta demontáž původních
oken, montáž nových a drobné zednické a klempířské práce kolem oken (omítka, parapety).
Strana 28 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Výhodou je zvýšení užitných a estetických vlastností celého objektu, zvýšená neprůzvučnost
oken a velmi nízké požadavky na údržbu. Celková jednotková cena je uvažována ve výši
5 000 Kč/m2 .
Součástí opatření je i výměna luxferů za plastová okna se součinitelem prostupu tepla celého
okna UW ≤ 1,0 (W/m2 K).
Předpokládaný konečný součinitel prostupu tepla oken U = 1,0 (W/m2K).
Předpokládaný konečný součinitel prostupu tepla dveří U = 1,2 (W/m2K).
Charakteristické údaje opatření:
Výměna otvorových výplní
C3
náklady na realizaci opatření
3 551
tis. Kč
energetická úspora
259
GJ/rok
finanční úspora
127
tis. Kč/rok
Rizika opatření spočívají v kvalitě provedené práce. V případě výběru vhodné dodavatelské
firmy s dobrými referencemi z oblasti jsou rizika velmi nízká.
V následující tabulce je provedeno vyčíslení dosažených úspor po provedení opatření C3:
Jednotky
Původní stav
C3
GJ/rok
1 503,7
1 283,7
Účinnost rozvodů
-
0,85
0,85
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
265,4
226,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
GJ/rok
1 769,1
1 510,2
GJ/rok
372,5
372,5
Účinnost rozvodů
-
0,50
0,50
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
372,5
372,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
GJ/rok
745,0
745,0
Celková spotřeba
GJ/rok
2 514,1
2 255,3
Vytápění
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
Teplá voda
Roční potřeba tepelné energie pro spotřebu TV
Strana 29 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
V následující tabulce je vidět souhrnný přehled ploch ochlazovaných konstrukcí a předpokládaných nákladů:
m2
Kč/m2
Celkem cena
Svislá obvodová konstrukce
1702,0
2200
3 744 400 Kč
Vodorovné konstrukce
810,4
1500
1 215 645 Kč
Otvorové výplně
710,1
5000
3 550 500 Kč
Svislá stěna se zeminou
69,0
2500
172 500 Kč
Plochy
Celkem
8 683 045 Kč
Strana 30 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Dále jsou uvedeny detailní údaje jednotlivých konstrukcí a jejich ploch:
2
Plocha
(m )
Okna dřevěná v OS1 (SV)
221,76
Okna dřevěná v OS1 (JZ)
262,08
Okna dřevěná v OS2 (SV)
20,16
Okna plastová v OS2 (SV)
2,88
Okna dřevěná v OS2 (JV)
9,16
Okna dřevěná v OS2 (JZ)
46,80
Okna dřevěná v OS2 (SZ)
20,52
Okna kovová v OS1 (SV)
32,40
Okna kovová v OS1 (JV)
23,40
Okna kovová v OS1 (SZ)
23,40
Luxfery v OS2 (JV)
9,14
Dveře kovové prosklené v OS1
14,40
Dveře kovové prosklené v OS2
6,90
Dveře kovové plné v OS2
2,52
Dveře se spoj. chodbou v 1.NP
3,90
Dveře s nevyt. prostorem v 1.PP
3,90
Okna strojovny výtahu v OS1 (SV)
2,88
Dveře kovové strojovny výtahu v OS1
3,90
OS1 (tl. 375 mm)
1067,37
OS2 (tl. 500 mm)
634,63
Stěna se zeminou (tl. 500 mm)
204,87
Stěna se spojovací chodbou
6,98
Stěna s nevytápěným prostorem
6,66
Střecha 1 (budova)
792,72
Střecha 2 (vstupní prostor)
17,71
Podlaha se zeminou (pro výpočet podle ČSN EN ISO 13370)
810,43
Strana 31 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VI.5 VÝBĚR OPATŘENÍ PRO TVORBU VARIANT
Energeticky úsporná opatření vzešlá z analýzy energetického hospodářství objektu definovaná v předchozích statích jsou pouze „použitelným výběrem z databanky“. Teprve vzájemným
provázáním dojde k definování návrhů variant - souborů opatření prakticky použitelných.
Označení „návrh“ souboru opatření je použito záměrně. Předkládaný energetický audit může
pouze doporučit vhodné složení. Konečné rozhodnutí závisí pouze na investorovi, který do
projektu vkládá své finanční prostředky a který nese veškeré riziko.
Seznam navrhovaných energeticky úsporných opatření:
opatření
inv.náklad
přínos
přínos
(tis. Kč)
(GJ/rok)
(tis.Kč/rok)
název
C1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
3 916,9
551,1
270,0
C2
Zateplení vodorovných
konstrukcí
1 215,6
317,3
155,5
C3
Výměna otvorových výplní
3 550,5
258,8
126,8
Strana 32 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VI.6 DEFINOVÁNÍ VARIANT
V dalším textu jsou sestaveny soubory opatření do jednotlivých variant. Souhrn výše uvedených opatření však umožňuje zvolit nejrůznější kombinace. Je plně na vůli budoucího investora a jeho motivaci, aby provedl vlastní výběr.
VARIANTA 1
opatření
VARIANTA 2
inv.náklad
přínos
přínos
inv.náklad
přínos
přínos
(tis. Kč)
(GJ/rok)
(tis.Kč/rok)
(tis. Kč)
(GJ/rok)
(tis.Kč/rok)
C1
ANO
ANO
C2
NE
ANO
C3
ANO
ANO
součet
7 467
810
397
8 683
Popis jednotlivých variant:
VAR1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
Výměna otvorových výplní
VAR2
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
Zateplení vodorovných konstrukcí
Výměna otvorových výplní
Strana 33 (celkem 76)
1 133
555
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VARIANTA 1 – ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
Navrhovaná varianta navrhuje následující seznam opatření:
C1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
C3
Výměna otvorových výplní
KORIGOVANÁ ENERGETICKÁ BILANCE
Strana 34 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
V následující tabulce je provedeno vyčíslení dosažených úspor po provedení jednotlivých
opatření:
Jednotky
Původní stav
VAR1
GJ/rok
1 503,7
815,3
Účinnost rozvodů
-
0,85
0,85
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
265,4
143,9
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
GJ/rok
1 769,1
959,2
GJ/rok
372,5
372,5
Účinnost rozvodů
-
0,50
0,50
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
372,5
372,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
GJ/rok
745,0
745,0
Celková spotřeba
GJ/rok
2 514,1
1 704,2
Vytápění
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
Teplá voda
Roční potřeba tepelné energie pro přípravu TV
Účinkem opatření je snížení nákladů na vytápění.
Přínosy varianty:
PŘÍNOSY PO REALIZACI PROJEKTU
úspora EE
0,0 GJ/rok
0,0
úspora TE
809,9 GJ/rok
396,8
úspora ZP
0,0 GJ/rok
0,0
součet
809,9 GJ/rok
396,8
VAR1
tis. Kč/rok
tis. Kč/rok
tis. Kč/rok
tis. Kč/rok
INVESTIČNÍ NÁKLAD
VAR1
7 467,4 tis.Kč
VSTUPY DO ENVIROMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ
před
po opatření
spotřeba EE
155,3
155,3 GJ/rok
spotřeba TE
2 514,1
1 704,2 GJ/rok
spotřeba ZP
0,0
0,0
GJ/rok
Strana 35 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VARIANTA 2 – ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
Navrhovaná varianta navrhuje následující seznam opatření:
C1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
C2
Zateplení vodorovných konstrukcí
C3
Výměna otvorových výplní
KORIGOVANÁ ENERGETICKÁ BILANCE
Strana 36 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
V následující tabulce je provedeno vyčíslení dosažených úspor po provedení jednotlivých
opatření:
Jednotky
Původní stav
VAR2
GJ/rok
1 503,7
541,0
Účinnost rozvodů
-
0,85
0,85
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
265,4
95,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro vytápění
GJ/rok
1 769,1
636,4
GJ/rok
372,5
372,5
Účinnost rozvodů
-
0,50
0,50
Účinnost zdroje
-
1,00
1,00
Ztráty v rozvodech
GJ/rok
372,5
372,5
Ztráty účinností zdroje
GJ/rok
0,0
0,0
Celková roční spotřeba TE pro přípravu TV
GJ/rok
745,0
745,0
Celková spotřeba
GJ/rok
2 514,1
1 381,5
Vytápění
Roční potřeba tepelné energie pro vytápění
Teplá voda
Roční potřeba tepelné energie pro přípravu TV
Účinkem opatření je snížení nákladů na vytápění.
Přínosy varianty:
PŘÍNOSY PO REALIZACI PROJEKTU
úspora EE
0,0 GJ/rok
0,0
úspora TE
1 132,6 GJ/rok
555,0
úspora ZP
0,0 GJ/rok
0,0
součet
1 132,6 GJ/rok
555,0
VAR2
tis. Kč/rok
tis. Kč/rok
tis. Kč/rok
tis. Kč/rok
INVESTIČNÍ NÁKLAD
VAR2
8 683,0 tis.Kč
VSTUPY DO ENVIROMENTÁLNÍHO HODNOCENÍ
před
po opatření
spotřeba EE
155,3
155,3 GJ/rok
spotřeba TE
2 514,1
1 381,5 GJ/rok
spotřeba ZP
0,0
0,0
GJ/rok
Strana 37 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) - Původní stav
Rekapitulace vstupních dat:
Objem vytápěných zón budovy V =
14375,5 m3
Plocha ohraničujících konstrukcí A =
4251,5 m2
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 22,0 C
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)
Požadavek:
max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =
0,49 W/m2K
Výsledky výpočtu:
průměrný součinitel prostupu tepla U,em =
1,26 W/m2K
U,em > U,em,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)
Klasifikační třída:
G
Slovní popis:
mimořádně nehospodárná
Klasifikační ukazatel CI: 2,6
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) - Návrhový stav
Rekapitulace vstupních dat:
Objem vytápěných zón budovy V =
14375,5 m3
Plocha ohraničujících konstrukcí A =
4251,5 m2
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 22,0 C
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)
Požadavek:
max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =
0,49 W/m2K
Výsledky výpočtu:
průměrný součinitel prostupu tepla U,em =
0,43 W/m2K
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)
Klasifikační třída:
C
Slovní popis:
vyhovující
Klasifikační ukazatel CI:
0,9
Strana 38 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VII
EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ
Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických, stavebních a organizačních
opatření na úsporu energie.
Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického
hlediska.
Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je čistá
současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti opatření.
VSTUPNÍ ÚDAJE
Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základními vstupními údaji na jedné straně
příjmové položky (obvykle v podobě tržeb) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů).
V případě provozování objektu nelze v příjmové části projektu hovořit o tržbách. Za příjmy spojené s provedením opatření jsou proto považovány úspory, kterých bude realizací jednotlivých
opatření dosaženo.
Na straně výdajů jsou základními vstupními údaji investiční náklady vynaložené na realizaci
opatření.
Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu byly získány těmito způsoby:
• výše nákladů na úsporná opatření plynoucí z odborného odhadu na základě výsledků
obdobných, již realizovaných akcí.
• cenové informace výrobců a montážních firem
• informace z publikace a programového vybavení „Katalog opatření“, vydaném ČEA pro
potřebu poradenských středisek EKIS
Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných
opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor
tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných
energetických bilancích jednotlivých variant.
OSTATNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE
Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit další doplňkové vstupní údaje. Jsou jimi:
• doba porovnání
• diskontní míra
• cenový vývoj
a) Diskontní míra
Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s jejich
převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který tento převod umožňuje.
Jde určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů.
Vzhledem k současné výši úrokových měr, jejich předpokládanému vývoji a poměrně nízkému
riziku spojenému s realizací opatření je pro dané řešení zvolena diskontní míra 5%.
b) Doba porovnání
Strana 39 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě očekávané životnosti zařízení. Vzhledem
k tomu, že u navrhovaných opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně 30 let nepředpokládají významné dodatečné investice (tj. výměna celých instalovaných zařízení), byla jako
vhodná doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvolena doba právě 30 let.
U opatření stavebního charakteru byla předpokládaná doba životnosti stanovena na 30 let.
c) Cenový vývoj
Během doby provozování zařízení se může významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém
případě pak především změny cen energie významně ovlivňují ekonomické výsledky energeticky zaměřených projektů. V porovnání je počítáno se stálými cenami, tudíž není zohledněna
inflace.
VÝSTUPNÍ ÚDAJE
PROSTÁ NÁVRATNOST INVESTIC
Prostá návratnost investic je pomocným kritériem pro investiční rozhodování. Prostá návratnost nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz (ocenění toků hotovosti prostřednictvím
diskontní míry), proto je její vypovídací schopnost omezená a slouží jen jako orientační kriterium. Kriterium určuje, za jak dlouho pokryjí příjmy z projektu jeho investiční náklady.
Pokud se příjmy nebo výdaje během doby života projektu mění, je nutno prostou dobu návratnosti počítat jako rovnovážný bod kumulovaných příjmů a výdajů.
DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI
Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kriterium se srovnatelnou vypovídací schopností jako
NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV=0.
ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA
Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toků hotovosti. Toky hotovosti (Cash
Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují veškeré hodnotové změny během života projektu.
Pro hodnocení toků hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti.
Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení největších investic.
Takto převedená hodnota se nazývá současná hodnota.
Současnou hodnotu lze vyjádřit vztahem (z angl. Present Value = PV):
PV =
TH
(1 + d )n
kde
TH – tok hotovosti v daném roce
d – diskontní míra
n – pořadí daného roku od doby hodnocení
Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů příjmy vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se
jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají (kumulují) a představují skutečný hodnotový stav u
Strana 40 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti
v daném roce záporná, nedošlo k tomuto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy.
Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje zkratkou
NPV (Net Present Value) a slouží jako důležité kriterium pro posuzování a porovnávání projektů.
Určení čisté současné hodnoty toků hotovosti objasňuje následující výpočet:
NPV =
TH1
TH 2
TH n
+
+ .... +
1
2
(1 + d ) (1 + d )
(1 + d )n
kde
TH – tok hodnot pro jednotlivé roky
d – diskontní míra
n – celková doba hodnocení
Vhodnost použití čisté současné hodnoty je dána především tím, že zohledňuje vliv času po
celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů i výstupů realizace opatření a
může zohledňovat způsob financování. Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekonomicky
výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek realizovat.
Kriterium NPV lze na rozdíl od ostatních kritérií zde zmíněných použít i na opatření, která žádné dodatečné investice nevyžadují. Výsledek pak udává celkový přínos opatření za dobu životnosti vyjádřený v peněžních jednotkách.
UPOZORNĚNÍ AUDITORA
Návratnosti uvedené v auditu jsou vztaženy k ceně technických a jiných opatření bez
prostředků potřebných pro projektování, řízení průběhu investiční akce, sledování a vyhodnocování účinnosti zavedených opatření a v neposlední řadě bez ceny finančních
zdrojů (úroků).
Strana 41 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VII.1 VYHODNOCENÍ VARIANT
Výsledky ekonomického posouzení jednotlivých opatření jsou shrnuty v následující tabulce.
Jsou zde uvedeny předpokládané investiční náklady a roční úspory související s realizací
opatření. Dále tabulka zachycuje výsledné hodnoty ekonomických kritérií.
Opatření
označení
název
investiční
náklady
(tis. Kč)
roční úspora
(tis.Kč/rok)
prostá doba
návratnosti
diskont. doba návratnosti
(let)
NPV
IRR
(tis. Kč)
(%)
(let)
C1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
3916,9
270,0
14,5
26,5
234,0
5,5
C2
Zateplení vodorovných konstrukcí
1215,6
155,5
7,8
10,2
1174,4
12,4
C3
Výměna otvorových výplní
3550,5
126,8
28,0
N.A.
-1600,9
0,5
roční úspora
prostá doba
návratnosti
diskont. doba
návratnosti
(let)
(let)
Varianty
označení
investiční náklady
(tis. Kč)
(tis.Kč/rok)
NPV - 30 let
IRR
(tis. Kč)
(%)
VAR1
7 467
397
18,8
58,0
-1 367
3,3%
VAR2
8 683
555
15,6
31,2
-152
4,8%
Strana 42 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VII.2 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ DLE 425/2005 SB.
Údaje
VAR1
VAR2
7 467 400
8 683 045
- změna osobních nákladů (mzdy, pojistné, atd.)
0
0
- změna ostatních provozních nákladů (palivo, opravy a
údržba, služby, režie, pojištění majetku, atd.)
0
0
- samostatně lze uvést i změnu nákladů na emise resp. i
odpady
0
0
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité teplo)
396 842
554 980
Přínosy projektu celkem
396 842
554 980
Doba hodnocení
30
30
Diskont
5
5
Ts
18,8
15,6
Tsp (5 % diskont)
58,0
31,2
NPV (5 % diskont, 30 let)
-1 367
-152
IRR (5 % diskont, 30 let)
3,3%
4,8%
Investiční výdaje projektu (počáteční, jednorázové výdaje
na realizaci opatření v navržených variantách)
Změna nákladů (-snížení, + zvýšení)
Změna ostatních nákladů v tom:
Hodnoty kritérií
VII.3 VYBRANÁ VARIANTA
Zpracovatel energetického auditu vybírá jednu z variant. Hodnotícím kriteriem byla ekonomická výhodnost investice.
označení
investiční
náklady
(tis. Kč)
VAR2
8 683
roční úspora
(tis.Kč/rok)
555
prostá doba
návratnosti
(let)
diskont. doba návrat- NPV - 30 let
nosti
(tis. Kč)
(let)
15,6
Strana 43 (celkem 76)
31,2
-152
IRR
(%)
4,8%
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
investiční náklad
8 683 tis. Kč
prostá doba návratnosti
15,6 let
Při rozboru rizik a nejistot uvedeného projektu je třeba uvažovat s cenou finančních zdrojů, vyjádřená úrokovou mírou použitého bankovního úvěru. Krajním případem je pak financování
z vlastních zdrojů, bez použití úvěru. Druhým krajním případem je použití komerčního úvěru.
Představu o průběhu peněžních toků poskytuje grafické znázornění diskontovaného kumulovaného Cash Flow :
VII.4 VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
VARIANTÁCH
ENERGIE V NAVRHOVANÝCH
SOLÁRNÍ SOUSTAVA
Zdůvodnění nevýhodnosti instalace solární soustavy je součástí EA.
TEPELNÉ ČERPADLO
Vzhledem k dodávce TE z centrálního zdroje a hlukovým parametrům není instalace TČ doporučena.
.
Strana 44 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
VIII VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení z hlediska životního prostředí kvantifikuje snížení zátěže životního prostředí vyplývající z jednotlivých variant. Vstupem do enviromentálního hodnocení je znalost původu
uspořené energie.
Zdrojem tepelné energie v centrální výtopně jsou kotle na HU.
Pro výpočet úspor emisního zatížení jsou uvedeny emisní koeficienty uvedené v následující
tabulce.
Emisní faktory (t/MWh)
HU
EE
Tuhé látky
2,03E-03
9,33E-05
SO2
4,34E-03
1,76E-03
NOX
6,14E-04
1,50E-03
CO
9,20E-03
1,41E-04
CO2
3,60E-01 *)
1,17E+00
VOC
1,82E-03
1,11E-04
*) Tepelnou energii vyrábí teplárna spalující HU, umístěná na adrese Obecnická 269. Na základě konzultací s provozovatelem byl určen skutečný emisní faktor CO2.
Emisní faktor CO2 = 93,6 (tCO2/TJ) = 3,370E-0,1 (t/MWh).
Pro výpočet emise škodlivin byl použit skutečný emisní faktor.
Posuzovány jsou absolutní emise škodlivin současného stavu a stavu po realizaci projektu z
lokálního hlediska:
Výchozí stav
Varianta 1
Rozdíl
Varianta 2
Rozdíl
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
Tuhé látky
1,422
0,965
0,457
0,783
0,639
SO2
3,106
2,130
0,976
1,741
1,365
NOX
0,493
0,355
0,138
0,300
0,193
CO
6,434
4,363
2,071
3,538
2,896
CO2
301,868
220,880
80,988
188,606
113,261
VOC
1,276
0,867
0,410
0,703
0,573
Znečišťující látka
Strana 45 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Dále je provedeno posouzení absolutní emise škodlivin současného stavu a stavu po realizaci
projektu z globálního hlediska.
Toto hodnocení vyjadřuje snížení emisí škodlivin centrálního zdroje vlivem snížení energetické
náročnosti lokálního odběratele tepelné energie. Snížení je parametrizováno:
-
účinností rozvodů mezi zdrojem TE a lokálním odběratelem,
-
účinností centrálního zdroje TE.
Předpokládané vstupní parametry globálního hodnocení:
Účinnost rozvodů mezi zdrojem TE a lokálním odběratelem (-)
0,95
Účinnost centrálního zdroje TE (-)
0,92
V následující tabulce je provedeno posouzení absolutní emise škodlivin současného stavu a
stavu po realizaci projektu z globálního hlediska.
Výchozí stav
Varianta 1
Rozdíl
Varianta 2
Rozdíl
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
(t/rok)
Tuhé látky
1,817
1,233
0,584
1,000
0,817
SO2
3,951
2,703
1,248
2,205
1,746
NOX
0,613
0,436
0,177
0,366
0,247
CO
8,226
5,578
2,648
4,523
3,703
CO2
371,954
268,388
103,566
227,118
144,835
VOC
1,631
1,107
0,524
0,898
0,732
Znečišťující látka
Strana 46 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
IX
VÝSTUPY ENERGETICKÉHO AUDITU
IX.1
HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Pavilón E je zásobován energiemi ve formě tepelné energie a elektrické energie.
IX.2 CELKOVÁ VÝŠE DOSAŽITELNÝCH ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Technický potenciál úspor energie byl stanoven porovnáním výchozího stavu spotřeby
s hodnotami technicky možnými. Hlavní potenciál úspor:
IX.3
-
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
-
Zateplení vodorovných konstrukcí
-
Výměna otvorových výplní
NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY ENERGETICKY ÚSPORNÉHO PROJEKTU
Navrhovaná varianta je souborem opatření.
C1
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
C2
Zateplení vodorovných konstrukcí
C3
Výměna otvorových výplní
Soubor opatření je charakterizován investičním nákladem 8 683 tis.Kč s prostou dobou návratnosti dosahující 15,6 let. Výpočet byl proveden bez započítání případné dotace.
IX.4 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
DOPORUČENÍ OBSAHUJÍCÍ KONEČNÉ STANOVISKO
Navrhovaný soubor úsporných opatření (varianta 2) přináší efekt v poklesu provozních nákladů na vytápění a ve zvýšení hodnoty majetku.
Po provedení navržených opatření je nezbytné optimalizovat otopnou soustavu:
-
provést změnu ekvitermní křivky okruhu otopné soustavy (doložit protokolem),
-
navrhnout změnu průtoku topné vody v otopné soustavě (doložit protokolem),
Strana 47 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
-
instalovat systém měření odebrané tepelné energie (doložit kalibrační protokol).
Aby bylo dosaženo předpokládaných úspor, je třeba také zabránit přetápění v jednotlivých
místnostech (např. vlivem vnějších či vnitřních zisků); provozovatel musí zajistit dodatečnou
instalaci a správné nastavení termoregulačních ventilů na otopných tělesech.
Na vstupu otopné vody do objektu se doporučuje instalace regulačního uzlu.
Je třeba počítat se skutečností, že po celkovém zateplení objektu dojde k zásadním provozním
změnám týkajících se otopné soustavy. Zaregulování otopné soustavy a nastavení správných
provozních režimů se doporučuje přenechat odborné firmě. Vše je třeba doložit protokolem.
Dále je nezbytné odbornou firmou provést proškolení provozního technika.
Auditor realizaci varianty 2 doporučuje.
Rozhodnutí o vložení finančních prostředků do projektu závisí na investorovi a na jeho motivaci ekonomické, nebo i mimo-ekonomické.
V Praze, listopad 2013
Strana 48 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
IX.5
EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU
Evidenční list energetického auditu
podla zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Evidenční číslo
1. Část - Identifikační údaje
1. Jméno (jména), příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EA
Oblastní nemocnice Příbram
2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, případně adresa pro doručování
a) ulice
b) č.p./č.o.
c) část obce
269
Podbrdská
Zdaboř
d) obec
Příbram
e) PSČ
261 95
f) e-mail
[email protected]
g) telefon
318 641 111
3. Identifikační číslo
27085031
4. Údaje o statutárním orgánu
a) jméno
b) kontakt
5. Předmět energetického auditu
a) název
Budova pro zdravotnictví
b) adresa
Podbrdská 269, 261 95 Příbram - budova E
c) popis předmětu EA
Jedná se o objekt, který je součástí areálu nemocnice.
Svislé obvodové konstrukce jsou z cihel CDM tloušťky 375 mm. V 1.P.P. jsou obvodové stěny tloušťky 500 mm.
Stropní konstrukce je provedena z dutinových panelů se škvárovým násypem tloušťky 100 – 400 mm. Na
škváře je uložen perlitový beton tloušťky 80 mm. Střešní krytina je živičná.
Okna v jednotlivých podlažích jsou převážně dřevěná zdvojená, na schodišti kovová. Vstupní dveře jsou ocelové
s jednoduchým zasklením do hliníkových lišt. Vstup do 1.PP z jižní strany je osazen plastovými dveřmi s
izolačním dvojsklem. Vstup je řešen přes zádveří, které je situováno pod spojovacím koridorem.
Hranice řešení energetického auditu je dána pouze obálkou budovy E. Rozvody tepla v areálu ani výměníková
stanice není součástí řešení.
Zdrojem tepla pro objekt je centrální výtopna spalující hnědé uhlí, která je umístěna mimo areál nemocnice.
V areálu II. Oblastní nemocnice Příbram a.s. se nachází centrální výměníková stanice horká voda – voda.
Rozvody tepla jsou tlakově nezávislé. Z výměníkové stanice jsou vedeny lokální rozvody tepla do jednotlivých
budov, včetně budovy E.
Otopná soustava v budově E je tlakově závislá. Do budovy vstupují topným kanálem v 1.PP. Otopná soustava není č
Teplá voda je do budovy přiváděna přímo.
Strana 49 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
2. Část - Popis stávajícího stavu předmětu EA
1. Charakteristika hlavních činností
Budova E je součástí areálu nemocnice a má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží.
- 1.PP (nukleární medicína),
- 1.NP (nukleární medicína – kanceláře, RTG, ultrazvuk)
- 2.NP (interní ambulance, endokrinologická ambulance, odborné interní poradny, onkologie)
- 3.NP (oddělení ošetřovatelské péče)
- 4.NP (léčebna dlouhodobě nemocných)
2. Vlastní zdroje energie
a) zdroje tepla
a) zdroje elektřiny
počet
ks
počet
ks
instalovaný výkon
MW
instalovaný výkon
MW
roční výroba
MWh
roční výroba
MWh
roční spotřeba paliva
GJ/rok
roční spotřeba paliva
GJ/rok
d) druhy primárního zdroje energie
c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla
počet
ks
druh OZE
inst. výkon elektrický
MW
druh DEZ
inst. výkon tepelný
MW
fosilní zdroje
roční výroba el.
MWh
roční výroba tepla
MWh
roční spotřeba paliva
GJ/rok
3. Spotřeba energie
Druh spotřeby
Příkon
Spotřeba energie
Energonositel
Vytápění
MW
491,4 MWh/r
Chlazení
MW
MWh/r
Větrání
MW
MWh/r
Úprava vlhkosti
MW
MWh/r
Příprava TV
MW
207,0 MWh/r
TE
0,04 MW
43,1 MWh/r
EE
MW
MWh/r
EE
0,04 MW
741,5 MWh/r
Osvětlení
Technologie
Celkem
Strana 50 (celkem 76)
TE
TE + EE
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
3. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření
1. Popis doporučených opatření
Zateplení svislých obvodových konstrukcí + Zateplení vodorovných konstrukcí + Výměna
otvorových výplní
2. Úspory energie a nákladů
Spotřeba a náklady na energii - celkem
Stávající stav
Navrhovaný stav
Úspory
Energie
741,5 MWh/r
426,9 MWh/r
314,6 MWh/r
Náklady
1381,6 tis. Kč/r
826,6 tis. Kč/r
555,0 tis. Kč/r
Spotřeba energie
Stávající stav
Navrhovaný stav
Úspory
Vytápění
491,4 MWh/r
176,8 MWh/r
314,6 MWh/r
Chlazení
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
Větrání
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
Úprava vlhkosti
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
207,0 MWh/r
207,0 MWh/r
0,0 MWh/r
43,1 MWh/r
43,1 MWh/r
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
0,0 MWh/r
Příprava TV
Osvětlení
Technologie
3. Ekonomické hodnocení
doba hodnocení
30 roků
diskontní míra
reálná doba návratnosti
31,2 roků
investiční náklady
prostá doba návratnosti
15,6 roků
cash flow
IRR
4,8 %
5,0 %
8 683 tis.Kč
555 tis.Kč/r
NPV
-152 tis.Kč
rok realizace
4. Ekologické hodnocení
Znečišťující
látka
Navrhovaný stav
lokálně
globálně
Stávající stav
lokálně
globálně
Efekt
lokálně
globálně
TL
1,42 t/r
1,82 t/r
0,78 t/r
1,00 t/r
0,64 t/r
0,82 t/r
SO2
3,11 t/r
3,95 t/r
1,74 t/r
2,21 t/r
1,37 t/r
1,75 t/r
NOX
0,49 t/r
0,61 t/r
0,30 t/r
0,37 t/r
0,19 t/r
0,25 t/r
CO
6,43 t/r
8,23 t/r
3,54 t/r
4,52 t/r
2,90 t/r
3,70 t/r
301,87 t/r
371,95 t/r
188,61 t/r
227,12 t/r
113,26 t/r
144,84 t/r
CO2
Strana 51 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
4. Část - Údaje o energetickém specialistovi
1. Jméno (jména) a příjmení
Jan Schwarzer
Titul
Ing., Ph.D.
2. Číslo oprávnění v seznamu energ. Specialistů
318
3. Datum vydání oprávnění
28. dubna 2010
4. Datum posledního průběžného vzdělávání
5. Podpis
6. Datum
15. listopad 2013
Strana 52 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X
PŘÍLOHY
X.1 PŘÍLOHA 1 - VYHODNOCENÍ BUDOVY DLE ČSN 73 0540-2:2011 SOUČASNÝ STAV
Strana 53 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Strana 54 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Strana 55 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X.2 PŘÍLOHA 2 - VYHODNOCENÍ BUDOVY DLE ČSN 73 0540-2:2011 NÁVRHOVÝ STAV
Strana 56 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Strana 57 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Strana 58 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X.3 PŘÍLOHA 3 - PROTOKOL K VÝPOČTU - SOUČASNÝ STAV
VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370
Energie 2013
Název úlohy:
Zpracovatel:
Zakázka:
Datum:
Ing. Jan Schwarzer Ph.D.
14.11.2013
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:
Počet zón v budově:
Celkový počet osob v budově:
1
neurčen
Typ výpočtu potřeby energie:
měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
Sever
Jih
Východ
Západ
Horizont
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-2,5 C
-1,0 C
2,6 C
7,1 C
12,1 C
15,4 C
17,0 C
16,5 C
12,9 C
8,0 C
2,8 C
-0,8 C
47,0
72,0
115,0
158,0
209,0
216,0
212,0
184,0
126,0
86,0
47,0
32,0
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
SV
SZ
JV
JZ
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-2,5 C
-1,0 C
2,6 C
7,1 C
12,1 C
15,4 C
17,0 C
16,5 C
12,9 C
8,0 C
2,8 C
-0,8 C
47,0
76,0
122,0
184,0
245,0
248,0
245,0
216,0
140,0
90,0
47,0
32,0
104,0
162,0
234,0
292,0
313,0
284,0
292,0
320,0
256,0
220,0
112,0
72,0
47,0
76,0
122,0
184,0
245,0
248,0
245,0
216,0
140,0
90,0
47,0
32,0
58,0
97,0
162,0
238,0
299,0
292,0
288,0
277,0
187,0
126,0
61,0
40,0
86,0
137,0
209,0
277,0
320,0
299,0
302,0
313,0
234,0
184,0
94,0
61,0
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :
Strana 59 (celkem 76)
58,0
97,0
162,0
238,0
299,0
292,0
288,0
277,0
187,0
126,0
61,0
40,0
86,0
137,0
209,0
277,0
320,0
299,0
302,0
313,0
234,0
184,0
94,0
61,0
76,0
133,0
259,0
410,0
536,0
526,0
518,0
490,0
313,0
205,0
90,0
54,0
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Základní popis zóny
Název zóny:
Typ zóny pro určení Uem,N:
Typ zóny pro refer. budovu:
Typ hodnocení:
Budova E
jiná než nová obytná budova
jiná budova než RD a BD
změna stávající budovy
Geometrie (objem/podlah.pl.):
Celk. energet. vztažná plocha:
14375,5 m3 / 3716,9 m2
3993,2 m2
Účinná vnitřní tepelná kapacita:
165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Typ vytápění:
22,0 C / 20,0 C
ano / ne
nepřerušované
Regulace otopné soustavy:
ano
Průměrné vnitřní zisky:
....... odvozeny pro
41643 W
· produkci tepla: 8,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
· časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče)
· zohlednění spotřebičů: jen zisky
· minimální přípustnou osvětlenost: 200,0 lx
· příkon osvětlení: 24000,0 W (využito 4000,0 h/rok)
· prům. účinnost osvětlení: 10 %
· spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kWh/(m2.a)
· další tepelné zisky: 0,0 W
Teplo na přípravu TV:
....... odvozeno pro
0,0 MJ/rok
· roční potřebu teplé vody: 0,0 m3
· teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT:
0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Vytápění je zajištěno VZT:
Účinnost sdílení/distribuce:
Název zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:
Účinnost výroby tepla:
Příkon čerpadel vytápění:
Příkon regulace/emise tepla:
ne
88,0 % / 89,0 %
(podíl 100,0 %)
obecný zdroj tepla (např. kotel)
90,0 %
0,0 W
0,0 / 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně:
Podíl vzduchu z objemu zóny:
Typ větrání zóny:
Minimální násobnost výměny:
Návrhová násobnost výměny:
Měrný tepelný tok větráním Hv:
11500,4 m3
80,0 %
přirozené
0,3 1/h
0,3 1/h
1138,540 W/K
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :
Název konstrukce
Plocha [m2]
OS1
OS2
Stěna se zeminou
Stěna se spoj. chodbou a nevyt
Střecha 1
Střecha 2
Dveře kovové plné
Dveře se spoj. chodbou a nevyt
Dveře kovové stroj. výtahu
Okna dřevěná v OS1 (SV)
1,500
Okna dřevěná v OS1 (JZ)
1,500
Okna dřevěná v OS2 (SV)
Okna plastová v OS2 (SV)
1067,37
1,236
634,63
1,003
204,87
0,955
13,64
0,941
792,72
0,923
17,71
0,830
2,52
4,200
7,8
1,900
3,9
4,200
221,76 (221,76x1,0 x 1)
U [W/m2K]
1,00
1,00
0,47
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,400
1319,269
636,534
91,956
12,835
731,681
14,699
10,584
14,820
16,380
1,00
0,300
0,300
0,450
0,600
0,240
0,240
1,700
1,700
1,700
532,224
262,08 (262,08x1,0 x 1)
2,400
1,00
628,992
20,16 (20,16x1,0 x 1) 2,400
2,88 (2,88x1,0 x 1)
1,700
1,00
1,00
48,384
4,896
1,500
1,500
Strana 60 (celkem 76)
b [-]
H,T [W/K]
U,N [W/m2K]
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Okna dřevěná v OS2 (JV)
Okna dřevěná v OS2 (JZ)
Okna dřevěná v OS2 (SZ)
Okna kovová v OS1 (SV)
Okna kovová v OS1 (JV)
Okna kovová v OS1 (SZ)
Dveře kovové prosklené v OS1
Dveře kovové prosklené v OS2
Okna strojovny výtahu v OS1 (S
Luxfery v OS2 (JV)
Vysvětlivky:
9,16 (9,16x1,0 x 1)
46,8 (46,8x1,0 x 1)
20,52 (20,52x1,0 x 1)
32,4 (32,4x1,0 x 1)
23,4 (23,4x1,0 x 1)
23,4 (23,4x1,0 x 1)
14,4 (14,4x1,0 x 1)
6,9 (6,9x1,0 x 1)
2,88 (2,88x1,0 x 1)
9,14 (9,14x1,0 x 1)
2,400
2,400
2,400
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,800
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
21,984
112,320
49,248
106,920
77,220
77,220
47,520
22,770
9,504
34,732
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla
a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2.
Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm).
Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:
0,10 W/m2K
Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:
4622,692 W/K
......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 344,104 W/K
Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :
1. konstrukce ve styku se zeminou
Název konstrukce:
Podlaha se zeminou
Tepelná vodivost zeminy:
2,0 W/mK
Plocha podlahy:
810,43 m2
Exponovaný obvod podlahy:
143,0 m
Součinitel vlivu spodní vody Gw:
1,0
Typ podlahové konstrukce:
podlaha na terénu
Tloušťka obvodové stěny:
0,375 m
Tepelný odpor podlahy:
0,143 m2K/W
Přídavná okrajová izolace:
není
Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
0,384 W/m2K
Ustálený měrný tok zeminou Hg:
311,492 W/K
Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:
od 243,426 do 627,799 W/K
523,107 / 144,869 W/K
Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:
............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:
311,492 W/K
81,043 W/K
Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:
od 243,426 do 627,799 W/K
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :
Název konstrukce
Okna dřevěná v OS1 (SV)
Okna dřevěná v OS1 (JZ)
Okna dřevěná v OS2 (SV)
Okna plastová v OS2 (SV)
Okna dřevěná v OS2 (JV)
Okna dřevěná v OS2 (JZ)
Okna dřevěná v OS2 (SZ)
Okna kovová v OS1 (SV)
Okna kovová v OS1 (JV)
Okna kovová v OS1 (SZ)
Dveře kovové prosklenné v OS1
Dveře kovové prosklenné v OS2
Okna strojovny výtahu v OS1 (S
Luxfery v OS2 (JV)
Vysvětlivky:
Plocha [m2]
g/alfa [-]
221,76
262,08
20,16
2,88
9,16
46,8
20,52
32,4
23,4
23,4
14,4
6,9
2,88
9,14
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,4
Fgl/Ff [-]
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
Fc,h/Fc,c [-]
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
Fs [-]
Orientace
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
SV (90 st.)
JZ (90 st.)
SV (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
JZ (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc:
Zisk (vytápění):
Měsíc:
1
17017,7
7
2
27250,0
8
3
42325,4
9
4
5
6
58873,5
72051,2
69698,1
10
11
12
Strana 61 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Zisk (vytápění):
69714,1
67531,8
47812,4
35095,4
18056,4
11904,2
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :
Název zóny:
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Regulace otopné soustavy:
Budova E
22,0 C / 20,0 C
ano / ne
ano
Měrný tepelný tok větráním Hv:
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:
Ustálený měrný tok zeminou Hg:
Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu:
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:
Měrný tok větranými stěnami H,vw:
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:
Výsledný měrný tok H:
1138,540 W/K
5047,839 W/K
311,492 W/K
----------6497,871 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc
Q,H,ht[GJ]
Q,int[GJ]
Q,sol[GJ]
Q,gn [GJ]
Eta,H [-]
fH [%]
Q,H,nd[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
421,929
358,122
335,445
250,777
174,348
114,569
91,255
99,734
155,595
243,874
321,342
393,101
125,272
106,707
112,592
104,103
103,610
98,990
102,289
103,610
104,614
112,328
114,073
124,744
17,018
27,250
42,325
58,874
72,051
69,698
69,714
67,532
47,812
35,095
18,056
11,904
142,290
133,957
154,917
162,976
175,661
168,688
172,003
171,142
152,426
147,423
132,129
136,648
0,967
0,958
0,932
0,866
0,729
0,578
0,531
0,516
0,739
0,883
0,947
0,964
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,1
0,0
1,9
100,0
100,0
100,0
100,0
284,381
229,837
190,992
109,580
46,298
17,029
--11,362
42,985
113,703
196,160
261,348
Vysvětlivky:
Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:
1503,676 GJ
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,F[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
403,446
326,066
270,957
155,459
65,682
24,159
--16,119
60,982
161,308
278,288
370,770
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
44,616
33,140
30,526
24,145
20,547
18,464
19,079
20,547
24,713
30,233
35,223
44,028
-------------------------
448,061
359,205
301,483
179,604
86,229
42,623
19,079
36,666
85,695
191,541
313,511
414,798
Vysvětlivky:
Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel:
2478,495 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:
Strana 62 (celkem 76)
5359,3 W/K
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Plocha obalových konstrukcí zóny:
4251,5 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:
0,49 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:
1,26 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V:
0,3 m2/m3
Rozložení měrných tepelných toků
Zóna
Položka
Plocha [m2]
Měrný tok [W/K]
Procento [%]
1
Celkový měrný tok H:
z toho:
Měrný tok výměnou vzduchu Hv:
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:
-------------
6497,871
1138,540
311,492
--425,147
4622,692
100,00 %
17,52 %
4,79 %
0,00 %
6,54 %
71,14 %
rozložení měrných toků po konstrukcích:
Obvodová stěna:
Střecha:
Podlaha:
Otvorová výplň:
1920,5
810,4
810,4
710,1
2060,594
746,380
311,492
1815,718
31,71 %
11,49 %
4,79 %
27,94 %
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):
Poznámka:
6497,871 W/K
14375,5 m3
0,45 W/m3K
33,2 kWh/(m3.a)
Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:
Plocha obalových konstrukcí budovy:
5359,3 W/K
4251,5 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:
0,49 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:
1,26 W/m2K
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):
1503,676 GJ
14375,5 m3
3993,2 m2
29,1 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:
105 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =
5117.
417,688 MWh
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Strana 63 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X.4 PŘÍLOHA 4 - PROTOKOL K VÝPOČTU - NÁVRHOVÝ STAV
VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2
a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370
Energie 2013
Název úlohy:
Zpracovatel:
Zakázka:
Datum:
Ing. Jan Schwarzer Ph.D.
14.11.2013
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:
Počet zón v budově:
Celkový počet osob v budově:
1
neurčen
Typ výpočtu potřeby energie:
měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
Sever
Jih
Východ
Západ
Horizont
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-2,5 C
-1,0 C
2,6 C
7,1 C
12,1 C
15,4 C
17,0 C
16,5 C
12,9 C
8,0 C
2,8 C
-0,8 C
47,0
72,0
115,0
158,0
209,0
216,0
212,0
184,0
126,0
86,0
47,0
32,0
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
SV
SZ
JV
JZ
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-2,5 C
-1,0 C
2,6 C
7,1 C
12,1 C
15,4 C
17,0 C
16,5 C
12,9 C
8,0 C
2,8 C
-0,8 C
47,0
76,0
122,0
184,0
245,0
248,0
245,0
216,0
140,0
90,0
47,0
32,0
104,0
162,0
234,0
292,0
313,0
284,0
292,0
320,0
256,0
220,0
112,0
72,0
47,0
76,0
122,0
184,0
245,0
248,0
245,0
216,0
140,0
90,0
47,0
32,0
58,0
97,0
162,0
238,0
299,0
292,0
288,0
277,0
187,0
126,0
61,0
40,0
86,0
137,0
209,0
277,0
320,0
299,0
302,0
313,0
234,0
184,0
94,0
61,0
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :
Základní popis zóny
Strana 64 (celkem 76)
58,0
97,0
162,0
238,0
299,0
292,0
288,0
277,0
187,0
126,0
61,0
40,0
86,0
137,0
209,0
277,0
320,0
299,0
302,0
313,0
234,0
184,0
94,0
61,0
76,0
133,0
259,0
410,0
536,0
526,0
518,0
490,0
313,0
205,0
90,0
54,0
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Název zóny:
Typ zóny pro určení Uem,N:
Typ zóny pro refer. budovu:
Typ hodnocení:
Budova E
jiná než nová obytná budova
jiná budova než RD a BD
změna stávající budovy
Geometrie (objem/podlah.pl.):
Celk. energet. vztažná plocha:
14375,5 m3 / 3716,9 m2
3993,2 m2
Účinná vnitřní tepelná kapacita:
165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Typ vytápění:
22,0 C / 20,0 C
ano / ne
nepřerušované
Regulace otopné soustavy:
ano
Průměrné vnitřní zisky:
....... odvozeny pro
39177 W
· produkci tepla: 8,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
· časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče)
· zohlednění spotřebičů: jen zisky
· minimální přípustnou osvětlenost: 200,0 lx
· příkon osvětlení: 18000,0 W (využito 4000,0 h/rok)
· prům. účinnost osvětlení: 10 %
· spotřebu nouzového osvětlení: 0,0 kWh/(m2.a)
· další tepelné zisky: 0,0 W
Teplo na přípravu TV:
....... odvozeno pro
0,0 MJ/rok
· roční potřebu teplé vody: 0,0 m3
· teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT:
0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Vytápění je zajištěno VZT:
Účinnost sdílení/distribuce:
Název zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:
Účinnost výroby tepla:
Příkon čerpadel vytápění:
Příkon regulace/emise tepla:
ne
88,0 % / 89,0 %
(podíl 100,0 %)
obecný zdroj tepla (např. kotel)
90,0 %
0,0 W
0,0 / 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně:
Podíl vzduchu z objemu zóny:
Typ větrání zóny:
Minimální násobnost výměny:
Návrhová násobnost výměny:
Měrný tepelný tok větráním Hv:
11500,4 m3
80,0 %
přirozené
0,5 1/h
0,5 1/h
1897,566 W/K
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :
Název konstrukce
Plocha [m2]
OS1
OS2
Stěna se zeminou
Stěna se spoj. chodbou a nevyt
Střecha 1
Střecha 2
Dveře nové
Dveře nové
Dveře nové
Stěna se zeminou ZAT
Okna nová v OS1 (SV)
1,500
Okna nová v OS1 (JZ)
1,500
Okna nová v OS2 (SV)
Okna nová v OS2 (SV)
1067,37
0,241
634,63
0,232
135,87
0,967
13,64
0,229
792,72
0,154
17,71
0,151
2,52
1,200
7,8
1,200
3,9
1,200
69,0
0,323
221,76 (221,76x1,0 x 1)
U [W/m2K]
1,00
1,00
0,47
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,47
1,000
257,236
147,234
61,752
3,124
122,079
2,674
3,024
9,360
4,680
10,475
1,00
0,300
0,300
0,450
0,600
0,240
0,240
1,700
1,700
1,700
0,450
221,760
262,08 (262,08x1,0 x 1)
1,000
1,00
262,080
20,16 (20,16x1,0 x 1) 1,000
2,88 (2,88x1,0 x 1)
1,000
1,00
1,00
20,160
2,880
1,500
1,500
Strana 65 (celkem 76)
b [-]
H,T [W/K]
U,N [W/m2K]
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Okna nová v OS2 (JV)
Okna nová v OS2 (JZ)
Okna nová v OS2 (SZ)
Okna nová v OS1 (SV)
Okna nová v OS1 (JV)
Okna nová v OS1 (SZ)
Dveře nové prosklenné v OS1
Dveře nové prosklenné v OS2
Okna strojovny výtahu nová v O
Okna nová (nahr. Luxfery) v OS
Vysvětlivky:
9,16 (9,16x1,0 x 1)
46,8 (46,8x1,0 x 1)
20,52 (20,52x1,0 x 1)
32,4 (32,4x1,0 x 1)
23,4 (23,4x1,0 x 1)
23,4 (23,4x1,0 x 1)
14,4 (14,4x1,0 x 1)
6,9 (6,9x1,0 x 1)
2,88 (2,88x1,0 x 1)
9,14 (9,14x1,0 x 1)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,160
46,800
20,520
32,400
23,400
23,400
14,400
6,900
2,880
9,140
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla
a U,N je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2.
Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm).
Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:
0,05 W/m2K
Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:
1317,518 W/K
......................................... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 172,052 W/K
Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 :
1. konstrukce ve styku se zeminou
Název konstrukce:
Podlaha se zeminou
Tepelná vodivost zeminy:
2,0 W/mK
Plocha podlahy:
810,43 m2
Exponovaný obvod podlahy:
143,0 m
Součinitel vlivu spodní vody Gw:
1,0
Typ podlahové konstrukce:
podlaha na terénu
Tloušťka obvodové stěny:
0,375 m
Tepelný odpor podlahy:
0,143 m2K/W
Přídavná okrajová izolace:
není
Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
0,384 W/m2K
Ustálený měrný tok zeminou Hg:
311,492 W/K
Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:
od 243,426 do 627,799 W/K
523,107 / 144,869 W/K
Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:
............. a příslušnými tep. vazbami Hg,tb:
311,492 W/K
40,522 W/K
Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:
od 243,426 do 627,799 W/K
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :
Název konstrukce
Plocha [m2]
Okna nová v OS1 (SV)
Okna nová v OS1 (JZ)
Okna nová v OS2 (SV)
Okna nová v OS2 (SV)
Okna nová v OS2 (JV)
Okna nová v OS2 (JZ)
Okna nová v OS2 (SZ)
Okna nová v OS1 (SV)
Okna nová v OS1 (JV)
Okna nová v OS1 (SZ)
Dveře nové prosklenné v OS1
Dveře nové prosklenné v OS2
Okna strojovny výtahu nová v O
Okna nová (nahr. Luxfery) v OS
Vysvětlivky:
221,76
262,08
20,16
2,88
9,16
46,8
20,52
32,4
23,4
23,4
14,4
6,9
2,88
9,14
g/alfa [-]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Fgl/Ff [-]
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
0,7/0,3
Fc,h/Fc,c [-]
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
Fs [-]
Orientace
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
SV (90 st.)
JZ (90 st.)
SV (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
JZ (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc:
Zisk (vytápění):
Měsíc:
1
11415,3
7
2
18278,5
8
3
28387,5
9
4
5
6
39475,1
48295,3
46709,5
10
11
12
Strana 66 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Zisk (vytápění):
46722,6
45276,7
32065,9
23547,1
12114,3
7985,9
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :
Název zóny:
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Regulace otopné soustavy:
Budova E
22,0 C / 20,0 C
ano / ne
ano
Měrný tepelný tok větráním Hv:
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový
měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:
Ustálený měrný tok zeminou Hg:
Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu:
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:
Měrný tok větranými stěnami H,vw:
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:
Výsledný měrný tok H:
1897,566 W/K
1530,091 W/K
311,492 W/K
----------3739,149 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc
Q,H,ht[GJ]
Q,int[GJ]
Q,sol[GJ]
Q,gn [GJ]
Eta,H [-]
fH [%]
Q,H,nd[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
240,899
204,623
192,099
144,233
101,197
67,375
54,311
59,095
90,525
140,429
184,051
224,633
115,234
99,250
105,724
98,670
98,987
94,835
97,997
98,987
99,054
105,525
106,148
114,837
11,415
18,278
28,388
39,475
48,295
46,709
46,723
45,277
32,066
23,547
12,114
7,986
126,649
117,529
134,111
138,145
147,283
141,545
144,719
144,264
131,120
129,073
118,262
122,823
0,965
0,953
0,917
0,819
0,630
0,476
0,375
0,410
0,632
0,834
0,934
0,960
100,0
100,0
100,0
100,0
7,6
0,0
0,0
0,0
11,4
100,0
100,0
100,0
118,741
92,606
69,166
31,157
8,423
------7,689
32,838
73,601
106,758
Vysvětlivky:
Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:
540,979 GJ
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,F[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
168,455
131,379
98,124
44,202
11,950
------10,908
46,587
104,417
151,456
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
33,462
24,855
22,895
18,108
15,410
13,848
14,309
15,410
18,535
22,675
26,417
33,021
-------------------------
201,917
156,233
121,019
62,311
27,360
13,848
14,309
15,410
29,442
69,261
130,834
184,477
Vysvětlivky:
Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel:
1026,421 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:
Strana 67 (celkem 76)
1841,6 W/K
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Plocha obalových konstrukcí zóny:
4251,5 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:
0,49 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:
0,43 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V:
0,3 m2/m3
Rozložení měrných tepelných toků
Zóna
Položka
Plocha [m2]
Měrný tok [W/K]
Procento [%]
1
Celkový měrný tok H:
z toho:
Měrný tok výměnou vzduchu Hv:
Měrný (ustálený) tok zeminou Hg:
Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu:
Měrný tok tepelnými vazbami H,tb:
Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:
-------------
3739,149
1897,566
311,492
--212,574
1317,518
100,00 %
50,75 %
8,33 %
0,00 %
5,69 %
35,24 %
rozložení měrných toků po konstrukcích:
Obvodová stěna:
Střecha:
Podlaha:
Otvorová výplň:
1920,5
810,4
810,4
710,1
479,820
124,753
311,492
712,944
12,83 %
3,34 %
8,33 %
19,07 %
Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):
Poznámka:
3739,149 W/K
14375,5 m3
0,26 W/m3K
19,1 kWh/(m3.a)
Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:
Plocha obalových konstrukcí budovy:
1841,6 W/K
4251,5 m2
Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla
podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:
0,49 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em:
0,43 W/m2K
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):
540,979 GJ
14375,5 m3
3993,2 m2
10,5 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:
38 kWh/(m2.a)
Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D =
4749.
150,272 MWh
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Strana 68 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X.5 PŘÍLOHA 5 - PROTOKOL K VÝPOČTU - REFERENČNÍ BUDOVA
VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
REFERENČNÍ BUDOVY
podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Energie 2013
Název úlohy:
REFERENČNÍ BUDOVA
Zpracovatel:
Zakázka:
Datum:
Ing. Jan Schwarzer Ph.D.
14.11.2013
ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:
Počet zón v budově:
Typ výpočtu potřeby energie:
1
měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Okrajové podmínky výpočtu:
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
Sever
Jih
Východ
Západ
Horizont
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-2,5 C
-1,0 C
2,6 C
7,1 C
12,1 C
15,4 C
17,0 C
16,5 C
12,9 C
8,0 C
2,8 C
-0,8 C
47,0
72,0
115,0
158,0
209,0
216,0
212,0
184,0
126,0
86,0
47,0
32,0
Název
období
Počet
dnů
Teplota
exteriéru
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
SV
SZ
JV
JZ
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
-2,5 C
-1,0 C
2,6 C
7,1 C
12,1 C
15,4 C
17,0 C
16,5 C
12,9 C
8,0 C
2,8 C
-0,8 C
47,0
76,0
122,0
184,0
245,0
248,0
245,0
216,0
140,0
90,0
47,0
32,0
104,0
162,0
234,0
292,0
313,0
284,0
292,0
320,0
256,0
220,0
112,0
72,0
47,0
76,0
122,0
184,0
245,0
248,0
245,0
216,0
140,0
90,0
47,0
32,0
58,0
97,0
162,0
238,0
299,0
292,0
288,0
277,0
187,0
126,0
61,0
40,0
86,0
137,0
209,0
277,0
320,0
299,0
302,0
313,0
234,0
184,0
94,0
61,0
PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ :
PARAMETRY ZÓNY Č. 1 :
Základní popis zóny
Název zóny:
Typ zóny pro určení Uem,N:
Budova E
jiná než nová obytná budova
Strana 69 (celkem 76)
58,0
97,0
162,0
238,0
299,0
292,0
288,0
277,0
187,0
126,0
61,0
40,0
86,0
137,0
209,0
277,0
320,0
299,0
302,0
313,0
234,0
184,0
94,0
61,0
76,0
133,0
259,0
410,0
536,0
526,0
518,0
490,0
313,0
205,0
90,0
54,0
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Typ zóny pro refer. budovu:
Typ hodnocení:
jiná budova než RD a BD
změna stávající budovy
Geometrie (objem/podlah.pl.):
Celk. energet. vztažná plocha:
14375,5 m3 / 3716,9 m2
3993,2 m2
Účinná vnitřní tepelná kapacita:
165,0 kJ/(m2.K)
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Typ vytápění:
22,0 C / 20,0 C
ano / ne
nepřerušované
Regulace otopné soustavy:
ano
Průměrné vnitřní zisky:
....... odvozeny pro
62329 W
· produkci tepla: 8,0+15,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
· časový podíl produkce: 60+25 % (osoby+spotřebiče)
· zohlednění spotřebičů: jen zisky
· minimální přípustnou osvětlenost: 200,0 lx
· měrný příkon osvětlení: 0,10 W/(m2.lx)
· prům. účinnost osvětlení: 10 %
· další tepelné zisky: 0,0 W
Teplo na přípravu TV:
....... odvozeno pro
0,0 MJ/rok
· roční potřebu teplé vody: 0,0 m3
· teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT:
0,0 MJ/rok
Zdroje tepla na vytápění v zóně
Vytápění je zajištěno VZT:
Účinnost sdílení/distribuce:
Název zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:
Účinnost výroby tepla:
Příkon čerpadel vytápění:
Příkon regulace/emise tepla:
ne
80,0 % / 85,0 %
Referenční zdroj tepla (podíl 100,0 %)
obecný zdroj tepla (např. kotel)
80,0 %
0,0 W
0,0 / 0,0 W
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně:
Podíl vzduchu z objemu zóny:
Typ větrání zóny:
Minimální násobnost výměny:
Návrhová násobnost výměny:
Měrný tepelný tok větráním Hv:
11500,4 m3
80,0 %
přirozené
0,5 1/h
0,5 1/h
1897,566 W/K
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny č. 1
Typ konstrukce
Plocha [m2]
Obvodová stěna
Střecha
Podlaha
Otvorová výplň
Tepelné vazby
1 920,5
810,4
810,4
710,1
---
Součet:
4 251,5
Vysvětlivky:
U,N [W/(m2K)]
0,32
0,24
0,45
1,50
---
b [-]
0,92
1,00
0,46
1,00
---
A*U,N*b [W/K]
562,11
194,50
169,05
1 067,99
85,03
2 078,69
U,N je požadovaný součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540-2 pro převažující vnitřní návrhovou teplotu 20 C
a b je činitel teplotní redukce.
Hodnoty podle ČSN 730540-2:
Výchozí požadovaný prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20:
Požadovaný prům. součinitel prostupu tepla Uem,N:
0,49 W/(m2K)
0,49 W/(m2K)
Hodnoty podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.:
Základní požad. prům. souč. prostupu tepla Uem,N,20,R:
Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R:
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 :
Strana 70 (celkem 76)
1,0 * 0,49 = 0,49 W/(m2K)
0,49 W/(m2K)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Název konstrukce
Plocha [m2]
Okna nová v OS1 (SV)
Okna nová v OS1 (JZ)
Okna nová v OS2 (SV)
Okna nová v OS2 (SV)
Okna nová v OS2 (JV)
Okna nová v OS2 (JZ)
Okna nová v OS2 (SZ)
Okna nová v OS1 (SV)
Okna nová v OS1 (JV)
Okna nová v OS1 (SZ)
Dveře nové prosklenné v OS1
Dveře nové prosklenné v OS2
Okna strojovny výtahu nová v O
Okna nová (nahr. Luxfery) v OS
Vysvětlivky:
g/alfa [-]
221,76
262,08
20,16
2,88
9,16
46,8
20,52
32,4
23,4
23,4
14,4
6,9
2,88
9,14
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Fgl/Ff [-]
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
0,70/0,30
Fc,h/Fc,c [-]
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
1,0/0,2
Fs [-]
Orientace
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
0,608
SV (90 st.)
JZ (90 st.)
SV (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
JZ (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
SZ (90 st.)
SV (90 st.)
JV (90 st.)
g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího
povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna);
Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami
pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fs je korekční činitel stínění nepohyblivými
částmi budovy a okolní zástavbou.
Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
Měsíc:
1
Zisk (vytápění):
2
11415,3
Měsíc:
7
Zisk (vytápění):
3
18278,5
8
46722,6
4
28387,5
9
45276,7
32065,9
5
6
39475,1
48295,3
46709,5
10
11
12
23547,1
12114,3
7985,9
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :
Název zóny:
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
Regulace otopné soustavy:
Budova E
22,0 C / 20,0 C
ano / ne
ano
Měrný tepelný tok větráním Hv:
Měrný tepelný tok prostupem Ht:
Výsledný měrný tok H:
1897,566 W/K
2078,688 W/K
3976,254 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Měsíc
Q,H,ht[GJ]
Q,int[GJ]
Q,sol[GJ]
Q,gn [GJ]
Eta,H [-]
fH [%]
Q,H,nd[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
260,925
221,245
206,610
153,566
105,435
68,023
53,250
58,575
93,789
149,100
197,884
242,820
209,492
169,264
170,216
149,680
142,396
133,843
138,304
142,396
151,264
169,398
180,562
207,855
11,415
18,278
28,388
39,475
48,295
46,709
46,723
45,277
32,066
23,547
12,114
7,986
220,907
187,542
198,604
189,155
190,691
180,552
185,027
187,672
183,330
192,945
192,677
215,841
0,854
0,854
0,809
0,704
0,553
0,377
0,288
0,312
0,512
0,682
0,805
0,838
100,0
100,0
100,0
54,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,2
100,0
100,0
72,171
61,075
45,847
20,317
----------17,560
42,870
61,938
Vysvětlivky:
Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární
tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:
321,777 GJ
Energie dodaná do zóny po měsících:
Měsíc
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,F[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
1
2
3
4
132,668
112,270
84,277
37,347
---------
---------
---------
---------
138,193
102,648
94,553
74,786
---------
270,861
214,918
178,830
112,133
Strana 71 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
5
6
7
8
9
10
11
12
----------32,279
78,804
113,856
Vysvětlivky:
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
63,641
57,189
59,096
63,641
76,546
93,644
109,100
136,375
-----------------
63,641
57,189
59,096
63,641
76,546
125,923
187,904
250,230
Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Celková roční dodaná energie Q,fuel:
1660,912 GJ
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny
Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:
Plocha obalových konstrukcí zóny:
2078,7 W/K
4251,5 m2
Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em:
0,49 W/m2K
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU :
Faktor tvaru budovy A/V:
0,3 m2/m3
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy
Zóna č.
Název zóny
Objem zóny [m3]
1
Budova E
14375,50
Uem,R zóny [W/(m2K)]
0,49
Referenční hodnota prům. součinitele prostupu tepla Uem,R:
0,49 W/m2K
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota Uem,R,klas:
0,39 W/m2K
Poznámka: Uem,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Celková a měrná potřeba tepla na vytápění
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):
321,777 GJ
14375,5 m3
3993,2 m2
6,2 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:
22 kWh/(m2.a)
89,382 MWh
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
Celková energie dodaná do budovy
Měsíc
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,F[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
132,668
112,270
84,277
37,347
----------32,279
78,804
113,856
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
138,193
102,648
94,553
74,786
63,641
57,189
59,096
63,641
76,546
93,644
109,100
136,375
-------------------------
270,861
214,918
178,830
112,133
63,641
57,189
59,096
63,641
76,546
125,923
187,904
250,230
Vysvětlivky:
Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je
vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání;
Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení
(popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie.
Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
Referenční dodané energie
Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:
591,501 GJ
164,306 MWh
Strana 72 (celkem 76)
41 kWh/m2
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Pomocná energie na vytápění Q,aux,H:
Dodaná energie na vytápění za rok EP,H,R:
Hodnota pro zařazení do klasifik. třídy EP,H,R,klas:
--591,501 GJ
380,292 GJ
--164,306 MWh
105,637 MWh
--41 kWh/m2
26 kWh/m2
Poznámka: EP,H,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:
Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C,R:
Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:
Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH,R:
Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F:
Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F:
Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F,R:
Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:
Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W:
Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W,R:
Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:
Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L,R:
------------------------1069,411 GJ
1069,411 GJ
------------------------297,059 MWh
297,059 MWh
------------------------74 kWh/m2
74 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP,R:
1660,912 GJ
461,365 MWh
116 kWh/m2
Referenční hodnota dodané energie budovy
Referenční hodnota celkové roční dodané energie EP,R:
461,365 MWh
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,R,klas:
402,695 MWh
Poznámka: EP,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:
Měrná dodaná energie EP,V:
14375,5 m3
3993,2 m2
32,1 kWh/(m3.a)
Referenční hodnota měrné dodané energie budovy EP,A,R:
116 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Pro zařazení budovy do klasifik. třídy bude použita hodnota EP,A,R,klas:
101 kWh/(m2.a)
Poznámka: EP,A,R,klas je referenční hodnota pro novou budovu v souladu s §9 vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb.
Strana 73 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X.6 PŘÍLOHA 6 - VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ
Strana 74 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
Strana 75 (celkem 76)
Oblastní nemocnice Příbram - pavilón E
X.7 PŘÍLOHA 7 - VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT
Strana 76 (celkem 76)

Podobné dokumenty

1 úvod - Trasko, as

1 úvod - Trasko, as 4.3.1 Umělé osvětlení.......................................................................................................24 4.3.2 Stavebnětechnické řešení...........................................

Více

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická

PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická Při výpočtu součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí U  W / m2K  byl zohledněn vliv v konstrukci obsažených tepelných mostů zvýšenou hodnotou ekvivalentního součinitele tepel...

Více

Vozidlové motory - Katedra vozidel a motorů

Vozidlové motory - Katedra vozidel a motorů Pozn.: Stav plynu je popsán veličinami, z nichž některé mají obecnou platnost bez ohledu na množství plynu (např. teplota T, tlak p), jiné veličiny jsou přímo úměrné množství plynu (např. celkový o...

Více

Technická a výpočtová část ENVIROS

Technická a výpočtová část ENVIROS Energetická bilance .............................................................................................................. 18 Tepelná stabilita místnosti v letním období ......................

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY reprezentant

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY reprezentant Podle §6a odstavce 1) zákona č. 61/2008 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn, stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednote...

Více

ZDE - Úvod - Energetická agentura

ZDE - Úvod - Energetická agentura být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem. Zpracovává se na období 20 ...

Více